Lluita contra el Despoblament dels Municipis COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET 89/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu central del Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana, és facilitar als municipis la suficiència financera per a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania. És, per tant, un instrument de cobertura econòmica que permet dotar-los de recursos suficients perquè el fenomen de la despoblació no pose en risc la seua suficiència financera, i puguen disposar de la dotació econòmica adequada per a la prestació dels serveis locals i implementar les mesures necessàries contra el despoblament.

L’experiència adquirida en aquests tres anys d’aplicació del Fons aconsella la realització d’una sèrie de modificacions en l’articulat de l’indicat decret, a fi de donar una major claredat en els requisits que atribueixen la condició de beneficiari, ampliar els municipis que poden ser partícips d’aquest fons i evitar, en la mesura que siga possible, la incertesa que suposa per a aquests municipis perdre la percepció d’aquests fons de manera eminent en un exercici.

Ateses les limitacions pressupostàries, les quals fan necessari establir una sèrie de criteris, d’acord amb els principis que planteja el mateix Decret 182/2018, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució, per a la distribució dels recursos que proporciona la línia específica, es considera que l’element central, des del punt de vista de la prestació de serveis i capacitat financera, és el nombre d’habitants, criteri que ha de continuar sent rellevant en la distribució del Fons. Des d’aquest punt de vista, i atenent a la reducció en el nombre d’habitants que s’ha produït en l’última dècada, i considerant el resultat de les tasques desenvolupades per les càtedres AVANT que ha permés identificar nivells de risc de despoblació en funció del nombre d’habitants, es considera convenient incrementar el nombre d’aquests que determina la possibilitat de ser beneficiari de l’assignació. Així, d’acord amb els indicadors AVANT, cal modificar el volum mínim d’habitants perquè un municipi puga ser beneficiari del Fons.

Pel que fa a la resta d’indicadors AVANT que atribueixen la consideració de municipi en risc de despoblació, el decret estableix la necessitat de complir, almenys, cinc dels sis requisits. Respecte a aquests requisits, el que fa referència a la densitat de població és el que presenta una discrepància més gran en alguns àmbits, ja que s’imposa la dimensió del terme municipal que pot distorsionar els resultats en alguns municipis. Sobre aquest valor de referència, el criteri de 20 habitants/km², és clarament superior al de 12,5 habitants/km², que s’estableix en altres àmbits territorials, mentre que el valor de 50 habitants/km², empleat en altres classificacions podria donar uns resultats que distorsionen la referència a municipis en risc de despoblament.

Atesa aquesta disparitat de criteris, s’ha considerat convenient mantindre el valor de 20 habitants/km², però es preveu una excepció per als municipis amb un terme municipal inferior a un quilòmetre quadrat.

Quant a les regles per a la distribució del Fons, tenint en compte el criteri de població com a element central, és convenient modificar les quanties mínimes i màximes que poden obtindre les entitats beneficiàries, en la resolució anual de distribució del fons.

Cal també, a causa de la debilitat financera dels municipis receptors del Fons i a la incertesa que suposaria la no continuïtat en el temps de la percepció del Fons, determinar un criteri de garantia en l’obtenció de les assignacions almenys durant l’exercici següent, sempre que es complisquen un mínim de quatre dels requisits de l’apartat 1 de l’article 4, de tal manera que la pèrdua del dret a rebre el fons no provoque una reducció pressupostaria de conseqüències rellevants per al municipi. Amb aquesta mesura es garanteix la seua percepció almenys durant l’any en el qual deixe d’estar classificat com a municipi susceptible de participar en el Fons.

D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa constar l’adequació d’aquest decret als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

La necessitat i l’eficàcia d’aquest decret es fonamenten en l’objectiu de desenvolupar mesures contra el despoblament previstes en l’Agenda AVANT per a millorar els serveis de què disposen les ciutadanes i els ciutadans residents als municipis que es recullen en la referida agenda.

Quant a la proporcionalitat, aquest decret conté la regulació imprescindible per incorporar les modificacions necessàries en el Decret 182/2018 per a millorar les necessitats de finançament dels ajuntaments dels municipis de l’agenda AVANT, sense que comporte mesures restrictives de drets ni impose obligacions a les entitats destinatàries.

Pel que afecta la seguretat jurídica, el decret és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i pretén generar en l’àmbit del finançament local un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certitud, que facilite el seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, el compliment de les obligacions que assumeixen els municipis en risc de despoblament.

En matèria de transparència, s’han definit clarament els objectius d’aquesta norma i la seua justificació, i s’ha possibilitat la participació activa de les entitats destinatàries en la seua elaboració. Per altra part, els departaments competents possibilitaran, en les seues respectives seus electròniques, l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor que resulte aplicable.

Finalment, en aplicació del principi d’eficiència, aquest decret no comporta cap mena de càrregues administratives innecessàries o accessòries.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2021.

En virtut de l’anterior, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell; a proposta del president de la Generalitat; conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 2 de juliol de 2021,

DECRETE

Article 1. Modificació de l’article 4 del Decret 182/2018, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana

L’article 4 del Decret 182/2018 queda redactat de la manera següent:

«Article 4. Beneficiaris

1. Són beneficiaris de la línia del fons per a la lluita contra el despoblament els municipis de la Comunitat Valenciana que complisquen amb els requisits de l’article 5 del Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana i amb almenys cinc dels requisits següents:

a) Densitat de població. Nombre d’habitants, segons l’últim padró vigent, per quilòmetre quadrat: inferior o igual a vint habitants per quilòmetre quadrat.

b) Creixement demogràfic. Taxa de creixement de la població en el període comprés en els últims vint anys: menor o igual al zero per cent (0 %).

c) Taxa de creixement vegetatiu. Percentatge que representa el saldo vegetatiu (naixements menys defuncions) dels últims vint anys sobre la població total segons l’últim padró vigent: menor o igual a menys deu per cent (-10 %).

d) Índex d’envelliment. Percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 anys, segons l’últim padró vigent: major o igual a dos-cents cinquanta per cent (250 %).

e) Índex de dependència. Quocient entre la suma de la població menor de 16 anys i major de 64 i la població de 16 a 64 anys, segons l’últim padró vigent, multiplicat per 100: major o igual a seixanta per cent (60 %).

f) Taxa migratòria. Percentatge que representa el saldo migratori en el període comprés entre els últims deu anys (variacions residencials altes menys baixes) sobre la població total segons l’últim padró vigent: menor o igual a zero per cent (0 %).

Aquestes dades s’obtindran de conformitat amb les xifres de població declarades oficials mitjançant reial decret, i d’estadístiques oficials publicades per l’Institut Valencià d’Estadística o l’Institut Nacional d’Estadística, així com de dades oficials de les administracions públiques.

2. També podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els municipis que, encara que no complisquen els requisits assenyalats, pertanguen a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat. Les àrees funcionals es determinaran de conformitat amb les dades oficials sobre demarcacions territorials inscrites en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, creat per Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell.

3. Així mateix, també en seran beneficiaris tots els municipis amb població inferior a 300 habitants.»

Article 2. Modificació de l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 182/2018

L’apartat 2 de l’article 5 queda redactat com segueix:

«2. Correspon a l’òrgan directiu amb competència en matèria de despoblament realitzar totes les actuacions necessàries per a la correcta gestió i distribució.»

Article 3. Modificació de l’apartat 1 i de la lletra c de l’apartat 2 de l’article 6 del Decret 182/2018

1. L’apartat 1 de l’article 6 queda redactat com segueix:

«1. El procediment per a l’assignació anual de la quantia pressupostada corresponent a cada entitat beneficiària s’iniciarà d’ofici per la persona titular del departament amb competències en matèria de despoblament, a la qual correspondrà emetre la resolució d’adjudicació de conformitat amb les regles de distribució contingudes en aquest article, amb el coneixement previ per la comissió de seguiment prevista en el Decret 51/2017, de 7 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. En aquesta resolució s’establirà el procediment de pagament d’aquestes quanties.»

2. La lletra c de l’apartat 2 de l’article 6 queda redactada com segueix:

«c) La resolució anual determinarà, en funció de la disponibilitat pressupostària, l’import mínim i l’import màxim, per municipi, sobre el resultat de l’aplicació de les regles anteriors. L’import mínim no podrà ser inferior a cinc mil euros (5.000,00 €) i el màxim no podrà superar en dotze vegades el mínim fixat en la resolució anual.»

Article 4. Nova disposició addicional tercera del Decret 182/2018

S’afig una disposició addicional tercera al Decret 182/2018, amb la redacció següent:

«Tercera

1. Si, com a conseqüència de l’aplicació dels requisits establits en l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest decret, un municipi que haja sigut beneficiari del fons en l’exercici anterior, perd tal condició, en complir només quatre dels sis requisits exigits, mantindrà la condició de beneficiari del fons en l’exercici en què es produïsca aquesta circumstància.

2. El requisit de densitat de població de l’article 4.1.a es considera complit per tots els municipis amb un terme municipal inferior a un quilòmetre quadrat.»

Article 5. Modificació de la disposició final primera del Decret 182/2018

La disposició final primera queda redactada com segueix:

«Primera. Habilitació normativa

S’habilita la persona titular de la secretaria autonòmica competent en despoblament per a dictar totes les resolucions que calguen a l’efecte de l’aplicació i desplegament d’aquest decret.»

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària

L’aprovació d’aquest decret no té incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Presidència de la Generalitat.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 de juliol de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER