Modificación Presupuesto 2021 COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET LLEI 9/2021, de 2 de juliol, de modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

PREÀMBUL

El procés d’elaboració de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2021, va estar condicionat pel retard en la presentació del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat. Concretament l’entrada en les Corts Generals es va demorar prop d’un mes respecte de la data fixada legalment en l’article 41 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

En aquest context, i després de dos anys successius de pròrroga de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2018, i en el que està referit específicament a les qüestions vinculades a les despeses de personal i el règim jurídic de l’oferta pública d’ocupació, la Llei 4/2020 va optar per mantenir les retribucions del personal empleat públic i la taxa de reposició d’efectius en els mateixos termes i condicions que en l’exercici 2020.

Publicada la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, és necessari traslladar els criteris i exigències establits per l’Estat quant a les polítiques de personal a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per motius de seguretat jurídica, per tractar-se d’una normativa que té en la seua part essencial reconegut expressament el caràcter de bàsic. Amb això es pretén assegurar, d’una banda, l’actualització de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, en el marc de les diferents previsions que en matèria de creixement de retribucions i de massa salarial regula l’esmentada llei, i d’una altra, traslladar a la Generalitat les condicions i el règim jurídic bàsic en matèria d’oferta d’ocupació pública i taxa de reposició d’efectius, que per al present exercici presenta novetats de rellevància respecte de la regulació vigent fins ara.

Aquestes circumstàncies, especialment les vinculades tant a la necessitat de regularitzar l’increment general de retribucions dels empleats públics com la d’incorporar a l’ordenament jurídic autonòmic les bases de les ofertes d’ocupació pública d’acord amb els requisits i condicions establits per la legislació estatal, són les que constitueixen el fet habilitant d’extraordinària i urgent necessitat que l’Estatut exigeix en l’article 44 per a l’adopció d’un decret llei.

A més, el decret llei incorpora altres disposicions addicionals l’objectiu de les quals és complementar de manera directa el seu objecte i finalitat, per a això estén l’increment general de les retribucions tant a l’àmbit de les universitats públiques com al de l’educació concertada. Contempla també l’elevació al 100 % del percentatge de la taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal regulada en el Decret llei 2/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 14/2016, de pressupostos de la Generalitat per a 2017, i l’ampliació fins al 31 de desembre de 2021 del termini per a aprovar i publicar els processos d’estabilització d’ocupació temporal previstos en la disposició addicional vintena de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2018.

Finalment, la disposició final primera introdueix una disposició transitòria catorzena en la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la funció pública valenciana. Aquesta llei preveu en el seu article 10 la constitució de la Comissió Intersectorial de l’Ocupació pública de la Generalitat, que tindrà entre les seues funcions la proposta de criteris que garantisquen la mobilitat intersectorial. Per això, mentre no es constituïsca aquesta Comissió no existeix una norma que regule els supòsits en els quals es podran classificar aquests llocs. Això motiva la urgent necessitat d’introduir una disposició transitòria en la vigent llei de funció pública valenciana que suplisca aquest buit, establint amb caràcter transitori i fins que es constituïsca la referida Comissió Intersectorial, uns criteris objectius que permeten la classificació de llocs de treball per a altres sectors i la seua cobertura pel personal més qualificat per al compliment de les funcions encomanades que garantisca l’adequada prestació del servei.

Per tot això, i a l’empara del que es disposa en els articles 44, 49 i 50 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic i prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 2 de juliol de 2021,

DECRETE

Article 1. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

Els apartats 1 i 2 de l’article 28 de la Llei 4/2020 queden redactats de la manera següent:

«1. L’any 2021, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.

2. Durant l’exercici 2021, les persones jurídiques incloses dins de l’àmbit del present títol:

a) Podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius, sempre que no se supere l’increment global fixat en l’apartat anterior.

b) No podran convocar ni concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa o finalitat.»

Article 2. Modificació de l’article 29 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’article 29 de la Llei 4/2020 queden redactats de la manera següent:

«Amb efectes d’1 de gener de 2021, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les següents normes:

a) El sou i els triennis d’aquest personal experimentaran un increment del 0,9 per cent respecte als vigents a 31 de desembre de 2020, d’acord amb el que s’estableix en l’article 28.1, i per les quanties reflectides en l’article 31.1.a d’aquesta llei.

b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que exercisca, experimentaran un increment del 0,9 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020.

El que es disposa en el paràgraf anterior no impedirà l’adequació d’aquestes retribucions quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’aquest.

c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dues a l’any, l’una el mes de juny i l’altra en el de desembre. Cadascuna d’aquestes pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b d’aquesta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.

d) El conjunt de les restants retribucions complementàries experimentaran un increment del 0,9 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020, sense perjudici del que es disposa en els articles 31.1.e, 32 i 40.

El que es disposa en el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.»

Article 3. Modificació dels subapartats a, b, c, d, e, f, i i j de l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

Els subapartats a, b, c, d, e, f, i i j de l’apartat 1 de l’article 31 de la Llei 4/2020 queden redactats de la manera següent:

«1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 d’aquesta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final quarta de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, les retribucions a percebre l’any 2021 pel personal funcionari inclòs en l’àmbit d’aplicació del present article seran les següents:

a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix aquest article, d’acord amb les següents quanties referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021:

Grup/Subgrup Grup

Llei 30/1984 Sou

(euros) Triennis

(euros)

A1 A 14.572,68 560,88

A2 B 12.600,72 457,44

B – 11.014,68 401,28

C1 C 9.461,04 346,20

C2 D 7.874,16 235,68

E (Llei 30/1984) i Agrupacions professionals (TREBEP) E 7.206,96 177,36

b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que es disposa en l’article 29.c d’aquesta llei, s’ajustaran cadascuna d’aquestes a les següents quanties:

– En concepte de sou i triennis:

Grup/Subgrup Grup

Llei 30/1984 Sou

(euros) Triennis

(euros)

A1 A 749,38 28,85

A2 B 765,83 27,79

B – 793,33 28,92

C1 C 681,43 24,91

C2 D 650,20 19,44

E (Llei 30/1984) i Agrupacions professionals (TREBEP) E 600,58 14,78

– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.

c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball exercit, d’acord amb les següents quanties referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros

30 12.729,24

29 11.417,52

28 10.937,76

27 10.457,16

26 9.174,48

25 8.139,72

24 7.659,48

23 7.179,96

22 6.699,36

21 6.219,96

20 5.777,76

19 5.482,92

18 5.187,84

17 4.892,64

16 4.598,28

15 4.302,72

14 4.008,24

13 3.712,80

12 3.417,60

11 3.122,40

10 2.827,80

9 2.680,56

8 2.532,60

7 2.385,24

6 2.237,64

5 2.090,16

4 1.869,00

3 1.648,20

2 1.427,04

1 1.206,00

d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball exercits pel personal a què es refereix el present article, la quantia anual del qual experimentarà un increment del 0,9 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2020.

El complement específic anual es percebrà en 14 pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual i dos addicionals, del mateix import que una mensual, una el mes de juny i una altra al desembre, respectivament, sense perjudici del que es disposa en l’article 40 d’aquesta llei.

e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional vint-i-quatrena d’aquesta llei i per les quanties recollides en l’annex IV.

f) Durant l’exercici 2021 la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no podrà experimentar un increment superior al 0,9 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2020.

El complement de productivitat s’aplicarà, si escau, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que s’estableix en l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell, de conformitat amb la disposició final quarta de la Llei 4/2021, d’abril. A aquest efecte, s’autoritza l’esmentada conselleria per a dotar, si escau, els crèdits globals destinats a atendre l’esmentat complement, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.

En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte de les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.»

[…]

«i) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2020, i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs, si escau, el de caràcter general establit en la present llei, que afecte el lloc de treball, o grup o subgrup de pertinença. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.

Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat a conseqüència de transferències de competències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d’un pla d’ordenació de personal.

j) No obstant això el que es disposa en els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic, es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, d’acord amb el que es disposa en l’article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, incrementades en un 0,9 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020.»

Article 4. Modificació dels apartats 2, 3, 4, 5 i 8 de l’article 32 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

Els apartats 2, 3, 4, 5 i 8 de l’article 32 de la Llei 4/2020 queden redactats de la manera següent:

«2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats a aquest personal experimentarà un increment del 0,9 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2020, sense perjudici, si escau, del que s’estableix en l’article 31.1.h i en l’article 40 d’aquesta llei.

3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinguen reconeguts el personal que ostenta la condició de personal sanitari d’acord amb el que es disposa en el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, experimentarà un increment del 0,9 per cent respecte de la vigent a 31 de desembre de 2020.

4. Les restants retribucions complementàries que, si escau, poguera percebre el personal a què es refereix aquest article, igualment experimentaran un increment del 0,9 per cent respecte de la vigent a 31 de desembre de 2020.

5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels següents paràmetres: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels qui tinguen la representació sindical de l’esmentat personal. La quantificació dels paràmetres, fixació dels criteris de distribució i, si escau, la modificació d’aquests s’establirà mitjançant acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no podrà experimentar un increment superior al 0,9 per cent, en termes anuals, respecte de l’establit a 31 de desembre de 2020, en els termes i condicions establides en l’apartat 1.f de l’article 31 d’aquesta llei.»

[…]

«8. Les retribucions del personal en formació, personal de contingent i zona i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que es disposa en l’article 28.1 d’aquesta llei, experimentaran un increment del 0,9 per cent respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2020.»

Article 5. Modificació de l’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’apartat 1 de l’article 34 de la Llei 4/2020 queda redactat de la manera següent:

«1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, que s’incrementarà en el percentatge màxim establit en l’apartat 1 de l’article 28, està integrada, a l’efecte d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades durant l’exercici 2020 per l’esmentat personal, amb el límit, per al personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties informades favorablement per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda per a aquest exercici pressupostari.

S’exceptuen en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o els suplits per despeses que haguera realitzat la persona ocupada.

La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que poguera derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats en cada conselleria mitjançant l’increment de la productivitat.»

Article 6. Modificació de l’article 36 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’article 36 de la Llei 4/2020 queda redactat de la manera següent:

«1. La incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic de la Generalitat, a excepció de les institucions a què es refereix l’apartat a de l’article 27, es regularà pels criteris assenyalats en aquest article i se subjectarà a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 per cent en els altres sectors.

2. Les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat es regiran pel que es disposa en la disposició addicional vintena.

3. Es consideren sectors prioritaris a l’efecte de la taxa de reposició:

a) Administració educativa, nivell ensenyaments no universitaris, en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.

b) Administració sanitària, respecte de les places de personal estatutari i equivalent dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

c) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades al control i lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del control de l’assignació eficient dels recursos públics.

d) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades a l’assessorament jurídic i a la gestió dels recursos públics.

e) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades als serveis de prevenció i extinció d’incendis.

f) Places de personal investigador i tècnic dels agents del sistema español de ciència, tecnologia i innovació en els termes de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Igualment, amb el límit màxim del 110 per cent de la taxa de reposició, s’autoritza els organismes públics d’investigació per a la contractació de personal investigador doctor que haja superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com a personal laboral fix en aquests organismes.

g) Places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat, de professors contractats doctors d’universitat regulats en l’article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les places de personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i centres universitaris dependents, en els termes i condicions establits en la legislació bàsica en matèria d’oferta pública d’ocupació.

Dins del límit de la taxa de reposició corresponent als cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat i als professors contractats doctors previst en el paràgraf anterior, cada universitat estarà obligada a destinar, com a mínim, un 15 per cent del total de places que oferisca, a la incorporació, en aquella categoria per a la qual estiga acreditat, de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 dins del marc del Programa Ramón y Cajal. En el cas que no s’utilitzen totes les places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, nacionals o internacionals i que hagen obtingut el certificat I3. En aquest cas, la universitat haurà d’aportar un certificat del Ministeri d’universitats en el qual conste que els programes oferits acrediten els requisits establits en aquest apartat.

h) Places corresponents a la seguretat aèria, respecte del personal que realitza actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria, les operacions de vol i operacions aeroportuàries i actuacions relacionades amb aquestes, i a les places de personal en relació amb la seguretat marítima, que fa tasques de salvament marítim i prevenció i lluita contra la contaminació marina, així com a les places de personal en relació amb la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.

i) Places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials.

j) Places de personal que realitza la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.

k) Places de seguretat i emergències.

l) Places de personal que realitza una prestació directa als usuaris del transport públic.

m) Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.

n) Personal que preste serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

4. En tot cas, l’oferta haurà d’atindre’s a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del pressupost de despeses.

5. No computaran per al límit màxim de la taxa:

a) El personal que s’incorpore en execució d’ofertes d’ocupació pública d’anys anteriors.

b) Les places que es convoquen per promoció interna.

c) Les places corresponents a personal declarat indefinit no fix per sentència judicial.

6. A l’efecte del que s’estableix en els apartats anteriors per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius, per a l’aprovació i publicació de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, caldrà ajustar-se al que s’estableix en la normativa bàsica.

7. La validesa de la taxa autoritzada estarà condicionada al fet que les places resultants s’incloguen en una Oferta d’Ocupació Pública que haurà de ser aprovada en els termes i condicions descrites en l’apartat 2 de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans de la finalització de l’exercici.

La validesa d’aquesta autorització estarà igualment condicionada al fet que la convocatòria de les places s’efectue mitjançant publicació de la mateixa en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini improrrogable de tres anys, a comptar des de la data de la publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública en la qual s’incloguen aquestes places, amb els requisits establits en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que es disposa en l’apartat 1 de l’esmentat article 70.

A conseqüència de tot això, l’oferta autoritzada es considera consumida una vegada s’hagen celebrat els processos selectius corresponents, amb independència del resultat d’aquests processos.

8. La taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris podrà acumular-se als sectors prioritaris.

Igualment, l’Administració de la Generalitat podrà cedir taxa a les universitats de la seua competència, i les universitats públiques podran cedir-se taxa entre elles, prèvia autorització dels òrgans competents en matèria d’universitats i pressupostos.

9. No podrà cedir-se taxa de reposició de l’Administració de la Generalitat a les seues societats mercantils, entitats públiques empresarials, fundacions i consorcis.

No obstant això, el sector públic de la Generalitat podrà cedir part de la seua taxa de reposició a les fundacions públiques i consorcis adscrits que tinguen la condició d’agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació o que realitzen projectes d’investigació, sempre que la taxa de reposició que se cedisca es dedique als citats projectes.

10. En els supòsits en els quals es produïsca acumulació de la taxa de reposició, la publicació de l’oferta d’ocupació pública de l’organisme que la cedeix i del qual rep, haurà de contindre el nombre de places, així com el sector o col·lectiu objecte d’aquesta acumulació.

11. Durant l’any 2021, no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

En tot cas la contractació d’aquest personal requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i en matèria de funció pública.

No obstant això, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, només serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els següents supòsits:

a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta administració.

b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

c) Per al personal docent.

d) Per al personal al servei de l’administració de justícia, competència de la Generalitat.

L’autorització a què es refereix aquest apartat se subjectarà:

– Per al personal a servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, als criteris i condicions establits en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, i en l’Ordre 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’estableixen els procediments d’autorització en matèria de despeses de personal de la Generalitat.

– Per al personal al servei del sector públic instrumental, als criteris i condicions establits en els articles 6 i 7 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell.

12. La subscripció de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat anterior, i, a aquest efecte, requerirà, en tot cas, la prèvia autorització de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

13. No s’autoritzaran convocatòries de llocs o places vacants de personal laboral de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, que requeriran, en tot cas autorització prèvia, d’acord amb el procediment i els requisits establits en l’apartat 11 del present article per al personal temporal.»

Article 7. Modificació de l’article 38 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’article 38 de la Llei 4/2020 queda redactat de la manera següent:

«1. Els contractes de treball del personal laboral en l’àmbit de l’article 27 d’aquesta llei, hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions i en els termes establits en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions que amb el caràcter de bàsic establisca l’Estat en la llei de pressupostos corresponent, els seran aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i respectaran el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en matèria d’incompatibilitats.

2. Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental seran responsables del compliment de la normativa esmentada, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.

3. Les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats als òrgans referits en l’apartat segon, de conformitat amb el que disposen les disposicions contingudes en el títol VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.»

Article 8. Modificació de l’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’apartat 1 de l’article 41 de la Llei 4/2020 queda redactat de la manera següent:

«1. L’any 2021, d’acord amb el que es disposa en l’article 28.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de Justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:

a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021.

b) Les restants retribucions complementàries que, si escau, poguera percebre el personal a què es refereix el present article, experimentaran un increment del 0,9 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020, sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels programes concrets d’actuació que pogueren implantar-se al llarg de l’exercici.»

Article 9. Modificació de l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’apartat 1 de l’article 42 de la Llei 4/2020 queda redactat de la manera següent:

«1. Durant l’exercici 2021, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte de les abonades per aquests conceptes durant l’exercici 2020, en termes anuals i d’homogeneïtat.»

Article 10. Addició d’un subapartat d en l’apartat 13 de l’article 44 de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

S’afig un subapartat d en l’apartat 13 de l’article 44 de la Llei 4/2020, amb la redacció següent:

«d) Durant l’exercici 2021, queda exceptuada del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la línia de subvenció S8391, amb beneficiari previst «Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS Alacant», inclosa en annex de transferències de capital del programa pressupostari 121.71 «Societat digital», podent lliurar-se fins a una bestreta del 50 per cent de la subvenció concedida, segons el que s’estableix en el corresponent instrument jurídic de concessió.»

Article 11. Modificació de la disposició addicional vintena de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

La disposició addicional vintena queda redactada de la manera següent:

«1. Durant 2021 les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat podran procedir a la contractació de nou personal amb els requisits i limitacions establits en aquesta disposició addicional.

Aquestes limitacions no seran aplicables en el supòsit de consorcis adscrits a la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. A aquest efecte, els contractes subscrits a l’empara del que s’estableix en aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de la seua signatura, el complement d’antiguitat que s’estava percebent en la mateixa quantia.

2. Les societats mercantils i entitats públiques empresarials que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el mencionat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. En els altres casos la taxa serà del cent per cent. La determinació de la taxa de reposició es durà a terme seguint les mateixes regles recollides en l’article 36.

3. Les fundacions del sector públic de la Generalitat que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el mencionat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. En els altres casos la taxa serà del 100 per cent. La determinació de la taxa de reposició es durà a terme seguint les mateixes regles recollides en l’article 36.

4. Els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat que, conformement amb la legislació aplicable puguen contractar personal propi, i que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en l’esmentat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. En els altres casos la taxa serà del 100 per cent. La determinació de la taxa de reposició es durà a terme seguint les mateixes regles recollides en l’article 36.

5. Les contractacions de personal de caràcter indefinit, a què es refereixen els apartats anteriors, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i de sector públic.

Per la conselleria competent en matèria de sector públic es podran establir bases o criteris d’actuacions comunes en els processos selectius, amb la finalitat de fer efectiva l’aplicació dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la implantació del procediment electrònic.

6. Les contractacions temporals dels diferents subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables o, en el cas que les mateixes es realitzen per societats mercantils públiques o entitats públiques empresarials, quan es duguen a terme en els termes de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i hauran d’ajustar-se, en tot cas, al que s’estableix en l’article 36.6 d’aquesta llei.

7. Excepcionalment la conselleria competent en matèria d’hisenda, a través de les direccions generals competents en matèria de pressupostos i sector públic, podrà autoritzar, en l’àmbit de les societats mercantils i entitats públiques empresarials, per damunt dels límits assenyalats en els apartats anteriors, les contractacions que resulten necessàries per a acomplir aquells instruments de planificació estratègics que siguen aprovats per l’accionista majoritari i que hagen sigut informats favorablement per la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics. En tot cas, el pla estratègic haurà d’anar acompanyat de la memòria econòmica a la qual fan referència els articles 35 i següents del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell.»

Article 12. Modificació de l’apartat 1 de la disposició transitòria sisena de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

L’apartat primer de la disposició transitòria sisena queda redactat de la manera següent:

«1. Les quanties del complement autonòmic transitori a percebre pel personal funcionari dels cossos al servei de l’Administració de Justícia dependents de la Generalitat Valenciana que, a 31 de desembre de 2020, no estiguen inclosos en una relació de llocs de treball i no tinguen adaptada la seua estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la nova Oficina Judicial, seran les que es detallen a continuació:

Cos Complement autonòmic transitori anual (€)

Gestió processal i administrativa 6.801,96

Tramitació processal i administrativa 6.323,64

Auxili judicial 6.334.44»

Article 13. Modificació de l’annex III, «Imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents», de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

Es modifica l’annex III «Imports corresponents al component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents», de la Llei 4/2020, que queda com segueix:

«Sexenni Import mensual Import acumulat

Primer 1.348,56 1.348,56

Segon 1.428,36 2.776,92

Tercer 1.633,80 4.410,72

Quart 1.778,40 6.189,12

Cinqué 1.033,80 7.222,92»

Article 14. Modificació de l’annex IV, «Imports corresponents als sistemes de carrera professional vigents en la Generalitat», de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021

Es modifica l’annex IV «Imports corresponents als sistemes de carrera professional vigents en la Generalitat», de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, que queda com segueix:

«1. COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL

Subgrup A1 Subgrup A2

Grau 1 3.384,92 euros/any Grau 1 2.200,38 euros/any

Grau 2 6.769,28 euros/any Grau 2 4.400,20 euros/any

Grau 3 10.153,64 euros/any Grau 3 6.600,16 euros/any

Grau 4 13.538,42 euros/any Grau 4 8.799,98 euros/any

Subgrup B Subgrup C1

Grau 1 1.692,46 euros/any Grau 1 1.410.50 euros/any

Grau 2 3.384,78 euros/any Grau 2 2.820,72 euros/any

Grau 3 5.076,82 euros/any Grau 3 4.231,08 euros/any

Grau 4 6.769,14 euros/any Grau 4 5.641,16 euros/any

Subgrup C2 A.P.

Grau 1 1.128,68 euros/any Grau 1 846,44 euros/any

Grau 2 2.256,80 euros/any Grau 2 1.692,60 euros/any

Grau 3 3.384,92 euros/any Grau 3 2.538,76 euros/any

Grau 4 4.513,18 euros/any Grau 4 3.384,92 euros/any

2. COMPLEMENT DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL Al SERVEI DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES

Subgrup A1 Subgrup A2

Grau 1 3.318,36 euros/any Grau 1 2.157,00 euros/any

Grau 2 6.636,48 euros/any Grau 2 4.313,76 euros/any

Grau 3 9.954,48 euros/any Grau 3 6.470,52 euros/any

Grau 4 13.272,72 euros/any Grau 4 8.627,28 euros/any

Subgrup B Subgrup C1

Grau 1 1.659,76 euros/any Grau 1 1.382,76 euros/any

Grau 2 3.318,36 euros/any Grau 2 2.765,40 euros/any

Grau 3 4.977,24 euros/any Grau 3 4.147,80 euros/any

Grau 4 6.636,36 euros/any Grau 4 5.530,20 euros/any

Subgrup C2 A.P.

Grau 1 1.106,16 euros/any Grau 1 829,80 euros/any

Grau 2 2.212,32 euros/any Grau 2 1.659,24 euros/any

Grau 3 3.318,36 euros/any Grau 3 2.488,80 euros/any

Grau 4 4.424,40 euros/any Grau 4 3.318,36 euros/any»

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. De les transferències a les universitats

S’autoritza les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i universitats perquè adopten les mesures necessàries perquè l’increment anual del 0,9 per cent de les retribucions establit en el present decret llei, tinga el reflex corresponent en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Segona. Dels centres concertats

1. A les quanties, relatives a salaris i costos socials, recollides en l’annex I «Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats», de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, els serà aplicable, amb efectes 1 de gener de 2021, l’increment retributiu establit en l’apartat 1 de l’article 28.

2. S’autoritza les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’educació perquè adopten les mesures necessàries perquè els esmentats increments anuals tinguen el seu corresponent reflex en l’àmbit del personal docent dels centres concertats.

3. A conseqüència de l’aplicació de l’increment de les quanties relatives a salaris i costos socials, a què es refereix l’apartat primer, es modifica l’annex I «Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats» de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, el qual s’inclou, com a annex al present decret llei.

Tercera. Processos d’estabilització a l’empara de la disposició addicional tercera del Decret llei 2/2017, de 14 de juliol, del Consell pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017.

La taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal en els termes i condicions que regula la disposició addicional tercera del Decret llei 2/2017, de 14 de juliol, del Consell pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2017, inclourà fins al 100 per cent de les places que, estant dotades pressupostàriament, hagen estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016.

Quarta. De la publicació de les taules retributives

El Consell, en el termini de vint dies des de l’entrada en vigor del decret llei, acordarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les taules retributives vigents del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

Cinquena. Efectes econòmics

Els increments retributius previstos en aquest decret llei tindran efectes econòmics des de l’1 de gener de 2021.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Ampliació del termini previst en la disposició addicional vintena de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2018 per a l’autorització i publicació dels processos d’estabilització d’ocupació temporal

Amb caràcter excepcional, s’amplia fins al 31 de desembre de 2021 el termini per a aprovar i publicar els processos d’estabilització d’ocupació temporal a què es refereix la disposició addicional vintena de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2018. En els altres extrems aquests processos s’atindran als requisits i a les condicions establides en aqueixa disposició addicional.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la funció pública valenciana

S’afig una disposició transitòria catorzena en la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la funció pública valenciana, amb la següent redacció:

«Catorzena. Criteris de classificació de determinats llocs de treball fins a la constitució de la Comissió Intersectorial de l’Ocupació Pública de la Generalitat

Mentre no es constituïsca la Comissió Intersectorial de l’Ocupació Pública de la Generalitat prevista en l’article 10, hi seran aplicables els següents criteris de classificació de determinats llocs de treball de l’Administració de la Generalitat:

a) En les conselleries que tinguen atribuïdes competències en matèria sanitària, educativa i de justícia, les relacions de llocs de treball podran preveure, en llocs amb el rang de subdirecció general o prefectura de servei, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal sanitari, docent i de l’administració de justícia respectivament, atesa l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-se.

Així mateix, les relacions de llocs de treball podran preveure que els llocs amb rang de subdirecció general de Presidència i les conselleries o organismes puguen ser classificats per a la provisió per personal docent, incloent-hi l’universitari. En aquest supòsit, amb caràcter previ a la cobertura del lloc, haurà de quedar acreditat que la titulació de la persona proposada, s’adequa a l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-se.

No obstant l’anterior, en les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria sanitària, en matèria educativa i en matèria de justícia, les relacions de llocs de treball podran preveure, en llocs amb rang de prefectura de secció que guarden relació directa amb les competències substantives del sector sanitari, educatiu i de justícia, la classificació de llocs per a la seua provisió per personal sanitari, docent o de l’administració de justícia, atesa l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-se.

Mentre exercisquen aquests llocs, els serà aplicable el contingut d’aquesta llei i les seues normes de desplegament, i quedaran en la situació administrativa que corresponga d’acord amb la seua normativa específica.

b) Així mateix, en les conselleries o organismes que tinguen atribuïdes les competències en matèria de prevenció de riscos laborals, les relacions de llocs de treball o altres instruments d’ordenació podran preveure que els llocs amb el rang de subdirecció general o prefectura de servei pertanyents al sector d’administració especial puguen ser classificats per a la seua provisió per personal sanitari, sempre que els esmentats llocs guarden relació directa amb les competències substantives en matèria de prevenció de riscos laborals i atesa l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-se.

Igualment, en les conselleries o organismes que tinguen atribuïdes les competències en matèria de serveis socials, les relacions de llocs de treball o altres instruments d’ordenació podran preveure que els llocs amb el rang de subdirecció general o prefectura de servei, de direcció de centres de serveis socials i d’inspecció de serveis socials, pertanyents al sector administració especial, puguen ser classificats per a la provisió per personal sanitari, sempre que els esmentats llocs guarden relació directa amb les competències en matèria de serveis socials i atesa l’especificitat de les funcions que hagen d’exercir-se.»

Segona. Habilitació per al desplegament reglamentari

Es faculta al Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i aplicació d’aquest decret llei.

Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 de juliol de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO