Consell Català de l’Esport

RESOLUCIÓ PRE/1508/2017, de 26 de juny, per la qual es declara el crèdit efectivament disponible per a la dotació pressupostària de les subvencions convocades mitjançant la Resolució PRE/736/2017, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l’any 2017. 

Mitjançant la Resolució PRE/736/2017, de 4 d’abril, s’obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l’any 2017, les bases de la qual van ser aprovades per Resolució PRE/696/2017, de 30 de març.

Atès que el punt 4 de la Resolució PRE/736/2017, de 4 d’abril citada, estableix una dotació pressupostària inicial de 4.700.000,00 euros a càrrec al pressupost del Consell Català de l’Esport per a l’exercici 2017, i també preveu una quantitat addicional de fins a 3.670.000,00 euros per a la mateixa convocatòria, l’efectivitat de la qual queda condicionada a la prèvia declaració de disponibilitat de crèdit i a la seva publicació al DOGC amb anterioritat a la resolució de concessió;

En conseqüència, d’acord amb l’article 92.4.b) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

  1. Es declara l’ampliació de la dotació pressupostària màxima inicialment prevista en la Resolució PRE/736/2017, de 4 d’abril, per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l’any 2017, en la quantia addicional de 3.664.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 6100 D/482000100/4710/000 del pressupost del Consell Català de l’Esport per a l’any 2017.

La dotació pressupostària total ampliada queda fixada en un import màxim de 8.364.000,00 euros.

 

  1. Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament, davant la persona titular del departament competent en matèria de esports, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seva data de publicació al DOGC, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Esplugues de Llobregat, 26 de juny de 2017

 

 

Gerard Martí Figueras i Albà

President del Consell Català de l’Esport

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *