Finançament Sector Públic CATALUNYA

DECRET LLEI 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El president de la Generalitat de Catalunya, Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius La manca d’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 ha comportat la situació de pròrroga pressupostària, en concret de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Vist que l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l’exercici 2019 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar en primer lloc determinades necessitats financeres. Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. D’altra banda amb caràcter general, en període de prorroga pressupostaria no és possible l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública, atès que la pròrroga afecta les normes pressupostàries que no tenen vigència indefinida com és el cas de l’habilitació per aprovar ofertes d’ocupació pública i, a més, el principi d’anualitat de l’oferta d’ocupació pública està vinculat directament a l’anualitat dels pressupostos, atès que s’oferien places vacants que prèviament han estat dotades pressupostàriament. Tanmateix, en determinades condicions i amb l’habilitació prèvia de la normativa expressa, es poden aprovar ofertes d’ocupació pública, d’acord amb la pràctica seguida per diverses administracions públiques. Finalment, mitjançant el Decret llei 6/2018, de 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l’atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, es van suprimir les lletres a i d de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Com que en l’actualitat es realitzen promocions d’habitatges declarats protegits que queden exclosos del règim general d’exempció previst per als habitatges de protecció oficial, es creu necessari mantenir el tipus reduït del 0,1% d’actes jurídics documentats que grava les escriptures que documenten l’adquisició d’habitatges protegits. Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté tres
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7785 – 10.1.20191 /4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19008075-2019
articles i una disposició final. L’article 1 dona resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels avals que siguin necessaris per al 2019, l’article 2 conté determinades previsions en matèria de processos selectius i l’article 3 manté vigent la tributació per actes jurídic documentats en relació a l’adquisició d’habitatges protegits que es va deixar sense efecte el Decret llei 6/2018 de 13 de novembre, per tal de no incrementar la càrrega tributària. A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1 Previsions en matèria financera 1.1 S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2019, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la Llei esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. 1.2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l’exercici 2019, de manera que no s’incrementa el saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2018, llevat dels casos següents: a) El Consorci Hospitalari de Vic, que pot augmentar el seu deute per l’import que derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un màxim de 6.427.280,96 euros. b) L’entitat de dret públic que assumeixi la prestació dels serveis públics de salut a la ciutat de Reus i la seva àrea d’influència, que pot augmentar el seu deute per l’import que es derivi de l’assumpció dels passius financers derivats de la construcció de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, fins a un màxim de 62.700.000 euros. 1.3. S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2019, a autoritzar els avals següents: a. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2019, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració General de l’Estat al Parc Científic de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval és de 52.500.000 euros. b. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir, en tot moment, el percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa i a la cooperativa mateixa, si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada operació. c. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per tal de garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització dels grans premis de la Fórmula 1 dels anys 2019 i 2020. Per a l’any 2019 l’import màxim d’aquest aval no pot superar els 24.155.104,38 dòlars americans més l’increment de preus d’acord amb l’IPC dels Estats Units d’Amèrica publicat al mes d’octubre de 2018. Per a l’any 2020 l’import màxim d’aquest aval no pot superar l’import final del 2019 més l’increment de preus d’acord amb l’IPC dels Estats Units d’Amèrica publicat al mes d’octubre de 2019. d. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic de la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7785 – 10.1.20192 /4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19008075-2019
e.S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2019, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració General de l’Estat al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval és de 7.500.000 euros. f. S’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a prestar l’aval, durant l’exercici 2019, a favor de les entitats financeres que hagin signat el corresponent conveni de col•laboració i en garantia del risc dels préstecs formalitzats per estudiants universitaris per finançar l’import de la matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 6.000.000 d’euros. g.En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinançament o la substitució. h. S’autoritza el Govern a prestar l’aval davant els òrgans de l’Administració Tributària estatal, fins un màxim de 12.000.000 d’euros, per tal de garantir els fraccionaments, ajornaments o suspensió dels actes de gestió tributària en relació amb la constitució de drets de superfície i drets d’arrendament lligats als mateixos. 1.4 S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2019, a autoritzar les garanties següents: a. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una quantia màxima global de 50.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances (ICFF) per a l’atorgament de préstecs pel foment del comerç i el desenvolupament del sector industrial. A aquest efecte el Departament d’Empresa i Coneixement ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d’Empresa i Coneixement. b. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una quantia màxima global de 13.000.000 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de préstecs pel finançament a pimes i autònoms de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura de Catalunya. A aquest efecte el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. c. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una quantia màxima global de 11.795.814,40 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de préstecs pel finançament de les empreses de l’economia social de Catalunya. A aquest efecte el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. d. S’autoritza el Govern a prestar garantia, durant l’exercici 2019, fins a una quantia màxima global de 3.497.767 d’euros, a favor de l’ICF per a l’atorgament de préstecs pel finançament de projectes culturals. A aquest efecte el Departament de Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb l’ICF per constituir un fons de garantia amb càrrec als pressupostos del Departament de Cultura.

Article 2 Oferta d’ocupació pública i promoció professional 1. S’autoritza l’aprovació d’ofertes d’ocupació pública conformades amb les vacants dotades en el pressupost prorrogat sempre que la provisió de les quals es consideri inajornable i prioritària per al funcionament correcte dels serveis públics i de conformitat amb el que s’estableix sobre limitacions derivades de les taxes de reposició establertes a la normativa bàsica aplicable. 2. Durant l’exercici 2019, el Govern ha de facilitar la promoció professional dels funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb la disposició addicional tretzena de la Llei 4/2017, de 28 de març. 3. Les previsions d’aquest article en cap cas poden comportar un increment dels crèdits de despeses de personal prorrogades.

Article 3
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7785 – 10.1.20193 /4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19008075-2019
Previsions en matèria tributària. Escriptures d’adquisició d’habitatges protegits Amb efectes del 16 de novembre del 2018, el tipus de gravamen d’actes jurídics documentats que grava els documents notarials d’adquisició d’habitatges declarats protegits és del 0,1%.

Disposició final Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 8 de gener de 2019

Joaquim Torra i Pla President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Jordi Puigneró i Ferrer Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *