Ayudas COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET 16/2021, de 19 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d’acció exterior.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se ha incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGV núm. 9090 de 24.05.2021)

PREÀMBUL
La Presidència de la Generalitat té les competències en matèria de relacions amb la Unió Europea, i compta per a això, com a òrgan superior, amb la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes, d’acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

De la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes depén la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, entre les funcions de la qual es troba l’impuls de les actuacions dirigides a fomentar el coneixement i a informar la societat valenciana sobre el funcionament de la Unió Europea i les polítiques principals d’aquesta, i també promoure i coordinar les relacions de la Generalitat amb entitats de l’exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals i l’acció exterior de la Generalitat.

Un dels objectius de la Secretaria Autonòmica per a la Unió Europea i Relacions Externes és acostar la realitat del projecte europeu a la ciutadania, així com contribuir al foment del coneixement de la Unió Europea i de l’acció exterior de la Comunitat Valenciana, i millorar d’aquesta manera les possibilitats de participació. En aquesta línia, es considera d’interés especial que entitats alienes a la Generalitat s’impliquen de manera directa organitzant activitats.

Amb l’aprovació d’aquest decret del president, es pretén establir les bases per a les convocatòries de subvencions destinades a finançar l’organització d’activitats divulgatives la finalitat de les quals siga la difusió de coneixements relatius a l’acció exterior i a la Unió Europea, i també al paper exercit per la Comunitat Valenciana en l’elaboració de polítiques europees, i a la participació ciutadana en la construcció del futur d’Europa.

La Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat organitza actes amb aquesta finalitat, i la dotació d’una línia de subvencions destinada a altres institucions públiques i privades sense ànim de lucre i cooperatives permet ampliar l’àmbit territorial d’acció, i arribar a una major part de la població i millorar les possibilitats de participació de la ciutadania.

El règim jurídic aplicable a l’aprovació d’aquestes bases és el següent:

a) Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

c) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

d) Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

e) Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat.

Les subvencions per concedir en el marc de les convocatòries que es regisquen per les bases reguladores aprovades en aquest decret del president no requereixen la notificació a la Comissió Europea, per no complir els requisits establits en l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, ja que no comporten, per la seua naturalesa, cap avantatge econòmic, ni falsegen la competència, ni els intercanvis comercials entre els estats membres.

Aquesta subvenció resulta de conformitat amb el Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics per al període 2021-2023, aprovat per la Resolució de 26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat (DOGV 03.03.2021).

En l’elaboració d’aquest decret del president s’han seguit els principis de bona regulació establits en l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els principis de necessitat, proporcionalitat i eficàcia es justifiquen en la inexistència de cap norma que regule les subvencions per a la realització d’activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d’acció exterior. Després de la incorporació d’una línia d’actuació específica en aquest àmbit al Pla estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat, el procediment de concessió de les quals és el de concurrència competitiva, es feia necessari aprovar, amb caràcter previ a la concessió d’aquestes subvencions, les bases reguladores per les quals es regiran, d’acord amb el que s’estableix en l’article 9.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l’article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. La justificació del principi d’eficiència resideix en el fet que l’elaboració d’aquesta norma no ha suposat un increment significatiu de les càrregues administratives.

Igualment, s’ha tingut en compte el principi de seguretat jurídica, ja que aquest decret del president és coherent amb el marc jurídic vigent i es dicta en el marc de les competències que té la Generalitat en la matèria, i s’han recaptat els informes preceptius de l’Advocacia de la Generalitat i de la Intervenció Delegada en la Presidència.

Finalment, respecte al principi de transparència, el projecte es va sotmetre a la consulta pública prèvia, d’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, a més d’haver-se substanciat els tràmits d’audiència i informació pública, i la resta dels tràmits exigits per la normativa.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, d’acord amb el que es disposa en la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, decrete:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitat de la subvenció

L’objecte d’aquest decret del president és aprovar les bases reguladores per les quals s’ha de regir el procediment de gestió i concessió de subvencions per a la realització d’activitats formatives i de difusió la finalitat de les quals siga la divulgació a la Comunitat Valenciana de coneixements relatius a la Unió Europea, la participació ciutadana en la Unió Europea, i qualsevol altre aspecte relacionat directament amb la Unió Europea o amb l’acció exterior de la Comunitat Valenciana, tant respecte de països de fora de la Unió Europea com d’organismes internacionals.

Les activitats subvencionades hauran de tindre lloc en el territori de la Comunitat Valenciana, i atindre’s a les prioritats que s’establisquen en la convocatòria corresponent.

Article 2. Entitats beneficiàries i requisits

1. Podran ser beneficiàries les entitats públiques i les associacions i altres entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, i també les cooperatives.

2. Les cooperatives hauran de tindre una activitat regular demostrable durant l’any anterior a la convocatòria.

3. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquest decret del president les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en els articles 18 i concordants del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

4. Serà requisit per a les entitats sol·licitants acreditar que disposen d’un pla d’igualtat, en cas que els siga exigible d’acord amb la legislació aplicable.

Article 3. Actuacions i despeses subvencionables

1. Les actuacions que es podran subvencionar són les següents:

a) L’organització de jornades, seminaris, trobades, conferències, xarrades o taules redones relacionades amb la Unió Europea o amb l’acció exterior de la Comunitat Valenciana.

b) L’organització d’activitats formatives la finalitat de les quals siga la difusió de coneixements relatius a la Unió Europea.

2. Les subvencions només podran cobrir les despeses que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i es realitzen dins del termini concedit per a l’execució, i no seran admissibles despeses que no estiguen específicament indicades en la descripció del projecte o la iniciativa subvencionats. En cap cas seran subvencionables les despeses realitzades amb anterioritat al començament de l’exercici pressupostari en què es produïsca la resolució definitiva de concessió de les subvencions.

3. Les despeses subvencionables es regiran pel que es disposa en l’article 31 de la Llei general de subvencions i podran respondre a algun dels conceptes següents:

a) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions de personal extern a l’entitat beneficiària.

b) Viatges, allotjaments i dietes. S’hi inclouen les despeses vinculades a la mobilitat del personal necessària per a l’execució de l’activitat.

c) Altres despeses, com ara les de publicitat i difusió de les activitats realitzades, o de prestació de serveis tècnics i professionals directament relacionats amb l’activitat subvencionada.

4. No podrà subcontractar-se cap percentatge de l’activitat subvencionada. Queda fora d’aquest concepte la contractació d’aquelles despeses en què haja d’incórrer l’entitat beneficiària per a la realització per si mateixa de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 4. Obligacions de les entitats beneficiàries

1. Les entitats beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les que fa referència l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions, així com, si escau, a les exigències que determina la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió, i a justificar-ne la realització en els terminis establits en aquesta resolució. En particular, estan obligades a:

a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de les subvencions en l’exercici que corresponga a la convocatòria i dins del termini que s’hi determine.

b) Acreditar, davant l’òrgan concedent, la realització de l’actuació o actuacions que fonamenten la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb les subvencions concedides.

d) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb indicació expressa de l’import de les subvencions aconseguides, dels conceptes als quals es destinaran i de si cobreixen el cent per cent (100 %) del cost real de l’actuació o actuacions.

Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es tinga coneixement de l’obtenció de la subvenció i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts, d’acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat 7 de l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.

g) Facilitar la inspecció i el control del centre directiu competent a fi de conéixer qualsevol aspecte de l’activitat objecte de la subvenció, en els termes previstos en l’article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

h) Justificar l’ajuda, davant l’òrgan concedent, en els termes i terminis establits en la convocatòria respectiva.

i) Conservar els documents justificatius de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de comprovació i control.

j) Deixar constància expressa de la condició d’activitat subvencionada per la Generalitat en qualsevol relació amb terceres persones, amb inclusió dels logotips que els proporcione l’òrgan concedent.

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits de l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

l) Complir les obligacions derivades de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l’interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.

m) Disposar d’un pla d’igualtat, en el cas que els siga exigible d’acord amb la legislació que els siga aplicable. En cas de no ser exigible s’ha de justificar la concurrència de les causes de no obligatorietat.

3. L’incompliment de les obligacions anteriors, així com de les que específicament establisquen les convocatòries corresponents, produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció atorgada, i al reintegrament de les quantitats percebudes, deixarà aquesta sense efecte i donarà lloc, si escau, a l’exigència de les responsabilitats que corresponguen d’acord amb la legislació vigent i, de manera especial, atenent el que es disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

4. Els requisits i les obligacions exigits a les persones beneficiàries en les subvencions regulades en aquest decret del president es podran acreditar mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant, d’acord amb el que es disposa en l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i altra normativa aplicable, sense perjudici que es puga requerir l’acreditació fefaent.

CAPÍTOL II

Procediment de concessió de les subvencions i pagament

Article 5. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió d’ajudes serà el de concurrència competitiva d’acord amb el que es disposa en l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en els articles del 164 al 167 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

2. El procediment s’iniciarà d’ofici mitjançant una convocatòria aprovada per resolució de la persona titular del departament del Consell competent en matèria d’Unió Europea i acció exterior, sense perjudici de la delegació eventual de competències, que haurà de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El text íntegre de les convocatòries es remetrà a la Base de dades nacional de subvencions.

Article 6. Criteris de concessió

Els criteris objectius d’atorgament i les valoracions que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els següents:

a) Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i innovació de l’activitat, fins a 11 punts.

Per a això, es tindran en compte els aspectes següents:

– L’adequació de l’activitat als objectius de la subvenció i a les prioritats específiques establides en la convocatòria, fins a 3 punts.

– La coherència, la claredat i la proporcionalitat del pressupost aportat amb l’objecte de l’acció, fins a 3 punts.

– L’aportació de mitjans personals i materials propis de l’entitat beneficiària, fins a 2 punts.

– El cofinançament de l’activitat per altres entitats, públiques o privades, acreditades degudament, fins a 1 punt.

– El plantejament innovador, fins a 1 punt.

– La paritat en el quadre de professorat o persones conferenciants, fins a 1 punt.

b) Impacte, repercussió, rellevància i interés objectiu de l’activitat per desenvolupar, fins a 10 punts. Per a això, es tindran en compte els aspectes següents:

– Formulació clara i precisa dels objectius i dels resultats esperats, fins a 2 punts.

– Notorietat de les persones intervinents o participants previstes, fins a 2 punts.

– Repercussió territorial i/o internacional de les activitats programades, fins a 2 punts.

– Persones beneficiàries (nombre aproximat d’assistents, procedència social, cultural i geogràfica), fins a 2 punts.

– Mitjans emprats per a la difusió de l’activitat, fins a 1 punt.

– Transcendència en els mitjans de comunicació de l’activitat prevista, fins a 1 punt.

c) Experiència, trajectòria i especialització de l’entitat sol·licitant en activitats similars a les que es presenten, fins a 5 punts.

Per a això, es tindran en compte els aspectes següents:

– Equip humà responsable de l’organització de l’activitat i dedicació, fins a 3 punts.

– Activitats desenvolupades en els últims 3 anys en l’àmbit de la Unió Europa o d’organismes internacionals, fins a 2 punts.

Article 7. Quantia de la subvenció o criteris per a la determinació d’aquesta

1. Les convocatòries d’ajudes que es dicten a l’empara d’aquestes bases reguladores especificaran els imports màxims de les subvencions per concedir, sense que en cap cas les subvencions que es concedisquen puguen superar la quantitat sol·licitada.

Per raons d’eficàcia i eficiència administrativa, les convocatòries podran establir un import mínim subvencionable, i no seran admissibles sol·licituds per un import inferior.

2. La subvenció vindrà determinada pel pressupost establit i s’adjudicarà a les entitats beneficiàries, seguint l’ordre de puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establits en l’article 6 d’aquestes bases i en les corresponents convocatòries, fins que s’esgote el crèdit pressupostari assignat a la línia de subvenció. En cas d’empat de les sol·licituds, aquest es resoldrà per la major puntuació obtinguda en cadascun dels apartats seguint l’ordre establit en l’article anterior.

Article 8. Concurrència i compatibilitat d’ajudes

Les subvencions regulades per aquestes bases seran compatibles amb la resta de subvencions concedides per a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sense que en cap cas siguen de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb aquestes subvencions, superen el cost de l’activitat subvencionada.

Article 9. Convocatòria, termini i forma de presentació de sol·licituds

1. La convocatòria detallarà, almenys, el contingut mínim previst en els articles 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com les prioritats a les quals es refereix l’article 1 del present decret del president. Així mateix, podrà establir una puntuació mínima que, si no és aconseguida amb els criteris de valoració establits, implicarà la desestimació de la sol·licitud.

2. El termini de presentació de sol·licituds estarà establit en la convocatòria, i tindrà una duració no inferior a 15 dies.

3. Les sol·licituds, signades per la persona a qui corresponga la representació legal de l’entitat, s’hauran de formalitzar en els models i en els terminis que es determinen en la convocatòria, s’hauran de presentar mitjançant tràmit electrònic a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) i dirigir-se a la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior, acompanyades de la documentació especificada en la convocatòria.

4. La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l’acceptació expressa i formal de les condicions d’aquestes bases reguladores i de la convocatòria.

Article 10. Ordenació i instrucció del procediment

1. L’òrgan encarregat de l’ordenació i la instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior, que acordarà, d’ofici, totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

2. Es constituirà una comissió de valoració per a l’examen i la valoració de les sol·licituds, que ajustarà el funcionament al que es disposa per als òrgans col·legiats en la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.

3. La comissió de valoració s’ajustarà als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i estarà integrada per personal funcionari adscrit al departament del Consell competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior:

a) President o presidenta: un cap de servei de la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior.

b) Secretari o secretària: Una persona designada per la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior, entre el personal que tinga adscrit, pertanyent als grups A1 o A2.

c) Vocals:

– Una persona pertanyent als grups A1 o A2 de la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió europea i acció exterior.

– Dues persones del departament del Consell competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior, pertanyents als grups A1 o A2, designades per la persona titular de la sotssecretaria.

4. La comissió de valoració tindrà facultats per a sol·licitar, si així ho considera, la informació que estime necessària a les persones a les quals corresponga la representació legal de les entitats.

5. La comissió de valoració elaborarà un informe que inclourà:

a) La valoració final de totes les sol·licituds admeses a tràmit, segons el barem establit en l’article 6.

b) La selecció d’aquelles sol·licituds millor valorades que poden ser ateses d’acord amb l’import disponible en la convocatòria.

c) La relació d’aquelles sol·licituds que han aconseguit la puntuació mínima establida en la convocatòria però no poden ser ateses per excedir l’import disponible en la convocatòria i que, per tant, passen a formar part de la llista de reserva, ordenada segons la puntuació obtinguda. Aquesta llista de reserva podrà ser utilitzada, per l’ordre establit, en cas de renúncia d’alguna de les entitats beneficiàries a la subvenció, sense que puga atribuir-se una subvenció a l’entitat que ocupe el segon o posteriors llocs, si no s’ha subvencionat la o les que ocupen els llocs immediatament anteriors, llevat que aquestes també hagen renunciat.

d) La relació d’aquelles sol·licituds que no aconsegueixen la puntuació mínima establida en la convocatòria i que, per tant, han de ser desestimades.

6. La comissió de valoració estendrà l’acta i formularà una proposta de resolució provisional. Aquesta proposta es notificarà a les entitats interessades i se’ls donarà tràmit d’audiència pel termini de 10 dies hàbils, a fi que puguen formular les al·legacions que estimen pertinents que en cap cas podran suposar variacions en les sol·licituds presentades. Una vegada examinades les al·legacions aportades, si escau, la comissió de valoració formularà la proposta de resolució definitiva.

7. El servei competent al qual estiga adscrita la persona titular de la presidència de la Comissió elevarà l’informe de la comissió d’avaluació a l’òrgan competent per a la resolució.

Article 11. Resolució de la convocatòria i termini

1. La resolució de concessió de les subvencions serà dictada per la persona titular del departament del Consell competent en matèria d’Unió Europea i acció exterior, sense perjudici de les eventuals delegacions que hi haja o que es puguen produir.

La direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior, a la vista de la documentació que conste en l’expedient i de les obligacions que s’adquirisquen, podrà recaptar els informes de les entitats beneficiàries que estime oportuns, i efectuarà les comprovacions necessàries sobre l’exactitud de tot això.

2. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb l’expressió de les bases, la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen les ajudes atorgades, la relació de les entitats beneficiàries, la puntuació assignada segons els criteris de baremació establits, els imports concedits i la seua finalitat. Així mateix, es publicarà en la Base de dades nacional de subvencions, d’acord amb el procediment establit en l’article 20 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació a les entitats interessades, d’acord amb el que es disposa en la legislació de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, comptadors a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’haguera notificat una resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

4. L’òrgan competent per a resoldre, a proposta de la comissió de valoració, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, l’adjudicació de les subvencions, en cas que les sol·licituds no complisquen els requisits o no aconseguisquen la puntuació mínima, que, si és el cas, s’establisca en la convocatòria.

Article 12. Justificació de la subvenció

1. El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció s’establirà en la convocatòria corresponent, i haurà de finalitzar sempre amb anterioritat al tancament pressupostari de l’exercici per al qual s’haja concedit.

Si la justificació no es presenta dins d’aquest termini, s’entendrà que es renuncia a l’ajuda i que la subvenció queda sense efectes, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre.

2. L’aplicació de l’import de la subvenció, l’ha de justificar l’entitat beneficiària mitjançant la presentació del compte justificatiu, que ha de contindre la informació següent:

a) Les dades identificatives de l’entitat i de la subvenció.

b) La declaració responsable sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació justificativa aportada, així com el compromís de conservar i de posar a la disposició del departament que ha concedit la subvenció la documentació original durant el temps de vigència de l’expedient.

c) Una memòria descriptiva de les activitats realitzades que justifique el desenvolupament adequat de les actuacions objecte de la subvenció i els resultats aconseguits.

d) Una relació ordenada i classificada de les despeses realitzades, amb la identificació del creditor i del document, el concepte, l’import, la data d’emissió i la data de pagament.

e) Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, incorporats en la relació classificada de les despeses, ordenats segons el número d’ordre de la relació de comprovants anterior.

f) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb la indicació de l’import i la procedència.

Article 13. Pagament de la subvenció

1. El pagament de la subvenció es realitzarà amb la justificació prèvia per la persona beneficiària de la realització de l’actuació subvencionada, en els termes establits en l’article anterior. No s’admetran abonaments a compte ni pagaments anticipats, en els termes previstos en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

2. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, l’entitat beneficiària haurà de trobar-se al corrent en el compliment d’obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i aportar una declaració responsable de no ser deutora per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

3. Serà requisit previ al pagament de les subvencions concedides a les entitats locals l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, d’acord amb el que s’estableix en l’article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

4. En cas que la justificació dels costos siga inferior a l’import de la subvenció concedida, la quantia es reduirà fins a l’import justificat.

CAPÍTOL III

Seguiment i control de les subvencions

Article 14. Mètode de comprovació i pla de control

1. Les entitats beneficiàries estaran sotmeses a les actuacions de control de les activitats, el compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, i de fiscalització de l’òrgan gestor, de la resta d’organismes de la Generalitat, estatals i comunitaris competents.

2. Anualment s’aprovarà, mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior, un pla de control de la realització de les activitats subvencionades, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de la hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

El pla de control de la subvenció consistirà en la comprovació administrativa de la justificació documental de l’ajuda mitjançant la revisió de la documentació justificativa aportada per les entitats beneficiàries, d’acord amb l’article 12 d’aquestes bases, a més d’un control material que es realitzarà mitjançant verificacions sobre el terreny, realitzades sobre una mostra aleatòria de les activitats subvencionades, que consistiran en l’assistència, amb la comunicació prèvia a l’entitat beneficiària, d’una persona designada per la direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior per a assistir a l’esdeveniment i comprovar el funcionament correcte de l’activitat subvencionada i que respon als objectius plantejats en la sol·licitud de la subvenció.

3. La direcció general competent en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior podrà requerir a l’entitat beneficiària la remissió de tots aquells elements o materials (fullets, cartells publicitaris, programes, publicacions, etc.) relacionats amb totes les activitats subvencionades.

Article 15. Modificació de la resolució

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions atorgades per altres administracions o ens públics o privats, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

2. Les actuacions hauran d’executar-se en el temps i la forma que es determine en les convocatòries i en les resolucions de concessió respectives. Quan sorgisquen circumstàncies concretes que alteren les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, es podrà sol·licitar la modificació de la resolució de concessió en la forma que establisca la convocatòria.

Qualsevol canvi en el contingut de l’activitat subvencionada requerirà simultàniament:

a) Que el canvi no afecte els objectius perseguits amb l’ajuda, els aspectes fonamentals o a la determinació de la persona beneficiària, ni danye drets de terceras personas.

b) Que les modificacions obeïsquen a causes sobrevingudes que no havien pogut preveure’s en el moment de la sol·licitud.

c) Que el canvi siga sol·licitat abans que finalitze el termini d’execució del treball i siga autoritzat expressament per l’òrgan concedent. Les convocatòries podran establir un termini màxim per a la sol·licitud de modificació.

Article 16. Incompliments i reintegraments

1. L’incompliment total o parcial dels requisits i de les obligacions establides en aquest decret i altres normes aplicables podrà comportar, amb l’audiència prèvia a l’entitat beneficiària, que es deixe sense efecte la subvenció concedida o la minoració d’aquesta, en cas d’incompliment parcial de l’actuació o justificació per una quantia inferior a la concedida.

En particular, seran causes d’incompliment les següents:

a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.

b) Incompliment de l’obligació de justificació en els termes establits, o justificació insuficient o fora de termini.

c) Incompliment de les mesures de difusió contingudes en l’apartat quart de l’article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en l’article 4, apartat segon, lletra j, d’aquest decret del president.

En cas d’incompliment parcial dels objectius o de justificació insuficient, l’import a percebre per l’entitat beneficiària es veurà reduït de manera proporcional, atés el grau d’objectius complits i la part justificada adequadament.

2. També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins al dia en què s’acorde la procedència del reintegrament en els casos establits com a causa de reintegrament en l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

3. El procediment de reintegrament s’iniciarà d’ofici per acord de l’òrgan concedent de la subvenció, en virtut del que es disposa en els articles 41 i següents de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en l’article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i es garantirà en tot cas l’audiència de la persona interessada.

Article 17. Règim sancionador

El règim sancionador aplicable serà l’establit en els articles del 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de despesa computable

L’aprovació d’aquest decret del president no té cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Presidència de la Generalitat, sense perjudici de les possibles convocatòries que puguen resoldre’s conformement a la consignació pressupostària que s’establisca en l’exercici corresponent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Normativa aplicable

Les subvencions a què es refereix aquest decret del president s’atorgaran conformement als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos destinats a aquest fi, segons recull l’article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es regiran pels preceptes bàsics establits en la llei esmentada i el Reglament de desplegament d’aquesta, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i també pel que s’estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Segona. Instruccions

S’autoritza la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de relacions amb la Unió Europea i acció exterior a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per a l’aplicació d’aquest decret del president i de les convocatòries corresponents.

Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret del president entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 19 de maig de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER