Actuació estadística per a l’any 2019 CATALUNYA

DECRET 272/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019.

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre estadística d’interès de la Generalitat, que inclou en tot cas la planificació estadística, l’organització administrativa i la creació d’un sistema estadístic oficial propi de la Generalitat.
La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desenvolupa aquesta competència. L’article 43 estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s’ha de fer en programes anuals d’actuació estadística, que ha d’aprovar el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
La Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, estableix, al seu torn, a l’article 10, que el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s’executa per mitjà dels programes anuals d’actuació estadística, que estableixen la descripció de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes de la llei, durant l’any que abasten.
Aquest és el tercer Programa anual d’actuació estadística que es fa a l’empara de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, que introdueix canvis substancials respecte a les lleis que l’han precedida en la mesura que dona resposta a un nou model de producció i difusió estadística que és comú en els països més desenvolupats del nostre entorn, millora l’accés a la informació amb finalitats estadístiques, promou l’ús de l’estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l’avaluació i millora de les polítiques públiques, i potencia els mecanismes de coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
D’altra banda, l’experiència assolida en els darrers anys en la gestió dels programes anuals d’actuació estadística fa oportú incloure, com a informació afegida a les variables que defineixen les característiques tècniques de l’actuació estadística, l’abast poblacional de l’actuació estadística.
Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes, disminuir la dispersió normativa existent i donar compliment a allò previst a l’article 111.10 apartat 2 del Codi civil de Catalunya, aquest decret deroga expressament el Programa anual d’actuació estadística de l’any 2017, que ha perdut la seva vigència un cop realitzades totes les actuacions programades de l’any corresponent.
Vist que l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) ha realitzat els tràmits i les consultes prèvies a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, tal com estableix l’article 12 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya;
Vist que el Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya ha aprovat la proposta de Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 i que el Consell Català d’Estadística ha elaborat el dictamen previ no vinculant, en els termes que estableixen, respectivament, els articles 9 i 11 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya;
Atès que l’article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya disposa que el Govern ha d’aprovar cada any per decret, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, el Programa anual d’actuació estadística per a l’any següent;
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i d’acord amb el Govern

Decreto:

Article 1
Aprovació del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019
S’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019, en execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i en compliment dels seus objectius i preceptes durant l’any que abasten.

Article 2
Objecte del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019
El Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 té per objecte l’establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d’interès de la Generalitat que ha de portar a terme el Sistema estadístic de Catalunya durant l’any 2019.

Article 3
Actuacions estadístiques a càrrec del Sistema estadístic de Catalunya per a l’any 2019
3.1 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 concreten els objectius específics del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i estan recollides en els camps temàtics identificats pels àmbits d’activitat estadística que regula aquest Pla en desplegament dels seus objectius generals.
3.2 Les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 es classifiquen en:
a) Actuacions estadístiques consolidades: són actuacions que, en el desplegament d’algun dels plans estadístics anteriors i en realitzacions successives, han mostrat que són vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.
b) Actuacions estadístiques noves: són actuacions que, per l’interès que tenen i per la seva adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vigència d’aquest, o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades, una vegada s’hagi seguit el procediment d’inclusió d’actuacions estadístiques en els programes anuals d’actuació estadística i hagin estat homologades per l’Idescat, en els termes que disposa l’article 14 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Article 4
Descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019
4.1 La descripció normalitzada de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 inclou els elements que es defineixen a continuació:
a) Identificació de l’actuació estadística:
– Nom.
– Codi: codi de sis posicions, format per dos dígits del codi d’àmbit d’activitat estadística, dos dígits del codi de subàmbit d’activitat estadística i dos dígits específics de l’actuació estadística.
– Tipus: consolidada o nova, en els termes establerts a l’article 13 de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i a l’article 3 d’aquest Decret.
– Organisme responsable: organisme que ha d’executar i difondre, quan s’escaigui, l’actuació estadística.
– Organisme col•laborador: organisme diferent de l’organisme responsable que ha de subministrar informació o aportar recursos per a la realització de l’actuació estadística. La participació s’ha de regular, en cada actuació concreta, per mitjà d’un conveni.
– Cost directe estimat: estimació del cost en euros dels recursos humans i materials imputables directament al disseny i l’execució de l’actuació estadística al llarg de l’any 2019, incloent-hi la difusió de resultats.
b) Àmbit i subàmbit d’activitat estadística descrits en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.
c) Característiques tècniques de l’actuació estadística:
– Ressenya: descripció dels treballs que es portaran a terme.
– Origen de la informació: tipus de procedència de les dades: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp, recopilació estadística i síntesi i conciliació de fonts.
– Arxius i registres administratius que es preveuen utilitzar.
– Variables principals: característiques objecte d’estudi sobre les quals s’obté informació i s’elaboren els resultats, incloent-hi sistemàticament el sexe i l’edat, si s’escau, i l’abast poblacional de l’actuació estadística.
– Desagregació territorial dels resultats: detall territorial on es difondran els resultats estadístics, referit als canals de difusió principals.
– Període de referència: interval de temps al qual estan referits els resultats estadístics.
– Periodicitat: freqüència amb què es disposa de resultats estadístics.
– Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: termini en què es publicaran els resultats estadístics.
– Canal de difusió: enllaç al web (localitzador uniforme de recursos –sigla en anglès URL–) a través del qual es difondran els resultats obtinguts.
– Altres característiques addicionals: el web de l’Idescat recollirà, si escau, altra informació d’interès per als usuaris de l’actuació estadística: altres fonts d’informació que es preveuen utilitzar, les fases del procés estadístic, els informants, les unitats d’informació o la tècnica de recollida de dades en cas d’una operació de camp, entre altres.
4.2 A l’annex 1 d’aquest Decret es descriuen les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019, en els termes establerts per la Llei 5/2016, del 23 de desembre, ordenades per àmbits d’activitat estadística i subàmbits, i a l’annex 2 es detalla la relació de les actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 ordenades per organismes responsables.

Disposicions addicionals

Primera
Forma i termini de comunicació de la relació dels òrgans que tenen atribuïdes competències estadístiques de les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya
Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que resten subjectes al deure del secret estadístic, han de comunicar anualment a l’Idescat la relació dels òrgans amb atribucions estadístiques i la persona que assumirà la interlocució tècnica en nom d’aquests.
Els canvis que eventualment es puguin produir en aquesta relació d’òrgans o dels interlocutors tècnics hauran de ser comunicats a l’Idescat, en el termini dels trenta dies naturals posteriors al moment en què es produeixi el canvi o la designació d’un nou interlocutor.

Segona
Forma i termini de comunicació de la formalització dels convenis o acords necessaris per a l’execució de les actuacions estadístiques
Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya que siguin organismes responsables d’actuacions estadístiques incloses en el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 han de comunicar a l’Idescat la formalització dels convenis o acords que siguin necessaris per a l’execució i difusió de les actuacions estadístiques mitjançant la tramesa d’una còpia del document subscrit en el termini màxim de trenta dies naturals següents a la data de la signatura, d’acord amb el marc de col•laboració institucional establert a la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Disposició derogatòria
Resta derogat el Decret 11/2017, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2017.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor l’1 de gener de 2019.

Barcelona, 20 de desembre de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Annex 1
Actuacions estadístiques del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 per àmbits d’activitat estadística i subàmbit

01 – Població

01 01 – Evolució i estructura de la població
01 01 01 – Estadística del Padró municipal d’habitants
01 01 02 – Estadística de població resident a l’estranger
01 01 03 – Estimacions de població
01 01 04 – Estimació de població centenària
01 01 05 – Sèries històriques de la població catalana
01 01 06 – Indicadors demogràfics
01 01 07 – Sistema integrat de dades demogràfiques
01 01 08 – Estadística d’estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona

01 02 – Censos de població i habitatges
01 02 01 – Censos de població i habitatges
01 02 02 – Estadística dels estudis de la població

01 03 – Llars i famílies
01 03 01 – Enquesta contínua de llars
01 03 02 – Estadística de matrimonis
01 03 03 – Estadística de nul•litats, separacions i divorcis
01 03 04 – Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona

01 04 – Naixements i defuncions
01 04 01 – Estadística de naixements
01 04 02 – Estadística de defuncions
01 04 03 – Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona

01 05 – Migracions
01 05 01 – Estadística de moviments migratoris
01 05 02 – Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona

01 06 – Població estrangera
01 06 01 – Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d’estada
01 06 02 – Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona

01 07 – Mobilitat i població estacional
01 07 01 – Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi. Ensenyaments no universitaris
01 07 02 – Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi. Ensenyaments universitaris
01 07 03 – Estimacions de població estacional
01 07 04 – Indicadors de mobilitat
01 07 05 – Enquesta de mobilitat en dia feiner
01 07 06 – Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona
01 07 07 – Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l’Ebre
01 07 08 – Enquesta de la mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida (Ponent)

01 08 – Projeccions de població
01 08 02 – Projeccions de població base 2018
01 08 03 – Projeccions de població municipals base 2018

01 09 – Onomàstica

02 – Economia

02 01 – Comptes econòmics
02 01 01 – Comptes econòmics anuals de Catalunya
02 01 02 – Marc Input-Output de Catalunya
02 01 03 – Productivitat total dels factors
02 01 04 – Producte interior brut. Estimacions territorials
02 01 05 – Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials
02 01 06 – Comptabilitat trimestral de Catalunya
02 01 07 – Avanç del PIB trimestral
02 01 08 – Compte satèl•lit del turisme
02 01 09 – Previsions macroeconòmiques
02 01 10 – Compte satèl•lit de l’esport

02 02 – Empreses. Estructura
02 02 01 – Estadística i comptes de les empreses culturals
02 02 02 – Indicadors de demografia empresarial
02 02 03 – Estadística de filials d’empreses estrangeres a Catalunya

02 03 – Conjuntura econòmica
02 03 01 – Indicadors de conjuntura econòmica
02 03 02 – Índex de producció industrial
02 03 03 – Indicadors conjunturals d’activitat del sector serveis
02 03 04 – Índexs de comerç al detall
02 03 05 – Índex de vendes en grans superfícies
02 03 06 – Enquesta de clima empresarial
02 03 07 – Indicadors de confiança empresarial
02 03 08 – Índex de volum de negoci a la indústria
02 03 09 – Índex d’entrada de comandes a la indústria
02 03 10 – Indicadors de posició competitiva del sector industrial
02 03 11 – Clima exportador
02 03 12 – Indicadors de fires
02 03 13 – Estadística d’expectatives industrials

02 04 – Preus
02 04 01 – Índex de preus industrials
02 04 02 – Estadística de preus agraris

02 05 – Sector exterior
02 05 01 – Estadística del comerç amb l’estranger
02 05 02 – Estadística del comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic

02 06 – Inversió
02 06 01 – Estadística conjuntural de la inversió industrial

02 07 – R+D+I
02 07 01 – Estadística sobre activitats en R+D
02 07 02 – Estadística sobre innovació a les empreses
02 07 03 – Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia

02 08 – TIC
02 08 01 – Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars
02 08 02 – Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars
02 08 03 – Estadística sobre l’ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
02 08 04 – Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius
02 08 05 – Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
02 08 06 – Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat

03 – Sectors econòmics

03 01 – Sector agrari
03 01 01 – Comptes econòmics del sector agrari
03 01 02 – Estadística de les superfícies i produccions agrícoles
03 01 03 – Estadística de la ramaderia
03 01 04 – Estadística de maquinària agrícola
03 01 05 – Estadística de preus de la terra
03 01 06 – Xarxa comptable agrària
03 01 07 – Estadística de les captures pesqueres

03 02 – Energia
03 02 01 – Balanç energètic
03 02 02 – Estadística d’energia elèctrica
03 02 03 – Estadística de gas natural
03 02 04 – Estadística del carbó i del coc de petroli
03 02 05 – Estadística del petroli
03 02 06 – Estadística de les energies renovables
03 02 07 – Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d’energia elèctrica
03 02 08 – Estadística del consum energètic del sector industrial
03 02 09 – Estadística de qualitat del servei elèctric
03 02 10 – Estadística de conjuntura elèctrica
03 02 11 – Estadística de conjuntura de gas natural
03 02 12 – Estadística de conjuntura de petroli
03 02 13 – Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli

03 03 – Indústria
03 03 01 – Estadística estructural d’empreses del sector industrial
03 03 02 – Estadística de productes de la indústria

03 04 – Construcció
03 04 02 – Estadística de la licitació oficial d’obres

03 05 – Comerç
03 05 01 – Estadística estructural d’empreses del sector comerç
03 05 02 – Enquesta sobre l’activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona

03 06 – Serveis
03 06 01 – Estadística estructural d’empreses del sector serveis
03 06 02 – Estadística de l’audiovisual
03 06 03 – Enquesta sobre l’activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona

03 07 – Transport
03 07 01 – Estadística del transport ferroviari
03 07 02 – Estadística del transport aeri
03 07 03 – Estadística de trànsit marítim als ports
03 07 04 – Estadística del transport regular de viatgers per carretera
03 07 05 – Estadística del transport per cable
03 07 06 – Estadística de les autoritzacions del transport
03 07 07 – Estadística dels costos del transport
03 07 08 – Estadística del transport públic col•lectiu a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM de Barcelona
03 07 09 – Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona

03 08 – Turisme
03 08 01 – Estadística de l’activitat hotelera
03 08 02 – Estadística de l’activitat en càmpings
03 08 03 – Estadística de l’activitat en allotjaments de turisme rural
03 08 04 – Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
03 08 05 – Estadística dels visitants estrangers
03 08 06 – Estadística de la despesa dels visitants estrangers
03 08 07 – Estadística del turisme dels residents de Catalunya
03 08 08 – Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l’Estat
03 08 09 – Estadística i comptes de les empreses del turisme
03 08 10 – Estadística d’establiments turístics
03 08 11 – Enquesta als turistes a la destinació Barcelona

03 09 – Sector financer
03 09 01 – Estadístiques financeres
03 09 02 – Estadística del crèdit públic
03 09 03 – Estadística del sector de la mediació d’assegurances privades
03 09 04 – Estadística de les entitats asseguradores catalanes
03 09 05 – Resultats economicofinancers de les empreses

03 10 – Sector públic
03 10 01 – Estadística de la recaptació de tributs
03 10 02 – Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
03 10 03 – Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya
03 10 04 – Estadística de la despesa pública en educació
03 10 05 – Estadística de la despesa pública en cultura
03 10 06 – Estadística de la despesa sanitària pública
03 10 07 – Estadística de la despesa pública en finançament d’R+D i Innovació
03 10 08 – Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat
03 10 09 – Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu
03 10 10 – Estadística territorial tributària
03 10 11 – Estadística relativa al fons de cooperació local
03 10 12 – Estadística de les actuacions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
03 10 13 – Estadística de personal de l’Administració
03 10 14 – Indicadors sobre ocupació pública
03 10 15 – Estadística del joc

04 – Treball i societat

04 01 – Relació amb l’activitat
04 01 01 – Estadística de població activa
04 01 02 – Indicadors territorials de població activa
04 01 03 – Estadística d’afiliats i afiliacions a la Seguretat Social
04 01 04 – Estadística longitudinal de vides laborals
04 01 05 – Estadística de fluxos del mercat de treball
04 01 06 – Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona
04 01 07 – Estadística de l’ocupació assalariada i autònoma
04 01 08 – Estadística dels demandants d’ocupació i de l’atur registrat
04 01 09 – Estadística d’ofertes de llocs de treball
04 01 10 – Estadística de creació d’empreses a través de la Xarxa Emprèn
04 01 11 – Estadística del suport a cooperatives i societats laborals
04 01 12 – Estadística de societats cooperatives
04 01 13 – Estadística de societats laborals
04 01 14 – Estadística de les empreses de treball temporal
04 01 15 – Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris
04 01 16 – Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

04 02 – Cost laboral i salaris
04 02 01 – Estadístiques d’estructura salarial
04 02 02 – Estadístiques de costos laborals

04 03 – Condicions laborals
04 03 01 – Enquesta de qualitat i condicions de treball
04 03 02 – Estadística d’eleccions sindicals
04 03 03 – Estadística de regulació d’ocupació
04 03 04 – Estadística de vagues i tancaments patronals
04 03 05 – Estadística de negociació col•lectiva
04 03 06 – Estadística de conciliacions laborals col•lectives
04 03 07 – Estadística de conciliacions laborals individuals
04 03 08 – Estadística de sinistralitat laboral
04 03 09 – Estadística de la contractació laboral
04 03 10 – Estadística de la inspecció de treball

04 04 – Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
04 04 01 – Estadística de l’ensenyament
04 04 02 – Estadística del personal al servei de l’Administració educativa
04 04 04 – Indicadors estadístics del sistema educatiu
04 04 06 – Estadística de l’ensenyament universitari
04 04 07 – Estadística de les escoles agràries
04 04 08 – Estadística de la formació professional per a l’ocupació
04 04 09 – Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs
04 04 10 – Estadística de beques i ajuts als estudis
04 04 11 – Indicadors internacionals del sistema educatiu

04 05 – Llengua
04 05 01 – Enquesta d’usos lingüístics de la població
04 05 03 – Sistema d’indicadors lingüístics
04 05 04 – Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana

04 06 – Ús del temps
04 06 01 – Enquesta de l’ús del temps

04 07 – Cultura
04 07 01 – Estadística de participació cultural
04 07 02 – Enquesta de biblioteques
04 07 03 – Estadística de museus i col•leccions
04 07 04 – Estadística del llibre
04 07 05 – Estadística de cinema
04 07 06 – Estadística d’arts escèniques
04 07 07 – Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic
04 07 08 – Estadística d’equipaments culturals

04 08 – Entitats religioses
04 08 01 – Estadística dels centres de culte a Catalunya

04 09 – Eleccions i participació ciutadana
04 09 01 – Estadística de resultats electorals
04 09 02 – Estadística electoral de la ciutat de Barcelona

04 10 – Justícia i seguretat
04 10 01 – Enquesta de seguretat pública
04 10 02 – Estadística de seguretat ciutadana
04 10 03 – Estadística de seguretat viària
04 10 04 – Estadística d’emergències i protecció civil
04 10 05 – Enquesta de victimització de Barcelona
04 10 06 – Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives
04 10 07 – Estadística de justícia juvenil
04 10 08 – Estadística d’atenció a la víctima del delicte
04 10 09 – Estadística de l’Administració de justícia
04 10 10 – Estadística de mediacions en l’àmbit del dret privat
04 10 11 – Estadística de fundacions i associacions
04 10 12 – Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya

04 11 – Esports
04 11 01 – Estadística de l’esport
04 11 02 – Estadística de la pràctica esportiva

04 12 – Joventut
04 12 01 – Sistema d’indicadors sobre la joventut

05 – Condicions de vida i protecció social

05 01 – Ingressos i condicions de vida de les llars
05 01 01 – Enquesta de condicions de vida
05 01 02 – Estadística de despesa en consum de les llars
05 01 03 – Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
05 01 04 – Estadística de la distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona
05 01 05 – Estimació territorial de l’Enquesta de condicions de vida

05 02 – Serveis socials i protecció social
05 02 01 – Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària
05 02 02 – Estadística de serveis socials bàsics
05 02 03 – Estadística de serveis socials d’atenció a la gent gran
05 02 04 – Estadística de serveis socials d’atenció a les persones amb discapacitat
05 02 05 – Estadística de persones amb discapacitat
05 02 06 – Estadística de serveis socials d’atenció a la infància i a l’adolescència
05 02 07 – Estadística d’ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec
05 02 08 – Estadística de títols de famílies nombroses
05 02 09 – Estadística de l’adopció i l’acolliment d’infants
05 02 10 – Estadística de les pensions i altres prestacions
05 02 11 – Estadística de títols de famílies monoparentals
05 02 12 – Estadística de la renda garantida de ciutadania
05 02 13 – Estadística de l’associacionisme i el voluntariat
05 02 14 – Estadística del sistema d’atenció a la dependència
05 02 15 – Sistema d’indicadors sobre discapacitat i ocupació
05 02 17 – Estadística de protecció dels consumidors
05 02 18 – Enquesta econòmica dels serveis socials

05 03 – Salut
05 03 01 – Enquesta de salut de la població
05 03 02 – Estadística de causes de mort
05 03 03 – Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
05 03 04 – Estadística de malalties de declaració obligatòria
05 03 05 – Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d’alta hospitalària
05 03 06 – Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS
05 03 07 – Estadística de reproducció humana assistida
05 03 08 – Estadística d’interrupcions voluntàries d’embaràs
05 03 09 – Estadística de salut perinatal
05 03 10 – Estadística de trasplantaments
05 03 11 – Estadística de malalts renals
05 03 12 – Estadística del registre de diabetis tipus 1
05 03 13 – Estadístiques del registre de càncer
05 03 14 – Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Girona
05 03 15 – Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Tarragona
05 03 16 – Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Lleida
05 03 17 – Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona
05 03 18 – Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona
05 03 19 – Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona
05 03 20 – Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona
05 03 21 – Indicadors del sistema de salut

05 04 – Serveis sanitaris
05 04 01 – Estadística d’establiments sanitaris en règim d’internat
05 04 02 – Estadística dels centres integrats a la xarxa d’atenció a les drogodependències

06 – Territori i medi ambient

06 01 – Entorn físic i clima
06 01 01 – Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic
06 01 02 – Estadística hidrogràfica

06 02 – Medi ambient
06 02 01 – Estadística de residus industrials declarats
06 02 02 – Estadística de residus municipals
06 02 03 – Estadística de residus de la construcció
06 02 04 – Estadística de tractament d’aigües residuals urbanes
06 02 05 – Estadística sobre les entitats subministradores d’aigua per al consum humà
06 02 06 – Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d’estiu
06 02 07 – Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits
06 02 08 – Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic
06 02 09 – Estadística sobre declaracions d’impacte ambiental
06 02 10 – Estadística de la qualitat de l’aire
06 02 11 – Índex de contaminació atmosfèrica
06 02 12 – Estadística d’activitats extractives
06 02 13 – Estadística de les produccions forestals
06 02 14 – Estadística de rompudes forestals
06 02 15 – Estadística de repoblacions forestals
06 02 16 – Estadística dels incendis forestals
06 02 17 – Estadística de les espècies amenaçades
06 02 18 – Compte de fluxos de materials

06 03 – Divisions geogràfiques i administratives

06 04 – Usos del sòl i planificació
06 04 01 – Estadística de l’evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl
06 04 02 – Estadística del planejament general vigent
06 04 03 – Estadística de sectors de planejament

06 05 – Habitatges, edificis i locals
06 05 01 – Estadística de l’edificació residencial
06 05 02 – Estadística de l’edificació no residencial
06 05 03 – Estadística de la construcció d’habitatges de protecció pública
06 05 04 – Estadística de la rehabilitació protegida d’habitatges
06 05 05 – Estadística del lloguer d’habitatges
06 05 06 – Estadística de l’habitatge de lloguer social
06 05 07 – Estadística de la compravenda i el preu de l’habitatge de nova construcció
06 05 08 – Estadística de la compravenda i el preu de venda de l’habitatge usat
06 05 09 – Estadística de la demanda d’habitatge social
06 05 10 – Estadística dels ajuts al pagament de l’habitatge
06 05 11 – Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona

06 06 – Infraestructures
06 06 01 – Estadística de la xarxa viària
06 06 02 – Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres

07 – Metodologia i normalització

07 00 – Metodologia i normalització
07 00 01 – Nomenclatures territorials i administratives
07 00 02 – Classificació catalana d’educació 2019
07 00 03 – Adaptació d’altres classificacions estadístiques oficials
07 00 04 – Formació i perfeccionament professional en estadística
07 00 05 – Cooperació educativa en estadística
07 00 06 – Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques
07 00 07 – Projecte Qualitas
07 00 08 – Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l’àmbit de la indústria

08 – Registres estadístics i directoris

08 00 – Registres estadístics i directoris
08 00 01 – Registre estadístic de població
08 00 02 – Registre estadístic de territori
08 00 03 – Registre estadístic d’entitats
08 00 04 – Registre de població de Catalunya
08 00 05 – Directori d’empreses i establiments
08 00 06 – Estadística d’empreses i establiments
08 00 07 – Plataforma Cerdà
08 00 08 – Estadística territorial d’empreses i establiments

09 – Georeferenciació i estadística de base territorial

09 00 – Georeferenciació i estadística de base territorial
09 00 01 – Georeferenciació del seccionat municipal
09 00 02 – Sistemes de georeferenciació
09 00 03 – Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat
09 00 04 – Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona
09 00 05 – Anuari estadístic de l’Hospitalet de Llobregat
09 00 06 – Anuari estadístic de Terrassa
09 00 07 – Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat
09 00 08 – Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat
09 00 09 – Anuari estadístic de Viladecans
09 00 10 – Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat
09 00 11 – Indicadors municipals de Viladecans

10 – Indicadors i estadística de síntesi

10 01 – Estadística de síntesi
10 01 01 – Anuari estadístic de Catalunya

10 02 – Sistemes d’indicadors estadístics
10 02 01 – Sistema d’indicadors
10 02 03 – Indicadors de benestar i progrés social
10 02 04 – Índex d’igualtat de gènere
10 02 05 – Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible

11 – Difusió i promoció de l’estadística

11 00 – Difusió i promoció de l’estadística
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)
11 00 02 – Promoció de la producció i l’anàlisi estadística
11 00 03 – Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques
11 00 04 – Serveis d’atenció als usuaris

Fitxes descriptives de les actuacions estadístiques

Estadística del Padró municipal d’habitants
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 35.000 €
Ressenya: Explotació estadística del Padró continu per obtenir la distribució de la població per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, d’acord amb les xifres oficials de població a 1 de gener. Actualització de la base de dades de la població estrangera. Les dades es presenten per municipis i per districtes en els municipis de més de 45.000 habitants.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants,
Variables principals: sexe, edat, generació, nacionalitat i lloc de naixement
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: febrer del 2019 (el mes d’abril del 2019 es publicaran dades avançades de la població a 1 de gener)
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/pmh

Estadística de població resident a l’estranger
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: Explotació de l’arxiu del Padró d’espanyols residents a l’estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya. Inclusió de les dades relatives a les noves inscripcions al Registre de matrícula dels consolats espanyols a l’estranger.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró d’espanyols residents a l’estranger
Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, país de residència
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/phre

Estimacions de població
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Obtenció de la distribució semestral de la població a partir de les dades d’estructura (sexe i edat) i de fluxos anuals de població (naixements, defuncions i migracions) que permetin el càlcul dels diferents indicadors en els quals els efectius de població actuen com a denominadors.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019 (dades avançades i provisionals al mes de maig i dades definitives al mes de desembre)
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ep

Estimació de població centenària
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 04
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Estimació de la població centenària per sexe i edat simple a partir de la informació del fitxer de defuncions.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017 (es revisarà les dades dels anys 2003 a 2016)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/epcent

Sèries històriques de la població catalana
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 05
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 18.000 €
Ressenya: Obtenció de sèries estadístiques demogràfiques a partir de la recopilació de les dades dels censos i padrons de població, amb especial atenció a la informació metodològica i a l’àmbit territorial.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Indicadors demogràfics
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Actualització del sistema d’indicadors demogràfics (estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població) a partir de les estimacions de població i del moviment natural i migratori, amb extensió als municipis de 50.000 habitants i més.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, envelliment, dependència, distribució de la població, indicador sintètic de fecunditat, edats mitjanes a la maternitat, mortalitat infantil, edats mitjanes al matrimoni, taxes de creixement natural i migratori
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis de 50.000 habitants i més
Període de referència: 2018 (els indicadors de fluxos corresponen a l’any 2018 i els indicadors d’estructura al 2019)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2018
Canal de difusió: https://idescat.cat/pub/?id=inddt

Sistema integrat de dades demogràfiques
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Elaboració d’explotacions conjuntes a partir del Registre estadístic de població i de registres especialitzats de base poblacional.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Afiliació a la Seguretat Social, Arxiu de matriculació de la Secretaria d’Universitats, Arxiu de matriculació del Departament d’Ensenyament, Fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d’ocupació, Fitxer de demandants inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Fitxer de famílies monoparentals, Fitxer de famílies nombroses, Fitxer de pensions i pensionistes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Registre estadístic de població, Fitxers de prestacions per infants a càrrec, Registre de parelles estables de Catalunya
Variables principals: sexe, edat, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat i variables censals, del moviment natural, dels alumnes universitaris i dels alumnes no universitaris
Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal
Període de referència: —
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Estadística d’estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 01 Evolució i estructura de la població
Codi: 01 01 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l’explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants
Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d’alta al Padró municipal, noms de la població
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/pad/padro/index.htm

Censos de població i habitatges
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 02 Censos de població i habitatges
Codi: 01 02 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Completar l’explotació del Cens de població i habitatges 2011 i atendre comandes d’usuaris. Participar en la preparació del projecte metodològic del Cens de població i habitatges 2021.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, llars i famílies, cens lingüístic, nivell d’instrucció, relació amb l’activitat, edificis, habitatges i mobilitat obligada, migracions, fecunditat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, districtes, seccions censals
Període de referència: 2011
Periodicitat: decennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/censph

Estadística dels estudis de la població
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 02 Censos de població i habitatges
Codi: 01 02 02
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Educació, Departament d’Empresa i Coneixement, Departament de Cultura, Consorci per a la Normalització Lingüística
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: L’Estadística dels estudis de la població té com a objectiu proporcionar informació anual dels estudis en curs de la població resident a Catalunya i del nivell d’instrucció, d’acord amb els estudis realitzats. La informació s’obté a partir del Registre estadístic de població i dels registres d’alumnes i titulacions. D’altra banda, proporcionarà informació del coneixement del català dels ciutadans que resideixen a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de població, Arxiu de matriculació de la Secretaria d’Universitats, Arxiu de matriculació del Departament d’Ensenyament, Base de dades de l’alumnat inscrit i certificats obtinguts de la DGPL, Base de dades de l’alumnat inscrit i certificats obtinguts del CPNL
Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, nacionalitat, lloc de residència, nivell d’estudis, titulació, sector d’estudi, estudis en curs i coneixement del català
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: curs acadèmic
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: curs acadèmic
Canal de difusió: –

Enquesta contínua de llars
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 03 Llars i famílies
Codi: 01 03 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 19.000 €
Ressenya: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l’habitatge.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, nivell educatiu, relació amb l’activitat, composició de la llar i característiques de l’habitatge
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ecll

Estadística de matrimonis
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 03 Llars i famílies
Codi: 01 03 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 50.000 €
Ressenya: Creació de l’arxiu estadístic de matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d’aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l’arxiu estadístic de matrimonis, amb l’obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques segons les variables de classificació demogràfiques d’interès, com ara el sexe, l’edat i la nacionalitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d’instrucció i nacionalitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/mat

Estadística de nul•litats, separacions i divorcis
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 03 Llars i famílies
Codi: 01 03 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Explotació de l’arxiu estadístic de divorcis, separacions i nul•litats procedents de les butlletes de sentències d’aquests actes dictats pels òrgans judicials.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2018
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/edsn

Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 03 Llars i famílies
Codi: 01 03 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l’explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona per al coneixement de l’estructura i els tipus de domicilis padronals.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants
Variables principals: sexe, edat, nombre de persones al domicili, característiques de les persones que conviuen al domicili, tipologia i estructura dels domicilis
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2019 (lectura del Padró municipal d’habitants a 1 de gener)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tpob/llars
/padro/index.htm

Estadística de naixements
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 04 Naixements i defuncions
Codi: 01 04 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 80.000 €
Ressenya: Creació de l’arxiu estadístic de parts a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d’aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l’arxiu estadístic de parts, amb l’obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements segons les variables de classificació demogràfiques d’interès, com ara el sexe, l’edat i la nacionalitat. L’explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l’obtenció de l’onomàstica sobre els noms dels nadons.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d’instrucció dels progenitors, pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/naix, https://www.idescat.cat/nadons/

Estadística de defuncions
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 04 Naixements i defuncions
Codi: 01 04 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 14.000 €
Ressenya: Actualització de l’Estadística de defuncions i dels indicadors de mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població. S’elabora la tabulació de les defuncions, la taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat, utilitzant el patró estàndard europeu.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, funcions de la taula de vida, mortalitat estandarditzada
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/iev, https://www.idescat.cat/estad/def

Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 04 Naixements i defuncions
Codi: 01 04 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 7.300 €
Ressenya: Elaboració de l’Estadística del moviment natural de la ciutat de Barcelona, a partir del tractament estadístic de les altes i baixes al Padró municipal per naixement o defunció.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants
Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/index.htm

Estadística de moviments migratoris
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 05 Migracions
Codi: 01 05 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 28.800 €
Ressenya: Explotació de l’arxiu estadístic de migracions, corresponents a les altes i les baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l’any de referència. Es proporcionen els resultats dels fluxos migratoris segons l’origen i la destinació (Catalunya, resta d’Espanya i estranger).
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, origen, destinació, lloc de naixement i nacionalitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/mm

Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 05 Migracions
Codi: 01 05 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 7.300 €
Ressenya: Obtenció de l’estadística dels fluxos de migracions internes de la ciutat de Barcelona, així com els moviments amb la resta de Catalunya i amb la resta de l’Estat i l’estranger, a partir dels moviments d’altes i baixes per migració en el Padró municipal d’habitants, de les inclusions per omissió i de les baixes per caducitat o duplicitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants
Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, lloc de naixement, lloc de procedència/destinació, nivell d’estudis
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tdemo/index.htm

Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d’estada
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 06 Població estrangera
Codi: 01 06 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de l’Interior, Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Actualització de la informació referida a les naturalitzacions (concessions i adquisicions de nacionalitat espanyola) i als permisos de residència per treball i estudi. Les dades es presenten per províncies i Catalunya. Actualització de les sol•licituds d’asil. Les dades es presenten per a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sol•licituds d’asil del Ministeri de l’Interior, Registres administratius relatius a permisos i naturalitzacions procedents de l’Observatori Permanent de la Immigració (Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social)
Variables principals: sexe, edat, nacionalitat, país de naixement, lloc de residència
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/estres

Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 06 Població estrangera
Codi: 01 06 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques de la població estrangera per nacionalitats resultants de l’explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona, i recopilació d’altres dades estadístiques significatives.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants
Variables principals: sexe, edat, lloc de naixement, estudis, nacionalitat, anys d’alta al Padró municipal
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/index.htm

Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi. Ensenyaments no universitaris
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Educació
Cost directe estimat: 22.000 €
Ressenya: Explotació de l’arxiu de matriculació del Departament. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l’alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe, l’edat i el nivell d’estudis que cursa.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu de matriculació del Departament d’Ensenyament
Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, lloc d’estudi i nivell d’estudis en curs
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, municipis
Període de referència: 2018-2019 (curs)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/emoesc

Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi. Ensenyaments universitaris
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Explotació de l’arxiu de matriculació de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement. Aquest arxiu conté el municipi de residència de l’alumne i el municipi del centre on es desplaça a estudiar, així com el sexe.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu de matriculació de la Secretaria d’Universitats
Variables principals: sexe, lloc de residència i lloc d’estudi dels estudiants universitaris
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2017-2018 (curs)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/emouniv

Estimacions de població estacional
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Educació, Departament d’Empresa i Coneixement
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Estimació de la població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme, mesurada en mitjana anual i en mitjana trimestral.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu de matriculació del Departament d’Ensenyament, Arxiu de matriculació de la Secretaria d’Universitats, Padró municipal d’habitants
Variables principals: efectius de població, població equivalent a temps complet anual en un municipi
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/epe

Indicadors de mobilitat
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 2.000 €
Ressenya: Recull d’indicadors i estadístiques de mobilitat que serveixen com a instrument de
planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: indicadors sobre els diferents tipus de transport (terrestre, marítim, aeri), trànsit i d’altres vinculats a la mobilitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/
06_observatori_de_mobilitat/

Enquesta de mobilitat en dia feiner
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità
Organisme col•laborador: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 282.715 €
Ressenya: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l’àmbit metropolità, i resta de l’àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d’ús, satisfacció, percepció de seguretat dels modes de transport
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2020
Canal de difusió: http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php

Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 06
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: En el transcurs de l’any 2019 es durà a terme el treball de camp de l’Enquesta, les tasques de control i seguiment sobre el treball de camp, i també els primers treballs d’explotació de les dades generades. Cal recordar que les tasques assignades a l’any 2018 feien referència al dimensionament de la mostra, el disseny del qüestionari i la contractació de l’Enquesta de la mobilitat quotidiana (EMQ) al Camp de Tarragona a fi d’analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d’aquest àmbit territorial. L’objectiu de l’esmentada Enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l’entrevista. L’univers de l’Enquesta és la població de 4 i més anys resident a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona. Per tal de recollir informació relativa a dissabte o festiu, en les entrevistes realitzades en dilluns es preguntarà també sobre la mobilitat del divendres, dissabte i diumenge anteriors.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d’ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport
Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://www.atmcamptarragona.cat/documentacio,
http://territori.gencat.cat/ca/inici/

Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l’Ebre
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 07
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: En el transcurs de l’any 2019 es durà a terme el treball de camp de l’Enquesta, les tasques de control i seguiment sobre el treball de camp, i també els primers treballs d’explotació de les dades generades. Cal recordar que les tasques assignades a l’any 2018 feien referència al dimensionament de la mostra, el disseny del qüestionari i la contractació de l’Enquesta de la mobilitat quotidiana (EMQ) a les Terres de l’Ebre a fi d’analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d’aquest àmbit territorial. L’objectiu de l’esmentada Enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l’entrevista. L’univers de l’Enquesta és la població de 4 i més anys resident a l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre . Per tal de recollir informació relativa a dissabte o festiu, en les entrevistes realitzades en dilluns es preguntarà també sobre la mobilitat del divendres, dissabte i diumenge anteriors.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d’ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport.
Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://www.idece.es/, http://territori.gencat.cat/ca/inici/

Enquesta de la mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida (Ponent)
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 07 Mobilitat i població estacional
Codi: 01 07 08
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: En el transcurs de l’any 2019 es durà a terme el treball de camp de l’Enquesta, les tasques de control i seguiment sobre el treball de camp, i també els primers treballs d’explotació de les dades generades. Cal recordar que les tasques assignades a l’any 2018 feien referència al dimensionament de la mostra, el disseny del qüestionari i la contractació de l’Enquesta de la mobilitat quotidiana (EMQ) a l’àmbit de Ponent a fi d’analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d’aquest àmbit territorial. L’objectiu de l’esmentada Enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l’entrevista. L’univers de l’Enquesta és la població de 4 i més anys resident a l’àmbit territorial de Ponent. Per tal de recollir informació relativa a dissabte o festiu, en les entrevistes realitzades en dilluns es preguntarà també sobre la mobilitat del divendres, dissabte i diumenge anteriors.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, característiques bàsiques de la mobilitat, origen i destinació dels desplaçaments, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d’ús, satisfacció i percepció de seguretat dels modes de transport
Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://www.atmlleida.cat/, http://territori.gencat.cat/ca/inici/

Projeccions de població base 2018
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 08 Projeccions de població
Codi: 01 08 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 80.000 €
Ressenya: Publicació de les projeccions de població base 2018, desagregades per sexe i edat. Es proporcionen els resultats any a any per al període 2018-2061 per a Catalunya i per al període 2018-2038 a nivell de comarques, àmbits del pla territorial, províncies i el municipi de Barcelona.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018-2061
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/proj

Projeccions de població municipals base 2018
Àmbit: 01 Població
Subàmbit: 01 08 Projeccions de població
Codi: 01 08 03
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 50.000 €
Ressenya: Projeccions de la població per sexe i edat dels municipis de Catalunya base 2018.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018-2038
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: –

Comptes econòmics anuals de Catalunya
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Departament de Salut
Cost directe estimat: 85.000 €
Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC) a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, a fi de conèixer l’estructura i l’evolució de l’economia catalana des de la perspectiva de l’oferta, de la demanda i de les rendes. Es calculen les estimacions oficials a partir dels resultats del Marc Input-Output de Catalunya 2011 i es dinamitzen mitjançant enquestes, registres administratius i altra informació estadística disponible.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya, Registre general de personal de la Generalitat, Comptes de pèrdues i guanys de les empreses de la Generalitat de Catalunya, Despesa en serveis socials del DTASF desglossada per programes i tipus d’atenció
Variables principals: producte interior brut, valor de la producció, consum intermedi i valor afegit brut per branques d’activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l’estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l’estranger, remuneració d’assalariats i excedent d’explotació per branques d’activitat, llocs de treball totals i assalariats per branques d’activitat, llocs de treball equivalents a temps complet total i assalariats per branques d’activitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/piba

Marc Input-Output de Catalunya
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Departament d’Empresa i Coneixement, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 26.000 €
Ressenya: Realització de treballs continuats de revisió, actualització i explotació del Marc Input-Output, com a base informativa imprescindible per a l’elaboració de la resta d’estadístiques macroeconòmiques.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Productivitat total dels factors
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 22.000 €
Ressenya: Càlcul de la productivitat total dels factors de l’economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic d’acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s’ajustaran a la metodologia usada per la Comissió Europea.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: relació capital/treball, productivitat aparent del treball, productivitat total dels factors
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=5124

Producte interior brut. Estimacions territorials
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: Estimació del producte interior brut (PIB) i el valor afegit brut (VAB) sectorial en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC) per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals, a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles de caràcter territorial.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d’afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre general de personal de la Generalitat, Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l’INCASÒL
Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d’activitat
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis, municipis de 50.000 habitants i més
Període de referència: 2017 avanç de dades de l’any 2018 per als municipis de més de 50.000 habitants (2018)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/pibc

Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 22.500 €
Ressenya: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l’estadística territorial a fi d’obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d’afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, IRPF municipis de Catalunya: Direcció General de Tributs, IBI per municipis: Direcció General del Cadastre, Fitxer de pensions i pensionistes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social del DTASF, Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l’INCASÒL
Variables principals: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector institucional de les llars
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2016
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/rfdbc

Comptabilitat trimestral de Catalunya
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 95.000 €
Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l’òptica de l’oferta i la demanda en el marc del Sistema Europeu de Comptes (SEC), a partir del tractament estadístic, síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d’una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d’estimació.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d’activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l’estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l’estranger
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018, 2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/pibt

Avanç del PIB trimestral
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Obtenció d’una primera estimació d’avanç, per via d’indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l’economia catalana.
Origen de la informació: recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: taxa de variació del PIB total, de l’agricultura, de la indústria, de la construcció i dels serveis
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana
/estudis_publicacions/50_altres_publicacions/IC/
https://idescat.cat/economia/inec?tema=macro

Compte satèl•lit del turisme
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 80.000 €
Ressenya: Elaborar una representació sistemàtica, comparable i completa de l’activitat turística adaptada als conceptes, definicions i classificacions que figuren en el manual metodològic del Compte satèl•lit del turisme (CST) elaborat per l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Els resultats s’obtenen mitjançant l’elaboració de síntesis i anàlisis a partir de diverses fonts estadístiques.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques,
recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost sobre les estades en establiments turístics, Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l’INCASÒL
Variables principals: variables relacionades amb la generació i distribució del valor afegit turístic, l’ocupació i la despesa turística, i les que figuren a les taules incloses en el manual CST de l’OMT, més aquelles que poden ser considerades oportunes per completar l’anàlisi del turisme a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2015
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/csc,
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/turisme/

Previsions macroeconòmiques
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 16.000 €
Ressenya: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l’economia catalana i dels factors fonamentals que les expliquen.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: creixement del PIB i dels diferents components de la demanda interna i externa, evolució prevista de l’ocupació i de la taxa d’atur
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019, 2020
Periodicitat: semestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2019 (juny i novembre del 2019)
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-macroeconomica

Compte satèl•lit de l’esport
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 01 Comptes econòmics
Codi: 02 01 10
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 84.000 €
Ressenya: La metodologia del Sistema Europeu de Comptes defineix les característiques generals de la comptabilitat nacional i permet una descripció sistemàtica de les diferents fases del procés econòmic. Malgrat la rellevància d’aquesta estadística, hi ha necessitats específiques d’informació que no es poden satisfer mitjançant el sistema de comptes i, en conseqüència, es proposa la utilització de comptes satèl•lit independents. L’anàlisi del paper de l’esport requereix una comptabilitat satèl•lit per obtenir una informació exhaustiva, coherent i integrada en els comptes nacionals. Per tal de millorar-ne la capacitat explicativa, els comptes satèl•lit presenten taules estadístiques que detallen específicament les activitats o productes objecte del seu interès, incorporen informació no monetària i modifiquen instrumentalment alguns conceptes bàsics. En paral•lel al desenvolupament de les Taules Input-Output, l’estudi de viabilitat del compte satèl•lit, inclou la possibilitat d’ampliar el Marc Input-Output de Catalunya amb els sectors institucionals, la matriu de comptabilitat social i una matriu sobre les estructures d’ocupació.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: pes econòmic de l’esport
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial
Període de referència: 2019
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2020
Canal de difusió: http://esport.gencat.cat, http://www.observatoridelesport.cat

Estadística i comptes de les empreses culturals
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 02 Empreses. Estructura
Codi: 02 02 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de Cultura
Organisme col•laborador: Agència Estatal d’Administració Tributària, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses culturals a través d’una explotació específica de l’Estadística estructural d’empreses del sector industrial i del sector serveis i altra informació estadística disponible.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’empreses, persones ocupades, ingressos d’explotació, volum de negoci, despeses de personal, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, despesa interna en R+D, comerç amb l’estranger
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/empcult,
http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Indicadors de demografia empresarial
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 02 Empreses. Estructura
Codi: 02 02 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Disposar d’indicadors de demografia empresarial amb periodicitat trimestral que permetin una estimació de l’evolució conjuntural de la dinàmica empresarial a Catalunya.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: altes pures, reactivacions, baixes, permanències, taxa bruta d’entrada, taxa bruta de sortida, taxa neta d’entrada, rotació empresarial, estrats d’assalariats, forma jurídica, sector econòmic
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/empresa/
demografia_empresarial/

Estadística de filials d’empreses estrangeres a Catalunya
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 02 Empreses. Estructura
Codi: 02 02 03
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Estadística estructural d’empreses dels sectors de la indústria, el comerç i els serveis, amb l’objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants de les filials d’empreses estrangeres localitzades a Catalunya, un cop tancat l’estudi de viabilitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: volum de negoci, ocupació, valor de la producció, valor afegit brut, despeses de personal, compres, vendes, serveis exteriors, inversió bruta, ingressos i despeses d’explotació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: –

Indicadors de conjuntura econòmica
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.500 €
Ressenya: Recopilació i anàlisi d’indicadors de conjuntura econòmica que aportin informació sobre la situació i l’evolució a curt termini de l’economia catalana.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: indicadors de conjuntura de l’activitat i demanda, comerç exterior, salaris, costos i preus, mercat de treball i sector monetari i financer
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/
economia_catalana/Conjunturaeconomica/

Índex de producció industrial
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 17.000 €
Ressenya: Calcular un índex de la producció industrial (IPI) de Catalunya per branques d’activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l’evolució conjuntural de la producció de la indústria catalana. S’analitzaran les possibilitats d’ampliació de resultats segons contingut tecnològic.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció industrial i producció industrial corregida d’efectes de calendari i d’estacionalitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de novembre del 2018 fins a octubre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=indus,
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&tema=indus

Indicadors conjunturals d’activitat del sector serveis
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 11.000 €
Ressenya: Elaborar un indicador del sector serveis per tal de reflectir l’evolució conjuntural de l’activitat real d’aquest sector.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: activitat del sector serveis mesurada en volum de negoci i també corregida d’efectes de calendari i d’estacionalitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de novembre del 2018 fins a octubre del 2019)
Periodicitat: mensual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=comer

Índexs de comerç al detall
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Elaborar uns indicadors que permetin mesurar a curt termini l’evolució conjuntural de l’activitat en el sector del comerç al detall, fent un tractament estadístic de les enquestes d’àmbit estatal en relació amb aquesta temàtica, per tal de conèixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a aquesta activitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: índex de vendes general i índex de vendes sense estacions de servei (desagregat en alimentació i resta, i aquest últim grup segons equipament de la llar, equipament personal i altres béns), a preus corrents i constants
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de desembre del 2018 fins a novembre del 2019)
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10269&tema=comer

Índex de vendes en grans superfícies
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 24.500 €
Ressenya: Obtenir un indicador mensual de l’evolució del volum de vendes en els establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades (2.500 m2 mínim de la superfície de vendes) que operen a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost sobre grans establiments comercials
Variables principals: índex de vendes, alimentació i no alimentació, a preus corrents i constants
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de novembre del 2018 fins a octubre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10268&tema=comer,
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10492&tema=comer

Enquesta de clima empresarial
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 80.000 €
Ressenya: Execució d’una enquesta dirigida a una mostra d’establiments dels sectors de la indústria, la construcció, l’hostaleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l’opinió que els representants dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l’evolució i les expectatives d’un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l’empresa. La informació recollida permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida. Trimestralment s’inclou un panel d’opinió sobre qüestions d’actualitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: marxa del negoci, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa del negoci, facturació a l’estranger, sector d’activitat i grandària de l’establiment. Per a la indústria, a més, s’afegeix el grau d’utilització de la capacitat productiva
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/clem

Indicadors de confiança empresarial
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 17.300 €
Ressenya: Obtenció d’indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l’Enquesta de clima empresarial de Catalunya i de l’operació de l’INE sobre indicadors de confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l’opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d’una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l’Estat.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: índex de confiança empresarial harmonitzat, sector d’activitat, grandària de l’establiment i demarcació cameral
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, demarcacions camerals
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10234

Índex de volum de negoci a la indústria
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Calcular un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l’evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: volum de negoci per destinació econòmica dels béns
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de novembre del 2018 fins a octubre del 2019)
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=indus

Índex d’entrada de comandes a la indústria
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Calcular un índex d’entrada de comandes per destinació econòmica dels béns, per tal de mesurar l’evolució de l’activitat a partir de la demanda futura.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: entrada de comandes per destinació econòmica dels béns
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de novembre del 2018 fins a octubre del 2019)
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=indus

Indicadors de posició competitiva del sector industrial
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Obtenció d’un conjunt d’indicadors de la competitivitat del sector industrial català que tinguin en compte l’evolució de les taxes de canvi, dels preus i de les quotes de mercat.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: taxa de canvi real i nominal i indicadors de posició competitiva
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (3r i 4t trimestre del 2018 i 1r i 2n trimestre del 2019)
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=inver

Clima exportador
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 24.000 €
Ressenya: Anàlisi estadística i econòmica d’una enquesta a empresaris per conèixer l’evolució conjuntural de les exportacions de Catalunya i les seves expectatives.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: cartera de comandes (global, per sectors i per dimensió d’empresa), activitat exportadora, preus d’exportacions, preus internacionals, marges comercials, expectatives de les exportacions per mercats i perspectives d’obertura a nous mercats
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/empresa/clima_exportador/

Indicadors de fires
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 12
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.015 €
Ressenya: Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes. Durant el darrer trimestre de l’any 2018 es publiquen les dades de les dates de celebració de les activitats firals de l’any següent, així com també altres indicadors corresponents a les darreres edicions de la fira 2016-2017-2018.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: superfície neta d’exposició contractada, expositors directes i visitants de les fires catalanes; dates de celebració de les activitats firals de l’any següent
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió:
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/emo_publicacions/emo_comerc/
emo_publicacions_periodiques/emo_va_fires/,
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_comerc/emo_fires/
emo_calendari_de_fires_de_catalunya/

Estadística d’expectatives industrials
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 03 Conjuntura econòmica
Codi: 02 03 13
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Disposar d’un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l’anàlisi estadística i econòmica de l’Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: cartera de comandes (totals i estrangeres), estocs de productes acabats, producció i tendència per grups de destinació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/industria/clima_industrial/

Índex de preus industrials
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 04 Preus
Codi: 02 04 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 8.200 €
Ressenya: Calcular un índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya per branques d’activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions, per tal de reflectir l’evolució conjuntural dels preus de la indústria catalana.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: preus industrials per branques d’activitat, per destinació econòmica dels béns i per seccions i divisions
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de desembre del 2018 fins a novembre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=indus,
https://idescat.cat/economia/inec?st=1&tema=indus

Estadística de preus agraris
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 04 Preus
Codi: 02 04 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 200.000 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques dels preus agraris, tant pel que fa als dels productes agraris cotitzats en llotges i mercats com als preus percebuts i pagats pels pagesos, fent una operació de recollida d’informació en què es constatin els preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives. La periodicitat és setmanal per als preus de llotges i mercats, i mensual per als preus percebuts i pagats als pagesos. Es planteja potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i, per tant, la captació de nous preus d’alguns productes agraris que es considerin preus de referència per al sector amb la periodicitat diària, setmanal o mensual, segons es determini en cada cas.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: constatació dels preus dels productes agraris i dels mitjans de producció de les àrees de producció i comercialització més significatives
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2019
Periodicitat: contínua, mensual, setmanal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1 setmana, 1 mes
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques
/observatori-agroalimentari-preus/

Estadística del comerç amb l’estranger
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 05 Sector exterior
Codi: 02 05 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Agència Estatal d’Administració Tributària
Cost directe estimat: 28.000 €
Ressenya: Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per conèixer conjunturalment l’evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu duaner del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
Variables principals: valor i volum de les importacions i exportacions per països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI i destinació econòmica dels béns i mitjans de transport
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos d’octubre del 2018 fins a setembre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/comest,
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&tema=inver

Estadística del comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 05 Sector exterior
Codi: 02 05 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Agència Estatal d’Administració Tributària
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Explotació estadística, segons la nomenclatura de contingut tecnològic de l’Eurostat, dels arxius DUA i INTRASTAT per conèixer conjunturalment l’evolució de les importacions i exportacions de Catalunya amb la resta del món.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu duaner del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària
Variables principals: valor de les importacions i exportacions segons contingut tecnològic (R+D) per grups de productes i àrees geogràfiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&tema=inver,
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&tema=inver

Estadística conjuntural de la inversió industrial
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 06 Inversió
Codi: 02 06 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Disposar d’una estimació quantitativa de la variació interanual de la inversió industrial fent una operació d’enquesta.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: inversió industrial a Catalunya per sectors, factors que influeixen en la inversió i en les finalitats a què va destinada
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: semestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/industria/inversio_industrial/

Estadística sobre activitats en R+D
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 07 R+D+I
Codi: 02 07 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Departament d’Empresa i Coneixement
Cost directe estimat: 21.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de les estadístiques sobre activitats d’R+D, amb l’objectiu de conèixer el finançament i la despesa en recerca i desenvolupament en els diferents sectors d’execució, i els recursos humans que s’hi destinen.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, despesa en R+D per sectors d’execució, finançament de l’R+D per origen dels fons, personal ocupat en activitats d’R+D i personal ocupat en activitats d’R+D equivalents a jornada completa, per sectors d’execució i tipologia d’ocupació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/rd

Estadística sobre innovació a les empreses
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 07 R+D+I
Codi: 02 07 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Departament d’Empresa i Coneixement
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta sobre innovació a les empreses d’àmbit estatal desagregada per sector d’activitat i dimensió de l’empresa, amb l’objectiu d’obtenir informació directa sobre el procés d’innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir de l’elaboració d’indicadors que permeten conèixer diferents aspectes d’aquest procés com ara l’impacte econòmic, les diferents d’activitats innovadores o els costos d’innovar, entre d’altres.
S’analitzarà la possibilitat d’obtenir resultats desagregats per branques d’activitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: empreses innovadores per tipus d’innovació tecnològica (de producte, de procés i de producte i procés), objectius de la innovació, intensitat d’innovació, despesa en innovació segons activitat innovadora, impacte econòmic de les innovacions de producte, finançament públic per realitzar innovació, empreses EIN, factors que dificulten la innovació, empreses amb innovacions no tecnològiques segons tipus d’innovació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/in

Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 07 R+D+I
Codi: 02 07 03
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Definició de plans de tabulació un cop conclòs l’estudi de viabilitat del projecte orientat a obtenir informació sobre sectors i productes considerats d’alta tecnologia (sectors industrials o de serveis).
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 08 TIC
Codi: 02 08 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars d’àmbit estatal, desagregada per variables demogràfiques i socioeconòmiques, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, equipament en TIC a l’habitatge, connexió a Internet a l’habitatge, ús de l’ordinador, ús d’Internet, compres per Internet
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ticl

Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 08 TIC
Codi: 02 08 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Cost directe estimat: 50.000 €
Ressenya: Disseny de l’operació i execució del treball de camp de l’Enquesta territorial sobre TIC a les llars, amb els objectius d’obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l’Enquesta sobre TIC a les llars de l’INE i d’elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d’equipament i ús de les TIC mitjançant la metodologia d’estimació de petites àrees. Els resultats finals s’homogeneïtzen amb els obtinguts de l’explotació de l’Enquesta sobre TIC que realitza l’INE.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, disponibilitat d’ordinador a l’habitatge, connexió a Internet a l’habitatge, ús de l’ordinador, ús d’Internet, comerç electrònic
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: biennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ticlt

Estadística sobre l’ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 08 TIC
Codi: 02 08 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta sobre l’ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses que realitza l’INE, per agrupació d’activitat econòmica i dimensió de les empreses, que permeti fer comparatives amb altres territoris (Espanya, comunitats autònomes i UE).
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: equipament en TIC, eines i aplicacions, ús de les TIC, formació en TIC, comerç electrònic, sector d’activitat i grandària de l’empresa
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (2018 (comerç electrònic) i 2019 (equipament TIC))
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/eticce

Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 08 TIC
Codi: 02 08 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.000 €
Ressenya: Obtenció d’informació sobre l’equipament en noves tecnologies i els usos que se’n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: equipaments i usos informàtics als centres
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/
estadistiques/equipaments-usos-tic/

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 08 TIC
Codi: 02 08 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Agència Estatal d’Administració Tributària, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector de les TIC per a Catalunya a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector industrial i del sector serveis i altra informació estadística disponible. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector de les TIC proposada per l’OCDE.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’empreses, persones ocupades, ingressos d’explotació, volum de negoci, despeses de personal, valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, despesa interna en R+D i comerç amb l’estranger
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/pub/?id=etic

Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat
Àmbit: 02 Economia
Subàmbit: 02 08 TIC
Codi: 02 08 06
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 2.300 €
Ressenya: Recollida, tractament i difusió de les estadístiques dels comptes de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Mesurar l’activitat que es duu a terme a la Xarxa és sempre important per conèixer l’evolució dels esforços dedicats a aquesta tasca. En el món de les xarxes, que és tan canviant, les mètriques són necessàries per poder fer un seguiment del que s’hi fa i avaluar i mesurar quin impacte té, en aquest cas, la presència de l’Administració en aquest entorn i quins beneficis aporta a la ciutadania.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: twitter: piulades i repiulades publicades, repiulades i mencions obtingudes, usuaris que han repiulat i mencionat els comptes corporatius i seguidors dels comptes corporatius. Facebook: apunts publicats amb els likes, les comparticions i els comentaris obtinguts, usuaris que han fet likes, comparticions i comentaris al mur dels comptes corporatius i simpatitzants dels comptes corporatius. Blogs Gencat: entrades publicades amb les visites i comentaris obtinguts, usuaris que han comentat les entrades
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Canal de difusió: http://activitat.serveisdigitals.gencat.cat

Comptes econòmics del sector agrari
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Elaboració anual de les diferents magnituds econòmiques del sector agrari català, d’acord amb el sistema de comptes econòmics de l’agricultura adaptades a la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció vegetal i animal (a preus bàsics), serveis de l’agricultura i activitats secundàries no agràries, consums intermedis, valor afegit brut, amortitzacions, altres subvencions, altres impostos, renda agrària
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/renda-agraria/

Estadística de les superfícies i produccions agrícoles
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 100.000 €
Ressenya: Les oficines comarcals del Departament faciliten, anualment, les dades sobre la distribució per usos de la superfície dels municipis de cada comarca. Les xifres així obtingudes constituiran la informació bàsica sobre superfície. Pel que fa als rendiments i produccions agrícoles, la informació és facilitada per professionals del propi sector (agricultors, cooperatives, etc.) i d’altres mitjans de constatació de la realitat que gestiona el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: superfícies ocupades pels conreus agrícoles, rendiments, produccions
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/agricultura/
estadistiques-definitives-conreus/

Estadística de la ramaderia
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 150.000 €
Ressenya: Estimació dels efectius ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), sacrifici de bestiar i altres produccions ramaderes (llet, ous per a consum humà, llana, mel i cera), elaborada a partir d’enquestes i registres administratius.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: censos i capacitats de les explotacions ramaderes
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, mensual, semestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/ramaderia/

Estadística de maquinària agrícola
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació estadística de les dades referents al parc de maquinària agrícola, contingudes en els fulls d’inscripció del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA). Les dades es difonen també trimestralment i anualment.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre oficial de maquinària agrícola
Variables principals: dades de la maquinària agrícola
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, mensual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019 (a la publicació de les dades anuals es conserva informació dels darrers 4 anys)
Canal de difusió:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/cma_maquinaria_agricola/
cma_03_serveis/cma_consulta_roma/

Estadística de preus de la terra
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Estimació anual, a partir de l’observació directa, de l’evolució dels preus de la terra i dels cànons d’arrendaments rústics, dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius, ponderats d’acord amb la superfície ocupada, a fi d’obtenir-ne un índex per a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: preus i cànons per hectàrea dels conreus de secà i de regadiu i dels aprofitaments més representatius
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
observatoria-groalimentari-preus/preus-terra/

Xarxa comptable agrària
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 360.000 €
Ressenya: Recollida anual de les dades comptables del conjunt d’anotacions efectuades al llarg de l’exercici en una mostra d’explotacions representatives de les orientacions tecnicoeconòmiques (OTE) i de les unitats de dimensió econòmica (UDE), que permeti el seguiment microeconòmic de la producció, les despeses, el valor afegit, la renda i les ràtios econòmiques i financeres de les explotacions agràries de Catalunya.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció, despeses, valor afegit, renda i ràtios econòmiques i financeres
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/economia/xcac/

Estadística de les captures pesqueres
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 01 Sector agrari
Codi: 03 01 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: confraries de pescadors de Catalunya, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies i ports, a partir de la informació sobre les notes de venda (producte comercialitzat en primera venda a les llotges catalanes). Dades de producció aqüícola (aqüicultura).
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: vendes per llotges
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, contínua, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/pesca-aquicultura/

Balanç energètic
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 11.000 €
Ressenya: Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d’energia, construint el balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l’evolució temporal.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Memòria anual d’activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC
Variables principals: producció d’energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d’energia primària, transformació de l’energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l’energia i consum final d’energia
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/
anuals/balanc_energetic/

Estadística d’energia elèctrica
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 46.800 €
Ressenya: Conèixer la producció d’energia elèctrica segons les tecnologies, les formes d’energia emprades i el règim econòmic aplicable, conèixer el consum per formes d’energia en la producció d’energia elèctrica i conèixer el consum d’energia elèctrica d’autoconsum i de xarxa, desagregat tant per peatges d’accés com per sectors d’activitat econòmica. Tota aquesta informació s’obté del tractament estadístic dels balanços específics de les empreses de producció d’energia elèctrica, de les dades de facturació de les empreses de distribució d’energia elèctrica per peatges d’accés i sectors d’activitat econòmica, i en el cas dels abonats amb potència contractada igual o superior a 50kW, de les seves dades individualitzades, de les dades de facturació de les empreses de comercialització d’energia elèctrica per tarifes d’accés i sectors d’activitat econòmica i de les dades individualitzades d’autoconsum i revenda de cadascuna de les instal•lacions dels gestors de càrregues del sistema.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Memòria anual d’activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC
Variables principals: producció d’energia elèctrica, consum per formes d’energia en la producció d’energia elèctrica i consum d’energia elèctrica per peatges d’accés i sectors d’activitat econòmica a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/
balanc_energia/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/anuals/balanc_energetic/

Estadística de gas natural
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 27.800 €
Ressenya: Quantificar les disponibilitats i el consum de gas natural per tarifes i sectors d’activitat econòmica. Tota aquesta informació s’obté del tractament estadístic dels balanços específics de la planta de regasificació d’ENAGAS a Barcelona, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl•lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas), de les dades de facturació de les empreses de distribució de gas natural per tarifes i sectors d’activitat econòmica i, en el cas dels principals abonats (acollits a les tarifes d’accés següents: grup 1 sencer, grup 2 sencer, 3.4, 3.5 i els peatges de transport i distribució interrompibles), de les seves dades individualitzades, de les dades de consum de gas natural per províncies i nivells de pressió de CORES i de les dades de facturació de les empreses de comercialització de gas natural canalitzat (comercialitzadores de lliure mercat i comercialitzadores de subministrament d’últim recurs) per tarifes d’accés i sectors d’activitat econòmica, i en el cas dels abonats subministrats per les comercialitzadores de lliure mercat mitjançant gas natural liquat, de les seves dades individualitzades.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: disponibilitats i consum de gas natural per tarifes i sectors d’activitat econòmica a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/
anuals/balanc_energetic/

Estadística del carbó i del coc de petroli
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 19.500 €
Ressenya: Quantificar la producció de lignit negre, els aprovisionaments, la distribució, les vendes i el consum de lignit negre, d’altres carbons i de coc de petroli.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció de lignit negre, aprovisionaments, distribució, vendes i consum de lignit negre, d’altres carbons i de coc de petroli a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/
anuals/balanc_energetic/

Estadística del petroli
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 11.000 €
Ressenya: Quantificar la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d’olefines i els aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació disponible a escala estatal i enquestes específiques a les empreses petrolieres que actuen a Catalunya. En el cas concret de xarxes locals de propà canalitzat, es demana balanç complet individualitzat per a cada xarxa.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció de petroli brut, balanç de producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d’olefines, aprovisionaments i vendes de productes petrolífers líquids i gasosos a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/

Estadística de les energies renovables
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 27.800 €
Ressenya: Conèixer el nombre, la ubicació, la potència i la producció o el consum d’energia de les instal•lacions que utilitzen fonts d’energia renovables a Catalunya mitjançant la recollida de dades provinents d’expedients administratius sobre subvencions i l’elaboració d’enquestes específiques a fabricants, comercialitzadors, instal•ladors, propietaris i explotadors en l’àmbit de les energies renovables.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Memòria anual d’activitat i liquidacions econòmiques realitzades per part de la CNMC
Variables principals: nombre, ubicació, potència i producció o consum d’energia de les instal•lacions que utilitzen fonts d’energia renovables a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/
anuals/balanc_energetic/

Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d’energia elèctrica
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 59.700 €
Ressenya: Quantificar el consum de gas natural i d’energia elèctrica pels principals sectors d’activitat econòmica a escala comarcal i municipal.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: consum de gas natural i d’energia elèctrica pels principals sectors d’activitat econòmica a escala comarcal i municipal
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: –

Estadística del consum energètic del sector industrial
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 133.100 €
Ressenya: Quantificar el consum energètic del sector industrial per sectors d’activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d’energia amb desagregació provincial.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: consum energètic del sector industrial per sectors d’activitat econòmica (subsectors industrials) i per formes d’energia
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2015-2017
Periodicitat: triennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/sectorials/ecesi/

Estadística de qualitat del servei elèctric
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 4.000 €
Ressenya: Explotació de les dades anuals de qualitat del servei elèctric facilitades per les empreses distribuïdores de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació aportada per les companyies distribuïdores
Variables principals: qualitat del servei elèctric subministrat per una empresa distribuïdora en un municipi concret, mesurat en TIEPI (temps d’interrupció equivalent de la potència instal•lada, indicat en hores d’interrupció), NIEPI (nombre d’interrupcions equivalent de la potència instal•lada) i percentil 80 del TIEPI
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió: –

Estadística de conjuntura elèctrica
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 67.400 €
Ressenya: Conèixer la conjuntura elèctrica a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses productores d’energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica (incloent-hi les compres i els consums dels diversos tipus de combustible), de la principal empresa distribuïdora d’energia elèctrica, de l’operador del sistema elèctric (REE), de les dades de preus de mercat proporcionades per l’operador del mercat elèctric i la CNMC, dels peatges d’accés, preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció d’energia elèctrica mitjançant les tecnologies sense dret a percebre retribució econòmica específica; consum d’energia elèctrica en barres de central (EBC) de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya, per peatges d’accés i per sectors d’activitat econòmica; facturació de la principal empresa distribuïdora de Catalunya per comercialitzadores de mercat lliure (incloent-hi les comercialitzadores de referència); vendes a xarxa dels autoproductors connectats a la xarxa de la principal empresa distribuïdora de Catalunya i a la xarxa de transport; informació estadística de vendes a xarxa de les instal•lacions de tecnologies amb dret a percebre retribució econòmica específica a Catalunya (CNMC); qualitat de subministrament d’energia elèctrica de la principal empresa distribuïdora de Catalunya; preus del mercat elèctric (pool) i dels peatges d’accés; preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) i bo social, vigents en cada moment, fixats pel Govern central
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/conjuntura_catalunya/indicadors/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/preus/

Estadística de conjuntura de gas natural
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 22.400 €
Ressenya: Conèixer la conjuntura del consum de gas natural a Catalunya mitjançant el tractament estadístic de la informació provinent de les principals empreses transportistes i distribuïdores de gas natural, de les dades proporcionades pel Gestor Tècnic del Sistema (ENAGAS) referent a les vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl•lits ubicades a Catalunya (clients finals i xarxes de distribució de gas); el recull dels peatges d’accés i de les tarifes d’últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona i els preus internacionals del gas natural.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: demanda global de gas natural, facturació per tarifes i per sectors d’activitat econòmica, vendes de gas natural liquat (GNL) a les plantes satèl•lits, preus dels peatges d’accés i tarifes d’últim recurs de gas natural, vigents en cada moment, fixats pel Govern central, el preu de descàrrega de GNL a la planta de regasificació de Barcelona i preus internacionals del gas natural
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/conjuntura_catalunya/indicadors/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/preus/

Estadística de conjuntura de petroli
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 12
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 11.200 €
Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de petroli brut, la producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d’olefines, les vendes de productes petrolífers líquids i gasosos amb finalitats energètiques a Catalunya; i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció de petroli brut, producció de productes petrolífers de les refineries i les plantes d’olefines i vendes de productes petrolífers líquids amb finalitats energètiques (gasolines, querosens, gasoils i fueloils) i de productes petrolífers gasosos amb finalitats energètiques (gasos liquats del petroli: envasat, a dojo i canalitzat); i els preus internacionals del cru Brent i WTI, els preus de descàrrega al port de Tarragona, els preus mitjans de referència de gasolines, gasoils i fueloils a Espanya i a Catalunya, i les tarifes regulades dels gasos liquats del petroli vigents en cada moment, fixades pel Govern central
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/estadistiques/resultats/conjuntura_catalunya/indicadors/
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/preus/

Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 02 Energia
Codi: 03 02 13
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 11.200 €
Ressenya: Conèixer la conjuntura de la producció de lignit negre i dels consums de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció de lignit negre i consum de lignit negre, altres carbons i coc de petroli dels principals sectors consumidors a Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: –

Estadística estructural d’empreses del sector industrial
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 03 Indústria
Codi: 03 03 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 15.400 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Estadística estructural d’empreses del sector industrial d’àmbit estatal, amb l’objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com les de macromagnituds, es presentaran amb un nivell elevat de desagregació sectorial.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: ocupació total, ocupació assalariada, volum de negoci, valor de la producció, valor afegit brut, consums intermedis, costos de personal, inversions, excedent brut d’explotació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/industria/ei?in=1

Estadística de productes de la indústria
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 03 Indústria
Codi: 03 03 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 15.400 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta industrial de productes d’àmbit estatal per conèixer la producció industrial de Catalunya en unitats físiques i monetàries amb un elevat grau de desagregació per productes, d’acord amb la classificació PRODCOM.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: producció comercialitzada en unitats físiques i monetàries
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018 (les dades del 2018 són provisionals i les dades del 2017 passen a ser definitives)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/industria/eip

Estadística de la licitació oficial d’obres
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 04 Construcció
Codi: 03 04 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Cost directe estimat: 5.700 €
Ressenya: Conèixer l’import de les obres licitades a Catalunya per tipus d’obra, demarcació territorial i organisme contractant a partir d’informació recollida en els butlletins.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’anuncis de licitació de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya
Variables principals: import de les obres licitades per tipologia d’obra, organisme contractant i província
Desagregació territorial dels resultats: províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/
http://ccoc.cat/index.php/banc-de-dades/informes

Estadística estructural d’empreses del sector comerç
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 05 Comerç
Codi: 03 05 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Estadística estructural d’empreses del sector comerç d’àmbit estatal per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants del sector comercial. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d’explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió, excedent brut d’explotació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/eas/

Enquesta sobre l’activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 05 Comerç
Codi: 03 05 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 49.400 €
Ressenya: Conèixer les característiques dels establiments comercials de la ciutat, el personal, els horaris i els serveis oferts.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: característiques dels comerços, el local comercial, el personal, els horaris, les vendes, l’oferta de serveis complementaris, obertura en diumenges i festius, opinió sobre la conjuntura del sector comercial i l’aplicació de mesures sostenibles
Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2020
Canal de difusió: http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/enquestes

Estadística estructural d’empreses del sector serveis
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 06 Serveis
Codi: 03 06 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 12.300 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis d’àmbit estatal per conèixer les característiques estructurals i estimar les macromagnituds més rellevants de les empreses del sector serveis no comercials. Les estimacions es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: ocupació, ocupació assalariada, ingressos d’explotació, valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, despeses de personal, inversió i excedent brut d’explotació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/eas/

Estadística de l’audiovisual
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 06 Serveis
Codi: 03 06 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
Departament de Cultura, Departament de la Presidència, Institut Català de les Empreses Culturals
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Caracterització del sector audiovisual a partir de l’explotació específica de l’Enquesta anual sobre les empreses de serveis a Catalunya i d’altres enquestes directes al sector, per conèixer l’evolució de la seva producció, la despesa i l’ocupació dels seus professionals. L’actuació també preveu el tractament d’arxius administratius que regulen l’activitat del sector i l’explotació d’operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, macromagnituds econòmiques del sector de l’audiovisual, oferta de continguts i producció física, hàbits i consum final de béns i serveis audiovisuals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/eauvi

Enquesta sobre l’activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 06 Serveis
Codi: 03 06 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Conèixer les característiques dels establiments de restauració de la ciutat, el personal, els horaris i els serveis oferts.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: característiques dels establiments de restauració, el personal, els horaris, el volum d’activitat, l’oferta de serveis complementaris, l’opinió sobre el negoci i la conjuntura del sector
Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2020
Canal de difusió: http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/enquestes

Estadística del transport ferroviari
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: operadors del transport
Cost directe estimat: 750 €
Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferent operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya -que inclou cremallera-, Renfe, metro i tramvies), per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit ferroviari.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades del transport ferroviari
Variables principals: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d’estacions per cadascuna de les tipologies de transport ferroviari
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística del transport aeri
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida-Alguaire, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades del transport aeri
Variables principals: nombre d’aeronaus, passatgers i mercaderies als aeroports catalans
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, aeroports
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/
02_anuari_estadistic/

Estadística de trànsit marítim als ports
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives de Ports de la Generalitat, del Port de Barcelona i del Port de Tarragona per conèixer el nombre de vaixells, el volum de mercaderies i pesca i altres característiques del trànsit marítim als ports de Catalunya.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre de vaixells, passatgers que transporten, mercaderies i volum de pesca
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/
https://www.porttarragona.cat/ca/serveis-negoci/negoci/
estadistiques#quadre-interactiu-estadistiques
http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/
estadisticas
http://ports.gencat.cat/dadeseconomiques-i-anuari-estadistic/

Estadística del transport regular de viatgers per carretera
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: empreses concessionàries, empreses de transport
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de la informació proporcionada per les empreses de transport públic regular de viatgers per carretera, concessionàries de la Generalitat de Catalunya, per conèixer les principals magnituds de l’oferta i la demanda.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades de les empreses de transport públic
Variables principals: nombre de viatgers, expedicions, línies, quilòmetres recorreguts i viatgers per quilòmetre, nombre de línies interurbanes, nombre d’operadors, nombre de concessions, entre d’altres
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística del transport per cable
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: operadors del transport
Cost directe estimat: 750 €
Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents de les diferents empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport per cable a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades d’empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires
Variables principals: nombre de viatgers i recaptació en els funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires (incloent teleesquís) de Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de les autoritzacions del transport
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Ministeri de Foment
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació d’una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Foment, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l’exercici de l’activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s’atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers s’atorguen a l’empresa que desenvolupa l’activitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Directori de les empreses de transport del Ministeri de Foment
Variables principals: nombre d’autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (taxis i VTC, autobusos de servei públic i privat i transport sanitari) i mercaderies (servei públic, que inclou tant els vehicles pesats com els lleugers, i el servei privat)
Desagregació territorial dels resultats: províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística dels costos del transport
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Informació estadística sobre els costos en les diferents operacions del transport discrecional de viatgers per carretera i de mercaderies. Costos segons els diferents tipus de vehicles en funció de la càrrega, la capacitat o el nombre de places. La periodicitat és anual en el cas del transport discrecional de viatgers i semestral en el cas del transport de mercaderies.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: costos d’explotació, cost anual de producció segons horaris o costos fixos (personal, amortització, despeses financeres, assegurances, càrregues fiscals, despeses d’estructures i dietes), costos per quilòmetre i costos variables (combustibles, pneumàtics, manteniment, reparacions i peatges)
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística del transport públic col•lectiu a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM de Barcelona
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Autoritat del Transport Metropolità
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Realització del quadern TransMet Xifres on es recullen les dades estadístiques més significatives del transport públic col•lectiu a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’àrea de Barcelona, a partir de la selecció i sistematització de dades estadístiques i administratives disponibles.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre de línies, longitud de xarxa, vehicles/km, trens/hora punta i sentit, vehicles en servei, edat mitjana de la flota en servei, nombre de viatges, recaptació
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: semestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2019 (dades del 1r semestre 2019) i 1r trimestre del 2020 (dades anuals 2019)
Canal de difusió: https://www.atm.cat/web/ca/transmet-xifres.php

Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 07 Transport
Codi: 03 07 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a
partir d’informació disponible d’origen administratiu, una vegada depurada i tractada.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost municipal de vehicles
Variables principals: tipologia, antiguitat, potència, tipus de propietari, nacionalitat del propietari
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018 (la data de referència és la de tancament de l’any fiscal)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/
vehicles/index.htm

Estadística de l’activitat hotelera
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 22.200 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons procedència, marques turístiques i categories, de l’Enquesta d’ocupació hotelera d’àmbit estatal per conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d’ocupació dels establiments hotelers.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d’ocupació per categories i procedència
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques
Període de referència: 2018-2019 (mesos de desembre del 2018 fins a novembre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=turis

Estadística de l’activitat en càmpings
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 14.800 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l’Enquesta d’ocupació en càmpings d’àmbit estatal per conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d’ocupació als càmpings.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d’ocupació per categories
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=turis

Estadística de l’activitat en allotjaments de turisme rural
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 14.800 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l’Enquesta d’ocupació en allotjaments de turisme rural d’àmbit estatal per conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d’ocupació als establiments de turisme rural.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d’ocupació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=turis

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 11.400 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l’Enquesta d’ocupació hotelera d’àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR), ingressos per habitació disponible (RevPAR)
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques
Període de referència: 2018-2019 (mesos de desembre del 2018 fins a novembre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/economia/inec?tema=turis

Estadística dels visitants estrangers
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’enquesta d’àmbit estatal Frontur per conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya. Es destinaran recursos a les possibilitats d’ampliació de resultats per obtenir dades dels turistes que visiten Catalunya com a destinació secundària i també a l’anàlisi de variables sociodemogràfiques.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost sobre les estades en establiments turístics
Variables principals: país de residència, tipus de viatger, via d’accés, motiu del viatge, tipus d’allotjament, forma d’organització del viatge
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de desembre del 2018 fins a novembre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/turest

Estadística de la despesa dels visitants estrangers
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’enquesta d’àmbit estatal Egatur, per conèixer la despesa dels visitants no residents a l’Estat espanyol, en què s’investiguen diferents aspectes
qualitatius dels viatges duts a terme. Es destinaran recursos a les possibilitats d’ampliació de resultats per obtenir dades de la despesa dels turistes que visiten Catalunya com a destinació
secundària, i també a l’anàlisi de despesa segons variables sociodemogràfiques.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: despesa turística realitzada a Catalunya pels visitants no residents a l’Estat espanyol, segons país de residència, via d’accés, motius de la visita, allotjament, forma d’organitzar el viatge i tipus de despesa
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (mesos de desembre del 2018 fins a novembre del 2019)
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/turdest

Estadística del turisme dels residents de Catalunya
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’enquesta d’àmbit estatal, per conèixer el comportament viatger dels catalans, en què s’investiguen diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost sobre les estades en establiments turístics
Variables principals: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d’allotjament, despesa, forma d’organitzar el viatge, motiu del viatge
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019))
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/turcat

Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l’Estat
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’enquesta d’àmbit estatal, per conèixer els viatges a Catalunya dels residents de la resta de l’Estat, en què s’investiguen diferents aspectes qualitatius relatius a aquests viatges.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Impost sobre les estades en establiments turístics
Variables principals: nombre de viatges realitzats, destinació, mitjà de transport, tipus d’allotjament,
despesa, forma d’organitzar el viatge, motiu del viatge
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019))
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/turesp

Estadística i comptes de les empreses del turisme
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Coneixement de les macromagnituds més rellevants de les empreses turístiques mitjançant una explotació específica de l’Enquesta anual de serveis i altra informació estadística disponible.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: resultats econòmics, empreses i ocupació, despesa interna en R+D i innovació i principals indicadors d’ús de les TIC i del comerç electrònic de les empreses turístiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/pub/?id=turemp

Estadística d’establiments turístics
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: Turisme de Barcelona, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Actualització de la base de dades RADAE, que recull les altes, baixes i modificacions produïdes per les resolucions administratives sobre les incidències comunicades per les empreses i entitats turístiques reglamentades. La informació estadística corresponent a aquestes empreses i establiments turístics se sistematitza a través de les aplicacions informàtiques ALFIL i OMET.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: establiments (nombre i tipus), categoria, capacitat d’allotjament
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, marques turístiques, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
turisme/oferta_turistica/

Enquesta als turistes a la destinació Barcelona
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 08 Turisme
Codi: 03 08 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Diputació de Barcelona, Turisme de Barcelona
Cost directe estimat: 199.500 €
Ressenya: Enquesta que té per objectiu conèixer el perfil i hàbits del turista de 15 anys i més que pernocta (entre 1 i 28 nits) en algun municipi de la província de Barcelona.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: perfil sociodemogràfic, característiques de l’estada, motiu i característiques del viatge, planificació del viatge, despesa, activitats realitzades durant l’estada, excursions, valoració del municipi, seguretat ciutadana, altres
Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis, marques turístiques, municipi de Barcelona
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2020
Canal de difusió: https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/
documentacio#estadistiques_enquestes

Estadístiques financeres
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 09 Sector financer
Codi: 03 09 01
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Els treballs a realitzar durant aquest any consistiran a analitzar la informació estadística sobre l’activitat financera a Catalunya per tal d’examinar la viabilitat d’oferir dades més detallades d’aquest sector, en coherència amb el que publiquen el Banc d’Espanya i altres supervisors. Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Comptes de pèrdues i guanys de les entitats financeres amb activitat a Catalunya. Banc d’Espanya, Comptes de pèrdues i guanys de les entitats asseguradores amb activitat a Catalunya. Direcció General d’Assegurances. Mineco, Documentació comptable i del negoci anual dels agents d’assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats, Documentació estadística i comptable (DEC) de les mutualitats de previsió social, Documentació estadística i comptable anual dels corredors d’assegurances i de reassegurances
Variables principals: fons gestionats, primes d’assegurances, detall dels dipòsits i crèdits per finalitats i contraparts
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Estadística del crèdit públic
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 09 Sector financer
Codi: 03 09 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Activitat de concessió de crèdit públic feta per la Generalitat de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de contractes de préstecs i avals
Variables principals: operacions creditícies, préstecs i avals, formalitzades en el període per sector i comarques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.icf.cat/ca/informacio-corporativa/

Estadística del sector de la mediació d’assegurances privades
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 09 Sector financer
Codi: 03 09 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 37.275 €
Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques sobre el sector de la mediació d’assegurances privades a Catalunya a partir de la presentació de la documentació estadística anual presentada a l’òrgan supervisor de la Generalitat de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Documentació comptable i del negoci anual dels agents d’assegurances vinculats i dels operadors de bancassegurances vinculats, Documentació estadística i comptable anual dels corredors d’assegurances i de reassegurances
Variables principals: dimensió de les empreses i dels establiments, persones empleades, nombre d’hores i despesa en formació d’aquestes, primes intermediades per rams, ingressos de l’activitat de mediació, volum de total de negoci per entitat asseguradora, valor afegit a cost de factors, inversió bruta en béns materials, compte de pèrdues i guanys i balanç anual
Desagregació territorial dels resultats: províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-mediadors

Estadística de les entitats asseguradores catalanes
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 09 Sector financer
Codi: 03 09 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Difusió de les dades estadístiques i comptables del sector de les entitats asseguradores (bàsicament mutualitats de previsió social catalanes, però també de dues societats anònimes) partint de la documentació anual que aquestes entitats han de presentar a l’òrgan supervisor.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació quantitativa i de solvència (IQS) de les mutualitats de previsió social
Variables principals: actius, socis, quotes, ingressos, despeses, prestacions, grau de solvència (capital mínim obligatori i capital de solvència obligatori), provisions tècniques, inversions i reassegurança
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-entitats-asseguradores
http://economia.gencat.cat/estadistica-aplicacio-entitats-asseguradores

Resultats economicofinancers de les empreses
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 09 Sector financer
Codi: 03 09 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: Banc d’Espanya, cambres de Comerç de Catalunya
Cost directe estimat: 14.000 €
Ressenya: Anàlisi dels estats economicofinancers de les empreses amb seu social a Catalunya. S’hi inclou la informació desagregada per sectors d’activitat i per dimensió de l’empresa.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: inversió, finançament, rendibilitat, endeutament
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017, 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-empresa

Estadística de la recaptació de tributs
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Publicació de l’informe trimestral dels tributs que conté les estadístiques dels tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya a partir dels arxius administratius que gestiona el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Les dades corresponen al total de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Compte de rendes públiques, Compte de recaptació de tributs cedits
Variables principals: recaptació líquida i contret dels tributs propis i cedits, així com altres dades
relatives a declarants, bases imposables i liquidables, tipus impositius i quotes
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2015-2019
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-tributs,
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tributs/publicacions/IMT/

Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Informació estadística referida als pressupostos de la Generalitat de Catalunya i a la seva execució, amb els resultats desglossats per capítols i polítiques de despesa.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya
Variables principals: pressupostos per aplicacions, capítols, àrees, polítiques i programes de despesa, unitats administratives i liquidacions
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: anualment les dades de pressupost i mensualment les dades d’execució
Canal de difusió:
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/
estadistiques_pressupostaries/
http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2017/02_llei.htm
http://economia.gencat.cat/estadistica-execucio-pressupostaria

Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya
Cost directe estimat: 3.440 €
Ressenya: El Departament de la Presidència recopila el detall de les dades economicofinanceres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals i dels seus organismes dependents i adscrits. Un cop rebuda aquesta informació, s’analitza i es depura i, posteriorment, se’n fa el tractament estadístic amb l’objectiu de difondre els resultats agregats.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos i liquidacions aprovats pels ens locals
Variables principals: ingressos, despeses i altres indicadors economicofinancers
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018, 2019 (2019 (pressupostos) i 2018 (liquidacions))
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019
Canal de difusió: http://municat.gencat.cat/ca/Temes/hisendes-locals/
publicacio_de_les_dades/

Estadística de la despesa pública en educació
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Educació i Formació Professional
Cost directe estimat: 7.500 €
Ressenya: A partir de l’anàlisi dels pressupostos dels departaments de la Generalitat de Catalunya i de les universitats públiques, es quantifiquen econòmicament els recursos que s’assignen a les diferents activitats educatives.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: despesa
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/despesa/

Estadística de la despesa pública en cultura
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 47.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de la informació recollida en un treball de camp per conèixer la despesa en cultura de les administracions locals de Catalunya per capítols, els programes pressupostaris, el personal, i també dissenyar i implementar un sistema d’indicadors culturals que permeti la comparació amb les dades europees.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos i liquidacions aprovats pels ens locals
Variables principals: sexe, despesa en cultura per capítols i programes pressupostaris i personal
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística de la despesa sanitària pública
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Elaboració de l’Estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Estadística de la despesa sanitària pública del Sistema Nacional de Salut (comptes satèl•lit de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de l’Estadística de despesa sanitària pública
Variables principals: classificació econòmica i funcional de la despesa sanitària pública
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió:
http://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/
gastoSanitario2005/home.htm

Estadística de la despesa pública en finançament d’R+D i Innovació
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: departaments de la Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, resta del subsector de la Generalitat
Cost directe estimat: 29.000 €
Ressenya: Despesa realitzada pel subsector Generalitat de Catalunya per finançar recerca, desenvolupament i innovació. Es comptabilitza com el finançament propi o a tercers que dediquen els departaments de la Generalitat, el Parlament i la resta dels òrgans superiors (organismes estatutaris i consultius de la Generalitat -POEC-), a activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I).
La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l’Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre i des de l’estranger. En aquesta actuació s’informa, de la part corresponent a l’esforç de la Generalitat de Catalunya en finançament d’R+D+I, sigui en forma d’assignació de recursos a altres executors dels diferents sectors, sigui en forma d’execució pròpia.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de l’aplicació IRENEU
Variables principals: despesa pública en finançament d’R+D+I
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: http://universitatsirecerca.gencat.cat/financament_gc_a_rdi

Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de la informació pressupostària disponible (pressupost liquidat i inversions previstes) per difondre la inversió realitzada per la Generalitat de Catalunya en matèria d’infraestructures.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos i inversions liquidades del pressupost de la Generalitat. GECAT
Variables principals: import de les inversions realitzades per la Generalitat de Catalunya en matèria d’infraestructures per tipologies d’obra, organisme inversor i territori
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018, 2019 (2018 per al pressupost liquidat i 2019 per al pressupost aprovat)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-inversio
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 09
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Elaboració d’una estadística descriptiva dels pagaments que realitza la Generalitat de Catalunya a les entitats no lucratives. En els treballs d’aquesta estadística es genera un directori d’entitats no lucratives que es considera un objectiu en si mateix, ja que hauria d’esdevenir el primer directori disponible per a ulteriors activitats estadístiques que aprofundeixin en el sector. L’any 2019 es preveu donar continuïtat als treballs de definició de nous criteris de delimitació i classificació de les entitats del sector i treballar en l’elaboració dels resultats corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pressupostos anuals de la Generalitat de Catalunya
Variables principals: import i finalitat de la despesa, organisme gestor de la despesa i tipus d’entitat perceptora
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2015-2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Estadística territorial tributària
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Agència Estatal d’Administració Tributària
Cost directe estimat: 6.500 €
Ressenya: Aprofitament estadístic de dades tributàries de diversa procedència per conèixer la realitat tributària distribuïda territorialment. Es disposa de la informació corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques, a l’Impost sobre béns immobles, així com al valor cadastral dels immobles.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: IRPF municipis de Catalunya: Direcció General de Tributs, IBI per municipis: Direcció General del Cadastre
Variables principals: base imposable i quota resultant de l’IRPF, nombre de béns, valor cadastral, base imposable, quota íntegra i nombre de rebuts per l’IBI urbà i rústic
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2017, 2018 (2017 IRPF i 2018 IBI i Cadastre)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019 (IBI i Cadastre) i novembre del 2019 (IRPF)
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/irpf

Estadística relativa al fons de cooperació local
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 157 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre el volum de transferències econòmiques que reben els ens locals, en concepte de participacions en els ingressos de la Generalitat, integrades en el Fons de cooperació local de Catalunya, a partir del tractament estadístic de dades de caràcter administratiu.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer Fons de Cooperació Local (FCL)
Variables principals: subvencions
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis, entitats municipals descentralitzades
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/fons-de-cooperacio-local/

Estadística de les actuacions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 12
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya
Cost directe estimat: 245 €
Ressenya: El Departament de la Presidència recopila informació sobre el nombre i les característiques de les actuacions incloses en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).
Aquesta informació és normalitzada i depurada i s’estableixen els contactes necessaris amb les corporacions locals col•laboradores per tal de garantir la coherència i l’exhaustivitat de les dades.
Posteriorment, se’n fa la normalització i el tractament estadístics.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
Variables principals: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de les actuacions
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2020
Canal de difusió: http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/puosc/

Estadística de personal de l’Administració
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 13
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 71.917 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, empreses públiques, consorcis i fundacions, ens parlamentaris i organismes independents i el personal al servei de l’Administració local a partir de l’explotació anual de la informació de caràcter administratiu disponible en el Registre general de personal de la Generalitat i d’una enquesta específica dirigida a la resta del sector públic de la Generalitat i a l’Administració local. Les dades corresponents al personal de la Generalitat tenen una periodicitat mensual, mentre que en les referents a l’Administració local i a la resta del sector públic la periodicitat és anual.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre general de personal de la Generalitat
Variables principals: sexe, edat, personal per departaments, tipus d’ens, categoria, col•lectiu, vinculació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: primera setmana de cada mes per als informes mensuals i juny de 2019 per a l’informe anual
Canal de difusió: http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/

Indicadors sobre ocupació pública
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 14
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 17.460 €
Ressenya: Construir i tenir disponible un sistema d’indicadors sobre ocupació pública que faciliti informació sobre l’estructura del sector públic de Catalunya en tema de personal, la relació existent entre ocupats públics i informació demogràfica, del mercat laboral o de creixement econòmic; així com mesurar l’evolució de tots aquests indicadors.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre general de personal de la Generalitat
Variables principals: sexe, edat, ocupats per 1.000 habitants, assalariats públics per 1.000 habitants, taxa de salarització pública, projeccions d’assalariats públics, feminització, tecnificació, temporalitat, i laboralització dels empleats públics, índex d’envelliment de l’ocupació pública a la Generalitat, PIB per assalariat públic, i altres indicadors que proporcionin informació addicional útil en relació amb aquesta temàtica
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/
pgov_espai_analisi/

Estadística del joc
Àmbit: 03 Sectors econòmics
Subàmbit: 03 10 Sector públic
Codi: 03 10 15
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Publicació de les dades del joc que conté les estadístiques bàsiques del joc privat a Catalunya de sales de bingo, casinos, màquines recreatives i d’atzar, rifes, quines, tómboles i combinacions aleatòries.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades del joc, Document xifres del joc
Variables principals: dades relatives al volum d’activitat, al nombre d’autoritzacions, a les actuacions de gestió, regulació i control, a les prohibicions d’accedir a establiments de joc i als expedients informatius i sancionadors del joc privat a Catalunya; i també dades relatives a la recaptació derivada del joc privat a Catalunya (recaptació líquida, contret, dades per tipus de joc i cens d’establiments)
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió: http://economia.gencat.cat/estadistica-joc

Estadística de població activa
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 15.500 €
Ressenya: Explotació trimestral i anual específica per a Catalunya dels fitxers de l’Enquesta de població activa d’àmbit estatal per disposar d’una base de dades amb sèries de la població activa, ocupada, desocupada i inactiva, així com de les seves característiques.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, activitat i inactivitat, ocupació i atur segons característiques sociodemogràfiques i laborals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019)
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/treball/epa

Indicadors territorials de població activa
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Càlcul d’indicadors territorials de la població en relació amb l’activitat econòmica segons criteris de l’OIT, mitjançant tècniques de modelització estadística no paramètrica.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d’afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Fitxer de demandants inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d’ocupació
Variables principals: sexe, edat, activitat, ocupació i atur
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis de 50.000 habitants i més
Període de referència: 2018-2019 (3r i 4t trimestre del 2018 i 1r i 2n trimestre del 2019 i anual 2018)
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: –

Estadística d’afiliats i afiliacions a la Seguretat Social
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Social de la Marina
Cost directe estimat: 22.000 €
Ressenya: Explotació trimestral específica dels fitxers d’afiliats i afiliacions en tots els règims de la Seguretat Social, segons el municipi de residència padronal de l’afiliat.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d’afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre estadístic de població
Variables principals: sexe, edat, afiliats i afiliacions per règims de cotització, sector d’activitat, tipus de relació laboral, tipus de jornada, tipus de contracte, municipi de residència padronal, així com les principals variables sociodemogràfiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més
Període de referència: 2018-2019 (dades a 30 de desembre del 2018 i a 30 de març, 30 de juny i 30 de setembre del 2019)
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/afi

Estadística longitudinal de vides laborals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 11.900 €
Ressenya: Explotació anual específica dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals, amb l’objectiu d’obtenir informació estadística de les persones que hagin estat en situació d’afiliació en alta o rebent alguna pensió contributiva de la Seguretat Social en algun moment de l’any de referència.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Mostra contínua de vides laborals
Variables principals: sexe, edat, cotització, ocupació, atur, pensions, ingressos i rendes segons les principals variables sociodemogràfiques i d’ocupació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies, municipis de més de 40.000 habitants
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/mcvl

Estadística de fluxos del mercat de treball
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació estadística dels fitxers de fluxos de l’Enquesta de població activa per obtenir informació sobre els moviments que es produeixen entre els diferents estats del mercat de treball, és a dir, les permanències dels individus en les situacions d’ocupació, atur i inactivitat, i els trànsits d’entrada i sortida entre aquestes situacions. L’objectiu és ampliar la perspectiva sobre l’ocupació, la desocupació i la participació laboral de manera complementària a les estadístiques d’estocs.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, nivell formatiu, nacionalitat, temps sense feina, inscripció oficina de treball, percepció de prestació o subsidi
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/
poblacio_activa_ocupacio_i_atur_estimats/fluxos_mercat_treball/

Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Obtenció i elaboració de les estadístiques d’ocupació, d’atur registrat a les OTG de la ciutat de Barcelona, de dades d’afiliació als règims general i especial d’autònoms de la Seguretat Social, i d’estimació de la població activa, ocupada i aturada a la ciutat de Barcelona a través de l’Enquesta de població activa (EPA). L’atur registrat es presenta desagregat per districtes i barris.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Atur registrat, Afiliació a la Seguretat Social
Variables principals: sexe, edat, atur registrat: nivell d’estudis, sectors d’activitat econòmica, grups d’ocupació, nacionalitat. Afiliats per divisions CCAE 2009. EPA: nivell d’estudis, nacionalitat, sector econòmic, situació professional, tipus de jornada, tipus de contracte
Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona
Període de referència: 2019
Periodicitat: mensual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/index.htm

Estadística de l’ocupació assalariada i autònoma
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: El Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social tramet periòdicament al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informació dels comptes de cotització del règim general de la Seguretat Social i dels treballadors autònoms. S’obtenen les tabulacions oportunes respecte als treballadors assalariats i als treballadors autònoms.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, treballadors assalariats, autònoms, activitat econòmica
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
mercat_de_treball/afiliacio_ss/

Estadística dels demandants d’ocupació i de l’atur registrat
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Servei Públic d’Ocupació Estatal
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandants d’ocupació, aturats o no, registrats a les oficines de treball de la Generalitat i les seves característiques, en l’àmbit de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, ocupació preferent sol•licitada, nivell formatiu, activitat econòmica de la darrera feina, perceptors de prestacions, durada de la demanda, nacionalitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball
/atur_registrat_i_demandes_ocupacio/atur_registrat_demandes_ocupacio/

Estadística d’ofertes de llocs de treball
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Servei Públic d’Ocupació Estatal
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de treball a cobrir que presenten les empreses, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels llocs de treball oferts a Catalunya gestionats pels serveis públics d’ocupació i al portal Feina activa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Al portal, a més de les ofertes gestionades per les oficines de treball i les que registren directament les empreses, es redifonen les ofertes per accedir a la plantilla de l’Administració pública, les dels portals d’agències privades, i també les dels webs
d’empreses grans.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: edat, llocs de treball gestionats, ocupació, nivell professional, nivell formatiu, activitat econòmica, dimensió de l’empresa, tipus de relació laboral, durada del contracte, origen de les ofertes publicades
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/ofertes_llocs_treball/

Estadística de creació d’empreses a través de la Xarxa Emprèn
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris de la Xarxa Emprèn i el nombre d’empreses creades com a resultat de la gestió.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: tipus d’accions realitzades, persones beneficiàries d’aquestes accions, persones assessorades, empreses creades, subvencions, import
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/empresa/catalunya_empren/

Estadística del suport a cooperatives i societats laborals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Explotació estadística dels arxius administratius disponibles dels ajuts i les subvencions que es destinen a cooperatives i societats laborals per a la creació, manteniment i promoció dels llocs de treball.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: import, nombre i tipus de subvenció, tipus d’entitat subvencionada
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
economia_social_i_autonoms/suport_cooperatives_i_societats_laborals/

Estadística de societats cooperatives
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 12
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: cooperatives existents, cooperatives constituïdes, socis, tipus de cooperativa, activitat econòmica.
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019 (dades anuals difoses amb sis mesos de retard)
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
economia_social_i_autonoms/cooperatives/

Estadística de societats laborals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 13
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de societats laborals anònimes i limitades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: societats laborals existents, societats laborals registrades, socis, activitat econòmica
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019 (dades anuals difoses amb sis mesos de retard)
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
economia_social_i_autonoms/societats_laborals/

Estadística de les empreses de treball temporal
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 14
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Determinar el nombre d’empreses de treball temporal registrades que operen a Catalunya, persones afectades i tipus de contractes, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: empreses de treball temporal, treballadors cedits, contractes de posada a disposició, tipus de contractes, activitat econòmica de l’empresa usuària, autoritat laboral competent en el registre
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/etts/

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 15
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Estudi de viabilitat per a l’avaluació comparativa dels resultats d’inserció laboral provinents de l’Enquesta d’inserció laboral 2017 de l’AQU amb altra informació administrativa i estadística. L’objectiu d’aquesta nova fase del projecte és començar a implementar la metodologia estudiada per estimar taxes d’ocupació i altres indicadors d’interès els anys que no es du a terme l’Enquesta atès el seu caràcter triennal. Per al càlcul d’aquests indicadors és fonamental l’ús de registres administratius, com el fitxer d’estudiants universitaris, el Registre d’afiliats i afiliacions a la Seguretat Social, la Base de dades de persones demandants inscrites al SOC i el fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d’ocupació.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 01 Relació amb l’activitat
Codi: 04 01 16
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Estudi de viabilitat per explotar l’Estadística d’ocupació de les persones amb discapacitat per a l’àmbit de Catalunya. L’Estadística esmentada és una operació de caràcter anual que realitza l’INE i que té com a principal objectiu obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconeguda i que resideix en habitatges familiars principals.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Estadístiques d’estructura salarial
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 02 Cost laboral i salaris
Codi: 04 02 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta anual d’estructura salarial d’àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre els nivells, la composició i l’estructura dels salaris de la població que treballa per compte d’altri i presta els seus serveis.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, estructura i distribució de salaris
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ees

Estadístiques de costos laborals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 02 Cost laboral i salaris
Codi: 04 02 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta trimestral de cost laboral i l’Enquesta anual de cost laboral, ambdues d’àmbit estatal, per obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador, per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i any, per hora efectiva i temps de treball i llocs de treball vacants
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019 (4t trimestre del 2018 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2019 per Enquesta trimestral i 2018 per l’Enquesta anual)
Periodicitat: anual, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/treball/etcl

Enquesta de qualitat i condicions de treball
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 01
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 135.300 €
Ressenya: Informar sobre la qualitat i les condicions de treball de la població ocupada i generar el coneixement bàsic dels efectes que produeixen sobre aquesta població.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: referides a qualitat i condicions d’ocupació (estatus d’ocupació, tipus de contracte, temps de treball, duració i organització de la jornada, salari), condicions de treball (higiene, ergonomia, seguretat i organització del treball, riscos psicosocials -inclosa doble presència-) i efectes (estat de salut, salut mental, incapacitat temporal)
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial
Període de referència: 2019
Periodicitat: quadriennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/qualitat_treball/qualitat_i_condicions_treball/

Estadística d’eleccions sindicals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Les eleccions sindicals es poden dur a terme en centres de treball que tinguin sis o més persones treballadores. A cada centre on es realitzen s’emplena una acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia de cada acta electoral es diposita en els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Es publiquen dades de representants elegits actius a 31 de desembre de cada any.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, representants elegits, tipus de centre de treball, centrals sindicals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/eleccions_sindicals/

Estadística de regulació d’ocupació
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Determinació del nombre de persones treballadores afectades per mesures de regulació d’ocupació a Catalunya i de les causes per les quals s’han presentat els procediments. La informació s’obté dels comunicats que recullen les decisions empresarials sobre acomiadaments col•lectius, suspensions de contractes i reduccions de jornada temporals i, en el cas dels procediments de regulació d’ocupació de força major i dels que afecten els socis de societats cooperatives, de les resolucions que, en primera instància, emeten les autoritats laborals competents. Aquestes dades són depurades i tractades informàticament.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, treballadors afectats, tipus de procediments, mesures, sector i divisió d’activitat econòmica, causa, forma d’acabament, òrgan competent
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/regulacio_ocupacio/

Estadística de vagues i tancaments patronals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Obtenció d’informació sobre les vagues i els tancaments patronals que tenen lloc a Catalunya, tant si es té constància administrativa de la seva convocatòria com si és per una altra via. L’autoritat laboral competent fa un seguiment telefònic de cada vaga o tancament patronal. La unitat estadística bàsica és vaga-província-mes; per a cada vaga s’emplenen tants qüestionaris com províncies afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s’emplenen cada mes nous qüestionaris. Això permet agregacions tant territorials com temporals. Els qüestionaris es depuren i posteriorment se’ls fa un tractament informàtic i estadístic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: conflictes, jornades, hores perdudes, centres de treball (convocats i implicats), treballadors participants, activitat econòmica, temps de durada, resultat, àmbit funcional de conflicte, motivació, forma d’acabament, tipus d’empresa, àmbit del conveni
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/vagues_tancaments_patronals/

Estadística de negociació col•lectiva
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Tractament dels fulls estadístics que les meses negociadores presenten en fer la inscripció dels convenis en els registres de les autoritats laborals competents, accessibles a través de l’aplicació REGCON, per obtenir informació estadística sobre la negociació col•lectiva per sectors territorials i funcionals.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: convenis, treballadors afectats, empreses afectades, increment salarial pactat i revisat, àmbit de negociació, activitat econòmica, naturalesa de l’acord, òrgan de registre, titularitat de l’empresa, temporalitat, existència o no de clàusula de revisió per garantia salarial, jornada anual
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/negociacio_colectiva/

Estadística de conciliacions laborals col•lectives
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Obtenció d’informació sobre les conciliacions col•lectives que tenen lloc en els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquests emplenen els fulls estadístics corresponents, que són depurats i tractats informàticament.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: conciliacions col•lectives, empreses afectades, treballadors afectats, resultat de la conciliació, activitat econòmica
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/
relacions_laborals/conciliacions/

Estadística de conciliacions laborals individuals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Obtenció d’informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya amb motiu d’acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les conciliacions
individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que tenen com a suport a la seva tasca una aplicació informàtica de gestió, la informació de la qual posteriorment es depura i es tracta informàticament.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: motiu, forma d’acabament, conciliacions individuals, quantitats acordades
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran,
províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/
relacions_laborals/conciliacions/

Estadística de sinistralitat laboral
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: La informació estadística sobre els accidents de treball s’obté dels comunicats que les empreses estan obligades a presentar davant l’autoritat laboral competent. Aquestes dades són depurades i tabulades segons el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es produeixen.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, accidents de treball, activitat econòmica, gravetat, tipus de contracte, índex d’incidència
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/
qualitat_treball/sinistralitat/

Estadística de la contractació laboral
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Servei Públic d’Ocupació Estatal
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Quantificar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics d’ocupació de l’Estat amb lloc de treball a Catalunya, i la tipologia de contractes, fent una explotació estadística de la informació administrativa disponible.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, activitat econòmica, ocupació, tipus de contracte, nivell formatiu, durada del contracte, grandària de l’empresa, jornada, discapacitat de la persona contractada, contractes de posada a disposició, nacionalitat de la persona contractada
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018, 2019
Periodicitat: mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/mercat_de_treball/contractacio_laboral/

Estadística de la inspecció de treball
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 03 Condicions laborals
Codi: 04 03 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Elaboració d’informació estadística sobre el desenvolupament de l’acció inspectora a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: activitat inspectora, mesures i resultats, àrees d’actuació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
relacions_laborals_qualitat_treball/inspeccio/

Estadística de l’ensenyament
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Educació i Formació Professional
Cost directe estimat: 110.000 €
Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats de nombre d’alumnes, de personal docent i de centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris a partir dels sistemes d’informació del Departament.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de professorat, Registre de centres, Registres d’alumnes
Variables principals: sexe, edat, centres, alumnes, professors i titularitat dels centres educatius
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, districtes, serveis territorials
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/
estadistiques/estadistiquesensenyament/

Estadística del personal al servei de l’Administració educativa
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Educació i Formació Professional
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Aprofitament estadístic de la informació disponible en els sistemes d’informació del Departament amb l’objectiu de quantificar els recursos humans de l’Administració educativa.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de professorat, Registre general de personal de la Generalitat
Variables principals: sexe, edat, cos administratiu
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, serveis territorials
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

Indicadors estadístics del sistema educatiu
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 7.500 €
Ressenya: Elaboració d’un sistema d’indicadors que donen una visió de conjunt del sistema educatiu quant a l’escolarització i els recursos humans i econòmics, entre altres àmbits.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, escolarització, recursos humans, recursos econòmics i rendiment acadèmic
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, serveis territorials
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/
indicadors/sistemaeducatiu/

Estadística de l’ensenyament universitari
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: universitats catalanes
Cost directe estimat: 180.000 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent i de recerca.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer Uneix
Variables principals: sexe, edat, tipologia i relació d’estudis, alumnes titulats, professorat, PAS, rendiment acadèmic i assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017-2018 (curs acadèmic)
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/sur-en-xifres/

Estadística de les escoles agràries
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació permanent adreçat al sector agroalimentari i rural, fent un tractament de la informació administrativa disponible.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Matrícules de cada escola
Variables principals: sexe, nombre de cursos i alumnes
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019
Canal de difusió:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/formacio-agraria/dades/

Estadística de la formació professional per a l’ocupació
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Recomptes del nombre de cursos impartits, dels alumnes formats en funció de les accions de formació ocupacional, de les especialitats dels cursos, dels col•lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades s’obtenen dels expedients administratius de les subvencions concedides.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, col•lectius, entitat col•laboradora
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 09
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats del nombre d’alumnes, a partir del Registre d’Alumnes de Catalunya, a inici de curs.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, ensenyaments, nivell
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

Estadística de beques i ajuts als estudis
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 10
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: Ministeri d’Educació i Formació Professional
Cost directe estimat: 7.500 €
Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats del nombre de beques, becaris i imports sobre les beques i ajuts als estudis a partir dels sistemes d’informació de les administracions educatives.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: beques, becaris, imports
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/

Indicadors internacionals del sistema educatiu
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 04 Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
Codi: 04 04 11
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament d’Educació
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Elaboració d’un sistema d’indicadors sobre l’educació a Catalunya, per conèixer l’evolució i la comparativa amb Espanya i Europa.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, escolarització, estocs educatius, relació amb l’activitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018-2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: variable
Canal de difusió:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/europeus/

Enquesta d’usos lingüístics de la població
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 05 Llengua
Codi: 04 05 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura, Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 62.000 €
Ressenya: Tractament i producció de la informació estadística relativa a la quarta edició de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, que permeti conèixer els coneixements lingüístics de les llengües oficials al territori, i d’altres no oficials, així com els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L’àmbit geogràfic de les anteriors edicions era el territori de Catalunya amb una representació estadística dels vuit àmbits territorials vigents, Barcelona i Val d’Aran. A l’edició de 2018 s’ha ampliat la mostra de l’Àmbit Metropolità. Per tant, es difondran els resultats de la divisió territorial de l’EULP2013 en els vuits àmbits territorials i també l’ampliació del 2018.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, llengües d’identitat, coneixements lingüístics en llengües oficials, anglès i francès, usos lingüístics interpersonals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, altres àmbits, municipi de Barcelona, Val d’Aran, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Maresme
Període de referència: 2018
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://llengua.gencat.cat/, https://www.idescat.cat/estad/eulp

Sistema d’indicadors lingüístics
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 05 Llengua
Codi: 04 05 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 4.500 €
Ressenya: Manteniment i actualització del Sistema d’indicadors lingüístics (SIL) que permeti fer un seguiment dels coneixements i usos lingüístics en diversos àmbits a partir de les dades provinents
d’estadístiques oficials i d’altres estudis.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, variables sociolingüístiques sobre coneixement, ús i consums lingüístics
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://llengua.gencat.cat/

Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 05 Llengua
Codi: 04 05 04
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: Departament d’Educació, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 55.000 €
Ressenya: Realització del projecte tècnic i del treball de camp de l’enquesta a la comunitat amb discapacitat auditiva de Catalunya. L’objectiu de l’estudi és conèixer la composició i característiques del col•lectiu de persones amb discapacitat auditiva i el col•lectiu de persones usuàries d’LSC. L’objectiu general del present estudi és conèixer la realitat sociolingüística de la població adulta (16 anys i més) que pateix sordesa i que usa la LSC a Catalunya i estimar dades de la població escolar amb aquestes característiques.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d’atenció a persones amb discapacitat
Variables principals: sexe, edat, formes de comunicació, coneixement de l’LSC i d’altres LS, usos de l’LSC i d’altres LS, usos de la llengua oral
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2020
Canal de difusió: http://llengua.gencat.cat/, https://www.idescat.cat/

Enquesta de l’ús del temps
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 06 Ús del temps
Codi: 04 06 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Realització dels treballs de disseny i preparació de l’Enquesta de l’ús del temps, a realitzar a partir de l’any 2020. L’Enquesta de l’ús del temps té per objectiu mesurar la magnitud del temps que la població dedica a les activitats diàries. Comprèn la distribució, la durada i l’horari de les activitats i proporciona informació sobre els horaris efectius de treball, l’abast del treball que no és de mercat, els ajuts entre les llars, el comportament de la població en temps de lleure, el temps de treball remunerat i no remunerat, i el temps de les activitats diàries realitzades amb ordinador o Internet.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, activitats realitzades i temps dedicat, variables sobre les característiques socioeconòmiques de la persona
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial
Període de referència: per definir
Periodicitat: decennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/eut

Estadística de participació cultural
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 100.000 €
Ressenya: Realització d’una enquesta a una mostra representativa de la població de Catalunya de 14 anys i més, per obtenir els resultats bàsics definits en el pla de tabulació corresponent sobre el consum i pràctiques culturals en diferents àmbits: diaris, revistes, ràdio, televisió i audiovisual, Internet, cinema en sala, música, concerts, videojocs i jocs de mòbil, espectacles d’arts escèniques, exposicions, lectura i associacionisme. Sistematització de la informació en una base de dades que faciliti l’obtenció de resultats específics.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, pràctiques, hàbits i consums culturals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Enquesta de biblioteques
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de Cultura, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 35.000 €
Ressenya: Realització de l’Enquesta de Biblioteques mitjançant procediment de recollida per Internet. L’Enquesta recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons l’estructura, el funcionament, l’equipament, el personal, els serveis i les despeses.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: biennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/bib

Estadística de museus i col•leccions
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 8.000 €
Ressenya: Obtenció de l’estadística sobre museus i col•leccions de Catalunya a partir de dades administratives del Departament de Cultura relatives a l’activitat, el nombre, el personal i el pressupost del sector. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística de visitants als museus i col•leccions
Variables principals: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística del llibre
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 8.000 €
Ressenya: Obtenció dels principals indicadors del sector del llibre a Catalunya: producció editorial, vendes, drets d’autor, personal, títols registrats a l’ISBN, a partir de les dades disponibles de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, de l’Agència Espanyola de l’ISBN i del Registre de la Propietat Intel•lectual de Catalunya.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l’Agència Espanyola de l’ISBN, nombre d’empreses, producció editorial, valor de la producció i treballadors d’acord amb els gremis de Catalunya
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística de cinema
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 8.000 €
Ressenya: Obtenció de l’estadística de cinema, del sector de producció i del sector d’exhibició a Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, referent al nombre i a l’aforament de les sales de cinema, la llengua i la nacionalitat de la pel•lícula, els espectadors i la recaptació. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’exhibició de cinema
Variables principals: nombre i aforament de les sales de cinema, llengua i nacionalitat de la pel•lícula, espectadors i recaptació
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística d’arts escèniques
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 72.000 €
Ressenya: Tramesa d’un qüestionari electrònic per conèixer el nombre, l’activitat, el pressupost, el personal i les característiques dels espectacles exhibits i produïts de les sales i les companyies d’arts escèniques a Catalunya, i a partir del qual fer una explotació de les dades obtingudes. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer les tabulacions corresponents.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Projecte d’Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal (PICEM), Associació d’empreses de teatre a Catalunya (ADETCA)
Variables principals: sexe, nombre i tipologia de les sales i companyies d’arts escèniques, característiques dels espectacles produïts o exhibits, ingressos, despeses i treballadors de les sales i les companyies
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 8.000 €
Ressenya: Obtenció de l’Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, per conèixer l’activitat, la tipologia, el període històric, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’inventari del patrimoni i béns culturals d’interès nacional
Variables principals: nombre, tipologia i període històric
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://dadesculturals.gencat.cat/ca/estadistiques_culturals_catalunya/

Estadística d’equipaments culturals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 07 Cultura
Codi: 04 07 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Cultura
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 8.000 €
Ressenya: Obtenció dels principals indicadors dels equipaments culturals de Catalunya: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l’equipament i altres característiques, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’equipaments culturals
Variables principals: nom, tipus, subtipus, dades de contacte, municipi, titularitat, gestió, estat de l’equipament, any de construcció, any d’inauguració, any de reforma, superfície total, aforament, barreres arquitectòniques i codis UTM
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://pect.cultura.gencat.cat/difusio

Estadística dels centres de culte a Catalunya
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 08 Entitats religioses
Codi: 04 08 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 63.950 €
Ressenya: Quantificació, adscripció a confessió religiosa i distribució territorial dels centres de culte existents a Catalunya, a partir de dades d’origen administratiu obtingudes de la base de dades del Mapa religiós de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades del Mapa religiós de Catalunya
Variables principals: nombre, confessió religiosa d’adscripció i distribució territorial dels centres de culte a Catalunya, evolució
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2019
Canal de difusió: ttp://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/

Estadística de resultats electorals
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 09 Eleccions i participació ciutadana
Codi: 04 09 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 62.550 €
Ressenya: S’inicia l’actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de l’Interior o el Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors d’enregistrament o de transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que conté informació codificada de cada mesa i secció censal. Una vegada verificada l’exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu estadístic definitiu que és tabulat i publicat per municipis amb agregacions per comarques, circumscripcions i total de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de resultats electorals
Variables principals: nombre d’electors, votants, vots vàlids, vots en blanc, vots nuls, vots a candidatures i referència geogràfica
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, meses electorals, circumscripcions electorals
Període de referència: convocatòries electorals
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: entre un i sis mesos segons convocatòria
Canal de difusió: http://exteriors.gencat.cat,
http://eleccions.gencat.cat

Estadística electoral de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 09 Eleccions i participació ciutadana
Codi: 04 09 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 7.200 €
Ressenya: Elaboració de taules estadístiques de la participació i resultats electorals de la ciutat de Barcelona, així com l’elaboració de sèries dels resultats electorals, a partir del tractament estadístic de la informació subministrada pels organismes competents en l’àmbit electoral.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de resultats electorals
Variables principals: nombre d’electors i vots per a cada partit polític
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: segons convocatòria electoral
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4 setmanes
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/index.htm

Enquesta de seguretat pública
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Interior
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 125.000 €
Ressenya: Realització d’una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per mesurar les experiències de victimització, els sentiments d’inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, regions policials
Període de referència: 2018-2019 (de novembre del 2018 a novembre del 2019)
Periodicitat: biennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020
Canal de difusió:
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

Estadística de seguretat ciutadana
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Interior
Organisme col•laborador: policies locals de Catalunya
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i policies locals de Catalunya, per disposar d’informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d’informació policial (SIP) Explodades
Variables principals: sexe, edat, incidents i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions policials
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2020
Canal de difusió:
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

Estadística de seguretat viària
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Interior
Organisme col•laborador: policies locals de Catalunya
Cost directe estimat: 50.000 €
Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre les proves d’alcoholèmia dutes a terme, a partir de dades facilitades per la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’accidents de trànsit SIDAT, Base de dades de controls d’alcoholèmia
Variables principals: sexe, edat, nombre i característiques dels accidents amb víctimes a Catalunya, nombre de proves d’alcoholèmia realitzades per cada cos policial
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020
Canal de difusió:
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/

Estadística d’emergències i protecció civil
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Interior
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques de les actuacions dels Bombers de la Generalitat, de les activitats de la Generalitat en matèria de protecció civil i d’atenció de trucades al telèfon d’emergències 112.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Aplicació de gestió d’actuacions de bombers, Aplicació de gestió d’actuacions de protecció civil, Sistema CMS de gestió de trucades de la centraleta 112, Aplicació SÈNECA de gestió del despatx de trucades del telèfon 112
Variables principals: identificació, tipus i causa de les actuacions, nombre i tipus d’avisos i activacions de plans de protecció civil, i nombre i tipus de trucades ateses
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020
Canal de difusió:
http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_del_departament_d_interior/
http://112.gencat.cat/ca/qui-som/som-xifres/comptes-anuals-i-memories/

Enquesta de victimització de Barcelona
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Realització d’una enquesta per mesurar les experiències de victimització, els sentiments d’inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública. Inclou un mòdul sobre assetjament sexual a les dones a l’espai públic comunitari.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials
Desagregació territorial dels resultats: Àrea Metropolitana de Barcelona, districtes, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/42917

Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 27.000 €
Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de la població reclusa i d’altra documentació administrativa sobre l’execució penal en adults disponible al Departament de Justícia.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients de gestió de la informació penitenciària, Expedients de gestió dels programes de mesures penals alternatives
Variables principals: sexe, edat, població reclusa segons nacionalitat, àrea geogràfica de procedència, situació processal-penal, programes de treball, nombre de persones sotmeses a mesures penals alternatives segons nacionalitat, classe d’ordres i mesures
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

Estadística de justícia juvenil
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 13.500 €
Ressenya: Explotació del nombre de persones ateses al llarg de l’any a Catalunya mitjançant els programes d’aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients de gestió dels programes de justícia juvenil
Variables principals: sexe, edat, nombre de persones ateses segons nacionalitat, classe d’ordres i mesures
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

Estadística d’atenció a la víctima del delicte
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: Departament d’Interior
Cost directe estimat: 13.500 €
Ressenya: Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de les víctimes ateses per les oficines d’atenció a la víctima del delicte i d’altra documentació administrativa disponible al Departament de Justícia.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients de víctimes ateses
Variables principals: sexe, edat, persones ateses pels equips d’atenció a la víctima del delicte del Departament de Justícia segons nacionalitat, tipologia del delicte i tipus d’actuació
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1 mes
Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/

Estadística de l’Administració de justícia
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Justícia en relació amb l’àmbit de l’Administració de justícia.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: òrgans judicials segons jurisdicció i territori, jutjats de pau, assumptes ingressats i resolts en les diverses jurisdiccions
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, províncies, partits judicials
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/aj/

Estadística de mediacions en l’àmbit del dret privat
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació de les dades disponibles en el Centre de Mediació del Dret Privat del Departament de Justícia.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients del Centre de Mediació del Dret Privat
Variables principals: sol•licituds de mediació familiar i comunitària, mediacions finalitzades, derivacions judicials, mediadors
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques

Estadística de fundacions i associacions
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Justícia
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació de les dades d’inscripcions en el Registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre d’entitats jurídiques
Variables principals: entitats registrades, altes, baixes
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3 mesos
Canal de difusió: http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques

Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 10 Justícia i seguretat
Codi: 04 10 12
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament d’Interior
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 15.000 €
Ressenya: Dur a terme els treballs preparatoris per realitzar la primera edició de l’Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya: pla de treball, disseny del qüestionari, disseny de la mostra, extracció de la mostra, etc. L’Enquesta es basarà en entrevistes telefòniques a dones de 16 anys o més, sobre les seves experiències de victimització, el nivell de denúncia, els danys soferts i l’afectació associada.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Estadística de l’esport
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 11 Esports
Codi: 04 11 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques bàsiques de l’esport a Catalunya a partir de l’explotació de les dades de caràcter administratiu disponibles a la mateixa Secretaria General de l’Esport així com les facilitades per organismes col•laboradors com són els consells esportius i les federacions esportives, entre d’altres. L’objectiu principal d’aquesta activitat és sistematitzar les dades estadístiques bàsiques de l’esport a Catalunya, incloent-hi informació sobre entitats esportives, equipaments esportius, pràctica esportiva escolar i federada i altres dades d’interès.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Dades de les federacions esportives catalanes, Cens d’equipaments esportius de Catalunya
Variables principals: sexe, edat, entitats esportives, federacions, participació en jocs esportius segons categories i modalitats, espais esportius per tipologia
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2020
Canal de difusió: http://esport.gencat.cat, http://www.observatoridelesport.cat

Estadística de la pràctica esportiva
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 11 Esports
Codi: 04 11 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Obtenció de dades actualitzades sobre la pràctica d’activitats fisicoesportives a Catalunya a partir d’una enquesta feta a la població de 16 anys o més. L’objectiu principal d’aquest estudi és conèixer a fons i amb el màxim rigor possible l’activitat física practicada, la seva periodicitat, la instal•lació o espai esportiu utilitzat, les motivacions i qualsevol altra dada que pugui ser d’interès, sempre referida al col•lectiu objecte de l’estudi.
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, condicions i característiques de les activitats fisicoesportives practicades, lloc i motivacions, etc.
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial
Període de referència: 2018
Periodicitat: quinquennal
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2020
Canal de difusió: http://esport.gencat.cat, http://www.observatoridelesport.cat

Sistema d’indicadors sobre la joventut
Àmbit: 04 Treball i societat
Subàmbit: 04 12 Joventut
Codi: 04 12 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 2.500 €
Ressenya: Manteniment i actualització d’un sistema d’indicadors que té l’objectiu de proporcionar informació fiable, significativa i periòdica sobre la realitat juvenil de Catalunya, per detectar les tendències principals que s’hi produeixen i contribuir a identificar les necessitats d’intervenció. Els indicadors s’organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, habitatge, cultura, salut, participació i inclusió social.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, multitemàtiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/
observatori_catala_de_la_joventut/estadistiques/

Enquesta de condicions de vida
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars
Codi: 05 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Institut Nacional d’Estadística, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona, Ajuntament de Barcelona
Cost directe estimat: 311.000 €
Ressenya: L’Enquesta de condicions de vida a Catalunya permet obtenir informació estadística sobre la distribució de la renda, així com la caracterització de la població en situació de risc de pobresa o d’exclusió social, d’acord amb els indicadors estàndards europeus i tenint en compte el llindar de pobresa propi de Catalunya. Enguany es compon de dues mostres homogènies recollides separadament, una per l’INE i una altra per l’Idescat. El treball de camp per recollir la informació d’aquest any (amb informació de la renda corresponent a l’any anterior) es realitza simultàniament a l’explotació i la publicació dels resultats de l’enquesta de l’any anterior.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació fiscal sobre les llars, Base de dades de persones amb discapacitat
Variables principals: sexe, edat, composició de la llar, condicions de l’habitatge, detall dels ingressos dels individus i percepció de les condicions de vida
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, Àrea Metropolitana de Barcelona, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2020
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ecv

Estadística de despesa en consum de les llars
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars
Codi: 05 01 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l’Enquesta de pressupostos familiars d’àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, despesa en consum, classificada en grups de despesa i situació econòmica de les llars
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/edcl

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars
Codi: 05 01 03
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d’àmbit català d’acord amb el projecte tècnic elaborat, per obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, de privació material i d’exclusió social per a les àrees bàsiques de serveis socials i les comarques de Catalunya.
Durant l’any 2019 es realitzaran els treballs d’actualització dels indicadors i, al mateix temps, es realitzaran i es promouran treballs d’avaluació, desenvolupament i millora per tal d’avançar en l’assoliment del seu objectiu de ser instrument d’avaluació i planificació de les polítiques socials.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF, Atur registrat, Arxiu de matriculació del Departament d’Ensenyament, Fitxer de pensions i pensionistes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Prestacions per desocupació
Variables principals: sexe, edat, renda, població i prestacions socials
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, àrees bàsiques de serveis socials
Període de referència: 2016
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/intpobr

Estadística de la distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars
Codi: 05 01 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Elaboració d’un indicador en base 100 per conèixer el nivell i l’estructura de la renda per districtes i barris.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: indicador en base 100
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/
renda/rdfamiliar/index.htm,
http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/renda-familiar

Estimació territorial de l’Enquesta de condicions de vida
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 01 Ingressos i condicions de vida de les llars
Codi: 05 01 05
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 35.000 €
Ressenya: Disseny d’un procediment d’estimació dels principals indicadors relatius al risc d’exclusió social i de distribució de la renda a partir de l’Enquesta de condicions de vida, aplicant tècniques d’estimació per a petites àrees partint d’informació de procedència fiscal.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar:-
Variables principals: sexe, edat, composició de la llar, origen de la renda familiar, nivell de renda
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis, Àrea Metropolitana de
Barcelona, seccions censals
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 01
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Tractament, explotació i difusió de l’Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària. Es tracta d’una operació censal de caràcter pilot adreçada a totes les entitats i empreses que produeixen o proveeixen serveis d’atenció domiciliària dins el sistema públic de serveis socials.
El seu objectiu és descriure econòmicament el subsector des de la perspectiva tant de la producció (costos, personal i la seva qualificació, hores de servei, etc.) com del finançament (subvencions, copagament, etc.).
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL), Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), Directori central d’empreses (DIRCE), Despesa en serveis socials del DTASF desglossada per programes i tipus d’atenció
Variables principals: sexe, hores de servei, nombre de persones ocupades, qualificació professional de les persones ocupades, costos del servei, finançament del servei
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, àrees bàsiques de serveis socials
Període de referència: 2017
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: –

Estadística de serveis socials bàsics
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya
Cost directe estimat: 25.800 €
Ressenya: Obtenció de dades dels serveis bàsics d’atenció social disponibles al Departament, a partir de la recollida d’informació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i els consells comarcals, i tractament estadístic d’aquestes.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’entitats i establiments socials, Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL), Padró municipal d’habitants, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social
Variables principals: sexe, edat, professionals, actuacions que es duen a terme, problemàtiques ateses, expedients familiars gestionats, nombre i tipologia d’usuaris, hores d’atenció domiciliària, nombre de serveis i places
Desagregació territorial dels resultats: àrees bàsiques de serveis socials
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/
memoriesestadistiques/

Estadística de serveis socials d’atenció a la gent gran
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 18.800 €
Ressenya: Explotació estadística del registre d’entitats, serveis i establiments socials i dels documents d’avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per tipus de finançament, titularitat i distribució territorial, el nombre de places disponibles a Catalunya i la ràtio de places respecte a la població més gran de 65 anys pel que fa a serveis diürns i residencials.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’entitats i establiments socials, Padró municipal d’habitants, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social
Variables principals: capacitat i ràtio places/població destinatària, tipus de finançament, titularitat, distribució territorial
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de serveis socials d’atenció a les persones amb discapacitat
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 7.000 €
Ressenya: Explotació estadística del registre d’entitats, serveis i establiments socials i dels documents d’avaluació de plans i programes, que permet conèixer, per titularitat i tipus de finançament, la distribució territorial i el nombre de places i serveis socials disponibles a Catalunya adreçats a les persones amb discapacitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades d’entitats i establiments socials, Padró municipal d’habitants, Registre unificat de dades dels ens locals -RUDEL-, Base de dades de persones amb discapacitat, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social
Variables principals: capacitat, usuaris, ràtio usuaris/població destinatària, titularitat, distribució territorial
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de persones amb discapacitat
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 19.300 €
Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades pels serveis de valoració i orientació de la Direcció General de Protecció Social.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades de persones amb discapacitat
Variables principals: sexe, edat, tipologia de la discapacitat, grau de la discapacitat, barem de dificultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2020
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de serveis socials d’atenció a la infància i a l’adolescència
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 21.500 €
Ressenya: Explotació estadística d’informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents per obtenir el nombre d’infants i adolescents atesos per tipus de tractament, programes i recursos que se’ls dedica. Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d’equips multiprofessionals d’atenció (EAIA).
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d’informació de la infància i l’adolescència (SINIA)
Variables principals: sexe, nombre d’equips i professionals, nombre de places i serveis, nombre d’infants i adolescents tutelats per tipologia de la mesura, distribució territorial
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística d’ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a l’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxers de prestacions per infants a càrrec
Variables principals: famílies beneficiàries
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de títols de famílies nombroses
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies nombroses amb títols expedits a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de famílies nombroses
Variables principals: sexe, nombre de títols vigents, nous i renovats, categoria, nombre de fills
Desagregació territorial dels resultats: províncies
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de l’adopció i l’acolliment d’infants
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.600 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l’adopció i l’acolliment d’infants a Catalunya i per a l’adopció d’infants d’altres països.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Sistema d’informació de la infància i l’adolescència (SINIA)
Variables principals: sexe, sol•licituds d’adopció d’infants de Catalunya i d’altres països, sol•licituds d’acolliment familiar, nombre d’infants adoptats de Catalunya i d’altres països, nombre d’infants acollits
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de les pensions i altres prestacions
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Cost directe estimat: 26.000 €
Ressenya: Recopilació i homogeneïtzació d’informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya per oferir informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d’aquest grup de prestacions, entre les quals destaquen les pensions contributives i no contributives de la Seguretat Social, i que també comprèn les pensions dels règims especials de funcionaris, les prestacions per atur i altres.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de pensions i pensionistes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Fitxer de pensions no contributives de la Seguretat Social. DTASF, Prestacions per desocupació, Fitxer de pagaments de la renda mínima d’inserció (RMI), Pensions del sistema de classes passives de l’Estat
Variables principals: tipus de prestació, règim protector, import mes de desembre, import anual, nombre de prestacions al desembre, nombre mitjà anual de prestacions
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/ppsr, https://www.idescat.cat/estad/pens

Estadística de títols de famílies monoparentals
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 11
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Explotació estadística de les dades relatives a famílies monoparentals amb títols expedits a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de famílies monoparentals
Variables principals: sexe, nombre de títols vigents, nous i renovats, nombre de fills
Desagregació territorial dels resultats: províncies
Període de referència: 2019
Periodicitat: semestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Estadística de la renda garantida de ciutadania
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 12
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 275.000 €
Ressenya: Informació administrativa disponible relativa a la situació de les persones amb menys recursos de Catalunya i acollides a l’aplicació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. Per la seva disposició transitòria primera absorbeix l’antiga Estadística de la renda mínima d’inserció.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: persones beneficiàries, import prestació, expedients, prestació mitjana, persones participants en accions d’inserció laboral i/o inclusió social
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/col_lectius_socials/poblacio_perceptora_renda_minima/

Estadística de l’associacionisme i el voluntariat
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 13
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 14.000 €
Ressenya: Elaboració de les dades estadístiques de les entitats censades en el Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, forma jurídica, implantació territorial, àmbit d’actuació, nombre de persones voluntàries
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2019
Canal de difusió: http://voluntariat.gencat.cat

Estadística del sistema d’atenció a la dependència
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 14
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 18.700 €
Ressenya: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els serveis i prestacions del sistema d’atenció a la dependència, i les característiques de les persones beneficiàries d’aquest sistema.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants, Fitxers de gestió de la Direcció General de Protecció Social
Variables principals: sexe, edat, nombre de persones beneficiàries, tipus de prestacions i serveis per grau de dependència i distribució territorial
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/memoriesestadistiques/

Sistema d’indicadors sobre discapacitat i ocupació
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 15
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Disposar d’un sistema d’indicadors que faciliti informació sobre la relació amb l’activitat econòmica i la situació i l’evolució laboral de les persones amb discapacitat.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, prevalença de la discapacitat, relació amb l’activitat econòmica, contractes laborals, demandes d’ocupació, atur registrat, accions d’inserció, mercat ordinari, mercat protegit, tipus de discapacitat, nivell formatiu
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/col_lectius_socials/discapacitats_i_mercat_treball/

Estadística de protecció dels consumidors
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 17
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de la informació disponible amb motiu de les trucades al telèfon 012 sobre consum i a l’Agència Catalana del Consum, explotant la informació disponible de caràcter administratiu.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, residència, classificació de trucades per matèries, finalitat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2019
Canal de difusió: http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/estadistiques/balanc-dactivitats-i-memories/

Enquesta econòmica dels serveis socials
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 02 Serveis socials i protecció social
Codi: 05 02 18
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: Dissenyar un projecte d’enquesta que abordi el conjunt d’activitats productores de serveis
socials que es realitzen a Catalunya. El projecte integraria les enquestes econòmiques existents adreçades als centres, a les entitats i als serveis d’ajuda a domicili. L’objecte de l’enquesta seria aportar la informació necessària per a l’elaboració dels comptes econòmics dels serveis socials.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Despesa en serveis socials del DTASF desglossada per programes i tipus d’atenció, Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), Registre unificat de dades dels ens locals (RUDEL), Directori central d’empreses (DIRCE)
Variables principals: capacitat dels centres; nombre i característiques de persones usuàries; nombre, relació contractual i qualificació del personal; descripció dels costos i del finançament.
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Enquesta de salut de la població
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Institut d’Estadística de Catalunya, Universitat de Barcelona
Cost directe estimat: 431.000 €
Ressenya: Enquesta d’una mostra representativa de persones residents a Catalunya no institucionalitzades per conèixer l’estat de salut i la utilització dels serveis sanitaris de la població catalana. Des de l’any 2010, l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) té caràcter continu, la qual cosa suposa que el treball de camp i la recollida d’informació són ininterromputs. La publicació de resultats és anual a partir de l’agregació de la mostra enquestada durant l’any. A mitjans del 2019, es disposarà de resultats relatius a l’any 2018 i anteriors. L’agregació d’onades permet el càlcul de resultats per a Catalunya, per regions sanitàries i per àrees territorials inferiors a la regió sanitària
Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, sociodemogràfiques, estat de salut, hàbits en relació amb la salut, utilització de serveis sanitaris
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries, altres àmbits, municipi de Barcelona, sectors sanitaris
Període de referència: 2018
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: http://salutweb.gencat.cat/esca/

Estadística de causes de mort
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 171.000 €
Ressenya: Identificació i codificació de la causa bàsica de mort i altres variables recollides en la butlleta estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació és enregistrada, depurada i explotada. Anualment es fa l’anàlisi dels indicadors de mortalitat i la difusió de resultats, així com estudis de periodicitat no fixada. Les dades bàsiques de defunció es trameten a l’Institut d’Estadística de Catalunya per tal de fer l’estadística del moviment natural de la població, i a l’Institut Nacional d’Estadística per fer l’estadística espanyola de mortalitat.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, lloc de residència i de defunció, data i causes de mort
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, regions sanitàries
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/mortalitat/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/indicadors_i_publicacions/publicacions/
estat_de_salut_i_estils_de_vida/mortalitat/

Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Departament de Salut, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 38.100 €
Ressenya: L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) elabora les estadístiques de mortalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament per tal de possibilitar l’anàlisi de les causes de mort de la població, l’esperança de vida i la mortalitat prematura.
L’estadística de mortalitat de la ciutat de Barcelona es millora utilitzant el Registre de mortalitat judicial de la ciutat de Barcelona i el Registre de vigilància activa de la mortalitat perinatal de la ciutat de Barcelona, ambdós elaborats per l’ASPB. Així mateix, es geocodifiquen les defuncions utilitzant una aplicació informàtica de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, causa bàsica de defunció, residència
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, altres àmbits, municipi de Barcelona, àrees bàsiques de salut, àrees integrals de salut
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: dos anys de decalatge (publicació de les dades de 2 anys previs a l’actual)
Canal de difusió: https://www.aspb.cat/arees/la-salut-en-xifres/sistema-dinformacio-de-la-mortalitat/
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap02/index.htm

Estadística de malalties de declaració obligatòria
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 41.000 €
Ressenya: Tractament i anàlisi de les butlletes de les malalties de declaració obligatòria, tant les numèriques com les individualitzades. Les primeres es notifiquen setmanalment en forma de sumatori del nombre de casos per tipus de malaltia, setmana i centre declarant. Les segones es notifiquen el mateix dia en què es produeix la sospita del cas i, a diferència de les anteriors, proporcionen informació sobre les característiques del pacient.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: sexe, edat, malalties de declaració numèrica: nombre de casos, tipus de malaltia i centre declarant. Malalties de declaració individualitzada: edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, centre declarant, data d’inici dels símptomes i declaració per sospita o per confirmació
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies, municipis, altres àmbits
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/llista_butlletins/salut_publica/
butlleti_epidemiologic_de_catalunya/

Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d’alta hospitalària
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 400.000 €
Ressenya: El Departament de Salut disposa d’un registre del conjunt mínim bàsic de dades d’alta hospitalària d’aguts (CMBDAH) que recull informació personal i clínica relativa de les altes de tots els hospitals d’aguts de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades
Variables principals: sexe, edat, centre, tipus d’activitat, data d’inici i de fi de l’assistència, procedència, circumstància d’admissió, circumstància d’alta, règim econòmic, diagnòstics, procediments
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, inframunicipal, regions sanitàries, altres àmbits, àrees bàsiques de salut, sectors sanitaris
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/registrescatalegs/
registres/cmbd/informes-anuals/ http://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/

Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 428.600 €
Ressenya: La informació sobre incidència i prevalença poblacionals s’obté de les butlletes de notificació individualitzada o numèrica, en els casos de malalties de declaració obligatòria. En el cas de malalties de transmissió sexual que no són de notificació obligatòria, la informació prové de les declaracions clíniques voluntàries i les notificacions microbiològiques. La informació sobre prevalença i comportaments associats amb la transmissió del VIH i altres ITS en grups de població sentinella prové dels cribratges realitzats sobre aquestes poblacions i de recollida sistemàtica d’informació manual. Per últim, la informació relativa a monitoratge clínic s’obté de les butlletes de notificació de l’activitat diagnòstica dels laboratoris i d’estudis de seguiment de pacients en tractament.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: sexe, edat, regió sanitària, dades del centre declarant, tipus de malaltia, mortalitat, factors de risc de transmissió, dades del tractament, dades clíniques del pacient, dades de proves diagnòstiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries, altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://www.ceeiscat.cat/?q=node/49

Estadística de reproducció humana assistida
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Organització Catalana de Trasplantaments
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Estadístiques bàsiques sobre el perfil de les usuàries de les tècniques de reproducció assistida a Catalunya, el tipus d’utilització i els resultats que s’obtenen amb les diverses tècniques emprades, a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats per utilitzar aquestes tècniques.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: RHA Catalunya
Variables principals: dades d’activitat dels centres que realitzen tècniques de reproducció humana assistida, així com resultats de les diverses tècniques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2016
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/reproduccio_humana_assistida/

Estadística d’interrupcions voluntàries d’embaràs
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Estadístiques bàsiques sobre les interrupcions voluntàries de l’embaràs realitzades a Catalunya a partir de la informació proporcionada pels centres sanitaris autoritzats.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: edat, dades sociodemogràfiques de les dones i característiques de l’avortament
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, regions sanitàries
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/interrupcio_voluntaria_de_lembaras_ive/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/indicadors_i_publicacions/publicacions/
estat_de_salut_i_estils_de_vida/temes_especifics_de_salut/
la_salut_sexual_i_reproductiva/avortaments/

Estadística de salut perinatal
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada
Cost directe estimat: 12.500 €
Ressenya: El registre de salut perinatal es compon, des del 1993, de la informació de les butlletes del programa de detecció precoç neonatal de metabolopaties congènites, que recullen dades de la salut de les dones embarassades i dels nadons. Aquesta informació permet disposar d’uns indicadors de salut perinatal a Catalunya amb una cobertura del 100% dels parts i dels naixements atesos en les xarxes sanitàries pública i privada.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: edat, edat gestacional i pes del nadó al néixer, que permet calcular la prematuritat i el baix pes; tipus de part (permet analitzar el nivell d’intervenció obstètrica); talla i perímetre cranial del nadó; necessitat d’ingrés a UCI (mare i/o nadó); tipus d’alimentació del nadó; titularitat de l’hospital; hàbit tabàquic de la mare a l’inici i al final de l’embaràs i complicacions de la mare durant l’embaràs
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions sanitàries
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/
vigilancia-epidemiologica/vigilanciaperinatal/

Estadística de trasplantaments
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 41.300 €
Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d’activitat de donació i trasplantament i de llistes d’espera per a trasplantaments d’òrgans a Catalunya. Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d’Espanya i d’altres països.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: sexe, edat, dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients i dades del procediment
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2019
Canal de difusió:
http://trasplantaments.gencat.cat/ca/recursos/registres_activitat_i_seguiment
/registre_de_donacio_i_trasplantament/

Estadística de malalts renals
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 57.600 €
Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades relatives al tractament de la insuficiència renal terminal per a l’elaboració d’estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença, la mortalitat i la supervivència del malalt i l’empelt segons la modalitat del tractament substitutiu i la distribució geogràfica dels recursos i els malalts.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: sexe, edat, característiques sociodemogràfiques i clíniques dels malalts renals en hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal. Diagnosi i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables d’histocompatibilitat, causa de mort, dades dels donants d’òrgans
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, altres àmbits
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió:
http://trasplantaments.gencat.cat/ca/recursos/registres_activitat_i_seguiment/
registre_de_malalts_renals/

Estadística del registre de diabetis tipus 1
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 12
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Associació de Diabètics de Catalunya, hospitals de la xarxa pública i
privada de Catalunya
Cost directe estimat: 58.000 €
Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus 1 en la població catalana de 0 a 29 anys.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: sexe, edat, variables sociodemogràfiques i clíniques de les persones amb diagnòstic de diabetis tipus 1
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/detalls/article/
28_IND_Taxa_incidencia_DM1

Estadístiques del registre de càncer
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 13
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d’Oncologia
Cost directe estimat: 160.000 €
Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Estimació de les taxes d’incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades
Variables principals: sexe, edat, incidència, prevalença, mortalitat, supervivència als cinc anys (observada i relativa) del càncer segons localització tumoral
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://cancer.gencat.cat/ca/professionals/estadistiques/

Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Girona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 14
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Institut Català d’Oncologia
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Càlcul de les taxes d’incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d’aquesta malaltia a la demarcació de Girona.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades
Variables principals: sexe, edat, data d’incidència, localització tumoral, histologia de la neoplàsia maligna. Estadificació. Supervivència a cinc anys (observada i relativa)
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2013-2014
Periodicitat: bianual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://ico.gencat.cat/ca/professionals/serveis_i_programes/registre_del_cancer/

Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Tarragona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 15
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)
Organisme col•laborador: Departament de Salut
Cost directe estimat: 179.000 €
Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Càlcul de les taxes d’incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d’aquesta malaltia a la demarcació de Tarragona.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades
Variables principals: sexe, edat, incidència, mortalitat, supervivència i prevalença per tipus tumoral
Desagregació territorial dels resultats: províncies, altres àmbits
Període de referència: 2014
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: https://www.funca.cat/registre

Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Lleida
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 16
Tipus: nova
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Càlcul de les taxes d’incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats sobre la magnitud d’aquesta malaltia a la demarcació de Lleida.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre del conjunt mínim bàsic de dades
Variables principals: sexe, edat, data d’incidència, localització tumoral, histologia de la neoplàsia maligna. Estadificació. Supervivència a cinc anys (observada i relativa)
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2013-2014
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: –

Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 17
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Departament de Salut
Cost directe estimat: 50.000 €
Ressenya: L’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de morbiditat a partir dels impresos de notificació de les malalties de declaració obligatòria, numèriques i nominals, i també a partir de registres específics.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Notificació de les malalties de declaració obligatòria, Registre de defectes congènits, Registre de lesions per accident, Registre de drogues
Variables principals: sexe, edat, malalties de declaració obligatòria
Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.aspb.cat/documents/informes/*/la-salut-en-xifres/*/*

Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 18
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Departament de Salut
Cost directe estimat: 38.000 €
Ressenya: L’Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de sida i sobre l’evolució de la prevalença de la infecció pel VIH, així com aspectes microbiològics, clínics, de conductes i de prevenció relacionats.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Notificació de les malalties de declaració obligatòria
Variables principals: sexe, edat, nombre de morts de la sida, distribució de grups de transmissió per districtes, evolució dels casos de sida i VIH
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: http://www.aspb.cat/

Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 19
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Departament de Salut
Cost directe estimat: 38.000 €
Ressenya: L’Agència de Salut Pública de Barcelona obté les estadístiques bàsiques sobre els casos de tuberculosi i sobre l’evolució de la prevalença de la infecció.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Notificació de les malalties de declaració obligatòria
Variables principals: sexe, edat, nombre de casos, incidència, grups de risc
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.aspb.cat/

Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 20
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Institut d’Estadística de Catalunya
Cost directe estimat: 38.100 €
Ressenya: L’Agència de Salut Pública de Barcelona elabora les estadístiques de natalitat a partir de la selecció i codificació de variables expressades en la butlleta estadística de part. Aquestes dades són informatitzades, validades i tractades estadísticament per possibilitar l’anàlisi de la natalitat, la fecunditat i la planificació de l’embaràs.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: edat, característiques socials i demogràfiques de la mare i del part
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, municipi de Barcelona
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.aspb.cat/

Indicadors del sistema de salut
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 03 Salut
Codi: 05 03 21
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 48.000 €
Ressenya: Elaboració d’un sistema d’indicadors que permetin fer un seguiment d’aspectes que afecten la salut de la població, de la incidència de diverses malalties i de l’activitat i la qualitat dels serveis sanitaris.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: indicadors de salut, utilització de serveis, recursos i qualitat del sistema sanitari
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits
Període de referència: diversos anys
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: periodicitat diversa
Canal de difusió: http://observatorisalut.gencat.cat/ca/indicadors_i_publicacions/indicadors_salut/

Estadística d’establiments sanitaris en règim d’internat
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 04 Serveis sanitaris
Codi: 05 04 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
Cost directe estimat: 69.000 €
Ressenya: Recollida de dades d’estructura, activitat i econòmiques dels centres hospitalaris de Catalunya amb la finalitat de proveir informació estadística anual necessària per a l’avaluació i la planificació sanitàries.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: identificació del centre, naturalesa jurídica, dotació assistencial, personal, activitat assistencial i dades econòmiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió:
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/
dades_de_salut_i_serveis_sanitaris/hospitals/

Estadística dels centres integrats a la xarxa d’atenció a les drogodependències
Àmbit: 05 Condicions de vida i protecció social
Subàmbit: 05 04 Serveis sanitaris
Codi: 05 04 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Salut
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de dades sobre activitat assistencial dels centres integrats a la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències, característiques de la població atesa i recursos dels centres. Aquest conjunt d’indicadors dóna lloc al sistema d’informació sobre
drogodependències.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de patologies específiques i seguiment d’activitats sanitàries
Variables principals: sexe, edat, localització del centre, activitat assistencial realitzada, dades sociodemogràfiques i clíniques relatives a les persones ateses
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, sectors sanitaris
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/epidemiologia/sid/

Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 01 Entorn físic i clima
Codi: 06 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Anàlisi dels fenòmens meteorològics i les dades meteorològiques bàsiques obtingudes a partir de les observacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, l’Estació de Radiosondatge de Barcelona, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques Atmosfèriques i la Xarxa de Radars. Generació de productes de monitoratge del clima per copsar la variabilitat i el canvi climàtic observat a Catalunya a partir de les sèries climàtiques històriques recuperades i analitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya.
Obtenció de projeccions i escenaris climàtics futurs en el context del canvi climàtic mitjançant tècniques de regionalització (downscaling) estadística i dinàmica.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: temperatura, precipitacions, humitat, velocitat del vent, irradiació solar
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: depenent del producte al finalitzar el mes, l’estació climàtica o l’any
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,
http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/

Estadística hidrogràfica
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 01 Entorn físic i clima
Codi: 06 01 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Recollida i tractament de totes les dades referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries i intercomunitàries de Catalunya. Per a les conques intracomunitàries es disposa de Pla hidrològic.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: conques hidrogràfiques, superfície, nivells i cabals dels rius; embassaments: tipologia, evolució de nivells i volums disponibles; canals: descripció i cabals; volum d’aigua dessalinitzada
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/
http://aca.gencat.cat

Estadística de residus industrials declarats
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: empreses generadores de residus
Cost directe estimat: 75.000 €
Ressenya: Dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats industrials que en generen, segons les declaracions de les empreses.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Residus industrials declarats
Variables principals: tonatge generat, tipus de residus, nombre d’establiments declarants, tipus d’indústria, tipus de tractament
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://estadistiques.arc.cat/ARC/?industrials,
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de residus municipals
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya, consorcis, entitats explotadores de plantes de tractament de residus
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Conèixer l’evolució de la generació de residus municipals, de la seva recollida selectiva, del tipus de gestió i del grau de compliment dels programes de residus.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadístiques de residus municipals
Variables principals: tones recollides, tipus de tractament, tipus de residus municipals (comercial o domèstic), destinació dels residus
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: http://estadistiques.arc.cat/ARC/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de residus de la construcció
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: empreses generadores de residus
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Avaluar la gestió dels residus de la construcció a Catalunya, conèixer-ne la quantitat gestionada i el tractament a partir de l’explotació de les dades de les empreses gestores de residus.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadístiques de residus de la construcció
Variables principals: tipus de residus, tipus de gestió
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/
estadistiques/estadistiques_de_runes/index.html

Estadística de tractament d’aigües residuals urbanes
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Determinació del nombre de depuradores públiques d’aigües residuals urbanes i capacitat de tractament per tipologies.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Informació administrativa de les depuradores
Variables principals: nombre de depuradores per tipologies, nombre de depuradores conformes a la Directiva 91/271/CEE, capacitat de tractament en m3/dia i en habitants equivalents, rendiment mitjà global d’eliminació de matèries en suspensió, rendiment mitjà global d’eliminació de DBO5.
Tractament dels biosòlids (tones de matèria seca), generació, evolució del tractament i destinació dels fangs generats a les depuradores
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística sobre les entitats subministradores d’aigua per al consum humà
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya, companyies subministradores, consorcis
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Determinació del nombre i les característiques de les entitats subministradores d’aigua per al consum humà a Catalunya a partir de les dades que posseeixen l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments de Catalunya, i conèixer el volum i els usos (domèstic o industrial) de l’aigua subministrada.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades de les entitats subministradores
Variables principals: entitats subministradores, tipologia de les entitats subministradores, cabal subministrat, nombre d’abonats, nombre d’ajuntaments que reben aigua de la mateixa entitat, volum i usos de l’aigua (domèstic o industrial)
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran
Període de referència: 2017
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/ http://aca.gencat.cat

Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d’estiu
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Departament de Salut
Cost directe estimat: 121.732 €
Ressenya: Controls analítics dels indicadors de qualitat microbiològica durant la temporada de bany oficial a Catalunya en compliment de la Directiva 2006/7/CE, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: concentracions d’Escherichia coli i enterococs intestinals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.000 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre l’estat de la planificació en els espais naturals protegits.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Pla d’espais d’interès natural, Plans rectors d’ús i gestió, Plans de protecció del medi natural i del paisatge
Variables principals: superfície d’espais naturals protegits ordenada pels Plans de protecció del medi natural i del paisatge, percentatge d’espais ordenats respecte al total en superfície
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Evolució de les organitzacions que estan adherides als sistemes d’ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (UE) (Reglament CE 1221/2009) (EMAS) i de les organitzacions que disposen de productes o serveis amb l’etiqueta ecològica de la UE (Reglament CE 66/2010) o el
distintiu de garantia de qualitat ambiental.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental
Variables principals: nombre d’empreses, activitat, localització, tipus de producte i servei, i distribució per sectors
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística sobre declaracions d’impacte ambiental
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Ponència Ambiental
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques sobre declaracions d’impacte ambiental emeses pel Departament a partir del tractament estadístic d’informació de caràcter administratiu disponible.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Declaracions d’impacte ambiental resoltes per la DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Variables principals: nombre de declaracions, localització i tipus
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de la qualitat de l’aire
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica i de les dades trameses per les empreses i administracions amb centres d’anàlisi corresponents als diferents punts de mesurament de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: concentració de monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules en suspensió (PM10 i PM2,5), plom, cadmi, arsènic, níquel, ozó, clor, clorur d’hidrogen, benzè, benzopirè i sulfur d’hidrogen
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, punts de mesurament en municipis concrets
Període de referència: 2018
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/
qualitat_de_laire/avaluacio/avaluacio_qualitat_aire_catalunya_altres/

Índex de contaminació atmosfèrica
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Obtenció de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) per disposar d’un indicador quantitatiu i qualitatiu que permeti fer un seguiment de la qualitat de l’aire a Catalunya, tant per punts de mesurament com per zones de qualitat de l’aire.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: qualitat de l’aire
Desagregació territorial dels resultats: punts de mesurament i zones de qualitat de l’aire
Període de referència: continu
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: continu
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/
qualitat_de_laire/mesura_de_la_qualitat_de_laire/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/
qualitat_de_laire/mesura_de_la_qualitat_de_laire/descarrega_app/,
http://dtes.gencat.cat/icqa/

Estadística d’activitats extractives
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 12
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre restauració mediambiental per les activitats mineres a cel obert, obtingudes a partir del tractament estadístic de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Dades sobre restauració d’activitats mineres a cel obert
Variables principals: superfície en hectàrees restaurades
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística de les produccions forestals
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 13
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Centre de la Propietat Forestal, Conselh Generau d’Aran
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Explotació de la informació continguda en les autoritzacions/notificacions de tala de fusta que gestiona la Direcció General de Forests per seguir l’evolució de les produccions forestals.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer d’autoritzacions de tales de fusta
Variables principals: produccions forestals, m³ de fusta per espècie, tones de llenya per grups d’espècies
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/forest/gestio-forestal/

Estadística de rompudes forestals
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 14
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Centre de la Propietat Forestal
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Explotació de la informació respecte de la transformació d’usos del territori dintre del sòl no urbanitzable que passen de forestal a agrícola.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’expedients, hectàrees rompudes (territori que passa d’ús forestal a ús agrícola)
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/forest/gestio-forestal/

Estadística de repoblacions forestals
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 15
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: Centre de la Propietat Forestal
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Explotació de la informació de les repoblacions forestals.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’expedients, hectàrees repoblades
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2019
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/forest/gestio-forestal/

Estadística dels incendis forestals
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 16
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Coneixement del nombre d’incendis forestals, la superfície forestal arbrada i no arbrada afectada i les causes dels incendis forestals. Explotació estadística de les dades administratives disponibles. Enllaç electrònic a les dades d’incendis forestals i al sistema d’informació geogràfica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’incendis forestals, superfície afectada, grups de causes d’incendis forestals
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, mensual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2019 (s’avança la previsió de disponibilitat de la informació respecte dels darrers anys)
Canal de difusió: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/
dar_prevencio_incendis_nou/dar_dades_incendis/

Estadística de les espècies amenaçades
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 17
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: organitzacions no governamentals, universitats catalanes, Institut Català d’Ornitologia, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Cost directe estimat: 1.500 €
Ressenya: Seguiment de l’evolució d’algunes de les espècies més amenaçades a Catalunya o amb poblacions molt reduïdes o confinades a uns espais molt concrets.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Directives d’hàbitats i aus
Variables principals: nombre d’exemplars, distribució, evolució, productivitat, èxit reproductor
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, municipis, Espais naturals
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual, contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió:
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/
04_estadistiques_i_indicadors_de_medi_ambient/

Compte de fluxos de materials
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 02 Medi ambient
Codi: 06 02 18
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 25.000 €
Ressenya: El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d’indicadors agregats de l’ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l’àmbit de la comptabilitat mediambiental.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Arxiu duaner del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Dades del transport ferroviari, Residus industrials declarats, Estadístiques de residus de la construcció, Estadístiques de residus municipals
Variables principals: extracció domèstica, importacions, exportacions, output domèstic processat, input directe de materials, consum domèstic de materials, productivitat material
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2000-2015
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2019
Canal de difusió: www.idescat.cat

Estadística de l’evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 04 Usos del sòl i planificació
Codi: 06 04 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 5.000 €
Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic per a l’obtenció de les superfícies de classificació i qualificació del sòl als municipis de Catalunya, segons les especificacions tècniques del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Expedients d’urbanisme
Variables principals: superfície segons la classificació jurídica del sòl als municipis de Catalunya: superfícies qualificades com a sistemes de mobilitat, d’equipaments, d’espais lliures i d’habitatge dotacional públic, així com les diferents zones urbanes d’aprofitament privat (residencial, industrial, mixt…), àrees de desenvolupament en sòl urbanitzable i tipus de sòl no urbanitzable
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/,
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/
mapa_urbanistic_de_catalunya/

Estadística del planejament general vigent
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 04 Usos del sòl i planificació
Codi: 06 04 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 5.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de les dades administratives disponibles per conèixer l’estat del planejament general vigent als municipis de Catalunya i les dades bàsiques de classificació de sòl, segons les dades refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)
Variables principals: tipus de figures del planejament general vigent
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019
Canal de difusió:
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/
mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/

Estadística de sectors de planejament
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 04 Usos del sòl i planificació
Codi: 06 04 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 5.000 €
Ressenya: Recopilació i sistematització de les dades tècniques i administratives dels expedients de planejament general urbanístic dels municipis de Catalunya per a l’inventari i seguiment dels sectors de desenvolupament en sòl urbà i urbanitzable del planejament urbanístic vigent, segons les dades
refoses al Mapa urbanístic de Catalunya sintètic.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Aplicació informàtica Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)
Variables principals: nombre de sectors de desenvolupament previstos pel planejament general vigent amb les variables següents: codi sector MUC, descripció sector segons planejament municipal, superfícies de l’àmbit i tipus de desenvolupament
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/,
http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/
mapa_urbanistic_de_catalunya/

Estadística de l’edificació residencial
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: col•legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
Cost directe estimat: 45.643 €
Ressenya: Per a la construcció global d’habitatges, s’exploten estadísticament: les bases de dades dels col•legis d’aparelladors de Catalunya (els visats d’obra per als inicis de construcció i els certificats finals d’obra per als acabaments); les llicències d’obres municipals, per contrastar els habitatges iniciats, i les cèdules d’habitabilitat emeses per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per contrastar les dades d’habitatges acabats.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’habitatges, superfície construïda, tipologia edificatòria
Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de l’edificació no residencial
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: col•legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació
Cost directe estimat: 27.415 €
Ressenya: Explotació estadística dels visats d’obra dels col•legis d’aparelladors de Catalunya i de les llicències d’obra major municipal facilitades a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori per tots els ajuntaments de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’edificis, destinació de l’edifici, superfície a edificar
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de la construcció d’habitatges de protecció pública
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 7.173 €
Ressenya: Explotació dels registres administratius de les qualificacions provisionals i definitives dels habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer, com a indicadors d’habitatges iniciats i acabats de protecció pública.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de dades extret de l’aplicació de tramitació d’expedients d’habitatges de protecció pública
Variables principals: nombre d’habitatges de protecció pública, tant de venda com de lloguer
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de la rehabilitació protegida d’habitatges
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.883 €
Ressenya: Explotació dels registres administratius dels ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges. Amb aquesta estadística podem conèixer el nombre d’edificis i habitatges que han realitzat algun tipus de rehabilitació amb ajut públic i els tipus d’obres que s’han realitzat.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de dades extret de l’aplicació de tramitació d’expedients d’ajuts a la rehabilitació
Variables principals: nombre d’edificis d’habitatges rehabilitats amb ajut públic, obres de rehabilitació realitzades
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística del lloguer d’habitatges
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Direcció General de Cadastre, Institut Català del Sòl
Cost directe estimat: 52.731 €
Ressenya: Explotació estadística de les fiances de lloguer de l’INCASÒL relacionada amb el nombre de lloguers constituïts i la renda mitjana mensual a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de dades de les fiances de lloguer de l’INCASÒL
Variables principals: nombre de contractes de lloguer, rendes mitjanes mensuals
Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de l’habitatge de lloguer social
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: consells comarcals, ajuntaments
Cost directe estimat: 3.954 €
Ressenya: Explotació dels registres administratius dels habitatges llogats a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, tant per al programa de cessió com per al programa de mediació.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de dades extret de l’aplicació de gestió dels habitatges que lloguen les borses d’habitatge de lloguer social
Variables principals: nombre d’habitatges llogats a través de les borses de mediació, a preus per sota del mercat lliure
Desagregació territorial dels resultats: municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de la compravenda i el preu de l’habitatge de nova construcció
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Col•legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d’Espanya
Cost directe estimat: 24.561 €
Ressenya: Explotació estadística de les compravendes d’habitatge nou inscrites en els registres de la propietat i el preu de venda que figura en l’escriptura registrada.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre de compravendes d’habitatge nou registrades, preu de venda, superfície construïda
Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de la compravenda i el preu de venda de l’habitatge usat
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: Col•legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d’Espanya
Cost directe estimat: 24.561 €
Ressenya: Explotació estadística de les compravendes d’habitatge usat inscrites en els registres de la propietat i el preu de venda que figura en l’escriptura registrada.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre de compravendes d’habitatge usat registrades, preu de venda, superfície construïda
Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística de la demanda d’habitatge social
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 11.729 €
Ressenya: Explotació del registre únic d’habitatge protegit. Ens permet conèixer el volum de demanda d’habitatge social i les característiques socioeconòmiques dels demandants.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Fitxer de dades extret de l’aplicació de gestió del Registre de sol•licitants d’habitatge protegit
Variables principals: nombre de demandants d’habitatge social i les seves característiques socieconòmiques
Desagregació territorial dels resultats: províncies, municipis
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística dels ajuts al pagament de l’habitatge
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: consells comarcals
Cost directe estimat: 22.082 €
Ressenya: Explotació dels registres administratius de les famílies que reben ajuts per pagar l’habitatge. A partir d’aquests registres podrem conèixer les condicions socioeconòmiques dels perceptors d’aquest ajut.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: nombre d’ajuts per pagar l’habitatge i les característiques socioeconòmiques dels beneficiaris
Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2019
Canal de difusió:
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/

Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 05 Habitatges, edificis i locals
Codi: 06 05 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 9.200 €
Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l’explotació del cadastre per a l’obtenció de dades sobre l’estructura dels locals cadastrals.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Base de dades de l’Impost de Béns Immobles
Variables principals: tipologia de locals cadastrals, valors cadastrals, superfície, tipus de propietari, nacionalitat del propietari
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/classol/index.htm

Estadística de la xarxa viària
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 06 Infraestructures
Codi: 06 06 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 3.000 €
Ressenya: Explotació de les dades disponibles de caràcter administratiu per conèixer la longitud, el tipus de via i altres característiques de la xarxa viària de la Generalitat, de l’Estat i de les diputacions a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística de la xarxa viària
Variables principals: longitud de les carreteres, tipus de via
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres
Àmbit: 06 Territori i medi ambient
Subàmbit: 06 06 Infraestructures
Codi: 06 06 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 5.000 €
Ressenya: Tractament estadístic de la informació obtinguda a partir dels aforaments de trànsit de la xarxa de carreteres de la Generalitat i de la informació proporcionada per les diferents concessionàries d’autopistes, per conèixer el volum de trànsit de les carreteres de la xarxa de Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades d’observació directa i digitalitzades
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: volum de trànsit (intensitat mitjana diària) de les carreteres de la xarxa de la Generalitat i de les autopistes catalanes
Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/

Nomenclatures territorials i administratives
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de la Presidència
Cost directe estimat: 26.500 €
Ressenya: Renovació contínua del sistema de codis de les entitats territorials locals i dels respectius ens de gestió que s’oficialitzen als efectes estadístics a Catalunya, a partir de l’assignació dels codis del sector públic local de Catalunya per part del Departament de la Presidència, els codis de les unitats territorials sectorials de Catalunya, els codis d’altres divisions territorials administratives de Catalunya, els codis territorials estadístics inframunicipals, i els codis d’unitats territorials estadístiques d’altres àmbits territorials (internacional, comunitari i estatal). L’actuació inclou l’actualització dels topònims catalans, la gestió i el tractament de la informació de base per a la referenciació geogràfica de la informació estadística, els treballs de normalització dels viaris de Catalunya i la revisió de la base de codis territorials.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://idescat.cat/codis/

Classificació catalana d’educació 2019
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Termcat
Cost directe estimat: 18.000 €
Ressenya: Oficialització de la nova Classificació catalana d’educació 2019 (CCED 2019) derivada de la Classificació internacional normalitzada d’educació 2011 (CINE 2011) d’àmbit internacional i de la Classificació nacional d’educació 2014 (CNED-2014) d’àmbit estatal.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/metodes/classificacions/

Adaptació d’altres classificacions estadístiques oficials
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Termcat
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Elaborar l’adaptació catalana de la Nomenclatura combinada 2019 (NC-2019), classificació comunitària d’interès en l’estadística de comerç amb l’estranger, amb les seves correspondències amb les classificacions específiques d’activitats econòmiques i de productes i l’adaptació catalana de la Classificació estadística de productes industrials (PRODCOM 2018), en el marc de les classificacions estadístiques sectorials d’interès en l’àmbit de l’estadística de la producció industrial.
Tasques d’adaptació catalana d’altres classificacions estadístiques sectorials d’interès, a més de les possibles noves desagregacions, correspondències o delimitacions sectorials de classificacions prèviament oficialitzades.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/metodes/classificacions/

Formació i perfeccionament professional en estadística
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: universitats catalanes, organismes especialitzats, Escola d’Administració Pública de Catalunya, Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Organització de cursos, seminaris i sessions tècniques a càrrec de l’Idescat o amb la col•laboració d’universitats i d’altres organismes especialitzats, sobre normativa, mètodes estadístics i programari orientat a la producció i difusió estadística, per facilitar el reciclatge i el perfeccionament professional del personal estadístic o bé la divulgació de fonts per als usuaris d’informació estadística.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://idescat.cat/serveis/formacio/

Cooperació educativa en estadística
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: universitats catalanes, organismes especialitzats
Cost directe estimat: 18.000 €
Ressenya: Concertació d’accions formatives amb els ensenyaments universitaris afins i centres de secundària mitjançant estades en pràctiques d’alumnes universitaris a la seu de l’Idescat i l’organització de visites col•lectives per conèixer els seus productes, activitats i serveis en l’àmbit de l’estadística oficial.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://idescat.cat/serveis/formacio/

Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: centres de recerca, universitats catalanes
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Desenvolupament i aplicació de tècniques estadístiques per a la millora qualitativa i quantitativa dels processos de producció estadística. Entre aquests mètodes s’inclouen:
– Els procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de les microdades (registres individuals) i les macrodades (dades tabulades).
– Els estimadors de petita àrea, amb l’objectiu d’obtenir resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres, i les tècniques d’integració de dades (fusió i acarament) d’enquestes o registres administratius, amb l’objectiu de reduir al màxim la càrrega que suporten les unitats informants.
– Els procediments orientats al tractament dels efectes de calendari i estacionals dels indicadors conjunturals.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Projecte Qualitas
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 50.000 €
Ressenya: Durant l’any 2019 els treballs a desenvolupar se centraran a avançar en els actuals sistemes de metadades, de procés i de referència. Metadades de procés. Efectuar millores en l’actual aplicació de gestió de la documentació dels processos estadístics i completar l’entrada de tots els processos actualment documentats. Actualitzar l’actual catàleg de processos estadístics a càrrec de l’Idescat, en el marc del model GSBPM (Generic Statistical Business Process Model), estàndard internacional adoptat per Eurostat i la UNECE. Metadades de referència. Continuar els treballs d’elaboració de l’anàlisi funcional de l’aplicació per a la confecció dels informes metodològics estandarditzats els quals permeten disposar d’un sistema d’informació de la metodologia dels processos estadístics a càrrec de l’Idescat, en el marc del model GSIM (Generic Statistical Information Model). Aquest model d’informació complementa i completa el model GSBPM, d’acord amb els estàndards d’intercanvi d’informació acceptats com l’SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) definits a la Recomanació de la Comissió, de 23 de juny de 2009, sobre les metadades de referència per al Sistema Estadístic Europeu. Continuar en la documentació de les variables dels processos implantats a la Plataforma Cerdà.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l’àmbit de la indústria
Àmbit: 07 Metodologia i normalització
Subàmbit: 07 00 Metodologia i normalització
Codi: 07 00 08
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 35.000 €
Ressenya: Revisar periòdicament el perímetre vigent, en els àmbits estadístic i analític, de les
activitats econòmiques que formen part de l’àmbit de la indústria, que permeti tenir una visió de l’evolució del sector, que inclogui els serveis d’alt valor afegit i d’alt contingut tecnològic. Aquesta actuació està inclosa en el Pacte nacional per a la indústria, que és un acord programàtic derivat de la Resolució del Parlament 251/XI, de 13 de juliol de 2016.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Registre estadístic de població
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 70.000 €
Ressenya: Manteniment i explotació d’un registre estadístic de les persones que resideixen a Catalunya. Incorporació de les altes i les baixes per naixement, defunció o migració. Actualització del lloc de residència, la nacionalitat, el nivell d’estudis i la relació de parentiu: pare-fill, mare-fill i cònjuge-parella.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants, Registre central de persones assegurades, Arxiu de matriculació del Departament d’Ensenyament, Arxiu de matriculació de la Secretaria d’Universitats
Variables principals: sexe, data de naixement, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat, nivell d instrucció i identificació del pare i la mare dins del Registre estadístic de la població
Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal
Període de referència: —
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Registre estadístic de territori
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Direcció General de Cadastre, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 130.000 €
Ressenya: Desenvolupament de la base de dades espacial per modelitzar els elements territorials i donar suport a la georeferenciació de les estadístiques oficials. Aquesta base de dades modelitza les adreces horitzontals i verticals, les divisions administratives i altres entitats de territori. Mitjançant la utilització de serveis proporcionats per l’IGCC i la DGC, es procedirà a la validació de les adreces postals i s’obtindran les coordenades i s’establiran les relacions amb les referències cadastrals de les adreces que apareixen en el sistema de registres.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Registre de població, Cadastre per municipis: Direcció General del Cadastre, Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Variables principals: variables territorials
Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal
Període de referència: —
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Registre estadístic d’entitats
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 30.000 €
Ressenya: Elaboració d’un registre amb la informació disponible sobre les empreses amb activitat a Catalunya derivada de directoris, registres administratius i enquestes.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística d’empreses i establiments a partir del Directori central d’empreses (DIRCE), Fitxer d’afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), Registre d’accidents de treball, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals, Base de dades de l’empresariat o
de les persones que ofereixen feina , Impost sobre grans establiments comercials
Variables principals: empreses i establiments amb activitat a Catalunya i variables econòmiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: —
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Registre de població de Catalunya
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Manteniment, explotació i custòdia d’un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d’habitants de tots els ajuntaments de Catalunya. Els òrgans de la Generalitat poden utilitzar aquest registre exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants. Aquestes dades poden ser utilitzades, també, per extreure’n mostres per a actuacions estadístiques oficials. S’exploten també els noms i cognoms de la població per tal d’elaborar un rànquing de freqüències segons el sexe i l’àmbit territorial, així com la informació temporal i històrica dels noms i per nacionalitats de la població. També s’actualitza la relació d’habitatges principals a partir de l’adreça postal.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Padró municipal d’habitants
Variables principals: sexe, edat, lloc de residència, lloc de naixement, nacionalitat
Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal
Període de referència: 2019
Periodicitat: trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Directori d’empreses i establiments
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, Ministeri de Foment, Agència Estatal d’Administració Tributària, departaments de la Generalitat de Catalunya, cambres de Comerç de Catalunya
Cost directe estimat: 12.000 €
Ressenya: Actualització i explotació específica per a Catalunya de marcs d’enquestes i d’arxius de l’Administració estatal i de la Generalitat per obtenir directoris fiables sobre les empreses i els establiments amb activitat econòmica a Catalunya.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística d’empreses i establiments a partir del Directori central d’empreses (DIRCE), Fitxer d’afiliats i afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES), Registre d’accidents de treball, Registre de cooperatives, Registre de societats laborals, Base de dades de l’empresariat o de les persones que ofereixen feina
Variables principals: empreses i establiments amb activitat a Catalunya, indicadors de dimensió, sector d’activitat econòmica i domicili
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: —
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Estadística d’empreses i establiments
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Estimació del nombre d’empreses i establiments amb activitat a Catalunya, així com de la seva distribució segons diversos criteris (sectorial, per grandària, per condició jurídica, etc.) a partir del Directori central d’empreses (DIRCE) d’àmbit estatal.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: Estadística d’empreses i establiments a partir del Directori central d’empreses (DIRCE)
Variables principals: nombre d’establiments i empreses amb activitat a Catalunya per sector d’activitat econòmica, segons naturalesa jurídica i dimensió de l’empresa
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2019
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019
Canal de difusió: https://idescat.cat/pub/?id=eee

Plataforma Cerdà
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 100.000 €
Ressenya: Les activitats per a l’any 2019 se centraran a introduir noves estadístiques a la plataforma i en la visualització de dades georeferenciades.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Estadística territorial d’empreses i establiments
Àmbit: 08 Registres estadístics i directoris
Subàmbit: 08 00 Registres estadístics i directoris
Codi: 08 00 08
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Distribució per municipis del nombre d’empreses i establiments amb activitat a Catalunya, segons diversos criteris de classificació (sectors d’activitat, grandària, condició jurídica, etc.), a partir de la informació del Registre estadístic d’entitats (REE) i de diversos registres administratius que es detallen en l’actuació estadística d’elaboració del REE.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Georeferenciació del seccionat municipal
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Organisme col•laborador: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística
Cost directe estimat: 12.500 €
Ressenya: Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web del seccionat digitalitzat corresponent a l’any 2018.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://idescat.cat/codis/?id=50&n=24&inf=s

Sistemes de georeferenciació
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Cost directe estimat: 35.000 €
Ressenya: Desenvolupament de mètodes de georeferenciació de les unitats estadístiques. Anàlisi, avaluació i implementació de mètodes per a la preservació del secret estadístic en la difusió de dades georeferenciades. En el marc d’aquesta actuació estadística s’elaboren indicadors espacials, es preparen comandes a mida d’agregació de dades espacials de diferents usuaris i s’atenen comandes de recerca dels investigadors.
Origen de la informació: aprofitament de dades estadístiques, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat
Desagregació territorial dels resultats: inframunicipal
Període de referència: —
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —
Canal de difusió: –

Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 03
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Departament de Territori i Sostenibilitat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 3.500 €
Ressenya: Recopilació i sistematització d’informació estadística relacionada amb el territori, la mobilitat i el medi ambient, així com altres actuacions del Departament, procedents de fonts estadístiques i administratives del Departament i d’altres organismes i entitats vinculats al sector.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: recull d’informació estadística referent al territori, la mobilitat, el medi ambient, la sostenibilitat, i la millora urbana
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2019
Canal de difusió: http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/02_anuari_estadistic/

Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia, urbanisme
Desagregació territorial dels resultats: districtes, municipi de Barcelona
Període de referència: 2018
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: agost del 2019
Canal de difusió: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

Anuari estadístic de l’Hospitalet de Llobregat
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 05
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. Les dades es presenten en l’àmbit municipal i sempre que és possible per districte, barri o secció censal.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, territori, població, sanitat, salut pública i sanitat ambiental, espai públic, serveis a les persones, usos del sòl i habitatge, economia, treball i consum, transport i circulació, protecció i seguretat ciutadana, ensenyament, cultura, participació ciutadana, comunicacions, mitjans de comunicació, esports, recursos municipals, eleccions, indicadors de ciutat
Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris, districtes, seccions censals, àrees bàsiques de serveis socials
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019
Canal de difusió: http://www.l-h.cat/,
http://www.l-h.cat/portalestadistic/portalestadistic.aspx?id=1

Anuari estadístic de Terrassa
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 06
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Terrassa
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 40.000 €
Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: territori, clima, població, sanitat, serveis socials, activitat econòmica, justícia i urbanisme, i perfil de la ciutat (taula d’indicadors generals de qualitat de vida)
Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2019
Canal de difusió: https://www.terrassa.cat/anuari-estadistic-de-terrassa

Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 07
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, territori, clima, població, serveis socials, activitat econòmica, sanitat, justícia i urbanisme
Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: http://governobert.cornella.cat/es/inici

Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 08
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: El portal de l’Observatori de la Ciutat reuneix en una sola font de consulta en línia la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació. L’Observatori inclou estudis, informes i documents elaborats amb microdades, que s’ofereixen en diversos formats seguint la filosofia Open Data.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recollida directa de dades mitjançant una operació de camp, recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, districte de residència
Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes
Període de referència: contínua
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Canal de difusió: observatori.santboi.cat

Anuari estadístic de Viladecans
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 09
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Viladecans
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Els anuaris estadístics reuneixen en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples organismes del mateix Ajuntament i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques, recopilació estadística, síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, població, economia, sectors econòmics, treball i societat, condicions de vida i protecció social, territori i medi ambient
Desagregació territorial dels resultats: municipis, barris, districtes, seccions censals, seccions estadístiques, Òrgans de participació ciutadana
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: anual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019
Canal de difusió: http://www.viladecans.cat/ca/anuari-estadistic-0

Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 10
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: L’Anuari estadístic comarcal reuneix en una sola font de consulta fàcil la informació estadística més rellevant produïda per múltiples institucions i organismes de la comarca i altres d’externs. La sistematització de les dades, d’una gran diversitat de temes, permet fer-ne la comparabilitat i la correcta interpretació.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, territori, medi ambient, comunicacions, demografia, economia, activitat econòmica, mercat de treball, turisme, habitatge, educació, salut, serveis i prestacions socials i equipaments culturals i esportius
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis
Període de referència: darrera dada disponible de la informació estadística, segons variables
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: depenent de cada variable
Canal de difusió: http://www.elbaixllobregat.cat/observatori/dades-municipals

Indicadors municipals de Viladecans
Àmbit: 09 Georeferenciació i estadística de base territorial
Subàmbit: 09 00 Georeferenciació i estadística de base territorial
Codi: 09 00 11
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Ajuntament de Viladecans
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 6.000 €
Ressenya: Elaboració de un informe sintètic, anual, ‘Indicadors demogràfics’ que reuneix en un document de fàcil consulta la informació demogràfica més rellevant Aquesta actuació es complementa amb l’elaboració d’informació estadística combinant imatges i gràfics, ‘Infografies de Viladecans’, de temes nous o amb valor afegit, també facilitada per diversos departaments del propi Ajuntament i d’altres organismes externs elaborada per l’Observatori de Polítiques Publiques de l’Ajuntament de Viladecans.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, territori, població, medi ambient, activitat econòmica, serveis, sanitat, cultura, habitatges, educació, tecnologia, etc.
Desagregació territorial dels resultats: barris, districtes, seccions censals
Període de referència: 2019
Periodicitat: bimestral, trimestral
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2019
Canal de difusió: http://www.viladecans.cat/ca/publicacions-estadistiques

Anuari estadístic de Catalunya
Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi
Subàmbit: 10 01 Estadística de síntesi
Codi: 10 01 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 39.700 €
Ressenya: Reuneix, en una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la informació estadística més rellevant produïda per diferents organismes. L’anuari està contínuament actualitzat i és accessible, des del web de l’Idescat, en tres idiomes: català, castellà i anglès. Dins del procés de millorar les prestacions de l’anuari, l’any 2019 se centrarà en l’anàlisi i preparatius per a la seva conversió en una base de dades.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, multitemàtiques
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Canal de difusió: https://idescat.cat/pub/?id=aec

Sistema d’indicadors
Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi
Subàmbit: 10 02 Sistemes d’indicadors estadístics
Codi: 10 02 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 118.200 €
Ressenya: Seguiment individualitzat de diferents indicadors elaborats per l’Idescat o per altres organismes, per conèixer l’evolució tant conjuntural com estructural de l’economia catalana, que inclou una comparativa amb Espanya i Europa. L’any 2019 es treballarà en el disseny del nou model del sistema d’indicadors d’acord amb la piràmide de difusió de l’Idescat.
Origen de la informació: recopilació estadística
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, demografia i societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient i territori
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: anys diversos
Periodicitat: contínua
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: immediata
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj,
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue

Indicadors de benestar i progrés social
Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi
Subàmbit: 10 02 Sistemes d’indicadors estadístics
Codi: 10 02 03
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 14.500 €
Ressenya: Sistema d’indicadors de l’estat de progrés social de la societat catalana, amb l’objectiu de facilitar la realització d’anàlisis i informes pel que fa a la situació de benestar i progrés social a Catalunya. Realització de tasques d’actualització i avaluació del sistema.
Origen de la informació: aprofitament de dades administratives, aprofitament de dades estadístiques
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: 2018
Periodicitat: bianual
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: l’actualització d’aquesta estadística es realitza els mesos de febrer i juny de cada any
Canal de difusió: https://www.idescat.cat/estad/indbps

Índex d’igualtat de gènere
Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi
Subàmbit: 10 02 Sistemes d’indicadors estadístics
Codi: 10 02 04
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament de la Presidència
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 20.000 €
Ressenya: L’Índex d’igualtat de gènere és un indicador compost que mesura el concepte complex d’igualtat de gènere en el marc dels països de la Unió Europea. Es calcula a partir de 31 indicadors que s’agrupen en 6 dimensions: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut, d’acord amb la metodologia que ha establert l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere. En el curs de l’any 2019 s’obtindran uns primers resultats.
Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: sexe, edat, ocupació, estudis, salut, mortalitat, usos del temps, riquesa, treball
Desagregació territorial dels resultats: Catalunya
Període de referència: –
Periodicitat: altres periodicitats
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2019
Canal de difusió: –

Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible
Àmbit: 10 Indicadors i estadística de síntesi
Subàmbit: 10 02 Sistemes d’indicadors estadístics
Codi: 10 02 05
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Organisme col•laborador: departaments de la Generalitat de Catalunya
Cost directe estimat: 95.000 €
Ressenya: El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (A/RES/70/1), que conté 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites associades a assolir en l’horitzó de l’any 2030. El paràgraf 75 d’aquesta resolució indica que el seguiment i l’avaluació dels ODS i les fites es duran a terme utilitzant un conjunt d’indicadors mundials que es complementaran amb indicadors regionals i nacionals. A nivell europeu, Eurostat disposa d’una bateria de 100 indicadors per al seguiment i avaluació dels ODS. A Catalunya, el Pla de Govern per a la XII legislatura preveu aplicar els ODS mitjançant l’aprovació i execució del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. Per tal de fer un seguiment i avaluació del grau de compliment de Catalunya en relació amb els ODS, és necessari incorporar un sistema integrat d’indicadors a l’estadística oficial de Catalunya. Els treballs que s’executaran aquest any es concretaran en l’estudi de viabilitat per a la constitució d’un marc d’indicadors estadístics que serveixin per al seguiment dels ODS de l’Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat. Per la seva part, els responsables directes de cada un dels indicadors proposats els elaboraran d’acord amb la metodologia i criteris de qualitat establerts en el si del grup de treball interdepartamental.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)
Àmbit: 11 Difusió i promoció de l’estadística
Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l’estadística
Codi: 11 00 01
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya, Universitat de Girona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili Organisme col•laborador: Societat Espanyola de Biometria, Societat Catalana d’Estadística, universitats catalanes
Cost directe estimat: 42.000 €
Ressenya: Coordinació tècnica i edició material de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions), tercera etapa dels Quaderns d’Estadística i Investigació Operativa (Qüestiió), publicació semestral especialitzada en la recerca i aplicació de les innovacions metodològiques en l’àmbit estadístic i disciplines connexes, amb la participació activa de les principals universitats catalanes i la col•laboració de la secció espanyola de la International Biometric Society i de la Societat Catalana d’Estadística.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://idescat.cat/sort/

Promoció de la producció i l’anàlisi estadística
Àmbit: 11 Difusió i promoció de l’estadística
Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l’estadística
Codi: 11 00 02
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: Institut Nacional d’Estadística, centres de recerca, universitats catalanes,
organismes especialitzats
Cost directe estimat: 10.000 €
Ressenya: Participació en les activitats de promoció sobre la producció o l’anàlisi d’informació estadística, així com l’organització conjunta del Concurs Student d’Estadística Aplicada, el Planter de Sondeigs i Experiments, i la celebració anual del Dia de l’Estadística a Catalunya. L’actuació també inclou la participació de l’Idescat a la revista ‘Índice. Revista de Estadística y Sociedad’, editada per la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) fruit d’un conveni de col•laboració entre l’INE i l’esmentada universitat i amb la col•laboració d’instituts d’estadística autonòmics.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: https://idescat.cat/serveis/formacio/,
http://www.revistaindice.com/

Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques
Àmbit: 11 Difusió i promoció de l’estadística
Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l’estadística
Codi: 11 00 03
Tipus: nova
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: universitats catalanes, centres de recerca
Cost directe estimat: 18.000 €
Ressenya: L’Institut d’Estadística de Catalunya, d’acord amb els procediments establerts en el desplegament reglamentari que preveu l’article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, promourà l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Serveis d’atenció als usuaris
Àmbit: 11 Difusió i promoció de l’estadística
Subàmbit: 11 00 Difusió i promoció de l’estadística
Codi: 11 00 04
Tipus: consolidada
Organisme responsable: Institut d’Estadística de Catalunya
Organisme col•laborador: –
Cost directe estimat: 60.000 €
Ressenya: Oferir serveis d’atenció personalitzada als usuaris i als mitjans de comunicació per via presencial, telefònica i per Internet, així com l’atenció de comandes específiques i també conèixer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció dels usuaris. El 2019 s’analitzarà la integració de totes les comandes d’informació estadística dins d’una nova aplicació que gestioni les comandes i utilitzi les diferents eines corporatives de tramitació electrònica que ofereix la Generalitat.
Origen de la informació: –
Arxius i registres administratius que es preveu utilitzar: –
Variables principals: –
Desagregació territorial dels resultats: –
Període de referència: –
Periodicitat: –
Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: –
Canal de difusió: –

Annex 2
Actuacions estadístiques del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2019 per organismes responsables

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
05 03 21 – Indicadors del sistema de salut

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
04 01 15 – Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Ajuntament de Barcelona
01 01 08 – Estadística d’estructura i naturalesa de la població de la ciutat de Barcelona
01 03 04 – Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona
01 04 03 – Estadística del moviment natural de la població de la ciutat de Barcelona
01 05 02 – Estadística del moviment migratori de la població de la ciutat de Barcelona
01 06 02 – Estadística de la població estrangera de la ciutat de Barcelona
03 05 02 – Enquesta sobre l’activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona
03 06 03 – Enquesta sobre l’activitat del sector de restauració de la ciutat de Barcelona
03 07 09 – Estadística del parc de vehicles de la ciutat de Barcelona
03 08 11 – Enquesta als turistes a la destinació Barcelona
04 01 06 – Estadística del mercat de treball de la ciutat de Barcelona
04 09 02 – Estadística electoral de la ciutat de Barcelona
04 10 05 – Enquesta de victimització de Barcelona
05 01 04 – Estadística de la distribució territorial de la renda familiar a la ciutat de Barcelona
05 03 03 – Estadística de causes de mort de la ciutat de Barcelona
05 03 17 – Estadística de la morbiditat a la ciutat de Barcelona
05 03 18 – Estadística sobre la sida i infecció pel VIH a la ciutat de Barcelona
05 03 19 – Estadística sobre la tuberculosi a la ciutat de Barcelona
05 03 20 – Estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona
06 05 11 – Estadística dels locals cadastrals de la ciutat de Barcelona
09 00 04 – Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
09 00 07 – Anuari estadístic de Cornellà de Llobregat

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
09 00 05 – Anuari estadístic de l’Hospitalet de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

09 00 08 – Observatori de la Ciutat Open Data Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Terrassa
09 00 06 – Anuari estadístic de Terrassa

Ajuntament de Viladecans
09 00 09 – Anuari estadístic de Viladecans
09 00 11 – Indicadors municipals de Viladecans

Autoritat del Transport Metropolità
01 07 05 – Enquesta de mobilitat en dia feiner
03 07 08 – Estadística del transport públic col•lectiu a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
02 03 06 – Enquesta de clima empresarial

Consell Comarcal del Baix Llobregat
09 00 10 – Anuari estadístic comarcal del Baix Llobregat

Consell de l’Audiovisual de Catalunya
03 06 02 – Estadística de l’audiovisual

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
04 09 01 – Estadística de resultats electorals
10 02 05 – Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
02 04 02 – Estadística de preus agraris
03 01 01 – Comptes econòmics del sector agrari
03 01 02 – Estadística de les superfícies i produccions agrícoles
03 01 03 – Estadística de la ramaderia
03 01 04 – Estadística de maquinària agrícola
03 01 05 – Estadística de preus de la terra
03 01 06 – Xarxa comptable agrària
03 01 07 – Estadística de les captures pesqueres
04 04 07 – Estadística de les escoles agràries
06 02 13 – Estadística de les produccions forestals
06 02 14 – Estadística de rompudes forestals
06 02 15 – Estadística de repoblacions forestals
06 02 16 – Estadística dels incendis forestals

Departament d’Educació
02 08 04 – Estadística dels equipaments i usos de les TIC als centres educatius
03 10 04 – Estadística de la despesa pública en educació
04 04 01 – Estadística de l’ensenyament
04 04 02 – Estadística del personal al servei de l’Administració educativa
04 04 04 – Indicadors estadístics del sistema educatiu
04 04 09 – Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs
04 04 10 – Estadística de beques i ajuts als estudis
04 04 11 – Indicadors internacionals del sistema educatiu

Departament d’Empresa i Coneixement
02 01 08 – Compte satèl•lit del turisme
02 03 11 – Clima exportador
02 03 12 – Indicadors de fires
02 03 13 – Estadística d’expectatives industrials
02 06 01 – Estadística conjuntural de la inversió industrial
03 02 01 – Balanç energètic
03 02 02 – Estadística d’energia elèctrica
03 02 03 – Estadística de gas natural
03 02 04 – Estadística del carbó i del coc de petroli
03 02 05 – Estadística del petroli
03 02 06 – Estadística de les energies renovables
03 02 07 – Estadística municipal i comarcal del consum de gas natural i d’energia elèctrica
03 02 08 – Estadística del consum energètic del sector industrial
03 02 09 – Estadística de qualitat del servei elèctric
03 02 10 – Estadística de conjuntura elèctrica
03 02 11 – Estadística de conjuntura de gas natural
03 02 12 – Estadística de conjuntura de petroli
03 02 13 – Estadística de conjuntura de carbó i coc de petroli
03 08 10 – Estadística d’establiments turístics
03 10 07 – Estadística de la despesa pública en finançament d’R+D i Innovació
04 01 10 – Estadística de creació d’empreses a través de la Xarxa Emprèn
04 04 06 – Estadística de l’ensenyament universitari
05 02 17 – Estadística de protecció dels consumidors
07 00 08 – Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l’àmbit de la indústria

Departament d’Interior
04 10 01 – Enquesta de seguretat pública
04 10 02 – Estadística de seguretat ciutadana
04 10 03 – Estadística de seguretat viària
04 10 04 – Estadística d’emergències i protecció civil
04 10 12 – Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya

Departament de Cultura
02 02 01 – Estadística i comptes de les empreses culturals
03 06 02 – Estadística de l’audiovisual
03 10 05 – Estadística de la despesa pública en cultura
04 05 01 – Enquesta d’usos lingüístics de la població
04 05 03 – Sistema d’indicadors lingüístics
04 05 04 – Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana
04 07 01 – Estadística de participació cultural
04 07 03 – Estadística de museus i col•leccions
04 07 04 – Estadística del llibre
04 07 05 – Estadística de cinema
04 07 06 – Estadística d’arts escèniques
04 07 07 – Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic
04 07 08 – Estadística d’equipaments culturals

Departament de Justícia
04 08 01 – Estadística dels centres de culte a Catalunya
04 10 06 – Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives
04 10 07 – Estadística de justícia juvenil
04 10 08 – Estadística d’atenció a la víctima del delicte
04 10 09 – Estadística de l’Administració de justícia
04 10 10 – Estadística de mediacions en l’àmbit del dret privat
04 10 11 – Estadística de fundacions i associacions

Departament de la Presidència
02 01 10 – Compte satèl•lit de l’esport
03 06 02 – Estadística de l’audiovisual
03 10 03 – Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya
03 10 11 – Estadística relativa al fons de cooperació local
03 10 12 – Estadística de les actuacions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
03 10 13 – Estadística de personal de l’Administració
04 11 01 – Estadística de l’esport
04 11 02 – Estadística de la pràctica esportiva
10 02 04 – Índex d’igualtat de gènere

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
02 01 03 – Productivitat total dels factors
02 01 07 – Avanç del PIB trimestral
02 01 09 – Previsions macroeconòmiques
02 03 01 – Indicadors de conjuntura econòmica
02 08 06 – Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat
03 09 01 – Estadístiques financeres
03 09 02 – Estadística del crèdit públic
03 09 03 – Estadística del sector de la mediació d’assegurances privades
03 09 04 – Estadística de les entitats asseguradores catalanes
03 09 05 – Resultats economicofinancers de les empreses
03 10 01 – Estadística de la recaptació de tributs
03 10 02 – Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
03 10 08 – Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat
03 10 15 – Estadística del joc
10 02 03 – Indicadors de benestar i progrés social

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
03 10 13 – Estadística de personal de l’Administració
03 10 14 – Indicadors sobre ocupació pública

Departament de Salut
03 10 06 – Estadística de la despesa sanitària pública
05 03 01 – Enquesta de salut de la població
05 03 02 – Estadística de causes de mort
05 03 04 – Estadística de malalties de declaració obligatòria
05 03 05 – Estadística del conjunt mínim bàsic de dades d’alta hospitalària
05 03 06 – Estadística de la morbiditat, prevalença, conductes i monitoratge clínic del VIH/ITS
05 03 07 – Estadística de reproducció humana assistida
05 03 08 – Estadística d’interrupcions voluntàries d’embaràs
05 03 09 – Estadística de salut perinatal
05 03 10 – Estadística de trasplantaments
05 03 11 – Estadística de malalts renals
05 03 12 – Estadística del registre de diabetis tipus 1
05 03 13 – Estadístiques del registre de càncer
05 03 14 – Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Girona
05 03 16 – Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Lleida
05 03 21 – Indicadors del sistema de salut
05 04 01 – Estadística d’establiments sanitaris en règim d’internat
05 04 02 – Estadística dels centres integrats a la xarxa d’atenció a les drogodependències

Departament de Territori i Sostenibilitat
01 07 04 – Indicadors de mobilitat
01 07 06 – Enquesta de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona
01 07 07 – Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l’Ebre
01 07 08 – Enquesta de la mobilitat quotidiana a l’Àrea de Lleida (Ponent)
03 04 02 – Estadística de la licitació oficial d’obres
03 07 01 – Estadística del transport ferroviari
03 07 02 – Estadística del transport aeri
03 07 03 – Estadística de trànsit marítim als ports
03 07 04 – Estadística del transport regular de viatgers per carretera
03 07 05 – Estadística del transport per cable
03 07 06 – Estadística de les autoritzacions del transport
03 07 07 – Estadística dels costos del transport
03 10 08 – Estadística de les inversions en infraestructures de la Generalitat
06 01 01 – Estadística de dades meteorològiques i monitoratge climàtic
06 01 02 – Estadística hidrogràfica
06 02 01 – Estadística de residus industrials declarats
06 02 02 – Estadística de residus municipals
06 02 03 – Estadística de residus de la construcció
06 02 04 – Estadística de tractament d’aigües residuals urbanes
06 02 05 – Estadística sobre les entitats subministradores d’aigua per al consum humà
06 02 06 – Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d’estiu
06 02 07 – Estadística de desplegament de la planificació en espais naturals protegits
06 02 08 – Sistemes de gestió ambiental i etiquetatge ecològic
06 02 09 – Estadística sobre declaracions d’impacte ambiental
06 02 10 – Estadística de la qualitat de l’aire
06 02 11 – Índex de contaminació atmosfèrica
06 02 12 – Estadística d’activitats extractives
06 02 17 – Estadística de les espècies amenaçades
06 04 01 – Estadística de l’evolució de la classificació del règim jurídic i les qualificacions urbanístiques del sòl
06 04 02 – Estadística del planejament general vigent
06 04 03 – Estadística de sectors de planejament
06 05 01 – Estadística de l’edificació residencial
06 05 02 – Estadística de l’edificació no residencial
06 05 03 – Estadística de la construcció d’habitatges de protecció pública
06 05 04 – Estadística de la rehabilitació protegida d’habitatges
06 05 05 – Estadística del lloguer d’habitatges
06 05 06 – Estadística de l’habitatge de lloguer social
06 05 07 – Estadística de la compravenda i el preu de l’habitatge de nova construcció
06 05 08 – Estadística de la compravenda i el preu de venda de l’habitatge usat
06 05 09 – Estadística de la demanda d’habitatge social
06 05 10 – Estadística dels ajuts al pagament de l’habitatge
06 06 01 – Estadística de la xarxa viària
06 06 02 – Estadística del trànsit de la xarxa de carreteres
09 00 03 – Anuari estadístic del Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
02 02 02 – Indicadors de demografia empresarial
04 01 05 – Estadística de fluxos del mercat de treball
04 01 07 – Estadística de l’ocupació assalariada i autònoma
04 01 08 – Estadística dels demandants d’ocupació i de l’atur registrat
04 01 09 – Estadística d’ofertes de llocs de treball
04 01 11 – Estadística del suport a cooperatives i societats laborals
04 01 12 – Estadística de societats cooperatives
04 01 13 – Estadística de societats laborals
04 01 14 – Estadística de les empreses de treball temporal
04 03 01 – Enquesta de qualitat i condicions de treball
04 03 02 – Estadística d’eleccions sindicals
04 03 03 – Estadística de regulació d’ocupació
04 03 04 – Estadística de vagues i tancaments patronals
04 03 05 – Estadística de negociació col•lectiva
04 03 06 – Estadística de conciliacions laborals col•lectives
04 03 07 – Estadística de conciliacions laborals individuals
04 03 08 – Estadística de sinistralitat laboral
04 03 09 – Estadística de la contractació laboral
04 03 10 – Estadística de la inspecció de treball
04 04 08 – Estadística de la formació professional per a l’ocupació
04 12 01 – Sistema d’indicadors sobre la joventut
05 01 03 – Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
05 02 01 – Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària
05 02 02 – Estadística de serveis socials bàsics
05 02 03 – Estadística de serveis socials d’atenció a la gent gran
05 02 04 – Estadística de serveis socials d’atenció a les persones amb discapacitat
05 02 05 – Estadística de persones amb discapacitat
05 02 06 – Estadística de serveis socials d’atenció a la infància i a l’adolescència
05 02 07 – Estadística d’ajuts de suport a les famílies amb infants a càrrec
05 02 08 – Estadística de títols de famílies nombroses
05 02 09 – Estadística de l’adopció i l’acolliment d’infants
05 02 11 – Estadística de títols de famílies monoparentals
05 02 12 – Estadística de la renda garantida de ciutadania
05 02 13 – Estadística de l’associacionisme i el voluntariat
05 02 14 – Estadística del sistema d’atenció a la dependència
05 02 15 – Sistema d’indicadors sobre discapacitat i ocupació
05 02 18 – Enquesta econòmica dels serveis socials

Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA)
05 03 15 – Estadística d’incidència del càncer a la demarcació de Tarragona

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
09 00 01 – Georeferenciació del seccionat municipal

Institut Català de les Empreses Culturals
03 06 02 – Estadística de l’audiovisual

Institut d’Estadística de Catalunya
01 01 01 – Estadística del Padró municipal d’habitants
01 01 02 – Estadística de població resident a l’estranger
01 01 03 – Estimacions de població
01 01 04 – Estimació de població centenària
01 01 05 – Sèries històriques de la població catalana
01 01 06 – Indicadors demogràfics
01 01 07 – Sistema integrat de dades demogràfiques
01 02 01 – Censos de població i habitatges
01 02 02 – Estadística dels estudis de la població
01 03 01 – Enquesta contínua de llars
01 03 02 – Estadística de matrimonis
01 03 03 – Estadística de nul•litats, separacions i divorcis
01 04 01 – Estadística de naixements
01 04 02 – Estadística de defuncions
01 05 01 – Estadística de moviments migratoris
01 06 01 – Estadística de naturalitzacions i autoritzacions d’estada
01 07 01 – Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi. Ensenyaments no universitaris
01 07 02 – Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi. Ensenyaments universitaris
01 07 03 – Estimacions de població estacional
01 08 02 – Projeccions de població base 2018
01 08 03 – Projeccions de població municipals base 2018
02 01 01 – Comptes econòmics anuals de Catalunya
02 01 02 – Marc Input-Output de Catalunya
02 01 03 – Productivitat total dels factors
02 01 04 – Producte interior brut. Estimacions territorials
02 01 05 – Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials
02 01 06 – Comptabilitat trimestral de Catalunya
02 01 07 – Avanç del PIB trimestral
02 01 08 – Compte satèl•lit del turisme
02 02 01 – Estadística i comptes de les empreses culturals
02 02 03 – Estadística de filials d’empreses estrangeres a Catalunya
02 03 02 – Índex de producció industrial
02 03 03 – Indicadors conjunturals d’activitat del sector serveis
02 03 04 – Índexs de comerç al detall
02 03 05 – Índex de vendes en grans superfícies
02 03 06 – Enquesta de clima empresarial
02 03 07 – Indicadors de confiança empresarial
02 03 08 – Índex de volum de negoci a la indústria
02 03 09 – Índex d’entrada de comandes a la indústria
02 03 10 – Indicadors de posició competitiva del sector industrial
02 04 01 – Índex de preus industrials
02 05 01 – Estadística del comerç amb l’estranger
02 05 02 – Estadística del comerç amb l’estranger segons contingut tecnològic
02 07 01 – Estadística sobre activitats en R+D
02 07 02 – Estadística sobre innovació a les empreses
02 07 03 – Indicadors dels sectors i productes d’alta tecnologia
02 08 01 – Estadística sobre equipament i ús de TIC a les llars
02 08 02 – Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars
02 08 03 – Estadística sobre l’ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
02 08 05 – Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
03 03 01 – Estadística estructural d’empreses del sector industrial
03 03 02 – Estadística de productes de la indústria
03 05 01 – Estadística estructural d’empreses del sector comerç
03 06 01 – Estadística estructural d’empreses del sector serveis
03 06 02 – Estadística de l’audiovisual
03 08 01 – Estadística de l’activitat hotelera
03 08 02 – Estadística de l’activitat en càmpings
03 08 03 – Estadística de l’activitat en allotjaments de turisme rural
03 08 04 – Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
03 08 05 – Estadística dels visitants estrangers
03 08 06 – Estadística de la despesa dels visitants estrangers
03 08 07 – Estadística del turisme dels residents de Catalunya
03 08 08 – Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l’Estat
03 08 09 – Estadística i comptes de les empreses del turisme
03 09 01 – Estadístiques financeres
03 10 09 – Estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu
03 10 10 – Estadística territorial tributària
04 01 01 – Estadística de població activa
04 01 02 – Indicadors territorials de població activa
04 01 03 – Estadística d’afiliats i afiliacions a la Seguretat Social
04 01 04 – Estadística longitudinal de vides laborals
04 01 15 – Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris
04 01 16 – Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat
04 02 01 – Estadístiques d’estructura salarial
04 02 02 – Estadístiques de costos laborals
04 05 01 – Enquesta d’usos lingüístics de la població
04 06 01 – Enquesta de l’ús del temps
04 07 02 – Enquesta de biblioteques
05 01 01 – Enquesta de condicions de vida
05 01 02 – Estadística de despesa en consum de les llars
05 01 03 – Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
05 01 05 – Estimació territorial de l’Enquesta de condicions de vida
05 02 01 – Enquesta econòmica dels serveis d’atenció domiciliària
05 02 10 – Estadística de les pensions i altres prestacions
05 02 18 – Enquesta econòmica dels serveis socials
06 02 18 – Compte de fluxos de materials
07 00 01 – Nomenclatures territorials i administratives
07 00 02 – Classificació catalana d’educació 2019
07 00 03 – Adaptació d’altres classificacions estadístiques oficials
07 00 04 – Formació i perfeccionament professional en estadística
07 00 05 – Cooperació educativa en estadística
07 00 06 – Mètodes per a la millora de tècniques estadístiques
07 00 07 – Projecte Qualitas
07 00 08 – Evolució del perímetre de les activitats econòmiques de l’àmbit de la indústria
08 00 01 – Registre estadístic de població
08 00 02 – Registre estadístic de territori
08 00 03 – Registre estadístic d’entitats
08 00 04 – Registre de població de Catalunya
08 00 05 – Directori d’empreses i establiments
08 00 06 – Estadística d’empreses i establiments
08 00 07 – Plataforma Cerdà
08 00 08 – Estadística territorial d’empreses i establiments
09 00 01 – Georeferenciació del seccionat municipal
09 00 02 – Sistemes de georeferenciació
10 01 01 – Anuari estadístic de Catalunya
10 02 01 – Sistema d’indicadors
10 02 03 – Indicadors de benestar i progrés social
10 02 04 – Índex d’igualtat de gènere
10 02 05 – Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)
11 00 02 – Promoció de la producció i l’anàlisi estadística
11 00 03 – Promoció de l’ús d’informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques
11 00 04 – Serveis d’atenció als usuaris

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
05 01 05 – Estimació territorial de l’Enquesta de condicions de vida

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
01 07 07 – Enquesta de la mobilitat quotidiana a les Terres de l’Ebre

Universitat Autònoma de Barcelona
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universitat de Barcelona
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universitat de Girona
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universitat de Lleida
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universitat Politècnica de Catalunya
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universitat Pompeu Fabra
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Universitat Rovira i Virgili
11 00 01 – Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *