Despeses de la llar CATALUNYA

DECRET LLEI 7/2018, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col•lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Exposició de motius
La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, un dels instruments de lluita contra la pobresa que estableix el Parlament de Catalunya, formula un conjunt de prestacions i actuacions que tenen com a finalitat donar suport adequat a totes les persones que ho necessiten i atendre’n les necessitats bàsiques de la vida. A més, assenyala la importància d’establir ajuts assistencials per a persones amb pensions molt baixes, una bona part de les quals són persones grans, i garanteix uns ingressos econòmics dignes a les persones en situació de necessitat, és a dir, la situació derivada de qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany.
Una de les prestacions creades per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, és la prestació per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col•lectius que regula l’article 20, que té com a destinatàries les persones que no poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartia aquestes despeses, i de qui depenia econòmicament, ha mort.
La quantia mensual d’aquesta prestació, així com el límit màxim d’ingressos per poder ser beneficiari, s’estableixen anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
L’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2018 no va ser possible per la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017. Per tant, es va produir la pròrroga de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i no es va poder actualitzar la seva disposició addicional trenta-quatrena que, en relació amb la prestació per al manteniment de les despeses la llar per a determinats col•lectius, establia el límit d’ingressos totals anuals per tenir dret a accedir a la prestació i el límit d’ingressos totals anuals per continuar percebent la prestació per les persones que ja n’eren perceptores.
La disposició addicional cinquanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va establir que per a tot l’any 2018 les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social s’incrementarien en un 2,75% addicional al 0,25% d’augment experimentat per aquestes pensions el gener d’aquest any 2018.
Aquest increment total de les quanties mínimes de les pensions contributives del Sistema de la Seguretat Social pot suposar la reducció de l’import o fins i tot l’extinció del dret de la persona perceptora de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar, en superar els seus ingressos el límit que estableix la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
Per tant, amb la conjunció d’aquestes dues circumstàncies extraordinàries (pròrroga pressupostària a la Generalitat de Catalunya i increment extraordinari de les pensions estatals amb efectes retroactius de set mesos), s’ha produït aquesta situació indesitjable que afecta persones perceptores de prestacions contributives del Sistema de Seguretat Social en el seu import mínim.
En conseqüència, és urgent i respon a criteris de justícia social evitar aquest efecte col•lateral involuntari i no pretès de pèrdua de drets adquirits. Per això, mitjançant l’aprovació d’aquest Decret llei, el Govern de la Generalitat pretén garantir que totes les persones que ja n’eren beneficiàries puguin continuar percebent la prestació que preveu l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, amb efectes de l’1 de gener de 2018.
Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció normativa immediata per part del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu imprescindible per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no pot ser atesa recorrent al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies i del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Continuïtat en la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col•lectius que regula l’article 20 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
Les persones beneficiàries d’una pensió contributiva de la Seguretat Social que com a conseqüència de l’increment experimentat en la mateixa pensió per la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2018 hagin vist reduït o hagin perdut el seu dret a percebre la prestació per al manteniment de les despeses de la llar com a conseqüència de la superació del topall d’ingressos que preveu la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, continuaran percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar fins a l’entrada en vigor de la propera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Quanties percebudes en virtut de la normativa anterior
No són exigibles les quanties percebudes per les persones beneficiàries de la prestació objecte d’aquest Decret llei que hagin estat meritades en excés des de l’1 de gener de 2018, amb motiu de l’entrada en vigor de la disposició addicional cinquanta-unena, apartat 3, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Disposicions finals

Primera
Habilitació
Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les disposicions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

Segona
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 20 de novembre de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Chakir El Homrani Lesfar
Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *