Consell Valencià de les Dones COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET 192/2020 de 27 de noviembre, del Consell, de regulació del Consell Valencià de les Dones.

(DOGV de 09.12.2020)
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 2 que correspon a la Generalitat en l’àmbit de les seues competències, promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat de la ciutadania i els grups en què s’integren siguen reals i efectives, eliminant els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud, fomentant el desenvolupament de les peculiaritats del poble valencià i facilitant la participació de les valencianes i valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.

Per al compliment d’aquest objectiu, d’acord amb el que s’estableix en l’article 49.1.26a del text estatutari, la Comunitat Valenciana assumeix la competència exclusiva en matèria de promoció de la dona.

Per la seua part la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre dones i homes, en l’article 50, reconeix al Consell Valencià de les Dones com l’òrgan de participació que serveix de senda per a promoure la plena participació de la dona en la vida política, econòmica i social.

Aquest decret es dicta amb la finalitat de regular un nou Consell Valencià de les Dones que promoga el moviment associatiu actual de les dones valencianes en tots els àmbits territorials, i amb l’objectiu de canalitzar les seues reivindicacions, interessos i aportacions, promovent la seua participació en les polítiques d’igualtat de gènere de la Generalitat. Aquest nou Consell Valencià de les Dones naix amb una vocació plural i integradora, de fer partícips a totes les dones valencianes, així com establir una via de participació, a través del qual puguen expressar les seues reivindicacions i interessos, i reflectir al mateix temps també la seua diversitat, així com les diferents situacions econòmiques, socials i culturals que poden provocar una major vulnerabilitat, per a d’aqueixa manera oferir una visió de les dones més real i plural, que puga atendre millor les demandes de la societat valenciana de hui.

El decret s’adequa als principis disposats en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En primer lloc, els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat i seguretat jurídica estan justificats en l’inici d’aquest preàmbul. En segon lloc, el procés d’elaboració d’aquest decret s’ha dut a terme de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant el ple compliment dels tràmits de consulta, audiència i informació pública establits en l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tercer lloc, aquest decret pretén fer efectiu el principi d’eficiència en evitar càrregues administratives innecessàries a les persones interessades.

En virtut d’allò disposat a l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu, prèvia la deliberació del Consell, en la reunió de 27 de novembre de 2020,

DECRETE

CAPÍTOL I

Objecte, naturalesa i funcions

Article 1. Regulació

Aquest decret té per objecte regular el Consell Valencià de les Dones, com a òrgan col·legiat de naturalesa participativa, amb caràcter consultiu i assessor, adscrit orgànicament a la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes i funcionalment a la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes.

Article 2. Finalitats

Les finalitats del Consell Valencià de les Dones són:

1. Oferir una via per a la participació de les dones en les polítiques d’igualtat de la Generalitat.

2. Reflectir la pluralitat i diversitat dels diferents col·lectius de dones.

3. La defensa i promoció de la igualtat, així com dels drets i interessos de les dones amb l’obligació i compromís de les integrants del Consell Valencià de les Dones a treballar pel progrés cap a una societat més justa i igualitària.

Article 3. Funcions

Correspondran al Consell Valencià de les Dones les següents funcions:

1. Servir de via de participació activa de les entitats de dones de la Comunitat Valenciana en les polítiques d’igualtat de gènere de l’Administració autonòmica valenciana, així com representar davant l’administració els interessos de les organitzacions de dones valencianes.

2. Difondre el valor de la igualtat de gènere en la societat valenciana, defensar els drets i interessos de les dones, així com enfortir el moviment associatiu i la coordinació entre les entitats de dones per a la consecució dels seus objectius comuns.

3. Vetlar per aconseguir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques autonòmiques.

4. Col·laborar amb els diferents col·lectius i organitzacions relacionats amb la igualtat d’oportunitats dins i fora de la Comunitat Valenciana, així com fomentar la interrelació amb els òrgans locals de participació en relació amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes i potenciar la col·laboració amb altres ens d’anàloga naturalesa i finalitats d’altres comunitats autònomes i de l’Administració general de l’estat.

5. Proposar a la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes les mesures que s’estimen necessàries per al compliment dels objectius d’aquesta.

6. Conéixer la memòria sobre gestió i funcionament de la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes.

7. Proposar a la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes totes les mesures que es consideren convenients en matèria de promoció i foment de la igualtat de tots dos sexes i de la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social.

8. Informar els projectes normatius que la Generalitat promoga en matèria de dones o igualtat d’oportunitats entre dones i homes, quan l’òrgan tramitador del projecte el sol·licite. Els informes del Consell Valencià de les Dones seran de caràcter facultatiu i no vinculant.

9. Elaborar tots els informes que considere convenients amb vista a la millora de la situació de les dones de la Comunitat Valenciana i de la sensibilització social en aquesta matèria.

10. Vetlar per l’increment de la participació de les dones en els òrgans de govern i en els processos de presa de decisions, tant en l’àmbit públic com privat.

11. Proposar la realització d’activitats, jornades i campanyes que facen visibles les aportacions de les dones a la societat.

12. Qualssevol altres que hi siguen atribuïdes.

CAPÍTOL II

Composició

Article 4. Composició

1. El Consell Valencià de les Dones estarà integrat per: una presidència, dues vicepresidències, una secretaria, i trenta-cinc vocals en representació de les dones.

2. La presidència estarà ocupada per la persona titular de la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes.

3. La vicepresidència primera estarà ocupada per la persona titular de la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes, i la segona serà triada per i entre les dones que ocupen lloc en les vocalies del Consell en representació de les entitats de dones por majoria de dos terços, en el ple constitutiu del Consell Valencià de les Dones.

4. Les trenta-cinc vocals ostentades per dones seran triades tenint en compte el següent:

a) Tres en representació de federacions d’entitats de dones, amb seu en la Comunitat Valenciana.

b) Cinc en representació de les entitats de dones d’àmbit autonòmic.

c) Sis en representació de les entitats de dones l’àmbit d’actuació de les quals siga comarcal o supracomarcal.

d) Tres en representació de les entitats de dones l’àmbit d’actuació de les quals siga local.

e) Una en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, designada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

f) Una en representació de la unitat d’igualtat de cadascuna de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

g) Una representant amb rang de directora, en representació dels instituts universitaris feministes i de gènere de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, elegida pels mateixos instituts.

h) Una en representació del departament d’igualtat de cadascuna de les dues organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.

i) Una representant del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, en l’àrea de dona i igualtat

j) Una en representació d’associacions de dones amb diversitat funcional.

k) Una en representació d’associacions de dones del poble gitano.

l) Una en representació d’associacions del col·lectiu LTBI.

m) Una en representació d’associacions de famílies monoparentals femenines.

n) Una en representació d’associacions de dones de l’àmbit rural.

o) Una en representació d’associacions de dones empresàries i professionals.

p) Una en representació d’associacions de dones supervivents víctimes de violència de gènere.

q) Una en representació d’associacions de dones de la cura i la criança corresponsable.

5. La Secretaria del Consell Valencià de les Dones serà exercida, amb veu, però sense vot, per personal funcionari de la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes, amb rang de subdirecció general, el nomenament de la qual correspondrà a la vicepresidència primera.

6. Cadascuna de les vocalies a ocupar per les entitats de dones, en els seus diferents àmbits territorials o sectorials, haurà d’estar representada per una entitat diferent. Cap d’aquestes entitats podrà tindre representació en més d’una vocalia.

Article 5. Funcions de la presidència

1. Són funcions de la presidència:

a) Ostentar la representació del Consell Valencià de les Dones.

b) Exercir la direcció.

c) Assegurar el compliment de les lleis.

d) Convocar les sessions del ple, presidir-les i moderar el desenvolupament dels debats.

e) Fixar l’ordre del dia de les reunions, tenint en compte, si escau, les peticions de les vocalies, formulades amb una antelació mínima de 7 dies respecte de la data de la convocatòria.

f) Dirimir amb el seu vot les votacions, en cas d’empat.

g) Visar les actes i certificacions dels acords.

h) Totes aquelles funcions que siguen intrínseques a la seua condició.

2. En els casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, ocuparà la presidència, en primer lloc, la persona que exercisca la vicepresidència primera i, en absència d’aquesta, la persona que ocupe la vicepresidència segona.

Article 6. De les vicepresidències

Són funcions de les vicepresidències:

a) Substituir, per la seua ordre, a la persona que exercisca la presidència en els casos de vacant, absència o malaltia, exercint les funcions que a aquesta li són atribuïdes.

b) Quantes altres funcions els siguen delegades per la presidència.

Article 7. De la secretaria

Són funcions de la secretaria:

a) Assistir a les reunions del ple, amb veu però sense vot.

b) Efectuar les convocatòries de les sessions del Consell per ordre de la presidència, així com les citacions a les integrants.

c) Rebre les comunicacions que les vocalies del Consell eleven a aquest, així com les notificacions, justificants de recepció, excuses d’assistència, peticions de dades, rectificacions o qualssevol altres classes d’escrits que es remeten al Consell Valencià de les Dones.

d) Facilitar, per mitjà dels serveis corresponents, a totes les persones integrants del Consell la informació i assistència tècnica que siguen necessàries per a l’exercici de les funcions que tenen encomanades.

e) Elaborar i autoritzar les actes de les sessions i emetre les corresponents certificacions.

f) Totes altres que li siguen inherents.

Article 8. De les vocalies

Són funcions de les vocalies:

a) Participar en els debats i efectuar propostes relacionades amb les finalitats i funcions del Consell.

b) Participar en els grups de treball que es constituïsquen.

c) Exercir el dret de vot, podent fer constar en l’acta la seua abstenció o vot particular.

d) Accedir a la informació necessària per a poder complir les seues funcions. A aquest efecte, hauran de formular per escrit la petició corresponent dirigida a la secretaria del Consell.

e) Formular precs i preguntes.

f) Totes les altres funcions que siguen intrínseques a la condició de vocal.

Article 9. Presentació i criteris de selecció de candidatures

1. Les entitats que desitgen formar part del Consell hauran de presentar les seues candidatures a les vocalies del Consell Valencià de les Dones de conformitat amb les següents instruccions:

a) La candidatura es presentarà a través del procediment disponible en la pàgina web de la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes. Així mateix, tant el procediment, com els models de sol·licitud i qualsevol altra documentació, seran publicats en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/

b) El termini per a presentar les candidatures serà d’un mes, a partir de l’habilitació del procediment de presentació de candidatures en la web de la conselleria competent en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes, que serà anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

c) Cada entitat podrà presentar candidatura a una sola categoria, tenint en compte les lletres a), b), c), d), j), k), l), m), n), o), p) i q) de l’article 4 d’aquest decret. En el cas que una mateixa entitat, dins del termini establit, presentara més d’una candidatura, s’entendrà que l’última presentada reemplaça les anteriors.

2. Podran presentar candidatura a vocalia del Consell Valencià de les Dones aquelles entitats que complisquen tots els requisits següents:

a) Estar ben constituïdes i inscrites en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana al menys des d’un any abans a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b) Tindre entre les seues finalitats estatutàries la promoció de la igualtat d’oportunitats de dones i homes.

c) Mancar d’ànim de lucre.

d) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent en el pagament per reintegrament de subvencions, segons el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions.

e) Haver realitzat, en els últims cinc anys, programes subvencionats o, participat de manera activa en grups de treball organitzats per la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes o programes subvencionats per la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes atés l’àmbit sectorial de l’entitat.

3. Per a cadascuna de les categories resultaran elegibles un màxim de 10 entitats que seran seleccionades atenent a la representativitat més gran de les entitats en el seu àmbit d’actuació.

4. Finalitzat el termini de presentació de candidatures es publicarà el llistat provisional de les entitats elegibles per a cadascuna de les vocalies, ordenat alfabèticament, així com les entitats excloses i el motiu d’exclusió, en la web de la conselleria competent en matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes. Es donarà un termini de 5 dies hàbils perquè les entitats puguen presentar les al·legacions que estimen pertinents.

5. Una vegada haja transcorregut el termini d’al·legacions, la persona titular de la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes, publicarà en la web de la conselleria el llistat definitiu d’entitats elegibles per a cada categoria, el termini, el lloc i la forma per a realitzar les votacions.

Article 10. Procediment de votació

1. Les votacions es realitzaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/, d’acord amb el que s’estableix en el llistat definitiu.

2. Cada entitat elegible haurà de votar a tres entitats dins de la seua categoria.

3. En el cas que en alguna categoria només resulte una entitat elegible, se li assignarà la vocalia de manera automàtica.

4. Quan en alguna categoria no resulten entitats elegibles, la vocalia quedarà vacant per a la duració del mandat, i no es computarà l’efecte de quòrum per a la vàlida constitució del Consell, en la celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords durant aquest mandat.

5. En cas d’empat entre dues o més entitats per a optar a una mateixa vocalia tindrà preferència l’entitat amb major antiguitat en el Registre d’Associacions.

6. En el termini d’un mes des de la finalització de les votacions, la persona titular de la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes, publicarà en la web de la conselleria el llistat definitiu de les entitats ocuparan les vocalias del Consell Valencià de les Dones.

Article 11. Nomenament i duració del mandat de les vocalias

1. Les entitats seleccionades hauran de comunicar a la persona titular de la direcció general competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes en el termini de 10 dies des de la publicació del llistat definitiu, la persona que en representació de la seua entitat actuarà com a vocal en el Consell Valencià de les Dones, així com la seua suplent. La comunicació haurà de realitzar-se de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/.

2. Correspondrà a la persona titular de la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes el nomenament de les persones que ocuparan les vocalies i de les persones que es designen com a suplents.

3. La composició definitiva del Consell Valencià de les Dones es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes.

4. La duració del mandat de les vocalies serà de 3 anys.

5. A més de per expiració del mandat, seran causes de cessament les següents:

a) Per deixar de concórrer els requisits exigits a la entitat en la convocatòria per a poder formar part del procés d’elecció.

b) Per tres absències injustificades a les reunions del Ple.

6. Les entitats que formen part del Consell, podran comunicar en qualsevol moment a la Secretaria del Consell, per acord de l’entitat degudament formalitzat, el canvi de la persona que actua en la seua representació.

7. En els supòsits de cessament d’una vocalia per qualsevol causa, serà substituïda per l’entitat que ocupe el següent lloc en el llistat definitiu. En el supòsit d’esgotament del llistat, la vocalia quedaria vacant als efectes establits en l’article 10.4 d’aquest decret.

Article 12. Nomenament de la vicepresidència segona

1. Realitzada la votació per a l’elecció de la Vicepresidència Segona establida en l’article 3, la vocalia elegida per a ocupar el càrrec serà nomenada per la Presidència del Consell Valencià de les Dones en la seua sessió constitutiva.

2. Realitzat el nomenament, la vicepresidència segona, tindrà vot únicament com a vocal.

CAPÍTOL III

Règim de funcionament

Article 13. Règim de funcionament del Consell Valencià de les Dones

El Consell podrà reunir-se en Ple i en els grups de treball que es constituïsquen.

Article 14. Ple

1. El Ple és el màxim òrgan de govern i representació d’aquest, i estarà compost per la presidència, les vicepresidències, les vocalies i la secretaria.

2. El Ple es reunirà almenys en sessió ordinària una vegada a l’any, i en sessió extraordinària, a iniciativa de la presidència, de la vicepresidència primera o d’un terç, almenys de les vocalies.

3. Per a la vàlida constitució del Ple es requerirà la presència de la presidència o de la vicepresidència primera, de la secretaria, i de la meitat, almenys, de les vocalies.

4. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria, i, en cas d’empat, el vot de la presidència tindrà caràcter diriment.

5. Podran convocar-se, amb veu i sense vot, a proposta de qualsevol de les dues vicepresidències, fins a un màxim de dues persones de reconegut prestigi amb la finalitat de prestar assessorament, atenent la seua experiència i coneixement en algunes de les qüestions a tractar.

6. Les convocatòries es realitzaran amb una antelació mínima de set dies, i s’adjuntarà l’ordre del dia i qualsevol altra documentació que resulte d’interés per a la reunió.

Article 15. Grups de treball

1. El Ple podrà acordar la creació de grups de treball per a aquells assumptes que per la seua importància requerisquen un especial seguiment. Aquests grups estaran compostos com a mínim, de tres persones sent la seua comesa de caràcter temporal.

2. Podran participar en els grups de treball, a proposta de qualsevol de les dues vicepresidències, persones de reconegut prestigi expertes en la matèria, per a col·laborar conjuntament amb el grup de treball en l’elaboració d’informes, estudis o projectes.

3. Els informes, estudis o propostes que elaboren aquests grups hauran de ser comunicats al Ple del Consell Valencià de les Dones.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Sessió constitutiva del Consell Valencià de les Dones

La sessió constitutiva del Consell Valencià de les Dones haurà de celebrar-se en el termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret.

Segona. Renovació de les vocalies del Consell Valencià de les Dones

Per a la renovació de les vocalies del Consell Valencià de les Dones es publicarà una nou anunci per a la presentació de candidatures en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana amb una antelació de tres mesos a la finalització del mandat.

Tercera. Incidència pressupostària

L’aplicació i desenvolupament del que disposa aquest decret no tindrà cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els mitjans personals i materials d’aquesta.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Vocalies del Consell Valencià de la Dona

El mandat de les vocalies del Consell Valencià de la Dona, regulat en l’Ordre de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea el Consell Valencià de la Dona, finalitzarà en la data de constitució del Consell Valencià de les Dones regulat en aquest decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquest decret queden expressament derogades les següents disposicions:

a) Ordre de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea el Consell Valencià de la Dona.

b) Ordre 5/2011, de 30 de setembre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es modifica l’Ordre de 25 de juliol de 1997, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea el Consell Valencià de la Dona.

2. Així mateix queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen a aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Autorització

S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en igualtat d’oportunitats de dones i homes perquè, en l’àmbit de les seues competències, adopte les mesures necessàries per al desenvolupament i aplicació d’aquest decret.

Segona. Supletorietat

En allò no es previst en aquest decret el Consell Valencià de les Dones es regirà per les disposicions que en matèria d’òrgans col·legiats establisca la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tercera. Entrada en vigor.

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 27 de novembre de 2020,

El president de la Generalitat

XIMO PUIG I FERRER

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives

MÓNICA OLTRA JARQUE

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *