Fondos Cooperación Municipal COMUNIDAD VALENCIANA

LLEI 5/2021, de 5 de novembre, de la Generalitat, reguladora del Fons de Cooperació Municipal dels Municipis i Entitats Locals Menors de la Comunitat Valenciana.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGV de 10.11.2021)

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

Índex
Preàmbul

Capítol preliminar. Disposició general.

Article 1. Objecte

Capítol I. El Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Finalitats i principis del Fons de Cooperació Municipal

Article 3. Naturalesa incondicionada del Fons de Cooperació Municipal

Article 4. Entitats beneficiàries

Article 5. El Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal

Article 6. Procediment de distribució de la quantia pressupostada per la Generalitat

Article 7. Regles de distribució

Article 8. Participació de les diputacions provincials

Article 9. Línies específiques del Fons de Cooperació Municipal

CAPÍTOL II. La Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

Article 10. Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal

Article 11. Composició i funcionament de la comissió de col·laboració i coordinació

Article 12. Funcions de la comissió de col·laboració i coordinació

Disposicions addicionals

Primera. Efectes en matèria d’estabilitat pressupostària.

Segona. Imports addicionals al Fons de Cooperació.

Disposició derogatòria

Única. Derogació normativa.

Disposicions finals

Primera. Rang reglamentari.

Segona. Entrada en vigor.

PREÀMBUL

En el context social, econòmic i polític actual urgeix que la Generalitat actue decididament com a garant del municipalisme, subratlle la importància estratègica de l’àmbit local i hi intervinga per a corregir desequilibris i desigualtats. És necessari un sistema de finançament local, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que siga eficient i estructurat i enfortisca el nivell bàsic, el municipal, on radica el poder polític i la representació democràtica més pròxima a la ciutadania.

En l’àmbit local s’ha vist com el creixement de la seua capacitat d’actuació i la vigorització del seu espai en la cohesió social mai han vingut acompanyats de l’enfortiment de l’autonomia local ni de la suficiència financera. Des dels anys huitanta del segle passat el municipalisme ha plantejat, sense massa sort, la doble reivindicació institucional i financera. L’hora local ha sigut un clàssic en la seua formulació i un tòpic en el seu ajornament. El pacte local i la segona descentralització han quedat sempre com a declaracions d’intencions, proclames electorals o compromisos incomplits.

Les competències pròpies i el finançament incondicionat constitueixen l’expressió de l’autonomia local. Per això aquesta llei aprofundeix en la garantia d’un sistema estable de finançament local amb l’objectiu d’assegurar una gestió pública de qualitat en l’exercici de les competències municipals.

Els nivells central i autonòmic tenen l’obligació constitucional de garantir la suficiència financera als ajuntaments. La cultura de la subvenció cap als ens locals comporta disfuncions del sistema que produeixen una jerarquia impròpia a l’hora de determinar les prioritats i les polítiques en el que li correspon decidir a l’ajuntament en funció de les seues competències. A aquest efecte, la present llei aborda la dotació d’un fons autonòmic de finançament local que, d’una manera incondicionada, objectiva i transparent, li done cobertura al principi d’autonomia local i proporcione estabilitat al sistema.

La Constitució espanyola, en l’article 140, garanteix l’autonomia dels municipis i, en l’article 142, determina que les hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’acompliment de les funcions que la llei atribueix a les corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l’Estat i de les comunitats autònomes. Així, la comunitat autònoma és constitucionalment responsable, juntament amb l’Estat, de garantir la suficiència financera dels ens locals.

El principi de suficiència financera suposa la necessitat que les administracions públiques estiguen dotades de poder financer suficient per a l’execució de les seues competències materials. Aquesta suficiència, en el vessant de l’ingrés públic, comporta també, en el cas de les entitats locals, no sols que puguen establir el seu sistema de recursos, sinó que a més aquests recursos siguen d’una quantia suficient per a afrontar les polítiques públiques en matèries de la seua competència.

D’altra banda, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ha convertit la sostenibilitat financera en principi rector de l’actuació economicofinancera de les administracions públiques, segons indica en el preàmbul i estableix en l’articulat.

A la Comunitat Valenciana, l’Estatut d’autonomia estableix, en l’apartat 3 de l’article 64, que, per a potenciar l’autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, per llei de les Corts Valencianes, es crearà el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana amb els mateixos criteris que el fons estatal.

En compliment d’aquest mandat estatutari, en l’article 201 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, es va crear formalment el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Aquest precepte disposa que seran beneficiaris del Fons tots els municipis de la Comunitat Valenciana i prescriu que, a través d’aquest, es finançaran serveis, infraestructures i equipaments bàsics dels municipis de la Comunitat Valenciana i s’establiran les seues dotacions en cada llei de pressupostos de la Generalitat. S’indica finalment que per reglament es desplegarà la participació dels municipis en les dotacions del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. El desplegament reglamentari es va realitzar finalment mitjançant el Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana.

Les diputacions provincials, que ostenten, entre les seues competències, les d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, conforme a l’apartat 1.b de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, podien participar voluntàriament en aquesta primera fase d’implementació del Fons de Cooperació Municipal.

Aquest Fons de Cooperació Municipal s’ha implementat i dotat pressupostàriament, per la Generalitat, durant tots els exercicis posteriors a l’entrada en vigor de l’esmentat decret, però la participació de les diferents diputacions provincials, que s’hi han incorporat progressivament, ha sigut majoritària, però no completa. Això ha provocat disfuncionalitats del sistema en el sentit que els municipis de la nostra Comunitat reben finançament bàsic substancialment diferent en funció de la província a la qual pertanyen. Això comporta la necessitat d’un nou sistema de cooperació i coordinació, en una matèria tan transcendental com el finançament bàsic municipal, que suposa també una exigència de realitzar la cooperació i la coordinació a través d’un instrument determinat i concret, com és el pla sectorial, en la tramitació del qual ha de garantir-se la participació dels mateixos ens locals afectats amb la finalitat d’harmonitzar tots els interessos públics en joc.

Per tant, resulta necessari un nou marc jurídic, inclòs en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2020, amb la finalitat de garantir, mitjançant una norma amb rang de llei, que el sistema de finançament local gaudisca d’estabilitat i de les màximes garanties de permanència i equitat territorial per als municipis i les entitats locals menors, que estan prestant serveis públics essencials des de la proximitat, amb la finalitat d’assegurar la sostenibilitat financera dels municipis i la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania en el marc de les seues competències. Aquesta llei resulta l’instrument normatiu més adequat per a la plena efectivitat de la consecució d’aquest objectiu i substitueix la breu regulació actual de l’esmentat article 201 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, i el seu desplegament reglamentari.

Per tots els arguments assenyalats, respecte al finançament bàsic dels municipis de la Comunitat Valenciana en el qual concorren forts interessos autonòmics, per ser les comunitats autònomes constitucionalment responsables, juntament amb l’Estat, de garantir la suficiència financera de les entitats locals, es declaren expressament d’interés general de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 66 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, les funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica de les diputacions provincials als municipis, i es configura la participació de les diputacions com una necessitat bàsica per al desenvolupament d’aquest Fons.

En matèria de coordinació, l’article 10.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, determina expressament que «Procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre si i, especialment, amb les de les restants administracions públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendisquen l’interés propi de les corresponents entitats, incidisquen o condicionen rellevantment els d’aquestes administracions o siguen concurrents o complementaris dels d’aquestes». En l’article 59 de la mateixa llei, apartat 1, es disposa que «A fi d’assegurar la coherència de l’actuació de les administracions públiques, en els supòsits previstos en el número 2 de l’article 10 i per al cas que aquest fi no puga aconseguir-se pels procediments previstos en els articles anteriors o aquests resulten manifestament inadequats per raó de les característiques de la tasca pública de què es tracte, les lleis de l’Estat i les de les comunitats autònomes, reguladores dels diferents sectors de l’acció pública, podran atribuir al govern de la nació, o al Consell de Govern, la facultat de coordinar l’activitat de l’Administració local i, especialment, de les diputacions provincials en l’exercici de les seues competències.»

El cofinançament del Fons de Cooperació Municipal per la Generalitat i les diputacions provincials s’ha d’efectuar conforme als principis de proporcionalitat i d’equitat territorial, a fi de garantir que tota la ciutadania reba un nivell mínim de prestacions en els serveis públics locals i que no es produïsca cap mena de diferències injustificades en el finançament dels municipis per la seua ubicació territorial.

Tal com determina el mateix Tribunal Constitucional, en la sentència 82/2020, de 15 de juliol, la província, com a entitat local «determinada per l’agrupació de municipis» (art. 141.1 CE), té com a nucli de la seua activitat el suport als municipis radicats en el seu àmbit territorial (STC 111/2016, de 9 de juny, FJ 9); activitat que es tradueix «en la cooperació econòmica a la realització de les obres i serveis municipals, i que és portada a la pràctica a través de l’exercici de la seua capacitat financera o de despesa pública per part de l’ens provincial. És aquesta actuació cooperadora, doncs, la que cal identificar com el nucli de l’autonomia provincial» [STC 109/1998, de 21 de maig, FJ 2]. Així, si bé és cert que el Tribunal Constitucional ha assenyalat que el contingut de la garantia constitucional de la província no queda limitat únicament i exclusivament a la funció de cooperació econòmica a la realització d’obres i serveis municipals, o al suport als municipis, aquestes funcions sí que formen part d’aquell contingut [STC 103/2013, de 25 d’abril, FJ 5].

En la mateixa línia del que s’ha exposat, la caracterització constitucional de la província com a «agrupació de municipis» (art. 141.1 CE) suposa, precisament, que les unes i els altres responen a un àmbit normalment comú d’interessos, perquè els municipis són els destinataris principals o directes de les competències instrumentals d’assistència, cooperació i coordinació característiques de la província com a entitat local ‘determinada per l’agrupació de municipis’ (art. 141.1 CE). Així, en efecte, la Constitució, en configurar la província com a agrupació de municipis, està regulant el nivell local de govern com un sistema integrat per dues entitats, els municipis i la província. Dues entitats que formen part d’una mateixa comunitat política local que determina que no hi haja pròpiament interessos provincials oposats als municipals, perquè precisament la funció de la província és garantir la prestació integral dels serveis de competència municipal i l’exercici de les competències municipals.

Així mateix, es crea la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana com a òrgan de participació encarregat de la implementació, el seguiment i el control de l’execució anual del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Aquesta comissió té, entre les seues funcions destacades, estudiar i proposar anualment la determinació de les quanties a consignar pressupostàriament durant cada exercici per cadascuna de les administracions participants en el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquesta llei es justifica per raons d’interés general, ja que pretén establir un sistema de finançament estable i amb vocació de permanència per a les entitats locals que presten serveis públics essencials des de la proximitat, amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania en el marc de les seues competències, i resulta l’instrument més adequat per a garantir la seua consecució.

Respecte al principi de proporcionalitat, aquesta llei conté la regulació imprescindible per a atendre les necessitats de finançament de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, sense que comporte mesures restrictives de drets ni impose obligacions a les persones destinatàries.

Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, el contingut d’aquesta llei és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, i pretén generar en l’àmbit del finançament local un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les entitats locals afectades.

En aplicació del principi de transparència, s’han definit clarament els objectius d’aquesta norma i la seua justificació en aquesta exposició de motius i s’ha possibilitat la participació activa de les persones i les entitats destinatàries en la seua elaboració. Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, aquest avantprojecte no comporta cap mena de càrregues administratives innecessàries o accessòries.

CAPÍTOL PRELIMINAR

Disposició general

Article 1. Objecte

Aquesta llei té per objecte regular el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana establert en l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i la creació de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL I

El Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Article 2. Finalitats i principis del Fons de Cooperació Municipal

1. El Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana té per finalitat garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i potenciar la seua autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, finançant globalment la seua activitat. Aquest Fons es basa en els principis d’objectivitat, transparència, publicitat i equitat, i constitueix un factor d’articulació, equilibri i cohesió territorial.

2. Es declara d’interés general de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 66 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, les funcions d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica de les diputacions provincials als municipis, a fi de la participació de les diputacions provincials en el finançament bàsic dels municipis de la Comunitat Valenciana a través del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

3. Aquest fons promourà l’equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat Valenciana i la realització interna del principi de solidaritat, a fi de contribuir al fet que els diferents nuclis i les entitats de població compten amb la dotació adequada per a la prestació dels serveis de competència local.

Article 3. Naturalesa incondicionada del Fons de Cooperació Municipal

1. El Fons de Cooperació Municipal té naturalesa incondicionada i no finalista. Els municipis i les entitats locals menors podran destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un objectiu o finalitat concret.

2. Les aportacions del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana tenen el caràcter de transferències als municipis i les entitats locals menors, a fi de finançar globalment les activitats i els serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent, i són compatibles amb la percepció de les aportacions de les línies específiques del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana i del Fons de Cooperació Municipal per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana, així com amb aquelles que es puguen crear legalment o reglamentàriament.

3. Aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les corporacions locals valencianes, sense que en cap cas tinguen naturalesa de subvenció.

Article 4. Entitats beneficiàries

1. Són entitats beneficiàries del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana tots els municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.

2. Per a ser entitat beneficiària d’aquest Fons serà necessari haver complit l’obligació de presentar el compte general davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en els termes establerts en la normativa reguladora d’aquesta, així com haver remés, si escau, el corresponent pla economicofinancer en els termes disposats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de tutela financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Article 5. El Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal

1. Amb l’obligació de fixar un sistema estable i permanent de finançament de la Generalitat i les diputacions provincials als municipis i les entitats locals menors que presten serveis públics essencials des de la proximitat, i amb la finalitat de garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania en el marc de les seues competències, el Consell de la Generalitat, com a òrgan de coordinació, haurà d’aprovar durant el primer semestre de cada exercici, amb la participació de la comissió de col·laboració i coordinació prevista en aquesta llei, el Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal per al següent exercici.

2. El Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal, en el qual participaran les diputacions provincials amb la finalitat d’harmonitzar els interessos públics afectats a través de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal, contindrà, conforme a les dades oficials l’u de gener de l’exercici en què s’aprove aquest pla, una anàlisi de la situació de finançament dels municipis i les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, la fixació dels objectius i de les prioritats estratègiques d’aquesta acció pública, la determinació de les quanties globals a aportar per la Generalitat i cada diputació provincial i la resta de directrius de coordinació necessàries que es puguen preveure reglamentàriament.

3. La Generalitat haurà de dotar anualment aquest fons mitjançant el crèdit pressupostari corresponent en la seua llei de pressupostos.

4. Per a assegurar el compliment degut de les obligacions derivades de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, d’aquesta llei i del pla sectorial, el Consell, bé directament en tot cas, o bé a través del departament competent en règim local, podrà obtindre de les diputacions provincials tota la informació que considere necessària i efectuar les comprovacions que considere oportunes.

5. Les diputacions provincials, abans de l’aprovació dels seus projectes de pressupost, els posaran en coneixement del departament competent en règim local, que, en un termini de quinze dies, podrà manifestar les objeccions respecte a aquelles previsions pressupostàries que suposen infracció de les directrius de coordinació.

Transcorregut aquest termini sense que s’hi manifesten objeccions o observacions, s’entendrà evacuat aquest tràmit, en el sentit que el departament competent en règim local no aprecia infracció de les directrius de coordinació.

Si s’hi produeixen objeccions, en els termes de l’article anterior, es posaran de manifest a les diputacions interessades perquè siguen tingudes en compte en l’aprovació dels seus projectes de pressupost.

6. Sense perjudici de les facultats d’impugnació atribuïdes a la comunitat autònoma per la legislació vigent en relació amb els actes i els acords de les diputacions provincials que infringisquen les normes i les obligacions derivades d’aquesta llei, el Consell, en aplicació de l’article 66 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, podrà requerir a la persona titular de la presidència de la diputació de què es tracte, quan advertisca que aquestes infraccions s’han comés, perquè respecten les directrius de coordinació, amb indicació de les rectificacions o esmenes que siguen procedents.

Article 6. Procediment de distribució de la quantia pressupostada per la Generalitat

El procediment per a l’assignació anual de la quantia pressupostada per la Generalitat corresponent a cada entitat beneficiària l’iniciarà d’ofici la persona titular del departament amb competències en administració local, a qui correspondrà emetre la resolució de reconeixement de conformitat amb les regles de distribució contingudes en aquesta llei, amb el coneixement previ de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. En aquesta resolució s’establirà el procediment de pagament d’aquestes quanties.

Article 7. Regles de distribució

L’assignació dels recursos econòmics que corresponguen a cada entitat beneficiària s’efectuarà mitjançant criteris objectius que seran objecte de desenvolupament reglamentari mitjançant decret del Consell, de conformitat amb les regles de distribució següents:

a) Anualment el departament competent en administració local assignarà una quantitat fixa per cadascun dels municipis i les entitats locals menors.

b) L’import restant del Fons es distribuirà en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat beneficiària, conforme a les xifres de població oficials resultants de la divisió del padró municipal referides a l’u de gener de l’any d’aprovació del pla sectorial corresponent, ponderats mitjançant coeficients correctors aplicables per trams poblacionals de cada entitat beneficiària, que afavorisquen les entitats de menor població. A aquest efecte, no es computaran els habitants de les entitats locals menors en la població del municipi al qual pertanguen.

c) S’establirà un import mínim anual d’assignació del fons per a tots els municipis i entitats locals menors per tal de garantir l’accés a una quantitat de base que permeta el desenvolupament dels pobles en més dificultats a conseqüència de factors com el despoblament.

Article 8. Participació de les diputacions provincials

1. Les diputacions d’Alacant, Castelló i València, com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, en l’exercici de les seues competències, participaran, a través dels seus pressupostos anuals, en el Fons de Cooperació Municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana, mitjançant les aportacions dineràries previstes en l’article 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Les diputacions provincials, o les administracions públiques que en depenguen, proveiran dels recursos propis i adequats als objectius del Fons les dotacions aprovades en el Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal per a transferir als municipis i les entitats locals menors de la seua província, distribuint les quanties corresponents en l’àmbit provincial respectiu i utilitzant les mateixes regles de distribució, de conformitat amb el principi d’equitat territorial, a fi de garantir que tota la ciutadania reba un nivell mínim de prestacions en els serveis públics locals.

Article 9. Línies específiques del Fons de Cooperació Municipal

1. Amb caràcter complementari a la línia general del Fons de Cooperació Municipal regulada mitjançant aquesta llei, es podran establir mitjançant decret altres línies específiques d’aquest Fons de Cooperació Municipal, que hauran de tindre naturalesa incondicionada i no finalista, a fi de finançar globalment les activitats i els serveis de les entitats beneficiàries. Aquestes línies específiques seran compatibles amb la percepció de les aportacions de la línia general del Fons de Cooperació Municipal.

2. En els decrets referits es regularan els objectius de la línia específica, els requisits per a ser entitat beneficiària, el procediment i els criteris de distribució.

CAPÍTOL II

La Comissió de col·laboració i coordinació del Fons

de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Article 10. Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal

1. Es crea la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que és l’òrgan de participació encarregat de la implementació, el seguiment i el control de l’execució anual del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

2. Aquesta comissió està adscrita al departament de la Generalitat amb competències en administració local.

Article 11. Composició i funcionament de la comissió de col·laboració i coordinació

1. La Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana s’integra, en primer lloc, pels membres següents:

a) Presidència: la persona titular del departament competent en administració local o, en la seua substitució, la persona titular de l’òrgan superior al qual estiga adscrita la direcció general competent en administració local. La Presidència tindrà vot de qualitat en cas d’empat en les votacions que puguen realitzar-se.

b) Vicepresidència primera: la persona titular del departament competent en hisenda o, en la seua substitució, la persona titular de la secretaria autonòmica competent en hisenda.

c) Vicepresidència segona: la persona titular del departament competent en transparència o, en la seua substitució, la persona titular de la secretaria autonòmica competent en transparència.

d) Vicepresidències terceres: les persones titulars de les presidències de les diputacions provincials o les persones que designen per a substituir-les.

2. Així mateix, també s’integren com a persones membres d’aquesta comissió les vocalies següents:

a) La persona titular de la direcció general competent en administració local o persona que designe en la seua substitució.

b) La persona titular de la direcció general competent en pressupostos o persona que designe en la seua substitució.

c) La persona titular de la direcció general competent en transparència o persona que designe en la seua substitució.

d) La persona titular de la direcció general competent en antidespoblament o persona que designe en la seua substitució.

e) Per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies:

– La persona titular de la Presidència de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies o persona que designe en la seua substitució.

– Quatre persones titulars d’alcaldies designades pels òrgans competents de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

– Una persona representant i designada per cadascuna de les diputacions provincials, que ostente les responsabilitats en matèria d’hisenda.

3. La Secretaria serà exercida per la persona del centre directiu amb competències en matèria d’administració local, designada per qui siga el seu titular, o persona que es designe en la seua substitució, que actuarà amb veu però sense vot.

4. El règim jurídic de funcionament de la comissió serà el regulat per la normativa bàsica sobre funcionament dels òrgans col·legiats, per la normativa autonòmica que la desplegue, així com per les normes que puga aprovar la comissió per a completar el seu règim de funcionament.

5. La composició de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana s’ajustarà al principi de presència equilibrada de dones i homes.

Article 12. Funcions de la comissió de col·laboració i coordinació

La Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana assumirà les funcions següents:

a) Estudiar i proposar anualment la determinació de les quanties a consignar pressupostàriament durant cada exercici per cadascuna de les administracions participants en el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, a través del Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal.

b) Presentar propostes relatives a possibles modificacions en les directrius i les regles de distribució del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.

c) Proposar, si escau, directrius de coordinació relatives al Fons de Cooperació Municipal.

d) Sol·licitar, a efectes estadístics i d’estudi, tota la informació que necessite, als municipis i entitats locals menors, relatives a l’aplicació de les quantitats rebudes d’aquest

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Efectes en matèria d’estabilitat pressupostària

A l’efecte del que s’estableix en l’apartat 4 de l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de la resta de legislació en matèria d’estabilitat pressupostària, el Fons de Cooperació regulat en aquesta llei substitueix el creat mitjançant el Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa als municipis els resulta aplicable el règim de canvi normatiu que comporta un augment permanent de la recaptació de les corporacions municipals afectades.

Segona. Imports addicionals al Fons de Cooperació

En el cas de produir-se increments en les aportacions de les diputacions, o de les seues administracions públiques dependents, les quanties que superen les establertes en el Pla sectorial de finançament bàsic del Fons de Cooperació Municipal podran ser distribuïdes seguint els mateixos criteris definits per aquesta o bé adoptant les seues pròpies regles de distribució atenent els principis d’objectivitat i equitat, però en tot cas aquest import addicional s’integrarà en el Fons i gaudirà del mateix caràcter incondicionat i no finalista, així com d’estabilitat i vocació de permanència.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat el capítol II del títol XI de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, i el Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal incondicionat de la Comunitat Valenciana, excepte el capítol II, que es manté en vigor únicament en allò que no contradiga aquesta llei, i tota disposició normativa anterior adoptada per la Generalitat que s’opose a les previsions d’aquesta llei.

La línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana, regulada pel Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, i la línia del Fons de Cooperació per a municipis turístics, regulada pel Decret 142/2020, de 25 de setembre, del Consell, es mantenen en vigor en tot el que no contradiga aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Rang reglamentari

La composició de la Comissió de col·laboració i coordinació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, que es regula en l’article 11, és de rang reglamentari.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 5 de novembre de 2021

El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER