Presupuestos Generales 2022 COMUNIDAD VALENCIANA

LLEI 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGV núm. 9247 de 31.12.2021)

Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent
PREÀMBUL
Els principals factors que conformen el marc jurídic-econòmic en el qual s’han elaborat els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, són:

– La integració en els pressupostos, d’acord amb els criteris establits en la normativa bàsica i en el Decret 6/2021, d’1 d’abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l’execució d’actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, dels fons provinents de la posada en marxa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, articulats a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per a la Generalitat és condició prioritària una execució transparent i eficient d’aquests fons, i en tal sentit no sols el marc normatiu elaborat té com a guia aquests criteris, sinó que els propis pressupostos incorporen els crèdits necessaris perquè la dotació de mitjans personals i materials posats a la disposició dels diferents projectes ho assegure.
– El fet que les autoritats europees hagen autoritzat la pròrroga durant l’exercici 2022 de la vigència de la clàusula de salvaguarda, relativa a la suspensió temporal de les regles fiscals del Pacte d’Estabilitat i Creixement. Així, pel que fa al nostre país, mitjançant Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol, ratificat pel Congrés dels Diputats, es va autoritzar el manteniment de la suspensió que habilita per a superar els límits de dèficit estructural i deute públic.
– L’aprovació el passat 7 d’octubre del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2022.

– Sense perjudici que les campanyes de vacunació i de les mesures adoptades en favor de la mobilitat hagen influït de manera notable en l’activitat econòmica, els efectes sanitaris, socials i econòmics de la crisi derivada de la COVID-19 continuen condicionant i influeixen en l’elaboració i dotació de les diferents polítiques públiques plasmades en els pressupostos, especialment en les àrees vinculades als serveis públics fonamentals: sanitat, educació i serveis socials.

– Finalment, hem de destacar, com una fita en la història del procés pressupostari de la nostra Comunitat, que per primera vegada els pressupostos incorporen concretes partides derivades del procés conegut com a «pressupostos participatius». Sobre la base del mandat recollit en l’article 44 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, per Acord Institucional del Consell, el 9 d’abril d’enguany es va prendre el compromís de dotar la ciutadania d’un nou mecanisme que permetera articular un procés de decisió directa sobre els compromisos pressupostaris. Aquest projecte, qualificat de pilot en ésser el primer exercici de posada en marxa i implantació, ha sigut liderat des de la conselleria competent en matèria de participació ciutadana en coordinació amb la conselleria competent en matèria d’hisenda, i té en aquesta primera fase un abast pressupostari pluriennal que arriba als 101 milions d’euros, dels quals 70,6 queden reflectits en el pressupost per a 2022, i a fi de finançar propostes dels ciutadans que afecten els capítols II, IV i VI de l’estat de despeses.

D’acord amb els pressupostos d’exercicis anteriors, 2016-2021, els pressupostos per a 2022 no tenen un altre objectiu que donar continuïtat i consolidar la despesa pública vinculada als serveis públics fonamentals, la justícia social i econòmica i la igualtat de gènere, així com consolidar en la senda d’una recuperació econòmica compatible amb un avanç en aquelles polítiques que permeten una modernització estructural basada en la gestió dels recursos naturals de manera sostenible i la transició tecnològica, amb la finalitat que la societat valenciana siga més resilient, inclusiva i democràtica.

Aquestes polítiques públiques, articulades sobre la base dels cinc eixos que conformen «l’Acord Botànic2os», es beneficien específicament durant el present exercici dels esmentats fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i també de les mesures incloses pel Govern de l’Estat, a través dels Pressupostos, com són l’increment del 5,5 per cent dels lliuraments a compte, la devolució de l’IVA no abonat en 2017, i la inclusió de partides específiques a favor de la nostra Comunitat i vinculades principalment a les infraestructures i a la mobilitat sostenible, que suposen fons addicionals per import de 300 milions d’euros, i que permetran a la nostra Comunitat poder afrontar durant l’exercici 2022 reptes fonamentals, recollits fonamentalment en l’Estratègia Valenciana de Recuperació.

En aquest marc, és fonamental referir-se als fons europeus, articulats a través de dos instruments; el Marc Financer Pluriennal (MFP) de la UE per al període 2021-2027 i el NextGenerationEU, instrument temporal concebut per a impulsar la recuperació, i que es desdoblega al seu torn, en dos tipus de fons;

– El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), element central l’objectiu del qual és mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia de coronavirus i fer que les economies i societats europees siguen més sostenibles i resilients i estiguen més ben preparades per als reptes i les oportunitats de les transicions ecològica i digital, i l’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE).

– L’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT19-UE), iniciativa que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de la crisis aplicades des de l’aparició de la COVID-19.

El conjunt d’aquests fons dona suport financer a les principals polítiques públiques de despesa, dirigides tant a la cohesió social com a la recuperació i modernització de l’economia europea. Per al nostre país, la concreta translació de fons i polítiques prioritàries ha quedat plasmada en el denominat pla «España Puede».

El pla s’estructura a través de tres eixos transversals:

– L’Espanya verda, que pren com a referència l’acceleració de la transició ecològica com a element clau d’aquesta fase de reconstrucció.

– L’Espanya digital, element fonamental per a corregir moltes de les febleses que la pandèmia ha posat de manifest.

– L’Espanya sense bretxes de gènere, associada fonamentalment a l’accés al mercat de treball, i en concret per als sectors més joves.

Pel que fa a la nostra Comunitat, l’oportunitat es presenta com a excepcional amb vista a facilitar la convergència, en prosperitat i serveis, amb la resta de territoris, necessitat que s’ha vist reforçada després de l’experiència derivada de la crisi provocada per la COVID-19, en la qual les febleses estructurals relacionades amb el mercat de treball i la limitada capacitat del teixit productiu valencià per a aconseguir el nivell de productivitat d’altres territoris ha operat com a llast en el desenvolupament de les diferents polítiques públiques implementades durant els dos últims exercicis. Havent d’incidir un any més en la importància de reformar el vigent model de finançament, en la mesura que la continuïtat en la seua aplicació ha sigut la font fonamental que ha alimentat aquestes febleses, afectant de manera especialment greu durant el període de la crisi vinculada a la COVID-19, tant a les possibilitats de creixement com en la creació d’ocupació.

Des d’aquesta perspectiva no pot obviar-se que l’emergència sanitària, econòmica i social provocada per la COVID-19 ha suposat en els dos últims exercicis un important increment de despesa pública per a les Comunitats Autònomes, en qualitat d’administracions públiques territorials responsables principals de la prestació dels serveis públics fonamentals. En aquestes circumstàncies, si bé els indicadors sanitaris recullen millores sensibles, cap organisme nacional o internacional preveu una terminació a curt termini dels seus efectes, i apunten la necessitat de mantindre el reforç de la sanitat i les mesures adequades de contenció, tant organitzatives, de recursos humans, com d’inversió tecnològica, que permeten assegurar una menor difusió del virus.

La Llei de pressupostos de la Generalitat, sensible a aquesta situació, no pot deixar de contemplar dotacions suficients que donen cobertura per a pal·liar durant l’exercici 2022 les deficiències estructurals i abordar la gestió de noves ones del COVID-19. Enfront d’aquest esforç irrenunciable en el nivell de despesa, el nivell dels ingressos a percebre per la Generalitat, malgrat concretes millores ja citades, determina de facto una important caiguda en comparació amb els de l’exercici 2021, fonamentalment els associats a la dotació addicional de recursos per a les Comunitats Autònomes amb vigència exclusiva per a l’esmentat exercici, la disminució de l’import de la liquidació corresponent a l’exercici 2020, juntament amb la reducció de la taxa de referència del dèficit del subsector Comunitats Autònomes.

Per tot això la Generalitat ha considerat condició fonamental per a mantindre una capacitat de despeses d’acord amb la qualitat dels serveis que ha de prestar, la creació d’un Fons de Transició cap a la Nova Normalitat que permeta finançar l’escut social que assegure la continuïtat en la prestació dels serveis públics fonamentals, fons la dotació del qual s’estima en 1.000 milions d’euros.

En tot cas, la recuperació i creixement sostenible del nostre model productiu, objectiu prioritari per a assegurar la convergència, s’ha de sostindre sobre les mateixes línies transversals que ordenen la proposta europea:

– Impuls a la digitalització.

– Transició que permeta compatibilitzar creixement i sostenibilitat mediambiental.

– Aposta per eficiència i productivitat de les empreses.

– Reforç de la cohesió social i territorial, com a eix de referència per a la implantació de les diferents reformes i polítiques públiques.

Tal com hem apuntat anteriorment, el principal instrument del qual s’ha dotat la nostra Comunitat per a articular i instrumentar aquests objectius és la denominada «Estratègia Valenciana per a la Recuperació», pla d’actuació a mitjà termini, que contempla cinc eixos estratègic i múltiples línies d’actuació.

Complementàriament, i partint que la recuperació social i econòmica de la nostra Comunitat només pot articular-se sobre la base del diàleg entre tots els agents socials i econòmics, el 22 de juliol de 2020, en el marc de la Mesa General de Diàleg Social, es va signar l’Acord per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat, «Alcem-nos. Acord Social». Així mateix, per Resolució de 6 d’agost de 2020 del Ple de les Corts, es va aprovar el Dictamen de la Comissió Especial d’Estudi per a la Reconstrucció Social, Econòmica i Sanitària, seguint-li, amb data 3 d’agost de 2020, la signatura del compromís per les diferents institucions de la Comunitat incloent a Municipis, Mancomunitats, Diputacions i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

En aquest escenari, els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021, incorporaven les dotacions associades als acords aconseguits, la qual cosa ha permés posar en marxa tot un conjunt de mesures derivades del citat acord, i en alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el compliment de l’Agenda 2030, la qual cosa ha contribuït, no sols a pal·liar els efectes de la COVID-19 sinó també a enfocar la recuperació valenciana com una oportunitat estratègica cap a un model sostenible social, econòmica i ambientalment.

En aquest context destacar que el passat 14 de setembre, la Mesa de Diàleg Social va constatar no sols la mobilització de 4.523 milions d’euros del pressupost 2021 destinats a la recuperació econòmica i social sobre els eixos acordats, sinó també l’elevat compliment de les accions que permetien la materialització dels compromisos adquirits.

Per tant, és també vocació del Pressupost 2022 continuar sent un instrument fonamental de l’Acord «Alcem-nos» amb vista a impulsar les polítiques públiques dirigides a generar ocupació, augmentar la sostenibilitat i la digitalització i, en definitiva, incrementar la productivitat del model valencià sobre la base de la cooperació i la inclusió social.

En qualsevol cas, i tenint en compte les principals circumstàncies que emmarquen el procés d’elaboració del pressupost de 2022, és necessari posar de manifest que l’esforç pressupostari reflectit en els estats d’ingressos i despeses suposa un equilibri entre dos axiomes de govern irrenunciables, d’una banda, l’obligació que té el Consell que en la Comunitat Valenciana es continue prestant un nivell de serveis públics d’acord amb la mitjana nacional, i per un altre, en atenció a les importants tensions a les quals estan sotmeses els comptes públics, i sense perjudici de la flexibilització temporal operada en les regles fiscals, la Generalitat aposta un exercici més per extremar els esforços que garantisquen una gestió dels recursos públics eficient i responsable.

Quant a l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2022, i pel que fa a les qüestions vinculades a les despeses de personal, ja que amb data 13 d’octubre d’enguany el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat va tindre entrada en el Congrés de Diputats, s’ha optat per incloure en aquest text totes les novetats que amb el caràcter de bàsic inclou l’esmentat projecte de pressupostos generals de l’Estat. Aquestes normes es completen amb una disposició transitòria, la tercera, on lògicament s’inclou un mandat d’adequació al contingut de la norma que finalment aproven les Corts Generals.

Respecte del contingut concret de l’articulat, cal destacar que, d’acord amb el que es preveu en l’Estatut i en la legislació financera bàsica, els pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els de l’Estat, i en tal sentit, la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2022, un any més, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingeix dos tipus de preceptes: en primer lloc, els que responen al que podria considerar-se el seu contingut mínim, necessari i indisponible; i per un altre, els que conformen el que s’ha denominat com el contingut eventual, en la mesura que es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos o habilitacions de despeses.

La Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2022 consta de cinquanta-sis articles, agrupats en set títols, trenta-vuit disposicions addicionals, set transitòries i tres finals.

El títol I, De l’aprovació dels pressupostos, conforma la part principal del contingut qualificat d’essencial, en la mesura que aquest inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, distingint a aquest efecte els relatius a l’administració de la Generalitat dels vinculats al seu sector públic instrumental, d’acord amb la classificació establida en l’article 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. D’altra banda, es recullen en aquest mateix títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals se cedeix per l’Estat, incloent-hi detall diferenciat de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres. Aquest títol més enllà de les actualitzacions necessàries, així com puntuals correccions tècniques, no s’ha modificat.

El títol II, De la gestió pressupostària de les despeses, consta de cinc capítols. El primer d’ells recull les normes generals de gestió, i el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d’una banda, les normes per als centres públics, i per un altre, les que regulen els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. El tercer dels capítols recull les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià, incloent-hi tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l’educació universitària. El quart inclou quatre preceptes de diferent abast i contingut, referits tots ells a qüestions vinculades a la gestió economicofinancera, i la redacció de la qual no s’ha vist modificada respecte del passat exercici. El capítol cinqué concreta, per a l’exercici 2022, la normativa que, en matèria de modificacions pressupostàries, es recull en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

El títol III, De les despeses de personal, s’ordena en dos capítols, en els quals es recullen principalment les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari i eventual. El contingut d’aquest títol està condicionat, tal com s’ha apuntat, per l’estat de tramitació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat, i aquest guarda relació directa amb tota una sèrie de disposicions addicionals, que completen el seu abast.

El títol IV, Gestió de les línies de subvenció i de transferències, inclou una sèrie d’excepcions al règim general de deslliurament de les subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

El títol V, De les operacions financeres, s’estructura en un únic capítol, i s’hi recull fonamentalment l’autorització per a l’endeutament anual de la Generalitat. A més, el text recull l’import màxim dels avals a prestar per la Generalitat durant el 2022.

El títol VI, De les normes tributàries, es compon de dos capítols. El primer estableix la tarifa aplicable al cànon de sanejament, i el segon es refereix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat. Respecte al cànon, per al present exercici, no s’incrementen les quotes, però les taxes sí que veuen actualitzat el seu import en un 1,019 per cent.

El títol VII, De la informació a les Corts, inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit econòmic-pressupostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha de donar compte periòdicament a les Corts, en el marc de les previsions que a l’efecte recull l’esmentada Llei 1/2015.

El contingut de la Llei de pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries i finals, en les quals es recullen preceptes d’abast divers, i que fonamentalment tenen per objecte completar i concretar aspectes diversos de la gestió pressupostària.

TÍTOL I

De l’aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I

Contingut i crèdits inicials

Article 1. Contingut

1. Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:

a) Les obligacions que poden reconéixer les institucions a què es refereixen els apartats 2 i 3 de l’article 20 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

b) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.

c) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les societats mercantils de la Generalitat.

d) La totalitat de les despeses i ingressos de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i d’altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.

e) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar per les fundacions del sector públic de la Generalitat.

f) Les obligacions que, com a màxim, poden reconéixer els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al seu poder de decisió, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.

g) Les estimacions de despeses i ingressos a realitzar pels fons mancats de personalitat jurídica a què es refereix l’apartat 4 de l’article 2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El de les institucions recollides en l’article 20 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

b) El de l’Administració de la Generalitat.

c) Els dels organismes autònoms de la Generalitat.

d) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al seu poder de decisió.

e) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.

f) Els de les societats mercantils de la Generalitat.

g) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat.

h) Els dels fons mancats de personalitat jurídica.

Article 2. Crèdits inicials

1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del Pressupost de la Generalitat, s’aproven crèdits per import de 27.967.471.340,00 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:

Euros

1. Deute Públic 7.406.216.730,00

2. Serveis de Caràcter General 1.066.463.510,00

3. Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 168.068.830,00

4. Seguretat, Protecció i Promoció Social 2.478.403.810,00

5. Producció de Béns Públics de Caràcter Social 14.849.132.010,00

6. Producció de Béns Públics de Caràcter Econòmic 866.619.660,00

7. Regulació Econòmica de Caràcter General 515.135.720,00

8. Regulació Econòmica dels Sectors Productius 617.431.070,00

2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels diferents organismes autònoms de la Generalitat, consignen crèdits per import d’1.271.326,22 milers d’euros, que es distribueixen de la forma següent:

Milers d’euros

Institut Valencià de la Joventut 30.580,21

Institut Valencià d’Investigacions Agràries 17.577,00

LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació 528.507,36

Institut Cartogràfic Valencià 4.133,85

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 12.137,33

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 300.176,00

Agència Tributària Valenciana 54.437,40

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 101.290,78

Autoritat de Transport Metropolità de València 215.097,43

Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària 1.244,98

Agència Valenciana de Protecció del Territori 3.069,02

Institut Valencià d’Estadística 3.074,86

3. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels diferents consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al seu poder de decisió, consignen crèdits per import de 472.082,38 milers d’euros, que es distribueixen de la forma següent:

Milers d’euros

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 6.738,64

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 104.737,37

Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la C.V. 670,00

Consorci Hospital General Universitari de València 357.295,87

Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 940,00

Consorci Consell de l’Horta de València 1.700,50

4. Per a les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, l’estimació de despeses aprovada aconsegueix un import d’1.501.338,11 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 303.656,05

Institut Valencià de Finances. 257.943,79

Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl 121.126,48

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 168.847,11

Institut Valencià de Cultura 52.729,01

Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 3.927,60

Institut Valencià d’Art Modern 14.596,50

Turisme Comunitat Valenciana 90.359,58

Entitat Pública Sanejament Aigües Residuals de la C.V. 277.533,81

Patronat del Misteri d’Elx 384,50

Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària 71.341,95

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 1.765,03

Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació 78.906,70

Agència Valenciana de la Innovació 56.400,00

Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 1.820,00

5. S’aproven les estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat per un import de 303.704,10 milers d’euros, distribuïdes de la forma següent:

Milers d’euros

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA. 71.757,77

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. 32.194,77

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. 27.482,74

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. 17.284,66

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. 4.543,40

SA de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 67.911,81

Aeroport de Castelló, SL. 14.063,23

Societat Valenciana Gestió Integral Serveis d’Emergències 56.541,56

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU. 7.945,66

Centre Especial d’Ocupació de l’IVASS, SAU. 3.978,50

6. Per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, l’estimació de despeses aprovada aconsegueix un import de 106.437,61 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros

Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània 2.434,68

Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte 1.440,00

Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari de València 11.541,05

Fundació de la C.V. d’Investigació d’Excel·lència 2.761,97

Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 629,00

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la C.V. 27.918,97

Fundació de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofia 28.575,18

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari de la Fe de la C.V. 26.632,02

Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral 637,20

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) 3.867,54

7. Per als fons mancats de personalitat jurídica, l’estimació de despeses aprovada aconsegueix un import de 58.737,90 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros

Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 16,93

Fons per a la gestió dels instruments financers

del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 32.503,95

Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, FININVAL 26.217,02

8. Per a la resta d’entitats del sector públic no adscrites a l’Administració de la Generalitat, l’estimació de despeses aprovada aconsegueix un import de 5.173,28 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Milers d’euros

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 5.173,28

9. Com a resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l’exercici 2022 ascendeix a 29.507.107.770 euros.

Article 3. Finançament dels crèdits inicials

1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finançaran:

a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, l’import estimat del qual és d’19.941.311.990 euros.

b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en l’article 48 d’aquesta llei.

2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses dels diferents subjectes que conformen el sector públic de la Generalitat, als quals es refereixen els apartats 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l’estat de despeses del pressupost de l’Administració de la Generalitat i amb les respectives previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cadascun d’aquests subjectes.

CAPÍTOL II

Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals

Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i a aquells el rendiment dels quals se cedeix per l’Estat a la Generalitat s’estimen en 5.654.442.823 euros, d’acord amb el detall següent:

Euros

Comunitat Estat Total

Impost sobre successions 321.612.699 42.529.116 364.141.815

Impost sobre donacions 35.022.171 1.255.662 36.277.833

Impost sobre transmissions patrimonials oneroses 14.774.490 91.431.952 106.206.442

Impost sobre la renda de les persones físiques (tram autonòmic) 56.730.000 855.250.000 911.980.000

Actes jurídics documentats 11.907 1.125.621.546 1.125.633.453

Tributs sobre el joc 0 9.000 9.000

Patrimoni 66.208.221 156.314.170 222.522.391

Operacions societàries 20 51.382.373 51.382.393

Cànon de sanejament 11.940.000 0 11.940.000

Impost sobre activitats

que incideixen en el medi ambient 7.682 0 7.682

Impost sobre eliminació de residus en abocadors 8.989.942 0 8.989.942

IVA 0 2.625.111.113 2.625.111.113

Impost especial sobre alcohol i begudes derivades 0 10.838.834 10.838.834

Impost especial sobre hidrocarburs: tipus general 0 111.807.722 111.807.722

Impost especial sobre hidrocarburs: tipus especial 0 43.170.270 43.170.270

Electricitat 0 14.303.931 14.303.931

Mitjans de transport 0 10.120.000 10.120.000

TOTAL BENEFICIS FISCALS 515.297.134 5.139.145.689 5.654.442.823

TÍTOL II

De la gestió pressupostària de les despeses

CAPÍTOL I

Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes

Els crèdits de l’estat de despeses dels pressupostos de l’Administració de la Generalitat i de la resta de subjectes que conformen el seu sector públic instrumental, finançaran l’execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions amb càrrec a aquells es realitzarà amb la finalitat d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els citats programes.

Article 6. Principis de gestió

En el marc del que es preveu en l’article 25 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la gestió i execució dels pressupostos de despeses de l’Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms, i de la resta d’entitats integrants del sector públic de la Generalitat amb pressupost limitatiu, haurà de subjectar-se als principis següents:

a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que s’hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d’obligacions.

b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats, sent nuls de ple dret els acords, resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que hi pertoque.

c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell de vinculació que aquesta llei estableix per als diferents casos.

Article 7. Caràcter limitatiu dels crèdits

1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades conforme a la legislació vigent.

2. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms de la Generalitat, el crèdit pressupostari es determina, atesa la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:

a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis, financers i d’inversions reals: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.

b) Per a les despeses de transferències, corrents i de capital: consignació per línia, siga subvenció siga transferència, capítol econòmic i programa pressupostari.

c) Per a les despeses d’actius i passius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.

3. No obstant això el que es disposa en l’apartat anterior, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.

4. Així mateix, complementàriament al nivell de vinculació establit en l’apartat segon, la gestió de les despeses del capítol I, Despeses de personal, s’instrumentarà mitjançant la seua desagregació en articles pressupostaris i, si fa el cas, conceptes, amb la finalitat d’adequar-la als principis i criteris de control, seguiment i racionalització de les despeses de personal previstos en la normativa vigent.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització

1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitatiu que disposa la present llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa en el nivell que es determina per a cada cas:

a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis i els financers: subconcepte econòmic.

b) Per a les transferències, corrents i de capital: subconcepte econòmic i sublínia.

c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.

2. Addicionalment al que es disposa en el punt anterior, les despeses relatives als programes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 411.10 «Direcció i serveis generals», 412.10 «Centres de salut pública» i 412.2, es comptabilitzaran desagregats per unitats de gestió. L’anterior serà aplicable en cadascun dels subprogrames en què es desagrega el programa 412.2 «Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries».

En conseqüència, i a fi de possibilitar la gestió integrada del pressupost de la conselleria, a l’efecte de la vinculació pel que fa al nivell orgànic, aquest s’estableix en el centre gestor per als programes 411.10 i 412.10 i en el servei pressupostari per al programa 412.2 «Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries».

En tal sentit, els ajustos pressupostaris en el citat nivell de desagregació es realitzaran per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

3. Els crèdits per a despeses de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació constituiran funcionalment els programes 322.50 «Labora. Servei Valencià d’Ocupació i Formació», consignant-se desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat, i 322.91 «MRR. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència», que es regirà pel que s’estableix en la normativa de gestió dels fons del referit Pla i sense perjudici del que es preveu en la disposició addicional trenta-sisena i en la disposició transitòria setena de la present llei.

Article 9. Del Fons de Contingència

1. La quantia per al present exercici en concepte de Fons de Contingència ascendirà a 9.000.000 euros.

2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la present llei.

CAPÍTOL II

Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris

1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la seua gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els punts següents:

a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:

1.r Els fons que se’ls lliuren, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, mitjançant ordres de pagament en ferm i amb càrrec al pressupost anual d’aquesta, amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament, manteniment i reposició d’inversions, adquisició de mobiliari i equips didàctics i altres que siguen aprovades per la direcció general competent en matèria de centres docents públics.

2.n Els fons provinents d’altres administracions públiques, institucions de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que aquests tinguen el caràcter de finalistes, i la seua titularitat estiga afectada expressament al centre docent en qüestió.

3.r Aquells obtinguts a través de les ajudes, premis i altres ingressos atorgats per institucions, organismes i entitats públiques i privades pel desenvolupament de projectes i accions d’innovació i investigació educativa realitzades pel professorat i l’alumnat en el marc de la programació general anual del centre.

4.t Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.

5.é Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.

6.é El saldo final, si fa el cas, del compte de gestió de l’exercici anterior, que podrà ser objecte de reintegrament o minoració de recursos provinents de la conselleria competent en matèria d’educació, sempre que queden coberts les despeses derivades de les obligacions ordinàries del centre, les despeses corresponents als ingressos que tinguen el caràcter de finalistes, així com les despeses incloses en l’apartat segon d’aquest article, en aquells casos en els quals quede degudament justificada la seua finalitat, així com el seu període d’execució.

b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu origen en els ingressos citats en el punt anterior, es justificaran mitjançant la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, prèvia aprovació d’aquella pel respectiu consell escolar o consell social.

Els centres posaran a la disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerides.

c) La documentació que corresponga elaborar al centre, relativa al seu pressupost i al seu compte de gestió, haurà d’ajustar-se, en qualsevol dels conceptes de despesa a què vinga referida, a la classificació econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en la present llei.

A l’efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles de despesa següents, d’acord amb la citada classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat:

1.r 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.

2.n 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.

2. Les despeses destinades a reparacions, que excedisquen del mer manteniment dels centres i els destinats a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquests i aquells no sobrepassen la quantitat de 50.000 euros, i que quede prou acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.

Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació excepcionalment podran autoritzar els centres docents públics despeses que tinguen per objecte obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addicionals al que s’estableix en el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.

3. Sense perjudici del que es disposa en l’apartat anterior la gestió econòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels centres adscrits en l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats

1. D’acord amb el que s’estableix en els apartats primer i segon de l’article 117 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l’efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2022, és el fixat en l’annex I d’aquesta llei.

2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de gener de 2022, sense perjudici de la data en què se signen els respectius convenis col·lectius d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, podent l’administració acceptar pagaments a compte, prèvia sol·licitud expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels citats convenis col·lectius, fins al moment de la signatura del corresponent conveni.

En cap cas podrà l’administració acceptar l’abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que superen en còmput anual a la quantia a abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destí i el complement específic.

L’administració no assumirà els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que es preveu en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei.

Així mateix, l’administració no assumirà els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’establit amb caràcter general en l’article 28 d’aquesta llei.

El component del mòdul destinat a Altres despeses i el de Personal complementari farà efecte a partir de l’1 de gener de 2022 i s’abonarà mensualment als centres que justificaran la seua aplicació en els terminis que establisca la normativa a l’efecte. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus serveis en els nivells concertats s’abonaran així mateix mensualment.

Els cicles de Formació Professional Bàsica es finançaran conforme el mòdul econòmic establit en l’annex I. Els concerts dels cicles de Formació Professional Bàsica tindran caràcter general, segons estableix l’article 116.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

A més del que s’estableix, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i aquest concert es referisca tant a educació primària com al primer i segon curs d’educació secundària obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l’ensenyament, fins a l’extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d’educació primària tinga menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d’Altres despeses serà l’equivalent a tres unitats d’educació primària, prèvia sol·licitud referent al titular del centre.

3. Les quantitats a percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari a la provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenyament reglat, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i 2/2006, de 3 de maig, són les que s’estableixen a continuació:

a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior:

1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

2.n En els segons cursos de cada cicle:

– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la formació en centres de treball.

– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2022, en els cicles el segon curs dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyament presencial en el centre.

– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2022, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenyament presencial en el centre.

No podrà percebre’s l’import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes al fet que corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.

El finançament obtingut pels centres, conseqüència del cobrament a l’alumnat d’aquestes quantitats, tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l’administració, de tal manera que el finançament total d’aquest component per unitat concertada no supere, en cap cas, el que s’estableix en el mòdul econòmic fixat en la present llei per als respectius nivells d’ensenyament.

4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertades suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades sobre la base de jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, no podent la citada conselleria assumir els increments retributius, reduccions horàries, o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que es preveu en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. Referent a això, en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es troben concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. En els cicles formatius de Formació Professional Bàsica, el nombre d’hores de professora o professor serà de 30 setmanals en cada curs.

Els centres que disposen de concert en cicles formatius de grau mitjà o superior i en els supòsits en què estiga previst desdoble en els mòduls corresponents, podran fer ús de les hores que corresponguen per aquest concepte sols quan s’acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic, que estan indicades en el paràgraf anterior. En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complida la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, podran desdoblar el mínim d’unitats possible.

En el cas de les cooperatives que estiguen acolliments al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació establirà el mòdul màxim a percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, d’acord amb els criteris establits en el paràgraf anterior.

5. Els centres que impartisquen l’educació secundària obligatòria completa comptaran amb una persona que preste els serveis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’educació secundària obligatòria.

6. A partir de l’1 de gener de 2022, l’Administració educativa finançarà el cost addicional en la cotització de les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat, en el qual el treballador reduïsca la seua jornada i salari entre un mínim del 25 per cent i un màxim del 50 per cent, haja estat d’alta en el citat sistema almenys els sis anys immediatament anteriors al moment d’accedir a la jubilació parcial, i es complisquen els requisits previstos en el Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i la resta de normativa concordant.

Així mateix, l’administració educativa solament finançarà les jubilacions parcials del personal docent inclòs en el sistema de pagament delegat que reduïsca la seua jornada i salari en un 75 per cent, quan el treballador rellevista siga contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida en els termes previstos en la citada normativa. Aquest rellevista ha d’estar donat d’alta en la borsa de recol·locació del personal docent de centres privats concertats perquè la conselleria assumisca el cost addicional de cotització del jubilat parcial i la diferència de 25 per cent d’hores que implica la jornada completa del rellevista. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic de l’annex I d’aquesta llei del corresponent nivell educatiu en el qual estiga enquadrat el jubilat parcial.

7. Els centres concertats que desenvolupen un pla d’actuació per a la millora, o altres programes específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, regulats per norma bàsica o autonòmica, disposaran de les hores de professorat que es determine en la resolució corresponent, professorat que serà objecte d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre. Les hores esmentades s’afegiran a les previstes en els mòduls econòmics de concert educatiu previstos en l’annex I d’aquesta llei.

8. Als centres concertats en l’etapa de Batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de Batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.

9. Els centres que disposen de projectes de Formació Professional Dual aprovats i en funcionament podran disposar de fins a 6 hores addicionals de professorat a les contingudes amb caràcter general amb tots els efectes en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei, en el cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior objecte d’aquesta modalitat, d’acord amb el que estableix l’article 30 de l’Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la Formació Professional Dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana.

Les direccions generals, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, competents en matèria de Formació Professional Dual i en matèria de Finançament de Centres Concertats, emetran les corresponents resolucions conjuntes en les quals consten les hores concedides.

La Direcció General, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, competent per raó de la matèria de Finançament de Centres Concertats, abonarà les hores concedides en la nòmina de pagament delegat dels centres concertats.

10. En relació amb els centres docents concertats d’educació especial específics (CEEE), s’inclou un apartat de mòduls econòmics en l’annex I d’aquesta llei, en el qual es recull un increment proporcional d’hores del professorat d’educació física i d’educació musical, fins a un màxim de dos professors en centres que disposen de 9 o més unitats d’educació especial.

Així mateix, els CEEE disposaran d’un/a professor/a de suport de Pedagogia Terapèutica o d’Audició i Llenguatge, amb 25 hores, quan tinguen 7 o més unitats d’educació especial.

11. Els centres podran disposar d’hores d’atenció domiciliària, de conformitat amb la secció tercera de l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, que s’abonaran des del pagament delegat.

Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts

S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació a assumir, amb càrrec a la dotació assignada a les línies de subvenció previstes per a la cobertura de les obligacions derivades dels concerts educatius, el reintegrament als centres docents privats concertats o directament l’abonament als treballadors de les indemnitzacions que corresponguen al professorat afectat per la modificació o pel no accés o no renovació total o parcial dels concerts educatius, de conformitat amb el que disposen els acords en vigor en aquesta matèria. La percepció d’aquesta indemnització implica la renúncia al procediment de recol·locació previst en aquests acords.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris

1. La direcció de cada centre rendirà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la intervenció delegada en la conselleria amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en la qual conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.

2. Els centres se subjectaran al control financer que s’estableix en el capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

CAPÍTOL III

Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de la Generalitat

1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i els remetran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini d’un mes des de la seua aprovació.

Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les seues entitats dependents classificades dins del sector d’administració pública de la comunitat autònoma inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que es preveu en l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. En l’exercici 2022, de conformitat amb el que es disposa en l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat, i del personal no docent, per a cadascuna de les universitats públiques valencianes, serà fixat pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2022, en el marc de la normativa bàsica sobre oferta d’ocupació pública i d’acord amb la dotació que, per al finançament de les universitats, contemple la corresponent llei de pressupostos.

La dotació que cada universitat fixe en els seus pressupostos de 2022 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i serveis, haurà d’adequar-se al cost autoritzat que s’establisca pel Consell. Qualsevol increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització del Consell, prèvia presentació d’una memòria justificativa del citat increment, en la qual es contemplen les mesures previstes per a finançar-lo.

Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsica regisca en la matèria.

3. L’aportació dinerària de la Generalitat per a les despeses vinculades al desenvolupament de les seues activitats que correspon a cada universitat serà l’establida en l’annex II d’aquesta llei, i s’abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’import de l’aportació que corresponga a cada universitat.

4. El finançament de la inversió material aprovada pel Consell en les universitats públiques de la Comunitat podrà realitzar-se mitjançant la inversió directa de l’administració o de qualsevol dels subjectes que integren el seu sector públic instrumental, línies de transferència de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats autoritzades per l’òrgan competent i qualsevol altra fórmula financera de cooperació públic-privada.

5. Les operacions de crèdit de les universitats a què es refereix l’apartat anterior es finançaran amb càrrec a la corresponent aportació dinerària recollida com a transferència pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortització del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si fa el cas, reportaren en l’anualitat 2022.

6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat

1. Les universitats i les seues entitats dependents hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent i remetre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat als quals estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. A l’efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, la liquidació del pressupost haurà d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, incorporant informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social en la primera sessió que celebre haurà de fer la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, i en tot cas la universitat haurà de remetre aquest acord juntament amb la liquidació del pressupost a la conselleria amb competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. La revocació d’aquest acord exigirà autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes establits en l’article 81.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

No serà necessària l’adopció de l’esmentat acord si la universitat acredita que el romanent de tresoreria negatiu té la seua causa directa i immediata en el deute pendent d’exercicis anteriors reconeguda per la Generalitat a través del corresponent conveni, i sempre que aquest incloga un pla de pagament ajornat d’aquesta.

En aquest cas, la universitat haurà de remetre, addicionalment i abans del 30 d’abril, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats, la documentació que justifique tant la no necessitat d’adopció de l’acord de reducció de despeses com que la universitat, en l’última liquidació confeccionada i en l’últim pressupost aprovat, compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la universitat, en els supòsits següents:

a) Falta de remissió de la liquidació del pressupost.

b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de despeses del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu, llevat que aquest no s’haguera adoptat en compliment de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat

1. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s’efectuarà mitjançant auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. Aquest control tindrà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera i, especialment, amb els previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, es podran realitzar durant 2022, a través de la Intervenció General de la Generalitat, les auditories que s’estimen necessàries per al seguiment de l’aplicació per les universitats de l’aportació dinerària per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.

CAPÍTOL IV

Altres normes de gestió

Article 17. De la classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció

1. La classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció, inclosa en la present llei, no modificarà la naturalesa dels negocis jurídics afectats per aquestes.

2. En conseqüència, aquesta classificació es realitza únicament a l’efecte del que es preveu en el capítol I del títol preliminar, tant de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb la finalitat que l’activitat financera de la Generalitat en la modalitat de despesa subvencional aconseguisca una millor i més eficient assignació dels recursos públics, i un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en l’àmbit de la Generalitat respecte de la resta d’administracions públiques.

3. D’acord amb l’anterior, i amb la finalitat d’assegurar que les esmentades classificacions contingudes en la llei s’ajusten a l’objectiu descrit en l’apartat anterior, tots els ajustos o correccions que tinguen per objecte adequar la concreta classificació assignada inicialment a una línia en la present llei es tramitaran d’acord amb el procediment previst en l’article 9 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat.

Article 18. De les despeses pluriennals de caràcter financer

Durant 2022, les despeses financeres vinculades a operacions d’arrendament financer amb opció de compra s’assimilaran, a l’efecte de l’aplicació dels límits i requisits en matèria de despeses pluriennals, al règim propi de les despeses per a inversió dels quals porten causa.

A l’efecte, en aquells supòsits en què l’operació no requerisca la modificació dels percentatges o l’increment del nombre d’anualitats a l’efecte de les despeses d’inversió, la Intervenció General serà l’òrgan responsable d’actualitzar els escenaris de compromisos pluriennals pels imports necessaris per a reflectir adequadament els compromisos financers derivats de l’operació.

Article 19. De l’incompliment d’obligacions enfront d’altres administracions públiques

La minoració d’ingressos a conseqüència de compensacions de deutes o deduccions sobre transferències amb càrrec a les obligacions de pagament no ateses al seu venciment, efectuades per altres administracions públiques o entitats dependents d’aquelles, en virtut de qualsevol concepte, serà imputada, abans de la fi de l’exercici que es produïsca, al pressupost de despeses de la conselleria o entitat del sector públic administratiu que va donar origen a la compensació.

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà l’òrgan competent per a adoptar les mesures necessàries amb vista a instrumentar la regularització comptable de les respectives despeses i ingressos.

Article 20. De les regularitzacions derivades de reintegraments vinculats a la gestió delegada de les prestacions per incapacitat temporal

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, correspon al conseller que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda la formalització dels ajustos pressupostaris necessaris per a la regularització comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, corresponents a les baixes per incapacitat temporal, en els termes i condicions que es determinen reglamentàriament.

CAPÍTOL V

Normes per a la modificació dels pressupostos

Article 21. Principis generals

1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, amb les especificacions contingudes en els articles del present capítol.

2. Tota modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats per aquesta, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Constitueixen modificacions pressupostàries:

a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.

b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats en el pressupost.

c) La inclusió o supressió de línies de subvenció o transferències, així com la variació dels seus imports previstos i les dades essencials d’aquestes.

d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals i en els d’actius i passius financers.

e) La variació dels imports previstos en els projectes d’operacions financeres.

4. Amb caràcter general, les modificacions pressupostàries que s’autoritzen en el pressupost de l’Administració de la Generalitat i en els pressupostos dels seus organismes autònoms seran informades per les intervencions delegades, i hom requerirà addicionalment l’informe de la Intervenció General en aquells supòsits en els quals el Consell siga l’òrgan competent per a la seua autorització. Les modificacions pressupostàries que s’inicien d’ofici per la conselleria competent en matèria d’hisenda, conforme al que es disposa en l’article 28.1 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, seran informades exclusivament per la Intervenció General qualsevol que siga l’òrgan competent per a la seua autorització.

5. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, l’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat.

Article 22. De les ampliacions de crèdit

1. A l’efecte del que es disposa en l’article 48 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, tindran la condició d’ampliables els crèdits que es relacionen a continuació:

a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d’acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.

b) Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat en l’administració.

c) Els crèdits destinats al pagament del personal, quan requerisquen ser incrementats a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d’interessos o a l’amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, incloses aquelles la titularitat de les quals corresponga als diferents subjectes que integren el sector públic instrumental, tal com queda definit en l’article 2.3 de la Llei 1/2015, així com les obligacions derivades de crebants en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.

e) Els destinats a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i, així mateix, les ajudes individualitzades de desenvolupament personal dirigides a promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat o diversitat funcional i les ajudes d’atenció residencial contemplades en l’article 36.1.a i b de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat, i en l’annex de la Llei 9/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, de regulació dels procediments d’emergència ciutadana en l’administració de la Comunitat Valenciana, en la mesura que augmenten les persones beneficiàries, sense exclusió i fins a la seua total cobertura.

f) Els derivats d’aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l’article 22 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

g) Els derivats, si fa el cas, de la devolució d’ingressos indeguts.

h) Els destinats a la cobertura del programa de gratuïtat de llibres de text i un altre material curricular.

i) Els derivats de sentències judicials fermes.

j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics provinents de receptes mèdiques i els destinats a la cobertura d’ajudes vinculades a la pobresa farmacèutica.

k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d’assegurances agràries, que es contemplen en la línia de subvenció S3092, «Suport a la subscripció d’assegurances agràries», inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.

l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d’inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit i que es recullen en la línia de subvenció S1698, «Protecció de la renda dels agricultors davant danys no coberts per l’assegurança agrària», inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.

m) Els crèdits afectats a la cobertura dels programes d’imputació pressupostària aprovats pel Consell.

n) Els crèdits necessaris per a la cobertura de despeses que es deriven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l’àmbit sanitari per a la gestió de serveis públics per concessió.

o) Els crèdits destinats a la cobertura de necessitats de tot ordre motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.

p) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió.

q) Els crèdits destinats al reconeixement de les prestacions econòmiques de dependència, previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

r) Els crèdits destinats a fer front a les despeses de sustentació a la criança de persones menors d’edat acollides que reunisquen les condicions preceptives, segons el que es disposa en l’apartat segon de l’article 132 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència.

s) Els crèdits destinats a satisfer l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere i masclista establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i desenvolupada en l’Ordre de 3 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere, establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

t) Els crèdits destinats a satisfer el reconeixement del dret a les indemnitzacions i ajudes directes previstes en els articles 16, 16.bis, 16.ter i 55 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, recollides en les línies S6566 i S6567 i regulades en el Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

u) Els crèdits destinats a sufragar accions solidàries d’ajuda humanitària i d’emergència que es puguen produir durant l’exercici 2022 en qualsevol part del món, derivades de catàstrofes naturals, de conflictes armats, així com les derivades de la crisi internacional sanitària provocada per la COVID-19 i de les seues repercussions econòmiques o socials, destinades totes elles a mitigar el sofriment de poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

v) Excepcionalment, la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà aprovar, amb autorització prèvia del Consell, ampliacions de crèdit, en les seccions i els capítols als quals hagen d’imputar-se les despeses comptabilitzades a dia 31 de desembre de 2021 en els comptes financers corresponents als creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent a 31 de desembre de 2021 en aquests comptes financers, amb la condició de no afectar l’objectiu d’estabilitat pressupostària de l’exercici de 2022.

w) Els crèdits destinats a cofinançar o complementar els plans estatals d’habitatge, així com aquells crèdits destinats a finançar el Pla de foment de la qualitat de l’habitatge (Renhata) i que es recullen en la línia de subvenció S8267 «Foment de la qualitat de l’habitatge».

x) Els crèdits destinats a l’adquisició d’habitatges per al parc públic amb destinació a lloguer assequible.

y) Els crèdits destinats a finançar els lloguers d’emergència a persones en situació de desnonament i intervencions en processos d’execució hipotecària en el marc i desenvolupament de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana (Emergències residencials).

z) Els crèdits destinats a satisfer les ajudes econòmiques a favor de les víctimes del terrorisme derivades de la Llei 1/2004, de la Generalitat, d’ajuda a les víctimes del terrorisme, i el Decret 109/2010, de 16 de juliol, del Consell, que aprova el seu reglament.

aa) Els crèdits destinats a satisfer les subvencions derivades de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, i el Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de justícia gratuïta, per a les actuacions corresponents a assistència jurídica gratuïta, accés a la justícia, representació i defensa per advocat, advocada, procurador o procuradora de torn d’ofici i assistència lletrada a la persona detinguda o presa, funcionament i infraestructures dels col·legis de professionals i formació.

ab) Les línies que donen cobertura a l’acció concertada per a la gestió dels Serveis i/o places del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per a la gestió de l’execució de les prestacions en matèria de serveis socials, en desenvolupament del que es preveu en l’article 34 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i en l’Annex del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social.

2. Quan la dotació prevista per a les despeses relacionades en l’apartat anterior resulte insuficient, la quantia dels crèdits podrà ser incrementada fins a l’import que aconseguisquen les respectives obligacions, d’acord amb el procediment següent:

a) Si l’ampliació es finança amb càrrec a baixes en altres crèdits del pressupost no financer, es tramitarà com a transferència de crèdit, a la qual no li serà aplicable la limitació prevista en l’article 49.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

b) Si l’ampliació es finança amb càrrec al Fons de Contingència, es tramitarà d’acord amb les regles generals que regeixen la seua utilització.

c) Si l’ampliació es finança amb càrrec a la previsió del resultat de l’exercici corrent, la conselleria amb competències en matèria d’hisenda en farà l’ampliació, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.

A l’efecte, el Consell serà l’òrgan competent per a autoritzar el finançament de les ampliacions citades en el paràgraf anterior.

d) Les ampliacions a què es refereix la lletra v de l’apartat 1 del present article podran finançar-se, mitjançant generació de crèdits, amb càrrec als fons que s’assignen a la Comunitat Valenciana en el marc del corresponent mecanisme extraordinari de finançament.

3. En tot cas, l’ampliació dels crèdits a què es refereix el present article haurà de tindre la seua corresponent contrapartida pressupostària amb anterioritat al tancament comptable de l’exercici.

Article 23. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries

Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:

a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que recullen els articles 46, 47 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

b) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes.

c) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències no contemplades en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, així com la variació de les dades essencials d’aquestes.

En cap cas podrà dotar-se o incrementar-se crèdit destinat a línies subjectes al procediment de concessió directa previst en l’article 168.1.A) de l’esmentada Llei 1/2015.

d) La minoració total o parcial de les línies de subvenció subjectes al procediment de concessió directa previst en els apartats A) i C) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, sempre que haja decaigut el dret a la seua percepció.

e) La variació dels imports previstos en les línies de transferència per a les aportacions dineràries als diferents subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat amb les limitacions i condicions establits en l’article 47 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat.

f) La inclusió, variació i supressió de projectes d’operacions financeres, sense perjudici del que es disposa en l’article 24.e d’aquesta llei.

g) Les transferències per traspàs a la secció i programa Despeses diverses, conseqüència de l’aplicació del que es preveu en els articles 56 i 57 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i les transferències que es realitzen amb vista a la seua reassignació a altres crèdits del pressupost.

h) Les transferències per a l’aplicació del Fons de Contingència.

i) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen mitjançant baixes en el Fons de Contingència o baixes en altres crèdits d’operacions no financeres.

Tots els acords adoptats pel Consell, conforme al que es disposa en el present article, hauran de remetre’s a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la seua aprovació.

Article 24. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a autoritzar modificacions pressupostàries

Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, a proposta, si fa el cas, de les conselleries interessades, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:

a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 46 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.

Com a excepció a l’anterior podrà autoritzar habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, quan tinguen per objecte:

– Reassignar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea, en aquest últim cas d’acord amb el corresponent programa operatiu.

– Adaptar la distribució dels crèdits del pressupost a les variacions orgàniques i competencials, en els termes i amb les limitacions previstes en l’article 44.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

b) Les generacions i anul·lacions, conforme al que es preveu en l’article 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de les quals es donarà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de la seua aprovació.

c) Les que tinguen per objecte la correcta imputació comptable dels crèdits contemplats en el pressupost, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 5 de l’article 49 de l’esmentada Llei 1/2015.

d) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que afecten el pressupost de l’Administració de la Generalitat i es financen amb càrrec a romanents de tresoreria afectats.

e) La inclusió, variació o supressió de línies, de transferències i de subvenció, i projectes d’operacions financeres, quan:

– Deriven directament de plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.

– Tinguen el seu origen en generacions i anul·lacions de fons finalistes i per objecte el compliment de les actuacions específiques que originen el finançament.

– Tinguen per finalitat l’agregació i/o desagregació de línies ja existents en un mateix capítol i programa, atesa la coincidència en el seu objecte i naturalesa.

– Suposen la inclusió de línies de subvenció per a donar cobertura al procediment excepcional previst en l’article 168.1.C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

– Deriven de manera directa i necessària de sentència ferma, quan no hi haja crèdit equivalent en el pressupost en vigor.

f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció, excepte en les línies subjectes al procediment de concessió previst en l’apartat A) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

g) La variació en els imports previstos en les línies de transferències, sense perjudici del que es disposa en l’article 23.e d’aquesta llei i en la normativa específica aplicable a cadascuna.

h) La variació de les dades descriptives de les línies de subvenció que no alteren les dades essencials ni la finalitat d’aquestes.

i) Les transferències de crèdits de capítol I, entre programes d’una mateixa conselleria.

j) La inclusió o supressió de projectes d’inversió.

Article 25. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries

1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, previ informe favorable de la intervenció delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:

a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria que anaren titulars, fins i tot entre programes pertanyents a grups funcionals diferents.

b) Reobertura de línies de subvenció o de transferència i de projectes d’inversió existents en exercicis anteriors que tinguen per objecte la imputació de les obligacions a què fa referència l’apartat 5 de l’article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els termes previstos en aquest, sempre que es financen mitjançant ajustos dins del mateix capítol i programa pressupostari.

c) Transferències entre els mateixos capítols de diferents programes pressupostaris de la seua secció, tret del capítol I.

2. En cas de discrepància de la intervenció delegada, l’òrgan competent per a resoldre serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix el present article, es remetran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar la seua execució.

Article 26. De les modificacions pressupostàries en l’àmbit del sector públic instrumental

1. Durant 2022, les modificacions pressupostàries en els pressupostos dels organismes autònoms de la Generalitat, atenent el que es disposa sobre aquest tema en els articles 44, 45, 47, 49 i 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’autoritzaran per:

a) La persona que ostente la direcció de l’organisme, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència és atribuïda a les respectives conselleries.

b) La persona responsable de la conselleria a la qual estiguen adscrits, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència és atribuïda a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

c) La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquelles que en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat la competència és atribuïda al Consell, a excepció de les previstes en l’article 23.e d’aquesta llei.

Quan les modificacions afecten despeses de personal requeriran, en tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

En el supòsit d’informe negatiu de la intervenció delegada, les modificacions previstes en les lletres a) i b) del present apartat es remetran en discrepància a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, la qual les autoritzarà o denegarà.

2. Durant 2022, l’autorització de les modificacions en el pressupost dels consorcis adscrits a la Generalitat i de les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu amb pressupost limitatiu correspondrà:

a) Al Consell quan varie la quantia global del pressupost mitjançant aportació de la Generalitat, d’acord amb el que es disposa en l’apartat e de l’article 23 d’aquesta llei i en l’apartat quart d’aquest article.

b) A la persona responsable de la conselleria a la qual estiguen adscrites, o de la qual depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, o a subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en l’apartat A) de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 febrer, de la Generalitat, i requeriran informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

c) A la persona que ostente la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que es disposa en l’article 50.1.b de l’esmentada Llei 1/2015, havent de fer-se constar en la resolució que la modificació no afecta negativament a l’equilibri pressupostari de l’entitat, i incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.

3. Durant 2022, les modificacions pressupostàries en els pressupostos de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’autoritzaran per:

a) Si la modificació vinguera afectada per aportacions de l’Administració de la Generalitat o d’altres entitats integrades en el seu sector públic instrumental, la competència correspondrà a qui, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la tinga atribuïda en l’àmbit de la Generalitat, per la qual cosa totes dues modificacions es tramitaran i acordaran conjuntament mitjançant el procediment que li siga aplicable.

b) A la persona responsable de la conselleria a la qual estiguen adscrites, o de la qual depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, previ informe favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda, havent de fer-se constar en la resolució que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i contindre una memòria econòmica detallada.

c) A la persona que ostente la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que es disposa en l’article 50.1.b de l’esmentada Llei 1/2015, havent de fer-se constar en la resolució que la modificació no afecta negativament a l’equilibri pressupostari de l’entitat, i incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.

4. En aquells supòsits en què l’autorització de les modificacions pressupostàries a què es refereix el present article exigisca o comporte la simultània modificació del pressupost de l’Administració de la Generalitat, totes les modificacions es tramitaran i autoritzaran conjuntament, d’acord amb el procediment aplicable a l’Administració de la Generalitat. A l’efecte, les diferents propostes es tramitaran de manera conjunta, en un únic expedient, a proposta de la conselleria a la qual estiguen adscrites l’entitat o entitats afectades.

TÍTOL III

De les despeses de personal

CAPÍTOL I

Delimitació de l’àmbit subjectiu i règim retributiu d’aplicació a aquest

Article 27. Delimitació de l’àmbit subjectiu

El que es disposa en el present títol serà aplicable, en els termes i amb l’abast previst en cada cas, als subjectes següents:

a) Les institucions d’Autogovern de la Comunitat Valenciana, enumerades en l’article 20.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, sense perjudici del que s’estableix en els articles 21 i següents d’aquest.

b) Les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat.

c) L’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

d) Les societats mercantils de la Generalitat.

e) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.

f) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al seu poder de decisió administració.

g) Les universitats públiques i centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d’administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 28. De les despeses del personal inclòs en l’àmbit subjectiu del present títol

1. L’any 2022, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.

2. Durant l’exercici 2022, les persones jurídiques incloses dins de l’àmbit del present títol:

a) Podran realitzar aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius, sempre que no se supere l’increment global fixat en l’apartat anterior.

b) No podran convocar ni concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa o finalitat.

3. El que es disposa en l’apartat 1 d’aquest article ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius superiors als fixats en l’apartat 1 hauran d’experimentar l’oportuna adequació, i esdevindran inaplicables les clàusules que s’hi oposen.

5. Els complements personals i transitoris, i altres retribucions que tinguen anàleg caràcter, sempre que no siguen de caràcter general i obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu del present títol, així com les indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa específica, i pel que es disposa en la present llei.

6. Les referències relatives a retribucions contingudes en aquesta llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.

7. El personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, amb excepció d’aquell sotmés al règim d’aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, comissions i altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que foren normativament atribuïdes a aquest, havent de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjudici de les que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats.

8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments similars, així com les mesures que s’adopten en el seu compliment o desenvolupament, adoptats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de despesa pública en matèria de despeses de personal, requeriran amb caràcter preceptiu i per a la seua plena efectivitat l’informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, sent nuls de ple dret els que s’aconseguisquen sense aquest informe.

9. Els límits establits en el present article seran aplicable a les retribucions dels contractes mercantils del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol.

Article 29. Règim retributiu del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari

Amb efectes d’1 de gener de 2022, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, sotmés a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:

a) El sou i els triennis d’aquest personal experimentaran un increment del 2 per cent respecte als vigents a 31 de desembre de 2021, d’acord amb el que es preveu en l’article 28.1, i per les quanties reflectides en l’article 31.1.a d’aquesta llei.

b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que exercisca, experimentaran un increment del 2 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021.

El que es disposa en el paràgraf anterior, no impedirà l’adequació d’aquestes retribucions quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penúria d’aquest.

c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dos a l’any, una el mes de juny i una altra en el de desembre. Cadascuna d’aquestes pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b d’aquesta llei, i del complement de destí o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.

d) El conjunt de les restants retribucions complementàries experimentaran un increment del 2 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, sense perjudici del que es disposa en els articles 31.1.e, 32 i 40.

El que es disposa en el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

Article 30. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell i de l’Administració de la Generalitat, així com del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat

1. Durant l’exercici 2022 les retribucions del personal a què es refereix el present article experimentaran un increment del 2 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021.

2. A l’efecte, les retribucions de les persones que componen el Consell i el nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les quanties següents, en euros i referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 74.843,28

Vicepresidenta o vicepresident 63.756,36

Consellera o conseller 63.756,36

Secretària autonòmica o secretari autonòmic 63.741,84

3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats, es fixen en les quanties següents de sou base, complement de destí i complement específic, referides a dotze mensualitats:

Sou base

Euros C. destí

Euros C. específic

Euros

Sotssecretari o sotssecretària 13.720,80 12.048,36 35.127,96

Director o directora general 13.871,52 12.180,48 32.948,76

Les pagues extraordinàries seran dues a l’any, una el mes de juny i una altra en el de desembre, per un import cadascuna d’una mensualitat del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si fa el cas, li corresponguen.

4. Les retribucions del personal directiu de les entitats del sector públic instrumental, sempre que no exercisca un lloc d’alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, se subjectaran al que es disposa en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.

A l’efecte del que es preveu en l’article 34 d’aquesta llei, les citades retribucions no s’integraran en la massa salarial de les seues respectives entitats.

L’establiment o modificació de les retribucions del personal directiu dels ens que integren el sector públic instrumental, requerirà informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de sector públic.

5. Conforme al que s’estableix en l’article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l’Administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconegut com a personal funcionari, els quals s’abonaran amb càrrec als crèdits que s’inclouen a l’efecte en els estats de despeses.

Article 31. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 4/2021, d’abril, de la Generalitat

1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 d’aquesta llei, i d’acord amb el que es preveu en la disposició final quarta de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, les retribucions a percebre l’any 2022 pels funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació del present article seran les següents:

a) El sou i els triennis, que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix el present article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2022:

Grup/Subgrup Grup

Llei 30/1984 Sou

(euros) Triennis

(euros)

A1 A 14.864,16 572,04

A2 B 12.852,72 466,56

B – 11.235,00 409,32

C1 C 9.650,28 353,16

C2 D 8.031,60 240,36

Agrupacions professionals E 7.351,08 180,96

b) Les pagues extraordinàries, que es percebran conforme al que es disposa en l’article 29.c d’aquesta llei, s’ajustaran cadascuna a les quanties següents:

– En concepte de sou i triennis:

Grup/Subgrup Grup

Llei 30/1984 Sou

(euros) Triennis

(euros)

A1 A 764,37 29,43

A2 B 781,15 28,35

B – 809,20 29,50

C1 C 695,06 25,41

C2 D 663,20 19,83

Agrupacions professionals E 612,59 15,08

– En concepte de complement de destí o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.

c) El complement de destí serà el corresponent al nivell del lloc de treball exercit, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros

30 12.983,88

29 11.645,88

28 11.156,52

27 10.666,32

26 9.357,96

25 8.302,56

24 7.812,72

23 7.323,60

22 6.833,40

21 6.344,40

20 5.893,32

19 5.592,60

18 5.291,64

17 4.990,44

16 4.690,20

15 4.388,76

14 4.088,40

13 3.787,08

12 3.486,00

11 3.184,80

10 2.884,32

9 2.734,20

8 2.583,24

7 2.433,00

6 2.282,40

5 2.131,92

4 1.906,44

3 1.681,20

2 1.455,60

1 1.230,12

d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball exercits pel personal a què es refereix el present article, la quantia anual dels quals experimentarà un increment del 2 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2021.

El complement específic anual, es percebrà en 14 pagues iguals, de les quals dotze seran de percebo mensual i dos addicionals, del mateix import que una mensual, una el mes de juny i una altra al desembre, respectivament, sense perjudici del que es disposa en l’article 40 d’aquesta llei.

e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que es preveu en la disposició addicional vintena quarta d’aquesta llei i per les quanties recollides en l’annex IV de la present llei.

f) Durant l’exercici 2022 la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no podrà experimentar un increment superior al 2 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2021.

El complement de productivitat s’aplicarà, si escau, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació s’estarà, en tot cas, al que es preveu en l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat per Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell, de conformitat amb la disposició final quarta de la Llei 4/2021, de 16 d’abril. A l’efecte, s’autoritza la citada conselleria per a dotar, si fa el cas, els crèdits globals destinats a atendre l’esmentat complement, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.

En cap cas, les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

g) La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, previ informe favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

h) El que es disposa en els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació escaient amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penúria d’aquest.

i) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2021, sent absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs, si fa el cas, el de caràcter general establit en la present llei, que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença. En cap cas, es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.

Únicament es farà el reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat a conseqüència de transferències de competències, així com els que es puguen reconéixer en aplicació d›un pla d›ordenació del personal.

j) No obstant això el que es disposa en els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destí i específic, es mantenen a títol personal les retribucions del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, d’acord amb el disposat en l’article 24.1.B).d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, incrementades en un 2 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021.

2. A l’efecte del que es disposa en l’article 28.8 d’aquesta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per aquesta, haurà de sol·licitar-se de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda l’oportuna autorització, que haurà de contemplar, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari al qual es trobe adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar.

3. Els crèdits de personal pressupostàriament consignats no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 32. Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries

1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destí en les quanties assenyalades a aquests conceptes en els articles 29 i 31 d’aquesta llei.

2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats a aquest personal experimentarà un increment del 2 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2021, sense perjudici, si fa el cas, del que es preveu en l’article 31.1.h i en l’article 40 d’aquesta llei.

3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinguen reconeguts el personal que ostenta la condició de personal sanitari conforme al que es disposa en el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, experimentarà un increment del 2 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2021.

4. Les restants retribucions complementàries que, si fa el cas, poguera percebre el personal a què es refereix el present article, igualment experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021.

5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels qui tinguen la representació sindical del personal esmentat. La quantificació dels paràmetres, fixació dels criteris de distribució i, si fa el cas, la modificació d’aquests, s’establirà mitjançant acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no podrà experimentar un increment superior al 2 per cent, en termes anuals, respecte de l’establit a 31 de desembre de 2021, en els termes i condicions previstos en l’apartat 1.f de l’article 31 d’aquesta llei.

6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no obeïsquen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que poguera tindre reconeguts el personal sanitari a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, es regularan, quant a l’increment anual aplicable, pel que es preveu en l’article 28.5 d’aquesta llei, i quant al règim d’absorció, pel que es preveu en l’article 31.1.i d’aquesta llei. A l’efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual per un import equivalent al 100 per cent de l’increment retributiu, quan siga a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, que ocupe llocs en l’Administració de la Generalitat adscrits a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, per als quals s’incloga com a requisit estar en possessió d’alguna d’aquestes titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari conforme al que es disposa en el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat.

8. Les retribucions del personal en formació, personal de contingent i zona i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que es disposa en l’article 28.1 d’aquesta llei, experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les quanties vigents a 31 de desembre de 2021.

Article 33. Retribucions del personal eventual

1. Durant l’exercici 2022 les retribucions del personal a què es refereix el present article experimentaran un increment del 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021.

2. Conforme al que s’estableix en l’article 142 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que poguera tindre reconegut com a personal funcionari, els quals s’abonaran amb càrrec als crèdits que s’inclouen a l’efecte en els estats de despeses.

Article 34. Règim retributiu del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en àmbit d’aplicació del present títol

1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del present títol, que s’incrementarà en el percentatge màxim previst en l’apartat 1 de l’article 28, està integrada, a l’efecte de aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials reportades durant l’exercici 2021 pel citat personal, amb el límit, per al personal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties informades favorablement per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda per a aquest exercici pressupostari.

S’exceptuen en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o els suplits per despeses que haguera realitzat la persona ocupada.

La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que poguera derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats en cada conselleria mitjançant l’increment de la productivitat. A l’efecte, i sense perjudici del que s’estableix en l’article 28.1, les despeses associades a la productivitat o retribució variable del personal laboral es determinaran en termes d’homogeneïtat respecte del nombre d’efectius.

2. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions en tals conceptes.

Per a la determinació dels conceptes de retribució variable o productivitat, amb independència de la seua concreta denominació, operarà com a límit màxim el major import que per aquells mateixos conceptes s’haja informat en alguna de les masses salarials dels cinc anys anteriors, actualitzats en els percentatges d’increment establits en les Lleis de Pressupostos de la Generalitat.

Sense perjudici del que es preveu en els paràgrafs anteriors, no tindran la consideració d’increment, a l’efecte de l’autorització prevista en el present article, aquelles variacions de la massa salarial bruta que deriven de l’afectació de fons de caràcter finalista i consolidable, sempre que tinguen el seu origen, directe o indirecte, en subvencions nominatives, de naturalesa corrent, provinents d’altres administracions públiques de caràcter territorial.

En cap cas, aquestes variacions de la massa salarial podran emparar increments retributius que superen els límits que establisca, amb el caràcter de bàsics, la normativa estatal en la matèria.

3. El que es preveu en els apartats anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i l’aplicació de la qual individual es produirà a través de la negociació col·lectiva.

En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que se celebren l’any 2022, i amb càrrec a aquella, hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades del corresponent acord i totes les que es reporten al llarg de l’expressat any.

4. Amb anterioritat a l’1 de març de 2022, els diferents òrgans de l’Administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, i els responsables dels diferents subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda la corresponent autorització de massa salarial, aportant a l’efecte la certificació de les retribucions salarials satisfetes i reportades en 2021. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits o dotacions corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.

Les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat hauran de remetre a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, al costat de la sol·licitud d’autorització de la massa salarial, informació relativa a la contractació temporal realitzada en l’exercici anterior, detallant el nombre de jornades anualitzades i el cost d’aquestes, així com qualsevol altra informació relativa als costos de personal assumits durant l’exercici anterior.

Mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, s’establiran els requisits de la informació a subministrar per les entitats esmentades en el paràgraf anterior, i el procediment per a l’autorització de la massa salarial.

5. En tot cas, l’autorització de la massa salarial a què es refereix l’apartat anterior, es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectius que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.

6. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu, les retribucions del qual vengen determinades en tot o en part mitjançant contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda les retribucions satisfetes i reportades durant 2021.

7. Les indemnitzacions, complements personals de garantia i altres retribucions de caràcter anàleg del personal laboral no podran experimentar creixement respecte a 2021.

Article 35. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental

1. Durant l’any 2022, per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, seran preceptius els informes favorables següents:

a) Per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels organismes autònoms adscrits a aquesta, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i funció pública.

b) Per al personal al servei dels consorcis hospitalaris als quals es refereix l’apartat 3 de l’article 2 de la present llei, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sanitat.

c) Per al personal al servei de la resta de subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic.

2. A l’efecte d’aquest article, s’entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal laboral i no funcionari les actuacions següents:

a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació, o modificació de les corresponents a llocs ja existents en la relació de llocs de treball de l’entitat o organisme.

b) Signatures de convenis col·lectius, acords o instruments similars subscrits per qualsevol dels subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, així com les seues revisions, adhesions o extensions a aquests.

c) Aplicació del vigent conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat i dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d’aquests.

d) Fixació de les retribucions mitjançant contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per temps determinat, quan no estiguen reflectides en tot o en part mitjançant conveni col·lectiu, amb excepció del personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a les conselleries competents per a l’emissió dels informes esmentats en l’apartat 1 del present article.

e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal sotmés a règim administratiu al servei del sector públic de la Generalitat.

3. La determinació o modificació de les retribucions se subjectarà al procediment següent:

a) La proposta o projecte, amb caràcter previ al seu acord o signatura, es remetrà a les conselleries competents a l’efecte de l’emissió dels informes previstos en l’apartat primer, acompanyat d’una memòria econòmica que incloga una valoració del seu cost, així com dels efectes en els estats d’ingressos i despeses dels programes pressupostaris de la Generalitat i de les entitats amb comptabilitat pressupostària, i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades. En tot cas, la proposta haurà de vindre degudament motivada.

b) Els esmentats informes seran evacuats en el termini màxim de 20 dies, a comptar des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versaran sobre:

– El corresponent a la conselleria competent en matèria d’hisenda, sobre tots aquells extrems dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2022 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial i al control del seu creixement.

– El corresponent a la conselleria competent en matèria de funció pública, sobre les repercussions respecte de les relacions de llocs de treball i, en general, la seua adequació a la política de recursos humans de la Generalitat.

– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sanitat, sobre les repercussions relatives a la qualitat assistencial hospitalària i l’adequació a les polítiques retributives del personal d’institucions sanitàries.

– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sector públic, sobre les repercussions respecte de la relació de llocs de treball de l’entitat i, en general, sobre la seua coherència respecte de la política retributiva i els processos de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental.

De no emetre’s, qualsevol dels esmentats informes, en el termini assenyalat, s’entendrà que aquell és desfavorable.

4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.

5. Durant 2022 el personal laboral i no funcionari que preste els seus serveis en qualsevol dels diferents subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat no podrà reportar, ni, en conseqüència, percebre cap retribució en concepte de productivitat. En tal sentit, durant 2022 les citades persones jurídiques no podran aplicar el concepte de productivitat.

El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable:

a) al personal que presta els seus serveis en els consorcis hospitalaris, que es regirà, a l’efecte de la meritació i la percepció, si fa el cas, de retribucions en concepte de productivitat, pel que estableix l’apartat 5 de l’article 32 de la present llei;

b) al personal que presta els seus serveis en entitats qualificades per llei com a operador crític i operador de servei essencial, sempre que el conveni col·lectiu en vigor així ho regule, en la forma i en el termini temporal fixats en aquest, i en aplicació d’un pla d’eficiència.

6. No podran autoritzar-se despeses derivades de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en el present article, sense el compliment dels requisits establits en aquest.

Article 36. De l’oferta d’ocupació pública o un altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal

1. La incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic de la Generalitat, a excepció de les institucions a què es refereixen els apartats a i b de l’article 27 d’aquesta llei, es regularà pels criteris assenyalats en aquest article, subjectant-se a les taxes de reposició d’efectius següents:

a) En els sectors prioritaris la taxa serà del 120 per cent.

b) En els altres sectors la taxa serà del 110 per cent.

El que s’estableix en els paràgrafs anteriors s’entén sense perjudici dels processos d’estabilització derivats del Reial Decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

2. Les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat, es regiran pel que s’estableix en la disposició addicional vintena d’aquesta llei.

3. Es consideren sectors prioritaris a l’efecte de la taxa de reposició:

a) Administració educativa, nivell ensenyaments no universitaris, en relació amb la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.

b) Administració sanitària, respecte de les places de personal estatutari i equivalent dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

c) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades al control i lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del control de l’assignació eficient dels recursos públics.

d) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades a l’assessorament jurídic i a la gestió dels recursos públics.

e) Llocs de treball les funcions dels quals estiguen vinculades als serveis de prevenció i extinció d’incendis.

f) Administracions públiques i agents del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació en els termes de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, respecte de les places del personal que presta els seus serveis en l’àmbit d’R+D+I.

Igualment, amb el límit màxim del 120 per cent de la taxa de reposició, s’autoritza els organismes públics d’investigació per a la contractació de personal investigador doctor que haja superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com a personal laboral fix en aquests organismes.

g) Places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat, de professors contractats doctors d’universitat regulats en l’article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les places de personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. En tot cas, aquestes convocatòries requeriran autorització prèvia de la conselleria competent en matèria d’universitats.

Dins del límit de la taxa de reposició corresponent als cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat i als professors contractats doctors previst en el paràgraf anterior, cada universitat estarà obligada a destinar, com a mínim, un 15 per cent del total de places que oferisca, a la incorporació, en aquella categoria per a la qual aquest acreditat, de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 dins del marc del Programa Ramón y Cajal. En el cas que no s’utilitzen totes les places previstes en aquesta reserva, aquestes es podran oferir a altres investigadors de programes d’excel·lència, nacionals i internacionals i que hagen obtingut el certificat I3. En aquest cas, la universitat haurà d’aportar un certificat del Ministeri d’universitats, en el qual conste que els programes oferits reuneixen els requisits establits en aquest apartat.

h) Places corresponents a la seguretat aèria, a la seguretat marítima, a la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.

i) Places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials i serveis de transport públic, així com les places de seguretat i emergències, les relacionades amb l’atenció als ciutadans en els serveis públics i la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.

j) Personal que preste serveis en l’àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

4. En tot cas, l’oferta haurà d’atindre’s a les disponibilitats pressupostàries del capítol I del pressupost de despeses.

5. No computaran per a la taxa de reposició i, per tant, no es tindran en compte per al seu càlcul:

a) Les places que es cobrisquen a conseqüència de la incorporació de personal en execució d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors.

b) Les places que es convoquen per promoció interna, ni els cessaments derivats d’aquests processos, excepte els supòsits d’accés per aquest sistema al Cos de catedràtics d’universitats, en els termes previstos en l’article 62.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

c) Les places corresponents a personal declarat indefinit no fix per sentència judicial.

d) Les places necessàries per a la posada en marxa i funcionament de nous serveis l’establiment dels quals vinga imposat en virtut d’una norma estatal o autonòmica.

e) En els serveis públics que passen a ser prestats mitjançant gestió directa, el nombre de places que les empreses externes destinaven a la prestació d’aqueix servei concret.

6. A l’efecte del que es preveu en els apartats anteriors, per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius, per a l’aprovació i publicació de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, s’estarà al que s’estableix en la normativa bàsica.

En tot cas, la taxa resultant de l’aplicació de les regles establides en la normativa bàsica podrà incrementar-se amb la derivada de les altes i les baixes registrades durant l’exercici en curs, fins a la data d’aprovació de l’oferta, la qual cosa haurà de fer-se constar en la pròpia oferta. Per a això l’oferta haurà d’aprovar-se dins del primer semestre de l’exercici. Aquestes places es restaran de la taxa de reposició de l’exercici següent.

7. La validesa de la taxa autoritzada estarà condicionada, d’acord amb l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic:

a) Al fet que les places resultants s’incloguen en una oferta d’ocupació pública que haurà de ser aprovada pel Consell i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans de la finalització de l’exercici.

b) Al fet que la convocatòria de les places es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el termini improrrogable de tres anys, a comptar des de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en la qual s’incloguen les citades places.

Les places no cobertes després de l’execució d’una convocatòria podran convocar-se novament sempre que no hagen transcorregut més de tres anys des de la publicació de l’oferta. La nova convocatòria haurà d’identificar les places que provenen de convocatòries anteriors i l’oferta a la qual corresponen. Aquesta previsió serà aplicable a les convocatòries de processos selectius derivades d’ofertes d’exercicis anteriors a 2022, incloses les que ja hagen sigut publicades.

8. La taxa de reposició d’un o diversos dels sectors o col·lectius prioritaris es podrà acumular en altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, la taxa de reposició dels sectors no prioritaris podrà acumular-se als sectors prioritaris.

L’Administració de la Generalitat podrà cedir taxa a les universitats de la seua competència, i les universitats públiques podran cedir-se taxa entre elles, amb autorització prèvia dels òrgans competents en matèria d’universitats i pressupostos.

9. No podrà cedir-se taxa de reposició de l’Administració de la Generalitat a les seues societats mercantils, entitats públiques empresarials, fundacions. Es podrà cedir taxa de reposició als consorcis adscrits a la Generalitat per part de qualsevol de les administracions o entitats que participen en aquests.

No obstant això, l’anterior, el sector públic de la Generalitat podrà cedir part de la seua taxa de reposició a les fundacions públiques que tinguen la condició d’agents d’execució del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació o que realitzen projectes d’investigació, sempre que la taxa de reposició que se cedisca es dedique als projectes adés esmentats.

10. Quan la Generalitat haja acordat, per conveni o per qualsevol altre instrument jurídic, la gestió del servei a una altra administració diferent, podrà cedir la taxa de reposició a l’administració que realitza la prestació.

11. En els supòsits en els quals es produïsca acumulació de la taxa de reposició, la publicació de l’oferta d’ocupació pública de l’organisme que la cedeix i del qual la rep, haurà de contindre el nombre de places, així com el sector o col·lectiu objecte d’aqueixa acumulació.

12. Durant l’any 2022, no es podrà contractar personal temporal, ni realitzar nomenaments de personal estatutari temporal i de funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.

En tot cas la contractació d’aquest personal requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de funció pública.

No obstant tot l’anterior, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, sols serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents:

a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al seu poder de decisió administració.

b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

c) Per al personal docent.

d) Per al personal al servei de l’administració de justícia, competència de la comunitat autònoma.

L’autorització a què es refereix aquest apartat se subjectarà:

– Per al personal a servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, als criteris i condicions establits en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, i en l’Ordre 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, i de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s’estableixen els procediments d’autorització en matèria de despeses de personal de la Generalitat.

– Per al personal al servei del sector públic instrumental, als criteris i condicions establits en els articles 6 i 7 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell.

13. La celebració de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat anterior, i a l’efecte requerirà, en tot cas, la amb autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

14. No s’autoritzaran convocatòries de places o llocs vacants de personal laboral de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, que requeriran, en tot cas, autorització prèvia, d’acord amb el procediment i requisits establits en l’apartat 12 del present article.

Article 37. De la contractació de personal temporal amb càrrec als crèdits per a inversions

1. Les diferents conselleries i els organismes autònoms de la Generalitat podran formalitzar durant 2022, amb càrrec als respectius crèdits d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d’obres o serveis, sempre que es done la concurrència dels requisits següents:

a) Que la contractació tinga per objecte l’execució d’obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d’inversions.

b) Que tals obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.

c) Que les obres o serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no existisca disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.

2. A l’efecte del que es preveu en l’article 38 d’aquesta llei, en els contractes als quals es refereix el present article es farà constar l’obra o servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. En tot cas, haurà d’evitar-se l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, de les quals pogueren derivar-se drets de permanència per al personal contractat.

La informació als representants dels treballadors es realitzarà de conformitat amb el que s’estableix en el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

3. La contractació podrà excedir de l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o serveis que hagen d’excedir d’aquest període i corresponguen a projectes d’inversió de caràcter pluriennal que complisquen els requisits que, per a aquests, es preveuen en l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

4. La realització dels contractes regulats en el present article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A l’efecte, els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal si no existeix crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.

5. Durant l’exercici 2022, amb caràcter excepcional, i en el marc del que es preveu en l’article 18.2.c de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, podrà autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal i de durada determinada, i que responguen a necessitats no permanents de l’administració, amb càrrec a crèdits per a inversions.

CAPÍTOL II

Altres normes en matèria de despeses personal

Article 38. Responsabilitat en la gestió de la contractació laboral temporal

1. Els contractes de treball del personal laboral en l’àmbit de l’article 27 d’aquesta llei, hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions i en els termes establits en l’Estatut dels treballadors i altra normativa reguladora de la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions que amb el caràcter de bàsic s’establisquen per l’Estat en la corresponent llei de pressupostos, sent-los aplicable els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i respectant el que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en matèria d’incompatibilitats.

2. Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments de l’Administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental, seran responsables del compliment de la citada normativa, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.

3. Les actuacions irregulars en la present matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats als òrgans referits en l’apartat segon, de conformitat amb el que es disposa en les disposicions contingudes en el títol VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Article 39. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat

1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mercantils i d’alta direcció, qualsevol que siga la data de la seua celebració, del personal que preste serveis en el sector públic instrumental de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.

El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables, si n’hi haguera.

No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil de la qual o d’alta direcció s’extingisca, per desistiment de l’empresari, ostente la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, és a dir empleat d’entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.

El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini mínim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís esmentat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d’alta direcció a què es refereix aquest article que s’oposen al que s’hi estableix.

2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les esmentades. Excepcionalment, mitjançant resolució motivada, la conselleria que tinga competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Article 40. Paga addicional o equivalent del personal al servei de la Generalitat

Les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes al costat de les pagues extraordinàries de juny i desembre no podran incloure, en cap cas, els conceptes retributius següents:

– Component compensatori del complement específic, regulat per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.

– Complements de festivitat, nocturnitat i treball per torns, creats per Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell de la Generalitat.

– Component singular del complement específic per l’acompliment d’òrgans unipersonals de govern, de llocs de treball docents singulars o per inspecció educativa.

– Component retributiu relacionat amb la formació permanent del funcionariat docent i la realització de les activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, regulat en el Decret 164/2017, de 27 d’octubre, del Consell.

– Qualsevol altre concepte que retribuïsca el grau d’interés, iniciativa o esforç amb el qual l’empleat exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts, així com els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

El personal al servei de la Generalitat que estiga percebent algun d’aquests complements retributius en les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes al costat de les pagues extraordinàries de juny i desembre, en perdrà el dret a la percepció.

Article 41. Retribucions del personal al servei de l’Administració de justícia, competència de la Generalitat

1. L’any 2022, d’acord amb el que es disposa en l’article 28.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’Administració de Justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:

a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022.

b) Les restants retribucions complementàries que, si fa el cas, poguera percebre el personal a què es refereix el present article, experimentaran un increment del 2 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels programes concrets d’actuació que pogueren implantar-se al llarg de l’exercici.

2. Durant l’exercici 2022, d’acord amb l’article 519.4 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per part de la conselleria competent en matèria de justícia es fixaran les quanties individualitzades del complement específic d’aquells funcionaris al servei de l’Administració de Justícia, destinats a la Comunitat Valenciana, que s’integren en alguna de les relacions de llocs de treball que s’aproven conforme al que es disposa en la citada llei orgànica.

En compliment del citat precepte, en cap cas podrà assignar-se més d’un complement específic a un lloc de treball. La seua percepció serà incompatible amb la dels complements retributius següents:

– Complement autonòmic transitori.

– Complement de penúria.

Així mateix, la percepció d’aquest complement específic donarà lloc a la finalització del dret a percebre la productivitat lineal establida en l’acord de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals, de data 28 de setembre de 2004.

Article 42. Altres mesures de control de les despeses de personal

1. Durant l’exercici 2022, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte de les abonades per aquests conceptes durant l’exercici 2021, en termes anuals i d’homogeneïtat.

2. A l’efecte de l’apartat anterior, s’entendran per despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic, els següents:

a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, treball per torns i atenció continuada.

b) Els derivats de substitucions de personal per vacances, permisos i llicències, per incapacitat temporal, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.

3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, prèvia sol·licitud motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Article 43. De les retribucions del personal laboral adscrit a les entitats que conformen el sector públic instrumental

1. Les retribucions del personal laboral al servei de les diferents entitats que componen el sector públic instrumental de la Generalitat no podran sobrepassar en cap concepte les que es determinen en la present llei per a un lloc de treball de categoria A1, complement de destí 30, i complement específic E050.

Les diferències per excés que pogueren resultar per aplicació del que es preveu en el present apartat als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible amb càrrec a futurs increments retributius per al càlcul dels quals s’estarà al que es disposa en l’article 31.1.i de la present llei i, en l’apartat primer de la disposició addicional novena del Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

2. Excepcionalment, per causes degudament justificades i vinculades a l’especial qualificació requerida per al lloc de treball, podrà autoritzar-se una retribució per damunt de la indicada en l’apartat anterior, en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas. Aquesta autorització correspondrà al Consell mitjançant acord motivat, a proposta de la conselleria d’adscripció de l’entitat que així ho requerisca, la qual haurà d’acompanyar a la seua petició una memòria econòmica i un informe motivat, subscrits pel màxim responsable de l’entitat.

Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord per part del Consell, haurà de recaptar-se informe preceptiu i vinculant de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i sector públic.

3. El que es disposa en el present article no serà aplicable:

a) A les retribucions corresponents al personal directiu del sector públic instrumental, que en tot cas es regiran pel que es preveu en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.

b) A les retribucions del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat, per als quals s’estarà al que es disposa en l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

c) A les retribucions del personal laboral temporal que es contracte en la modalitat de durada determinada inferior a un any natural, com a artistes d’espectacles públics vinculats a la programació artística de les entitats que componen el sector públic instrumental de la Generalitat, de conformitat amb el que es preveu en l’article 7 del Reial decret 1.435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles.

En tal sentit, el corresponent expedient haurà d’incorporar un informe subscrit per l’òrgan responsable de la contractació de personal de la corresponent entitat en el qual quede degudament justificat que les retribucions a abonar se situen en els valors de mercat del sector corresponent.

TÍTOL IV

Gestió de les línies de subvenció i de transferències

CAPÍTOL ÚNIC

De les subvencions i les transferències

Article 44. Subvencions corrents i de capital exceptuades del règim de pagament anticipat

Durant l’exercici 2022, queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, les següents:

1. En l’àrea dels serveis socials, les subvencions de naturalesa corrent següents:

a) Les subvencions destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars, així com les prestacions econòmiques per a la sustentació de la criança de persones menors d’edat acollides, de les quals podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import. Igualment podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió, fins al 100 per cent del seu import, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques d’acolliments familiars.

b) Les partides de subvencions dirigides a àmbits d’emergència social, pobresa i col·lectius d’especial vulnerabilitat en què podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

Igualment, les ajudes personals per a promoció de l’autonomia personal destinades a persones amb diversitat funcional podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

c) En el marc de les actuacions del programa 311.20 «Gestió i organització del sistema» les destinades a finançar les despeses de personal, serveis i programes desenvolupats per les entitats locals, inclosos en la línia de subvenció S0228: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 per cent de l’import i el 30 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

Els percentatges, dins dels límits a què es refereix l’apartat anterior, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre major de pagaments anticipats, fins a assolir l’assenyalat límit de percentatge màxim, mantenint la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.

d) Subvencions destinades als serveis socials especialitzats:

1.r Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, sempre que es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

2.n Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l’execució de mesures judicials, els programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, els programes de prevenció, protecció i inserció de persones menors d’edat en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció i els programes dirigits a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

Els percentatges a què es refereixen els apartats 1.r i 2.n precedents, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre major de pagaments anticipats, fins a assolir l’assenyalat límit de percentatge màxim, mantenint la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.

En qualsevol cas, les persones i entitats que resulten beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar les despeses objecte de la subvenció que hagen sigut finançades amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d’aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fora insuficient.

3.r El lliurament de les línies de subvenció destinades a finançar els concerts per a la prestació de serveis socials per entitats d’iniciativa social es realitzarà mensualment, conforme als mòduls econòmics fixats en la convocatòria i el nombre de places i/o actuacions concertades en el corresponent concert social. El pagament de les mensualitats es lliurarà a mes vençut amb la presentació de la relació nominal de persones ateses, places concertades no ocupades, en el seu cas, i/o actuacions realitzades, conformades per l’òrgan competent. El lliurament corresponent al mes de desembre es lliurarà de forma anticipada amb la relació nominal de persones ateses i places no ocupades en data 1 de desembre, o l’estimació de les actuacions que preveuen realitzar en aquest mes, sense perjudici de les regularitzacions corresponents, que s’efectuaran, en tot cas, abans del 31 de gener de l’exercici següent, que implicaran l’exigència, en el seu cas, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.

e) El pagament de les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent factura justificada amb la relació nominal dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre a 1 de desembre. La justificació de les subvencions efectivament prestades s’efectuarà fins al dia 15 de gener de l’any següent i es procedirà en aquell moment a la liquidació d’aquestes, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts juntament amb l’interés de demora corresponent, cas que la justificació fora insuficient.

f) Les subvencions de naturalesa corrent i de capital per a la realització de programes d’interés general amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies S5177 i S5185, en les quals es podrà lliurar immediatament una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import.

g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a les universitats públiques valencianes, que tinguen un caràcter social, tindran a aquest efecte la mateixa consideració i podran lliurar-se anticipadament fins al 65 per cent del seu import; el 35 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

h) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides al Consell Valencià de la Joventut, articulades a través de les línies de subvenció S6034 i S6025 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.

i) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a les empreses i entitats previstes en la línia S6035 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, i destinades a facilitar a persones usuàries del Carnet Jove el transport públic mitjançant descomptes, s’entregaran: el 50 per cent després de la justificació de l’import corresponent. Abonat l’import justificat anterior, el mes de novembre s’abonarà la quantia equivalent a la justificació presentada per les empreses i entitats fins al mes d’octubre; la resta s’abonarà el mes de gener de l’exercici 2023, amb justificació prèvia.

j) Les subvencions de naturalesa corrent concedides als beneficiaris de la línia S5245 de pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut destinades al foment d’associacions i entitats juvenils, s’abonaran el mes de novembre en la quantia equivalent a la justificació presentada pels beneficiaris fins al 31 d’octubre i la resta de despeses es podran abonar el mes de gener de l’exercici 2023, amb justificació prèvia, sempre que no superen el 20 per cent de l’import la subvenció i que es tracte de despeses meritades a partir de l’1 de novembre.

k) Les subvencions de naturalesa corrent concedides als beneficiaris de la línia S6023 de pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut destinades a programes de joventut desenvolupats per entitats locals, s’abonaran el mes de novembre en la quantia equivalent a la justificació presentada pels beneficiaris fins al 31 d’octubre i la resta de despeses es podrà abonar el mes de gener de l’exercici 2023, amb justificació prèvia, sempre que no superen el 20 per cent de l’import de la subvenció i que es tracte de despeses reportades a partir de l’1 de novembre.

l) Les subvencions de naturalesa corrent concedides a l’associació Entreiguales i a Iniciatives Solidàries Associació, articulades a través de les línies de subvenció S5187 i S5248 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut, podran entregar-se anticipadament fins a un 100 per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació. Durant el mes de gener de 2023 podran justificar despeses meritades a partir de l’1 de novembre, sempre que no superen el 20 per cent de l’import la subvenció.

2. En l’àrea d’educació les subvencions següents:

a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 «Ensenyament primari» destinades a finançar l’Educació Infantil: fins al 100 per cent podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida.

La justificació de la subvenció al primer cicle d’Educació Infantil es realitzarà mitjançant la justificació mensual, per part de les persones progenitores, de l’assistència de l’alumnat al centre d’educació infantil, i per mitjà de la certificació mensual per part del centre o escola infantil. Per a l’alumnat de 2 a 3 anys en escoles municipals es realitzarà mitjançant la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció amb el corresponent certificat que es presentarà en els mesos de gener i juny amb el detall mensual del període corresponent.

b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari» destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’Educació Especial, inclosos en la línia de subvenció S1572: fins al 50 per cent podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà amb la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes establits per les bases reguladores de la subvenció.

c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament primari» destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre d’educació especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció S2049: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 50 per cent del seu import. La resta de la subvenció, es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.

d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions dels programes 422.20 «Ensenyament primari» i 422.30 «Ensenyament secundari» destinades a finançar les subvencions individuals per al servei de transport escolar, línies de subvenció S0827 i S7893, es faran efectives al 100 per cent una vegada resolta la convocatòria i amb caràcter previ a la justificació.

A l’efecte de justificació les secretaries dels centres, una vegada conclòs el període lectiu del curs escolar, comprovaran que l’alumne beneficiari ha complit la finalitat per a la qual se li concedeix la subvenció. A aquest efecte s’entendrà que no ha complit aquesta finalitat l’alumnat quan els dies de no-assistència a classe suposen més del 20 per cent del total de dies lectius del curs escolar, llevat que, a causa de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, no siga possible aquesta assistència mínima. Les secretaries dels centres remetran, en el termini de 15 dies des de la finalització del període lectiu, a la direcció territorial corresponent, un certificat on conste la relació d’alumnes que han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció i aquells/lles que no la compleixen, a fi de que s’instruïsca el procediment de reintegrament corresponent.

e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana: fins al 100 per cent de la subvenció podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.

f) Les subvencions destinades a les federacions esportives de la Comunitat Valenciana i a les entitats esportives sense ànim de lucre dedicades al foment i promoció de l’esport de base i en hàbits saludables i en educació en valors, fins al 50 per cent del seu import.

g) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.40 «Formació professional i ensenyaments de règim especial», destinades al foment de l’ensenyament de música i dansa a les escoles de música i dansa municipals i d’entitats sense ànim de lucre, incloses en la línia de subvenció S1576: fins al 70 per cent podrà entregar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà amb la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes establits per les bases reguladores de la subvenció. A aquest efecte, les respectives convocatòries podran exonerar-los de l’obligació de presentar garanties, d’acord amb el que es disposa en l’article 171.5.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

h) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 421.50 «Avaluació, innovació i qualitat educativa» per al foment, participació i associacions de mares i pares d’alumnes, destinades a finançar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com l’exercici d’activitats extraescolars, incloses en la línia de subvenció S0022, podrà entregar-se fins al 100 per cent de la subvenció immediatament, una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.

i) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 421.50 «Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa», destinades a finançar la realització d’activitats de suport escolar i altres activitats extraescolars de caràcter cultural i/o esportiu, dirigides a la població escolar, incloses en la línia de subvenció S8590, podrà lliurar-se fins al 100 per cent de la subvenció immediatament, una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.

j) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament Primari», destinades al finançament parcial de les despeses de personal docent i de despeses corrents de les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre, titulars de centres docents autoritzats per a impartir l’educació bàsica de persones adultes en la Comunitat Valenciana, entitats privades sense ànim de lucre que disposen d’autorització com a entitats vinculades al Centre Específic d’Educació a Distància, i a corporacions locals que col·laboren amb l’administració educativa aportant personal o recursos econòmics als centres docents d’educació de persones adultes de titularitat de la Generalitat, per al sosteniment de les seues activitats d’educació de persones adultes, inclosos en la línia de subvenció S0063: fins al 100 per cent podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida.

k) Les subvencions de capital destinades als municipis i entitats locals menors previstes en la línia S826000 «Pla de renovació i millora de les infraestructures esportives municipals», podran lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent, una vegada concedides i amb caràcter previ a la seua justificació.

l) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per l’Institut Valencià de Cultura, en règim de concurrència competitiva, amb càrrec als crèdits del seu pressupost que tinguen per objecte el foment d’activitats d’interés cultural, en l’àmbit de les arts escèniques i audiovisuals i de la música de la Comunitat Valenciana, una vegada concedida la subvenció es podrà lliurar anticipadament fins al 65 per cent del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa presentada, en els termes establits per les bases reguladores de la subvenció.

3. En l’àrea de relacions laborals:

a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import, amb caràcter previ a la justificació, amb comprovació prèvia de la documentació presentada d’acord amb les corresponents bases reguladores.

b) En les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar als sindicats i organitzacions sindicals en proporció a la seua representativitat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es lliurarà en el moment de la resolució de concessió el 50 per cent de l’import concedit. La quantitat restant es lliurarà amb justificació prèvia mitjançant la comprovació de la documentació presentada d’acord amb les corresponents bases reguladores.

4. En les àrees de formació professional per a l’ocupació, de foment de l’ocupació i inserció laboral:

a) En matèria de formació professional per a l’ocupació el règim aplicable serà el previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, excepte les ajudes i beques a l’alumnat desocupat, quan els fons públics es transferisquen a entitats col·laboradores per al seu lliurament i distribució, i en aquest cas es podrà anticipar a aquestes entitats fins al 100 per cent de la quantia concedida per aquests conceptes, una vegada iniciat el programa formatiu i amb presentació prèvia de la corresponent sol·licitud.

b) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, tant en l’àrea de foment de l’ocupació i inserció laboral com en matèria de formació professional per a l’ocupació, es podran lliurar anticipadament fins al 80 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, sempre que així es preveja i en els termes que s’establisca en les respectives convocatòries de subvencions.

5. En l’àrea d’innovació empresarial, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, podran fer-se efectives en els termes següents: en subvencions per a la realització de projectes d’R+D+I, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xarxes d’investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria d’R+D+I, dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per instituts superiors d’investigació cooperativa, pels parcs científics de la Comunitat Valenciana i per altres entitats sense ànim de lucre que faciliten el desenvolupament, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a aquestes en matèria de suport a la innovació, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

6. En les subvencions concedides als Centres Europeus d’Empreses i Innovació de la Comunitat Valenciana (CEEI) que ostenten l’etiqueta European Community Business & Innovation Center concedida per EBN (European and Business Innovation Centre Networfc) en el marc de les actuacions dirigides a aconseguir un ecosistema valencià de l’emprenedoria innovadora, diversificat i eficient, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat una vegada concedida. A aquest efecte, les respectives convocatòries o convenis de col·laboració podran exonerar-los de l’obligació de presentar garanties, si bé podran exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

7. En l’àmbit d’actuació de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, les subvencions de capital gestionades pel citat institut i dirigides a finançar activitats d’R+D+I empresarial, una vegada concedides podran lliurar-se de forma anticipada amb caràcter previ a la justificació, conformement a les condicions següents:

– En el cas d’actuacions d’Emprenedoria Innovadora i Diversificació Empresarial, els beneficiaris de la qual siguen petites empreses innovadores i de base tecnològica, fins al 90 per cent de la subvenció concedida.

– En el cas d’actuacions d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Empresarial, fins a un 75 per cent de la subvenció concedida quan els beneficiaris siguen microempreses o petites empreses, i fins a un 50 per cent de la subvenció concedida quan els beneficiaris siguen mitjanes empreses.

La grandària d’empresa es determinarà seguint el criteri previst en l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE 187, 26.06.2014), així com en la normativa que poguera modificar-la.

8. En l’àrea de sanitat:

a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 «Drogodependències i altres addiccions» i del programa 412.28 «Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada» destinades a finançar a entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals podran lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 60 per cent de l’import, i el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

b) Les subvencions de naturalesa corrent o capital en el marc de les actuacions del programa pressupostari 411.50 «Investigació en Ciències de la Salut» destinades a finançar la R+D+I, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació beneficiaris, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedida. Els organismes i centres d’investigació que resulten beneficiaris d’aquestes subvencions, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de subvenció, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d’aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient.

c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 411.60 «Planificació i Atenció al Pacient», destinades a finançar les associacions, federacions o entitats, sense ànim de lucre, de pacients, els seus familiars, les de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida de pacients, que desenvolupen programes d’ajuda mútua i autoajuda, relacionats amb la millora de la qualitat de vida de els/les pacients en la Comunitat Valenciana, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 60 per cent de l’import, i el 40 per cent restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

9. En les subvencions concedides als municipis, mancomunitats de municipis i consorcis inclosos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en el marc del fons de compensació previst en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un 100 per cent de l’ajuda una vegada concedida.

10. En l’àrea de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica:

a) En l’àrea de participació, les subvencions de naturalesa corrent concedides en l’àmbit de les actuacions del programa 112.90 «Participació ciutadana» destinades a finançar projectes d’entitats ciutadanes que posen en pràctica fórmules de participació ciutadana i de foment de l’associacionisme, en el marc de la línia de subvenció S7310 «Ajudes a projectes de participació ciutadana desenvolupats per entitats ciutadanes», es lliuraran anticipadament, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

b) En l’àrea de cooperació internacional al desenvolupament, les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en l’àmbit d’actuacions del programa 134.10 «Cooperació Internacional al Desenvolupament» podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 100 per cent, amb caràcter previ a la justificació.

c) En l’àrea de Qualitat Democràtica;

1. Les subvencions de naturalesa corrent concedides en l’àmbit de les actuacions del programa 126.70 «Qualitat democràtica» destinades a finançar la R+D+I, incloses en la línia S8345, podran lliurar-se anticipadament, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada signat el conveni. L’entitat beneficiària d’aquestes subvencions, durant el mes de gener de l’exercici següent, haurà de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de subvenció, moment a partir del qual es procedirà a la liquidació d’aquesta, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fora insuficient.

2. Les subvencions de naturalesa corrent concedides en l’àmbit de les actuacions del programa 126.70 «Qualitat democràtica» destinades a finançar la realització d’actuacions de commemoració o d’homenatge relacionades amb la memòria històrica o democràtica valenciana, com també accions que promoguen la difusió en la matèria, incloses en la línia S7923000, han de poder lliurar-se anticipadament, fins a un cent per cent, corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

11. En l’àrea d’hisenda, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 611.40 «Finançament autonòmic» destinades:

a) Al suport de grups d’investigació en economia pública dels centres d’investigació de la Comunitat Valenciana, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.

b) Al foment de la formació, la investigació i la transferència del coneixement en l’àmbit de l’economia pública, entre les universitats valencianes i l’Administració de la Generalitat, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.

12. En matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica:

a) En les àrees d’habitatge i regeneració urbana, qualitat i rehabilitació, en relació amb subvencions de naturalesa de capital podrà lliurar-se, una vegada concedides, de forma anticipada:

1. Fins al 60 per cent del seu import en aquelles destinades a la rehabilitació per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, quan totes les persones residents en l’immoble siguen menors de 35 anys i amb uns ingressos de la unitat de convivència inferiors a 2,5 IPREM i quedaran exonerades de la constitució de garanties per als primers 10.000 euros.

2. Fins al 80 per cent en el cas de subvencions concedides a les administracions públiques territorials i institucionals de la Comunitat Valenciana.

3. Fins al 100 per cent de l’import en el cas de subvencions destinades a entitats locals per a l’adquisició d’habitatges per a la creació i/o ampliació dels patrimonis públics d’habitatge municipals.

b) En l’àrea d’emergència residencial, les subvencions de naturalesa corrent podran lliurar-se, una vegada concedides, de forma anticipada:

1. Fins al 100 per cent del seu import quan estiguen destinades al pagament de la renda de lloguer o del preu d’ocupació de l’immoble destinat a allotjament residencial immediat, quan les persones beneficiàries siguen víctimes de violència de gènere, persones que s’han vist afectades per desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables.

2. Fins al 100 per cent del seu import quan es concedisquen a les entitats locals, particulars, ONG, entitats financeres, filials immobiliàries i entitats de gestió d’actius, i tinguen per objecte facilitar una solució residencial immediata i en el seu nom, a les persones pertanyents als col·lectius anteriorment citats.

3. En tots dos casos, el pagament anticipat de les ajudes estarà exonerat de la prestació de garantia.

c) En l’àrea d’impuls a la innovació ecològica en la construcció les subvencions de naturalesa d’inversió i transferència capital que contribuïsquen a la transferència de coneixement i la millora de la qualitat de l’entorn construït, afavorint la generació d’una arquitectura sostenible i responsable amb el medi ambient podran lliurar-se anticipadament fins a un 50 per cent dels fons concedits quan es tracte de:

– Iniciatives públiques de projectes que suposen el foment de la transició ecològica de l’entorn construït que siguen desenvolupades per entitats integrants del sector públic instrumental de la Generalitat, entitats locals i universitats en l’àmbit de l’arquitectura sostenible.

– Actuacions realitzades per organitzacions no governamentals o entitats sense ànim de lucre per a projectes o programes vinculats a les àrees d’acció social, arquitectura sostenible i d’R+D+I.

– Amb caràcter excepcional, aquelles altres actuacions en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades.

En el cas d’iniciatives realitzades per persones físiques i/o jurídiques que no estiguen previstes en els apartats anteriors, aquesta bestreta podrà ser de fins al 30 per cent i quedaran exonerades de la constitució de garanties per als primers 10.000 euros.

13. En l’àrea de ciència i innovació:

a) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.50 «Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I)» destinades a finançar la R+D+I podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, així com a les persones beneficiaries, fins a un 100 per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

Així mateix, les bases reguladores de les ajudes a l’excel·lència científica, sempre que tinguen caràcter pluriennal, podran incoure un règim de justificació del pressupost total aprovat de l’ajuda i les seues anualitats, similar a l’establit en les convocatòries estatals per a foment de la investigació científica i tècnica d’excel·lència, pel qual les inversions i despeses de cada projecte puguen realitzar-se al llarg del seu període d’execució, sense que coincidisquen necessàriament amb el pla de pagaments establit en la resolució de concessió.

b) En l’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana d’Innovació, les subvencions corrents i de capital gestionades per la citada agència dirigides a finançar activitats d’R+D+I, i els beneficiaris de la qual siguen universitats, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, instituts d’investigació sanitària, entitats i institucions sanitàries vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut que desenvolupen activitat investigadora, centres públics d’R+D+I dependents o vinculats a les administracions públiques i als seus organismes, entitats locals i entitats sense ànim de lucre que faciliten la creació, difusió, aplicació o transferència del coneixement científic o tecnològic a les empreses o presten serveis a aquestes en matèria de suport a la innovació, podran lliurar-se una vegada concedides, fins al 100 per cent del seu import corresponent a cada anualitat, amb caràcter previ a la justificació.

c) Durant el present exercici queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, les subvencions contemplades en les línies pressupostàries S8399 i S4633, amb beneficiari previst REDIT, i podrà lliurar-se fins a una bestreta del 100 per cent de la subvenció concedida, segons el que s’estableix en el corresponent instrument jurídic de concessió

d) Durant l’exercici 2022 queda exceptuada del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la línia de subvenció S8391, amb beneficiari previst Fundació de la Comunitat Valenciana Unitat ELLIS Alacant, inclosa en l’annex de transferències de capital del programa pressupostari 121.71 «Societat digital» i es podran lliurar-se fins a una bestreta del 50 per cent de la subvenció concedida, segons el que s’estableix en el corresponent instrument jurídic de concessió.

e) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.60 «Desenvolupament tecnològic i innovació» i els beneficiaris de la qual siguen universitats, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, centres públics d’R+D+I dependents o vinculats a administracions públiques i als seus organismes, entitats locals i associacions sense ànim de lucre, així com altres persones físiques o jurídiques beneficiares, podran lliurar-se anticipadament fins a un cent per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

f) Durant l’exercici 2022, s’exceptua del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la línia de subvenció S8747, amb beneficiari previst Fundació Telefònica, inclosa en l’annex de transferències de capital del programa pressupostari 121.71 Societat digital. S’hi pot lliurar fins a una bestreta del setanta-cinc per cent de la subvenció concedida, segons el que estableix l’instrument jurídic de concessió corresponent.

g) S’exceptua del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, les línies de subvenció S8741000 i S8749000, concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.99 MRR Transformació digital, ciència i investigació. S’hi pot lliurar anticipadament als beneficiaris corresponents fins a un setanta-cinc per cent de l’ajuda, una vegada concedida.

14. Totes aquelles subvencions derivades de l’aplicació i posada en marxa de les diferents línies d’ajudes previstes en el Decret llei 3/2019, pel qual s’adopten mesures per a afavorir l’accés universal als serveis públics que permeten el sanejament de les entitats locals amb especials dificultats economicofinanceres, i el cofinançament de serveis en zones de baixa densitat poblacional, es podran lliurar anticipadament, d’acord amb el que s’estableix en les corresponents bases, fins a un 100 per cent de l’ajuda una vegada concedida.

15. Per a les transferències de capital vinculades a subvencions que es concedisquen en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, les bases reguladores podran regular pagaments anticipats que assolisquen fins al 100 per cent de l’import anual de la subvenció concedida.

16. En l’àrea de justícia, les subvencions de naturalesa corrent següents:

Les incloses en la línia de subvenció S7940, destinades a universitats públiques de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de treballs i/o estudis, cursos, congressos en matèria de violència sobre la dona abordats des de la perspectiva jurídica, estudis sobre legitimitat de la justícia penal i l’impacte de l’accés a la justícia en les víctimes i els grups vulnerables en la Comunitat Valenciana i, així mateix, en matèria d’assistència jurídica gratuïta, mediació, assistència a les víctimes del delicte i del terrorisme i instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la promoció de drets, en les quals, una vegada concedida la subvenció i amb caràcter previ a la seua justificació, es podrà lliurar anticipadament fins al 65 per cent del seu import. La resta de la subvenció, fins al màxim del 100 per cent de l’import concedit, s’abonarà després de l’aportació de la documentació justificativa i la comprovació de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.

17. En l’àrea de turisme, les subvencions de capital destinades als municipis previstos en la línia S0924 del pressupost de despeses de Turisme Comunitat Valenciana, per a executar els plans de sostenibilitat turística en destinacions de la Comunitat Valenciana, poden lliurar-se anticipadament fins a un cent per cent, una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.

18. Durant l’exercici 2022, sense perjudici del que es preveu en l’apartat 5 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els beneficiaris de les subvencions que a continuació es detallen estaran exempts de l’obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’apartat 2 del citat article 171, en els termes definits per a cada supòsit, expressament, en el corresponent instrument jurídic de concessió:

a) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 «Ensenyament primari» destinades a finançar l’educació infantil.

b) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’educació especial inclosos en la línia de subvenció S1572.

c) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.

d) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja, de València, quan es tracte de subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del citat centre, articulades a través de la línia de subvenció S2049.

e) Els titulars dels centres especials d’ocupació, qualificats i inscrits en el registre administratiu de centres especials d’ús de la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions en matèria de foment d’ocupació per a la inserció sociolaboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat per al manteniment dels seus llocs de treball i els costos laborals del seu personal de suport.

L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la corresponent garantia quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.

f) Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques per a la sustentació a la criança de persones menors d’edat acollides.

g) Els beneficiaris de beques concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

h) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 «Drogodependències i altres addiccions» i del programa 412.28 «Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada», destinades a finançar a entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals.

i) Les empreses d’inserció, qualificades i inscrites en el registre administratiu d’Empreses d’Inserció de la Comunitat Valenciana, en relació amb les subvencions en matèria de foment d’ocupació destinades a promoure i facilitar la integració sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social dins de les Empreses d’Inserció.

L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la corresponent garantia quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.

j) Les convocatòries o convenis de col·laboració que ordenen les subvencions a les quals es refereix l’apartat 6 del present article, podran exonerar els beneficiaris de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

k) Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.

l) Les entitats beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en el marc del programa pressupostari 411.50 «Investigació en ciències de la salut», destinades a finançar la R+D+I.

m) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, i els costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social.

n) Els beneficiaris de les subvencions de capital de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial que sol·liciten bestretes prèvies a la justificació de les subvencions que tinguen concedides, hauran de constituir garanties, prèviament al lliurament de les esmentades bestretes, conformement a les quanties següents:

– Beneficiaris d’actuacions d’emprenedoria innovadora i diversificació empresarial: un 15 per cent sobre l’import anticipat.

– Beneficiaris d’actuacions d’investigació, desenvolupament i innovació empresarial: un 25 per cent sobre l’import anticipat.

– Beneficiaris d’actuacions de difusió i transferència dels resultats de la I+D que revisten la naturalesa d’entitat sense ànim de lucre: no serà necessària la presentació de garanties.

o) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix la lletra b) de l’apartat 13 del present article.

p) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereixen les lletres a i c.1 i 2 de l’apartat 10 del present article.

q) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereixen les lletres a i b de l’apartat 11 del present article.

r) Els consells locals de la joventut de la Comunitat Valenciana beneficiaris de subvencions corrents de l’Institut Valencià de la Joventut.

s) Els grups d’acció local (GAL) beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent i de capital de l’operació 19.4 suport als costos d’explotació i d’animació de l’estratègia de desenvolupament local participatiu, de la mesura 19 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana.

L’òrgan competent per a resoldre podrà requerir el beneficiari perquè constituïsca i acredite la garantia corresponent quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.

t) En el cas d’aquelles subvencions convocades per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a la realització d’accions formatives, en aplicació de l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, les entitats que sol·liciten pagaments anticipats estaran exonerades de la constitució de garanties per als primers tres-cents mil euros.

u) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectives les actuacions del programa 421.50 per al foment, participació i associacions de mares i pares d’alumnes, destinades a finançar despeses de funcionament i l’execució d’activitats formatives, així com l’exercici d’activitats extraescolars.

v) Els beneficiaris de les subvencions destinades al finançament parcial de les despeses de personal docent i de despeses corrents per al sosteniment de les seues activitats d’educació de persones adultes incloses en la línia de subvenció S0063.

w) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent de l’Institut Valencià de Cultura, que tinguen per objecte el foment de les activitats d’interés cultural, en l’àmbit de les arts escèniques i audiovisuals i de la música de la Comunitat Valenciana.

19. Durant 2022, i d’acord amb les disponibilitats reals de la tresoreria, en tots aquells supòsits previstos en el present article en els quals s’haja fixat un percentatge de pagament anticipat, els lliuraments efectius podran ser fraccionats sempre que ho permeta la naturalesa i objecte de la subvenció, fins a assolir el límit assenyalat de percentatge màxim, mantenint la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.

A aquest efecte, l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria podrà dictar les instruccions necessàries per a assegurar l’efectivitat del que es preveu en el paràgraf anterior.

Article 45. Del deslliurament de les línies de transferències

1. El deslliurament de les transferències corrents destinades a prestacions de dependència i per acolliment familiar de persones menors d’edat es realitzarà mensualment, amb anterioritat a la finalització del mes de meritació al qual corresponga, acompanyat d’una relació nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes conformada per l’òrgan competent, i sense perjudici de les regularitzacions corresponents que s’efectuaren i que implicaran l’exigència, si fa el cas, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.

2. El deslliurament de les transferències corrents destinades al pagament dels convenis interadministratius pluriennals subscrits per a la gestió de l’execució de les prestacions en matèria de serveis socials amb les entitats locals en l’àmbit competencial de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, regulats pel Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, anticiparen un 100 per cent de l’import total després de la seua concessió en la primera anualitat, així com en cada anualitat següent durant la vigència del conveni.

Durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de les despeses objecte de la transferència que hagen sigut finançats amb els imports realment percebuts, moment a partir del qual se’n farà la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització respecte de l’anualitat de l’any següent o bé, l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en cas que la justificació fora insuficient.

Durant la vigència del contracte programa, i d’acord amb les disponibilitats reals de la tresoreria, en els supòsits previstos en l’apartat segon del present article en els quals s’haja fixat un percentatge de pagament anticipat, els deslliuraments efectius podran ser fraccionats sempre que ho permeta la naturalesa i objecte de la transferència, fins a aconseguir l’assenyalat límit de percentatge màxim, mantenint la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius del conveni interadministratiu pluriennal.

A l’efecte d’assegurar un reflex adequat de la comptabilitat pluriennal de la Generalitat, la conselleria podrà reajustar unilateralment les anualitats reflectides en els diferents convenis interadministratius pluriennals. La resolució que actualitze el reajustament s’haurà de comunicar a les entitats locals en el moment en què se signe per part de la personal titular de la Conselleria.

Article 46. De les línies que garanteixen la prestació dels serveis socials gestionats per les administracions locals

La inclusió de les línies, de subvenció de caràcter nominatiu: S0228, S6587 i S7141, en el capítol IV del pressupost de despeses de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que garanteixen la prestació dels serveis socials gestionats per les administracions locals, implica el reconeixement normatiu exprés de l’existència d’un compromís ferm d’aportació, per part de la hisenda de la Generalitat, des de l’entrada en vigor de la llei, a favor de l’entitat local beneficiària, a l’efecte de l’article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLHL i 43 i 44 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Una vegada subscrits els convenis interadministratius pluriennals (contractes programes), i donat l’abast pluriennal, d’acord amb la seua naturalesa jurídica, de les línies de transferències que els financen, T1131, T1132, T1133 i T1134, amb càrrec al capítol IV del pressupost de despeses de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, els esmentats convenis seran document suficient perquè es generen els crèdits corresponents en el pressupost de l’entitat local.

No obstant això, el que es disposa en l’article 24 de la present llei, durant 2022 correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’igualtat i polítiques inclusives autoritzar, amb informe favorable previ de la intervenció delegada, les transferències de crèdits entre les T1131, T1132, T1133 i T1134.

Article 47. Finançament de les delegacions de competències de la Generalitat en les entitats locals en matèria d’infraestructures i equipaments de serveis socials

1. El finançament de les delegacions de competències de la Generalitat en les entitats locals per a la construcció, ampliació, adequació i reforma, i si fa el cas, adquisició d’equipament de centres públics de serveis socials, tant d’atenció primària especifica com d’atenció secundària, s’efectuarà a través de la línia de transferència T1136 del capítol VII «Transferències de capital» dels pressupostos de la Generalitat.

2. Aquest finançament s’ajustarà al ritme d’execució de les actuacions delegades.

No obstant això, quan la delegació es referisca a la realització d’obres, podrà acordar-se que el pagament del preu es realitze de manera total i d’una sola vegada després de finalitzades les obres o mitjançant qualsevol altre mecanisme d’acord amb dret que per mitjà de conveni pacten les parts.

Es podran fer lliuraments contra la certificació mensual expedida per l’òrgan competent d’acord amb el que s’estableix en la Llei de contractes del sector públic, així com bestretes de pagament fins a l’import màxim de la primera anualitat prevista en la resolució o en el conveni que formalitze la delegació en concepte de redacció de projectes i estudis tècnics previs a l’execució de les obres.

Excepcionalment, pot acordar-se que l’entitat local anticipe el finançament. En tot cas, l’import màxim de delegacions que incloguen la bestreta de finançament no podrà superar els crèdits pressupostaris efectivament afectats al pla.

3. El finançament que faça costat a la delegació de competències o equivalent abastarà el pressupost total de l’actuació delegada, incloent els compromisos pluriennals de despesa. En aqueix sentit, constitueix un import global que engloba la totalitat de contractes que integren aquesta actuació.

Les transferències que vaig efectuar la Generalitat que tindran la naturalesa d’aportacions dineràries compliran l’obligació de finançament a què es refereix l’apartat sisé de l’article 27 de l’esmentada Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

4. En cas que, durant el procés d’adjudicació, es produïsquen baixes respecte de la quantia inicialment fixada en la resolució o conveni que formalitze la delegació, aquestes hauran de donar cobertura a qualsevol increment de despesa que es produïsca durant l’execució dels contractes gestionats per delegació, l’autorització de la qual s’haja ajustat a la normativa en la matèria. Les baixes produïdes en la quantia inicial es podran destinar a finançar qualsevol altra actuació, sempre que es realitze en el centre de serveis socials afectat per la delegació o en el seu entorn immediat, i aquesta redunde en una major qualitat o funcionalitat per al centre. Aquestes actuacions complementàries s’hauran d’autoritzar per la conselleria competent en matèria de serveis socials.

En tot cas, l’import de les baixes haurà de destinar-se a finançar el dels contractes modificats o complementaris que pogueren produir-se en el desenvolupament de l’actuació objecte de delegació.

5. En finalitzar les actuacions finançades, les obres, o si fa el cas, l’equipament seran recepcionats per l’entitat local i haurà de comptar amb el vistiplau de l’òrgan competent en matèria d’infraestructures de serveis socials.

6. La resolució o conveni que articule la delegació, que hauran de preveure els compromisos econòmics que assumeix la Generalitat, serà document suficient a l’efecte de generar els crèdits corresponents en el pressupost de l’administració que assumisca la delegació.

7. Els municipis o, si fa el cas, les entitats locals que actuen com a subjectes receptors de la delegació podran, en tot cas, cedir a favor dels tercers contractistes els crèdits o drets de cobrament que tenen contra la Generalitat, en execució de les delegacions de competències previstes en aquesta llei. Si es produeix la cessió esmentada, aquesta haurà de ser comunicada a la conselleria competent en matèria de serveis socials en el termini de deu dies des que siga formalitzada.

8. A l’efecte d’assegurar un reflex adequat de la comptabilitat pluriennal de la Generalitat, la conselleria podrà reajustar unilateralment les anualitats reflectides en les diferents resolucions o actes jurídics equivalents que articulen la delegació. La resolució que actualitze el reajustament s’haurà de comunicar a les entitats locals en el moment en què se signe per part de la persona titular de la conselleria.

9. L’aprovació de la línia pressupostària per a l’execució d’aquesta delegació de competències tindrà la consideració de programa de caràcter temporal i de durada determinada, a l’efecte de l’article 37 d’aquesta llei.

10. Es faculta la persona titular de la direcció general amb competències en infraestructures de serveis socials a dictar les instruccions necessàries per a l’execució de la línia esmentada.

TÍTOL V

De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC

Deute públic, operacions de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 48. Del deute públic

1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2022, no supere el corresponent saldo a 1 de gener de 2022 en més de 961.066.868 euros.

2. Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici podent ser sobrepassat en el curs d’aquest, i quedarà automàticament revisat:

a) Per l’import de les modificacions netes de crèdits pressupostaris corresponents als capítols I a VII de despeses.

b) Per l’import de la variació neta d’actius financers.

c) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos corresponents als capítols I a VII contingudes en la present llei i els realment cobrats en l’exercici.

d) Per les bestretes reintegrables o préstecs concertats amb altres administracions públiques, per a les inversions incloses en plans o programes conjunts.

e) Per la diferència entre els crèdits pressupostaris totals dels capítols I a VII i l’import global de les obligacions reconegudes dels citats capítols en l’exercici.

f) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta de les operacions no pressupostàries amb impacte en la tresoreria de la Generalitat, previstes legalment.

g) Per la diferència entre les obligacions reconegudes a l’inici de l’exercici, pendents de pagament d’exercicis anteriors i els drets reconeguts d’exercicis anteriors que s’hagueren cobrat durant l’exercici.

h) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d’aquelles entitats que es classifiquen en el sector administracions públiques i el seu endeutament consolide amb el de la Comunitat Valenciana d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

i) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 que no haja sigut utilitzat, a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.

j) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2022, per l’import derivat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s’implante o prorrogue durant l’exercici, a fi de permetre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, en els termes i condicions que s’establisquen a l’efecte.

Les citades revisions incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o disminució respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.

Article 49. Del deute públic a curt termini

La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, serà l’òrgan competent per a autoritzar les operacions d’endeutament per termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 per cent dels crèdits consignats. Aquest límit haurà d’entendre’s referit, en tot cas, al volum viu.

Article 50. Dels avals

1. La Generalitat, en els termes previstos en els articles 89 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, podrà prestar avals durant l’exercici 2022 per a les operacions que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 100 milions d’euros.

2. La quantia a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es refereix l’apartat 1 del present article.

4. A l’efecte del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals, en els termes previstos en els articles 89 i 90 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

5. El Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l’exercici 2022, en els termes previstos en el seu reglament, per un import que no podrà superar els 50 milions d’euros de risc viu a 31 de desembre de 2022.

No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el citat límit, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.

6. Durant 2022 totes les operacions d’avals a concedir per l’Administració de la Generalitat o per qualsevol de les persones jurídiques que integren el seu sector públic estaran subjectes a les condicions de prudència financera establides en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, i altra normativa de desenvolupament.

Article 51. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2022 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a 2022.

L’import del deute amortitzat en virtut del que es disposa en el paràgraf anterior es constitueix en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que es disposa en el present article.

Article 52. Assumpció per la Generalitat de les majors obligacions tributàries sobrevingudes de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana

1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute tributari i els interessos d’exercicis anteriors, com també les obligacions derivades de l’exercici en curs de l’impost sobre el valor afegit que corresponguen a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivades de modificacions normatives o de canvis d’interpretació de les administracions tributàries corresponents.

L’import del deute abonat per aquest concepte en virtut del que disposa el paràgraf anterior constitueix aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la societat anònima.

2. Els òrgans competents en matèria de tresoreria i de sector públic de la Generalitat han d’autoritzar les operacions de tresoreria i adoptar la resta de mesures necessàries per a complir el que disposa aquest article, respectivament.

Article 53. De les operacions de crèdit del sector públic

1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la Comissió delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, establirà, per a l’exercici 2022, el límit màxim d’endeutament de les persones jurídiques que es classifiquen en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana o en el sector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Quedaran excloses del còmput d’aquest límit màxim d’endeutament les operacions de confirming que instrumente la tresoreria de la Generalitat com a forma de pagament a les persones jurídiques citades.

El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que es disposa en la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2. L’acord en què s’estableix aquest límit, fixarà l’import màxim de deute susceptible de contractar-se per cadascuna de les persones jurídiques a què es refereix l’apartat anterior durant 2022, distingint les que provinguen del refinançament de venciments, de les quals siguen nou endeutament.

3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions necessàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el compliment del que es disposa en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4. Semestralment el centre directiu competent en matèria de política financera haurà de comunicar a la Comissió delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, detall de totes i cadascuna de les operacions que hagueren subscrit les persones jurídiques esmentades en l’apartat 1 anterior, que deuran, en tot cas, respectar els límits d’endeutament màxims per entitat establits per la comissió esmentada.

5. Sense perjudici del que es preveu en l’article 14.4 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, adoptat l’acord, no podrà subscriure’s operació de crèdit alguna que per la seua naturalesa o import no s’ajuste als requisits i condicions d’aquest. En qualsevol cas, durant l’exercici 2022 no podrà subscriure’s operació d’endeutament alguna en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics haja establit el límit a què es refereix l’apartat primer del present article.

6. El Institut Valencià de Finances, durant l’any 2022, podrà realitzar operacions d’endeutament fins al límit establit a l’efecte per la Comissió delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, d’acord amb el que es disposa en l’apartat 1 del present article.

TÍTOL VI

De les normes tributàries

CAPÍTOL I

Dels impostos indirectes

Article 54. Cànon de sanejament

1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2022, les tarifes del cànon de sanejament seran les següents:

a) Usos domèstics: d’acord amb els trams de població següents, determinats segons l’últim cens:

Població municipi

(nombre d’habitants) Quota de consum

(euros/m³) Quota de servei

(euros/any)

Entre 500/3.000 0,321 32,43

Entre 3.001/10.000 0,376 39,75

Entre 10.001/50.000 0,412 43,81

Superior a 50.000 0,441 44,83

b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l’establida per a usos domèstics en el municipi en el qual se situe l’empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran aplicable les tarifes previstes en el paràgraf següent.

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:

c.1) Quota de consum: 0,570 euros/m³.

c.2) Quota de servei:

Calibre del comptador Quota de servei (euros/any)

Fins a 13 mm 116,39

Fins a 15 mm 174,48

Fins a 20 mm 290,65

Fins a 25 mm 407,05

Fins a 30 mm 581,67

Fins a 40 mm 1.163,34

Fins a 50 mm 1.745,02

Fins a 65 mm 2.326,47

Fins a 80 mm 2.908,34

Major de 80 mm 4.071,50

2. A l’efecte del que s’estableix en la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament d’aigües residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en consideració als criteris establits en aquesta llei.

3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de consum de la qual abaste diferents anys, s’imputarà a cadascun la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció d’aquest període compresa en aquests.

CAPÍTOL II

De les taxes i altres ingressos

Article 55. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic.

1. S’incrementen per a l’any 2022 els tipus de quantia fixa de les taxes i restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, fins a la quantitat que resulte d’aplicar el coeficient 1,019 a l’import exigible durant l’any 2021, amb excepció dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si fa el cas, per la seua normativa específica.

Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.

2. El que es disposa en l’apartat anterior no serà aplicable als ingressos següents:

a) A les taxes que es creen o la quantia de les quals es modifica per la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat per a l’any 2022, que s’exigiran pels imports establits en la citada llei.

b) A la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s’exigirà d’acord amb el que es preveu en els articles 81.3.b de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i 14.3.5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

3. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg de 2022, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançades amb aquesta font de recursos.

TÍTOL VII

De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC

De la informació a les comissions de les Corts

Article 56. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Sense perjudici del que es disposa en els articles 47.2, 57.2, 89.5, 91.4 i 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els diferents articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en matèria d’hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts, dels aspectes del desenvolupament pressupostari següents:

a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, provinents de l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent.

b) Trimestralment, del grau d’execució del programa d’inversions de la Generalitat.

c) Anualment, de la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l’Estat.

d) Mensualment, l’estat d’execució del pressupost dels organismes autònoms.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana

1. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, poden incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estiguen consignats el 2021.

2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el Comitè Econòmic i Social i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, s’han de lliurar mensualment, per dotzenes parts, a nom de les mateixes i no han d’estar subjectes a justificació, sense perjudici del que es preveu en l’apartat tercer de la present disposició addicional.

3. Les Corts Valencianes, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social i l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, amb anterioritat al 30 de març de 2022, han de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l’aplicació del que es preveu en el primer apartat de la present disposició addicional.

4. El règim d’incorporació de romanents del Síndic de Greuges s’ha de regir pel que es disposa en l’article 89 de la Llei 2/2021, de 26 de març, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Segona. Del pagament ajornat

Sense perjudici dels requisits establits en la normativa en vigor, tant de caràcter bàsic com autonòmic, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l’Administració de la Generalitat o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic instrumental de la Generalitat, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Tercera. De les operacions de capital

Les activitats d’industrialització, investigació, desenvolupament i innovació i de formació de capital humà, tindran la consideració d’operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte pluriennal i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària

Sense perjudici de les peculiaritats recollides en les respectives lleis de creació, els organismes autònoms de la Generalitat, així com les entitats de dret públic a què es refereix l’article 2.3.a.3.r de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària d’aquesta, tant en la presentació dels seus estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.

Cinquena. De la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública

1. Durant l’any 2022, l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública, quan aquestes no superen els 18.000 euros per beneficiari o beneficiària, així com l’apreciació de la concurrència d’aquestes circumstàncies i el seu atorgament, correspondrà al president o a la presidenta i, si fa el cas, a la persona titular de la conselleria en el seu respectiu àmbit competencial.

Quan concórreguen i s’acrediten idèntiques raons, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, prèvia proposta del president o de la presidenta o de la persona titular de la conselleria que s’encarregue de la gestió de la subvenció, podrà aprovar les corresponents bases reguladores i concedir directament subvencions quan la seua quantia per beneficiari o beneficiària siga superior a 18.000 euros, però no excedisca de 100.000 euros. En aquests casos, haurà de mediar la prèvia proposta del president o de la presidenta o, si fa el cas, de les persones titulars de les conselleries els crèdits de les quals financen aquelles, sent necessària l’existència d’una línia de subvenció en els corresponents programes pressupostaris de la presidència i de la resta de conselleries la finalitat de les quals siga la d’atendre aquestes eventualitats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, seran aprovades per decret del president o de la presidenta o per ordre de les persones titulars de les conselleries que les establisquen o, si fa el cas, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquestes bases contindran com a mínim els extrems següents:

a) Haurà de constar el caràcter singular de la subvenció i les raons que acrediten l’interés públic, social, econòmic o humanitari, així com aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria pública. A l’efecte, l’expedient inclourà necessàriament una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció competent per raó de la matèria en la qual hauran quedar degudament justificades aquestes circumstàncies.

b) Definició de l’objecte de la subvenció i el règim jurídic aplicable.

c) Persones beneficiàries i modalitats de subvenció.

d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació donada a les subvencions per les persones beneficiàries i, si fa el cas, entitats col·laboradores.

3. Si la quantia d’aquestes subvencions per beneficiari superara els 100.000 euros, s’estarà al que es disposa en els articles 160.1.A) i 168.1.C) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Sisena. De l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana

1. Mentre l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana no dispose de pressupost propi aprovat mitjançant norma amb rang de llei, les seues despeses s’imputaran en la forma i amb càrrec als crèdits previstos per a la Conselleria competent en matèria d’universitats, a través del programa pressupostari 422.80, integrat en el centre gestor 02, Direcció General d’universitats del Servei 02 Secretaria Autonòmica d’universitats i Recerca de la Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

2. S’autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries per a instrumentar la gestió econòmica pressupostària i de contractació administrativa de l’entitat d’acord amb la seua naturalesa.

3. Per al compliment de l’anterior, els serveis generals i comuns de la Conselleria competent en matèria d’universitats podran compartir-se amb l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

Setena. De les aportacions patrimonials amb càrrec als pressupostos de la Generalitat

Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda per a la realització d’aportacions patrimonials, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, a les societats mercantils de la Generalitat, així com a les entitats públiques empresarials de la Generalitat.

El citat informe tindrà per objecte la valoració de les necessitats de finançament de les societats i entitats, així com l’examen dels efectes que l’aportació pretesa poguera tindre en el compliment dels principis establits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Vuitena. De les entitats financeres

A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent a l’efecte l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, els acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o persona jurídica de la Generalitat i una entitat financera.

Novena. Adaptació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat

En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2022, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda al fet que adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflecteixen adequadament l’estructura jurídic-organitzativa resultant del citat procés.

En tot cas, el conjunt de mesures que pogueren adoptar-se en el marc de l’anterior autorització, no podrà suposar increment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Deu. De la tramitació anticipada de subvencions i beques d’R+D+I, d’ensenyaments universitaris i d’estudis superiors

Sense perjudici del que es preveu en l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en atenció a les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació de subvencions i beques d’investigació, desenvolupament i innovació, així com, de les subvencions i beques d’ensenyaments universitaris i d’estudis superiors, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de març de 2022.

Onze. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressupost a l’efecte del que es preveu en l’article 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

A l’efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària assignat.

Dotze. Dels fons vinculats a la dependència i de la taxa per prestació de serveis d’atenció social

1. Durant 2022 totes les aportacions, ja siguen de l’Estat o de qualsevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, quedaran afectades al compliment d’aquesta. A l’efecte en el supòsit de tractar-se de majors ingressos sobre els totals previstos, així com d’ingressos no previstos, i que estiguen vinculats en origen a la matèria, haurà de tramitar-se, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb les previsions reflectides en els estats d’ingressos del pressupost inicial 2022, la corresponent generació de crèdits, amb vista a formalitzar l’esmentada afectació.

2. Durant 2022, si en aplicació de la taxa per prestació de serveis d’atenció social es reconegueren majors ingressos que els inicialment previstos per aquest concepte en el pressupost, l’import de l’excés reconegut quedarà directament afectat al finançament dels serveis d’atenció social, prèvia la tramitació del corresponent expedient de generació de crèdit.

Tretze. Dels crèdits afectats per taxes i altres ingressos

Amb càrrec als crèdits que figuren en els estats de despeses dels diferents subjectes que integren el sector públic administratiu de la Generalitat, corresponents a serveis el volum de despeses dels quals tinga correlació amb l’import de taxes, cànons i preus públics liquidats per aquests, o que per la seua naturalesa o normativa aplicable hagen de finançar-se totalment o parcialment amb uns ingressos específics o predeterminats, com ara els provinents de transferències i altres ingressos finalistes, subvencions gestionades o convenis amb altres administracions, només podran gestionar-se despeses en la mesura que vaja assegurant-se’n el finançament.

A l’efecte la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, determinarà els crèdits pressupostaris i el procediment d’afectació en cada cas.

Catorze. Costos unitaris de les taxes per prestació de serveis socials relatius a residència i habitatge tutelat

El 2022, els costos unitaris de referència dels serveis relatius a residència i habitatge tutelat, als quals es refereix el capítol I i II del títol V de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, seran els següents:

a) Servei d’atenció residencial:

1.r Persones majors: 1.825 euros mensuals/21.900 euros anuals.

2.n Persones amb diversitat funcional: 2.350 euros mensuals/28.200 euros anuals.

b) Servei d’habitatge tutelat:

1.r Habitatge tutelat d’atenció residencial: 2.350 euros mensuals/28.200 euros anuals.

2.n Habitatge tutelat d’atenció supervisada o assistida: 810 euros mensuals/9.720 euros anuals.

Quinze. Dels actius financers

La Secretaria Autonòmica d’Hisenda és l’òrgan responsable del compliment de les condicions de prudència financera en relació amb la variació neta d’actius financers en l’àmbit de les entitats incloses en el sector administracions públiques, subsector comunitats autònomes o en el subsector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

A l’efecte i sense perjudici del que es disposa en la legislació bàsica en la matèria, durant 2022, amb caràcter previ a la formalització d’aquesta mena d’operacions, sempre que la seua contrapartida siga un passiu o compte de patrimoni net de persones físiques o jurídiques diferents de les recollides en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.b de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, els diferents subjectes o entitats inclosos en l’àmbit subjectiu definit en el paràgraf anterior, hauran de sol·licitar de l’esmentada secretaria autonòmica la corresponent autorització.

Setze. els ingressos vinculats a la cooperació al desenvolupament

Durant 2022, i en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, els ingressos obtinguts de la recuperació d’actius, segons sentència judicial ferma, ordenant el reintegrament de fons públics indegudament disposats, quedaran afectes al pressupost de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament, i seran destinats al compliment de fins propis vinculats directament a la Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Dèsset. Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere

Amb la finalitat d’implementar de manera eficaç i transversal el Pacte valencià contra la violència masclista i de gènere, cada conselleria publicarà en la seua respectiva pàgina web els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució.

Díhuit. Mòduls econòmics per al finançament del personal en l’atenció primària del Sistema Públic de Serveis Socials

D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, s’actualitza el mòdul mínim de finançament del personal del sistema d’atenció primària amb el següent abast:

1. Amb efectivitat de l’1 de gener de 2022, el mòdul anual mínim de finançament del personal tècnic serà de 33.650 euros.

2. Amb efectivitat de l’1 de gener de 2022, el mòdul anual mínim de finançament del personal administratiu i del personal amb formació professional serà de 24.000 euros.

Dènou. De la publicació de les taules retributives

En el marc del que es preveu en la disposició transitòria tercera d’aquesta llei, el Consell acordarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de les taules retributives vigents del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

Vint. Contractació de personal de les societats mercantils de la Generalitat, de les entitats públiques empresarials de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat en 2022

1. Durant 2022 les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat podran procedir a la contractació de nou personal amb els requisits i limitacions establits en aquesta disposició addicional.

Aquestes limitacions no seran aplicable, en el supòsit de consorcis adscrits a la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de contractació de personal, funcionari, estatutari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. A l’efecte, els contractes subscrits a l’empara del que s’estableix en aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de la seua celebració, el complement d’antiguitat que es vinguera percebent en la mateixa quantia.

2. Les societats mercantils i entitats públiques empresarials que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.3 d’aquesta llei tindran la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el citat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. En els altres casos la taxa serà del 110 per cent. La determinació de la taxa de reposició es durà a terme seguint les mateixes regles recollides en l’article 36.

3. Les fundacions del sector públic de la Generalitat que gestionen serveis públics o realitzen activitats dels enumerats en l’article 36.3 d’aquesta llei tindran la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el citat precepte, sempre que quede justificada la necessitat de la taxa per a l’adequada prestació del servei o per a la realització de l’activitat. En els altres casos, la taxa serà del 110 per cent. La determinació de la taxa de reposició es durà a terme seguint les mateixes regles recollides en l’article 36.

4. Els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat, que conformement a la legislació aplicable puguen contractar personal propi, i que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les numerades en l’article 36.3 d’aquesta llei tindran la taxa de reposició establida per al respectiu sector en el citat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat. En els altres casos la taxa serà del 110 per cent. La determinació de la taxa de reposició es durà a terme seguint les mateixes regles recollides en l’article 36.

5. Les contractacions de personal de caràcter indefinit, a què es refereixen els apartats anteriors, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i de sector públic.

Per la conselleria competent en matèria de sector públic es podran establir bases o criteris d’actuacions comunes en els processos selectius, amb la finalitat de fer efectiva l’aplicació dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la implantació del procediment electrònic.

6. Les contractacions temporals dels diferents subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables o, en el cas que aquestes es realitzen per societats mercantils públiques o entitats públiques empresarials, quan es duguen a terme en els termes de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en tot cas hauran d’ajustar-se al que es preveu en l’article 36.12 d’aquesta llei.

Vint-i-una. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal

Sense perjudici del que es preveu en la disposició addicional deu del Decret llei 3/2018, de 13 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, el càlcul de la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de la Generalitat, ja siga funcionari, estatutari o laboral, i qualsevol que siga el règim de la seguretat social que li siga aplicable, se subjectarà en tot cas al que s’estableix en la normativa estatal en matèria de seguretat social i el que es preveu en la normativa reguladora del mutualisme administratiu.

El càlcul del complement retributiu a què es refereix la disposició addicional cinquantena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 del personal al servei de la Generalitat, ja siga funcionari que estiga inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, o estatutari o laboral, es realitzarà sobre les retribucions, bàsiques i complementàries, corresponents a les seues retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal, quedant exclosos, en tot cas, els conceptes retributius, que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic, que s’hagen percebut en aquest mes.

Respecte del personal funcionari inclòs en el Règim de Mutualisme Administratiu, aquest complement retributiu s’aplicarà per al període de temps que no comprenga l’aplicació del subsidi d’incapacitat temporal.

Vint-i-dos. Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents

1. Amb efectes 1 de gener de 2022, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.

2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, el personal docent que ostente la condició de funcionari.

3. De conformitat amb el Decret 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordinació-assessorament tècnic docent en l’àmbit de la conselleria competent en matèria d’educació de la Generalitat, els imports retributius que percebran els ocupants dels llocs de treball de coordinador assessor tècnic docent i assessor tècnic docent, queden equiparats als imports retributius dels complements específics per exercici de llocs de treball docent singular, assignats als llocs de coordinador tècnic i assessor tècnic de programes de reforma dels ensenyaments, respectivament.

Vint-i-tres. Del règim en matèria de carrera professional i desenvolupament professional del personal al servei de les institucions sanitàries

Amb efectes 1 de gener de 2022, les quanties dels complements de carrera professional i desenvolupament professional que correspon al personal que desenvolupa la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de les persones jurídiques que formant part del sector públic instrumental de la Generalitat depenen de la citada conselleria, seran les establides en l’annex IV de la present llei, referides en còmput anual.

Vint-i-quatre. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat

Amb efectes 1 de gener de 2022, i d’acord amb el que es preveu en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, l’import del complement de carrera professional horitzontal que corresponga a cada funcionària o funcionari serà l’establit en l’annex IV de la present llei, referit en còmput anual.

Vint-i-cinc. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal laboral de l’Administració de la Generalitat

Amb efectes 1 de gener de 2022, l’import del complement de carrera professional horitzontal del personal laboral de l’Administració de la Generalitat, es determinarà en els mateixos termes i condicions previstos en la disposició addicional vintena quarta per al personal funcionari, de conformitat amb el que establisca en el corresponent Acord de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat.

L’import que corresponga al personal laboral de l’Administració de la Generalitat conseqüència del que es preveu en el paràgraf anterior vindrà referit en còmput anual.

Vint-i-sis. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2022-2023

1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per al curs escolar 2022-2023. Aquesta autorització, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i amb informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.

2. La conselleria amb competències en matèria d’educació únicament podrà autoritzar permutes, del concert de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en un centre, que no impliquen increment de despesa. En cas que, per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de despesa, haurà de ser autoritzada pel Consell mitjançant el procediment indicat en l’apartat anterior, excepte en aquells supòsits en què les permutes siguen conseqüència de modificacions derivades de la normativa bàsica.

Vint-i-set. Prestacions per acolliment familiar

D’acord amb el que s’estableix en l’apartat segon de l’article 132 de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, els diferents imports en funció de la qualificació i disponibilitat requerida per la modalitat d’acolliment, de les necessitats de la persona acollida, o d’altres circumstàncies que afecten notablement la incidència de l’acolliment en la situació econòmica familiar per a l’exercici 2022, figuren en l’annex V d’aquesta llei.

Vint-i-vuit. De la comptabilitat aplicable a determinades entitats del sector públic administratiu de la Generalitat

1. Durant l’exercici 2022 el control intern dels organismes autònoms; Institut Valencià d’Investigacions Agràries; Institut Valencià de la Joventut i Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s’exercirà exclusivament mitjançant la modalitat d’auditoria pública.

2. Les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu a què es refereix l’article 3.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, aplicaran el mateix pla general de comptabilitat que l’Administració de la Generalitat, llevat que, per causes justificades, que faran constar en els seus comptes anuals, continuen aplicant els principis i normes de comptabilitat recollits en el Codi de Comerç i el Pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola.

Vint-i-nou. Del personal dels consorcis adscrits a la Generalitat

1. En aplicació del que es disposa en l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat serà l’aplicable al personal dependent d’aquesta última, i les seues retribucions en cap cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents en aquella.

A l’efecte el sistema retributiu del personal dels consorcis, tant pel que fa a les retribucions bàsiques com a les complementàries, i amb independència del tipus de jornada que tinga assignat, ha d’articular-se sobre la base de quanties unitàries o equivalents respecte de les percebudes pel personal al servei de la Generalitat. En conseqüència, les retribucions del personal que preste els seus serveis en els diferents consorcis adscrits a la Generalitat no podran sobrepassar, per a cada categoria professional, les establides en les taules retributives aplicables, durant 2022, al personal inclòs en l’àmbit subjectiu de l’article 27 de la present llei.

2. Les diferències per excés que pogueren resultar per aplicació del que es preveu en la present disposició als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible amb càrrec a futurs increments retributius, per al càlcul dels quals s’estarà al que es disposa en l’article 31.1.i de la present llei.

3. Les diferents conselleries competents per raó de la matèria, seran les responsables d’impulsar l’aplicació del que es preveu en la present disposició addicional.

Trenta. Del règim excepcional de modificació de determinats crèdits de transferències en matèria d’educació

1. No obstant això el que es disposa en els articles 23 i 25 de la present llei, durant 2022 correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’educació, autoritzar, amb informe favorable previ de la intervenció delegada, les transferències de crèdits entre les dotacions de les línies de subvenció i transferències que estant incloses tant en el programa pressupostari 422.20 «Ensenyament primari» com en el 422.30 «Ensenyament secundària», donen cobertura als programes d’ajudes de menjador i transport escolar, de Xarxa de Llibres, i al de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat, per a la construcció, ampliació, adequació i reforma, i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

2. Les transferències de crèdits a què es refereix l’apartat anterior, únicament podran autoritzar-se d’acord amb les correspondències que a continuació es detallen:

a) Ajudes de menjador: S0829 «Menjadors escolars» i S3140 «Menjadors escolars», aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.

b) Transport escolar: línies S0827 «Transport escolar. Ajudes individualitzades» i S7893 «Transport escolar. Ajudes individualitzades», aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.

c) Programa XarxaLlibres: línies S8207 «Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa banc de llibres XarxaLlibres)» i S8208 «Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa banc de llibres XarxaLlibres)», aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.

d) Programa de cooperació amb entitats locals infraestructures educatives: línies T8253 «Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’educació primària» i T8254 «Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’educació secundària», aplicació pressupostària 09.02.01.421.70.7.

Trenta-una. Del règim d’incentius vinculat al personal subrogat en l’àmbit sanitari

Durant 2022 el Consell, a través de la conselleria competent en matèria de sanitat, posarà en marxa les mesures i processos necessaris, en el marc de la legislació vigent, amb vista a adequar el sistema d’incentius del personal subrogat dels departaments de Salut de la Ribera i Torrevella, a l’aplicable al personal estatutari de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, regulat en el Decret 91/2021, de 2 de juliol, del Consell, de regulació del sistema d’incentivació retributiva del personal gestionat per la conselleria competent en sanitat.

Trenta-dos. Dels convenis interadministratius subscrits per a la gestió de les prestacions en matèria de serveis socials

1. Les línies que donen cobertura als convenis interadministratius pluriennals de col·laboració subscrits, amb administracions locals, per a la gestió de l’execució de les prestacions en matèria de serveis socials, en desenvolupament del que es preveu en els articles 110 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i 11 del Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, es classificaran com a línies de transferència d’acord amb el que s’estableix amb l’article 17 de la present llei, i el seu règim i gestió se subjectarà al que es preveu a l’efecte en el Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat i en les lleis anuals de pressupostos. Aquestes línies tindran la consideració de línies de transferències ampliables.

2. A l’efecte, el règim de pagament de les obligacions econòmiques assumides per la Generalitat, conseqüència de la subscripció dels convenis de col·laboració esmentats en l’apartat anterior, previst en l’apartat segon de l’article 23 del citat Decret 38/2020, de 20 de març, haurà d’entendre’s referit a les aportacions dineràries derivades de l’execució de les corresponents línies de transferència.

3. Queden exceptuats de l’aplicació dels límits regulats en l’article 40.3 de la Llei 1/2015, els convenis interadministratius pluriennals de col·laboració, regulats en el Decret 38/2020, de 20 de març, del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària de serveis socials, que podran aconseguir el cent per cent del crèdit l’any en què se signe el conveni, així com en els posteriors.

Trenta-tres. Contractes de personal addicionals en aplicació de plans estratègics

Excepcionalment la conselleria competent en matèria d’hisenda, a través de les direccions generals competents en matèria de pressupostos i sector públic, podrà autoritzar, per damunt dels limites assenyalats en aquesta llei, les contractacions de personal que resulten necessàries per a donar compliment, en l’àmbit del sector públic instrumental de la Generalitat, a aquells instruments de planificació estratègics que siguen aprovats per l’accionista majoritari o per la Conselleria d’adscripció o de tutela i que hagen sigut informats favorablement per la Comissió delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics. En tot cas, el pla estratègic haurà d’anar acompanyat de la memòria econòmica a la qual fan referència els articles 35 i següents del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell.

Trenta-quatre. Del complement autonòmic transitori del personal funcionari de carrera al servei de l’administració de justícia

A partir de l’1 de gener de 2022, s’assumeix per la Generalitat Valenciana el pagament del complement autonòmic transitori del personal funcionari de carrera al servei de l’administració de justícia en situació d’incapacitat temporal a partir del dia 181, fins al moment en què entre en funcionament la nova oficina judicial en tots els òrgans judicials de la Comunitat, i amb ella el sistema retributiu previst en la Llei orgànica del poder judicial.

Trenta-cinc. Taxa addicional per als serveis de prevenció i extinció d’incendis

A més del que s’estableix en l’article 36 i en la disposició addicional vintena d’aquesta llei, s’autoritza una taxa addicional per a les places de personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis que, estant dotades pressupostàriament, siguen necessàries per acomplir les previsions legals o reglamentàries sobre la prestació d’aquests serveis, la seua creació, organització i estructura.

Trenta-sis. De la gestió dels fons associats al Pla de Recuperació i Resiliència

1. La gestió dels fons que s’assignen a la Comunitat Valenciana a través del Pla de Recuperació i Resiliència, es gestionaran a través dels programes pressupostaris específics que s’adscriuen al Servei 99 «Mecanisme de Recuperació i Resiliència» dins de cada secció pressupostària, o equivalent dins del sector públic instrumental, i mitjançant els centres gestors que corresponguen de manera que puga identificar-se la despesa, almenys a escala de component i inversió o reforma, segons estableix el Pla de Recuperació i la normativa dictada per a la seua aplicació. Aquests programes únicament podran dotar-se amb els fons finalistes a rebre de l’Administració General de l’Estat amb càrrec al referit Pla, llevat que hagen de dotar-se amb fons propis addicionals que tinguen per objecte cofinançar les actuacions o projectes associats a l’esmentat mecanisme.

2. No obstant això, quan aquests fons tinguen per objecte finançar despeses de personal docent en centres educatius no universitaris, ateses les especialitats de la gestió d’aquest personal, de manera excepcional i justificada, podran incloure’s en els programes funcionals que corresponga. En tot cas, la conselleria competent per raó de la matèria, haurà d’establir els mecanismes necessaris per a atendre adequadament les obligacions d’informació i seguiment de l’execució d’aquests crèdits, així com la seua justificació, en els termes i condicions establits per a aquesta mena de fons, tant en la legislació bàsica com en la normativa autonòmica.

3. En el cas que els crèdits finançats amb càrrec als fons del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència estiguen associats a projectes o actuacions el finançament dels quals s’assigne íntegrament en un exercici concret, i sense perjudici que la seua efectiva execució puga estendre’s a dos o més exercicis pressupostaris, podrà comprometre’s la totalitat de la despesa derivada de l’execució d’aquestes actuacions al pressupost de l’exercici en què s’assigne o es pressuposte el finançament, i, en aquest cas, no serà aplicable el règim de gestió de despeses pluriennals.

En el cas que el finançament assignat amb càrrec a l’esmentat Mecanisme garantisca una senda financera de dos o més exercicis per als projectes o actuacions a desenvolupar, podran contraure’s les despeses que corresponguen d’acord amb les anualitats d’aquesta senda, i amb el límit global del finançament assignat per al període.

Trenta-set. De les convocatòries i acords d’acció concertada derivats del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social.

Queden exceptuades de l’aplicació dels límits regulats en l’article 40.3 de la Llei 1/2015, les línies pressupostaries destinades al desenvolupament de la gestió de serveis i/o places del sistema públic valencià de serveis socials desenvolupats mitjançant el Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social, que poden aconseguir el cent per cent del crèdit l’any en què es resolguen les convocatòries i se signen els acords d’acció concertada, com també en els posteriors.

Trenta-vuit. Mesures per a garantir la cobertura de les necessitats de personal dels consorcis sanitaris.

A partir de l’1 de gener de 2022 com a mesura per a garantir la cobertura de les necessitats de personal dels consorcis sanitaris i salvaguardar la prestació de l’assistència sanitària als ciutadans i ciutadanes, els llocs de treball de naturalesa funcionarial vacants, que no comporten responsabilitat de prefectura i no estiguen reservats a persona titular en les plantilles d’aquestes entitats, s’han de reconvertir en llocs de naturalesa estatutària (la provisió de la qual s’ha de realitzar per part de la conselleria competent en matèria de sanitat), sense perjudici de la dotació pressupostària que continua sent amb el que es disposa en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. De l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions transitòries tercera, quarta i cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat

1. S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 el termini establit en la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

L’ampliació del termini establida en el paràgraf anterior no eximirà als organismes autònoms afectats, de l’obligació d’elaborar els seus pressupostos per a l’exercici de 2022, d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en l’esmentada llei per a aquesta mena d’ens.

2. S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 el termini establit en la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

En tot cas, les entitats afectades per la citada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici de 2022, d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en l’esmentada llei per a aquesta mena d’entitats.

3. S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 el termini establit en la disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

En tot cas, les entitats afectades per la citada disposició transitòria elaboraren els seus pressupostos per a l’exercici de 2023 d’acord amb les previsions recollides en el corresponent contracte pluriennal de gestió.

Segona. De les retribucions del personal laboral

En tant no es formalitze el conveni o convenis als quals es refereix l’article 35 de la present llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que es preveu en l’article 28 de la present llei, sense perjudici, si fa el cas, d’ulteriors regularitzacions.

Tercera. De l’adequació a la normativa bàsica en matèria de personal

Les previsions recollides en la present llei relatives al règim i condicions retributives del personal al servei de la Generalitat i del seu sector públic, i a l’oferta d’ocupació pública per al 2022, hauran d’adequar-se a les normes que, amb el caràcter de bàsic, s’incloguen en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022; o, si fa el cas, en la norma que articule la pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat.

Quarta. Del sector públic instrumental de la Generalitat

Durant 2022, s’autoritza el Consell perquè, mitjançant acord, aprove el pressupost dels ens del sector públic instrumental, incloent a l’efecte els fons mancats de personalitat jurídica, que inicien la seua activitat al llarg d’aquest.

Aquesta aprovació haurà d’acordar-se amb anterioritat a l’efectiva posada en marxa de les entitats o organismes, i el seu contingut vindrà delimitat pel que es preveu a l’efecte en l’Ordre 2/2020, de 31 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2022.

Cinquena. Autorització de les despeses de personal de les universitats públiques per a 2023

Les universitats públiques elaboraran una proposta d’avantprojecte de despeses de personal per a l’exercici 2023 en la qual es justifiquen els costos salarials reals bruts a 30 de juny de 2022, així com les dotacions necessàries per a la cobertura pressupostària dels llocs vacants, tot això en còmput anual, tot diferenciant-los per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis, i detallant, dins de cadascun d’aquests sectors, els corresponents al personal fix i al temporal. Acompanyant aquesta informació, elaboraran una estimació de necessitats addicionals en matèria de despeses de personal per a 2023, que haurà de ser prou motivada.

La citada proposta haurà de remetre’s amb anterioritat a l’1 de setembre de 2022, a la conselleria competent en matèria d’universitats, que l’analitzarà i valorarà, i se’n remetran les conclusions a la conselleria competent en matèria d’hisenda per a la inclusió de l’autorització prevista en l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2023.

Sisena. Del complement autonòmic transitori del personal al servei de l’Administració de Justícia, competència de la Generalitat

1. Les quanties del complement autonòmic transitori a percebre pel personal funcionari dels cossos al servei de l’Administració de Justícia dependents de la Generalitat Valenciana que, a 31 de desembre de 2021, no estiguen inclosos en una relació de llocs de treball i no tinguen adaptada la seua estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la nova oficina judicial, seran les que es detallen a continuació:

Cos Complement Autonòmic Transitori Anual (€)

Gestió Processal i Administrativa 6.938,04

Tramitació Processal i Administrativa 6.450,12

Auxili judicial 6.461,16

2. Les citades quanties de complement autonòmic transitori s’abonaran a partir de l’1 de gener de 2022 al personal assenyalat en el paràgraf anterior, fins que siguen substituïdes per l’assignació del complement específic en el procés d’implantació progressiva de l’Oficina Judicial a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que s’estableix en l’article 41.2 de la present llei.

Setena. De la generació dels fons associats al Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència

Amb anterioritat al tancament de l’exercici 2022 tots els ingressos per transferències rebuts com a finançament de l’anualitat 2021 de les actuacions vinculades al Pla de Recuperació i Resiliència, hauran de quedar imputats al pressupost, amb la seua corresponent contrapartida en el pressupost de despeses. A aquest efecte, la modificació pressupostària que reflectisca aquesta imputació podrà autoritzar-se, si escau, tant a instàncies de la conselleria competent per raó dels fons afectats, com d’ofici, per la conselleria competent en matèria d’hisenda.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. De la coordinació amb diputacions

D’acord amb el que es disposa en l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interés general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s’uniran, com a annex al pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2022, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, per a aqueix mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona. Del desenvolupament i execució de la present llei

S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desenvolupament i execució del que es disposa en aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022.

València, 30 de desembre de 2021

El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER

RELACIÓ D’ESMENES APROVADES PER LES CORTS VALENCIANES AL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS DE LA GENERALITAT PER A L’EXERCICI 2022

De la secció 05. Presidència de la Generalitat

Esmena número 113 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Programa 111.70

Fitxa FP7

Cal afegir un codi línia nou

Denominació: Conveni Universitat de València

Beneficiaris previstos: Universitat de València

Mode de concessió: Concessió directa. Article 168.a

Descripció i finalitat: Col·laboració en la celebració de la Convenció Ciutadana per a la Salut Mental amb l’objecte d’orientar les actuacions a realitzar en matèria de salut mental en els propers anys

Import: 85.000,00 euros

Baixa

Secció 05

Programa 111.70

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 226. Despeses diverses

Import: 358.000,00 euros

Baixa: –85.000,00 euros

Total: 273.000,00 euros

Total altes: 85.000,00 euros

Total baixes: –85.000,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 114 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP4

On diu:

1.1. Impulsar l’emissió i la difusió d’informació institucional tant de la Presidència com del Consell.

1.2. Analitzar i planificar l’activitat informativa tant de la Presidència com del Consell,

Ha de dir:

1.1. Impulsar l’emissió i la difusió d’informació institucional tant de la Presidència com del Consell.

Esmena número 115 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP4

On diu:

1.2. Analitzar i planificar l’activitat informativa tant de la Presidència com del Consell,

Ha de dir:

2.1. Analitzar i planificar l’activitat informativa tant de la Presidència com del Consell.

Esmena número 116 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP4

Objectiu bàsic

Cal suprimir els apartats:

3.2. Manteniment del Registre de Prestadors del Servei de Comunicació Audiovisual.

3.3. Realització d’actuacions d’inspecció i control dels serveis de comunicació audiovisual.

Esmena número 117 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP7

Cal afegir una línia nova

Denominació: Actuacions conjuntes amb la Unió de Periodistes Valencians

Beneficiaris previstos: Unió de Periodistes Valencians

Mode de concessió: Concessió directa. Article 168.a

Descripció i finalitat: Realització d’activitats d’interès comú per a la promoció i posada en valor de la professió periodística i del sector de la comunicació, com a exposicions, esdeveniments i beques

Import: 15.000,00 euros

Baixa

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 360.000,00 euros

Baixa: –15.000,00 euros

Total: 345.000,00 euros.

Esmena número 118 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP7

Cal afegir una línia nova

Denominació: Actuacions conjuntes amb l’Associació de Periodistes de la Província d’Alacant

Beneficiaris previstos: Associació de Periodistes de la Província d’Alacant

Mode de concessió: Concessió directa. Article 168.a

Descripció i finalitat: Realització d’activitats d’interès comú per a la promoció i posada en valor de la professió periodística i del sector de la comunicació, com a exposicions, esdeveniments i beques

Import: 12.000,00 euros

Baixa

Secció 05

Programa 462.10

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 360.000,00 euros

Baixa: –12.000,00 euros

Total: 348.000,00 euros.

De Turisme Comunitat Valenciana

Esmena d’aproximació RE 47.825, a l’esmena número 121 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 05

Entitat 00022 Turisme Comunitat Valenciana

Capítol IV

Fitxa FP7

Alta

Cal afegir un nou codi de línia:

Denominació: Impuls del producte turístic de festivals CV

Beneficiari: associació per a la promoció i divulgació de concerts, cicles, esdeveniments i festivals de la CV

Descripció i finalitat: accions destinades al foment del producte turístic de festivals CV

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Import: 100.000,00 euros

Alta

Cal afegir una nova línia:

Denominació: Foment de la gastronomia de la CV

Beneficiari: Consell Regulador de la Denominació d’Origen Arròs de València

Descripció i finalitat: accions de promoció turístiques del producte gastronòmic «arròs», a través de la denominació d’origen arròs de València

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Import: 150.000,00 euros

Alta

Codi de línia S0768000 Màrqueting col·laboratiu Conhostur

On diu:

Import: 330.000,00 euros,

Ha de dir:

Import: 380.000,00 euros.

Alta

Codi de línia S0997000 Impuls a la competitivitat turística

On diu:

Ajudes dirigides a recolzar […] de la demanda turística,

Ha de dir:

Ajudes dirigides a donar suport a la realització d’activitats esportives, culturals i musicals d’impacte turístic així com la competitivitat i posada en mercat de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.

On diu:

Import: 3.500.000,00 euros

Ha de dir:

Import: 6.300.000,00 euros.

Alta

Codi de línia S0758000 Gestió de la qualitat integral, foment de l’emprenedoria, la competitivitat empresarial i la diversificació de productes i mercats

On diu:

Import: 560.000,00 euros,

Ha de dir:

Import: 680.000,00 euros.

Baixa

Secció 05

Programa 00022

Capítol IV

Fitxa FP7

Codi de línia W0901000

Import: 200.000,00 euros

Baixa: –100.000,00 euros

Total: 100.000,00 euros

Baixa

Secció 05

Programa 00022

Capítol IV

Fitxa FP7

Codi de línia S0867000

Import: 3.000.000,00 euros

Baixa: –3.000.000,00 euros

Total: 0 euros

Baixa

Secció 05

Programa 00022

Capítol II

Fitxa FP II

Aplicació econòmica 227

Import: 13.100.000,00 euros

Baixa: –120.000,00 euros

Total: 12.980.000,00 euros

Total altes: 3.220.000,00 euros

Total baixes: –3.220.000,00 euros

Total: 0 euros.

De la secció 16. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Esmena número 358 De modificació

GP Ciudadanos

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

FP7

Codi línia S1326000

Descripció i finalitat

On diu:

Finançar les despeses de manteniment/concerts dels centres d’atenció per a persones majors gestionats per entitats d’iniciativa social,

Ha de dir:

Finançar les despeses de manteniment/concerts dels centres d’atenció per a persones majors gestionats per entitats d’iniciativa social, especialment destinada a la creació de noves places en el sistema públic de serveis socials.

Esmena número 393 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament

Codi 220

Import: 19.400,00 euros

Baixa: –10.000,00 euros

Total: 9.400,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament

Codi 221

Import: 24.000,00 euros

Baixa: –15.000,00 euros

Total: 9.000,00 euros.

Baixa cap

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament

Codi 226

Import: 20.000,00 euros

Baixa: –15.000,00 euros

Total: 5.000,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament

Codi 227

Import: 23.130,00 euros

Baixa: –10.000,00 euros

Total: 13.130,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S0228000 Finançament entitats locals-serveis socials

Import: 9.091.010,00 euros

Baixa: –1.505.300,00 euros

Total: 7.585.710,00 euros

Annex:

On diu:

Ajuntament de Albatera 321.110,00

Ajuntament de Benissa 524.310,00

Ajuntament de Callosa de Segura 605.540,00

Ajuntament de Castalla 340.010,00

Ajuntament de Cocentaina 382.910,00

Ajuntament de Guardamar del Segura 470.470,00

Ajuntament de Monòver 698.300,00

Ajuntament de la Nucia 638.920,00

Ajuntament de Rojales 523.140,00

Ajuntament de Teulada 509.080,00

Mancomunitat Baix Segura 907.050,00

Mancomunitat Marina Alta 1.129.890,00

Mancomunitat Mariola 19.380,00

Mancomunitat de la Vinya i el Marbre 150.000,00

Mancomunitat el Xarpolar 25.000,00

Ajuntament de Montán 6.000,00

Mancomunitat Castelló Nord 69.000,00

Mancomunitat Alt Palància 250.000,00

Ajuntament de Segorbe 80.000,00

Mancomunitat Alt Maestrat 66.710,00

Ajuntament de Vall d’Alba 150.000,00

Ajuntament de la Llosa de Ranes 21.200,00

Ajuntament de Moixent 40.000,00

Biar-Beneixama-Salinas 175.000,00

Tibi-Torre 33.270,00

Busot-Aigües 21.420,00

Formentera del Segura-Benijófar 170.360,00

Xilxes-la Llosa-Alfondeguilla 60.000,00

La Vilavella-Artana-Eslida 15.400,00

Mancomunitat de la Serrania 25.000,00

Mancomunitat Vall d’Albaida 370.140,00

La Pobla del Duc-Llutxent-Quatretonda 38.000,00,

Ha de dir:

Ajuntament de Albatera 319.470,00

Ajuntament de Benissa 517.430,00

Ajuntament de Callosa de Segura 607.680,00

Ajuntament de Castalla 332.960,00

Ajuntament de Cocentaina 380.210,00

Ajuntament de Guardamar del Segura 469.970,00

Ajuntament de Monòver 692.500,00

Ajuntament de la Nucia 627.840,00

Ajuntament de Rojales 509.690,00

Ajuntament de Teulada 502.880,00

Mancomunitat Bajo Segura 894.340,00

Mancomunitat Marina Alta 1.137.890,00

Mancomunitat Mariola 0,00

Mancomunitat de la Vinya i el Marbre 0,00

Mancomunitat El Xarpolar 0,00

Ajuntament de Montán 0,00

Mancomunitat Castelló Nord 0,00

Mancomunitat Alto Palància 0,00

Ajuntament de Segorbe 0,00

Mancomunitat Alt Maestrat 0,00

Ajuntament de Vall d’Alba 0,00

Ajuntament de la Llosa de Ranes 0,00

Ajuntament de Moixent 0,00

Biar-Beneixama-Salinas 0,00

Tibi-Torre 0,00

Ajuntament de Tibi 5.000,00

Ajuntament de Torre de les Maçanes 28.270,00

Busot-Aigües 0,00

Ajuntament de Busot 7.280,00

Ajuntament d’Aigües 14.140,00

Formentera del Segura-Benijófar 0,00

Ajuntament de Formentera del Segura 120.360,00

Ajuntament de Benijófar 50.000,00

Xilxes-la Llosa-Alfondeguilla 0,00

Ajuntament de Xilxes 5.000,00

Ajuntament de la Llosa 30.000,00

Ajuntament de Alfondeguilla 25.000,00

La Vilavella-Artana-Eslida 0,00

Ajuntament de la Vilavella 5.000,00

Ajuntament de Artana 10.400,00

Mancomunitat de la Serrania 0,00

Mancomunitat Vall d’Albaida 0,00

La Pobla del Duc-Llutxent-Quatretonda 0,00

Ajuntament de la Pobla del Duc 8.000,00

Ajuntament de Quatretonda 30.000,00.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1151000 Acció concertada: Gestió de polítiques d’infància i adolescència

Import: 42.720.910,00 euros

Baixa: –99.470,00 euros

Total: 42.621.440,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S5234: S5234000 Gestió de polítiques d’infància i adolescència

Import: 40.005.370,00 euros

Baixa: –1.314.260,00 euros

Total: 38.691.110,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S6587000 Finançament entitats locals. Manteniment de centres d’atenció social per a persones amb diversitat funcional o discapacitat

Import: 4.928.230,00 euros

Baixa: –2.624.220,00 euros

Total: 2.304.010,00 euros.

Annex:

On diu:

Organisme autònom local Parra-Conca 2.624.220,00 euros,

Ha de dir:

Organisme autònom local Parra-Conca 0,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor: 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S7141000 Finançament entitats locals-residències i centres

Import: 1.773.900,00 euros

Baixa: –722.700,00 euros

Total: 1.051.200,00 euros.

Annex:

On diu:

OA Residència de la tercera edat Francisco Ramón Pastor i Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya (Catarroja): 722.700,00 euros,

Ha de dir:

OA Residència tercera edat Francisco Ramón Pastor i Congregació Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya (Catarroja): 0,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització dei Sistema

Centre gestor 02 Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials

Programa 311.30 Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials

Capítol VI Inversions reals

Projecte ER220000 Reforma centres socials

Import: 5.300.000,00 euros

Baixa: –500.000,00 euros

Total: 4.800.000,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental

Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat

Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament

Codi 226

Import: 6.011.700,00 euros

Baixa: –341.000,00 euros

Total: 5.670.700,00 euros

Total baixes: –7.156.950,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1112000 Concert Acció Comunitària

Import: 2.027.790,00 euros

Alta: 344.840,00 euros

Total: 2.372.630, 00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1135 Concert servei d’allotjament i manutenció de persones migrants i LGTBI i/o persones en situació de vulnerabilitat social

Import: 1.575.270,00 euros

Alta: 988.000,00 euros

Total: 2.563.270,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia S6731 Concerts de places en centres d’atenció social a persones amb diversitat funcional o discapacitat

Import: 132.016.060,00 euros

Alta: 1.268.890,00 euros

Total: 133.284.950,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 811.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia T1131 Atenció primària de caràcter bàsic

Import: 134.836.280,00 euros

Alta: 1.788.430,00 euros

Total: 136.624.710,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia T1132 Atenció primària de caràcter específic competència local

Import: 19.313.460,00 euros

Alta: 100.000,00 euros

Total: 19.413.460,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia T1133 Atenció primària de caràcter específic competència Generalitat Valenciana

Import: 36.166.340,00 euros

Alta: 94.970,00 euros

Total: 36.261.310,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

Capítol IV Transferències corrents

Línia T1134 Atenció secundària

Import: 39.633.830,00 euros

Alta: 2.571.820,00 euros.

Total: 42.205.650,00 euros

Total altes: 7.156.950,00 euros

Total altes: 7.156.950,00 euros

Total baixes: –7.156.950,00 euros

Total: – euros.

Esmena número 394 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 6 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Centre gestor 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Programa 313.99 MRR. Mecanisme de recuperació i resiliència en polítiques inclusives

Centre despesa 2211

Capítol VI Inversions reals

Línia ER220000 Reforma centres socials

Import: 30.373.360,00 euros

Baixa: –16.000.000,00 euros

Total: 14.373.360,00 euros.

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Centre gestor 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Programa 313.99 MRR. Mecanisme de recuperació i resiliència en polítiques inclusives. Centre despesa 2211

Capítol VI Inversions reals

Línia EA220 Adquisició immobles serveis socials

Import: 21.782.190,00 euros

Baixa: –4.000.000,00 euros

Total: 17.782.190,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Centre gestor 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Programa 313.99 MRR. Mecanisme de recuperació i resiliència en polítiques inclusives

Centre despesa 2211

Capítol VII Transferències de capital

Línia T1136 Finançament delegacions competències infraestructures de serveis socials

Import: 20.148.220,00 euros

Alta: 20.000.000,00 euros

Total: 40.148.220,00 euros.

Total altes: 20.000.000,00 euros

Total baixes: –20.000.000,00 euros

Total: –euros.

Esmena número 395 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Centre gestor 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Programa 313.99 MRR. Mecanisme de recuperació i resiliència en polítiques inclusives

Centro gasto 2213

Capítol VI Inversions reals

Línia QR220 Equipament/reposició centres socials

Import: 2.250.000,00 euros

Baixa: –2.250.000,00 euros

Total: 0,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Centre gestor 99 Mecanisme de recuperació i resiliència

Programa 313.99 MRR. Mecanisme de recuperació i resiliència en polítiques inclusives

Centro gasto 2213

Capítol II Compra béns corrents i despeses funcionament. Concepte 227

Línia

Import: 0,00 euros

Alta: 2.250.000,00 euros

Total: 2.250.000,00 euros.

Total altes: 2.250.000,00 euros

Total baixes: –2.250.000,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 396 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat

Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors

Programa 313.60 Persones majors

Capítol IV Transferències corrents

Línia/projecte S1115 Programes d’envelliment actiu i soledat no triada

On diu:

Programes d’envelliment actiu i soledat no triada,

Ha de dir:

Programes d’envelliment actiu i soledat no desitjada.

Esmena número 397 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

On diu:

FP3

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat

Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors

Programa 313.60 Persones majors,

On diu:

49022 Fons social europeu REACT-EU

Personal de suport per a les residències gestionades per la Direcció General d’Infància i Adolescència,

Ha de dir:

FP3

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat

Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors

Programa 313.60 Persones majors

Ha de dir:

49022 Fons social europeu REACT-EU

Personal de suport per a les residències gestionades per la Direcció General de Persones Majors.

Esmena número 398 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat

Centre gestor 03 Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental

Programa 313.40 Diversitat funcional o discapacitat

Capítol II Compra béns corrents i despeses de funcionament

Codi 226 Despeses diverses

Import: 6.011.700,00 euros

Baixa: –230.100,00 euros

Total: 5.781.600,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 01 Sotssecretaria

Centre gestor 01 Sotssecretaria

Programa 311.10 Direcció i serveis generals

Capítol IV Transferències corrents

Línia X0026000 Finançament operacions corrents IVAJ

Import: 25.160.110,00 euros

Alta: 230.100,00 euros

Total: 25.390.210,00 euros.

On diu:

Aportació Generalitat no condicionada: 22.375.110,

Ha de dir:

Aportació Generalitat no condicionada: 22.605.210

Com a conseqüència d’aquesta esmena:

Entitat 00020 Institut Valencià de la Joventut.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Entitat 00020 Institut Valencià de la Joventut

Centre gestor 00020 IVAJ

Capítol II Compra béns corrents i despeses de funcionament

Fitxa FP2

Codi 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 3.757.710,00 euros.

Alta: 230.100,00

Total: 3.987.810,00.

Alta

Secció: 16 Compra béns corrents i despeses de funcionament

Entitat 00020 Institut Valencià de la Joventut

Centre gestor 00020 IVAJ

Capítol IV Transferències corrents

Fitxa FP3 Ingressos

Codi 430.00 De la conselleria a què està adscrit

Import: 23.807.610,00 euros

Alta: 230.100,00 euros

Total: 24.037.710,00 euros.

Total altes: 230.100,00 euros

Total baixes: –230.100,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 399 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 01 Direcció General de Gestió i Organització del Sistema

Programa 311.20 Gestió i organització del sistema

On diu:

Objectiu bàsic 2.2

Indicador 2

Unitat de mesura: nombre de reunions

Valor 220,

Ha de dir:

Objectiu bàsic 2.2

Indicador 2

Unitat de mesura: nombre de reunions

Valor 21.

Esmena número 400 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa S1159

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Igualtat i Diversitat

Centre gestor 04 Direcció General de Persones Majors

Programa 313.60 Persones majors

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1159

Import: 200.000,00 euros

Baixa: –200.000,00 euros

Total: 0,00 euros.

Alta S1159

Secció 16

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials

Centre gestor 03 Direcció General d’Infància i Adolescència

Programa 313.30 Infància i adolescència

Capítol IV Transferències corrents

Codi línia S1159

Import: 0,00 euros

Alta: 200.000,00 euros

Total: 200.000,00 euros.

Total altes: 200.000,00 euros

Total baixes: –200.000,00 euros

Total: 0,00 euros.

Esmena número 401 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonómica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 02 Direcció General d’Infraestructures de Serveis Socials

Programa 311.30 Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials

Capítol VI Inversions reals

Codi EC220

Import: 1.200.000,00 euros

Baixa: –280.000,00 euros

Total: 920.000,00 euros.

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Servei 04 Secretaria Autonómica de Planificació i Organització del Sistema

Centre gestor 03 Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

Programa 311.40 Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

Capítol II

Codi 227

Import: 311.000,00 euros

Alta: 280.000,00 euros

Total: 591.000,00 euros.

Total altes: 280.000,00 euros

Total baixes: –280.000,00 euros

Total: 0,00 euros.

De l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

Esmena número 414 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Entitat 00020 IVAJ

Centre gestor

Programa

Capítol IV Transferències corrents

Línia S6030000 Xarxa Jove

Import: 10.975.000,00 euros

Baixa: –525.000,00 euros

Total: 10.450.000,00 euros

On diu: Relació de beneficiaris de la línia nominativa S6030000 Xarxa Jove

Beneficiaris Import

Ajuntament d’Albal 61.000

Ajuntament d’Alcoi 89.000

Ajuntament de Benetússer 61.000

Ajuntament de Benicàssim 61.000

Ajuntament de Benidorm 89.000

Ajuntament de Castalla 61.000

Ajuntament de Gandia 89.000

Ajuntament de Moncofa 61.000

Ajuntament de Muro de Alcoy 61.000

Ajuntament de Paiporta 61.000

Ajuntament de Paterna 89.000

Ajuntament de Rojales 61.000

Ajuntament de Sagunt 89.000

Ajuntament de San Fulgencio 61.000

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 89.000

Ajuntament d’Elda 89.000

Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 134.000

Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida 147.000

Mancomunitat l’Horta Nord 134.000

Mancomunitat Marina Baixa 116.000

Mancomunitat Serveis Socials de la Mariola 36.000

Ajuntament de Cocentaina No es va incloure al pressupost

Ajuntament de Torrent No es va incloure al pressupost

Ajuntament de Tavernes de Valldigna No es va incloure al pressupost

Ajuntament d’Almàssera No es va incloure al pressupost

Ha de dir:

Beneficiaris Import

Ajuntament d’Albal 33.000

Ajuntament d’Alcoi 61.000

Ajuntament de Benetússer 33.000

Ajuntament de Benicàssim 33.000

Ajuntament de Benidorm 61.000

Ajuntament de Castalla 33.000

Ajuntament de Gandia 61.000

Ajuntament de Moncofa 33.000

Ajuntament de Muro de Alcoy 33.000

Ajuntament de Paiporta 33.000

Ajuntament de Paterna 61.000

Ajuntament de Rojales 33.000

Ajuntament de Sagunt 61.000

Ajuntament de San Fulgencio 33.000

Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 61.000

Ajuntament d’Elda 61.000

Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 85.000

Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida 85.000

Mancomunitat l’Horta Nord 103.000

Mancomunitat Marina Baixa 85.000

Mancomunitat Serveis Socials de la Mariola 0

Ajuntament de Cocentaina 33.000

Ajuntament de Torrent 33.000

Ajuntament de Tavernes de Valldigna 33.000

Ajuntament d’Almàssera 33.000

Alta

Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Entitat 00020 IVAJ

Centre gestor

Programa

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Fitxa FP2

Codi 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 3.232.710,00 euros

Alta: 525.000,00 euros

Total: 3.757.710,00 euros.

Total altes: 525.000,00 euros

Total baixes: –525.000,00 euros

Total: 0 euros.

De la secció 14. Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Esmena número 610 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 47.716

Amb esmena de correcció tècnica RE número 48.261

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03. Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica.

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

Alta

Capítol VI Inversions reals

Línia AT00004V

Import inicial: 100 milers d’euros

Augmenta: 90 milers d’euros

Import final: 190 milers d’euros

Capítol VII Transferències de capital

Línia XX – Ajudes del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a la rehabilitació a nivell edifici i la millora de l’eficiència energètica en habitatges

Beneficiaris previstos: Persones físiques i/o jurídiques, públiques i/o privades.

Modalitat de concessió: Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Article 164.

Descripció i finalitat: Finançament d’actuacions per a la rehabilitació a nivell d’edifici i millora de l’eficiència energètica en habitatges, d’acord amb el reial decret en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Concurrència competitiva

Import inicial: 0 milers d’euros

Augmenta: 10 milers d’euros

Import final: 10 milers d’euros

Baixa

Capítol: VI Inversions reals

Línia: AT00003V

Import inicial: 100 milers d’euros

Baixa: 100 milers d’euros

Import final: 0 milers d’euros.

Esmena número 611 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social

Centre gestor 02 Direcció General d’Emergència Residencial, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Habitatge i la Segregació Urbana

Programa 431.40 Emergència residencial i funció social

Capítol IV Transferències corrents

Línia: S1549000

On diu:

Denominació línia: Foment d’habitatge social mitjançant lloguer d’habitatges procedents de la SAREB. Pla estatal d’accés a l’habitatge 2022-2025,

Ha de dir:

Denominació línia: Ajudes al lloguer d’habitatge en municipis de petita grandària destinades a persones joves. 2022-2025.

On diu:

Descripció i finalitat: Ajudes per a la posada en lloguer social dels habitatges cedits en usdefruit per la SAREB,

Ha de dir:

Descripció i finalitat: Finançament d’actuacions per a fomentar el lloguer amb subvencions a sectors de la població amb escassos mitjans econòmics.

On diu:

Beneficiaris previstos: Entitats locals,

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: Persones físiques i particulars.

Esmena número 612 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social

Centre gestor 01 Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana.

Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana

FP4

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Línia nova d’actuació:

7.1.3. Impulsar mecanismes públics per a avalar a joves i col·lectius vulnerables perquè puguen accedir a l’habitatge col·laboratiu en cessió d’ús d’un habitatge.

Esmena número 613 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social

Centre gestor 01 Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana

Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana

Capítol VI Inversions reals

Línia EA250P02

Baixa

Anualitat 2023

Capítol VI

Línia EA250P02

Import inicial: 4.000.000 euros

Baixa: 4.000.000 euros

Import final: 0 euros.

Esmena número 614 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció tècnica RE número 48.048 i 48.241

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Habitatge i Funció Social

Centre gestor 01 Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana

Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana

Capítol IV Transferències corrents

Alta

Fitxa FP7

Línia nova

Codi de línia nova

Denominació línia: Conveni per al foment de l’habitatge cooperatiu

Beneficiaris previstos: Federació de Cooperatives de Vivenda (FECOVI) i Universitat de València (IUDESCOOP)

Mode de concessió: 168 a)

Publicar dades: si

Descripció i finalitat: Conveni per al desenvolupament de la promoció i foment de l’habitatge cooperatiu

Import inicial: 0 (milers d’euros)

Augmenta: 30,00 (milers d’euros)

Import final: 30,00 (milers d’euros)

Baixa

Capítol II Compra béns corrents i despeses func

Línia 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals

Import inicial: 277,50 (milers d’euros)

Baixa: 30,00 (milers d’euros)

Import final: 247,50 (milers d’euros)

Esmena número 615 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Servei 99 Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Centre gestor 99 Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Programa 431.99 MRR Habitatge i rehabilitació per a la recuperació econòmica i social.

Capítol IV Transferències corrents.

Línia: S1560000 MRR finançament de fons europeus 2021-2026. Rehabilitació a nivell de barri.

Alta

Capítol IV

Línia S1560000

Import inicial: 20.000.000 euros

Augmenta: 20.000.000 euros

Import final: 40.000000 euros

Baixa

Capítol VII

Línia X1561000

Import inicial: 28.438.000 euros

Baixa: 20.000.000 euros

Import final: 8.438.000 euros.

Esmena número 616 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

Capítol VII Transferències de capital

Línia S1754000

Alta

Capítol VII

Línia S1754000

Import inicial: 6.818,18 milers d’euros

Augmenta: 500 milers d’euros

Import final: 7.318,18 milers d’euros

Baixa

Capítol VI

Línia FM78058A

Import inicial: 300 milers d’euros

Baixa: 250,00 milers d’euros

Import final: 50 milers d’euros

Capítol VI

Línia FM78001V

Import inicial: 300 milers d’euros

Baixa: 250,00 milers d’euros

Import final: 50 milers d’euros.

Esmena número 617 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

Capítol VII Transferències de capital

Línia S1754000

On diu:

Beneficiaris previstos: Ajuntaments,

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: Entitats locals.

On diu:

Descripció i finalitat: Finançament d’actuacions urbanes en diferents municipis de la Comunitat Valenciana,

Ha de dir:

Descripció i finalitat: Finançament d’actuacions urbanes i rehabilitació d’edificis en diferents municipis de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 618 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

Capítol VII Transferències de capital

Línia S1544000

On diu:

Denominació línia: Conveni Arquitecturas Sin Fronteras,

Ha de dir:

Denominació línia: Conveni Arquitectura Sin Fronteras España (ASFE).

On diu:

Beneficiaris previstos: Arquitectos Sin Fronteras,

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: Arquitectura Sin Fronteras España (ASFE).

Esmena número 619 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

Capítol VII Transferències de capital

Línia S1545000

On diu:

Denominació línia: Conveni Col·legi Administradors de Finques,

Ha de dir:

Denominació línia: Conveni Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana.

On diu:

Beneficiaris previstos: Col·legi Administradors de Finques,

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 620 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

FP4

Indicador 7.2.1

On diu: 311,

Ha de dir: 100.

Esmena número 621 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Centre gestor 01 Direcció General de Qualitat Rehabilitació i Emergència Energètica

Programa 431.50 Qualitat i rehabilitació

Capítol VI Inversions reals

Línia AT00054A

On diu:

Concurs, projecte i direcció d’obra «Al Carme»,

Ha de dir:

Estratègia «Al Carme» de regeneració urbana.

Esmena número 622 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció tècnica RE número 48.049 i 48.241

Secció 14 Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Servei 02 Secretària Autonòmica d’Habitatge i Funció Social

Centre gestor 01 Direcció General d’Habitatge i Regeneració Urbana

Programa 431.10 Habitatge i regeneració urbana

Capítol VII Transferències de capital

Alta

Fitxa FP7

Línia nova

Codi de línia nova

Denominació línia: Cofinançament d’actuacions en el marc dels fons europeus

Beneficiaris previstos: Particulars, promotors, ajuntaments, comunitats de propietaris i diversos

Mode de concessió: Concurrència competitiva

Publicar dades: si

Descripció i finalitat: Finançament de les actuacions a nivell de barri

Import inicial: 0 (milers d’euros)

Augmenta: 3.750,000 (milers d’euros)

Import final: 3.750,00 (milers d’euros)

Baixa

Línia: X1564000 -Transferència a EVHA per al cofinançament d’actuacions en el marc dels fons europeus

Import inicial: 6.750,00 (milers d’euros)

Baixa: 3.750,00 (milers d’euros)

Import final: 3.000,00 (milers d’euros)

* Conseqüència esmena en la entitat EVHA

Entitat: Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl

Baixa ingressos

Compte de balanç

Capítol d’ingrés: 7. Transferències de capital

Codi compte: AA-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. I. Subvencions de capital de la Generalitat en l’exercici corrent.

Import: 85.944, 50 (milers d’euros)

Baixa: –3.750 (milers d’euros)

Total: 82.194, 50 (milers d’euros)

Baixa despeses

Compte de balanç

Capítol de despesa: 6. Inversions reals. A.II. Immobilitzat material

Codi compte: A.II.3 Immobilitzat en curs i bestretes

Import: 120.070,06 (milers d’euros)

Baixa: –3.750,00 (milers d’euros)

Total: 116.320, 06 (milers d’euros)

Total altes: 3.750,00 (milers d’euros)

Total baixes: –3.750,00 (milers d’euros)

Total:0,00

De la secció 06. Hisenda i Model Econòmic

Esmena número 666 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 611.10

Fitxa FP7

En Codi línia T0239000

On diu: T0239000 Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques

Ha de dir: S0239000 Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques

En Mode de concessió

On diu:

Ha de dir: Article 168.1.a.

Esmena número 667 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 121.70

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 216 Equips per a processos de la informació

En Import

On diu: 7.815.930,00 euros,

Ha de dir: 12.023.930,00 euros.

Programa 421.90

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 216 Equips per a processos de la informació

En Import

On diu: 5.662.000,00 euros,

Ha de dir: 6.662.000,00 euros.

Baixa

Programa 121.60

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 216 Equips per a processos de la informació

En Import

On diu: 56.304.000,00 euros,

Ha de dir: 51.096.000,00 euros.

Total altes: 5.208.000,00 euros

Total baixa: –5.208.000,00 euros

Total: 0.

Esmena número 668 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 421.90

Fitxa FP6

Codi AT000193 Investigació i assistències tècniques

En Import

On diu: 7.369.190,00 euros,

Ha de dir: 8.069.190,00 euros.

Codi QI000891 Equips i material informàtic en centres educatius intel·ligents

En Import

On diu: 1.800.000,00 euros,

Ha de dir: 3.400.000,00 euros.

Programa 121.70

Fitxa FP6

Codi D1380269 Centres telecomunicacions

En Import

On diu: 185.000,00 euros,

Ha de dir: 318.100,00 euros.

Codi FN380001 Infraestructures telecomunicacions

En Import

On diu: 500.000,00 euros,

Ha de dir: 3.000.000,00 euros.

Baixa

Programa 121.60

Fitxa FP6

Codi DI380246 Sistemes d’informació sectorials

En Import

On diu: 36.413.880,00 euros,

Ha de dir: 31.480.780,00 euros.

Total altes: 4.993.100,00 euros

Total baixa: –4.993.100,00 euros

Total: 0.

Esmena número 669 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 421.99

On diu: 421.99 MRR Transformació digital de la informació,

Ha de dir: 421.99 MRR Transformació digital de l’educació.

Esmena número 670 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 121.60

Fitxa FP4

Annex

Indicador 2.5.9

En Unitat de mesura

On diu: Nombre d’aplicacions,

Ha de dir: Nombre d’usuaris.

Esmena número 671 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 121.60

Fitxa FP4

Annex

Objectiu 2.8

On diu: Indicador 2.8.8. Nou sistema per a la gestió de processos electorals,

Ha de dir: Indicador 2.8.7. Nou sistema per a la gestió de processos electorals.

On diu: Indicador 2.8.9. Nombre de procediments de gestió implantats,

Ha de dir: Indicador 2.8.8. Nombre de procediments […] de gestió implantats.

Esmena número 672 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 631.50

Fitxa FP4

Annex

Indicador 1.1.2

En Valor

On diu: 1,

Ha de dir: 10.

Esmena número 673 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 631.50

Fitxa FP4

En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu: 1.3.1. Formalització […] provisions tècniques,

Ha de dir: 1.3.1. Formalització, si és necessari, d’un acord amb la SGR de la Comunitat Valenciana per a l’aportació del fons de provisions tècniques.

Esmena número 674 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 631.50

Fitxa FP4

En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal suprimir: Línia 2.1.3.

Annex

En Indicadors

Cal suprimir: Indicador 2.1.3.

Esmena número 675 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 631.50

Fitxa FP4

Annex

Indicador 2.2.1.

En Valor

On diu: 25 %,

Ha de dir: <15 %.

De l’Institut Valencià de Finances

Esmena número 676 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Entitat 00004 Institut Valencià de Finances

Objectiu 4

Indicador 1

En Unitat de mesura

On diu: Línies enfocades a l’àmbit social gestionades,

Ha de dir: Nombre d’empreses beneficiàries de les línies.

En Valor

On diu: >=1 %,

Ha de dir: >=10 %.

Esmena número 677 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Entitat 00004. Entitat 00004 Institut Valencià de Finances

Cal suprimir de l’annex de memòria d’actuacions tot el punt 2.1.3

Incidències en la gestió de despeses inherents a la propietat dels actius adjudicats com a conseqüència de l’execució de garanties vinculades a operacions creditícies.

Esmena número 678 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció d’errades RE número 48.259

Secció 6

Entitat 004. Institut Valencià de Finances

Fitxa de balanç

Baixa

A) Actiu no corrent

V. Inversions financeres a llarg termini

2. Crèdits a tercers

Pressupost 31 desembre 2022

Import: 476.720,03

Baixa: –65.000,00

Total: 411.720,03

Total actiu no corrent: 609.3382,03

Baixa

A) Actiu no corrent

V. Inversions financeres a llarg termini

2. Crèdits a tercers

Pressupost 31 desembre 2021

Import: 327.971,29

Baixa: –65.000,00

Total: 262.971,29

Total actiu no corrent: 423.891,87

Alta

B) Actiu corrent

V. Inversions financeres a curt termini

2. Crèdits a empreses

Pressupost 31 de desembre 2022

Import: –23.549,53

Alta: 65.000,00

Total: 41.450,00

Total actiu no corrent: 65.263,39

Alta

B) Actiu corrent

V. Inversions financeres a curt termini

2. Crèdits a empreses

Pressupost 31 de desembre 2021

Import: 32.542,76

Alta: 65.000,00

Total: 97.542,76

Total actiu no corrent: 207.707,26

Esmena número 679 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Entitat 00004 Institut Valencià de Finances

Objectiu 1

On diu:

Establir mecanismes […] amb altres entitats,

Ha de dir:

Establir mecanismes que faciliten l’accés al finançament a les empreses de la Comunitat Valenciana per als seus projectes, com també subscriure acords que fomenten l’ús dels distints instruments financers oferts per l’Institut Valencià de Finances.

Indicador 2

On diu:

Formalitzar acords amb altres entitats,

Ha de dir:

Formalitzar acords de cofinançament amb altres entitats bancàries.

De l’Agència Tributaria Valenciana

Esmena número 681 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 06

Programa 613.30

Fitxa FP7

Codi línia X7386000 Transferències de capital a l’ATV

En Import

On diu: 2.987.960,00 euros,

Ha de dir: 3.287.960,00 euros.

Baixa

Programa 613.30

Fitxa FP7

Codi línia X7385000 Transferències corrents a l’ATV

En Import

On diu: 51.449.440,00 euros,

Ha de dir: 51.149.440,00 euros.

Total altes: 300.000,00 euros

Total baixa: –300.000,00 euros

Total: 0

Com a conseqüència d’aquesta esmena:

Alta ingressos

Secció 06

Entitat 00127 Agència Tributària Valenciana (ATV)

Capítol IV Transferències de capital

Codi ingressos 73000 d’altres conselleries

En Import

On diu: 2.987.960,00 euros,

Ha de dir: 3.287.960,00 euros.

Alta despeses

Secció 06

Entitat 00127 Agència Tributària Valenciana (ATV)

Capítol 6 Inversions reals

En Import

On diu: 2.987.960,00 euros,

Ha de dir: 3.287.960,00 euros.

Total alta ingressos: 300.000,00 euros

Total alta despeses: 300.000,00 euros

Total: 0

Baixa ingressos

Secció 06

Entitat 00127 Agència Tributària Valenciana (ATV)

Capítol IV Transferències de capital

Codi ingressos 43000 d’altres conselleries

En Import

On diu: 51.449.440,00 euros,

Ha de dir: 51.149.440,00 euros.

Baixa despeses

Secció 06

Entitat 00127 Agència Tributària Valenciana (ATV)

Capítol 3

En Import

On diu: 500.000,00 euros,

Ha de dir: 200.000,00 euros.

Total baixa ingressos: –300.000,00 euros

Total baixa despeses: –300.000,00 euros

Total: 0.

De la secció 07. Justícia, Interior i Administració Pública

Esmena número 766 D’addició

GP Popular

Secció 07 Justícia, interior i administració pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 03 Direcció General de Funció Pública

Programa 121.30 Formació i estudis

Fitxa FP4

En l’apartat Objectiu bàsic, cal afegir el punt següent:

2.2. Formació específica en matèria de tracte adequat a persones amb discapacitat.

Esmena número 767 D’addició

GP Popular

Secció 07 Justícia, interior i administració pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 03 Direcció General de Funció Pública

Programa 121.30 Formació i estudis

Fitxa FP4

En l’apartat Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors, cal afegir el punt següent:

2.2.1. Cursos específics en matèria de tracte adequat a persones amb discapacitat, dissenyats en col·laboració amb les entitats d’iniciativa social del tercer sector.

Esmena número 768 D’addició

GP Popular

Secció 07 Justícia, interior i administració pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Centre gestor 03 Direcció General de Funció Pública

Programa 121.30 Formació i estudis

Fitxa FP4

En l’apartat Objectiu bàsic, cal afegir el punt següent:

6.2. Formació i desenvolupament de programes per a impulsar la digitalització de l’administració pública.

Esmena número 817 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 121.30

Fitxa FP 6

Cal afegir un codi de línia nou

Codi: ER 270000

Denominació: Obres edifici EVAP

Import: 700.000,00 euros

Baixa:

Línia ER270520 Obres edifici Palau Pineda

Import: 700.000, 00 euros

Baixa: –700.000,00 euros

Total: 0 euros

Total altes: 700.000, 00 euros

Total baixes: –700.000,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 818 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP 7

Codi Línia S8425000

On diu:

Manera de concessió: Concessió directa, article168.a,

Ha de dir:

Manera de concessió: Concessió directa, article168.b.

Esmena número 819 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP 7

Codi Línia S8426000

On diu:

Manera de concessió: Concessió directa, article168.a,

Ha de dir:

Manera de concessió: Concessió directa, article168.b.

Esmena número 820 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP2

Aplicació econòmica: 222 Comunicacions

On diu:

Import: 7.000,00 euros,

Ha de dir:

Import: 20.000.00 euros.

Baixa

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP2

Aplicació econòmica: 220 Material d’oficina

Import: 38.000,00 euros

Baixa: –8.000,00 euros

Total: 30.000, 00 euros

Baixa

Secció 07

Programa 11270

Fitxa FP2

Aplicació econòmica: 226 Despeses diverses

Import: 67.000,00 euros

Baixa: –5.000,00 euros

Total: 62.000,00 euros

Total altes: 13.000,00 euros

Total baixes: –13.000,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 821 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP4

Objectiu bàsic 1.6

Principals línies d’actuació 1.6.2

On diu:

Publicar, a través de monogràfics, informes en matèria de competència de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública,

Ha de dir:

Publicar, a través de monogràfics, informes en matèria de competència de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

Esmena número 822 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP4

Objectiu bàsic 2.3

Principals línies d’actuació 2.3.4

On diu:

Formació per al personal de l’administració de justícia, OAVD, equips psicosocials sobre les fucniones i característiques del personal facilitador,

Ha de dir:

Formació per al personal de l’administració de justícia, OAVD, equips psicosocials sobre les funcions i característiques del personal facilitador.

Esmena número 823 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP4

Objectiu bàsic 5.3.

Principals línies d’actuació 5.3.2

On diu:

Impulsar la posada en funcionament del Registre de les Entitats i de les Persones Mediadores Familiars de la Generalitat,

Ha de dir:

Impulsar la posada en funcionament del Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana.

Esmena número 824 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP4

Objectiu bàsic 6.4.

Principals línies d’actuació 6.4.2.

On diu:

Promoure i organitzar jornades d’actualització i especialització especialment per al personal de les OAVD i especialment en matèria de violència de gènere,

Ha de dir:

Promoure i organitzar jornades d’actualització i especialització per al personal de les OAVD i especialment en matèria de violència de gènere.

Esmena número 825 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 112.70

Fitxa FP4 Indicadors per objectius

Objectiu 4.1. Avaluar la normativa de la Comunitat Valenciana en matèria de justícia gratuïta

Indicador 1

On diu: Disposició,

Ha de dir: Reunions.

Esmena número 826 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 141.10

Fitxa FP6

Codi EC290036

Denominació: Seu de jutjats de Sagunt

On diu:

Anualitat 2024: 3.340.850,00 euros,

Ha de dir:

Anualitat 2024: 4.840.850,00 euros.

Esmena número 827 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Programa 141.10

Fitxa FP6

Codi EC290030

Denominació: Seu de jutjats d’Alzira

On diu:

Anualitat 2024: 953.590,00 euros,

Ha de dir:

Anualitat 2024: 1.953.590,00 euros.

De l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Esmena número 850 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agencia de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol IV

Codi línía S7041000

En Denominació línia

On diu: Conveni Universitat […] d’emergències,

Ha de dir: Subvenció Universitat de València sobre vigilància radiològica en matèria d’emergències.

Esmena número 852 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capital IV

Codi línia S7042000

En Denominació línia

On diu: Conveni Universitat […] d’emergències,

Ha de dir: Subvenció Universitat Politècnica de València sobre vigilància radiològica en matèria d’emergències.

Esmena número 853 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agencia de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol IV

Codi línia S8913000

En Denominació línia

On diu: Conveni Universitat d’Alacant. Capítol IV,

Ha de dir: Subvenció Universitat d’Alacant. Capítol IV.

Esmena número 854 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol IV

Codi línia S8914000

En Denominació línia

On diu: Conveni Universitat Jaume I,

Ha de dir: Subvenció Universitat Jaume I. Capítol IV.

Esmena número 855 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol IV

Codi línia S8920000

En Denominació línia

On diu: Conveni Universitat Miguel Hernández. Capítol IV

Ha de dir: Subvenció Universitat Miguel Hernández. Capítol IV

Esmena número 856 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol IV

Codi línia S8922000

En Denominació línia

On diu: Conveni Universitat d’Alacant. Capítol IV,

Ha de dir: Subvenció Universitat d’Alacant. Capítol IV.

Esmena d’aproximació RE 47.828 a l’esmena número 857 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei: Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol VII

Codi de línia S8915000

En denominació de la línia:

On diu:

Conveni Universitat de Vàlencia,

Ha de dir:

Subvenció Universitat de València cap. VII.

Cal afegir una nova modificació:

Secció 07

Servei: Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 221.10

Fitxa FP7

Capítol IV

Codi de línia S8912000

On diu:

Conveni Universitat de Vàlencia,

Ha de dir:

Subvenció Universitat de València cap. VII.

Esmena número 858 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 07

Servei Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

Programa 222.20

Fitxa FP4

En Objectiu bàsic

On diu:

2.2. Realització de proves físiques d’accés a la policia local,

2.3. Realització de proves psicotècniques d’accés a la policia local,

Ha de dir:

2.1. Realització de proves físiques d’accés a la policia local

2.2. Realització de proves psicotècniques d’accés a la policia local

En Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:

2.2.1.Desenvolupament de les proves físiques d’accés a la policia local

2.3.1. Desenvolupament de les proves psicotècniques d’accés a la policia local,

Ha de dir:

2.1.1. Desenvolupament de les proves físiques d’accés a la policia local

2.2.1. Desenvolupament de les proves psicotècniques d’accés a la policia local.

De la secció 09. Educació, Cultura i Esport

Esmena número 865 D’addició

Vicente Fernández García; Cristina Gabarda Ortín; José Antonio Martínez Ortega; Jesús Salmerón Berga; Sunsi Sanchis Morera; Rebeca Serna Rosell

Secció 9 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 07 Direcció General d’Inclusió Educativa

Programa 422.90 Inclusió educativa

Fitxa FP4

Cal afegir un nou objectiu bàsic 9.__:

9.__. Incorporació als centres educatius, prèvia la seua protocol·lització i en l’extensió prevista, del personal especialitzat extern procedent de les entitats d’iniciativa social implicades en la resposta educativa.

Esmena número 965 D’addició

GP Popular

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 01 Direcció General de Centres Docents

Programa 422.20 Ensenyament primari

Fitxa FP4

En problemàtica sobre la qual s’actua

Cal afegir un punt nou:

5. Els problemes derivats de la pandèmia COVID-19 en els centres educatius.

Esmena número 1.106 D’addició

GP Popular

Secció 09 Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 05 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Programa 422.40 Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Fitxa FP4

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una nova línia amb el següent text:

5.8.3. Promoure la construcció del conservatori de dansa de Castelló de la Plana.

Esmena número 1.107 D’addició

GP Popular

Secció 09 Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 05 Direcció General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Programa 422.40 Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Fitxa FP4

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una nova línia amb el següent text:

5.8.4. Promoure la construcció del nou conservatori superior de música de Castelló de la Plana.

Esmena número 1.128 D’addició

GP Popular

Secció 09 Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 05 Direcció General Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial

Programa 422.40 Formació professional i ensenyaments de règim especial

Fitxa FP4

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir una nova línia:

5.8.4. Integració de conservatoris municipals en la xarxa de conservatoris de la Generalitat Valenciana.

Esmena número 1.295 D’addició

GP Ciudadanos

Secció 9 Educació, cultura i esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Fitxa FP4

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:

2.4._ Impulsar la formació en la prevenció d’abusos sexuals en l’esport de tots els professionals que intervenen en l’esport formatiu practicat per menors.

Esmena d’aproximació RE 47.889 a l’esmena número 1.299 De modificació

Baixa

Secció 09. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni

Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus

Capítol VI Inversions Reals

Codi ER330000 Reforma edificis historicoartístics

Es disminueixen 250,00 milers d’euros. Quantia final: 7.343,37 milers d’euros.

Alta

Secció 09. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni

Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8109. Conveni FULL

S’augmenten 40,00 milers d’euros. Quantia final: 240,00 milers d’euros.

Alta

Secció 09. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni

Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus

Capítol IV Transferències corrents

Nova línia:

Mètode de concessió: Directa 168.a

Beneficiari: Associació Payasospital

Denominació: Associació Payasospital

Descripció: Contribució a les despeses de funcionament de l’associació.

S’augmenten 50,00 milers d’euros. Quantia final: 50,00 milers d’euros.

Alta

Secció 09. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 01 DG de Cultura i Patrimoni

Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus

Capítol IV Transferències corrents

Codi S0046 Conservació Palmeral d’Elx

S’augmenten 150,00 milers d’euros. Quantia final: 200,00 milers d’euros.

Alta

Secció 09. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03. Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre Gestor 01 DG de Centres

Programa 422.20 Ensenyament primari

Capítol IV Transferències corrents

Codi S2049 Finançament transport i menjador del centre EE Paràlisi cerebral infantil Creu Roja de València.

S’augmenten 10,00 milers d’euros. Quantia final: 295,10 milers d’euros.

Esmena número 1.300 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 02. Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació

Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa

Capítol II

Codi 226

Es disminueixen 10,00 milers d’euros

Quantia final: 3.830,00 milers d’euros

Alta

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre Gestor 02 Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació

Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa

Capítol IV Transferències corrents

Codi S4407 Suport i assessorament estudiants no universitaris

S’augmenten 10,00 milers d’euros.

Quantia final: 40,00 milers d’euros.

Esmena número 1.301 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Capítol II

Codi 226

Es disminueixen 200,00 milers d’euros

Quantia final: 3.228,40 milers d’euros

Alta

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Capítol IV Transferències corrents

Nova línia

Mètode de concessió: directa 168.a

Beneficiari: Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana

Denominació: Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: fomentar i donar suport a la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana en el desenvolupament dels programes de foment dels esports adaptats, ajudes a esportistes, programes divulgatius, promoció de les modalitats esportives adaptades en l’organització de competicions esportives i exhibicions, formació i les despeses de funcionament dels seus programes.

S’augmenten 200,00 milers d’euros.

Quantia final: 200,00 milers d’euros.

Esmena número 1.302 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 47.829

Baixa

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 08 Direcció General d’Infraestructures Educatives

Programa 421.70 Infraestructures educatives

Capítol VII Transferències de capital

Codi S8567000 Reforma i rehabilitació de l’IS Penyeta Roja (Complex Socioeducatiu Penyeta Roja) de Castelló de la Plana

Es disminueixen 445,00 milers d’euros

Quantia final: 1.115,00 milers d’euros

Alta

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni

Programa 452.10 Llibre, arxius i biblioteques

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8583 Conveni de col·laboració amb la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià per a la investigació i divulgació històrica del patrimoni cultural valencià.

S’augmenten 45,00 milers d’euros.

Quantia final: 90,00 milers d’euros

Alta

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 02 Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació

Programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa

Capítol II

Codi 226

S’augmenten 400,00 milers d’euros.

Quantia final: 4.240,00 milers d’euros.

Esmena número 1.303 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 07 Direcció General d’Inclusió Educativa

Programa 422.90 Inclusió educativa

Capítol VI Inversions reals

Codi QR010009

On diu:

Equipament de material d’oficina inventariable per als serveis psicopedagògics escolars,

Ha de dir:

Equipament de material d’oficina inventariable per a les unitats especialitzades d’orientació i les unitats educatives terapèutiques.

Esmena número 1.304 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8244000

On diu:

Beneficiaris: federacions esportives en centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva (segons annex),

Ha de dir:

Beneficiaris: federacions esportives, clubs esportius, ajuntaments i entitats locals menors i entitats sense ànim de lucre (segons annex).

Esmena número 1.305 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena tècnica RE número 48.316

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8614000

On diu: (versió en castellà)

Recepción deportiva,

Ha de dir: (versió en castellà)

Receta deportiva.

On diu: (versió en castellà)

Implantación de programas de prescripción de la recepción deportiva en municipios de la CV,

Ha de dir: (versió en castellà)

Implantación de programas de prescripción de la receta deportiva en municipios de la Comunitat Valenciana.

On diu:

Beneficiaris previstos: Ajuntaments i entitats locals menors de la CV

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: Ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors de la CV

Esmena número 1.306 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 07 Dirección General d’Inclusió Educativa

Programa 422.90 Inclusió educativa

Capítol VI Inversions reals

Codi OM000303

On diu:

Condicionament tèrmic de les instal·lacions dels serveis psicopedagògics escolars,

Ha de dir:

Condicionament de les instal·lacions de les unitats especialitzades d’orientació.

Esmena número 1.307 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 01 Direcció General de Centres Docents

Programa 422.20 Ensenyament primari

Fitxa annex objectius

On diu:

Indicador Descripció Unitat de mesura Valor

objectiu 1.1. Escolaritzar adequadament l’alumnat en centres educatius públics i privats concertats o acollits a règim de conveni, continuació del projecte d’incorporació nivell 2-3 anys en col·legis públics, ajudes a l’escolarització de l’alumnat de primer cicle d’Educació Infantil en centres públics i privats.

indicador 1 Centres d’Educació Infantil i/o Primària de titularitat de la Generalitat. centres 1.057

indicador 2 Alumnat escolaritzat en Infantil i Primària en centres de titularitat de la Generalitat. alumnat 289.434

indicador 3 Centres privats concertats d’Educació Infantil i/o Primària o acollits al règim de conveni.

centres 359

indicador 4 Alumnat escolaritzat en Infantil i Primària en centres privats concertats o acollits al règim de convenis. alumnat 118.238

indicador 5 Centres d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat. centres 28

indicador 6 Alumnat escolaritzat en centres d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat. alumnat 2.200

indicador 7 Centres d’Educació Especial privats concertats o acollits al règim de conveni. centres 14

indicador 8 Alumnat en servei de menjador i transport per canvi de

localitat. alumnat 3.300

indicador 9 Centres d’Educació Infantil de primer cicle de titularitat de la Generalitat. centres 41

indicador 10 Alumnat escolaritzat en Educació Infantil de primer cicle en

centres de titularitat de la Generalitat. alumnat 6.506

indicador 11 Incorporació nivell 2-3 anys en col·legis públics. alumnat 3.401

indicador 12 Escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle de titularitat de corporacions locals i privats. escoles i centres 921

indicador 13 Ajudes a l’alumnat d’escoles i centres d’Educació Infantil de primer cicle. alumnat. 36.732

dones. 17.632

homes. 19.100

indicador 14 Centre d’Educació de Persones Adultes dependents de la Generalitat. centres 79

indicador 15 Centres d’Educació de Persones Adultes dependents de corporacions locals i

entitats privades sense ànim

de lucre parcialment subvencionats. centres 174

indicador 16 Escoles infantils municipals amb alumnat de 2-3 anys. centres. 242

indicador 17 Llocs escolars

subvencionats en tram 2-3 anys en escoles infantils de primer cicle de titularitat de corporacions locals. llocs escolars. 7.632

dones. 3.663

homes. 3.969

objectiu 2.1. Millorar la qualitat del servei que presta el sistema educatiu i facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, així com avançar en la compensació de desigualtats tant socioeconòmiques com de gènere.

indicador 1 Centres públics rurals

agrupats. centres 46

indicador 2 Localitats agrupades

en centres públics rurals

agrupats. localitats 142

indicador 3 Convenis. convenis 10

indicador 4 Gratuïtat de llibres de text per a l’alumnat ensenyaments obligatoris (Primària) alumnat 275.050

indicador 5 Centres d’Educació Especial concertats i conveniats,

als quals se subvenciona parcialment el transport i/o el menjador. centres 14

indicador 6 Alumnat en centres

d’Educació Especial privats concertats i conveniats,

als quals se subvenciona parcialment el transport i/o menjador. alumnat 530

indicador 7 Gabinets psicopedagògics escolars dependents

d’ajuntaments i mancomunitats

i entitats locals menors parcialment subvencionats.

gabinets 130

indicador 8 Alumnat beneficiari de les ajudes de menjador. alumnat 136.000

dones 64.771

homes 71.219

indicador 9 Grau d’implantació d’ITACA en els centres d’Educació Infantil i/o Primària. percentatge 100

indicador 10 Grau d’implantació d’ITACA

en els centres d’Educació

Especial dependents de la Generalitat. percentatge 100

objectiu 2.2. Millorar les infraestructures educatives i la dotació de l’equipament escolar en centres de titularitat de la Generalitat.

indicador 1 Reposició material

homologat. centres 200

indicador 2 Renovació material esportiu. centres 30

indicador 3 Dotació centres nous. centres 13

indicador 4 Dotació noves aules de primer cicle d’Educació Infantil en centres públics. aules 300

Ha de dir:

Esmena número 1.308 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

Centre gestor 01 Direcció General de Centres Docents

Programa 422.30 Ensenyament secundari

Fitxa FP4

On diu:

Objectiu bàsic 1.3. Planificar adequadament i atendre les necessitats específiques de l’alumnat de Règim Especial.

Línia actuació 1

Indicador Consolidar l’oferta de places en les escoles oficials d’idiomes

Unitat de mesura Places ofertades

Valor 84.304

Ha de dir:

Objectiu bàsic 1.3. Planificar adequadament i atendre les necessitats específiques de l’alumnat de règim especial.

Línia d’actuació 1

Indicador Consolidar l’oferta de places en les escoles oficials d’idiomes

Unitat de mesura Places ofertades

Valor 98.882

Esmena número 1.309 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8244000

Annex línia S8244000 Relació de beneficiaris de la línia nominativa

Versió en valencià

On diu:

Beneficiaris: Import

Ajuntament de Vèlencia – Campionat d’Europa U14 NBA 75.000 euros

Federació de Lluita de la CV – Campionat d’Europa BJJ 6.500 euros

Federació de Pilota Valenciana – Circuit Professional One Wall 20.000 euros

Confederació Internacional de Pilota a mà (CUB) – Trobada Mediterrània 15.000 euros

Ha de dir:

Beneficiaris: Import

Ajuntament de València – Campionat d’Europa U14 NBA 75.000 euros

Federació de Lluites Olímpiques de la CV – Campionat d’Europa BJJ 6.500 euros

Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana – Circuit Professional One Wall 20.000 euros

Confederació Internacional de Jeux de Balle (CIJB) – Trobada Mediterrània 15.000 euros

Esmena número 1.310 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 02 Direcció General de l’Esport

Programa 457.10 Foment de l’activitat esportiva

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8244000

Annex línia S8244000 Relació de beneficiaris de la línia nominativa

Versió en castellà

On diu:

Beneficiaris Import

Ayuntamiento de Vèlencia-Campionat de Europa U14 NBA 75.000 euros

Federación de boxeo – Campionat Minio mosca 15.000 euros

Federación de lucha de la CV-Campionat de Europa BJJ 6.500 euros

Federación de pelota valenciana-Circuit Profesional One Wall 20.000 euros

Confederación Internacional de pelota a mano (CUB) – Trobada Mediterrània 15.000 euros

Club Escaques Paterna-Torneo Internacional 10.000 euros

Ha de dir:

Beneficiaris Import

Ayuntamiento de València – Campionat d’Europa U14 NBA 75.000 euros

Federación de Boxeo – Campionat Mini Mosca 15.000 euros

Federación de Luchas Olímpicas de la CV – Campionat d’Europa BJJ 6.500 euros

Federació de pilota valenciana de la Comunitat Valenciana – Circuito Profesional One Wall 20.000 euros

Confederación Internacional de Jeux de Balle (CIJB) – Trobada Mediterrània 15.000 euros

Club d’escacs Paterna – Torneo internacional 10.000 euros

Esmena número 1.311 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 09 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

Centre gestor 01 Direcció General de Cultura i Patrimoni

Programa 454.10 Promoció cultural, patrimoni artístic i museus

Capítol IV Transferències corrents

Codi S8623 Col·laboració capitals culturals valencianes

On diu:

Ajuntaments guanyadors segons resolució del concurs anual sobre capitalitat cultural valenciana,

Ha de dir:

Ajuntaments guanyadors segons resolució del concurs anual sobre capitalitat cultural valenciana, segons l’annex.

Annex línia S8623

Ajuntament d’Aielo de Malferit 50.000,00

Ajuntament d’Alzira 100.000,00

Total 150.000,00

De la secció 10. Sanitat Universal i Salut Pública

Esmena d’aproximació RE 47.949, a les esmenes 1.409, 1.411 i 1.880 D’addició

GP Popular; GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10

02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema sanitari Públic

91 DG d’Assistència Sanitària

412.22 Assistència Sanitària

FP4

Objectius bàsics

Cal afegir:

33.3. Millora de la ràtio de personal facultatiu en medicina familiar en Atenció Primària.

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors:

Cal afegir:

33.3.1. Increment progressiu de les plantilles fins a aconseguir en la comunitat autònoma una ràtio mitjana de personal facultatiu en medicina familiar l’assignació de població de la qual per cadascun d’ells no supere els 1.300 habitants, excepte en casos excepcionals.

Esmena d’aproximació RE 47.950, a les esmenes 1.412 i 1.879 D’addició

GP Popular; GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10

02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

91 DG d’Assistència Sanitària

412.22 Assistència Sanitària

FP4

Objectius bàsics

Cal afegir:

33.2. Millora de la ràtio d’infermeres en Atenció Primària.

Principals línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors:

Cal afegir:

33.2.1. Ampliació progressiva de les plantilles fins a aconseguir en la comunitat autònoma una ràtio d’infermeria en Atenció Primària l’assignació de població de la qual per cada personal d’infermeria no supere els 1.500 habitants, excepte en casos excepcionals.

En el cas dels PAC i PAS, es reforçarà el servei quan siga necessari, una vegada estudiades les necessitats concretes.

Esmena número 1.578 De modificació

GP Popular

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària

Centre gestor 93 Direcció General de Règim Econòmic i Infraestructura

Programa 411.20 Administració econòmica financera

Fitxa FP4

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

On diu:

8.3.1. Seguiment i gestió del Pla d’infraestructures sanitàries per al període 2016-2020,

Ha de dir:

8.3.1. Seguiment i gestió del Pla d’infraestructures sanitàries per al període 2021-2023.

Esmena d’aproximació RE 47.967, a l’esmena 1.825 D’addició

GP Ciudadanos; GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10. Sanitat Universal i Salut Pública

Servei 2. Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Centre Gestor 91. DG Assistència Sanitària

Programa 412.22 Assistència Sanitària

Fitxa FP4

Afegir una nova línia d’actuació per a aconseguir l’objectiu i indicadors:

11.1.x. Adoptar, en col·laboració amb la Conselleria competent en matèria d’Educació, les mesures necessàries per afavorir la relació entre el professorat i el personal mèdic de xiquets, xiquetes i adolescents que pateixen o han patit càncer, amb la finalitat de realitzar un seguiment individualitzat i poder adaptar l’ensenyament a les seues necessitats.

Esmena número 1.869 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 47.897

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Programa 412.25 Serveis generals de la secretaria autonòmica

Fitxa FP7

Línia T0424000

On diu:

T0424000,

Ha de dir:

S0424000.

On diu:

Mode de concessió,

Ha de dir:

Mode de concessió: concessió directa 168.1.c.

Esmena número 1.870 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Programa 412.25 Serveis generals de la secretaria autonòmica

Fitxa FP7

Línia T0438000

On diu:

T0438000,

Ha de dir:

S0438000.

On diu:

Mode de concessió,

Ha de dir:

Mode de concessió: concessió directa 168.1.c.

Esmena número 1.871 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Programa 412.25 Serveis generals de la secretaria autonòmica

Fitxa FP7

Línia T0439000

On diu:

T0439000,

Ha de dir:

S0439000.

On diu:

Mode de concessió,

Ha de dir:

Mode de concessió: concessió directa 168.1.c.

Esmena número 1.872 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Programa 412.25 Serveis generals de la secretaria autonòmica

Fitxa FP7

Línia T7484000

On diu:

T7484000,

Ha de dir:

S7484000.

On diu:

Mode de concessió,

Ha de dir:

Mode de concessió: concessió directa 168.1.c.

Esmena número 1.873 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Programa 412.25 Serveis generals de la secretaria autonòmica

Fitxa FP7

Línia T7496000

On diu:

T7496000,

Ha de dir:

S7496000.

On diu:

Mode de concessió,

Ha de dir:

Mode de concessió: concessió directa 168.1.c.

Esmena número 1.874 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 92 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Centre gestor 98 Direcció General de Salut Pública i Addiccions

Programa 413.10 Salut pública

Fitxa FP7

Línia S0401000

On diu:

Denominació: línia: Desplegament del IV Pla de Salut de la CV en els seus municipi,

Ha de dir:

Denominació: línia: Desplegament del Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis.

Esmena número 1.875 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Capítol II Compra béns corrents i despeses

En import

On diu:

54.932.400,00 euros,

Ha de dir:

54.947.400,00 euros.

Baixa

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 413.10

Capítol IV Transferències corrents

Línia S0478 Conveni amb societats científiques per a la prevenció i promoció de la salut

Import: 15.000,00 euros

Baixa: 15.000,00 euros

Total: 0

Total altes: 15.000 euros

Total baixes: 15.000 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 1.876 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció d’errades RE número 48.324

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 411.40

Capítol VI

Fitxa FP6

Cal afegir un nou codi de línia

Codi: AT000

Denominació: Investigació i assistències tècniques

Estimació de les anualitats

2022: 2.000,00 euros

2023: 3.000,00 euros

2024: 3.000, 00 euros

Baixa

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 411.40

Capítol II

Import: 2.027.000,00 euros

Baixa: 2.000,00 euros

Total: 2.025.000,00 euros

Total altes: 2.000 euros

Total baixes: 2.000 euros

Total: 0.

Esmena número 1.877 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 412.99

Fitxa FP6

Línia QR150477 Pla Inveat

On diu:

2023: 35.000.000,00 euros,

Ha de dir:

2023: 0.

Esmena número 1.878 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10

Programa 412.22

Capítol VI

Fitxa FP6

Cal afegir dos nous subprojectes:

Denominació: CS Carcaixent

Cost total estimat: 600.000,00 euros

2022: 500.000,00 euros

2023: 100.000,00 euros

Denominació: Construcció casa de parts Hospital de la Plana

Cost total estimat: 50.000,00 euros

2022: 50.000, 00 euros

Baixa

Secció 10

Programa 412.22

Capítol VI

Línia ER120826

On diu:

Cost total estimat: 650.000,00 euros,

Ha de dir:

Cost total estimat: 0 euros

Total altes: 550.000,00 euros

Total de baixes: 550.000,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 1.881 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària

Programa 412.22 Assistència sanitària

Fitxa FP4

Objectiu bàsic

Cal afegir:

33.5. Ampliar el pressupost global d’atenció primària

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:

33.5.1. Ampliació progressiva de les partides pressupostàries d’atenció primària fins que supose l’equivalent al 20 % del pressupost dins de la secció.

Esmena número 1.882 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària

Programa 412.22 Assistència sanitària

Fitxa FP4

Problemàtica sobre la qual s’actua:

Cal afegir:

__. Necessitat de garantir el dret a la salut bucodental

Objectiu bàsic

Cal afegir:

__.1. Avançar en la incorporació progressiva de serveis relacionats amb la salut bucodental al sistema valencià de salut

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:

__.1.1. Elaboració d’un informe encarregat d’avaluar la incorporació progressiva en la cartera de serveis complementària de la Comunitat Valenciana dels diferents serveis en atenció bucodental, així com una avaluació dels recursos econòmics i humans necessaris per a la seua efectivitat.

Esmena número 1.883 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 412.22

Fitxa FP4

Cal afegir una línia nova d’actuació a l’objectiu bàsic 8.1:

8.1.6. Realitzar les actuacions necessàries per a l’inici de l’activitat com a centre de trasplantament renal de l’Hospital General Universitari de Castelló.

Esmena número 1.884 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 412.22

Fitxa FP4 Indicadors per objectius

Cal afegir una línia nova d’actuació a l’objectiu 33.1:

Indicador 7

Descripció: impulsar dins de l’atenció primària l’ampliació de la atenció pediàtrica en els centres de salut.

Unitat de mesura: dicotòmic.

Valor: sí.

Esmena número 1.885 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Programa 411.60

Fitxa FP7

Cal afegir un codi de línia nou

Codi de línia S0486000

Denominació: PC Seguiment a llarg termini de supervivents de càncer infantil

Beneficiaris: Associacions sense ànim de lucre

Descripció i finalitat: Consulta multidisciplinària amb el personal sanitari per al seguiment a llarg termini dels supervivents del càncer infantil

Manera de concessió: Concurrència competitiva

Publicar dades: Sí

Import 500.000,00 euros

Baixa

Programa 41222

Línia S0486000 PPC Seguiment a llarg termini de supervivents de càncer infantil

Import total 500.000,00 euros

Baixa 500.000,00 euros

Total altes 500.000,00 euros

Total baixes 500.000,00 euros

Total 0 euros.

Esmena número 1.886 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària

Programa 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada

Fitxa FP4

Cal afegir un objectiu bàsic nou:

10.3. Establir mecanismes procedimentals de coordinació entre el personal de psicologia clínica i el personal de psicologia generalista sanitària.

Esmena número 1.887 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic

Centre gestor 91 Direcció General d’Assistència Sanitària

Programa 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitjana i llarga estada

Fitxa FP4

Problemàtica sobre la qual s’actua

Cal afegir:

13. Necessitat de millorar la promoció i prevenció en salut mental

Objectiu bàsic

Cal afegir:

13.__ Incorporació de psicòlegs clínics en l’increment de personal públic per a salut mental del sistema valencià de salut

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:

13.__ Ampliació progressiva de les plantilles del sistema públic fins a aconseguir en la comunitat autònoma una ràtio de psicòlegs clínics l’assignació dels quals s’aproxime als 18 professionals per cada 100.000 pacients, de manera que cada centre de salut de la Comunitat Valenciana tinga accés al servei, almenys, d’un psicòleg clínic.

13.__ Ampliació progressiva de les plantilles del sistema públic dotant-les de personal d’infermeria especialista en salut mental.

De la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV (FISABIO)

Esmena número 1.892 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Entitat 00085 Fundació per al foment de la investigació sanitària i la biomèdica de la Comunitat Valenciana

Fitxa FP3

Programa 411.12

Baixa

Codi d’ingressos 43100 d’altres conselleries

Import: 1.500.000,00 euros

Baixa: 830.000,00 euros

Total: 670.000,00 euros

Alta

Codi d’ingressos 43000 de la conselleria a que està adscrit

Import: 387.000,00 euros

Alta: 3.685.000,00 euros

Total: 4.072.000,00 euros

Alta

Capítol II

Aplicació econòmica 221

Import: 885.000,00 euros

Alta: 2.855.000,00 euros

Total: 3.740.000,00 euros

Total altes: ingressos: 3.685.000,00 euros

Total baixes: ingressos: 830.000,00 euros

Total: 2.855.000,00 euros

Total altes: despeses: 2.855.000,00 euros

Total baixa despeses: 0 euros

Total despeses: 2.855.000,00 euros.

De la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari de València (INCLIVA)

Esmena número 1.901 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Entitat 00080 Fundació CV Investigació Biomèdica, docència i coop. interna per al desenvolupament de l’H. Clínic Univ. València.

Programa 411.11

Cal afegir un nou codi

Codi d’ingressos 43100 d’altres conselleries

Import: 10.000,00 euros

Baixa

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Entitat 00080 Fundació CV Investigació biomèdica, docència i coop. interna per al desenvolupament de l’H. Clínic Univ. València.

Programa 411.11

Codi d’ingressos 43000

Import: 410.000,00 euros

Baixa: 10.000,00 euros

Total: 400.000,00 euros

Total altes: 10.000,00 euros

Total baixes: 10.000,00 euros

Total: 0 euros.

De la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari de la Fe de la Comunitat Valenciana

Esmena número 1.917 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 10 Sanitat universal i salut pública

Entitat 00097 Fundació per a la investigació de l’hospital universitari de La Fe de la Comunitat Valenciana

Programa 411.13

Fitxa FP3

Baixa

Codi d’ingressos 43000 d’altres conselleries

Import: 361.310,00 euros

Baixa: 351.310,00 euros

Total: 10.000,00 euros

Alta

Codi d’ingressos 43000 de la conselleria a què està adscrit

Import: 48.680,00 euros

Alta: 351.310,00 euros

Total: 400.000,00 euros

Total altes: 351.310,00,00 euros

Total baixes: 351.310,00 euros

Total: 0 euros.

De la secció 11. Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Esmena RE 47.976 d’aproximació a l’esmena número 1.978 De modificació

GP Popular

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 01 Sotssecretaria

Centre gestor 01 Sotssecretaria

Programa 721.10 Direcció i serveis generals

Fitxa FP4

En l’objectiu 2.1, indicador 8 Nivell d’execució de compromisos de despesa del conjunt de programes de la Conselleria

On diu: valor 92

Ha de dir: valor 94

Esmena RE 47.945 d’aproximació a l’esmena número 2.013 De modificació

GP Ciudadanos, GP Socialista, GP Compromís

Baixa

Secció 11. Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02. Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 05. DG de Comerç, Artesania i Consum

Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial i artesana

Capítol IV Transferències corrents

Línia S0386000 Suport confederacions i federacions d’associacions del comerç

Import: 1.500.000,00

Baixa: –250.000,00

Total: 1.250.000,00

Alta

Secció 11. Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02. Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 05. DG de Comerç, Artesania i Consum

Programa 761.10 Ordenació i promoció comercial i artesana

Capítol IV Transferències corrents

Línia: Nova línia: Programa per al desenvolupament de la competitivitat del comerç

Mode de concessió: Concurrència competitiva

Beneficiaris previstos: Agrupacions professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb àmbit intercomarcal o superior.

Descripció i finalitat: Ajudes a les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau, sense ànim de lucre, amb un àmbit d’actuació intercomarcal o superior, per a la realització de programes formatius específics per al desenvolupament de la competitivitat del comerç.

Import: 0,00

Alta: 250.000,00

Total: 250.000,00

Total altes: 250.000,00

Total baixes: –250.000,00

Total: 0

Relació de beneficiaris de la línia nominativa

S0386 Suport confederacions i federacions d’associacions del comerç

Beneficiaris Import

Unió Gremial Federació de Gremis i Associacions del Comerç Valencià 500.000,00

CONFECOMERÇ-CV 750.000,00

Total 1.250.000,00

Esmena número 2.021 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 04 Direcció General d’Internacionalització

Programa 762.10 Comerç exterior

Problemàtica

On diu:

Objectiu bàsic

9.1. Impuls de la transformació del model econòmic per mitjà de l’activitat incentivadora.

Línia actuació

9.1.1. Establir, gestionar i tramitar línies d’ajuda i incentius afavoridors de la transformació del model econòmic.

Indicador

9.1.1. Sol·licituds d’ajuda gestionades

9.1.2. Empreses recolzades per mitjà de mesures de foment de la transformació del model econòmic.

Unitat de mesura: Sol·licituds empreses

Valor: 50

7

Ha de dir:

Objectiu bàsic

Línia d’actuació

Indicador

Unitat de mesura

Valor

Esmena número 2.022 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 47.974

Baixa

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol VIII Actius financers

Línia PB017000 Programa de garanties al sector cooperatiu i de l’economia social de l’SGR de la Comunitat Valenciana

Import: 1.000.000,00

Baixa: –1.000.000,00

Total: 0,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia S0552000 Programa Llamp Comunitat Valenciana.

Beneficiari Entitats sense ànim de lucre i entitats locals de la Comunitat Valenciana segon annex

Annex

S055200 Programa llamp Comunitat Valenciana

Agrupació Empresarial de Societats Laborals i de la Economia Social de la Comunitat Valenciana (AESAL) 85.000,00

Import: 200.000,00

Baixa: 50.000,00

Total: 250.000,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol VII Transferències de capital

Línia S2242000 Inversió en entitats d’economia social i Fent Cooperatives

Import: 2.500.000,00

Alta: 950.000,00

Total: 3.450.000,00

Total altes: 1.000.000,00

Total baixes: –1.000.000,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.023 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8951 Foment i gestió de projectes estratègics de l’economia social

Import: 400.000,00

Baixa: –250.000,00

Total: 150.000,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova (S0554) Reforç de l’ecosistema emprenedor a través de la participació en fires i esdeveniments

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a.

Beneficiaris previstos: entitats sectorials sense ànim de lucre del ecosistema de l’emprenedoria (segons annex)

Descripció i finalitat: reforç de l’ecosistema emprenedor a través de la participació en fires i esdeveniments

Import: 0,00

Baixa: 100.000,00

Total: 100.000,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova: Subvenció Associació Valenciana d’Empreses d’Inserció

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a.

Beneficiaris previstos: Associació Valenciana d’Empreses d’Inserció

Descripció i finalitat: finançament de despeses corrents vinculades a la promoció general de les empreses d’inserció i a la representació i defensa del interessos d’aquestes empreses en la Comunitat Valenciana.

Import: 0,00

Baixa: 50.000,00

Total: 50.000,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia S5429 CIRIEC-España

Import: 160.000,00

Alta: 100.000,00

Total: 260.000,00

Total altes: 250.000,00

Total baixes: –250.000,00

Total. 0,00.

Esmena número 2.024 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 47.975

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia/projecte S8951 Foment i gestió de projectes estratègics de l’economia social

Relació de beneficiaris de la línia nominativa S8951

On diu:

Federació de cooperatives elèctriques de la CV 100.000,00

Federació de cooperatives agroalimentàries de la CV 200.000,00

Associació d’empreses d’inserció de la CV 100.000,00

Total: 400.000,00,

Ha de dir:

Federació de cooperatives elèctriques de la CV 50.000,00

Federació de cooperatives agroalimentàries de la CV 50.000,00

Federació de Cooperatives de vivendes de la CV (FECOVI) 50.000,00

Total 150.000,00.

Esmena número 2.025 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 03 Direcció General d’Indústria, Energia i Mines

Programa 72220 Política industrial

Capítol IV Transferències corrents

Línia X0133 Finançament operacions corrents Ivace Indústria

Import: 5.170.400,00

Baixa: –100.000,00

Total: 5.070.400,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova (S0554) Reforç de l’ecosistema emprenedor a través de la participació en fires i esdeveniments

Import: 0,00

Alta: 100.000,00

Total: 100.000,00

Total altes. 100.000,00

Total baixes: –100.000,00

Total: 0,00

Conseqüència al sector públic:

Entitat 27 Ivace

Baixa ingressos

Entitat: 27

Capítol: 430

Import: 12.263.760,00

Baixa: –100.000,00

Total: 12.163.760,00

Baixa despeses

Entitat: 27

Capítol: 2

Import: 5.819.510,00

Baixa: –100.000,00

Total: 5.719.510,00

Baixa ingressos: –200.000,00

Baixa despeses: –200.000,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.026 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 32255 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol IV Transferències corrents

Línia/projecte S8951 Foment i gestió de projectes estratègics de l’economia social

Relació de beneficiaris de la línia nominativa nova (S0554) Reforç de l’ecosistema emprenedor a través de la participació en fires i esdeveniments

Beneficiari Import

Associació Valenciana de Start Ups 150.000,00

Bioval 50.000,00

Total 200.000,00

Esmena número 2.027 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 04 Direcció General d’Internacionalització

Programa 76210 Comerç exterior

Capítol VII Transferències de capital

Línia/projecte X8030000 Finançament operacions de capital Ivace Internacional

On diu:

Aportació externa:

I49017 Programa Operatiu FSE + 2021-2027,

Ha de dir:

Aportació externa:

I79417 Programa Operatiu FSE + 2021-2027.

Esmena número 2.028 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 1

Programa 32299

Capítol 4

Línia/projecte S8966000

On diu:

Beneficiaris previstos: associacions i entitats sense ànim de lucre (segons annex)

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a,

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: cooperatives i societats laborals de la Comunitat Valenciana

Mode de concessió: concurrència competitiva

Nota: aquesta esmena implica també la supressió de l’antic annex de distribució de la línia.

De l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Esmena número 2.029 D’addició

GP Popular

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Programa 00027 Institut valencià de competitivitat empresarial

Fitxa FP4

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir:

14.3.2. Alinear les polítiques del Consell amb l’estratègia 2030 i els acords de la cimera de Glasgow 2021.

Esmena número 2.032 D’addició

GP Popular

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Programa 722.11 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Fitxa FP4

Objectiu bàsic

Cal afegir:

14.4. Les línies d’ajuda d’Ivace per a les pimes valencianes s’han de publicar íntegrament el primer trimestre de l’exercici vigent.

Esmena RE 47.977, d’aproximació a l’esmena número 2.035 D’addició

GP Popular, GP Socialista, GP Compromís

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Programa 722.11 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Fitxa FP4

On diu:

Se impulsarà un sistema interno para evaluar la eficàcia de la inversión pública en innovación, sobre todas las líneas de ayudas del instituto, en el primer semestre del año 2022

Ha de dir:

Avaluació de les convocatòries d’ajudes publicades per l’IVACE per al suport a la innovació durant el primer semestre de 2022. L’avaluació es realitzarà durant el segon semestre de 2022 sobre el col·lectiu d’empreses que hagen sigut beneficiades d’una ajuda de l’IVACE

Esmena número 2.056 D’addició

GP Ciudadanos

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

FP4

S’ha d’afegir:

Principals línies d’actuació per a assolir l’objectiu i indicadors

1.4.__. Establir una partida pressupostària de caràcter pluriennal destinada a la Xarxa de Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per a assegurar el finançament d’aquesta entitat en la seua labor en la generació de coneixement i excel·lència en R+D mitjançant la realització de projectes a llarg termini.

Esmena número 2.059 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Centre gestor

Programa 722.11 Institut Valencià de competitivitat empresarial

Capítol VII Transferències de capital

Línia/projecte S8029 Beques exterior / Beques E+E exportació i ocupació/Beques I+I, internacionalització + innovació

On diu:

Aportació externa:

I73011 De la Conselleria a què està adscrit. FSE-YEI programa Operativo Empleo juvenil 201-2027»,

Ha de dir:

Aportació externa:

I73011 de la conselleria a què està adscrit. Programa operatiu FSE + 2021-2027.

Esmena número 2.060 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 00027 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Centre gestor:

Programa 722.11 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Línia/projecte

On diu:

Aportació externa:

I43011 De la Conselleria a què està adscrit. FSE-YEI Programa Operativo Empleo juvenil 201-2027,

Ha de dir:

Aportació externa:

I43011 de la conselleria a què està adscrit. Programa Operatiu FSE + 2021-2027.

Esmena número 2.061 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 11

Servei 27 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial

Centre gestor Ivace

Programa

Capítol 4

Línia S8072000

Import: 2.564.900,00

Baixa: –125.000,00

Total: 2.439.900,00

Alta

Secció 11

Servei 27 Institut Valencià de Competitivitat

Centre gestor Ivace

Programa

Capítol 2

Línia 227

Import: 5.694.510,00

Alta: 125.000,00

Total: 5.819.510,00

Total altes: 125.000,00

Total baixes: –125.000,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.062 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11

Servei 27

Centre gestor Ivace

Programa

Problemàtica 7 Necessitat de millorar els models de gestió en les empreses exportadores

On diu:

Objectiu bàsic 7.1. Dissenyar serveis avançats de consultoria específica per a millorar la gestió en internacionalització, i més concretament la internacionalització digital

Línia d’actuació 7.1.1. Reforçar els serveis d’assessorament especialitzat en els processos d’internacionalització introduint-los en els canals de distribució, impulsant el desenvolupament d’estratègies de posicionament en línia en els mercats internacionals, les seues estratègies ecommerce així com d’entrada en mercats electrònics, de polítiques de marca i de diferenciació de l’oferta exportadora, així com donant suport a la participació en processos de contractació pública internacional, la cerca de finançament internacional, els processos de consolidació internacional o l’expansió internacional d’startups.

Indicador

Unitat de mesura

Valor,

Ha de dir:

Objectiu bàsic

Línia d’actuació

Indicador 2 Empreses participants en el programa de transformació digital per a la internacionalització

Unitat de mesura: Nombre d’empreses

Valor 50

Introducció d’indicador nou per a l’actuació nova.

Esmena número 2.063 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11

Servei 27

Centre gestor Ivace

On diu:

Línia actuació 2.1.1 Promoció de l’emprenedoria i prestació de serveis destinats a emprenedors, especialment l’orientat a noves empreses de base tecnològica, a través de la iniciativa europea ScaleUp, EEN SEIMED i Start Up Summit València,

Ha de dir:.

Línia actuació 2.1.1 Promoció de l’emprenedoria i prestació de serveis destinats a emprenedors, especialment l’orientat a noves empreses de base tecnològica, a través de la iniciativa europea ScaleUp, EEN SEIMED.

On diu:

Objectiu 2.1. Impulsar l’emprenedoria innovadora orientada als àmbits tecnològics identificats en l’Estratègia RIS3CV

Indicador 2 Activitats de promoció de l’emprenedoria innovadora dirigides a agents de l’ecosistema valencià d’emprenedoria i/o a les persones emprenedores a través de València Start Up – Digital Summit

Unitat de mesura: Nombre de participants

Valor 500,

Ha de dir:

Objectiu 2.1. Impulsar l’emprenedoria innovadora orientada als àmbits tecnològics identificats en l’Estratègia RIS3CV

Indicador: Suprimir

Unitat de mesura: Suprimir

Valor: Suprimir.

Esmena número 2.064 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció tècnica RE número 48.318 (amb correcció d’errades RE número 48.511)

Baixa

Secció 11

Entitat 27

Centre gestor Ivace

Programa

Capítol 7

Línia S8960000 MIV-Mobility Innovation

Import: 915.000,00

Baixa: –235.000,00

Total: 680.000,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol 4

Línia S8952000 Llamp Techtransfer (Corrent)

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Beneficiaris previstos: entitats sense ànim de lucre de l’àmbit científic i tecnològic (segons annex)

Descripció i finalitat: suport a entitats sense ànim de lucre de l’àmbit científic i tecnològic per a fomentar la transferència de tecnologia.

Publicar dades: sí

Import: 160.000,00

Alta: 235.000,00

Total: 395.000,00

Total altes: 235.000,00

Total baixes: –235.000,00

Total: 0,00

Relació de beneficiaris de la línia nominativa: S8952000 Llamp Techtransfer (Corrent)

Beneficiari / Import

Associació Valenciana de Start Ups 80.000,00

Associació i2cv 80.000,00

Associació Valenciana de la Indústria del Automòbil (AVIA) 235.000,00

Total 395.000,00.

Afectació ingressos d’Ivace

Fitxes FP7 722.20 DG Indústria Total Total

Codi línia després esmena 2064 Dif després esmena

X0137000 Op capital IVACE IZ210000 124.344.030 – 235.000 124.109.030

TOTAL 124.344.030 – 235.000 _

Fitxes FP3 722.20 Total Total

Codi ingrés després esmena 2064 Dif després esmena

73000 Transferències de capital de la Generalitat 112.018.030 – 235.000 111.783.030

TOTAL 112.018.030 – 235.000 111.783.030

Esmena número 2.065 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció tècnica RE número 48.319 (amb correcció d’errades RE número 48.511)

Baixa

Secció 11

Entitat 27

Centre gestor: Ivace

Programa

Capítol 7

Línia S8960000 MIV-Mobility Innovation

Import: 1.000.000,00

Baixa: –85.000,00

Total: 915.000,00

Alta

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum

Centre gestor 01 Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme

Programa 322.55 Promoció de l’emprenedoria, cooperativisme i economia social

Capítol 4

Línia nova línia (S0554000 en exercici 2021) Reforç de l’ecosistema emprenedor a través de la participació en fires i esdeveniments

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Beneficiaris previstos: entitats sectorials sense ànim de lucre del ecosistema de l’emprenedoria (segons annex)

Descripció i finalitat: reforç de l’ecosistema emprenedor a través de la participació en fires i esdeveniments

Publicar dades: sí.

Import: 0,00

Alta: 85.000,00

Total: 85.000,00

Total altes: 85.000,00

Total baixes: –85.000,00

Total: 0,00

Afectació ingressos d’Ivace

Fitxes FP7 722.20 DG Industria Total Total

Codi línia en projecte Dif després esmena

X0137000 Op capital IVACE IZ210000 124.429.030 – 85.000 124.344.030

TOTAL 124.429.030 – 85.000 124.344.030

Fitxes FP3 722.20 Total Total

Codi ingrés en projecte Dif després esmena

73000 Transferències de capital de

la Generalitat 112.103.030 – 85.000 112.018.030

TOTAL 112.103.030 – 85.000 112.018.030

Del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA)

Esmena número 2.113 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 31 Labora. Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Centre gestor: Labora

Programa 322.56 Estratègia i modernització

Capítol 4

Línia/projecte S7995000 Col·laboració en el desenvolupament pla Avalem territori

On diu:

Ha de dir:

Beneficiaris Import

Universitat de València (UV) 190.000

Universitat Jaume I (UJI) 50.000

Universitat d’Alacant 60.000

Total 300.000

Detall de la distribució de beneficiaris de la línia S799500, que s’ha d’afegir, ja que no va ser enviat en el seu moment.

De l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

Esmena número 2.114 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entitat 00059 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball

Programa 315.11 Invassat

On diu:

Problemàtica,

Ha de dir:

Problemàtica 5 Igualtat de gènere. S’impulsaran mesures específiques, en l’àmbit de competències de l’Invassat, dirigides a fomentar la igualtat de gènere.

De la secció 12. Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Esmena número 2.469 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 531.10 Estructures agràries

Capítol I G6 Inversions reals

Línia FN600

Import: 25.445.000

Baixa: 25.000

Total: 25.420.000

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 531.10 Estructures agràries

Capítol I G4 Transferències corrents

Línia __ Projecte pilot xarxa de terres

Import: 0

Alta 25.000

Total: 25.000.

Esmena número 2.470 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8187000 Ajuda a les despeses de funcionament i animació dels GALP i als projectes de despeses desenvolupades dins de les EDLP

On diu:

Aportació externa I79602 FEMP: 1.360,00

Ap. cond. G. 240,00,

Ha de dir:

Aportació externa I79602 FEMP: 1.232,50

Ap. cond. G. 217,50

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova (S7746000) Ajudes preparatòries constitució grups d’acció local pesquers

Denominació: Ajudes preparatòries constitució grups d’acció local pesquers

Descripció i finalitat: ajudes desenvolupament local participatiu, constitució grups acció local pesquers i elaboració d’estratègies

Beneficiaris previstos: grups d’acció local pesquers

Mode de concessió: concurrència competitiva

Import: 0,00

Alta: 150,00

Total: 150,00

Aportació externa I79602 FEMP: 127,500

Ap. Cond. G. 22,50

Total altes: 150,00 milers d’euros

Total baixes: 150,00 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros.

Esmena número 2.471 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera

Capítol VI Inversions reals

Projecte: AT000 Investigació i assistències tècniques

Import: 640.000,00

Baixa: 100.000,00

Total: 540.000,00

Cofinançament FEMP 75 %

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera

Capítol VI Inversions reals

Projecte FN590000 Noves infraestructures pesca, marisqueig i aqüicultura

Import: 1.022.000,00

Baixa: 100.000,00

Total: 922.000,00

Cofinançament FEMP 75 %

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Import: 801.180,00

Alta: 200.000,00

Total: 1.001.180,00

Cofinançament FEMP 75 %

Total altes: 200.000,00 milers d’euros

Total baixes: 200.000,00 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros.

Esmena número 2.472 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 03 Direcció General de Política Agrària Comuna

Programa 542.70 Indústries agroalimentàries, transferència de tecnologia R+D+I

Capítol VII Transferències de capital

Línia X7736 Finançament operacions capital Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Import: 16.450,00

Baixa: 750,00

Total: 15.700,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 03 Direcció General de Política Agrària Comuna

Programa 542.70 Indústries agroalimentàries, transferència de tecnologia R+D+I

Capítol IV Transferències de corrents

Línia X7737 Transferència operacions corrents de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA)

Import: 400,00

Alta: 750,00

Total: 1.150,00

Total altes: 750,00 milers d’euros

Total baixes: 750,00 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros

Entitat 00091 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Baixa ingressos (en milers d’euros)

Entitat 00091

Capítol I73

Import: 34.109,09

Baixa: 750,00

Total: 33.359,09

Baixa despeses (en milers d’euros)

Entitat 00091

Capítol VII

Import: 64.908,34

Baixa: 750,00

Total: 64.158,34

Alta ingressos (en milers d’euros)

Entitat 00091

Capítol I43

Import: 25.114,04

Baixa: 750,00

Total: 25.864,04

Alta despeses (en milers d’euros)

Entitat 00091

Capítol 2

Import: 4.695,52

Baixa: 750,00

Total: 5.445,52

Total altes: 750,00 milers d’euros

Total baixes: 750,00 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros.

Esmena número 2.474 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Programa 714.50 Política agrària comuna

Capítol IV Transferències corrents

Línia/projecte S8462 Participació en campanyes de conscienciació i sistemes d’incentius de la separació en origen.

On diu:

Relació de beneficiaris de la línia nominativa: Emtre-àrea de gestió v2

Import: 750,00

Ha de dir:

Relació de beneficiaris de la línia nominativa: Emtre-àrea de gestió V2

Import: 720,00

Consorcio: àrea de gestió A3

Import: 30,00.

Esmena número 2.475 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Import: 27.200,00

Baixa: 1.526,72

Total: 25.673,28

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol IV Transferències corrents

Línia X8168 Finançament operacions corrents de l’AVFGA

Import: 200,00

Alta: 125,80

Total: 325,80

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol VII Transferències de capital

Línia X8169 Finançament operacions de capital de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Import: 150,00

Alta: 85,92

Total: 235,92

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol VII Transferències de capital

Línia S3090 Ajudes inversions en infraestructures

Import: 1.800,00

Alta: 1.000,00

Total: 2.800,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol VII Transferències de capital

Línia X8801 Col·laboració SSV-IVIA lluita contra plagues

Import: 200,00

Alta: 200,00

Total: 400,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova

Denominació de la línia: Conveni Consell General Col·legis Veterinaris Comunitat Valenciana

Beneficiaris previstos: Consell General Col·legis Veterinaris Comunitat Valenciana

Descripció i finalitat: obtindre la certificació ISO 17020 per a realitzar les funcions d’identificació, registre, emissió i expedició de passaports d’equins en col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura.

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Import: 0,00

Alta: 10,00

Total: 10,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol VII Transferències de capital

Línia nova

Denominació de la línia: Ajudes minimis escorxadors de petita capacitat

Beneficiaris previstos: persones físiques i jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat a pesar que no tinga personalitat jurídica.

Descripció i finalitat: ajudes de minimis per a la millora dels processos productius i de l’eficiència dels escorxadors de petita capacitat. Les inversions consistiran en la compra i instal·lació de maquinària, reforma de les instal·lacions ja existents i inversions en la construcció de nous escorxadors de petita capacitat. Aquestes instal·lacions podran ser fixes o mòbils. Ajudes per a dotar els escorxadors de centres de neteja i desinfecció de vehicles.

Mode de concessió: concurrència competitiva

Import: 0,00

Alta: 100,00

Total: 100,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova

Denominació de la línia: Conveni de col·laboració amb la Fira del Formatge de Montanejos

Beneficiaris previstos: Ajuntament de Montanejos

Descripció i finalitat: col·laboració en l’organització de la Fira del Formatge de Montanejos i al mateix temps ajudar a les empreses formatgeres per a divulgar i donar a conèixer els seus productes de manera que s’incentive la ramaderia de producció lletera a la Comunitat Valenciana.

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Import: 0,00

Alta: 5,00

Total: 5,00

Total altes: 1.526,72 milers d’euros

Total baixes: 1.526,72 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros

Entitat 00091 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària

Alta ingressos (en milers d’euros)

Entitat 91

Capítol I73

Import: 33.359,09

Alta: 85,92

Total: 33.445,01

Alta despeses (en milers d’euros)

Entitat 91

Capítol VII

Import: 64.158,34

Alta: 85,92

Total: 64.244,26

Alta ingressos (en milers d’euros)

Entitat 91

Capítol I43

Import: 25.864,40

Alta: 125,80

Total: 25.990,20

Alta despeses (en milers d’euros)

Entitat 91

Capítol 2

Import: 5.445,52

Alta: 125,80

Total: 5.571,32

Total altes: 211.720,00 milers d’euros

Total baixes: 0,00 milers d’euros

Total: 211.720,00 milers d’euros.

Esmena número 2.476 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol IV Transferències corrents

Línia S7296 Conveni de col·laboració de lluita contra plagues

On diu:

Descripció i finalitat: incorporar la lluita biològica per al control de plagues. Identificació i prospecció dels vector de la Xylella enutjosa,

Ha de dir:

Descripció i finalitat: incorporar la lluita biològica per al control de plagues. Identificació i prospecció dels vector de la Xylella fastidiosa.

Esmena número 2.477 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8667 Projectes estratègies microbiològiques Xylella.

On diu:

Descripció i finalitat: analitzar estratègies microbiològiques per a combatre el creixement de la Xylella enutjosa,

Ha de dir:

Descripció i finalitat: analitzar estratègies microbiològiques per a combatre el creixement de la Xylella fastidiosa.

Esmena número 2.478 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol VII Transferències de capital

Línia S8465 Millora d’infraestructures en protectores

On diu:

Descripció i finalitat: ajudes per a millorar les instal·lacions i les infraestructures de les protectores i d’aquelles empreses que es dediquen a l’arreplega d’animals abandonats,

Ha de dir:

Descripció i finalitat: ajudes per a millorar les instal·lacions i les infraestructures de les protectores que es dediquen a l’arreplega d’animals abandonats.

Esmena número 2.479 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 05 Direcció General del Canvi Climàtic

Programa 442.60 Canvi climàtic

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Import: 1.880,30

Baixa: 215,00

Total: 1.665,30

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 05 Direcció General del Canvi Climàtic

Programa 442.60 Canvi climàtic

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8701000 Col·laboració amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana sobre els objectius de desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030

Import: 10,00

Alta: 90,00

Total: 100,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 05 Direcció General del Canvi Climàtic

Programa 442.60 Canvi climàtic

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8703000 Conveni CEMAS

Import: 20,00

Alta: 80,00

Total: 100,00

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 05 Direcció General del Canvi Climàtic

Programa 442.60 Canvi climàtic

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova (S8800000) Càtedra de Cultura Científica per a l’emergència Climàtica

Descripció i finalitats: Abordar els problemes socioambientals del canvi climàtic que exigeixen una actuació immediata com a oportunitat per a transformar la societat cap a un model més resilient i sostenible

Beneficiaris previstos: Jardí Botànic de la Universitat de València

Manera de concessió: concessió directa, article 168.a

Import: 0,00

Alta: 45,00

Total: 45,00

Total altes: 215,00 milers d’euros

Total baixes: 215,00 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros.

Esmena número 2.480 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 06 Direcció General de Transició Ecològica

Programa 442.61 Transició ecològica

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8795000 Actuacions de promoció i difusió per entitats locals de la Comunitat Valenciana de les comunitats energètiques locals

Import: 800,00

Baixa: 200,00

Total: 600

Alta (en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 06 Direcció General de Transició Ecològica

Programa 442.61 Transició

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Subconcepte econòmic 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 380,00

Alta: 200,00

Total: 580,00

Total altes: 200,00 milers d’euros

Total baixes: 200,00 milers d’euros

Total: 0,00 milers d’euros.

Esmena número 2.481 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb esmena de correcció tècnica RE número 48.256

(en milers d’euros)

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.10 Ordenació i millora de la producció pesquera

FP3 Detall d’ingressos afectes a programes

Capítol

Línia/projecte

On diu:

Origen/destinació finançament: Ajudes estructurals al sector de la pesca i l’aqüicultura. FEMP

Capítol 2

Línia 22002000

Import: 369,75

Ha de dir:

Origen/destinació finançament: Ajudes estructurals al sector de la pesca i l’aqüicultura. FEMP

Capítol 2

Línia 22002000

Import: 217,08

Capítol 1

Línia NA

Import: 152,67

Esmena número 2.482 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental

Capítol IV Inversions real

Subprojecte MA821000 Ordenació i gestió forestal

Import: 184,46

Baixa: –80,00

Total: 104,46

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental

Capítol IV Inversions reals

Subprojecte FM710000 Manteniment actuacions en espais naturals

Import: 5.940,00

Baixa: –2.410,00

Total: 3.530,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental

Capítol VII Transferències de capital

Línia X7831000 Inversió i desenvolupament de zones forestals i millora viabilitat boscos PDR CV 2014-2020 S. Ord. i GF

Import: 1.036,07

Alta: 720,00

Total: 1.756,07

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental

Capítol VII Transferències de capital

Línia X6252000 Conservació i desenvolupament de la Xarxa Natura 2000 al medi forestal

Import 730,00

Alta 1.220,00

Total 1.950,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental

Capítol VI Inversions real

Projecte MA819000 Actuacions vida silvestre

Import: 585,00

Alta: 300,00

Total: 885,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 01 Direcció General del Medi Natural i d’Avaluació Ambiental

Programa 442.40 Medi natural i avaluació ambiental

Capítol VI Inversions reals

Projecte RA000 Adquisició terrenys i béns naturals

Import: 25,00

Alta: 250,00

Total: 275,00

Total altes: 2.490,00

Total baixes: –2.490,00

Total: 0,00

Entitat 91 AVFGA

Alta ingressos

Entitat 91

Capítol I73

Import: 33.445,010

Baixa: 720,00

Total: 34.165,010

Alta despeses

Entitat 91

Capítol VII

Import: 64.244,260

Baixa: 720,000

Total: 64.964,260

Total altes: 720,00

Total baixes: 0,00

Total: 720,00.

Esmena número 2.483 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.80 Agricultura i ramaderia

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Import: 27.200,00

Baixa: –1.000,00

Total: 26.200,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.20 Ordenació i millora de la producció agrària

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1698000 Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària

Import: 3.000,00

Alta: 1.000,00

Total: 4.000,00

Total altes: 1.000,00

Total baixes: –1.000,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.484 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 531.10 Estructures agràries

Capítol VI Inversions real

Projecte FN600 Noves infraestructures agràries

Subprojecte FN600A46 Construcció embassament de Relleu (Alacant)

Import: 3.000,00

Baixa: –1.960,00

Total: 1.040,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 531.10 Estructures agràries

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8164 Millora de les estructures de les cooperatives fusió i integració

Import: 300,00

Alta: 200,00

Total: 500,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.20 Ordenació i millora de la producció agrària

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Import: 160,00

Alta: 700,00

Total: 860,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 531.10 Estructures agràries

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8798 Suport a la formació i orientació tècnica

Import: 10,00

Alta: 30,00

Total: 40,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 531.10 Estructures agràries

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova

Denominació de la línia: Càtedra d’Integració Empresarial Cooperativa

Beneficiaris previstos: Centre d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA)

Descripció i finalitat: Col·laboració financera mitjançant conveni per a la creació d’una càtedra que dinamitze la fusió i integració empresarial de cooperatives agroalimentàries

Mode de concessió: concessió directa article 168.a

Import: 0,00

Alta: 30,00

Total: 30,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 01 Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Programa 714.20 Ordenació i millora de la producció agrària

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1698000 Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària

Import: 3.000,00

Alta: 1.000,00

Total: 4.000,00

Total altes: 1.960,00

Total baixes: –1.960,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.486 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 51210 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol VII Transferències de capital

Línia S8787 Programes d’inversions en els municipis de la Ribera inclosos en la fase I, II i III d’abastiment des de l’ETAP d’Alzira

Import: 1.592,00

Baixa: –1.592,00

Total: 0,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol VI Inversions reals

Projecte FN570

Subprojecte FN570446. Xarxa de transport Séquia Reial del Xúquer, sectors 42, 43, 44

Import: 214,00

Alta: 322,00

Total: 536,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol VI Inversions reals

Projecte FN580

Subprojecte FN580306 Xarxa evacuació pluvials Almoradí. Vega Renhace.

Import: 418,00

Alta: 350,00

Total: 768,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol VI Inversions reals

Projecte FN580

Subprojecte FN580426 Col·lector interceptor de l’avinguda d’Espioca a Silla.

Import: 715,00

Alta: 350,00

Total: 1.065,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol VI Inversions reals

Projecte FN790

Subprojecte nou FN790__ Redacció projecte reutilització Racó de Lleó i Novelda

(nou subprojecte)

Import: 0,00

Alta: 540,00

Total: 540,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol VI Inversions reals

Projecte FN790

Subprojecte nou FN790__ Redacció projecte reutilització d’aigües regenerades depuradora de San Fulgencio al Baix Segura

(nou subprojecte)

Import: 0,00

Alta: 30,00

Total: 30,00

Total altes: 1.592,00

Total baixes: –1.592,00

Total: 0,00

Esmena número 2.487 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S898000 PPC Promoció de la qualitat agroalimentària

On diu:

Beneficiaris previstos: entitats locals

Descripció i finalitat: Impulsar la promoció i la implantació de la qualitat dels productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana,

Ha de dir:

Beneficiaris previstos: ajuntaments, institucions i associacions

Descripció i finalitat: Impulsar la promoció i la implantació de la qualitat dels productes agroalimentaris de la Comunitat Valenciana. Fomentar la presència de productes de qualitat agroalimentària diferenciada i ecològics en les fires agroalimentàries i jornades gastronòmiques locals.

Esmena número 2.488 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S169000 Promoció de la qualitat agroalimentària

Import: 361,38

Baixa: –361,38

Total: 0,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova (S114700)

Denominació: Programa de millora de les condicions de les persones migrants temporeres

Beneficiaris previstos: organitzacions professionals agràries (segons l’annex)

Mode concessió: concessió directa article 168.a

Descripció i finalitat: Ajudes destinades a la realització de projectes dirigits a la millora de les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada

Relació de beneficiaris de la línia nominativa

AVA-ASAJA: 27,38

Unió de Llauradors i Ramaders: 122,00

COAG-CV: 74,00

Joves agricultors ASAJA Alacant: 38,00

Import: 0,00

Alta: 361,38

Total: 361,38

Total altes: 361,38

Total baixes: –361,38

Total: 0,00.

Esmena número 2.489 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VI Inversions reals

Línia ET00000 Elements de transport

Import: 30,00

Baixa: –30,00

Total: 0,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S866400 Suport a la promoció dels productes de qualitat diferenciada i ecològics

Import: 100,00

Alta: 30,00

Total: 130,00

Total altes: 30,00

Total baixes: –30,00

Total: 0,00

Esmena número 2.490 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S879000 Ajuda a la celebració de fires agroalimentàries de caràcter local

Import: 100,00

Baixa: –100,00

Total: 0,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S879100 Foment de la presència de productes de qualitat diferenciada en el canal Horeca

Import: 200,00

Alta: 100,00

Total: 300,00

Total altes: 100,00

Total baixes: –100,00

Total: 0,00

Esmena número 2.491 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VII Transferències de capital

Línia X618200 Finançament operacions de capital de l’AVFGA

Import: 5.277,26

Baixa: –100,00

Total: 5.177,26

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VI Inversions reals

Línia EM2800 Ampliació reforma oficines comarcals

Import: 150,00

Baixa: –150,00

Total: 0,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia X618100 Transferències corrents AVFGA

Import: 773,00

Alta: 250,00

Total: 1.023,00

Total altes: 250,00

Total baixes: –250,00

Total: 0,00

Entitat 91 AVFGA

Baixa ingressos

Entitat 91

Capítol I73

Import: 34.165,01

Baixa: –100,00

Total: 34.065,010

Baixa despeses

Entitat 91

Capítol VII

Import: 64.964,26

Baixa: –100,00

Total: 64.864,26

Alta ingressos

Entitat 91

Capítol I43

Import: 25.990,20

Baixa: 250,00

Total: 26.240,20

Alta despeses

Entitat 91

Capítol 2

Import: 5.571,32

Baixa: 250,00

Total: 5.821,32

Total altes: 250,00

Total baixes: –100,00

Total: 150,00

Esmena número 2.492 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8184 Suport a certificació producció ecològica

Import: 1.000,00

Baixa: –150,00

Total: 850,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S868300 Activitats de promoció de productes de qualitat diferenciada per mitjà de la presència en activitats firals a la província d’Alacant

Import: 35,00

Baixa: –5,00

Total: 30,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia EC2800 Construcció oficines comarcals

Import: 1,00

Baixa: –1,00

Total: 0,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VI Inversions reals

Línia EM310000 Ampliació/reforma altres centres

Import: 5,27

Baixa:-5,27

Total: 0,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VII Transferències de capital

Línia S818500 Millora de les estructures de gestió i control del CAE

Import 100,00

Baixa -30,00

Total 70,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VII Transferències de capital

Línia X618200 Finançament operacions de capital de l’AVFGA

Import: 5.277,26

Baixa: –986,73

Total: 4.290,53

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament Rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol II

Línia 226 Despeses diverses

Import: 1.500,00

Alta: 1.178,00

Total: 2.678,00

Total altes: 1.178,00

Total baixes: –1.178,00

Total: 0,00

Entitat 91 AVFGA

Baixa ingressos

Entitat 91

Capítol I73

Import: 34.065,01

Baixa: –986,73

Total: 33.078,28

Baixa despeses

Entitat 91

Capítol VII

Import: 64.864,26

Baixa: –986,73

Total: 63.877,53

Total altes: 0,00

Total baixes: –986,73

Total: –986,73.

Esmena número 2.493 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VII Transferències de capital

Línia X618200 Finançament operacions de capital de l’AVFGA

Import: 5.277,266

Baixa: –30,00

Total: 5.247,266

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S617200 Programes intersectorials en matèria d’atributs i valors de la qualitat agroalimentària

Import: 180,00

Alta: 30,00

Total: 210,00

S6172000 Programes intersectorials en matèria d’atributs i valors de la qualitat agroalimentària

On diu:

Relació de beneficiaris de la línia nominativa:

Associació Elaboradors del Cava: 20,00

Fedacova: 65,00

Proava: 75,00

Asfplant: 20,00,

Ha de dir:

Relació de beneficiaris de la línia nominativa:

Associació d’Elaboradors del Cava: 20,00

Fedacova: 80,00

Proava: 75,00

Asfplant: 35,00

Total altes: 30,00

Total baixes: –30,00

Total: 0,00

Entitat 91 AVFGA

Baixa ingressos

Entitat 91

Capítol I73

Import: 33.078,28

Baixa: –30,00

Total: 33.048,28

Baixa despeses

Entitat 91

Capítol VII

Import: 63.877,53

Baixa: –30,00

Total: 63.847,53

Total altes: 0,00

Total baixes: –30,00

Total: –30,00.

Esmena número 2.494 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8970 Càtedra Agroecologia i Qualitat Agroalimentària (UPV)

On diu:

Denominació de la línia: Càtedra Agroecologia i Qualitat agroalimentària (UPV),

Ha de dir:

Denominació de la línia: Càtedra d’Agroecologia José Luís Porcuna.

Esmena número 2.495 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol VII Transferències de capital

Línia X618200 Finançament operacions de capital de l’AVFGA

Import: 5.277,26

Baixa: –20,00

Total: 5.257,26

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 02 Direcció General de Desenvolupament Rural

Programa 542.20 Desenvolupament rural, qualitat, producció ecològica, R+D+I

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova

Denominació de la línia: Suport a la coordinació i cooperació entre grups d’acció local de la Comunitat Valenciana

Beneficiaris previstos: Xarxa Valenciana de Desenvolupament Rural

Descripció i finalitat: suport a les tasques de coordinació i cooperació entre els Grups d’Acció Local de la Comunitat Valenciana dins els plans de l’Estratègia Leader

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Import: 0,00

Alta: 20,00

Total: 20,00

Total altes: 20,00

Total baixes: –20,00

Total: 0,00

Entitat 91 AVFGA

Baixa ingressos

Entitat 91

Capítol I73

Import: 33.048,28

Baixa: –20,00

Total: 33.028,28

Baixa despeses

Entitat 91

Capítol VII

Import: 63.847,53

Baixa: –20,00

Total: 63.827,53

Total altes: 0,00

Total baixes: –20,00

Total: –20,00.

Esmena número 2.496 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció:12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol IV Transferències corrents

Línia S1337 Voluntariat de prevenció d’incendis forestals

Import: 600,00

Baixa: –100,00

Total: 500,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol VI Inversions reals

Línia FM660000 manteniment infraestructures prevenció incendis

Import: 2.267,53

Baixa: –200,00

Total: 2.067,53

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol VI Inversions reals

Línia FN660 Noves infraestructures prevenció d’incendis

Import:770,00

Baixa: –370,00

Total: 400,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Línia

Import: 15.944,59

Alta: 100,00

Total: 16.044,59

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8693 Ajudes al control de la vegetació per mitjà de pasturatge extensiu

Import: 30,00

Alta: 70,00

Total: 100,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol VII Transferències de capital

Línia S8694 Ajudes execució PLPIF

Import: 1.300,00

Alta: 300,00

Total: 1.600,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol VII Transferències de capital

Línia S8695 Ajudes per a fomentar alternatives a l’ús del foc en agricultura

Import: 100,00

Alta: 200,00

Total: 300,00

Total altes: 670,00

Total baixes: –670,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.497 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre Gestor 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental

Capítol IV Transferències Corrents

Línia S8493 Reducció de residus a abocador per sota dels objectius de PIRCVA 2019

Import: 300,00

Baixa: –300,00

Total: 0,00

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre Gestor 02 Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental

Programa 442.50 Qualitat i educació ambiental

Capítol IV Transferències corrents

Línia S8491 Educadors ambientals per a la millora de gestió de residus domèstics assimilables

Import: 25,00

Alta: 300,00

Total: 325,00

Total altes: 300,00

Total baixes: –300,00

Total: 0,00.

Esmena número 2.498 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 03 Direcció General de l’Aigua

Programa 512.10 Gestió i infraestructures de recursos hidràulics, sanejament i depuració d’aigües

Capítol II Compra de béns corrents i despeses de funcionament

Línia 227 Treballs fets per altres empreses i professionals

Import: 2.830,00

Baixa: –150,00

Total: 2.680,00

Baixa

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol VI Inversions reals

Línia FM660000 Manteniment infraestructures prevenció incendis

Import: 2.267,53

Baixa: –200,00

Total: 2.067,53

Alta

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 03 Secretaria Autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Centre gestor 04 Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Programa 442.90 Prevenció incendis forestals

Capítol I despesa de personal

Import: 1.296,58

Alta: 350,00

Total: 1.646,58

Total altes: 350,00

Total baixes: –350,00

Total: 0,00.

Esmena d’aproximació RE 47.989, a l’esmena número 2.499 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

(en milers d’euros)

Baixa

Secció 12. Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02. Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 03 DG de la PAC

Programa 714.50 Política Agrària Comuna

Capítol IV Transferències corrents

Línia X6148 Finançament operacions corrents AVFGA

Import: 18.510,00

Baixa: –145,00

Total: 18.365,00

Alta

Secció 12. Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Servei 02. Secretaria Autonòmica d’Agricultura i Desenvolupament Rural

Centre gestor 03 DG de la PAC

Programa 542.70 Indústries Agroalimentàries, Transferència de Tecnologia I+D+i

Capítol IV Transferències corrents

Línia nova:

Denominació: Conveni amb la Fundació Valenciana d’Agricultura i Medi Ambient (FUVAMA) per realització d’estudi nutrigenòmic de les propietats nutricionals d’algunes fruites.

Descripció i finalitat: Realització d’estudi nutrigenòmic de les propietats nutricionals de la taronja, mandarina, caqui i mangrana a través de l’INCLIVA.

Beneficiaris previstos: Fundació Valenciana d’Agricultura i Medi Ambient (FUVAMA)

Manera de concessió: Concessió directa, art. 168 a)

Import: 0,00

Alta: 145,00

Total: 145,00

Total altes: 145,00

Total baixes: –145,00

Total: 0,00

Esmena número 2.500 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12

Programa 714.80

Capítol IV

Fitxa FP7

Cal afegir un nou codi línia:

Denominació: conveni de col·laboració amb el III Fòrum de Bioprotecció

Beneficiaris previstos: Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Graus de València i Castelló

Mode de concessió: concessió directa, article 168.a

Publicar dades: sí

Descripció i finalitat: col·laboració per a la difusió de la bioprotecció i la reducció de productes biosanitaris

Import: 15.000

Baixa

Secció 12

Programa 714.80

Capítol II

Import: 27.200.000,00 euros

Baixa: 15.0000,00 euros

Total: 27.185.000,00 euros

Total altes: 15.000,00 euros

Total baixes: –15.000,00 euros

Total: 0.

De l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana

Esmena número 2.501 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Entitat 00010 Epsar

Annex memòria de actuacions

Objectiu nou: Redacció de projectes per a renovació de tractaments terciaris en municipis del Baix Segura.

Esmena número 2.502 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

Entitat 00010 Epsar

Objectiu nou:

Objectiu i accions que cal desenvolupar durant el 2022

Objectiu nou: Redacció de projectes per a renovació de tractaments terciaris en municipis del Baix Segura.

De la secció 08. Política Territorial. Obres Públiques i Mobilitat

Esmena número 2.647 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08

Programa 513.10

Fitxa FP6

Codi FM51090A

On diu:

Estudi itinerari ciclista CV-333,

Ha de dir:

Estudi itinerari ciclista CV-25.

Codi FM510974

On diu:

Rehabilitació ferma […] (marge esq.) C,

Ha de dir:

Rehabilitació ferma CV-10 pk 6,5 al pk 8,0 (totes dues calçades) i pk 8,0 al 9,0 (marge esquerra). Castelló.

Codi FN510727

On diu:

Redac. mill. qualitat […] (Onda),

Ha de dir:

Redac. mill. qualitat acústica CV-36 pk 5,2 i 5,8 (Torrent) i CV-20 pk 11,0 i 11,5 (Onda).

Esmena número 2.648 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

Centre gestor 01 Direcció General de Política Territorial i Paisatge

Programa 442.70 Ordenació del territori i paisatge

Fitxa FP7

Codi línia S8833000

Mode de concessió

Cal suprimir:

Resolució.

Esmena número 2.649 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

Centre gestor 01 Direcció General de Política Territorial i Paisatge

Programa 442.70 Ordenació del territori i paisatge

Fitxa FP7

Codi línia S8834000

Mode de concessió

Cal suprimir:

Resolució.

Esmena número 2.650 De supressió

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge

Centre gestor 01 Direcció General de Política Territorial i Paisatge

Programa 442.70 Ordenació del territori i paisatge

Fitxa FP7

Codi línia S8836000

Mode de concessió

Cal suprimir:

Resolució.

Esmena número 2.653 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Cal afegir:

Alta

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Programa 513.10 Infraestructures públiques

Fitxa FP6

Codi nou: FN__ Redacció projecte corredor verd/carril ciclopedestre rambla de Rambutxar Sant Vicent del Raspeig

Import 30,00 milers d’euros

Baixa

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Programa 513.10 Infraestructures públiques

Fitxa FP6

Codi FM51024A Rehabilitació del ferm en l’autovia CV-10 del pk 0+000 al pk 4+000 totes dues calçades

Es disminueix 30,00 milers d’euros.

Esmena número 2.654 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Cal afegir:

Alta

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Direcció General d’Obres Públiques

Programa 513.10 Infraestructures públiques

Fitxa FP6

Codi nou: FN__ Estudi de planificació de la prolongació del tram a Sant Vicent del Raspeig i estudi de reordenació del trànsit

Import 80,00 milers d’euros

Baixa

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Programa 513.10 Infraestructures públiques

Fitxa FP6

Codi FM51024A Rehabilitació del ferm en l’autovia CV-10 del pk 0+000 al pk 4+000 totes dues calçades

Es disminueix 80,00 milers d’euros.

De l’Autoritat de Transport Metropolità de València

Esmena número 2.651 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Entitat 00135 Autoritat de Transport Metropolità de València

Programa 513.99 MRR Actuacions millora de la mobilitat

Fitxa FP6

Codi FN51057B

On diu:

Aparcament dissuasori […] Villanueva de C,

Ha de dir:

Aparcament dissuasiu xarxa MetroValència: Estació Horta Vella L2 Bétera-Castelló.

Codi FN51058B

On diu:

Aparcament dissuasori […] Torrent avinguda (Rib,

Ha de dir:

Aparcament dissuasiu xarxa MetroValència: Estació El Clot (Riba-roja de Túria). L2 Llíria-Torrent Av.

Codi FN510636

On diu:

Itineraris ciclopeatonals […] Trams 4,

Ha de dir:

Itineraris pedalables àrea metropolitana de València. Anell Verd. Trams 4 i 5.

Codi FN510677

On diu:

Itineraris ciclopeatonals […] sobre la V-21

Anualitat 2023: 0,00,

Ha de dir:

Itineraris pedalables àrea metropolitana de València. Passarel·la sobre la V-21 a Massalfassar

Anualitat 2023: 196.840,00.

Codi FN510678

On diu:

Itineraris ciclopeatonals […] d’Ojos Negros i la V,

Ha de dir:

Itineraris pedalables àrea metropolitana de València

Connexió via verda Ojos Negros i via Xurra.

Codi FN510709

On diu:

Itineraris ciclopeatonals […] vianants de l’autovia,

Ha de dir:

Itineraris pedalables àrea metropolitana de València. Permeabilització CV-35 San Antonio de Benagéber.

Codi FN510710

On diu:

Itineraris ciclopeatonals […] vianants de l’autovia,

Ha de dir:

Itineraris pedalables àrea metropolitana de València. Permeabilització CV-30 Burjassot-València.

Codi FN510718

On diu:

Itineraris ciclopeatonals […] Pas de vianant,

Ha de dir:

Itineraris pedalables àrea metropolitana de València. Passarel·la V-21 la Pobla de Farnals.

Codi FN520314

On diu:

Itineraris de vianants […] Pas de vianant,

Ha de dir:

Itineraris per als vianants àrea metropolitana de València. Permeabilització estació metro Meliana.

Codi FN520322

On diu:

Itineraris de vianants […] de vianants i ci,

Ha de dir:

Itineraris per als vianants àrea metropolitana de València. Passarel·la baixador del metro a Omet. Picassent.

Esmena número 2.652 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Entitat 00135 Autoritat de Transport Metropolità de València

Programa 513.31 Autoritat de Transport Metropolità de València

Fitxa FP4

Problemàtica sobre la qual s’actua

On diu:

1. Mobilitat […] i activitat administrativa,

Ha de dir:

1. Sistema de transport públic metropolità de València que atenga la problemàtica derivada del canvi climàtic i la perspectiva de gènere.

2. Mobilitat en l’àrea de transport metropolità de València que atenga la problemàtica derivada del canvi climàtic i la perspectiva de gènere.

3. Qualitat en els serveis de transport i mobilitat metropolitana de València que atenga la problemàtica derivada del canvi climàtic i la perspectiva de gènere.

4. Perspectiva de gènere en matèria de contractació i activitat administrativa.

Objectiu bàsic

On diu:

1.2. Enfortiment del sistema tarifari integrat,

Ha de dir:

1.2. Infraestructures de transport adequades a les necessitats de mobilitat i la de perspectiva de gènere.

Cal afegir un objectiu nou:

1.3. Enfortiment del sistema tarifari integrat.

On diu:

3.2. Incloure la perspectiva […] de València,

Ha de dir:

3.2. Sistema d’informació de transport integrat.

On diu:

3.3. Promoció de la investigació […] i mobilitat,

Ha de dir:

3.3. Incloure la perspectiva de gènere en les estadístiques i les investigacions en l’àmbit de l’ATMV.

Cal afegir un objectiu nou:

3.4. Promoció de la recerca i la innovació en matèria de transport i mobilitat.

Principals línies d’actuació per assolir l’objectiu i indicadors

Cal afegir dues línies noves:

1.2.1. Simplificació del sistema tarifari i impuls de impuls de la integració tarifària.

3.2.1. Sistemes d’informació integrats per a tots els modes de transport metropolità de València.

Annex FP4

Objectiu bàsic

On diu:

3.5. Promoció de la investigació,

Ha de dir:

3.4. Promoció de la investigació.

Esmena número 2.657 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Entitat 00135 Autoritat de Transport Metropolità de València

Programa 513.31 Autoritat de Transport Metropolità de València

Fitxa FP2

Alta

Capítol I

Línia 190 Dotació financera

Import: 591.550,00 euros

Alta: 26.040,00 euros

Total: 617.590,00 euros

Baixa

Capítol II

Línia 290 Dotació financera

Import: 26.040,00 euros

Baixa: 26.040,00 euros

Total: 0 euros

Total altes: 26.040,00 euros

Total baixes: 26.040,00 euros

Total: 0 euros.

Esmena número 2.658 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Entitat 00135 Autoritat de Transport Metropolità de València

Programa 513.91 MRR Autoritat de Transport Metropolità de València

Fitxa FP2

Cal afegir un centre de despesa nou 0614.

Baixa

Capítol II

Centre de despesa MRR 0111

Import: 973.710,00 euros

Baixa: 973.710,00 euros

Total: 0 euros

Baixa

Capítol VI

Centre de despesa MRR 0111

Import: 8.547.010,00 euros

Baixa: 239.010,00 euros

Total: 8.308.000,00 euros

Alta

Capítol II

Centre de despesa nou MRR 0614

Alta: 973.710,00 euros

Total: 973.710,00 euros

Alta

Capítol VI

Centre de despesa nou MRR 0614

Alta: 239.010,00 euros

Total: 239.010,00 euros

Total despeses altes: 1.212.720,00 euros

Total despeses baixes: 1.212.720,00 euros

Total despeses: 0 euros.

De Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)

Esmena número 2.656 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 08

Entitat 00009 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Fitxa annex MRR

Cal afegir un nou centre de despesa

Baixa

Centre de despesa MRR 0111

Capítol 6

Import: 50.975.870,00 euros

Baixa: –3.849.890,00 euros

Total: 47.125.980,00 euros

Alta

Nou centre de despesa MRR 0614

Capítol 6

Alta: 3.849.890,00 euros

Total: 3.849.890,00 euros

Total altes despesa: 3.849.890,00 euros

Total baixes despesa: –3.849.890,00 euros

Total despesa: 0 euros

Com a conseqüència d’aquesta esmena es deriva el següent en el capítol d’ingressos:

Baixa

Centre de despesa MRR 0111

Capítol 7

Import: 50.975.870,00 euros

Baixa: –3.849.890,00 euros

Total: 47.125.980,00 euros

Alta

Nou centre de despesa MRR 0614

Capítol 7

Alta: 3.849.890,00 euros

Total: 3.849.890,00 euros

Total altes ingressos: 3.849.890,00 euros

Total baixes ingressos: –3.849.890,00 euros

Total Ingressos: 0 euros.

De la secció 20. Despeses Diverses

Esmena número 2.687 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 20

Programa 61260

Fitxa FP3

On diu:

PT190000 Préstecs bonificats IVF Resistir FEDER REACT-EU instruments financers FEDER,

Ha de dir:

PT100000 Préstecs bonificats IVF Resistir FEDER REACT-EU instruments financers FEDER.

Esmena número 2.688 De modificació

GP Socialista; GP Compromís

Baixa

Secció 20 Despeses Diverses

Servei 01 Despeses Diverses

Centre gestor 00 Despeses Diverses

Programa 612.60 Despeses Diverses

Capítol VIII Actius financers

Codi PA527000

Denominació Consorci Copa de l’America 2007

Import 12.600,00 milers d’euros

Baixa 12.000,00 milers d’euros

Total 600,00 milers d’euros

Alta

Secció 20 Despeses Diverses

Servei 01 Despeses Diverses

Centre gestor 00 Despeses Diverses

Programa 462.70 Servei Públic de Radiotelevisió

Capítol IV Transferències corrents

Línia: línia nova

Denominació línia Finançament de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a la dinamització del sector audiovisual

Mode de concessió: Transferència a organismes i entitats de la Generalitat

Descripció i finalitat: Finançament de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per a la dinamització i l’enfortiment del sector audiovisual a través de produccions de nova creació

Publicar dades: Sí

Import 0

Alta 12.000,00 milers d’euros

Total 12.000,00 milers d’euros.

De la secció 21. Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Esmena número 2.750 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Programa 54260

Capítol IV

Fitxa FP7

Cal afegir una línia nova

Denominació: Càtedra Innovació Ceràmica

Beneficiaris previstos: Universitat Jaume I

Descripció i finalitat: Realització d’activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement e innovació del sector

Mode de concessió: Concessió directa article 168.a

Import 15.000, 00 euros

Baixa

Secció 21

Programa 54260

Capítol VII

Fitxa FP7

Línia S8399000

Import 500.000,00 euros

Baixa -15.000,00 euros

Total 485.000,00 euros

Total altes 15.000,00 euros

Total baixes -15.000,00 euros

Total 0 euros.

Esmena número 2.751 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Programa 54260

Capítol VII

Fitxa FP7

Codi de línia S8739000 Impuls del programa de territoris intel·ligents de la Comunitat Valenciana

En import

On diu: 775.000,00 euros,

Ha de dir: 840.000, 00 euros.

Baixa

Secció 21

Programa 54260

Capítol VII

Línia S8399000

Import 500.000,00 euros

Baixa -65.000,00 euros

Total 435.000, 00 euros

Total altes 65.000,00 euros

Total baixes -65.000,00 euros

Total 0 euros

Com a conseqüència d’aquesta esmena:

Hi ha una modificació en l’annex de la línia S8739000

On diu:

Beneficiaris: Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Import 75.000,00 euros,

Ha de dir:

Beneficiaris: Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Import 100.000,00 euros.

On diu

Total 775.000,00 euros,

Ha de dir:

Total 840.000,00 euros.

Cal afegir una línia nova a l’annex de la línia S8739000

Beneficiaris: Fundació de la Comunitat Valenciana El Olmo

Import 40.000,00 euros.

Esmena número 2.752 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 48.001

Secció 21

Programa 54260

Capítol VII

Fitxa FP7

Codi de línia S8739000

On diu:

Denominació: Impuls del programa de territoris intel·ligents en la Comunitat Valenciana,

Ha de dir:

Denominació: Impuls del programa de territoris innovadors en la Comunitat Valenciana.

On diu:

Descripció i finalitat: Foment i desenvolupament de projectes i activitats en matèria de territoris intel·ligents a la Comunitat Valenciana que contribueixen a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics o d’ocupació i enfortint el caràcter dels municipis innovadors,

Ha de dir:

Descripció i finalitat: Foment i desenvolupament de projectes i activitats en matèria de territoris innovadors a la Comunitat Valenciana que contribueixen a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en termes socials, educatius, mediambientals, econòmics o d’ocupació i enfortint el caràcter dels municipis innovadors.

On diu:

Annex FP7

Relació de beneficiaris de la línia nominativa S8739000

Impuls del programa de territoris intel·ligents a la Comunitat Valenciana

Ha de dir:

Annex FP7

Relació de beneficiaris de la línia nominativa S8739000

Impuls del programa de territoris innovadors a la Comunitat Valenciana

Esmena número 2.753 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Programa 54260

Fitxa FP4

Cal modificar en el 4.1.1 Principals línies d’actuació

On diu:

Pla d’impuls de la innovació territorial: avaluació, diagnòstic i seguiment de la innovació en municipis; desenvolupament d’una plataforma col·laborativa de solucions d’innovació; programa d’acompanyament a municipis per a la implementació del model Missions; formació del personal municipal en matèria d’innovació; programa d’ajudes a projectes d’innovació; projectes pilot experimentals; creació de laboratoris d’innovació urbana,

Ha de dir:

Pla d’impuls de la innovació territorial: avaluació, diagnòstic i seguiment de la innovació en municipis; desenvolupament d’una plataforma col·laborativa de solucions d’innovació; programa d’acompanyament a municipis per a la implementació del model Missions; formació del personal municipal en matèria d’innovació; programa d’ajudes a projectes d’innovació; projectes pilot experimentals; creació de laboratoris d’innovació urbana; smart villages.

Esmena número 2.754 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Programa 54260

Fitxa FP4

Objectiu bàsic 5.1

Indicador 3

On diu:

Accions divulgatives dirigides a la població i material informàtic sobre casos d’èxit en matèria d’innovació,

Ha de dir:

Accions divulgatives dirigides a la població i material informatiu sobre casos d’èxit en matèria d’innovació.

On diu:

Valor 5,

Ha de dir:

Valor 3.

Esmena número 2.755 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Programa 12171

Fitxa FP7

Cal afegir un codi línia nou

Denominació: Col·laboració amb l’Autoritat Portuària d’Alacant per a l’elaboració del estudi de viabilitat d’un districte d’innovació sostenible i obert al port d’Alacant

Beneficiaris previstos: Autoritat Portuària d’Alacant

Mode de concessió: Concessió directa 168.a

Descripció i finalitat Elaboració d’un estudi per a disposar d’informació que puga coordinar e identificar les sinergies de les actuacions entre l’autoritat portuària i la Generalitat

Import 60.000,00 euros

Baixa

Secció 21

Programa 12171

Fitxa FP2

Import 1.313.000,00 euros

Baixa -60.000,00 euros

Total 1.253.000,00 euros

Total altes 60.000,00 euros

Total baixes -60.000,00 euros.

Esmena número 2.756 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 48.000

Secció 21

Programa 54250

Fitxa FP1

Capítol G3 Despeses financeres

Pressupost inicial 2022

En import

On diu:

Ha de dir: 27.540,00 euros.

Baixa

Secció 21

Programa 54250

Fitxa FP2

Aplicació econòmica 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals

Import 655.100,00 euros

Baixa -27.540,00 euros

Total 627.560,00 euros

Total altes 27.540,00 euros

Total baixes -27.540,00 euros

Total 0 euros.

Esmena número 2.757 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Programa 54520

Fitxa FP7

Codi de línia F5791000

On diu:

Finançar despeses de personal i funcionament i activitats de valER,

Ha de dir:

Finançar despeses de personal, funcionament, inversió i activitats de valER.

Esmena número 2.758 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Amb correcció d’errades RE número 47.999

Secció 21

Programa 54250

Fitxa FP4

Cal afegir un indicador nou

Indicador 2

Descripció: Nombre d’estratègies conjuntes d’investigació i innovació desenvolupades amb altres comunitats autònomes a l’empara del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Unitat de mesura: Estratègies

Valor 4.

Esmena número 2.759 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Servei 1 Sotssecretaria

Centre gestor 1 Sotssecretaria

Programa 542.10 Direcció i serveis generals

Capítol II

Codi 226

Es disminueixen 25,00 milers d’euros. Quantia final 298,96 milers d’euros

Baixa

Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació

Centre gestor 1 Direcció General de Ciència i Investigació

Programa 542.50 Investigació desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I)

Capítol II

Codi 226

Es disminueixen 25,00 milers d’euros. Quantia final 235,00 milers d’euros

Baixa

Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Servei 03 Secretaría Autonòmica d’innovació i Transformació Digital

Centre gestor 02 Direcció General per a l’Avanç de la Societat Digital

Programa 121.71 Societat digital

Capítol II

Codi 227

Es disminueixen 50,00 milers d’euros. Quantia final 1.263,00 milers d’euros

Baixa

Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació

Centre gestor 2 Direcció General d’Universitats

Programa 422.60 Universitat i estudis superiors

Capítol II

Codi 227

Es disminueixen 100,00 milers d’euros. Quantia final 156,34 milers d’euros

Alta

Secció 21 Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Servei 2 Secretaria Autonòmica d’Universitats i Investigació

Centre gestor 2 Direcció General d’Universitats

Programa 422.60 Universitat i estudis superiors

Capítol IV Transferències corrents

Codi S1313000

Denominació: Beques alumnat ensenyaments universitaris i estudis superiors

S’augmenten 200,00 milers d’euros. Quantia final 31.500,00 milers d’euros.

De la Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència

Esmena número 2.760 De modificació

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 21

Entitat 0083. Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència

Programa 54212

Fitxa FP4

On diu:

Fundació Foment Estudis Superiors,

Ha de dir:

Fundació de la Comunitat Valenciana d’Investigació d’Excel·lència.

On diu:

1.1. Obrir línies d’investigació a la frontera del coneixement per a afavorir la producció, promoció, sosteniment i divulgació del coneixement científic i tècnic; fomentar un sistema de ciència internacional com a base per a l’augment de patents, la transferència de tecnologia a les empreses del nostre entorn, la creació de startups, atraure fons internacionals i garantir un sistema preparat per a possibles contingències,

Ha de dir:

1.1. Obrir línies d’investigació a la frontera del coneixement per a afavorir la producció, promoció, sosteniment i divulgació del coneixement científic i tècnic; fomentar un sistema de ciència internacional com a base per a l’augment de patents, la transferència de tecnologia a les empreses del nostre entorn, la creació d’empreses emergents, atraure fons internacionals i garantir un sistema preparat per a possibles contingències, introduint la perspectiva de gènere en totes la polítiques públiques que es duguen a terme.

De la secció 22. Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Esmena d’aproximació RE 48.012, a l’esmena número 2.786 De modificació

GP Popular; GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Baixa

Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern

Programa 111.80 Responsabilitat social i foment de l’autogovern

Fitxa FP1

Capítol G2 Compra de béns i despeses de funcionament

Import: 10,00 milers d’euros

Alta

Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern

Programa 111.80 Responsabilitat social i foment de l’autogovern

Fitxa FP7

Codi línia S8320000

Denominació de la línia: Conveni amb l’Associació de Juristes Valencians per al foment i la recuperació del dret civil valencià

Beneficiaris previstos: Associació de Juristes Valencians

Manera de concessió: concessió directa

Import inicial: 15,00 milers de euros

Augmenta: 10,00 milers d’euros

Import final: 25,00 milers d’euros.

Esmena número 2.821 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència

Centre gestor 01 Direcció General de Participació Ciutadana

Programa 11290 Participació ciutadana

Fitxa annex objectius:

Cal afegir un indicador nou a l’objectiu

3.2. Dissenyar una nova estratègia de subvencions per als projectes participatius de les entitats locals

Indicador 2 Gestió d’ajudes destinades a la creació de la figura del tècnic de participació ciutadana a les entitats locals

Unitat de mesura: Gestió

Valor 10.

Esmena número 2.822 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Servei 02 Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència

Centre gestor 01 Direcció General de Participació Ciutadana

Programa 112.90 Participació ciutadana

Alta

Fitxa FP7

Línia S8342000 Premis a les bones pràctiques de governança de les entitats ciutadanes i locals

Import inicial 15,00 milers d’euros

Augmenta 15,00 milers d’euros

Import final 30,00 milers d’euros

Baixa

Fitxa FP2

Import inicial 332,520 milers d’euros

Baixa 15,00 milers d’euros

Import final 317,520 milers d’euros.

Esmena número 2.823 D’addició

GP Socialista; GP Compromís; GP Unides Podem

Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Servei 03 Secretaria Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica

Centre gestor 02 Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern

Programa 126.70 Qualitat democràtica

Alta

Fitxa FP7

Línia S7922000 Actuacions d’obertura de foses, exhumacions i accions en compliment de la Llei 14/2017

Import inicial 350,00 milers d’euros

Augmenta 250,00 milers d’euros

Import final 600,00 milers d’euros

Baixa

Fitxa FP1

Capítol 2 Compra de béns corrents i despeses func.

Import inicial 1.468,53 milers d’euros

Baixa 250,00 milers d’euros

Import final 1.218,53 milers d’euros