Ocio nocturno COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET LLEI 10/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn, per la Covid-19.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

PREÀMBUL
El Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, es va adoptar a fi d’aprovar mesures extraordinàries per a respondre a l’impacte generat per la crisi sanitària originada per la Covid-19, mitjançant l’establiment d’ajudes directes destinades a les persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

En l’apartat 1 de l’article 4 de l’esmentat decret llei, s’establia que l’import global màxim de les ajudes a concedir ascendiria a 8.000.000,00 d’euros, quantitat aquesta que, en l’apartat 2 del mateix article, es distribuïa, també de manera global, per tipologia d’empreses beneficiàries (3.725.000,00 euros destinats a empreses de tipologia A i 4.275.000,00 euros a empreses de tipologia B).

El nombre de sol·licituds d’ajuda que s’han presentat i que s’ha acreditat que compleixen els requisits establits supera notablement la previsió que es va tindre en compte en el moment d’aprovar-se el decret llei, de tal manera que, de no incrementar-se el crèdit inicialment previst, centenars de persones físiques i jurídiques gestores d’establiments d’oci nocturn, que van presentar la seua sol·licitud dins de termini i que han acreditat reunir els requisits establits, es quedarien sense l’ajuda necessària en un sector, com el de l’oci nocturn, que ha patit de manera especial les conseqüències de la crisi sanitària originada per la Covid-19. L’increment de crèdit permetrà donar resposta a la sobrevinguda circumstància del nombre més gran de sol·licituds presentades que compleixen els requisits, respecte a l’inicialment previst.

Conformement amb el que determina el Decret llei 4/2021, es va crear un programa en el capítol IV del vigent pressupost de l’entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana, denominat «Ajudes directes oci nocturn per suspensió de l’activitat per Covid-19», programa la dotació inicial del qual ara s’incrementa en 4.800.000,00 euros (d’ells, 2.300.000 euros per a empreses de tipologia A, i 2.500.000,00 euros per a empreses de tipologia B), per la qual cosa l’import global màxim definitiu ascendirà a un total de 12.800.000,00 euros (dels quals 6.025.000,00 euros van dirigits a empreses de tipologia A, i 6.775.000,00 euros a empreses de tipologia B).

Amb aquesta adaptació es tracta, en definitiva, de dur a la pràctica, de fer realitat per a totes les empreses afectades (i no només per a part d’elles), les mesures extraordinàries que, en forma d’ajudes directes, es van adoptar mitjançant el citat Decret llei 4/2021. A més, la modificació ha d’efectuar-se de manera urgent, atés que el termini per a resoldre sobre les ajudes finalitza en pròximes dates. La necessitat i la urgència de la referida adaptació és, aleshores, evident. Es pot afirmar que el present decret llei és continuació necessària i lògica de l’anterior. Per això, la fonamentació del referit Decret llei 4/2021 continua sent aplicable en la seua modificació.

L’increment del crèdit suposa, doncs, una adaptació estrictament necessària en nom dels principis de confiança legítima, seguretat jurídica i bona fe i, amb això, d’igualtat i justícia.

Això no obstant, es considera convenient establir que, en el cas que s’haguera d’incrementar de nou el crèdit global disponible, aquesta variació de l’import global, i la consegüent modificació dels imports màxims en les entitats de tipologia A o de tipologia B, puga realitzar-se mitjançant un decret del Consell, habilitació que es recull en la disposició final segona d’aquest decret llei.

Com és preceptiu, cal assenyalar que aquest decret llei tampoc no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets, deures i llibertats de la ciutadania regulats en el Títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general, i que, a la vista del que s’ha exposat anteriorment, hi concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat establides en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, com a pressupostos habilitants per a recórrer a l’instrument jurídic del decret llei.

La modificació que s’efectua afecta únicament a l’import global màxim (amb la consegüent modificació de la seua distribució per tipologia d’empreses beneficiàries), per la qual cosa afecta únicament els apartats 1 i 2 de l’article 4, del Decret llei 4/2021, i es manté la resta de l’articulat. Això determina que, a més del que ja es va assenyalar en el seu moment, i que ara es reitera, sobre l’adequació als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat, transparència i eficiència, cal destacar que la modificació que ara s’efectua és la mínima imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir i així poder tindre en compte a totes les empreses afectades.

En concordança amb el procediment d’aquestes ajudes, que ho és per concessió directa, segons el que estableix l’apartat 1.C de l’article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i conformement amb el que preveu l’últim paràgraf de l’apartat referit, vinculat al caràcter excepcional de l’objecte i finalitat d’aquestes ajudes, com ja es recollia en la disposició addicional segona del Decret llei 4/2021 -disposició addicional que no es modifica i es manté en vigor-, mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària podran generar-se els crèdits corresponents en l’estat de despeses del pressupost, amb l’informe previ de la direcció general competent en matèria de fons europeus, sense que siguen aplicables els criteris i requisits establits en l’article 50.2 de la referida Llei 1/2015.

En la tramitació d’aquest decret llei, s’ha seguit el procediment establit i s’han emés els informes preceptius, en relació amb la concreta modificació que ara s’efectua.

Per tot això, i en virtut del que estableixen els articles 44, 49 i 50 de l’Estatut d’Autonomia i l’article 18.d de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell; a proposta conjunta del president de la Generalitat i de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 2 de juliol de 2021,

DECRETE

Article únic. Modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 4 del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d’ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d’establiments públics d’oci nocturn

Els apartats 1 i 2 de l’article 4 del Decret llei 4/2021 queden redactats de la manera següent:

«1. L’import global màxim de les ajudes a concedir ascendirà a 12.800.000,00 euros, i d’acord amb la previsió de l’últim paràgraf de l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, si fora necessària una modificació de crèdits, aquestes ajudes s’imputaran al programa denominat «Ajudes directes oci nocturn per suspensió de l’activitat per Covid-19», del capítol IV del pressupost vigent de l’entitat 22 Turisme Comunitat Valenciana.

2. El crèdit pressupostari per tipologia de beneficiari serà el següent:

– Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia A) indicada en l’article 2 d’aquest decret llei, es destinarà un import global màxim de 6.025.000,00 euros.

– Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia B) indicada en l’article 2 d’aquest decret llei es destinarà un import global màxim de 6.775.000,00 euros».

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per a modificar l’import global màxim de les ajudes i el de cada tipus d’ajuda

En el cas que s’haguera d’incrementar el crèdit global disponible, aquest, i la consegüent modificació dels imports màxims destinats a les entitats de tipologia A o de tipologia B, l’increment podrà realitzar-se mitjançant decret del Consell.

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 2 de juliol de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Justícia, Interior

i Administració Pública,

GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO