Administració de la Generalitat de CATALUNYA

DECRET 258/2018, de 4 de desembre, de modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

[sc name=”secretario” ]

L’article 23.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l’àmbit de competències dels departaments en què s’organitza el Govern.
Per tant, de conformitat amb l’habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article únic
Modificació del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

1. S’afegeix un apartat 1.3 a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Departament d’Ensenyament passa a denominar-se Departament d’Educació”

2. Es modifica l’apartat 2.1 de l’article 2, que queda redactat de la manera següent:
“2.1 L’Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:
Departament de la Presidència.
Departament d’Economia i Hisenda.
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Departament d’Interior.
Departament d’Educació.
Departament de Salut.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament de Cultura.
Departament de Justícia.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Departament d’Empresa i Coneixement.
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.”

3. Es modifica l’apartat 3.3.7 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.3.7 El foment de la pau”.

4. S’introdueix un nou apartat 3.3.8 en l’article 3, amb la redacció següent:
“3.3.8 Qualsevol altre que li atribueixin les lleis i altres disposicions.”

5. Es modifica el títol de l’apartat 3.5 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.5 Al Departament d’ Educació:”

6. Es modifica l’apartat 3.6.8 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.6.8 La mobilitat i el transport.”

7. Es modifica l’apartat 3.9.2 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.9.2 Els serveis penitenciaris, la reinserció i la justícia juvenil.”

8. Es modifica l’apartat 3.9.8 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.9.8. La memòria democràtica.”

9. Es modifica la numeració dels subapartats de l’apartat 3.10 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent :
“3.10.1 El comerç interior i l’artesania.
3.10.2 El consum.
3.10.3 El turisme.
3.10.4 La indústria.
3.10.5 La seguretat industrial.
3.10.6 La innovació.
3.10.7 Energia i mines.
3.10.8 La internacionalització de l’empresa catalana.
3.10.9 L’emprenedoria.
3.10.10 Les universitats.
3.10.11 La qualitat del sistema universitari.
3.10.12 Les beques que no siguin competència del Departament d’Educació.
3.10.13 El foment de la recerca.
3.10.14 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement el Consorci de Formació Professional d’Automoció.”

10. Es modifica l’apartat 3.11.9 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.11.9 La política de les persones amb discapacitat i dependències”.

11. Es modifica l’apartat 3.11.16 de l’article 3, que queda redactat de la manera següent:
“3.11.16 Les polítiques d’ocupació i la intermediació laboral. Pel que fa a la qualificació professional, les competències s’exerciran en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals, assignat al Departament d’ Educació.”

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera
S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a fer les adaptacions pressupostàries necessàries com a conseqüència de les reestructuracions administratives que es deriven d’aquest Decret.

Disposició transitòria segona
Mentre no s’aprovi la reestructuració dels departaments que, d’acord amb aquest Decret, canvien de denominació, s’agrupen o assumeixen noves competències procedents d’altres departaments, els seus centres directius i les entitats que en depenen s’integraran i seguiran exercint les seves funcions en els departaments als quals s’han adscrit les respectives competències. En el cas que durant aquest període transitori un organisme o centre directiu tingui atribuïdes funcions de diversos departaments, les exercirà sota la dependència funcional del departament que sigui competent en cada cas.

Disposició transitòria tercera
Mentre no s’hagi aprovat l’estructura dels nous departaments i dels departaments que assumeixen noves funcions, els òrgans competents del Departament d’on provenen les seves competències els donaran suport.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de desembre de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *