Aplicació de l’article 155 de la Constitució

ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d’octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució.

[sc name=”Seguridad Pública” ]
Mitjançant el Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre, es van designar òrgans i autoritats encarregats d’executar les mesures dirigides al Govern i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre del 2017, pel qual es van aprovar les mesures requerides pel Govern de la Nació a l’empara de l’article 155 de la Constitució.
Així mateix, pel Reial decret 943/2017, de 27 d’octubre, es va cessar el conseller d’Interior, i pel Reial decret 945/2017, de 27 d’octubre, entre altres mesures, es va disposar el cessament del secretari general i del director general de la Policia del Departament d’Interior.
D’altra banda, el Consell de Ministres, mitjançant el Reial decret de 3 de novembre del 2017, en ús de l’habilitació conferida al Govern de la Nació per l’apartat E.5 de l’Acord del Consell de Ministres de 21 d’octubre del 2017, aprovat per l’Acord del Ple del Senat de 27 d’octubre del 2017 (Butlletí Oficial de l’Estat núm. 260, de 27 d’octubre del 2017), ha designat el secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior per exercir les funcions del titular de la secretaria general del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquesta designació s’ha efectuat amb caràcter excepcional i transitori.
Ateses les mesures i disposicions aprovades, resulta imprescindible adoptar les decisions sobre l’exercici de les funcions atribuïdes als òrgans del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que, en aplicació dels principis d’eficàcia i eficiència, permetin que el Departament i els seus organismes vinculats o dependents funcionin amb normalitat. Això resulta particularment necessari un cop cessat el titular de la conselleria i el de la Direcció General de la Policia sense que s’hagi produït un nou nomenament en cap dels dos llocs, sens perjudici que el ministre de l’Interior hagi estat habilitat per exercir les funcions i adoptar els acords, resolucions i disposicions que corresponen al titular del Departament d’Interior, segons la legislació autonòmica d’aplicació, en l’esfera específica de la seva actuació, de conformitat amb el que estableix l’annex I del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre.
En virtut d’això, d’acord amb l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 8, 9 i 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com l’article 45 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, disposo:

Primer. Funcions del secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior.
1. Les funcions que corresponen al titular de la secretaria general del Departament d’Interior, incloent-hi les que exerceix per delegació, seran exercides pel titular de la secretaria general tècnica del Ministeri de l’Interior, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 965/2017, de 3 de novembre, pel qual es designa el secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior, senyor Juan Antonio Puigserver Martínez, per exercir determinades funcions corresponents a la secretaria general del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i a l’àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
2. Es deleguen les funcions que corresponen al director general de la Policia del Departament d’Interior en el titular de la secretaria general tècnica del Ministeri de l’Interior, que les exercirà en els termes a què es refereix el número anterior, sens perjudici del que disposa el paràgraf següent.
Corresponen al comissari del Cos de Mossos d’Esquadra que té atribuïda la direcció del cos, a més de les funcions que té atribuïdes per raó del seu càrrec, el comandament, la direcció i la inspecció del cos a què fa referència l’article 1.1 del Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura policial de la Direcció General de la Policia, sota la direcció i supervisió de les autoritats superiors, i en virtut d’això, les previstes a les lletres a), tret de les unitats administratives, b), c), d) i h) de l’article 1.3 d’aquest decret i d’altres que se li adjudiquin.

Segon. Assumpció pel secretari general tècnic del Ministeri de l’Interior de les funcions delegades en el titular de la secretaria general del Departament d’Interior.
1. Es ratifiquen les resolucions següents de delegació de competències, que s’entendran efectuades en la persona que exerceix les funcions corresponents a la secretaria general d’Interior:
a) Resolució INT/2573/2016, de 14 de novembre, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior relatives a la facultat de sancionar per faltes molt greus de l’article 18.2 del Decret 212/2002, d’1 d’agost (DOGC de 18/11/2016).
b) Resolució INT/1411/2016, de 25 de maig, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior relatives a la facultat per sancionar per faltes molt greus el personal del Cos de Mossos d’Esquadra (DOGC de 08/06/2016).
c) Resolució INT/490/2016, de 5 de febrer, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior per resoldre recursos d’alçada en matèria de seguretat ciutadana, seguretat privada, violència esportiva, i espectacles públics i activitats recreatives (DOGC de 02/03/2016).
d) Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC de 24/01/2011).
2. Es deleguen en la persona que exerceix les funcions que corresponen a la secretaria general del Departament d’Interior:
a) La facultat sancionadora determinada per la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, pel que fa a les infraccions molt greus, prevista a l’article 19.1 a) del Decret 35/2017, d’11 d’abril, de regulació de l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada.
b) La decisió sobre la prestació dels serveis de vigilància i protecció a què es refereix l’article 41.3 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, prevista a l’article 5 a) del Decret 35/2017, d’11 d’abril, de regulació de l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada.
c) La resolució dels recursos d’alçada contra els actes administratius que provenen dels òrgans de govern de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
d) La resolució dels recursos d’alçada contra resolucions del director general d’Administració de Seguretat en matèria de videovigilància policial.
e) La determinació dels serveis mínims relatius a la prestació de serveis de seguretat privada amb motiu de convocatòries de vaga al territori de Catalunya.
f) La resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració.
g) Les resolucions d’encàrrecs de gestió a entitats que tinguin atribuïda la condició de mitjà propi de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
3. Es ratifica la Resolució INT/563/2015, de 19 de març, per la qual es designa l’òrgan departamental a què s’atribueix la condició d’unitat d’informació en matèria de transparència i informació pública del Departament d’Interior.

Tercer. Ratificació de la delegació de competències del conseller d’Interior a diversos òrgans del Departament d’Interior.
1. Es ratifiquen les següents resolucions de delegació de competències:
a) Resolució INT/741/2011, de 17 de març, de delegació de competències del conseller d’Interior a diversos òrgans del Departament d’Interior (DOGC de 25/03/2011). No obstant això, les competències a què es refereix l’article 1 queden delegades en la persona que exerceix les funcions corresponents a la secretaria general, sens perjudici de la possible delegació de signatura en els titulars dels òrgans de la Direcció General de la Policia.
b) Resolució INT/82/2011, de 18 de gener, de delegació de competències del conseller d’Interior en el director de Serveis del Departament d’Interior (DOGC de 24/01/2011).
c) Resolució INT/2634/2015, de 12 de novembre, de delegació de competències del president del Servei Català de Trànsit en la persona titular de la direcció del Servei Català de Trànsit en matèria de contractació (DOGC de 19/11/2015).
2. Es delega en el titular de la Direcció General de Protecció Civil la facultat de sancionar que preveu l’article 76.2 c) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Quart. Ratificació de la delegació de competències del titular de la secretaria general d’Interior en diversos òrgans del Departament d’Interior.
Es ratifica la Resolució INT/1767/2011, d’11 de juliol, sobre delegació de determinades facultats del secretari general del Departament d’Interior en matèria de gestió de personal, de formació, de gestió econòmica i de contractació administrativa (DOGC de 20/07/2011). No obstant això, les competències delegades a l’article 2 en el titular de la Direcció General de la Policia les exercirà la persona que exerceix les funcions corresponents a la secretaria general, sens perjudici de la possible delegació de signatura en els titulars dels òrgans de la Direcció General de la Policia.

Cinquè. Ratificació de la delegació de competències de la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Es ratifica la Resolució INT/1222/2011, de 12 de maig, de delegació de determinades facultats sancionadores del director general d’Administració de Seguretat (DOGC de 20/05/2011).

Sisè. Organismes i entitats adscrites al Departament d’Interior.
La persona que assumeix les funcions que corresponen a la secretaria general d’Interior assumeix la presidència de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del Servei Català de Trànsit i del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, així com les competències que es deriven d’aquesta presidència, incloent-hi la designació i nomenament dels membres d’aquests ens que la normativa vigent li atribueixi.

Setè. Òrgans col•legiats.
1. La persona que assumeix les funcions que corresponen a la secretaria general d’Interior exercirà la presidència dels òrgans següents:
a) Consell de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.
b) Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
c) Comissió de la Policia de Catalunya.
d) Consell de Seguretat de Catalunya.
e) Comissió Interdepartamental per a la Millora de la Seguretat Viària.
f) Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.
g) Comissió Interdepartamental d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
h) Comissió d’Espectacles Públics i d’Activitats Recreatives.
i) Consell Assessor d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
j) Consell Rector de la Xarxa RESCAT de Catalunya.
2. També li correspondrà la designació i nomenament dels membres d’òrgans col•legiats que la normativa vigent atribueixi a la presidència.

Vuitè. Règim jurídic.
1. Les delegacions de competències a què es refereix aquesta ordre no n’alteren la titularitat, però sí la dels elements determinants del seu exercici que en cada cas es preveuen.
2. Els actes dictats per delegació s’ajustaran al que disposen l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
3. Les delegacions a què es refereix aquesta ordre poden ser revocades en qualsevol moment, i no podran ser, al seu torn, objecte de delegació, sens perjudici de la possible delegació de signatura per part dels òrgans delegats, de conformitat amb l’article 12.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
4. Les competències delegades a què fa referència aquesta ordre podran ser avocades en qualsevol moment per l’òrgan delegant, de conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Novè. Informació als òrgans delegants.
Els òrgans delegants podran exigir dels òrgans delegats la remissió periòdica d’una relació dels actes que dictin en exercici de les competències delegades.

Desè. Efectes.
Aquesta ordre produirà efectes des del dia que es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat fins a la presa de possessió del nou Govern de la Generalitat que resulti de les eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc el dia 21 de desembre del 2017.
Igualment es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Madrid, 7 de novembre de 2017

(Article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d’octubre)
Juan Ignacio Zoido Álvarez
Ministre de l’Interior

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *