Transporte público COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET LLEI 15/2021, de 15 d’octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar les empreses de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general a la Comunitat Valenciana per la Covid-19.
Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGV núm. 9197 de 19.10.2021)

PREÀMBUL
L’epidèmia de la Covid-19 ha provocat una reducció significativa dels ingressos de moltes empreses, especialment les vinculades a la mobilitat de les persones, com són les dedicades al transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general competència de la Generalitat. Amb la finalitat de protegir el teixit productiu del sector del transport públic per carretera, tant regular com discrecional, i d’aquesta manera evitar un impacte estructural sobre l’economia valenciana, en línia amb les actuacions de l’Administració de l’Estat, la Generalitat ha desenvolupat diferents paquets de mesures per a donar suport a empreses vinculades al transport públic per carretera. Aquestes actuacions han permés proporcionar liquiditat, mantindre els seus treballadors, pagar els salaris i atendre despeses extraordinàries, entre altres.
Aquestes mesures de suport s’han materialitzat mitjançant el Decret 88/2020, de 31 de juliol, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria d’ajudes per la Covid-19 a empreses que presten transport públic regular de viatgers i viatgeres d’ús general; el Decret llei 15/2020, de 23 d’octubre, del Consell, de mesures per a indemnitzar les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general, a la Comunitat Valenciana per la Covid-19; l’Ordre 1/2021, de 15 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria d’ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19, i el Decret llei 8/2021, de 7 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria d’ajudes per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers i viatgeres amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la Covid-19.

Amb això, s’ha pal·liat l’impacte negatiu de la pandèmia en termes de protecció d’ocupació, reactivació econòmica i liquiditat del conjunt del sector; així s’ha protegit el transport per carretera i s’ha establit una base per a la recuperació econòmica.

L’allargament de la crisi sanitària durant bona part dels dos primers trimestres de 2021 i els efectes en l’economia de les mesures preses per a frenar-ne l’expansió, continua afectant-ne la recuperació, per la qual cosa cal adoptar mesures addicionals de reforç de la solvència d’aquelles empreses viables que estan patint una caiguda intensa dels ingressos per culpa de la llarga duració de la reducció d’activitat. En aquest sentit, de la informació publicada per l’Institut Nacional d’Estadística es desprén que en el transport regular interurbà per autobús la demanda de persones viatgeres no s’ha recuperat a nivells anteriors a l’inici de la pandèmia, i s’observa un descens des de principi d’any fins al mes de juliol del 39 % en comparació amb el mateix període de 2019.

No es tracta, per tant, de mesures de rescat d’empreses que no eren viables abans de l’esclat de la crisi de la Covid-19, sinó d’una forma d’inversió en favor de la recuperació i creixement d’aquelles empreses que, malgrat travessar dificultats financeres, resulten viables. Es tracta d’empreses, que dins de la Comunitat Valenciana, permeten garantir a la ciutadania el dret a la mobilitat, com a element essencial de la qualitat de vida i de les possibilitats de progrés, dret que han de facilitar les administracions públiques a l’empara de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, l’article 2.1 de la Llei 6/2011 estableix que «les administracions públiques facilitaran la mobilitat de les persones com a element essencial de la seua qualitat de vida i de les seues possibilitats de progrés en relació amb el desenvolupament de les seues oportunitats d’accés al treball, a la formació, als serveis i a l’oci».

Aquestes mesures de suport en resposta a la Covid-19, per a indemnitzar les empreses dedicades al transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general competència de la Generalitat, estaran en tot cas subjectes al compromís de manteniment d’activitat de les empreses, amb la finalitat de garantir que porten efectivament a un reforç de la solvència i a una major capacitat de producció i ocupació en el context de la recuperació econòmica.

La Generalitat exerceix la competència exclusiva en matèria de transports terrestres, sense perjudici del que disposen els números 20 i 21 de l’apartat 1) de l’article 149.1.15a de la Constitució Espanyola, d’acord amb el que s’estableix en l’article 49.1.15a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, en relació amb el que s’estableix en l’article 148.1.5a de la Constitució Espanyola, que disposa que són competència de les comunitats autònomes «els ferrocarrils i carreteres l’itinerari de les quals transcórrega íntegrament en el territori de la comunitat autònoma i, en els mateixos termes, el transport desenvolupat per aquests mitjans o per cable».

Concorren en aquest supòsit les notes de necessitat d’extraordinària i urgent que justifica l’adopció de les mesures incloses en aquest decret llei, segons la interpretació que sobre aquest tema ha establit la doctrina del Tribunal Constitucional, de la qual és exemple la sentència de 28 de gener de 2020, i és suficient una definició «explícita i raonada» de la situació concurrent que justifica les mesures legislatives i una «connexió de sentit» entre la situació definida i les mesures que s’hi s’adopten.

Aquest decret llei respon als principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, eficiència i transparència, exigits per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es compleixen els principis de necessitat i eficàcia atés l’interés general en el qual es fonamenten les mesures que s’estableixen dirigides a l’estímul, l’impuls i el manteniment de l’activitat econòmica i per ser el decret llei l’instrument jurídic més adequat i immediat per a garantir-ne la consecució. La norma compleix també el principi de proporcionalitat, per contindre la regulació imprescindible per a atendre la necessitat d’establir les mesures extraordinàries que s’hi regulen. De la mateixa manera, s’ajusta al principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic. Quant al principi d’eficiència, no s’estableixen més càrregues que les estrictament necessàries. Finalment, en relació amb el principi de transparència, la norma no s’ha sotmés als tràmits de consulta pública i audiència a causa de la urgència en la tramitació.

Per tot això i en virtut de les atribucions conferides per l’article 44.4 i 49.1.15a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i els articles 58 i 28 c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 15 d’octubre de 2021,

DECRETE

Article 1. Objecte

1. Constitueix l’objecte d’aquesta norma el suport a la solvència empresarial, la recuperació econòmica i la millora de la liquiditat, en forma d’indemnització econòmica de caràcter extraordinari a les empreses que presten serveis de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general competència de la Generalitat, com a resposta derivada de la crisi econòmica generada per la Covid-19 durant l’any 2021.

2. Aquesta indemnització s’estableix a conseqüència de la reducció extraordinària d’ingressos patida per les empreses del transport per culpa de la disminució de la demanda, les restriccions imposades respecte a la mobilitat i l’increment dels costos suportats derivats de l’obligació de desinfecció diària dels vehicles durant l’any 2021. L’import de la indemnització es determinarà de conformitat amb els criteris i el procediment establits en els articles següents.

Article 2. Beneficiaris

Podran optar a la indemnització econòmica totes aquelles empreses que presten serveis de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general competència de la Generalitat durant tot o part de l’any 2021.

Article 3. Imputació de despeses

La dotació per a aquestes indemnitzacions ascendirà a un import global de 15.000.000,00 €, amb fons propis de la Generalitat, a càrrec del capítol 2 del programa pressupostari 513.30, «Planificació, transport i logística».

Article 4. Càlcul de la indemnització econòmica extraordinària

1. L’àmbit temporal per a determinar la indemnització s’estableix per a tot l’any 2021. No obstant això, a l’efecte de càlculs totals o parcials, l’administració podrà establir períodes mensuals o trimestrals dins de l’any 2021.

2. La indemnització es determinarà tenint en compte la reducció d’ingressos per la disminució de la demanda de persones viatgeres, així com l’increment dels costos per la desinfecció dels vehicles establida en l’acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV 8841, 20.06.2020), tot això calculat segons el mètode d’indemnització que es detalla a continuació. En cap cas s’indemnitzarà per costos no assumits directament per les empreses.

A l’efecte de determinar la indemnització es considerarà com a servei el conjunt dels trànsits atorgats que continuen prestant-se en els serveis de transport públic indicats en l’article 2.

3. La quantia de la indemnització, la calcularà l’òrgan instructor com la resultant de sumar els conceptes següents:

a) Els ingressos deixats de percebre en cada servei per les restriccions sobre la mobilitat general acordades des de l’Administració, així com la disminució de la demanda generada per la Covid-19 en les expedicions prestades. El càlcul per a cada mes (i) de 2021 de cada servei (j) es realitzarà de la manera següent:

ITU.perduts 2021 (i,j) = ITU.teòrics 2021 (i,j) – ITU.reals 2021 (i,j)

en què:

ITU.teòrics 2021 (i,j)= ITU.reals 2019 (i,j) / KM 2019 (i,j) KM 2021 (i,j)

i són:

ITU.perduts 2021 (i,j): pèrdua d’ingressos per recaptació associada als quilòmetres recorreguts en 2021 en el mes i del servei j.

ITU.reals 2021 (i,j): ingressos per recaptació associats als quilòmetres recorreguts en 2021 en el mes i del servei j, declarats per l’empresa i verificats per l’Administració.

ITU.teòrics 2021 (i,j): ingressos per recaptació teòrics per als quilòmetres recorreguts en situació ordinària de 2021 en el mes i del servei j.

ITU.reals 2019 (i,j): ingressos per recaptació associats als quilòmetres recorreguts en 2019 en el mes i del servei j. S’obtindrà de les declaracions mensuals o per prorrateig de les declaracions trimestrals ja declarades per l’empresa.

KM 2019 (i,j): quilòmetres recorreguts en 2019 en el mes i del servei j. S’obtindrà de les declaracions mensuals o per prorrateig de les declaracions trimestrals ja declarades per l’empresa.

KM 2021 (i,j): quilòmetres recorreguts en 2021 en el mes i del servei j. Seran els km declarats per l’empresa i verificats per l’Administració.

Els quilòmetres recorreguts són els corresponents als recorreguts en les expedicions prestades en el servei, exclosos els recorreguts en buit.

b) El sobrecost d’explotació en els serveis prestats per l’empresa per les mesures addicionals específiques relacionades amb la crisi sanitària, com ara la desinfecció de vehicles i les mesures per a garantir el distanciament social, que es calcularà de la manera següent:

CS.mesures = VEH CU.mesures

en què:

CS.mesures: sobrecost per les mesures addicionals adoptades en els serveis relacionades amb la crisi sanitària

CU.mesures: cost unitari de les mesures addicionals adoptades per vehicle i dia, que s’estableix en 20,00 €, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 6 d’aquest article.

VEH: suma dels vehicles admissibles diaris per a prestar els serveis durant l’any 2021

El límit màxim de vehicles diari, l’establirà l’Administració tenint en compte els vehicles que resulten admissibles en una situació ordinària, a partir de les dades declarades per les empreses en la convocatòria d’ajudes del Decret 88/2020, de 31 de juliol, del Consell. Així mateix, es considerarà qualsevol reducció de servei que haja practicat l’empresa, en funció dels quilòmetres recorreguts en 2021 en relació amb el període equivalent de 2019.

4. L’Administració podrà realitzar càlculs parcials per a obtindre els resultats corresponents a cada mes i de qualsevol servei j.

Les dades estadístiques del quart trimestre de 2021 que no hagen sigut encara declarades les estimarà l’Administració a partir dels quilòmetres realitzats en el període equivalent de 2019 i la tendència observada en les dades disponibles de 2020 i 2021.

Les empreses beneficiàries hauran d’haver-hi aportat totes les dades d’explotació, amb desagregació mensual, corresponents a l’any 2020 i 2021 fins a l’últim trimestre natural finalitzat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret llei. En cas de no haver-se aportat amb anterioritat, haurà d’aportar-se abans de la finalització del termini de sol·licitud establit en l’article 5. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en cas que no s’hagen aportat aquestes dades d’explotació de 2020 i 2021, l’import de la indemnització serà zero.

5. Per a les mesures d’emergència contractades durant 2019, 2020 i 2021 segons el que es disposa en el Reglament (CE) núm. 1370/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, l’import corresponent als ingressos deixats de percebre calculats segons l’apartat 3.a d’aquest article, no superarà la diferència entre els ingressos previstos en la memòria tècnica annexa al seu contracte i els ingressos declarats l’any 2021.

Així mateix, per a aquests serveis quan no es compte amb alguna de les dades requerides per al càlcul, les estimarà l’Administració a partir de les dades que figuren en la memòria tècnica annexa al seu contracte, prorratejades per al mes de càlcul que corresponga.

6. En el cas que la quantia total de les indemnitzacions calculades, resultat de la suma de les indemnitzacions corresponents a les empreses beneficiàries, excedisca el límit de 15.000.000,00 €, el multiplicador «CU.mesures» de l’apartat 3.b d’aquest article, disminuirà proporcionalment en la quantia necessària per a no excedir aquest límit.

Article 5. Procediment per a la tramitació de la indemnització econòmica

1. El procediment per al suport a la solvència empresarial, recuperació econòmica i millora de la liquiditat, en forma d’indemnització a les empreses s’iniciarà mitjançant sol·licitud telemàtica de l’empresa prestadora del servei, que haurà de presentar-se en el termini de deu dies naturals des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei dirigida a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. A aquest procediment li serà aplicable la tramitació d’urgència, d’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Només podran formular sol·licitud aquelles empreses que justifiquen que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La sol·licitud, així com els impresos associats, s’hauran de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Les empreses hauran de formalitzar la sol·licitud conformement al contingut següent:

a) Nom o denominació social i número d’identificació fiscal, dades de la persona que actua en representació de la sol·licitant, si escau, i codi i denominació dels serveis definits en l’article 4.2 per als quals se sol·licita la indemnització.

b) Memòria justificativa amb les dades següents: codi i denominació dels serveis definits en l’article 4.2 per als quals se sol·licita la indemnització, rutes, expedicions, quilòmetres recorreguts, ingressos i viatgers i viatgeres declarats per l’empresa per a cada servei, amb expressió de les dades desagregades per a cada mes de 2021, tot això conforme al format que es determine.

c) Relació de flota adscrita en cada servei que presta l’empresa, amb la identificació per la matrícula dels vehicles, amb indicació dels dies durant els quals han sigut utilitzats per a la prestació del servei en cada mes de 2021, tot això conforme al format que es determine.

La documentació prevista en els apartats b) i c) d’aquest article, s’haurà de presentar amb un document de full de càlcul que figurarà com a imprés associat en el tràmit.

d) Declaració responsable, signada pel representant de l’empresa, de la veracitat de totes les dades contingudes en la sol·licitud.

e) Renúncia expressa a formular qualsevol tipus de reclamació o exercir accions contra l’Administració de la Generalitat, tant en via judicial com extrajudicial, per la prestació durant l’any 2021 de serveis de transport públic regular interurbà de viatgers i viatgeres per carretera d’ús general competència de la Generalitat, incloses aquelles reclamacions o accions que ja s’hagueren interposat.

f) Declaració responsable en la qual es comprometen a continuar prestant el servei regular de transport viatgers i viatgeres almenys fins al 31 de desembre de 2021. Per als serveis amb data de finalització durant l’any 2021, que la seua prestació s’haja exercit correctament.

g) Autorització perquè l’Administració obtinga directament l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic. Si no s’atorga aquesta autorització, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions esmentades.

Per a l’acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions enfront de la Seguretat Social l’Administració podrà consultar o obtindre-la directament, llevat que l’interessat s’opose a això, de conformitat amb el que es disposa en l’article 77.1 c) del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social i l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si s’oposen a aquesta consulta o obtenció de dades, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions esmentades.

La documentació prevista en els apartats a) d), e) f) i g) d’aquest article, s’inclourà en el cos de la mateixa sol·licitud.

2. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat o òrgan en què aquesta delegue. La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General de Transport.

3. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida a cada empresa.

4. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i notificat una resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud es considerarà desestimada.

5. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015; o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sense perjudici de la utilització de qualsevol altre recurs que es considere oportú.

Article 6. Protecció de dades de caràcter personal

1. La gestió de les indemnitzacions regulades en aquest decret llei requereix el tractament de dades de caràcter personal i s’han de tindre en compte les mesures i garanties establides en la normativa referent a la matèria, especialment en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. La informació completa relativa al tractament de les dades de caràcter personal es troba disponible en el Registre d’Activitats de Tractament, publicat en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. L’enllaç del qual és http://politicaterritorial.gva.es/va/proteccio-de-dades.

En concret, la informació bàsica del tractament corresponent a cada sol·licitud d’indemnització estarà disponible en el formulari de sol·licitud d’aquesta.

Article 7. Incompatibilitat de la indemnització econòmica percebuda

1. La quantia econòmica calculada conformement als articles precedents tindrà la consideració d’indemnització per a cadascuna de les empreses definides en l’article 1 per l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19, i no es podran percebre altres indemnitzacions o reequilibrar-se econòmicament els serveis prestats per les mateixes circumstàncies.

2. En el cas que s’haguera percebut o s’estiguera pendent de percebre algun tipus d’ajuda, subvenció, ingrés, indemnització o compensació procedents de qualsevol administració pública, amb anterioritat o durant la tramitació de la indemnització prevista en aquest decret llei, per la qual es financen els mateixos costos o ingressos en la prestació de serveis que són objecte d’indemnització en aquest decret llei, es llevarà la quantia total percebuda o pendent de cobrament, de la quantitat total que li corresponga en concepte d’indemnització d’acord amb el que s’estableix en els articles precedents.

3. Correspon a les empreses beneficiàries comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol Administració pública que financen els mateixos costos o ingressos en la prestació de serveis que són objecte d’indemnització en aquest decret llei. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se tan prompte com es conega, en un termini màxim de deu dies. Una vegada realitzada, si escau, la comunicació prevista en aquest precepte, o bé d’ofici, mitjançant una resolució de l’òrgan concedent es podrà modificar la quantia concedida en concepte d’indemnització. L’omissió o la demora en la comunicació prevista en aquest precepte comportarà l’exigència dels interessos de demora reportats des del moment en què degué haver-se realitzat la comunicació fins al dia en què en siga coneixedor l’òrgan competent.

Article 8. Naturalesa de la indemnització i notificació a la Comissió Europea

1. La indemnització té per objecte el suport a la solvència empresarial, la recuperació econòmica i la millora de la liquiditat, en forma d’indemnització per a compensar les obligacions de servei públic de les empreses beneficiàries, segons el que es disposa en l’article 1, que presten serveis públics de transport regular de viatgers i viatgeres qualificats de serveis d’interés econòmic general.

2. Els paràmetres per al càlcul de les indemnitzacions s’estableixen en l’article 4, i es consideraran costos teòrics per a la determinació del cost quilomètric dels serveis.

3. Les indemnitzacions es determinaran considerant la disminució de la demanda de persones viatgeres i l’increment dels costos deguts a la desinfecció dels vehicles, establits en l’acord de 19 de juny, del Consell sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19. No superaran el nivell necessari per a cobrir totalment o parcialment les despeses ocasionades per l’execució de les obligacions de servei públic de les empreses, tenint en compte els ingressos corresponents i un benefici industrial raonable, establits d’acord amb el que es disposa en l’article 19.2 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres.

4. Les indemnitzacions econòmiques previstes en aquest decret llei no suposen un avantatge econòmic, ni falsegen la competència, i queden exceptuades de l’àmbit d’aplicació de l’article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, i no és, per tant, obligatòria la notificació a la Comissió Europea.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari

Es faculta el Consell per a desplegar i executar aquest decret llei. Així mateix, s’habilita la persona titular del departament competent en transport per al desplegament i execució en els supòsits en què aquesta s’atribueix expressament a la conselleria.

Segona. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 15 d’octubre de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

El conseller de Política Territorial,

Obres Públiques i Mobilitat,

ARCADI ESPAÑA GARCÍA