Direccions insulars i les secretaries tècniques Illes Balears

Decret de la Presidència pel qual es modifica el Decret de dia 6 de juliol de 2015 pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s’han d’estructurar els departaments [sc name=”secretario” ]

Text

El president del Consell Insular de Mallorca, el dia 7 de juny de 2017, va resoldre:

«1.El president, mitjançant el Decret de dia 6 de juliol de 2015, va crear les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s’havien d’estructurar els departaments.

  1. Es considera necessari modificar l’estructura per millorar el funcionament del Consell Insular de Mallorca.

Fonaments

En l’art. 30 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) i modificat per diversos acords posteriors, es determina que cada departament del Consell de Mallorca es pot estructurar internament en una direcció insular o en més direccions insulars, que són òrgans directius als quals correspon la gestió, sota la direcció del conseller executiu corresponent, de les diverses àrees funcionalment homogènies que conformen el departament respectiu.

Per això, resolc:

  1. 1. Modificar el Decret de dia 6 de juliol de 2015 pel qual es creen les direccions insulars i les secretaries tècniques en què s’han d’estructurar els departaments i crear les direccions insulars següents:

– Departament de Participació Ciutadana i Presidència

Direcció Insular de Participació Ciutadana

Direcció Insular de Comunicació

Direcció Insular de Política Lingüística

Direcció Insular de Promoció Sociocultural

– Departament d’Economia i Hisenda

Direcció Insular de Foment de l’Economia Local i Artesania

Direcció Insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes

Direcció Insular de Turisme

– Departament de Territori i Infraestructures

Direcció Insular de Seguretat Vial i Activitats Classificades

– Departament de Desenvolupament Local

Direcció Insular de Joventut

En conseqüència, l’estructura interna dels departaments que integren el Govern del Consell Insular de Mallorca és la següent:

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Cultura

Direcció Insular d’Esports

Direcció Insular de Patrimoni

Departament de Participació Ciutadana i Presidència

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals

Direcció Insular de Participació Ciutadana

Direcció Insular d’Igualtat

Direcció Insular de Comunicació

Direcció Insular de Política Lingüística

Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Departament d’Economia i Hisenda

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Foment de l’Economia Local i Artesania

Direcció Insular d’Hisenda, Pressuposts i Projectes

Direcció Insular de Turisme

Departament de Territori i Infraestructures

Secretaria tècnica

Direcció Insular de Territori i Paisatge

Direcció Insular d’Urbanisme

Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat

Direcció Insular de Seguretat Vial i Activitats Classificades

Departament de Benestar i Drets Socials

Direcció Insular d’Atenció a la Dependència

Direcció Insular de Persones amb Discapacitat

Direcció Insular de Menors i Família

Direcció Insular d’Inclusió Social

Departament de Medi Ambient

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Medi Ambient

Direcció Insular de Residus

Departament de Desenvolupament Local

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça

Direcció Insular d’Emergències

Direcció Insular de Joventut

Departament de Modernització i Funció Pública

Secretaria Tècnica

Direcció Insular de Funció Pública

Direcció Insular de Modernització i Innovació

  1. 2. El Departament d’Economia i Hisenda i el Departament de Modernització i Funció Pública han d’adoptar les mesures necessàries d’assignació i redistribució de mitjans humans, econòmics i materials per fer efectiva l’estructura de l’Administració que s’estableix en aquest Decret i, a aquest efecte, poden dictar les disposicions pertinents.
  2. 3. Publicar el contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s’hi publica.
  3. 4. Publicar el contingut d’aquesta resolució en la Seu electrònica del Consell de Mallorca.
  4. 5. Derogar totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen al que s’estableix en aquest decret.

 

  1. 6. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tengui lloc.»

 

Palma, 8 de juny de 2017

Per delegació del president, el secretari general

(Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB nº. 114, de 28 de juliol de 2015)

Jeroni M. Mas Rigo

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *