Reducción temporal de tasas COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET LLEI 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGV 28.04.2022)

PREÀMBUL
I
Segons les últimes estadístiques oficials publicades per l’INE, la inflació interanual el mes de març de 2022 s’havia elevat fins al 9,8 per cent, des d’un nivell pròxim a zero a principis de 2021. Aquest augment de la inflació és conseqüència de diversos factors externs: els problemes en la cadena de subministraments provocada per la paralització de l’activitat forçada per la covid-19, l’elevació en el preu de les matèries primeres i energia derivada de la sobredemanda induïda per la recuperació de les economies i la guerra entre Rússia i Ucraïna, crisi, aquesta última, que ha exacerbat els efectes de les anteriors.

La pujada dels preus en general i, en particular dels de l’energia, estan afectant la capacitat adquisitiva de les famílies i a la competitivitat dels diferents sectors econòmics, especialment aquells com el primari, que tenen dificultats per a augmentar els seus preus enfront d’increments dels seus costos.

El present decret llei té per objecte aprovar diverses mesures encaminades a reduir l’import de les taxes i preus públics exigits per la Generalitat i els seus organismes autònoms. Aquestes exaccions, pel seu caràcter transversal, afecten un gran nombre de prestacions i serveis subministrats per les administracions públiques i poden contribuir a mitigar l’impacte de la inflació en l’estructura de costos que suporten les famílies i empreses.

El decret llei s’estructura en una part expositiva i una part dispositiva, conformada per 3 articles i, tres disposicions finals.

En l’article primer es fixa l’objecte de la norma, que és l’aprovació de mesures de reducció de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat i els seus organismes autònoms amb la finalitat de mitigar l’impacte de la inflació en l’economia de les famílies i les empreses.

En l’article segon, s’estableix una bonificació del deu per cent de les taxes contingudes en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, amb excepció de les taxes en matèria d’ensenyament universitari regulades en el capítol III del títol XIV de la Llei; la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes; la Llei 1/1999, de 31 de març, de tarifes portuàries, amb excepció de la tarifa G-4: Serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina i la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, amb excepció de la taxa per primera venda de peix. De duració temporal, estendrà els seus efectes des de la data d’entrada en vigor del present decret llei fins al 31 de desembre de 2022.

Aquest percentatge es fa extensiu al descompte aplicable sobre la quantia a abonar pels preus públics la meritació dels quals es produïsca en el període comprés des del dia d’entrada en vigor d’aquest decret llei i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

L’article tercer estableix una exempció de 6 mesos per a les tarifes portuàries per serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina i per a les taxes per ús i ocupació de les instal·lacions per a la primera venda de peix fresc. Amb això es fa ús d’un instrument de millora dels marges de comercialització de la pesca produïda o extreta a la Comunitat Valenciana que pal·lie el fort impacte que els costos energètics han tingut sobre el sector.

La disposició final primera preveu que el Consell, de conformitat amb el que es preveu en l’article 14.3.7 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, disminuïsca en un deu per cent l’import de les taxes de referència per serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023, actualment regulades en el Decret 168/2021, de 8 d’octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022, en coherència amb l’objecte del present decret llei.

En la disposició final segona és objecte de modificació l’article 1, apartat 2, del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi. Una Administració eficient ha de facilitar als ciutadans l’exercici dels seus drets, mandat que cobra més vigència, si cap, en una situació de crisi com l’actual, que implica que els poders públics procedisquen a adaptar la normativa existent per a aconseguir l’objectiu esmentat.

En l’article 1 del Decret llei 9/2020 s’establia una deducció del 50 % per a les activitats que s’assenyalen, els drets derivats d’una autorització o d’una concessió per a l’ocupació i explotació d’espais en la zona de servei dels ports de la Generalitat, o incorporen en les seues instal·lacions locals i superfícies destinades a aquestes. Aquesta deducció s’havia d’atorgar a instància de part, d’acord amb el decret llei. Mitjançant la present modificació, l’administració del Consell procedirà d’ofici a efectuar aquestes deduccions, per a alleujar la càrrega administrativa dels interessats, i facilitar d’aquesta manera l’exercici dels seus drets.

Finalment, la disposició final tercera difereix al 2 de maig de 2022 l’entrada en vigor del decret llei amb la finalitat de facilitar l’adaptació a la norma dels models d’autoliquidació.

II

La jurisprudència del Tribunal Constitucional ha donat suport a l’aprovació de disposicions de caràcter socioeconòmic mitjançant l’instrument normatiu del decret llei en aquells casos en els quals s’aprecie una motivació explícita i raonada de la necessitat i urgència de la mesura.

La necessitat de la norma s’ha afirmat en els casos de conjuntures econòmiques problemàtiques que exigeixen una ràpida resposta. Així mateix, la urgència s’ha acceptat quan la dilació en el temps de l’adopció de la mesura de què es tracte podria generar algun perjudici. La justificació de la utilització de l’instrument del decret llei té el seu suport igualment en una dilatada jurisprudència del Tribunal Constitucional que ha vinculat la utilització d’aquesta norma a la solució d’una situació concreta que, dins dels objectius de l’òrgan emissor, i per raons difícils de preveure, requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.

L’actual situació, derivada de múltiples factors exògens que estan espentant a l’alça els preus requereix l’aprovació de mesures urgents per a pal·liar els seus efectes i evitar que la pujada adquirisca caràcter estructural, amb els negatius efectes que això pot produir sobre la renda real i l’ocupació.

Així mateix, cal contemplar que correspon al Consell la realització d’un judici polític o d’oportunitat sobre la conjuntura i la motivació d’un decret llei. En aquest sentit, es consideren degudament acreditats els motius d’oportunitat per a l’adopció d’aquesta norma, la finalitat de la qual és abordar de manera immediata l’enorme impacte econòmic i social provocat per la inflació sobre el teixit productiu i la capacitat econòmica de les famílies.

Com és preceptiu, ha d’assenyalar-se que aquest decret llei no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, als drets i llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I de la Constitució, al règim de les comunitats autònomes ni al dret electoral general i que a la vista de l’exposat concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat establides en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana com a pressupost habilitant per a recórrer a l’instrument jurídic del decret llei.

Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, eficiència, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquest decret llei es justifica per raons d’interés general, ja que pretén protegir les famílies i empreses de l’impacte del sobtat augment de la inflació. El decret llei introdueix els canvis normatius imprescindibles, garantint en nom del principi de seguretat jurídica la coherència amb la resta de l’ordenament jurídic, sense introducció de càrregues administratives innecessàries Quant al principi de transparència, i atés que es tracta d’un decret llei promogut per raons d’extraordinària urgència de caràcter econòmic i social, s’ha prescindit en la seua elaboració del tràmit de consulta, audiència i informació pública, d’acord amb el que es disposa en l’article 133.4 de la Llei 39/2015. Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, aquest decret llei és coherent amb l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea.

En la tramitació del decret llei, s’ha seguit el procediment establit i s’han emés els informes preceptius.

Per tant, en virtut del que disposen els articles 18.d i 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 22 d’abril de 2022,

DECRETE

Article 1. Objecte i finalitat

Aquest decret llei té per objecte l’aprovació de mesures de reducció de l’import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat i els seus organismes autònoms amb la finalitat de mitigar l’impacte de la inflació en l’economia de les famílies i les empreses.

Article 2. Bonificació temporal de l’import de les taxes i preus públics de la Generalitat i els seus organismes autònoms

1. Serà aplicable una bonificació del deu per cent sobre les taxes reportades durant el període comprés des del dia d’entrada en vigor d’aquest decret llei i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos, regulades en les següents lleis:

a) Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, amb excepció de les taxes en matèria d’ensenyament universitari regulades en el capítol III del títol XIV de la llei.

b) Llei 10/1997, de 16 de desembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d’animals i els seus productes.

c) Llei 1/1999, de 31 de març, de tarifes portuàries, amb excepció de la tarifa G-4: Serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina, regulada en el seu capítol IV.

d) Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, amb excepció de la taxa per primera venda de peix regulada en el capítol III del seu títol IV.

2. Serà aplicable un descompte del deu per cent de la quantia a abonar pels preus públics la meritació dels quals es produïsca en el període comprés des del dia d’entrada en vigor d’aquest decret llei i el 31 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

3. La bonificació a què fa referència l’apartat 1 s’aplicarà:

– En les taxes regulades mitjançant tipus de quantia fixa, fins a la quantitat que resulte d’aplicar el coeficient 0,9 a l’import de la quota íntegra reportada.

– En les restants taxes, sobre la quota resultant de minorar la quota íntegra amb les bonificacions, deduccions, millores i contraprestacions que resultaren aplicables.

Article 3. Exempció temporal de les tarifes portuàries i taxes per ús i ocupació relacionades amb els serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina

1. A l’efecte del càlcul de la base imposable de la tarifa G-4, Serveis a la pesca fresca i aqüicultura marina, regulada en el capítol IV de la Llei 1/1999, de 31 de març, de tarifes portuàries, s’exclourà del còmput el valor de les bases de liquidació determinades conforme al seu article 25 corresponents als dies compresos dins del període iniciat des de l’endemà a l’entrada en vigor de la norma fins al dia equivalent al dia d’entrada en vigor del sisé mes posterior. Si en aquest mes no hi haguera dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el dia equivalent és el primer dia del mes següent.

2. A l’efecte del càlcul de la base imposable de la taxa per primera venda de peix, regulada en el capítol III del títol IV de la Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat, s’exclourà del còmput el valor de les primeres vendes de peix efectuades des de l’endemà a l’entrada en vigor de la norma fins al dia equivalent al dia d’entrada en vigor del sisé mes posterior. Si en aquest mes no hi haguera dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entendrà que el dia equivalent és el primer dia del mes següent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Reducció de l’import de les taxes de referència per serveis acadèmics universitaris per al curs 2022/2023

De conformitat amb el que es preveu en l’article 14.3.7 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes, el Consell acordarà per al curs 2022/2023 una reducció del deu per cent en els imports dels crèdits de les taxes per ensenyaments universitaris de grau i de màster i de matrícula per a la tutela acadèmica de doctorat sobre els actualment regulats en el Decret 168/2021, de 8 d’octubre, del Consell, de regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per al curs 2021/2022.

Segona. Modificació de l’article 1, apartat 2, del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, del Consell, de mesures urgents en els àmbits de seguretat ferroviària, de ports de titularitat de la Generalitat i del taxi.

Es modifica la redacció de l’article 1, apartat 2, del Decret llei 9/2020, de 3 de juliol, el qual passa a tindre la següent redacció final:

«2. Totes aquelles entitats que ostenten per a les activitats que s’assenyalen els drets derivats d’una autorització o d’una concessió per a l’ocupació i explotació d’espais en la zona de servei dels ports de la Generalitat, o incorporen en les seues instal·lacions locals i superfícies destinades a aquestes, gaudiran d’una deducció del 50 % de la quota resultant d’aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable de les taxes per ús i ocupació d’espais en els ports de la Generalitat meritades des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i durant els quatre mesos següents:

a) Transport de passatge en règim de cabotatge, interior o trànsit de badia.

b) Activitats nàutiques: xàrters, excursions, lloguer, escoles.

c) Hostaleria i locals de restauració.

d) Altres instal·lacions que incloguen les anteriors activitats.

Està deducció s’aplicarà d’ofici a totes les entitats o particulars que tinguen autoritzat el desenvolupament de les citades activitats, tant si ho és per la totalitat de la superfície del títol legal habilitant o d’una banda d’aquesta. En aquest últim supòsit es procedirà per part de l’administració portuària al mesurament de la superfície dedicada a l’activitat concreta subjecta a deducció, determinat el tipus o tipus de superfície que s’ocupa susceptibles de ser objecte de deducció.»

Tercera. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor el 2 de maig de 2022.

València, 22 d’ abril de 2021.

El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic

VICENT SOLER I MARCO