Agència Catalana de l’Aigua

ORDRE TES/94/2017, de 22 de maig, per la qual es dona publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

D’acord amb la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan una llei crea o modifica les taxes incloses en aquest Text refós, o n’actualitza els imports, l’organisme competent encarregat de gestionar aquestes taxes ha de publicar una ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que inclogui, amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestiona, tot identificant els serveis i les activitats que corresponen a cadascuna de les taxes i la quota que els pertoca.

L’article 42 Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 ha incrementat la quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l’any 2016, i aclareix que són tipus de quantia fixa aquells que no es determinen en un percentatge sobre la base. Alhora estableix els criteris relatius a l’arrodoniment d’aquests coeficients.

D’altra banda, la secció tercera del capítol I del títol II de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, ha introduït modificacions en el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, les quals han incidit en algunes de les taxes que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua, com la previsió d’una nova taxa, la taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta, la gestió de la qual s’ha atribuït a l’Agència.

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua està adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, de conformitat amb l’article 1.2.h) del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, correspon al titular d’aquest Departament la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l’ordre que doni compliment a la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, pel que fa a les taxes gestionades per l’Agència.

En conseqüència, en virtut de tot el que s’ha exposat,

 

Ordeno:

 

Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua i que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

 

Barcelona, 22 de maig de 2017

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Relació de les taxes vigents que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua (títol V del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny).

 

—1 Taxes de l’Agència Catalana de l’Aigua

1.1 La quota de la taxa en els procediments relatius al domini públic hidràulic, maritimoterrestre o els sistemes de sanejament públic és la següent:

 1. a) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal superior a 200.001 m3/any: 4.807,40 euros.
 2. b) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 100.001 m3/any i 200.000 m3/any: 4.120,65 euros.
 3. c) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 50.001 m3/any i 100.000 m3/any: 2.747,15 euros.
 4. d) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 25.001 m3/any i 50.000 m3/any: 2.060,35 euros.
 5. e) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal entre 10.001 m3/any i 25.000 m3/any: 1.373,60 euros.
 6. f) Concessions per a l’aprofitament privatiu d’un cabal fins a 10.000 m3/any: 686,80 euros.
 7. g) Modificació de característiques de concessions que comportin un augment de cabal concessional o un canvi de punt de captació o derivació: 686,85 euros.
 8. h) Modificació de característiques de concessions no incloses en l’epígraf precedent: 480,80 euros.
 9. i) Inscripció o autorització de la transmissió de concessions: 206,10 euros.
 10. j) Autoritzacions o permisos d’abocaments d’aigües residuals procedents de polígons industrials o d’altres agrupacions d’abocaments industrials: 2.747,20 euros.
 11. k) Autoritzacions d’abocaments al domini públic maritimoterrestre: 2.060,40 euros.
 12. l) Autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals industrials i autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal igual o superior a 6.000 m3/any: 1.373,60 euros.
 13. m) Autoritzacions d’abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament: 700,60 euros.

m bis) Autoritzacions d’abocaments al domini públic hidràulic d’aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m3/any: 404,10 euros.

 1. n) Autoritzacions d’abocament a sistema de sanejament per mitjà de camió cisterna: 343,50 euros.

n bis) Declaracions responsables per a l’abocament amb cisternes a EDAR: 62,55 euros.

 1. o) Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic: La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material del projecte, d’acord amb la fórmula següent:

 

t = p2/3

 

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 400 euros ni superior a 6.000 euros.

 

 1. p) (sense contingut)
 2. q) (sense contingut)
 3. r) (sense contingut)
 4. s) (sense contingut)
 5. t) Autoritzacions d’obres, instal·lacions o activitats extractives en zona de policia incloses les tales amb aprofitament econòmic: la quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material del projecte, multiplicat per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent:

 

t = 0,5 p2/3

 

La quantia de la taxa no pot ser inferior a 200 euros ni superior a 3.000 euros. En cas d’instal·lacions ramaderes ja existents o modificacions agrícoles del relleu del terreny que no comporti aportació de terres, la quota de la taxa és de 224,75 euros. Si es tracta de tanques o murs en zona de policia, la quota de la taxa és de 79,35 euros.

 

 1. u) Autoritzacions d’encreuament aeri i subterrani sobre o sota el domini públic hidràulic, respectivament, 392,55 euros.
 2. v) Autoritzacions per a la derivació temporal de cabals i per rebaixar el nivell freàtic: 784,95 euros.
 3. w) Autoritzacions d’aprofitaments privatius per disposició legal: 412,20 euros.

w bis) Comunicació d’aprofitaments privatius per disposició legal, incloent-hi la inscripció posterior: 203,65 euros.

 1. x) Declaracions responsables per a l’exercici de la navegació: 62,55 euros.
 2. y) Procediments d’atermenament i d’imposició de servituds iniciats a instància de part, la quota de la taxa és del 100% de les despeses que es derivin de les tramitacions esmentades. En aquests casos, l’Agència Catalana de l’Aigua ha de formular un pressupost provisional a l’efecte de l’acreditació de la taxa, a reserves del cost que resulti de la tramitació del procediment.
 3. z) Per altres procediments relatius al domini públic hidràulic, la zona de policia corresponent, el domini públic maritimoterrestre o els sistemes de sanejament no compresos en els apartats anteriors la quota de la taxa és de 892,95 euros.

z bis) La quota de la taxa en els supòsits de desistiment inicial abans d’emetre els informes tècnics corresponents és de 65,90 euros.

z ter) Concessions per aprofitaments d’aigües superficials que no tinguin fixat un volum màxim anual: s’han d’aplicar les taxes establertes per les lletres anteriors; s’ha de considerar com a volum anual el que resulti de mantenir el cabal instantani com a cabal continu durant tot l’any.

z quater) Autorització d’usos d’aigua per a la refrigeració en circuits oberts: si hi ha retorn al medi la quota de la taxa és de 655,20 euros; si els cabals extrets s’aboquen al sistema de clavegueram la quota de la taxa és de 2.121,60 euros.

1.2 La quota de la taxa en els supòsits d’emissió d’informes o peticions diverses d’informació és la següent:

 1. a) Emissió d’informes:

a.1. Amb caràcter general: 82,55 euros.

a.2. Si comporta l’anàlisi d’estudis d’inundabilitat: 728,65 euros.

a.3. Si els informes s’emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 686,80 euros.

a.4. Si els informes s’emeten en actuacions urbanístiques per aprovar projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, en el marc legal determinat per l’article 48.1.e del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme: 82,55 euros.

 1. b) Respostes a peticions d’informació:

b.1. Si la petició d’informació es refereix a memòries: 41,20 euros: Tanmateix, si afecta també apèndixs o annexos, és de 82,55 euros.

b.2. Si la petició es refereix a models matemàtics, les quotes es regeixen per les taules següents:

Modelització hidrològica

Cursos fluvials en què s’ha fet una planificació de l’espai fluvial (PEF) i estan normalitzats els cabals: 1.648,35 euros.

Cursos fluvials en què s’ha fet una planificació de l’espai fluvial (PEF) i no estan normalitzats els cabals: 137,45 euros.

Cursos fluvials en què es disposa d’informació regional: 82,55 euros.

Cursos fluvials en què es disposa d’informació d’estudi de detall: 412,20 euros.

Modelització hidràulica

Cursos fluvials en què s’ha fet una planificació de l’espai fluvial (PEF) i una actuació prevista dins el sistema hídric (SH): 824,20 euros.

Cursos fluvials en què s’ha fet una planificació de l’espai fluvial (PEF) i una actuació prevista fora del sistema hídric (SH): 137,45 euros.

Cursos fluvials en què es disposa d’informació regional: 82,55 euros.

Cursos fluvials en què es disposa d’informació d’estudi de detall: 412,20 euros.

1.3. En els casos d’emissió de certificats del registre d’aigües o del cens d’abocaments, la quota de la taxa és de 68,70 euros.

1.4. En els casos de determinació d’ofici del tipus aplicable del cànon de l’aigua, la quota de la taxa és la següent:

 1. a) Aixecament d’acta d’una inspecció puntual (menys de dues hores): 97,80 euros.
 2. b) Aixecament d’acta d’una inspecció de llarga durada (més de dues hores): 329,00 euros.
 3. c) Analítica bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL; pH): 138,70 euros.
 4. d) Analítica de matèries en suspensió (MES): 24,05 euros.
 5. e) Analítica de DQO decantada: 39,35 euros.
 6. f) Analítica de DQO no decantada: 39,35 euros.
 7. g) Analítica de sals solubles (SOL): 9,85 euros.
 8. h) Analítica de nutrients (nitrogen + fòsfor): 73,20 euros.
 9. i) Analítica de nitrogen Kjeldahl (orgànic i amoniacal): 39,35 euros.
 10. j) Analítica de fòsfor total: 33,85 euros.
 11. k) Analítica de matèries inhibidores: 131,05 euros.
 12. l) Determinació de dissolvents per cromatografia: 196,60 euros.
 13. m) Analítica de carboni orgànic total (TOC): 49,15 euros.
 14. n) Analítica d’AOX: 160,55 euros.

1.5 La quota de la taxa en els procediments relatius a la seguretat de preses, embassaments i basses és la següent:

 1. a) Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus A: 890,60 euros.
 2. b) Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus B: 977,85 euros,
 3. c) Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus C: 1.208,55 euros.
 4. d) Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades A: 252,30 euros.
 5. e) Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades B: 232,55 euros.
 6. f) Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades C: 222,70 euros.
 7. g) Modificació de dades o anotació de documentació complementària al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya: la quota és equivalent al 50% de l’import establert per a la quota d’inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, segons la seva classificació A, B o C.
 8. h) Emissió de certificat d’inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya: 78,60 euros.
 9. i) Aprovació de les normes d’explotació de presa, embassament o bassa: 2.403,55 euros.
 10. j) Aprovació del pla d’emergència de presa, embassament o bassa: 3.045,15 euros.
 11. k) Emissió d’informe específic relatiu a projectes, obres o canvi d’etapa en la vida de la presa, l’embassament o la bassa, o de revisió de seguretat: 1.276,35 euros.

Exempcions:

 1. a) Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres ens públics territorials o institucionals, incloses les corporacions de dret públic, resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència aquest apartat si presenten la sol·licitud del servei gravat en el marc de la prestació d’un servei públic, llevat que es tracti de procediments relatius a la seguretat de preses, embassaments i basses, cas en què l’exempció s’aplica només a les infraestructures destinades a l’abastament municipal.
 2. b) Resten exemptes de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència aquest apartat les persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin acreditades davant el departament competent en matèria de medi ambient i que tinguin entre les finalitats establertes per llurs estatuts la protecció del medi ambient en general o d’algun de llurs elements en particular i desenvolupin llur activitat en l’àmbit territorial afectat per les actuacions administratives que exerceix l’Agència Catalana de l’Aigua.
 3. c) Resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència aquest apartat els particulars que sol·licitin autorització per a treballs forestals en zona de domini públic hidràulic, sempre que la sol·licitud del servei que és gravat es presenti amb relació a actuacions que, a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, permetin millorar l’estat ambiental de la zona i ordenar hidràulicament aquest àmbit fluvial.
 4. d) Els procediments de revisió de concessions, de renúncia de concessions i autoritzacions, de revocació d’autoritzacions i de constitució de comunitats d’usuaris i d’atorgament de concessions a comunitats d’usuaris que estiguin en tràmit o legalment constituïdes resten exempts de la taxa. Així mateix, resten exempts de la taxa els procediments de declaració de caducitat de concessions, llevat que se sol·liciti la rehabilitació de la concessió, cas en què s’aplica la quota que correspongui d’acord amb el que estableixen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1.1.
 5. e) Resta exempt de la taxa el procediment d’autorització de manteniment o neteja de lleres instat per particulars en domini públic hidràulic i zona de policia i sempre que no existeixi un aprofitament de materials resultants en benefici propi.

 

—2 Taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta

2.1 La quota es calcula a partir de la fórmula següent:

 

D + C (més IVA)

 

On:

D: són les despeses d’increment de la capacitat de depuració derivades del nou desenvolupament a partir dels habitants equivalents (HE).

C: és la despesa derivada de l’ús dels col·lectors en alta existents.

 

Els imports per cada concepte es fixen d’acord amb les fórmules següents (tots els costos són sense IVA):

 

 1. a) Depuració (D):

 

Menys de 370 HE: D = 750 * HE

 

Entre 370 i 17.500 HE: D = 6192 * (HE) 0.643

 

Més de 17.500 HE: D = 190 * HE

 

 1. b) Ús de col·lectors en alta existents (C): C = 28 * HE * L

 

Essent (L) la longitud de xarxa en alta existent utilitzada, expressada en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins l’EDAR, i (HE) els habitants equivalents dels nous desenvolupaments, segons les expressions següents, calculats a partir del nombre de parcel·les o d’habitacions que es construiran, en cas de desenvolupaments residencials, el nombre d’hectàrees netes (en el cas de planejament industrial, terciari o mixt, i el punt de connexió a sistema de sanejament en alta:

Residencial 3 Habitants equivalents per parcel·la o nombre d’habitacions

Industrial 150 Habitants equivalents per hectàrea neta

Terciari 50 Habitants equivalents per hectàrea neta

Mixtos 100 Habitants equivalents per hectàrea neta

2.2 En les fórmules de càlcul dels paràmetres considerats en la quota cal tenir present que:

 1. a) Els habitatges de protecció oficial i l’habitatge dotacional no es consideren en el càlcul dels habitants equivalents.
 2. b) Tampoc no computen en el càlcul les superfícies destinades a equipaments públics.
 3. c) En els desenvolupaments industrials, terciaris o mixtos, l’aportació es calcula segons la dotació en habitants equivalents prevista en l’apartat 2.1, llevat que es justifiqui tècnicament quin és exactament el seu consum, en què és aquest cabal el que es converteix en habitants equivalents.

2.3 L’import que resulta de la quota no inclou el cost de connexió a la xarxa de sanejament en alta, que correspon d’executar al subjecte passiu.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *