DECRET 52/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual. (DOGV núm. 8803 de 04.05.2020) Com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, el Govern d’Espanya ha declarat l’estat d’alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març. L’impacte que està tenint aquesta situació excepcional obliga al fet que les administracions públiques, en l’àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat aquelles mesures tendents a pal·liar els efectes que està patint la nostra societat. Davant d’aquesta situació d’emergència de salut pública, el Govern d’Espanya ha anat adoptant diverses mesures urgents de suport a la ciutadania, especialment a les persones més vulnerables, recollides en diversos decrets llei i, particularment, mesures de suport a les persones treballadores, consumidores, famílies i col·lectius vulnerables, contingudes en el capítol I del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19. En aquest sentit, pertoca l’adaptació i ajust del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, pel qual s’ordena la posada en marxa de diversos programes d’ajudes per al pagament de les rendes de lloguer. Així, l’article 10 del reial decret llei esmentat determina que mitjançant una ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana s’incorpore al Pla estatal d’habitatge 2018-2020, regulat en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual a fi d’atendre les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, com a conseqüència d’aquesta circumstància, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer. En la mateixa línia, l’article 11 contempla la substitució, també mitjançant una ordre ministerial, del Programa d’ajuda a persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual contemplat en l’esmentat Pla estatal d’habitatge 2018-2021, per un nou anomenat «Programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres especialment vulnerables» a l’objecte facilitar a aquests col·lectius una solució habitacional immediata. Aquest mandat s’ha concretat en l’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d’ajuda del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al Covid-19, publicada en el BOE d’11 d’abril Aquesta ordre estableix els criteris per a l’aplicació de les ajudes, per la qual cosa és necessari que les comunitats autònomes facen efectiva la posada en marxa en els seus respectius àmbits del desenvolupament dels programes d’ajudes esmentats. Així, en virtut del que es disposa en l’apartat 5 de l’article 2 de l’Ordre 336/2020, i el que s’estableix en el conveni de col·laboració subscrit entre el Ministeri de Foment i la Generalitat l’1 d’agost de 2018, per a l’execució del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, pel qual s’estableixen les pautes de col·laboració per a garantir l’execució del Pla d’Habitatge, pertoca establir les bases reguladores que determinaran la gestió de les ajudes del nou programa esmentat, regulant-ne la tramitació, resolució de la concessió i pagament. L’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix la possibilitat de concedir excepcionalment de manera directa subvencions quan s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. Per la seua part, l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, regula el contingut mínim de les bases reguladores d’aquestes subvencions, així com els tràmits que han de desenvolupar-se durant el procediment d’elaboració, i assenyala que aquestes bases no tindran la consideració de disposicions de caràcter general. En aquest cas, queda degudament justificat, tant el caràcter singular de la subvenció, com les raons que acrediten l’interés públic i social, així com les que justifiquen la dificultat de la convocatòria pública. En relació amb la política de la competència de la Unió Europea, les ajudes que es convoquen no requereixen notificació o comunicació a la Comissió Europea per no complir les condicions establides en l’article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. En virtut de tot això, d’acord amb l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, i l’article 28.c, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 24 d’abril de 2020, DECRETE Article 1. Objecte i àmbit 1. Aquest decret té per objecte regular les bases per a la concessió d’ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge habitual situat en el territori de la Comunitat Valenciana que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la Covid-19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda que es defineixen en aquest decret. 2. Es considera inclòs dins de l’objecte d’aquest programa la concessió d’ajudes per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants que es troben en la situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió de la Covid-19, recollides en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per persones arrendatàries d’habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front. 3. Les ajudes tindran caràcter finalista, i per tant no podran aplicar-se a una altra destinació que el pagament de la renda del lloguer, o la cancel·lació, total o parcial, de les ajudes transitòries de finançament regulades en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020. 4. Aquestes ajudes es desenvoluparan en 2020. Article 2. Procediment de concessió 1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, i l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, per concórrer raons d’interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d’aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven. 2. Les ajudes es concediran atenent la mera concurrència dels requisits per a ser persona beneficiària per aplicació dels criteris continguts en l’article 7 d’aquest decret, sempre que existisca consignació pressupostària. 3. De conformitat amb l’article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d’aquestes subvencions no requerirà una altra justificació que les indicades en aquest decret, sense perjudici dels controls que s’efectuen amb posterioritat, que s’estendran a la totalitat de persones beneficiàries. 4. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge, i Observatori de l’Hàbitat i Segregació Urbana. Article 3. Finançament 1. La dotació d’aquestes ajudes ascendeix a un import global màxim estimat de 7.500.000,00 euros, amb càrrec a la línia habilitada a aquest efecte, dins del programa pressupostari 431.40, Emergència habitacional i funció social, sense perjudici de la seua possible ampliació que puga donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit. 2. En el supòsit d’increment de l’import global màxim, l’òrgan concedent haurà de publicar en el DOGV la declaració de crèdits disponibles amb caràcter previ a la resolució de concessió en els mateixos mitjans que la convocatòria, sense que tal publicitat implique l’obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l’inici de nou còmput de termini per a resoldre. 3. Per a donar cobertura a les obligacions econòmiques derivades d’aquest decret es tramitarà, d’acord amb el que disposa l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, el corresponent expedient de modificació pressupostària. Article 4. Persones beneficiàries i requisits 1. Podran beneficiar-se de les ajudes d’aquest programa les persones físiques que, en la seua condició d’arrendatàries d’habitatge habitual, acrediten estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 per concórrer les circumstàncies expressades en l’article 5 d’aquest decret. 2. Les beneficiàries hauran d’acreditar, a més, que reuneixen els següents requisits: a) Ser titular, en qualitat d’arrendatària, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada de conformitat amb el que s’estableix en aquestes bases. b) L’habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de familiar sol·licitant de l’ajuda. A aquest efecte en queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l’article 3 de la Llei 29/1994, «Arrendaments per a ús diferents d’habitatge». c) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona que tinga la condició d’arrendador de l’habitatge. d) Que la persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora. 3. No podran obtindre la condició de persones beneficiàries d’aquestes ajudes les que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003. Article 5. Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social 1. Els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del Covid-19, als efectes del que es disposa en l’article 1, requeriran la concurrència conjunta en el beneficiari de l’ajuda dels següents requisits: a) Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d’ingressos, i no arribe per això al conjunt dels ingressos dels membres de la unitat de convivència, en el mes anterior a la data de la convocatòria o en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, segons els terminis establits els articles 4 i 8 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19: 1r. Amb caràcter general, el límit de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples mensual (IPREM). 2n. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill o filla a càrrec en la unitat de convivència. L’increment aplicable per fill o filla a càrrec serà de 0,15 vegades l’IPREM per cada fill o filla en el cas d’unitat familiar monoparental. 3r. Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat de convivència. 4t. En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada discapacitat superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapacite acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de quatre vegades l’IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill o filla a càrrec. 5è. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o a la seua cuidadora, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat 1r serà de cinc vegades l’IPREM. b) Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte igual o superior al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència. A aquest efecte, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import del cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l’habitatge habitual que corresponga satisfer a la persona arrendatària. 2. Als efectes del que es preveu en aquest article, es considerarà unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge amb anterioritat al 15 de març de 2020, existisquen o no llaços familiars. 3. No s’entendrà que hi concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19 quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella siga propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya. Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaiga únicament sobre una part alíquota d’aquesta i s’haja obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament. S’exceptuarà d’aquest requisit també els qui, sent titulars d’un habitatge, acrediten la no disponibilitat d’aquest per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seua voluntat o quan l’habitatge siga inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència. 4. Tampoc es consideraran supòsit de vulnerabilitat econòmica i social, en aplicació del principi de capacitat econòmica, aquelles unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l’últim exercici fiscal vençut (2018) superen 5 vegades l’IPREM (37.598,00 euros). Per a aquest càlcul es partirà de les quanties de la base imposable general i de l’estalvi, regulades en els articles 48 i 49 respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Article 6. Acreditació de les condicions de vulnerabilitat social i econòmica 1. La concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat social i econòmica haurà d’haver-se produït amb posterioritat al 15 de març de 2020, i haurà d’acreditar-se per la persona arrendatària mitjançant la presentació dels següents documents: a) En cas de situació legal de desocupació, mitjançant un certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions, LABORA-Servei valencià d’ocupació i formació, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. b) En cas de cessament d’activitat de les persones treballadores per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, o declaració responsable de cessament de la prestació per persones autònomes segons model del Servei Públic d’Ocupació estatal (SEPE) c) Nombre de persones que habiten a l’habitatge habitual mitjançant l’aportació d’un volant històric únic d’empadronament que acredite, en la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual a l’habitatge objecte de contracte, als efectes de determinar la unitat de convivència i l’edat de les persones empadronades. El document haurà de ser únic per habitatge, i inclourà totes les persones que hi figuren empadronades, amb referència als sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim. d) Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per a realitzar una activitat laboral, si escau, que acredite cadascuna de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l’article 5.1.a, supòsits 4t i 5é. e) Titularitat dels béns: nota simple del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat de convivència. f) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits exigits en l’article 4, apartat 2, subapartats c i d. La declaració responsable haurà d’estar subscrita per la persona peticionària de l’ajuda i la resta de membres de la unitat familiar, segons el model que estarà disponible en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es) 2. A fi de quantificar les despeses i subministraments bàsics, es computarà com a tals un percentatge de la renda de lloguer en funció dels membres que componen la unitat de convivència de conformitat amb els següents criteris: – un o dos membres: 30 % – tres membres: 40 % – quatre o més membres: 50 % 3. Documentació acreditativa dels supòsits de vulnerabilitat, per a la quantificació de l’ajuda a percebre, definits en l’apartat 3.a de l’article 7. Article 7. Quantia i termini de l’ajuda 1. La quantia de l’ajuda podrà arribar al 100 % de la renda arrendatícia que conste en el contracte d’arrendament, fins a un import màxim de 650,00 euros al mes i per un període màxim de 6 meso, i es podrà incloure’s com a primera mensualitat la corresponent al mes d’abril de 2020. En els supòsits en els quals l’import que calga abonar a l’arrendadora incloga despeses diferents de la renda del lloguer d’habitatge, i no estiguen desglossades en el contracte, es prendrà com a import de la renda que calga subvencionar el 90 % de l’import total que conste en el contracte d’arrendament. No seran subvencionables les despeses generals, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d’individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l’arrendatària i que s’incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer. 2. L’import de l’ajuda es calcularà prenent com a referència la renda de lloguer que conste en el contracte d’arrendament en relació amb els ingressos declarats i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada, d’acord amb el que s’exposa en la següent taula: Ingressos de la unitat de convivència segons IPREM Situació de vulnerabilitat econòmica Grau de vulnerabilitat econòmica % Ajuda (màx. 650,00 euros) Fins a 1 IPREM a 9 100 % b 8 90 % c 7 80 % Fins a 15 IPREM a 8 90 % b 7 80 % c 6 70 % Fins a 2 IPREM a 7 80 % b 6 70 % c 5 60 % Fins a 25 IPREM a 6 70 % b 5 60 % c 4 50 % Fins a 3 IPREM a 5 60 % b 4 55 % c 3 50 % Fins a 4 IPREM a 4 55 % b 3 50 % c 2 45 % Fins a 5 IPREM a 3 50 % b 2 45 % c 1 40 % 3. Situacions de vulnerabilitat econòmica als efectes de la determinació de la quantia que s’ha de percebre i documentació acreditativa d’aquests: a) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica a quan acredite documentalment pertànyer a algun dels següents grups d’especial atenció: 1r. Sol·licituds presentades per persones que tenen la condició de família monoparental: títol expedit segons el que s’estableix en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana. 2n. Sol·licituds presentades per unitats de convivència que constituïsquen família nombrosa: títol de família nombrosa. 3r. Sol·licituds presentades per dones o unitats de convivència amb dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite. 4t. Sol·licituds presentades per víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. 5é. Sol·licituds presentades per persones, o unitats familiars amb algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives o de l’Institut Nacional de la Seguretat Social acreditatiu d’aquest aspecte, o una altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància. 6é. Sol·licitades per joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. 7é. Persones o unitats de convivència en la qual existisca alguna persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental. 8é. Unitats de convivència en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància. 9é. Dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, especialment quan tinguen fill o filles menors exclusivament al seu càrrec: documentació o informes municipals o d’un altre tipus que acrediten aquesta circumstància. b) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica b quan la seua unitat de convivència estiga formada per tres o més membres. Als efectes d’acreditació documental d’aquesta circumstància es prendrà el volant únic d’empadronament. c) Es considerarà que la persona sol·licitant es troba dins del supòsit de vulnerabilitat econòmica c quan la seua unitat de convivència estiga formada entre un o dos2 membres. Als efectes d’acreditació documental d’aquesta circumstància es prendrà el volant únic d’empadronament. 4. La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció del grau de vulnerabilitat econòmica de les persones beneficiàries fins que s’esgote l’import global, de manera que tindran prioritat les persones beneficiàries el grau de vulnerabilitat econòmica de les quals siga major. En el cas que, en esgotar-se l’import global, existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica, tindran prioritat les sol·licituds presentades per dones en situació de família monoparental, víctimes de violència de gènere i les de major edat, per aquest ordre. El grau de vulnerabilitat econòmica es determinarà en funció de la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada i dels ingressos totals de la unitat de convivència segons el seu IPREM. Aquest grau de vulnerabilitat econòmica queda determinat en la taula continguda en l’apartat 2 d’aquest article. 5. La Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana podrà demana a les unitats municipals d’atenció primària del sistema valencià de serveis socials un informe social relatiu a les circumstàncies de vulnerabilitat de les unitats de convivència sol·licitants, si així s’estima oportú. 6. En el supòsit d’haver accedit a les ajudes transitòries de finançament recollides en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, l’ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 3.900,00 euros, amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l’habitatge habitual; l’ajuda es calcularà en els termes assenyalats amb anterioritat. Article 8. Forma i termini de presentació de sol·licituds 1. La sol·licitud es presentarà seguint el model normalitzat, acompanyada sempre de la declaració responsable signada per la persona sol·licitant, juntament amb la documentació requerida: a) Si es disposa de certificat digital, la sol·licitud d’ajuda podrà ser presentada per la persona interessada de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a aquest efecte i anomenat «Ajuda per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual». En la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (http://www.habitatge.gva.es) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. També s’admetran les sol·licituds presentades telemàticament per titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d’uns altres. b) Si no es disposa de certificat digital, la persona interessada haurà d’emplenar electrònicament el formulari de sol·licitud d’ajuda disponible en la pàgina web assenyalada en l’apartat anterior i se n’imprimirà el justificant. Aquest justificant constituirà l’imprés de sol·licitud i haurà de presentar-se degudament signat en els registres habilitats i, preferiblement, en les seus dels serveis territorials d’Habitatge i Arquitectura bioclimàtica. A més, els serveis territorials oferiran un punt d’accés a internet i, per a aquells casos que el requerisquen, es podrà facilitar ajuda mitjançant cita prèvia. La sol·licitud emplenada en els termes assenyalats en l’apartat anterior podrà ser presentada en qualsevol altre registre establit per la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’emplenament electrònic del formulari de sol·licitud per les persones peticionàries que no disposen de certificat digital no implicarà, per si mateix, que s’haja sol·licitat l’ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la concessió. Si no es presenta el justificant degudament subscrit per la peticionària de l’ajuda acompanyat de la documentació requerida en algun dels registres d’entrada assenyalats en l’apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en aquest decret, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada. 2. Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Per a això es podrà habilitar l personal dels ajuntaments o mancomunitats mitjançant la presentació de la credencial subscrita degudament en formulari normalitzat disponible en el web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 3. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l’establit en aquest decret serà inadmesa. 4. Les circumstàncies declarades en el full d’autobaremació i no acreditades en tots els seus punts no es computaran. Si la sol·licitant de l’ajuda no poguera aportar algun dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que li impedeixen tal aportació. 5. La sol·licitud de les ajudes implicarà l’autorització de les interessades perquè l’Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessari per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les seues normes de desplegament. 6. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà hàbil de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a les 09.00 hores, i romandrà obert fins a les 12.00 hores del 30 de juny de 2020. 7. Només s’admetrà una sol·licitud per persona o unitat familiar. Article 9. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud 1. Juntament amb el model normalitzat de la sol·licitud que inclou l’autobaremació subscrita per l’arrendatària, es presentarà la següent documentació: a) Documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica i social de la persona beneficiària o unitat de convivència relacionada en l’article 6, així com dels supòsits d’especial protecció de l’article 7. b) Còpia completa del contracte d’arrendament en vigor, amb esment exprés de l’import del lloguer de l’habitatge i de la duració mínima d’un any signat per la part arrendadora i arrendatària. El contracte d’arrendament haurà d’estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l’empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics. El contracte d’arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora. c) Acreditació del pagament de les últimes tres mensualitats, llevat que el contracte tinguera una vigència de menor termini, i en aquest cas s’acreditarà el pagament des de l’inici del contracte. d) Imprés model de domiciliació bancària. e) En cas d’actuar mitjançant representant, s’aportarà n formulari relatiu a la representació. f) En el cas que l’ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament recollides en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la Covid-19 i contretes per arrendatàries d’habitatge habitual, a la devolució del qual no pogueren fer front, certificat expedit per l’entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i quantia d’aquest. g) Autorització de les persones interessades, inclosa en el mateix model normalitzat assenyalat en l’apartat anterior, per a permetre a l’Administració de la Generalitat el tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que siga necessària per a la gestió de les ajudes, tot això de conformitat amb el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cadascun dels membres de la unitat de convivència major de setze anys seran comprovades per l’Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats. L’autorització haurà de ser signada per tots els membres de la unitat de convivència majors de setze anys. 2. En el cas que la persona sol·licitant s’opose expressament al fet que la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habittage i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana sol·licite, a través de la Plataforma Autonòmica d’Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa a les següents circumstàncies, haurà d’aportar la corresponent documentació acreditativa: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si escau, de la seua representant. b) Vida Laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social. c) Certificat positiu de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d’hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. d) Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària relatiu als rendiments d’activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries. Article 10. Instrucció 1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d’habitatge i arquitectura bioclimàtica. 2. El criteri per a la concessió de la subvenció serà el que s’estableix en l’apartat 4 de l’article 7, fins a esgotar el crèdit disponible. 3. L’esmena d’aquestes sol·licituds es realitzarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d’acord amb el que es preveu en la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Les sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació del llistat mitjançant un missatge de text SMS. 4. Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe i formularà la proposta de concessió a l’òrgan competent per a resoldre. Article 11. Resolució i recursos 1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana. 2. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari. 3. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà el que es preveu en la Llei 39/2015. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre’s desestimada. La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb el que es disposa en el article 40 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici de la remissió, mitjançant un missatge de text o SMS, de la informació sobre el lloc on es publicarà la resolució de la seua sol·licitud d’ajuda a la persona beneficiària que haja facilitat un número de telèfon mòbil a aquest efecte. La publicació es realitzarà respectant en tot cas els drets reconeguts en la Llei orgànica 3/2018. 4. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Article 12. Forma de pagament 1. La liquidació i pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L’import de l’ajuda es lliurarà d’una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió. 2. No obstant l’anterior, podrà acordar-se que el pagament es realitze directament a l’arrendadora per compte de l’arrendatària en el cas que no s’haguera satisfet el pagament del lloguer per l’arrendatària, llevat que s’haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes foren coincidents. 3. En tot cas, quan s’haja concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, la quantia de l’ajuda concedida haurà de destinar-se a l’amortització del préstec. Únicament quan s’haja cancel·lat la totalitat del préstec, i l’import d’aquest siga inferior al de l’ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors d’aquella fins a arribar al total de l’ajuda rebuda. Article 13. Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries 1. La persona o la unitat familiar beneficiària queda obligada a mantindre el domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte d’ajuda, durant els sis mesos per què es concedeix l’ajuda. 2. Les persones beneficiàries de les ajudes estaran obligades a comunicar immediatament a l’administració concedent qualsevol modificació de les condicions o requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l’ajuda. En aquest supòsit, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l’ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret. 3. Així mateix, en virtut del que s’estableix en la Llei 38/2003, la part beneficiària queda obligada a: a) Facilitar qualsevol document o informació que l’Administració de la Generalitat considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre’s a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides. c) Comunicar l’obtenció d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. Article 14. Justificació de l’ajuda concedida 1. Les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes han d’aportar la documentació bancària que acredite de manera indubtable que han abonat, en el compte la titularitat del qual correspon a la part arrendadora, la renda corresponent als mesos per als quals s’ha concedit l’ajuda com a mitjà de justificació de la subvenció concedida. En el cas que l’ajuda concedida ho fora per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagueren pogut concedir-li per al pagament de la renda de lloguer, haurà d’aportar-se, a més, un certificat expedit per l’entitat bancària corresponent acreditatiu que l’ajuda concedida ha sigut destinada a l’amortització del préstec. 2. La documentació justificativa dels pagaments podrà presentar-se en paper o mitjançant el procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat(www.gva.es). Per a això es disposarà d’un termini de tres mesos a comptar des de la finalització del termini de sis mesos corresponents al període per al qual es concedeix l’ajuda, perquè s’aporte la documentació acreditativa que justifique la finalitat de la subvenció. Article 15. Control i reintegrament 1. La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l’atorgament de les ajudes. L’incompliment d’aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l’expedient donaran lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que generaran els corresponents interessos de demora. En particular, pertocarà el reintegrament total de l’ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades. Així mateix, correspondrà el reintegrament per l’import no justificat en els casos en què la renda abonada per l’arrendament siga inferior a la subvenció concedida. 2. D’acord amb el que es disposa en l’article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, es perdrà el dret a la subvenció o es reintegrarà aquesta quan la subvenció es destine a la realització d’una activitat o al compliment d’una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre. En qualsevol cas, hi serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015 i en la Llei 38/2003. 3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d’acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015. Article 16. Compatibilitat de l’ajuda Amb independència que s’haja subscrit o no un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l’article 9 del Reial decret llei 11/2020, l’ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que percebera la persona arrendatària, fins i tot si fora amb càrrec al Pla estatal d’habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100 % de l’import del lloguer del mateix període. En cas de superar-lo, si l’ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduiria en la quantia necessària fins a complir aquest límit. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. Normativa aplicable 1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,;el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament, i altres normatives concordants, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 2. En aplicació de l’apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, la suspensió de terminis no s’aplicarà al procediment de concessió d’aquestes ajudes, per ser un procediment referit a situacions estretament vinculades als fets que justifiquen l’estat d’alarma. DISPOSICIONS FINALS Primer. Habilitació S’habilita la persona titular de la Direcció General d’Emergència Habitacional, Funció Social de l’Habitatge i Observatori de l’Hàbitat i la Segregació Urbana, o l’òrgan en què aquesta delegue, per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l’aplicació i execució d’aquest decret. Segona. Efectes Aquest decret produirà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de publicar-se, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10, 44 i 46 de l’esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. València, 24 d’abril de 2020 El president de la Generalitat XIMO PUIG I FERRER El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *