ÀMBIT DE COMPETÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DECRET 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

[sc name=”secretario” ]
L’article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l’àmbit de competències dels departaments en què s’organitza el Govern.
De conformitat amb l’habilitació legal esmentada,
Decreto:
Article 1
Creació i canvi de denominació de departaments
1.1 El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència passa a denominar-se Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
1.2 El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge passa a denominar-se Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Article 2
Organització de l’Administració de la Generalitat
2.1 L’Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:
Departament de la Presidència.
Departament d’Economia i Hisenda.
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
Departament d’Interior.
Departament d’Ensenyament.
Departament de Salut.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Departament de Cultura.
Departament de Justícia.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Departament d’Empresa i Coneixement.
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2.2 En el cas que sigui designat un vicepresident o vicepresidenta del Govern, el departament del qual en sigui titular es denominarà “Departament de la Vicepresidència”, seguit de la denominació del departament corresponent.
2.3 D’acord amb el que preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 19 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, als efectes de precedències i protocol el vicepresident o vicepresidenta té una posició preeminent respecte als altres consellers, els quals segueixen l’ordre de prelació protocol•lari l’establert a l’apartat 1.

Article 3
Determinació de l’àmbit de competència dels departaments en què s’estructura l’Administració de la Generalitat
Als departaments de la Generalitat els correspon l’exercici de les atribucions pròpies de l’Administració de la Generalitat en els següents àmbits:
3.1 Al Departament de la Presidència:
3.1.1 El suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l’exercici de les seves funcions.
3.1.2 Les funcions de Secretaria del Govern, l’assessorament, representació i defensa jurídica del Govern i de l’Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.
3.1.3 La coordinació i seguiment del Consell Tècnic, sense perjudici de les atribucions conferides al vicepresident o vicepresidenta del Govern.
3.1.4 El suport a la coordinació interdepartamental i l’impuls d’estratègies conjuntes.
3.1.5 L’estratègia comunicativa i la política informativa del Govern, així com la informació i difusió de l’activitat del president i del portaveu.
3.1.6 La relació amb els mitjans de comunicació, l’organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit local, i la regulació i control dels serveis de comunicació en l’àmbit de Catalunya.
3.1.7 La direcció de les polítiques esportives.
3.1.8 Les polítiques de dones.
3.1.9 L’impuls al desplegament de l’autogovern
3.1.10 La cooperació amb l’Administració local de Catalunya.
3.1.11 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels òrgans i organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i l’Institut Català de les Dones.
3.2 Al Departament d’Economia i Hisenda:
3.2.1 La política econòmica.
3.2.2 Les entitats de crèdit.
3.2.3 El mercat de valors.
3.2.4 El deute públic i la tutela financera dels ens locals.
3.2.5 La promoció i la defensa de la competència.
3.2.6 El sector assegurador.
3.2.7 Les finances públiques, els pressupostos i l’eficiència de la despesa.
3.2.8 El control economicofinancer i la comptabilitat.
3.2.9 L’establiment dels criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions.
3.2.10 La supervisió del sector públic adscrit a la Generalitat de Catalunya i el seguiment de la seva activitat per vetllar per l’adequat compliment de la normativa econòmica i pressupostària.
3.2.11 La gestió de les despeses de personal.
3.2.12 El patrimoni de la Generalitat.
3.2.13 La gestió dels tributs.
3.2.14 El joc i les apostes.
3.2.15 La licitació de les infraestructures de Catalunya.
3.2.16 La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
3.2.17 L’atenció ciutadana, la informació i difusió de l’activitat del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i els programes de l’Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d’informació, gestió i comunicació corporativa de la Generalitat.
3.2.18 L’establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.
3.2.19 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d’Economia i Hisenda, l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Autoritat Catalana de la Competència, l’Agència Tributària de Catalunya, l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA), l’Institut de Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i la Junta Consultiva de Contractació. L’Institut Català de Finances es relaciona amb l’Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d’Economia i Hisenda.
3.3 Al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència:
3.3.1 La coordinació de l’acció exterior.
3.3.2 Les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea.
3.3.3 La cooperació al desenvolupament.
3.3.4 Les relacions institucionals i amb el Parlament.
3.3.5 Les polítiques de transparència i govern obert.
3.3.6 Els processos electorals.
3.3.7 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
3.4 Al Departament d’Interior:
3.4.1 Les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana.
3.4.2 El trànsit.
3.4.3 Les emergències i la protecció civil.
3.4.4 La prevenció, extinció d’incendis i salvament.
3.4.5 Els espectacles públics i les activitats recreatives.
3.4.6 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament d’Interior l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 i el Servei Català de Trànsit.
3.5 Al Departament d’Ensenyament:
3.5.1 La política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
3.5.2 L’actuació en matèria d’ordenació curricular i innovació del sistema educatiu.
3.5.3 L’avaluació del rendiment escolar i establiment de mesures correctores.
3.5.4 La direcció i avaluació dels centres públics del sistema educatiu de Catalunya.
3.5.5 La supervisió i relació amb els centres privats concertats del sistema educatiu de Catalunya.
3.5.6 La planificació de l’oferta educativa de llocs escolars.
3.5.7 La direcció del professorat i personal al servei dels centres públics.
3.5.8 La formació i qualificació professionals, sense perjudici de l’adscripció per part del Govern de determinades entitats vinculades a aquest àmbit de competència a d’altres departaments.
3.5.9 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
3.6 Al Departament de Territori i Sostenibilitat:
3.6.1 La política i la planificació territorial i l’urbanisme.
3.6.2 Les polítiques de sòl.
3.6.3 L’habitatge i la promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge incloses les polítiques de sòl residencial associades.
3.6.4 L’ordenació de l’edificació i control de qualitat del procés i productes d’edificació.
3.6.5 Les polítiques de rehabilitació d’habitatges en barris i nuclis històrics
3.6.6 Les obres públiques i infraestructures.
3.6.7 Les carreteres, els ferrocarrils, els ports i aeroports.
3.6.8 Els transports.
3.6.9 La planificació i qualitat ambiental, així com les polítiques davant el canvi climàtic.
3.6.10 L’aigua.
3.6.11 Els residus.
3.6.12 Els serveis meteorològics.
3.6.13 L’impuls de les energies renovables.
3.6.14 El medi natural i la biodiversitat.
3.6.15 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.
3.7 Al Departament de Salut:
3.7.1 La política sanitària.
3.7.2 El Servei Català de la Salut.
3.7.3 L’Institut Català de la Salut.
3.7.4 Els equipaments sociosanitaris, inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de serveis socials.
3.7.5 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
3.8 Al Departament de Cultura:
3.8.1 La promoció, cooperació i difusió cultural.
3.8.2 El patrimoni cultural, arxius i museus.
3.8.3 Les indústries culturals, també aquelles que es fomentin a través dels mitjans de comunicació públics.
3.8.4 La cultura tradicional i popular catalana.
3.8.5 Els equipaments culturals.
3.8.6 La promoció i foment de la llengua catalana.
3.8.7 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Cultura la Institució de les Lletres Catalanes, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la Biblioteca de Catalunya, l’Institut Català de les Empreses Culturals, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
3.9 Al Departament de Justícia:
3.9.1 Les funcions relacionades amb l’Administració de justícia a Catalunya i la seva modernització.
3.9.2 Els serveis penitenciaris, la rehabilitació i la justícia juvenil.
3.9.3 La conservació, l’actualització i el desenvolupament del dret civil de Catalunya.
3.9.4 Les associacions, les fundacions, els col•legis professionals i les acadèmies.
3.9.5 Els notaris i registradors.
3.9.6 La promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de resolució de conflictes.
3.9.7 Els afers religiosos.
3.9.8 La memòria democràtica, el foment de la pau i els drets humans polítics i civils.
3.9.9 La regulació i supervisió dels grups d’interès.
3.9.10 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Justícia el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i el Centre d’Història Contemporània.
3.10 Al Departament d’Empresa i Coneixement:
3.10.2 El comerç interior i l’artesania.
3.10.3 El consum.
3.10.4 El turisme.
3.10.5 La indústria.
3.10.6 La seguretat industrial.
3.10.7 La innovació.
3.10.8 Energia i mines.
3.10.9 La internacionalització de l’empresa catalana.
3.10.10 L’emprenedoria.
3.10.11 Les universitats.
3.10.12 La qualitat del sistema universitari.
3.10.13 Les beques que no siguin competència del Departament d’Ensenyament.
3.10.14 El foment de la recerca.
3.10.15 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement el Consorci de Formació Professional d’Automoció.
3.11 Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
3.11.1 Les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials.
3.11.2 Les polítiques d’igualtat, les d’accessibilitat, la igualtat efectiva en el treball així com les de garanties de drets i no-discriminació.
3.11.3 La política de joventut.
3.11.4 La política de la gent gran.
3.11.5 Les famílies, la infància i l’adolescència.
3.11.6 La política d’immigració, refugi i suport a la migració catalana.
3.11.7 La política de gais, lesbianes, transgèneres i intersexuals.
3.11.8 L’acolliment i les adopcions.
3.11.9 La política de les persones amb disminució i dependències.
3.11.10 Els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials.
3.11.11 Les polítiques per a la inclusió social.
3.11.12 L’acció comunitària.
3.11.13 La coordinació i la gestió de la xarxa d’equipaments cívics i socials.
3.11.14 La sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.
3.11.15 Les relacions laborals i la inspecció de treball.
3.11.16 Les polítiques d’ocupació i la intermediació laboral. Pel que fa a la qualificació professional, les competències s’exerciran en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals, assignat al Departament d’Ensenyament.
3.11.17 L’economia social, el tercer sector, les cooperatives i l’autoempresa.
3.11.18 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
3.12 Al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública:
3.12.1 L’impuls d’estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l’administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.
3.12.2 Les telecomunicacions i la societat digital.
3.12.3 Les polítiques de ciberseguretat i de serveis d’identificació electrònica, i d’identitat i confiança digital.
3.12.4 La confecció i la direcció de les polítiques d’innovació del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel•ligents, dades massives i tecnologies del mòbil.
3.12.5 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrita al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
3.13 Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
3.13.1 Les polítiques d’agricultura.
3.13.2 Les polítiques de ramaderia.
3.13.3 Les polítiques de pesca.
3.13.4 Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial.
3.13.5 El desenvolupament del món rural.
3.13.6. La vigilància, control i col•laboració en la gestió del medi natural, i la protecció i prevenció integrals del medi ambient, mitjançant el Cos d’Agents Rurals.
3.13.7 Els boscos.
3.13.8 La indústria agroalimentària i les polítiques d’alimentació.
3.13.9 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.
Sense perjudici dels organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resta adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

Disposicions transitòries

Primera
S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a fer les adaptacions pressupostàries necessàries com a conseqüència de les reestructuracions administratives que es deriven d’aquest decret.

Segona
Mentre no s’aprovi la reestructuració dels departaments que, d’acord amb aquest Decret, canvien de denominació, s’agrupen o assumeixen noves competències procedents d’altres departaments, els seus centres directius i les entitats que en depenen s’integraran i seguiran exercint les seves funcions en els departaments als quals s’han adscrit les respectives competències. En el cas que durant aquest període transitori, un organisme o centre directiu tingui atribuïdes funcions de diversos departaments, les exercirà sota la dependència funcional del departament que sigui competent en cada cas.

Tercera
Mentre no s’hagi aprovat l’estructura dels nous departaments i dels departaments que assumeixen noves funcions, els òrgans competents del Departament d’on provenen les seves competències els donaran suport.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que contradigui aquest Decret o que s’hi oposi.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de maig de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *