Contractació i comercialització de serveis de taxi a Catalunya

DECRET 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació.

[sc name=”Licencias Municipales” ]

La Generalitat de Catalunya és competent, d’acord amb l’article 169 de l’Estatut d’autonomia, sobre els transports terrestres de viatgers i de mercaderies per carretera, ferrocarril i cable que transcorren integrament dins el territori de Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas, d’acord amb l’apartat c) de l’article esmentat, la regulació del transport urbà i dels serveis de transport discrecional en vehicles de turisme, entre els quals s’inclouen els serveis de taxi.

En el marc d’aquest àmbit competencial, la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, preveu en l’article 29 que cal determinar per reglament les condicions específiques de la contractació i el règim jurídic del servei de cooperatives, emissores de radiotaxi i d’altres entitats prestadores de serveis o comercialitzadores d’oferta.

En virtut d’aquest mandat legal, aquest Decret regula les condicions de contractació i comercialització de serveis de taxi mitjançant empreses de mediació, considerades com aquelles persones jurídiques que intervenen en la dita contractació i comercialització. I ho fa en aquest moment, ja que, com és notori, la creixent contractació de serveis de taxi mitjançant entitats de mediació i no directament a la via pública, i, molt especialment, la presència progressiva de formes de mediació telemàtica, ho fan imprescindible, i, per tant, desplaça l’opció de no-regulació, la intervenció administrativa ordenadora de l’activitat, sempre en termes de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació.

El mateix legislador ha previst aquesta contingència, i, en aquest sentit, la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, ha introduït un nou apartat en l’article 39 de la Llei del taxi que tipifica com a infracció molt greu la realització de l’activitat de mediació en la contractació de serveis de taxi, inclosa l’oferta dels serveis, sense haver dut a terme la comunicació pertinent o sense disposar del títol habilitant corresponent.

Es tracta, per tant, i mitjançant aquest Decret, de desenvolupar reglamentàriament també aquesta previsió legal, amb el nivell de concreció que ha de permetre, entre altres coses, aplicar correctament aquest règim sancionador.

El caràcter auxiliar i complementari del servei de contractació i comercialització del servei de taxi respecte a l’activitat principal de transport, la desenvolupada mitjançant aquests serveis de taxi, comporta que el títol competencial aplicable al servei d’intermediació sigui l’esmentat article 169 de l’Estatut d’autonomia, ja que la finalitat de la regulació continguda en aquest Decret està vinculada de manera inexcusable al transport de viatgers per carretera, i, més concretament, a l’activitat que desenvolupen les empreses prestadores del servei de taxi.

El servei del taxi, i especialment el que es presta en les grans àrees urbanes i metropolitanes, ha desenvolupat històricament i ha incrementat i tecnificat de manera progressiva mecanismes de comercialització i contractació de l’oferta de diversa tipologia, entre els quals predominen els que es basen en comunicacions per via telefònica o telemàtica, des de les tradicionals radioemissores.

L’elevat volum de contractació de serveis per aquests mitjans i la necessitat d’acompanyar aquest servei al públic en el seu procés de modernització aconsella el desplegament de normes que protegeixin de manera efectiva els drets de les persones usuàries i estableixin unes pautes de capteniment en la contractació que incentivin la transparència i la formalitat de les transaccions comercials i evitin la proliferació d’intermediaris i comissionistes que no operen d’acord amb la legalitat fixada, que encareixen el servei i hi introdueixen pràctiques rebutjables.

Els sectors turístic i dels negocis, com a usuaris recurrents i destacats del servei del taxi, es veuran també beneficiats per la formalització de conductes que pretén la norma, de manera que esdevé, en aquest sentit, una eina al servei i la garantia de visitants i persones que fan ús del servei per a la seva activitat empresarial o comercial, cabdals per al conjunt del nostre sistema econòmic.

En aquests termes, el règim jurídic que s’estableix en aquest Decret respon a les especificitats pròpies d’aquest servei de taxi, i és en aquest context que es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació, amb l’objectiu de garantir que l’actuació d’aquestes empreses es desenvolupa de manera adient per garantir una correcta prestació del servei de taxi.

En altres paraules, els requeriments per desenvolupar l’activitat i les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi mitjançant una empresa de mediació són fixats pel Decret amb una finalitat d’interès públic inqüestionable, que és garantir els drets de les persones usuàries i evitar l’actuació d’organitzacions que, sense els requeriments necessaris de solvència professional i tècnica i davant la manca de mecanismes de defensa per als clients, poden suposar un risc cert de frau o incompliment de les obligacions adquirides.

En aquest sentit, també, el Decret determina, per garantir la disponibilitat real del servei, i, en definitiva, per protegir els drets dels usuaris en un sector com el del taxi, la necessitat de revestir la forma de persona jurídica per poder desenvolupar l’activitat de mediació, ja que no es considera adient, per aquests mateixos motius, que sigui desenvolupada per persones físiques.

I, circumscrita l’activitat a les persones jurídiques, el Decret determina d’una manera prou àmplia aquelles formes jurídiques que es creuen més adients per al desenvolupament d’una activitat econòmica com la descrita.

El règim administratiu que s’estableix comporta la comunicació prèvia a l’ajuntament, a l’ens local competent o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, segons correspongui en cada cas, amb l’acreditació del compliment dels requisits que s’estableixen.

Cal destacar un aspecte important relatiu al règim de prestació del servei, tant pel que fa a la seva contractació com quant al règim de responsabilitat, tractant, en tot cas, que la persona usuària del taxi tingui perfectament identificats els elements bàsics del servei contractat.

Pel que fa a això, la posició de l’usuari resta reforçada ja que s’exigeix a les empreses de mediació, sempre d’acord amb principis de necessitat i proporcionalitat, tenir contractada, per fer front a les seves responsabilitats, una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim que determini en cada cas l’òrgan competent en funció del nombre de llicències de taxi vinculades.

Amb la mateixa finalitat, s’aborda la regulació del règim econòmic i de facturació del servei, sempre sota la consideració que, en tot cas, han de ser percebudes les quanties corresponents a les tarifes establertes en cada cas per la prestació del servei de taxi de què es tracti, incloses les que estiguin fixades, en el seu cas, de manera específica pels serveis de taxi que siguin contractats mitjançant una empresa de mediació.

A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és determinar les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l’activitat de mediació.

 

Article 2

Activitat de mediació

 1. Als efectes d’aquest Decret, s’entén per activitat de mediació la prestació de servei en la contractació i la comercialització de serveis de taxi urbà i interurbà segons els defineix l’article 2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, ja sigui mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs.
 2. Es considera que duu a terme la mediació qui intervé en la contractació i en la comercialització de serveis de taxi, el qual, en nom propi o per compte d’una tercera persona, mitjançant un preu o una retribució, ofereix aquests serveis de transport, mitjançant el contacte directe amb possibles usuaris, amb la finalitat de facilitar la contractació, independentment dels canals de comercialització que utilitzi.
 3. S’inclouen en aquesta activitat les consistents en la localització geogràfica de vehicles que presten el servei de taxi per mitjans telemàtics sempre que comportin una mediació en la contractació del servei.
 4. Es considera que s’ofereixen els serveis regulats en aquest Decret, des del moment en què es fan les actuacions prèvies de gestió, informació, oferta o organització de càrregues o serveis, necessàries per dur a terme la contractació de transports.

 

Article 3

Àmbit d’aplicació

 1. Aquest Decret s’aplica a l’activitat de mediació en la contractació i en la comercialització de serveis de taxi urbà i interurbà a Catalunya.
 2. Resten excloses del seu àmbit d’aplicació les activitats dutes a terme per les persones titulars de llicències de taxi en relació amb els serveis prestats a l’empara d’aquestes.

 

Capítol II

Règim jurídic de l’activitat de mediació

 

Article 4

Requisits per accedir i desenvolupar l’activitat de mediació

Poden desenvolupar l’activitat de mediació en la contractació i comercialització de serveis de taxi les empreses que compleixin els requisits següents:

 1. a) Ser persona jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa legalment constituïda.
 2. b) Disposar d’un local obert al públic o, alternativament, d’un sistema telemàtic d’atenció al client que permetin atendre totes aquelles qüestions que puguin ser plantejades per les persones usuàries.
 3. c) Complir les obligacions de caràcter fiscal, laboral, mercantil i en matèria de protecció de dades que estableix la legislació vigent.
 4. d) Tenir contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim que determini en cada cas l’òrgan competent en funció del nombre de llicències de taxi vinculades i atenent als principis de necessitat i proporcionalitat.
 5. e) Disposar d’un sistema de comunicació que permeti i garanteixi la transmissió de dades per a l’assignació de serveis als taxistes, ja sigui amb una emissora de radiofreqüència, un sistema telemàtic o altres d’anàlegs. En tot cas, el sistema de comunicació ha de complir les obligacions de privacitat i confidencialitat que estableix la normativa en matèria de protecció de dades.
 6. f) Justificar la vinculació de l’empresa de mediació amb els titulars d’un nombre mínim de llicències, segons es determini en cada cas per l’Administració competent en termes de proporcionalitat, en funció del nombre de llicències de taxi del municipi o àrea de què es tracti.

A aquests efectes, cal valorar, a criteri de l’Administració competent, el nivell d’oferta que cal garantir en funció del nombre total de llicències existents en l’àmbit territorial corresponent, i el volum de població a atendre. En el cas de comunicacions que s’adrecin a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el nombre mínim de llicències és el que es determina mitjançant l’Ordre del Departament competent en matèria de transport.

 1. g) Disposar de les normes internes de funcionament, a l’efecte de la seva supervisió. Aquestes normes internes de funcionament han d’incloure, en tot cas, el sistema d’assignació de serveis, el sistema d’abonament al o la taxista de la quantitat corresponent en funció del règim tarifari vigent per la prestació del servei, un procediment d’atenció al client, amb expressió del domicili de l’empresa al qual es poden adreçar, i la identificació de les disposicions que regulen la prestació del servei de taxi.
 2. h) Disposar d’un sistema en un entorn web, d’aplicació per a dispositius mòbils o un altre d’anàleg, per atendre de manera telemàtica les queixes i les consultes de les persones usuàries quan els serveis s’hagin contractat per aquests mitjans telemàtics.

 

Article 5

Comunicació prèvia a l’inici de l’activitat

 1. L’exercici de l’activitat de mediació en la contractació i comercialització de serveis de taxi resta sotmès al règim de comunicació prèvia per part de l’empresa de mediació, en la qual posa en coneixement de l’Administració que compleix els requisits assenyalats a l’article 4 i garanteix que les dades recollides a la comunicació prèvia són veritables, i assumeix la responsabilitat de comunicar-ne qualsevol modificació.
 2. La presentació de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat cal portar-la a terme, en funció de l’àmbit territorial de prestació del servei:
 3. a) A l’ajuntament o ens local competent en cas que l’activitat se circumscrigui als titulars de llicència del municipi o àrea metropolitana de què es tracti.
 4. b) A l’Administració de la Generalitat, mitjançant la direcció general competent en matèria de transports o la Xarxa d’Oficines de Gestió empresarial, en la resta dels casos.

La comunicació a l’Administració de la Generalitat es pot efectuar mitjançant el model normalitzat de comunicació prèvia que figura a la pàgina web del Departament competent en matèria de transports, o bé en qualsevol altre format que s’adeqüi a les previsions d’aquest Decret.

 1. Per acreditar el compliment dels requisits establerts en els apartats f) i g), la comunicació prèvia s’ha d’acompanyar d’un llistat identificatiu del nombre de llicències vinculades a l’empresa, amb indicació dels seus titulars, i d’un exemplar de les normes internes de funcionament que es proposen.
 2. En qualsevol moment posterior a l’inici de l’activitat, l’Administració competent pot comprovar el compliment de les condicions establertes, i, si escau, requerir que l’empresa ho acrediti. A aquest efecte, la presentació de la comunicació comporta que l’empresa autoritza de manera expressa l’Administració competent en la matèria a dur a terme les gestions i comprovacions oportunes per verificar les dades.
 3. A l’efecte del que preveu l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es consideren essencials les omissions, les inexactituds i les falsedats de la comunicació respecte dels requisits previstos als apartats a), c) i d) de l’article 4 d’aquest Decret.
 4. La realització de l’activitat de mediació en la contractació de serveis de taxi, inclosa l’oferta dels serveis, sense haver dut a terme la comunicació pertinent, serà considerada una infracció molt greu en els termes que preveu l’article 39.i) de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

 

Article 6

Obligacions en l’exercici de l’activitat de mediació

Les empreses que presten l’activitat de mediació estan obligades a:

 1. a) Prestar l’activitat de mediació en la contractació i comercialització de serveis de taxi en estricte compliment del que preveuen els articles 21 i 31 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
 2. b) Mentre es dugui a terme l’activitat de mediació, mantenir les condicions acreditades en el moment de la comunicació prèvia.
 3. c) Respectar, en tot cas, els drets i deures de les persones usuàries del servei de taxi fixats en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i en les seves normes de desenvolupament.
 4. d) Portar un Registre de serveis en el qual constin les dades referides al període d’un any, identificatives particulars de cada servei: dia, hora, destinació, dades del o de la taxista que el porta a terme, núm. de llicència, mòbil de l’emissora i qualsevol altra petició del client.

Les dades que figuren en aquest Registre de serveis han d’estar a disposició de les Administracions competents quan aquestes el requereixin de manera motivada.

El fitxer de dades d’aquest Registre ha de complir les condicions que estableix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades per als fitxers privats, i, per tant, l’empresa de mediació ha d’obtenir l’autorització de la persona titular de la llicència de taxi corresponent per cedir les dades personals a l’Administració.

 

Capítol III

Condicions específiques de la contractació i comercialització de serveis de taxi mitjançant l’activitat de mediació

 

Article 7

Contractació del servei

 1. Els serveis de taxi contractats en el marc d’una activitat de mediació es consideren contractats amb la persona titular de la llicència de taxi corresponent.
 2. Les empreses de mediació han d’ajustar la seva activitat al reglament o a les normes internes de funcionament i d’assignació de serveis que hagin comunicat a l’Administració competent, respectant les normes administratives que són d’aplicació directa als i les taxistes.
 3. Els taxis vinculats a una empresa de mediació hauran de dur els distintius identificatius d’aquesta circumstància de manera que siguin visibles per les persones usuàries.

 

Article 8

Facturació del servei de taxi

 1. Els serveis de taxi contractats mitjançant la intervenció d’una empresa de mediació seran facturats, amb caràcter general, pel taxista que dugui a terme el servei.
 2. No obstant el que preveu l’apartat anterior, quan així ho hagin acordat la persona usuària del servei i l’empresa de mediació, els serveis poden ser facturats per aquesta en la forma que resulti procedent, amb la indicació dels conceptes corresponents.

En aquest cas, l’empresa de mediació, al seu torn, abonarà al o la taxista la quantitat corresponent en funció del règim tarifari vigent per la prestació del servei, d’acord amb el que estableixin les normes internes de funcionament.

 1. En tot cas, han de ser percebudes les quanties corresponents a les tarifes establertes en cada cas per la prestació del servei de taxi de què es tracti, incloses les que estiguin fixades, en el seu cas, de manera específica pels serveis de taxi que siguin contractats mitjançant una empresa de mediació.

 

Article 9

Règim de responsabilitat

 1. Amb caràcter general, la responsabilitat envers la persona usuària respecte de la correcta prestació del servei de taxi, en els termes que estableixen les normes reguladores del sector, correspon a la persona titular de la llicència de taxi.
 2. No obstant el que determina l’apartat anterior d’aquest article, l’empresa de mediació també serà responsable envers la persona usuària en els casos següents:
 3. a) Manca de prestació del servei sense causa justificada.
 4. b) Incompliment del règim tarifari en cas que el pagament del servei es faci a l’empresa de mediació.
 5. c) Contractació de taxistes no autoritzats, sens perjudici de les responsabilitats administratives en què es pugui incórrer.
 6. L’incompliment del que disposa el punt b) de l’apartat 2 d’aquest article es considera un incompliment del règim tarifari, i, per tant, és d’aplicació l’article 40.c) de la Llei 19/2013, de 4 de juliol, del taxi.

 

 

Disposició transitòria

Adaptació de les empreses de mediació

Les empreses que portin a terme l’activitat de mediació a l’entrada en vigor d’aquest Decret, disposaran del termini d’un any per adaptar la seva activitat, d’acord amb les condicions que estableix aquest Decret.

En concret, les associacions professionals hauran de constituir en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Decret, una societat mercantil, societat laboral o cooperativa per gestionar l’exercici de l’activitat de mediació en la contractació i comercialització de serveis de taxi.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *