Consell Comarcal del Barcelonès

LLEI 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

[sc name=”secretario” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, modifica l’article 5 del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, i determina que qualsevol modificació de les demarcacions comarcals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin parts de termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits dels corresponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la voluntat del Parlament de Catalunya que el mapa comarcal de Catalunya es determini per llei.
Simultàniament s’aprova la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es configura com un ens local supramunicipal de caràcter territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència l’article 2 de la dita llei, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una manera conjunta, i en els quals hi ha integrats els municipis que conformen la comarca del Barcelonès.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès es constitueix el 9 de març de 1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història, el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestionat serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha impulsat activitats i programes dirigits als joves, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de Companyia, ha fet obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públiques, i ha dut a terme funcions clau per al territori, com ara el desenvolupament de la Ronda Verda i el manteniment integral de les rondes de Barcelona. No obstant això, no es pot desconèixer la realitat de la superposició de funcions, activitats i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que tots els municipis del Consell Comarcal estan inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Paral•lelament, la reforma de l’organització territorial i de l’àmbit local a Catalunya és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb què s’ha de donar resposta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestructurar els diferents nivells d’administració que hi ha a Catalunya, sota els paràmetres de racionalització, simplificació, eficiència, diferenciació, cohesió i sostenibilitat.
En data del 15 de març de 2017, els òrgans de govern del Consell Comarcal del Barcelonès aproven una moció que insta la Generalitat i el Parlament a iniciar el procediment de supressió de la institució, per la qual cosa cal adoptar les mesures normatives necessàries per a donar cobertura a aquesta situació i, simultàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.
Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciutadania, en favor del perfeccionament, la racionalització i la sostenibilitat de tots els serveis i activitats que actualment presta l’Administració comarcal per tal de contribuir a la millora de la qualitat de vida dels més de dos milions de persones que viuen al territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors comarcals i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió, a l’empara de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors.
Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès i, alhora, garanteixi l’exercici de les seves competències amb relació als ciutadans dels municipis de la comarca.

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del Barcelonès s’han de distribuir, per decret del Govern, d’acord amb els criteris següents:
a) El principi d’autonomia local.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa de les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal de les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) La titularitat de les competències i dels béns afectats als serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
f) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat i suficiència financera, per a garantir el correcte funcionament dels serveis i les activitats concernits.
2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col•laboració interadministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens perjudici que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de gestió o altres formes de col•laboració interadministrativa a altres administracions públiques.

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals quan siguin directament afectades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, i representants dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, que han d’assistir a les reunions amb veu i sense vot quan es debatin temes que els afectin laboralment.
2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim:
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels quals, en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col•laboració.
c) La distribució, total o parcial, de les quantitats del Fons de cooperació local assignades al Consell Comarcal del Barcelonès en l’exercici vigent entre les entitats locals que correspongui per raó dels serveis traspassats.
d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local en el termini de tres mesos a comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei. Abans de presentar la proposta, la comissió mixta l’ha de sotmetre a consulta de la representació dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta llei.

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del Consell de Governs Locals.
2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.
3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, d’acord amb la proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària a què fa referència l’apartat 2.

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal
1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del Barcelonès i pels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió.
2. S’han de respectar i garantir, de manera específica, els drets i les condicions laborals de qualsevol naturalesa dels funcionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents afectats per la supressió.

Disposició addicional primera. Règim especial de la comarca del Barcelonès
La representació i gestió dels interessos de la comarca del Barcelonès correspon, com a excepció al règim general establert pel text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, als ens locals que d’acord amb aquesta llei assumeixen les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

Disposició addicional segona. Funcionaris d’habilitació estatal
1. La supressió del Consell Comarcal del Barcelonès comporta, d’acord amb la normativa vigent, la supressió dels llocs de treball reservats a personal funcionari d’habilitació nacional i el cessament dels funcionaris que els ocupaven amb destinació definitiva.
2. Els funcionaris a què fa referència l’apartat 1 han d’obtenir noves destinacions d’acord amb el que estableix el Reial decret 128/2018, del 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
1. Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els organismes, entitats i empreses que en depenen, la gestió i la prestació corresponen a aquest organisme i als organismes, entitats i empreses que en depenen, que han de mantenir els mitjans i fons necessaris per a garantir el funcionament normal dels serveis i les activitats.
2. Les administracions públiques i les entitats responsables del finançament del Consell Comarcal del Barcelonès han de garantir que aquest disposi dels recursos necessaris per a donar compliment al que estableix l’apartat 1.

Disposició derogatòria
Resten derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin la realització de despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final segona. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 15 de febrer de 2019

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *