Regulación del juego COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET 97/2021, de 16 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l’aplicació de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGV 04.08.2021)

La Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, reguladora del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, conté aspectes nous, per a l’aplicació immediata dels quals per part de l’Administració, els vigents reglaments no disposen de normes suficients, així com uns altres que, per estar directament connectats a aquella, exigeixen una urgent actuació normativa que vinga a complementar-la o desenvolupar-la, a fi de contribuir a millorar la seguretat jurídica de tots els actors, reforçant les certeses.

Per a contribuir al compliment que cal, aquest decret pretén, respecte de la disposició transitòria sisena d’aquesta – que tracta de la suspensió voluntària de les autoritzacions d’explotació de les màquines de tipus B i C i que ha de posar-se en relació amb l’apartat 3 de la disposició derogatòria d’aquesta, pel qual es deroga l’apartat 8 de l’article 26 del decret 115/2006, de 28 de juliol, que aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar– completar el procediment a seguir per a això, sense que, en acceptació del suggeriment del sector formulat en el procés participatiu, se subjecte la seua comunicació a un termini previ.

La disposició transitòria desena de la Llei 1/2020 estableix una moratòria de cinc anys, també, quant a l’atorgament de noves autoritzacions d’establiments de joc, si bé determina que la tal suspensió no arribarà a la renovació d’aquests establiments quan, si incompliren el requisit de distància establit en l’apartat 5 de l’article 45 de la llei, inicien el tràmit d’una nova autorització en un altre emplaçament que resulte conformement amb les recents exigències. No obstant això, la regulació reglamentària vigent fins ara no contempla el tràmit per a aquest supòsit, doncs la renovació es produïa de manera automàtica; i l’aplicable a les noves autoritzacions conté exigències que resulten innecessàries per a aquest nou escenari, per la qual cosa és imprescindible fixar-ne un de nou.

D’aquesta manera, tenint en compte que, des l’entrada en vigor de la llei es va produir el venciment, en algun cas immediat, d’autoritzacions de determinats establiments de joc que, fins aquesta, gaudien de renovació automàtica -sense necessitat de cap tràmit– no sembla exorbitant concedir un mínim període transitori perquè els mateixos no vegen suspesa la seua activitat comercial bruscament, facilitant-los un ajustat i limitat termini per a impulsar l’autorització per a la seua nova ubicació. Per a cohesionar aquest procés successiu amb l’esperit de la llei, això se supedita al fet que adquirisquen el compromís, mitjançant declaració responsable, de continuar la mateixa activitat en un futur emplaçament que resulte concorde als requisits ara exigibles, així com a la comunicació del cessament de l’activitat que, arribat el moment, donarà lloc a la baixa del local de l’antiga ubicació.

A aquest fi s’han configurat uns procediments de mínima dificultat i, en la mesura del que és necessari, similars als anteriorment vigents, de manera que les innovacions siguen les imprescindibles i permeten als operadors del sector adaptar-se a les novetats amb el menor esforç.

Per a oferir resposta al que el sector, igualment, ha demandat en el procés de participació, el mateix s’ha pretés amb els totalment nous criteris per al mesurament de distàncies que resulten imprescindibles perquè puguen aplicar-se les previsions de la llei sobre les limitacions en la ubicació de determinats establiments de joc que han de sotmetre’s a la renovació en la seua actual ubicació o trobar una nova que responga a les exigències legals aplicables ara.

També com a novetat, la recent llei contempla la col·laboració, quan siga procedent, de les policies locals de la Comunitat Valenciana, en les tasques d’inspecció, vigilància i control de les activitats de joc. A aquest efecte, sent la conselleria d’Hisenda i Model Econòmic la competent per a això, aquest decret li encarrega ara expressament que impulse la signatura de convenis administratius, o altres instruments adequats a tal fi, amb les entitats locals del territori de la Comunitat Valenciana, directament o a través d’altres ens representatius corresponents a aquest àmbit, per a promoure la participació de les respectives policies locals en les esmentades tasques.

D’altra banda, a més de les inquietuds i dubtes posats de manifest pel sector, resulta palesa la necessitat de tractar diverses qüestions, relacionades amb la regulació de la publicitat del joc i dels establiments en què es practica. Tal és la raó de que aquest decret reculla alguns articles encaminats a donar una ràpida resposta a les que han sigut plantejades per la Llei 1/2020, amb independència que la matèria haja de ser tractada amb major profunditat més endavant i en una desitjable coherència amb la qual, si escau, puga generar-se en el marc estatal, fins i tot tenint en compte la competència exclusiva de la qual disposa la Comunitat Valenciana sobre la matèria de publicitat, d’acord amb l’article 49.1.29ª del Estatut d’Autonomia, enllaçada també amb l’exclusiva sobre casinos, jocs i apostes.

També contribuirà a la seguretat jurídica la determinació de la disposició transitòria d’aquest decret, en explicitar que els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, hauran de tramitar-se i resoldre’s segons la normativa que estiguera vigent en el moment en què va ser presentada la sol·licitud. Amb això s’evitarà que l’administració puga dictar resolucions que donaren lloc a la vulneració de drets o expectatives legítimament adquirides en virtut d’anteriors actes propis d’aquesta, convertint-se en potencials fonts de reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Les disposicions finals habiliten a la conselleria competent en matèria de joc per al desenvolupament del decret i estableixen l’entrada en vigor d’aquest.

II

Aquest decret s’estructura en quatre capítols, dels quals el primer es divideix en tres seccions, díhuit articles, una disposició transitòria i dues disposicions finals.

En el capítol preliminar, amb dos articles, l’article 1 recull l’objecte del decret. L’article 2 inclou les definicions d’alguns dels conceptes útils per al mesurament de distàncies, a les quals es referirà la secció tercera del capítol I.

Per part seua, el capítol I tracta d’autoritzacions, procediments i mesurament de distàncies per a uns certs establiments de joc i màquines que es veuen directament afectades per la nova llei.

L’article 3, estableix el procediment i el termini en què han de canalitzar-se les sol·licituds que formulen les empreses operadores que pretenguen suspendre temporalment les autoritzacions d’explotació de les màquines B i C.

L’article 4 determina que, durant el termini al qual s’estenga el regulat en el paràgraf primer de la disposició transitòria desena de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de la Generalitat, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana, s’haurà d’acordar expressament la inadmissió de sol·licituds d’autorització d’instal·lació de nous establiments de joc, ni sol·licituds d’autorització de nous locals específics d’apostes, en plena consonància amb la impossibilitat de l’administració de concedir-les durant aquest període.

L’article 5 introdueix la declaració responsable, que les empreses operadores hauran de formular, per a acollir-se a la renovació de llicències d’establiments de joc que no complisquen el requisit de la distància regulat en l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 1/2020.

L’article 6 precisa el procediment i documentació per a la renovació de llicències de salons de joc que no complisquen el requisit de la distància, contemplat en l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 1/2020.

L’article 7 concreta els termes del procediment i la documentació necessària per a la futura renovació de llicències de locals específics d’apostes que no complisquen amb la distància assenyalada en l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 1/2020.

L’article 8 té per objecte, també a sol·licitud de les operadores del sector, oferir la transparència més gran pel que fa al criteri que se seguirà per a la priorització de sol·licituds d’instal·lació d’establiments de joc, en el supòsit, gens infreqüent, que es produïsca concurrència de sol·licituds. Per a fer-la factible i previndre possibles disfuncions en el model, la presentació de les sol·licituds d’autorització i la resta del procediment fins al funcionament de nous salons de joc s’efectuarà exclusivament de manera electrònica.

L’article 9, sobre aspectes referits al procediment per a autoritzacions d’instal·lació i substitució de màquines de joc, estableix que únicament podrà autoritzar-se la instal·lació de màquines de tipus B o recreatives amb premi en els establiments referits en el paràgraf primer de la disposició transitòria desena de la Llei 1/2020, quan la corresponent autorització d’explotació s’haguera obtingut o sol·licitat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta, a fi de salvaguardar situacions jurídiques prèvies.

Condiciona, així mateix, la substitució de les màquines de tipus B o recreatives amb premi, instal·lades en locals d’hostaleria i similars, de manera que, sense concedir noves autoritzacions d’explotació, aquelles puguen ser substituïdes per unes altres, si bé delimita que l’autorització d’explotació de la màquina substituïdora no gaudirà de major vigència que la de la màquina substituïda.

Els articles 10 a 13 determinen les condicions, procediment, particularitats i representació del mesurament de distàncies dels locals d’establiments de joc i responen a la necessitat de disposar de criteris tècnics certs, amb la immediatesa més gran, a fi que les operadores puguen adoptar les seues decisions empresarials sobre la ubicació dels seus establiments de joc amb la major seguretat possible.

L’article 14, únic del capítol II, encarrega a la conselleria competent en matèria de joc, l’elaboració i subscripció, amb les entitats locals, de convenis, o altres instruments que expressen la voluntat de les parts subscriptores per a actuar amb la finalitat comú d’incidir en aquest sector d’activitat, amb l’objectiu de configurar la col·laboració, de manera voluntària, de les policies locals en la inspecció en matèria de joc.

El capítol III tracta d’aspectes relatius a la publicitat, patrocini, promoció i informació comercial sobre el joc, en els establiments habilitats per al seu exercici, així com d’altres circumstàncies i aspectes vinculats a tals pràctiques.

L’article 15, sobre la publicitat d’esdeveniments aliens al joc, es refereix als anuncis de la celebració, en establiments de joc de la Comunitat Valenciana, d’activitats com a exposicions, espectacles, festes, gastronòmiques o altres esdeveniments similars que no estiguen relacionades directament amb el joc, i delimita el seu contingut perquè puguen gaudir de la tal consideració.

L’article 16 ha recollit la prohibició de la publicitat per mitjans electrònics, telefònics o telemàtics, amb la sola excepció que hagen sigut sol·licitats o expressament autoritzats, prèviament, per les persones destinatàries d’aquests, acollint la previsió de la norma estatal.

L’article 17, sobre contractes de difusió publicitària del joc, es refereix als celebrats amb anterioritat a l’aprovació de la Llei 1/2020 la duració inicial pactada del qual, sense pròrrogues, excedisca la data de l’entrada en vigor de la llei, a fi que l’administració adquirisca coneixement d’aquests i puguen ser tinguts en compte als efectes que es determinen en la legislació vigent.

L’article 18, a partir de la prohibició de publicitat de la nova llei reguladora del joc, determina la informació comercial que pot fer-se visible en l’exterior dels establiments de joc i concedeix un termini de tres mesos perquè aquells d’aquests que, en l’actualitat, exhibisquen rètols, emblemes o similars que no s’adeqüen al que es disposa, procedisquen a la seua adaptació o a la seua retirada.

La disposició transitòria única, en reforç de la seguretat jurídica dels qui operen en el sector, regula el règim jurídic transitori aplicable als procediments que van tindre el seu inici amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2020.

La disposició final primera regula la habilitación normativa.

La disposició final segona determina l’entrada en vigor.

III

La Secció Tercera de la Sala contenciosa administrativa, del Tribunal Suprem, en la seua sentència de 22.10.2019 assenyalava que «(…) Per tant, ha d’acceptar-se que, en principi i amb caràcter general, el fet que les activitats relacionades amb el joc siguen objecte d’una regulació que sotmeta l’exercici de l’activitat a autorització i a determinades limitacions o restriccions està contemplat amb normalitat en el Dret de la Unió Europea i en la jurisprudència del TJUE. D’altra banda, l’establiment de limitacions en la regulació del joc compta així mateix amb el suport de la legislació interna, tant estatal com autonòmica, perquè ja hem assenyalat que la norma (estatal) amb rang de llei deixa enunciats els objectius i els interessos a protegir que justifiquen la imposició de limitacions, com són la tutela i protecció social dels menors i dels participants en els jocs, la prevenció d’activitats fraudulentes i de blanqueig de capitals, així com el propòsit d’articular una oferta dimensionada del joc.»

Davant la necessitat d’actuar per a la prevenció de les conductes addictives vinculables al joc, protegint els col·lectius de persones vulnerables, amb una especial intensitat quant a les persones menors d’edat, així com, en general, a les persones consumidores i usuàries, la Llei 1/2020 ha establit la prohibició i ha establert limitacions a la publicitat del joc, recollint alguna ja en la mateixa llei i derivant unes altres a la regulació reglamentària.

No obstant això, la Llei 1/2020 no ha arribat a establir un règim transitori específic per a les obligacions que les empreses operadores pogueren tindre prèviament adquirides. A tal fi, es considera que, després de la plena vigència d’aquesta, l’atorgament extraordinari d’un termini de tres mesos pot resultar suficient perquè puguen concloure-les o revisar-les, oferint així un període perquè les parts afectades tinguen l’oportunitat d’adaptar-se pacíficament al nou marc.

Així mateix, resulta relativament freqüent la realització, per determinades empreses de joc, d’esdeveniments que no guarden relació directa amb aquesta activitat, més enllà que se celebren en els seus establiments, com ara actuacions artístiques, celebracions de dates assenyalades o activitats gastronòmiques que, si bé poden ser considerats un mitjà indirecte de promoció, en redactar-se aquesta norma no pot concloure’s que contribuïsquen a l’addicció al joc o, per les seues característiques, hagen de ser objecte de la prohibició absoluta de la seua difusió, en nom de l’exigible proporcionalitat de les mesures restrictives.

En definitiva, aquesta norma pretén oferir, parcialment, algunes respostes tant a la creixent preocupació social en relació amb les conseqüències derivades de la proliferació de les activitats de joc en les seues diverses modalitats, com a les necessitats dels qui operen en el sector, davant la nova situació del mercat del joc. I que aquestes resulten concordes amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència que han de presidir l’actuació de les administracions públiques, inspirades per la protecció, d’interés superior, de les persones menors d’edat.

En conseqüència, queda acreditada la necessitat d’adoptar urgentment diverses mesures concretes que no podrien esperar a la tramitació de les normes reglamentàries de desenvolupament de la llei, ja que la seua elaboració comportarà dificultats tècniques i jurídiques que no podran solucionar-se en un termini tan breu de temps com el transcorregut entre l’aprovació d’aquesta i el d’aquest decret. I, per contra, els efectes, en cas de no ser dictades, podrien resultar massa onerosos, tant per les repercussions cap a les empreses operadores, com per a la mateixa administració del joc de la Generalitat, en forma de reclamacions o queixes, de diversa naturalesa i origen, per la seua activitat o per l’absència d’aquesta.

D’aquesta manera, posa de manifest la seua oportunitat, ja que una altra alternativa, fora legislativa o reglamentària, requeriria un termini molt superior en el temps.

D’acord amb els principis de necessitat i eficàcia, aquesta iniciativa normativa es troba justificada per una raó d’interés general, havent identificat els fins perseguits i raonat la motivació per la qual es considera el decret l’instrument jurídic més adequat per a garantir la seua consecució.

Les mesures que conté són adequades i proporcionades a les necessitats que exigeixen el seu dictat, sense que existisquen altres mesures menys restrictives de drets o que imposen menys obligacions a les persones destinatàries.

Com a garantia del principi de seguretat jurídica, aquesta norma s’adopta en connexió amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió Europea, i això propicia un marc normatiu de certitud, assegura un encaix coherent amb el marc normatiu en què ha d’incardinar-se, facilita el seu coneixement i, en conseqüència, l’actuació i presa de decisions per les persones i empreses afectades.

Aquesta norma també atén el principi de transparència, ja que defineix clarament la situació que la motiva i els seus objectius, descrits en aquesta part expositiva, i s’ha realitzat tant la consulta prèvia com el tràmit d’informació pública.

Respon, adequadament, al principi d’eficiència atés que la seua aplicació no revist càrregues per a la ciutadania, ni, per a l’administració, increment sobre els costos actuals.

Per tot l’anterior, cal concloure que el present decret s’ajusta als principis de bona regulació continguts en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en particular, als de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.

Per tot això, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 16 de juliol de 2021,

DECRETE

Capítol preliminar

Article 1. Objecte

Aquest decret té per objecte l’aprovació de mesures urgents, en matèria de joc, per a fer efectiva l’aplicació de determinats preceptes de la Llei 1/2020, d’11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana.

Article 2. Definicions

A l’efecte d’aquest decret, s’entendrà per:

a) Viari de domini públic: els carrers, places, camins d’ús públic i els terrenys d’ús públic per on puguen passar vianants de manera permanent.

b) Xamfrà: el plànol situat a la cantonada de dues vies públiques, que constituïsca una façana obliqua respecte a la direcció d’ambdues.

c) Façana: tots els paraments exteriors del local que donen a un espai d’ús públic. Es consideraran com a constitutius d’una sola façana quan foren continus.

d) Centres educatius acreditats per la conselleria competent en matèria d’educació per a impartir educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals: es consideren com a tals, els que gaudisquen d’aquesta condició segons el que es dispose en la normativa en matèria d’educació.

Capítol I

Sobre les autoritzacions, procediments i mesurament de distàncies

Secció primera

De les autoritzacions

Article 3. Suspensió d’autoritzacions d’explotació de màquines B i C

Mentret no s’adapte el reglament de màquines recreatives i d’atzar a la Llei 1/2020, les empreses operadores que pretenguen suspendre les autoritzacions d’explotació de les màquines B i C hauran de comunicar-ho a la corresponent direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc, amb indicació precisa de la ubicació del local en què hagen de romandre emmagatzemades mentre dure la suspensió.

Article 4. Sol·licituds d’autorització d’instal·lació de nous establiments de joc i d’obertura de nous locals específics d’apostes

Dins del termini al qual s’estenga el que es recull en el paràgraf primer de la disposició transitòria desena de la Llei 1/2020, s’acordarà la inadmissió de les sol·licituds de noves autoritzacions de nous establiments de joc, per resultar manifestament mancades de fonament, de conformitat amb la regulació bàsica de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 5. Autoritzacions per a la renovació de llicències d’establiments de joc que no complisquen el requisit de la distància

1. Per a la renovació dels establiments de joc que no complisquen el requisit de distància establit en l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 1/2020, a la qual es refereix el paràgraf segon de la disposició transitòria desena d’aquesta, les persones titulars hauran de presentar, davant la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc de la corresponent província, la pertinent documentació per a tramitar l’autorització corresponent al nou emplaçament.

2. Els establiments de joc contemplats en l’anterior apartat, l’autorització dels qual tinga el venciment entre la data d’entrada en vigor de la nova llei reguladora del joc i el 31 d’octubre de 2021 podran romandre, transitòriament, oberts i continuar en funcionament en la seua ubicació. Per a això, amb anterioritat al moment en què s’esdevinga el tal venciment, hauran de presentar una declaració responsable en la qual manifesten trobar-se en tal conjuntura temporal, la seua voluntat de mantindre la mateixa activitat en el futur emplaçament i la finalització de l’activitat de joc en el local en què estaven situats, que no podrà estendre’s més de nou mesos de la data de la presentació de tal declaració. En el termini d’un mes després d’obtindre la renovació de l’autorització, sense que en cap cas puga depassar-se el límit dels nou mesos, l’empresa operadora durà a terme el tancament definitiu de l’antic local, i ho comunicarà a la Subdirecció General de Joc que procedirà a efectuar la baixa d’aquest en el corresponent Registre. En cas que no es complisca voluntàriament el tancament definitiu de l’antic local es procedirà a la clausura de l’establiment, sense perjudici de la imposició de les sancions que puguen pertocar.

Secció Segona

Dels procediments

Article 6. Procediment per a la renovació de llicències de salons de joc que no complisquen el requisit de la distància

1. La tramitació de l’expedient de renovació, la farà la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc que corresponga al nou domicili on es vulga situar el saló. Si durant la tramitació novament es canviara la província del nou local, l’expedient es remetrà a la direcció territorial que corresponga per raó del territori, sense necessitat de formular una nova declaració responsable a què es refereix l’apartat 2 de l’article 5.

2. La declaració responsable, esmentada en l’article precedent, es dirigirà a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc en la ubicació del nou domicili, acreditant, si no constara, la representació de la persona o entitat sol·licitant, en alguna de les formes establides per la llei 39/2015, per part de qui formule la sol·licitud.

3. En l’improrrogable termini de tres mesos, des de la data de presentació d’aquesta declaració responsable, hauran d’efectuar la sol·licitud davant la direcció territorial corresponent per a obtindre la renovació de l’autorització d’instal·lació, a la qual s’adjuntarà:

a) Document públic que acredite la disponibilitat del local.

b) Declaració responsable dels metres quadrats útils del local.

c) Plànol de situació del local on es pretenga instal·lar el saló de joc, a escala 1/1000 com a mínim, comprensiu de la distància de 850 metres mesurats tal com determina la Llei 1/2020, i informe emés per personal tècnic competent en el qual es descriguen els centres educatius acreditats als quals es refereix l’apartat 5, de l’article 45 de la Llei 1/2020, així com els números de policia, carrers i població o poblacions compreses en el trajecte i les coordenades geogràfiques de les portes d’accés del saló de conformitat amb el que s’estableix en l’article 13 d’aquest decret.

4. La direcció territorial requerirà informe de l’ajuntament de la població en la qual sol·licita instal·lar el saló de joc, que haurà de ser emés en el termini d’un mes, i es considerarà favorable després d’haver transcorregut aquest termini sense rebre contestació.

5. Es podrà demanar un informe a la conselleria competent en matèria d’educació sobre l’existència de centres acreditats als quals es refereix l’article 45.5 de la Llei 1/2020, així com sobre els quals pogueren estar en qualsevol dels estats contemplats en l’article 10.1.b d’aquest decret. Transcorregut el termini d’un mes sense que s’haguera emés aquell, es considerarà favorable.

6. Completat l’expedient i verificada la documentació per la direcció territorial, l’òrgan directiu competent en matèria de joc dictarà resolució sobre la sol·licitud.

7. Abans de procedir a l’obertura del saló, la persona titular de l’autorització d’instal·lació haurà de sol·licitar el permís de funcionament, adjuntant els següents documents:

a) Llicència municipal d’obertura o documentació equivalent.

b) Declaració responsable dels metres quadrats útils del local i de la sala de joc.

c) Document acreditatiu de l’aforament màxim del local expedit per l’òrgan administratiu competent.

d) Declaració responsable indicant els nombres de llocs de joc de què disposa el local, diferenciant els corresponents a les màquines de tipus A i B, i els que corresponen a altres jocs autoritzats, que mai podran ser superiors a l’aforament del local i que respectaran el percentatge establit en l’article 7 del Decret 55/2015, de 30 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de salons recreatius i salons de joc.

8. La conselleria competent en matèria de joc podrà fer una visita d’inspecció al local, a fi de comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de joc.

9. Si l’examen dels documents presentats i, si escau, el resultat de la inspecció són satisfactoris, l’òrgan directiu de la conselleria competent en matèria de joc estendrà l’oportú permís de funcionament i efectuarà la inscripció procedent.

10. Si es denegara el permís de funcionament, per tindre algun defecte no esmenat, es posarà en coneixement de l’òrgan competent aquesta circumstància per a deixar sense efecte l’autorització d’instal·lació concedida.

11. Una vegada atorgat el permís de funcionament, l’obertura de nous centres educatius acreditats dels assenyalats en l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 1/2020, no determinarà el tancament dels salons de joc que es veren afectats de manera sobrevinguda per la limitació de distàncies. No obstant això, la seua renovació quedarà subjecta al que s’estableix en l’esmentada llei.

Article 7. Procediment per a la renovació de llicències de locals específics d’apostes que no complisquen el requisit de la distància

1 La tramitació de l’expedient de renovació, la realitzarà la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de joc que corresponga al nou domicili on es vulga situar el local. Si durant la tramitació novament es canviara la província del nou local, l’expedient es remetria a la direcció territorial que corresponga per raó del territori, sense necessitat de formular nova declaració responsable.

2. La declaració responsable sobre la renovació dels locals específics d’apostes, esmentada en l’article 5.2, es dirigirà a la corresponent direcció territorial, acreditant, qui la formule, la representació de l’empresa titular del local específic d’apostes sol·licitant, en alguna de les formes previstes per la Llei 39/2015, si no constara prèviament aquesta acreditació.

3. En l’improrrogable termini de tres mesos, des de la data de presentació d’aquesta declaració responsable, hauran d’efectuar la sol·licitud davant la direcció territorial corresponent per a obtindre la renovació de l’autorització, a la qual s’adjuntarà:

a) Document públic que acredite la disponibilitat del local.

b) Llicència municipal d’obertura i funcionament.

c) Certificat de l’òrgan autonòmic competent acreditatiu del compliment de la normativa vigent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

d) Plànol de distribució del local a escala 1/100, signat per tècnic competent en el qual es reflectisquen tots els elements del joc, i plànol de situació del local.

e) Model de rètol o rètol de local d’apostes.

f) Horari d’obertura i tancament del local, dins del límit que estableix l’article 34 del Decret 42/2011, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’apostes de la Comunitat Valenciana.

g) Declaració responsable dels metres quadrats útils del local.

h) Plànol de situació on es pretenga instal·lar el local específic d’apostes, a escala 1/1000 com a mínim, comprensiu de la distància de 850 metres mesurats tal com determina la Llei 1/2020, amb informe emés per personal tècnic competent en el qual es detallen els centres educatius als quals es refereix l’article 45.5 de la Llei 1/2020, així com els números de policia, carrers i població o poblacions compreses en el trajecte i les coordenades geogràfiques de les portes d’accés del local de conformitat amb el que s’estableix en l’article 13 del present decret.

4. La direcció territorial podrà demanar informe a la conselleria competent en matèria d’educació sobre l’existència de centres acreditats als quals es refereix l’article 45.5 de la Llei 1/2020, així com sobre els que pogueren estar en qualsevol dels estats contemplats en l’article 10.1.b d’aquest decret. Transcorregut el termini d’un mes sense que s’haguera emés aquell, es considerarà com a favorable.

5. Completat l’expedient i verificada la documentació per la direcció territorial, l’òrgan directiu competent en matèria de joc resoldrà sobre la sol·licitud.

6. La declaració responsable establida en l’apartat 1 podrà presentar– se durant els últims díhuit mesos de vigència de l’autorització del local específic d’apostes.

7. Una vegada en funcionament el local específic d’apostes, l’obertura de nous centres educatius acreditats dels assenyalats en l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei 1/2020, no determinarà el tancament dels quals es veren afectats de manera sobrevinguda per la limitació de distàncies. No obstant això, la seua renovació quedara subjecta al que s’estableix en aquesta llei.

Article 8. Procediment electrònic per a salons de joc

1. La presentació de les sol·licituds d’autorització i la resta del procediment fins al funcionament de nous salons de joc, se tramitarà exclusivament de manera electrònica.

2. Si es formularen diverses sol·licituds concurrents d’autorització d’instal·lació, la prioritat entre aquestes es determinarà per ordre d’entrada en el registre telemàtic, sempre que la documentació s’haguera presentat completa i no requerisca esmena.

En cas que s’haguera practicat requeriment d’esmena en relació amb diverses sol·licituds, la prioritat entre aquestes quedarà ordenada des del moment en què s’haguera efectuat correctament la presentació telemàtica de la documentació requerida.

Article 9. Procediment per a autoritzacions d’instal·lació i substitució de màquines de joc

1. Únicament podrà autoritzar-se la instal·lació de màquines de tipus B o recreatives amb premi en locals d’hostaleria o similars, quan la corresponent autorització d’explotació s’haguera obtingut o sol·licitat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei.

2. La documentació referida en l’apartat 2 de l’article 27 del Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, haurà d’adjuntar-se a la sol·licitud d’autorització d’instal·lació una declaració responsable sobre que el local en el qual es pretén instal·lar la màquina no és un bar o cafeteria situat a l’interior de centres docents, sanitaris, socials o juvenils i de recintes esportius.

3. La substitució, qualsevol que fora la causa a la qual obeïsca, de màquines recreatives i d’atzar de màquines de tipus B o recreatives amb premi en els establiments referits en el paràgraf primer de la disposició transitòria desena de la Llei 1/2020, no comportarà, en cap cas, increment del termini pel qual es va concedir l’autorització d’explotació de la màquina a substituir. L’autorització de la màquina de substitució tan sols podrà estendre’s, exclusivament, fins a la data de finalització de la vigència de l’autorització d’explotació de la màquina substituïda.

4. Després de l’entrada en vigor d’aquest decret no podrà autoritzar-se la instal·lació, en locals d’hostaleria i semblants, de màquines B o recreatives amb premi provinents de casinos, sales de bingo, salons de joc o dels vaixells acreditats en l’apartat 4 de l’article 45 de la Llei 1/2020.

Secció Tercera

Del mesurament de distàncies

Article 10. Condicions generals

1. En designar el local per a l’establiment de joc s’hauran de mesurar les distàncies existents entre el mateix i els següents centres i establiments:

a) Els establiments de joc als quals es fa referència en els apartats 5 i 6 de l’article 45 de la Llei 1/2020, segons siga procedent, més pròxims que estiguen en funcionament o que, no estant-ho encara, hagueren obtingut o sol·licitat, segons la normativa anteriorment vigent, l’autorització d’instal·lació.

b) Els centres educatius acreditats per la conselleria competent en matèria d’educació per a impartir educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals, als quals es refereix l’article 45.5 de la Llei 1/2020, que es troben en funcionament així com els que estiguen en fase de projecte, construcció i fins i tot aquells per als quals es dispose dels terrenys, solars o locals on estiga prevista la seua construcció. En el cas que el centre educatiu de naturalesa pública no es trobe encara en funcionament, ni en fase de projecte o construcció, es considerarà com a existent a la data de la sol·licitud d’autorització del local designat per a l’obertura de l’establiment de joc, i caldrà mesurar-se amb aquest, una vegada s’haja produït l’acceptació de la cessió dels béns immobles on estiga prevista la construcció del centre educatiu per l’òrgan competent en matèria de patrimoni. En cas de no existir la referida cessió, des que s’adscriguen a la conselleria competent en matèria d’educació igualment per a la construcció d’un centre educatiu. Els centres educatius de naturalesa no pública, que encara no hagen sigut acreditats, hauran de considerar-se com a existents a partir de la data en la qual hagen presentat la sol·licitud d’acreditació o inscripció.

2. El mesurament de les distàncies entre aquests establiments de joc o entre aquests i els centres educatius acreditats per la conselleria competent en matèria d’educació per a impartir educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals, es practicarà pel camí més curt seguint una línia ideal de mesurament de conformitat amb les presents normes.

3. L’itinerari haurà de transcórrer íntegrament per vials de domini públic, i quedaran excloses les rutes de caràcter provisional, les d’emergència i les artificioses.

Així mateix s’exclouen de l’itinerari les rutes que transcórreguen per terrenys de titularitat privada, encara que sobre aquests es dispose, per raons de planejament, l’existència d’una via pública o que estiga tolerat el seu ús per al pas de vianants.

4. Les circumstàncies a considerar per a la pràctica del mesurament seran les existents en el moment en què es produïsca la designació del local de l’establiment de joc dins del procediment en el qual es realitze. Si s’estigueren realitzant obres o similars en els vials, es consideraran com a inexistents.

Article 11. Procediment de mesurament

1. El mesurament entre establiments de joc es practicarà prenent com a referència el punt central de les portes d’accés de l’establiment de joc (des del punt de referència inicial del local designat per a l’establiment de joc) fins al punt central de les portes d’accés (el punt de referència final) dels locals dels establiments de joc més pròxims amb els quals ha de mesurar-se.

2. El mesurament respecte dels centres educatius acreditats es practicarà des del punt central de les portes d’accés (el punt de referència inicial) del local designat per a l’establiment de joc fins al punt més pròxim del perímetre del terreny o parcel·la del recinte dels centres educatius amb els quals haja de mesurar-se, amb independència dels accessos d’aquests.

3. Si les portes d’accés són diverses, es prendrà en consideració el punt central de la porta d’accés del local designat per a l’establiment de joc que oferisca l’itinerari més curt respecte del punt central de qualsevol de les portes d’accés dels establiments de joc ja instal·lats o, mentre no estiga construït, fins al punt més pròxim del perímetre del terreny o parcel·la del recinte dels centres educatius acreditats més pròxims amb els quals haja de mesurar-se.

4. A partir del punt inicial de mesurament, l’itinerari haurà de seguir-se per una línia perpendicular a l’eix de la via pública en la qual se situa aquest punt.

El mesurament ha de continuar per aquest eix, qualssevol que siguen les característiques de la via pública, fins a la confluència amb l’eix de la següent via o vies públiques.

El mesurament es prolongarà pel mencionat eix fins al punt en què coincidisca amb la intersecció de la línia perpendicular que es puga traçar des del punt final de mesurament fins a l’eix de la via pública per la qual s’anava efectuant el mesurament.

Es continuarà per l’esmentada línia perpendicular fins al punt final de mesurament determinat d’acord amb el que es disposa en els apartats anteriors.

Article 12. Particularitats dels mesuraments

El mesurament a què es refereix l’article anterior atendrà les següents precisions:

a) Quan en l’itinerari a seguir no siga necessari travessar la via pública a la qual dona front el punt de referència considerat, no s’inclourà en el mesurament de les distàncies la línia perpendicular a la qual al·ludeix l’apartat 4 de l’article 11. Aquesta regla serà aplicable al local inicial del mesurament, al local final del mesurament o a tots dos, segons la configuració de l’itinerari traçat.

b) Si l’itinerari del mesurament ha de passar per xamfrans, la línia de mesurament no ha de separar-se de la façana del xamfrà més de la distància existent entre l’eix de la via pública de menor amplitud de les quals confluïsquen en el xamfrà i la cantonada d’aquest.

c) Si l’itinerari del mesurament ha de transcórrer, totalment o parcialment, per una plaça, parc públic o qualsevol altre espai obert, ha de practicar-se pel camí per als vianants més curt existent en aquest espai. En aquest cas, el mesurament ha de realitzar-se per l’eix de la vorera i pels dels passos destinats a la circulació de vianants. Si aquests no existeixen, ha de mesurar-se pel camí més curt que el vianant puga seguir per terrenys d’ús públic autoritzat. Si per a travessar una plaça o un altre espai obert les ordenances municipals permeten fer-lo pel seu centre, el mesurament ha de practicar-se en línia recta, o, si escau, per la línia que permeta realitzar l’itinerari més curt.

A aquest efecte, no es consideraran per al mesurament de distàncies aquells itineraris que transcórreguen travessant tanques, tanques, parterres o altres obstacles que impedisquen de manera permanent el trànsit de vianants.

d) Els mesuraments que hagen de transcórrer a través d’escales i passos elevats o subterranis es realitzaren pel seu eix, tenint en consideració el seu pendent i sempre que puguen considerar-se aptes com a camins viaris per a vianants.

Article 13. Representació del mesurament

1. El mesurament de les distàncies s’acreditarà mitjançant plànol de la zona a escala 1:1000, elaborat per personal tècnic competent, sobre el qual es represente gràficament el mesurament de distàncies a tals establiments de joc i als esmentats centres acreditats més pròxims. Amb el plànol s’aportarà, adjunt, un informe tècnic en el qual es farà constar el resultat parcial del mesurament de cadascun dels trams que componen la totalitat del recorregut a realitzar, així com una descripció d’aquests. Tant els plans com l’informe sobre distàncies es presentaran certificats pel personal tècnic competent.

2. Quan l’escala referida en l’apartat 1 resulte insuficient per a la comprovació adequada de les distàncies, s’augmentarà fins a aconseguir la claredat necessària.

3. El sistema de representació serà la projecció Universal Transversa de Mercator (UTM) en el fus que corresponga.

4. Tota la informació geogràfica a la qual es fa referència en el present decret estarà referida a l’actual sistema de referència oficial d’Espanya (ETRS89), segons el Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya.

Capítol II

Sobre la col·laboració de les entitats locals

en la inspecció de joc

Article 14. Col·laboració de les entitats locals en matèria de joc

La conselleria competent en matèria de joc promourà la signatura de convenis, o altres instruments que expressen la voluntat de les parts subscriptores per a actuar amb l’objectiu comú d’incidir en aquest sector d’activitat, amb les entitats locals del territori de la Comunitat Valenciana, directament o a través d’altres ens representatius en aquest àmbit, per a impulsar la col·laboració de les respectives policies locals en l’exercici d’activitats d’inspecció en matèria de joc.

Capítol III

Sobre la publicitat

Article 15. Publicitat d’esdeveniments aliens al joc

1. El mer anunci de la celebració, en establiments de joc de la Comunitat Valenciana, d’activitats com a exposicions, espectacles, festes, gastronòmiques o altres esdeveniments similars que no estiguen relacionats directament amb el joc, no tindrà la consideració de publicitat del joc, sempre que d’aquestes o d’aquell no es desprenga, o puga inferir-se o associar-se, una relació amb aquest.

2. Aquests anuncis només podran reflectir el tipus d’esdeveniment, data, hora i lloc en què es desenvolupe i, en el cas d’espectacles artístics, la identitat de les persones actuants. També podran esmentar el preu i els llocs o canals per a l’adquisició de les entrades o tiquets, així com les condicions d’admissió. En cap cas l’entrada o tiquet podrà condicionar-se a l’adquisició o ús de qualsevol dels productes o serveis oferits per qualsevol establiment de joc, ni oferir-se com a millora o oferta promocional per a l’obtenció d’aquests.

3. La difusió dels tornejos, competicions o partides especials de qualsevol modalitat de joc autoritzada queda subjecta a les condicions i limitacions generals establides per a la publicitat del joc.

Article 16. Publicitat per mitjans electrònics, telefònics o telemàtics

Les empreses operadores, agències o prestadores de serveis semblants en l’àmbit de la Comunitat Valenciana no podran realitzar enviaments de comunicació publicitària o promocional del joc mitjançant trucades telefòniques, correu electrònic, o mitjà telemàtic anàleg, que no hagueren sigut, prèviament, sol·licitats o expressament autoritzats per les persones destinatàries d’aquests.

Article 17. Contractes de difusió publicitària

Els contractes de difusió publicitària del joc en l’àmbit de la Comunitat Valenciana celebrats amb anterioritat a l’aprovació de la Llei 1/2020, el termini de duració dels quals excedisca de la de l’entrada en vigor d’aquesta, hauran de ser posats en coneixement de l’òrgan directiu competent en matèria de joc. Per a això, faran arribar a la Subdirecció General de Joc, en el termini d’un mes comptat a partir de l’entrada en vigor del present decret, una còpia del contracte que tingueren subscrit amb el mitjà o agència, per a constància en aquesta, el seu seguiment i els efectes que escaiguen segons la legislació vigent.

Article 18. Informació comercial en l’exterior dels establiments de joc

1. En les façanes, finestrals o vidrieres i portes dels establiments de joc no podrà figurar cap mena de publicitat.

2. En les façanes, finestrals o vidrieres i portes dels establiments de joc, caldrà exhibir la següent informació comercial sobre aquests:

a) modalitat d’establiment de joc, segons les ressenyades en l’apartat 3 de l’article 45, de la Llei 1/2020.

b) nom comercial o raó social de l’establiment, sempre que no faça apologia, evoque elogiosament o incite, directament o indirectament, a la pràctica del joc, ni continga qualsevol tipus d’al·lusió a la sort, la fortuna, la felicitat o qualsevol terme, expressió, acrònim o sigla anàloga;

c) logotip o anagrama, amb les mateixes limitacions assenyalades en el subapartat b, que es faran extensives a la representació de figures, objectes o similars, i quedarà prohibida qualsevol que reproduïsca elements vinculats directament o indirectament al joc, com ara ruletes, naips, cartons, màquines de joc i similars;

d) aquella que resulte exigible segons la normativa vigent, com la relativa als horaris d’obertura al públic de l’establiment o altres que foren preceptives.

3. Els establiments de joc que exhibisquen rètols, emblemes o similars que no s’adeqüen al que es disposa en els apartats anteriors disposaran d’un termini de tres mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest decret, per a procedir a la seua adaptació o retirada.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària

L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats al departament competent i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2020

1. Els procediments iniciats a sol·licitud de les persones interessades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2020, es tramitaran i resoldran segons el que es disposa en la normativa vigent en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud.

No obstant això, finalitzat, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2020, el període de vigència de l’autorització de les màquines auxiliars d’apostes instal·lades en locals d’hostaleria i similars i en recintes esportius, no serà procedent la seua renovació, qualsevol que siga la data en què s’haguera presentat la sol·licitud.

2. Els establiments de joc que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 1/2020, hagueren obtingut resolució expressa per a constituir clubs de persones fumadores, podran mantindre’ls en funcionament fins a la finalització del període d’autorització, no podent renovar-se o pròrrogar-se.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desenvolupament

Es faculta a la persona titular de la conselleria competent en matèria de joc perquè aplique i desenvolupe aquest decret.

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 de juliol de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO