Creació de la vegueria del Penedès

LLEI 2/2017, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a crear la vegueria del Penedès.

[sc name=”plataforma” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La divisió territorial de Catalunya no només ha de respondre als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics, sinó també als àmbits de sentiment de pertinença de la població configurats al llarg del pas del temps.

El Penedès és una comarca geogràfica natural amb segles d’història, d’acord amb el que han remarcat els estudis geogràfics, i la població actual ho sent així. Per això, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia i la Llei de vegueries, diversos moviments socials reivindiquen la creació de la vegueria del Penedès.

La present norma consolida el reconeixement de la realitat i la singularitat territorial del Penedès, que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, del 22 de juliol, que modifica la Llei 1/1995 i la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès.

Com a reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès, aquesta llei crea la demarcació veguerial del Penedès com a expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.

D’altra banda, la Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, obliga a adaptar la vegueria de la Catalunya Central a la nova realitat configurada per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.

 

Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 30/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:

«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca han de formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resulten d’aquesta llei.»

 

Article 2. Modificació de l’article 9 de la Llei 30/2010

  1. Es modifica la lletra b de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.»

  1. Es modifica la lletra c de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès, i els vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.»

  1. Es modifica la lletra f de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:

«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.»

  1. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, amb el text següent:

«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat dels vuit municipis de l’Alta Anoia, a què fa referència la lletra c

 

Article 3. Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:

«2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini una llei del Parlament.»

 

 

Disposició final. Entrada en vigor i adaptació de l’organització territorial dels serveis de la Generalitat

  1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  2. Els preceptes que eventualment puguin comportar despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
  3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 15 de febrer de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *