Festes locals a Catalunya per a l’any 2018

ORDRE TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2018

[sc name=”Personal al servicio de la Administración Local” ]
(Ordre de 12 de desembre, publicada al BOE núm. 307, de 19 de desembre).
Vist que els ajuntaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya han formulat les propostes sobre les dues festes locals corresponents al seu municipi i agregats;
Atès que en els municipis respectius les festes locals tenen el caràcter de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, d’acord amb l’article 30.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
Atès que d’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, correspon a l’autoritat laboral la seva determinació i publicació;
Atès el que disposen l’article 170.1.l) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37.2 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny; l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018;
D’acord amb l’article 6 del Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre, que es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d’octubre de 2017, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució (BOE núm.261 de 28.10.2017), i en virtut de les atribucions que em són conferides, disposo:

Article únic
Es fixa el calendari laboral següent de festes de caràcter local per a l’any 2018 a la Comunitat Autònoma de Catalunya distribuïdes per comarques.
En aquesta Ordre també es fan constar els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins el termini concedit.

ALT CAMP

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *