Foment de cadenes curtes i mercats locals en Catalunya

ORDRE ARP/71/2017, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020[sc name=”secretario” ]

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d’execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d’execució C (2015) 9760 final, de 18 de desembre de 2015, i per la Decisió d’execució C (2016) 5998 final, de 16 de setembre de 2016, preveu dins la mesura Foment de les cadenes curtes i els mercats locals l’operació 16.04.01, ajuts destinats a la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

Aquests ajuts donen resposta a la prioritat 3 Fomentar l’organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari, i el focus àrea Millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles, i promoció en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals, establerts en el Reglament (UE) núm. 1305/2013.

D’altra banda, el Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a la venda de proximitat mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la cooperació horitzontal i vertical entre els agents de la cadena de subministrament per a la creació i el desenvolupament de cadenes de distribució curta i mercats locals i per a les activitats de promoció en un context local relacionat amb el desenvolupament de cadenes de distribució curtes i mercats locals que es publiquen en l’annex 1.

 

Article 2

Aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds que figura en l’annex 2, per a aquelles que optin per aquesta modalitat de presentació.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre ARP/1/2016, de 5 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 16.04.01) i es convoquen els corresponents a 2016 (DOGC núm. 7037, de 14 de gener de 2016), la qual només resta d’aplicació als ajuts corresponents a la convocatòria 2016.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

 

Barcelona, 2 de maig de 2017

 

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

–1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és fomentar la cooperació horitzontal i vertical entre els diversos agents implicats en les cadenes curtes de distribució i els mercats locals de productes agroalimentaris.

 

–2 Definicions

Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén per:

 1. a) Venda de proximitat: la definició del Decret 24/2013, de 8 de gener.
 2. b) Venda directa: la realitzada directament per un productor agrari o un grup de productors agraris a un consumidor, sense intermediaris.
 3. c) Cadena curta: aquella en què la venda al consumidor final dels productes agraris del productor o grup de productors, l’efectua la figura de l’intermediari.
 4. d) Mercat local: aquell format exclusivament per productors que fan venda directa dels seus productes i/o operadors que comercialitzin en cadena curta de distribució (productor, intermediari i consumidor final).
 5. e) Agent complementari: altres agents que no pertanyen al sector primari, com ara grups de consumidors, o grups d’agents del sector de la restauració (col·lectiva o no) o del sector del turisme. Han de tenir com a objecte social, entre altres, la promoció i difusió dels productes agroalimentaris en cadenes curtes i mercats locals, la gastronomia i els valors turístics del seu entorn.
 6. f) Agricultor/a titular d’una explotació agrària prioritària: gestiona una explotació que compleix les condicions establertes al capítol III del Decret 44/2012, de 24 d’abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya.
 7. g) Cooperació horitzontal: la que s’estableix entre persones físiques o jurídiques productores agràries. Com a mínim 3 en el cas de productors agraris individuals, o 2 en el cas de grups de productors agraris, o una combinació mínima de 2 productors agraris i 1 grup de productors agraris.
 8. h) Cooperació vertical: la que s’estableix com a mínim entre 3 productors agraris individuals o 1 grup de productors agraris, amb com a mínim un altre agent complementari.
 9. i) Grup de productors agraris: qualsevol tipus d’entitat associativa de productors agraris reconeguda en dret que ven tant els productes dels seus associats com els que ella mateixa obté a partir d’aquests associats. També es consideren grup de productors agraris les cooperatives agràries, les societats agràries de transformació, les agrupacions de productors i llurs federacions o associacions.
 10. j) Jove agricultor: la persona que en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut no té més de 40 anys, té la capacitació i les competències professionals establertes a l’annex 1, relatiu als ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores, de l’Ordre ARP/42/2017, de 22 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació, i s’estableix en una explotació agrària per primera vegada com a titular d’aquella explotació, individualment o com a cotitular o com a soci/sòcia d’una persona jurídica.
 11. k) Nous projectes: aquells començats a partir de l’1 de gener de 2014.
 12. l) Partenariat d’interès: l’agrupació de diverses persones, físiques i/o jurídiques, que, sense constituir una nova entitat jurídica, col·laboren per realitzar actuacions conjuntes. Es farà mitjançant un conveni signat per tots els membres del partenariat, on s’especificaran els punts descrits al punt 9. El nombre màxim de components serà de 5. Un d’aquests membres actuarà com a líder, que és qui presentarà la sol·licitud en nom del partenariat, i serà l’interlocutor amb el DARP a efectes d’aquest ajut.
 13. m) Productor agrari: és el/la titular d’una explotació agrària d’acord amb la definició del Decret 44/2012, de 24 d’abril, pel qual es crea el Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya, segons la qual és la persona física o jurídica que exerceix la seva activitat organitzant els béns i drets integrants de l’explotació amb criteris empresarials i assumint els riscos i responsabilitats civil, social, fiscal, sanitària i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l’explotació, amb independència de qui tingui la propietat dels elements. Als efectes d’una explotació ramadera, s’entén també com a titular la persona responsable del bestiar encara que sigui amb caràcter temporal.
 14. n) Sector productiu: s’entendran com a tals fruita fresca, fruita seca, horta, lleguminoses, olives i oli d’oliva, raïm i vi, cereals, altres productes vegetals, carn i derivats carnis del porcí, carn i derivats carnis del vacum, carn i derivats carnis de l’aviram i ous, carn i derivats carnis de l’oví i el cabrum, carn i derivats carnis del conill, llet i derivats lactis, mel i altres productes animals.

 

–3 Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i/o jurídiques agrupades per desenvolupar un programa de cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals de productes agroalimentaris que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

3.1 Els nous projectes de cooperació gestionats de les maneres següents:

 1. a) Dins de la cooperació horitzontal (tots els agents pertanyen al sector primari)

– Partenariat d’interès. Com a mínim, els seus components seran 3 en el cas de productors agraris individuals, 2 en el cas de grups de productors agraris, o una combinació mínima de 2 productors agraris i 1 grup de productors agraris. Com a màxim, podrà estar constituït per 5 membres. Atès que el partenariat no adopta cap fórmula de persona jurídica, es consideraran beneficiaris cadascun dels seus membres.

– Entitat amb personalitat jurídica. Com a mínim, els seus components seran 3 en el cas de productors agraris individuals, 2 en el cas de grups de productors agraris, o una combinació mínima de 2 productors agraris i 1 grup de productors agraris. La beneficiària de l’ajut és l’entitat amb personalitat jurídica.

 1. b) Dins de la cooperació vertical (hi ha agents del sector primari amb d’altres sectors)

– Partenariat d’interès. Com a mínim, podrà estar constituït per 3 productors agraris individuals o 1 grup de productors agraris, i com a mínim 1 agent complementari definit al punt 2 e). Com a màxim, podrà estar constituït per 5 membres i es consideraran beneficiaris cadascun d’ells.

– Entitats amb personalitat jurídica. Com a mínim, podrà estar constituïda per 3 productors agraris individuals o 1 grup de productors agraris, i com a mínim 1 agent complementari definit al punt 2 e). La beneficiària de l’ajut és l’entitat amb personalitat jurídica.

3.2 Tant en la cooperació horitzontal com en la vertical, no caldrà partenariat en els cas de les federacions o associacions de cooperatives o societats agràries de transformació que presentin un projecte de cooperació amb els seus associats o una part d’ells, per al foment de les cadenes curtes i els mercats locals.

3.3 En el cas d’associacions i fundacions, han de tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012. Podran participar en la cooperació horitzontal soles, sense necessitat de cooperar amb un altre grup de productors agraris, sempre que en els seus estatuts tinguin com a finalitat principal el foment de les cadenes curtes o els mercats locals, i alhora hauran d’estar formades exclusivament per productors titulars d’explotacions agràries.

3.4 En el cas de fundacions, a més, hauran d’haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

3.5 Els productors agraris beneficiaris de l’ajut han d’estar registrats al Registre d’Explotacions Agrícoles o Ramaderes del Sistema Integrat d’Explotacions Agràries de Catalunya, que es realitza mitjançant la DUN. No són objecte de l’ajut aquells projectes que incloguin productors sense titularitat agrària.

3.6 No s’acceptaran aquells projectes dels quals es desprengui la creació de condicions artificials i no responguin a una actuació real de cooperació conjunta per assolir les finalitats d’aquests ajuts. Així mateix, les persones sol·licitants de l’ajut no podran ser alhora proveïdors de les actuacions subvencionables, excepte en les despeses de personal.

3.7 Les empreses amb 50 o més treballadors han de complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

3.8 Les empreses de plantilla igual o superior a 25 persones han de disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

3.9 Les empreses i entitats no han d’haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. Les empreses de més de 250 treballadors, a més, han de disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

 

–4 Despeses subvencionables

4.1 Són susceptibles de subvenció les actuacions següents:

 1. a) Despeses d’estudis per elaborar el conveni de cooperació i viabilitat del projecte.
 2. b) Despeses de funcionament:

– Activitats d’animació, coordinació i relacions públiques.

– Desenvolupament de programes informàtics.

– Despeses de constitució i funcionament: gestoria, formació, xarxes socials i personal.

 1. c) Despeses directes: lloguer del punt de venda i estudis de viabilitat.
 2. d) Despeses de promoció dels productes comercialitzats.
 3. e) Adquisició de nova maquinària i equipaments, disseny i registre de marques col·lectives, i adquisició de programes informàtics; tot això, sempre que estiguin destinats únicament a les activitats pròpies de comercialització emmarcades dins del projecte de cooperació horitzontal.

4.2 L’import mínim de despesa per persona beneficiària és de 400,00 euros certificats.

4.3 Per a un mateix projecte de cooperació, es podran sol·licitar ajuts durant 3 anys consecutius.

Únicament es podran sol·licitar 1 any: les despeses d’estudis per elaborar el conveni de cooperació i viabilitat del projecte; despeses de constitució; i disseny i registre de marques col·lectives. L’adquisició de nova maquinària, equipaments i programes informàtics únicament podrà sol·licitar-se 1 any quan sigui per a la mateixa finalitat.

4.4 Llevat dels costos de caràcter general descrits en l’article 45.2 c) del Reglament (UE) núm. 1305/2013, únicament es consideren subvencionables les despeses efectuades després de la data de presentació de la sol·licitud d’ajut, i anteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establert en la resolució de concessió de l’ajut.

4.5 En el cas de despeses corresponents a funcionament, caldrà afegir també la previsió de l’article 61 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, el qual preveu que seran subvencionables els tipus de despeses següents: despeses d’explotació; de personal; de formació; de relacions públiques; financeres, i de xarxa.

4.6 No s’admeten despeses per aspectes relacionats únicament amb un dels membres del partenariat. Han de ser actuacions conjuntes que afectin el projecte comú i no només a qui suporta la despesa econòmica de la factura emesa.

 

–5 Tipus i quantia dels ajuts

5.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions detallades al punt 4.1 d’aquestes bases.

5.2 L’import total rebut de l’ajut relacionat amb les actuacions a, b, c i d del punt 4.1 és del 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 40.000,00 euros. En els projectes que desenvolupin actuacions del punt 4.1 e), l’ajut és del 40% de les despeses subvencionables amb un màxim de 80.000,00 euros destinats únicament a nova maquinària i equipaments.

5.3 L’ajut se sotmet a les limitacions següents:

 1. a) L’import subvencionat per les despeses de personal no podrà sobrepassar més del 15% del total sol·licitat i del total presentat en la justificació de l’ajut. No se subvencionaran les dietes de personal.
 2. b) L’import subvencionat per als estudis de viabilitat i d’elaboració dels convenis no podrà sobrepassar conjuntament el 10% del total sol·licitat i del total presentat en la justificació de l’ajut.

5.4 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que determina la convocatòria corresponent.

5.5 La quantia dels ajuts es determinarà segons l’aplicació dels criteris d’admissibilitat i la intensitat d’ajut fixada en els punts anteriors d’aquest mateix punt. Un cop determinada la quantia d’ajuts, s’aplicaran els criteris de priorització que estableix el punt 6 d’aquestes bases reguladores a fi d’ordenar les sol·licituds de major a menor puntuació. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en el punt 6.2, i aquelles que tot i obtenir aquesta puntuació mínima no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària, es desestimaran.

5.6 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

–6 Criteris de priorització

6.1 Les sol·licituds d’ajut presentades seran valorades en relació amb el compliment dels criteris de prioritat següents:

 1. a) Els productors o grups de productors agraris estan adherits a la Venda de Proximitat:

– Del 76-100%: 20 punts.

– Del 51-75%: 14 punts.

– Del 26-50%: 8 punts.

– Del 10-25%: 4 punts.

 1. b) Cooperació entre productors dels diferents sectors productius definits a l’article 2.

– Més de 5 sectors diferents: 10 punts.

– De 3 a 5 sectors diferents: 7 punts.

– 2 sectors diferents: 4 punts.

 1. c) En el cas de cooperació horitzontal, nombre de productors individuals o la combinació de productors individuals i grups de productors agraris que participen al projecte de cooperació:

– Més de 5 agents: 7 punts.

– 5 agents: 4 punts.

– 4 agents: 2 punts.

I, en el cas de grups de productors agraris:

– Més de 4 grups de productors agraris: 7 punts.

– 4 grups de productors agraris: 4 punts.

– 3 grups de productors agraris: 2 punts.

 1. d) En el cas de cooperació vertical, nombre d’agents complementaris que participen al projecte de cooperació:

– 4 o més agents: 7 punts.

– 3 agents: 4 punts.

– 2 agents: 2 punts.

 1. e) Més del 50% dels productors agraris o dels grups de productors agraris que participen en el projecte de cooperació estan inscrits en algun dels programes de qualitat següents: CCPAE, CCPI, DOP/IGP víniques i no víniques, MQ i etiquetatges facultatius regulats: 5 punts.
 2. f) Projectes de cooperació que tinguin també finalitats socials, o que algun dels agents del projecte de cooperació en tingui: 2 punts.
 3. g) Projectes de cooperació de cadenes curtes en què el destinatari final sigui un col·lectiu de consumidors com la restauració col·lectiva o les agrupacions de consumidors: 2 punts.
 4. h) Més del 50% dels productors agraris que participen en el projecte de cooperació són agricultors titulars d’explotacions agràries prioritàries, tal com defineix el punt 2 f): 2 punts.

La puntuació màxima que es podrà assolir serà de 48 punts.

6.2 Les sol·licituds d’aquest ajut amb puntuació inferior o igual a 5 punts no seran subvencionables perquè no assoleixen els criteris de priorització mínims.

6.3 Si l’import total de les sol·licituds seleccionades d’acord amb el punt 6.2 precedent supera la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació assignada en el punt 6.1. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

Si diverses sol·licituds aconsegueixen la mateixa puntuació i no es disposa de prou pressupost per atendre-les totes, s’aplicarà el criteri de desempat següent: el nombre de joves agricultors i/o dones que formen part del programa de cooperació objecte de l’ajut.

 

–7 Concurrència amb altres ajuts

7.1 Els ajuts regulats en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons Estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, d’acord amb l’establert a l’article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (DOUE L 347, de 20.12.2013).

7.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit del punt anterior. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.

7.3 L’import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de les actuacions subvencionables.

 

–8 Sol·licituds i documentació

8.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han d’adreçar a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries en un imprès normalitzat que es podrà descarregar de l’adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits i presentar, preferentment per via telemàtica, en l’adreça https://seu.gencat.cat en el canal que correspongui, o bé presencialment a les oficines comarcals del DARP, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

8.2 S’ha d’adjuntar a les sol·licituds la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DARP i les dades de la qual no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DARP diferent d’aquella on es va presentar la documentació, caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DARP es va aportar la documentació requerida.

 1. a) En el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’apartat 8.4 d’aquestes bases reguladores, acreditació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti.
 2. b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància, si escau.
 3. c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques, al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici.
 4. d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent emès l’any de la convocatòria. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DARP, no caldrà aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques, al Registre de Cooperatives o al Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), el DARP ho verificarà d’ofici.
 5. e) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.
 6. f) Memòria de les actuacions del projecte de cooperació. Ha d’incloure:

– Objectius.

– Actuacions previstes, diferenciades segons cada un dels tipus descrits al punt 4.1, amb la descripció detallada (lloc, data, assistents, material promocional audiovisual o gràfic generat, etc.) de les diverses despeses relacionades que es preveuen realitzar en cadascuna.

– Paper de cada participant en el desenvolupament.

– Acords per al desenvolupament i seguiment.

– Compromís de finançament signat per cada membre, si s’escau.

– Calendari d’execució previst per accions i tipus de despesa.

– Sectors productius definits al punt 2 m) i comercialitzats al projecte de cooperació.

– Relació de productors amb nom i NIF registrats als diversos programes de qualitat referits en el punt 6.1 e), indicant de quin es tracta en cada cas, si s’escau.

– Relació de productors amb nom i NIF adherits a la Venda de Proximitat, segons estableix el Decret 24/2013, de 8 de gener.

– Relació de productors amb nom i NIF, titulars d’Explotacions Agràries Prioritàries, definits al punt 2 f).

– Si s’escau, finalitats socials del projecte o d’algun dels seus agents.

– En el cas que el destinatari final del projecte de cooperació de cadenes curtes sigui un col·lectiu de consumidors com ara la restauració col·lectiva o les agrupacions de consumidors, cal identificar-lo amb el nom i el NIF.

 1. g) Pressupost complet i detallat de les actuacions en què figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament. En el cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per cadascuna.
 2. h) Descripció dels mitjans humans, tècnics i materials propis o contractats per dur a terme l’actuació.
 3. i) En el cas de partenariats d’interès, s’haurà de presentar el conveni de cooperació definit al punt 9. Quan calgui, es podrà presentar en el seu lloc un compromís de presentar-lo en el termini d’1 mes des de la notificació de la resolució de concessió.
 4. j) Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor (50.000,00 euros per als contractes d’obres i 18.000,00 euros per a la resta de contractes), el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes, que s’hauran d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç.

8.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

 1. a) En el cas dels partenariats d’interès, els compromisos d’execució assumits per cada membre, i també l’import de la subvenció que ha d’aplicar cadascun, els quals tenen la consideració de beneficiaris.
 2. b) En el cas dels partenariats d’interès que realitzen actuacions referides al punt 4.1 e) el compromís de mantenir el partenariat d’interès 5 anys, a comptar des de la data de pagament final de l’ajut.
 3. c) Les declaracions responsables d’elegibilitat i priorització.
 4. d) El compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut. En el cas dels partenariats d’interès, no constituïts com a persona jurídica, s’haurà d’indicar el de cadascun dels membres.
 5. e) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 6. f) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst en el punt 7 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En el cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar-ne la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.
 7. g) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
 8. h) Si fos el cas, compromís de mantenir la maquinària i els equipaments 5 anys, a comptar des de la data de pagament final de l’ajut.
 9. i) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració segons la qual l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.
 10. j) En el cas d’empreses i entitats, no haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. En el cas d’empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
 11. k) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 12. l) En el cas de fundacions, a més, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 13. m) En el cas d’establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística.
 14. n) En el cas que l’ajut subvencioni activitats que impliquin contacte habitual amb menors, disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat abans de la resolució de concessió, per acreditar que el personal de l’empresa o entitat que sol·licita l’ajut no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte o l’activitat subvencionada, es compromet a fer-ne la comprovació oportuna.
 15. o) Si la persona beneficiària o l’acció subvencionable es consideren exemptes d’IVA, declaració responsable al·legant aquest punt i quin és l’apartat de l’article 20 de la Llei 37/1992, que regula les exempcions a l’IVA, al qual s’acull per declarar-s’hi.

8.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

8.5 No s’admetran modificacions de la sol·licitud amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de la sol·licitud indicada en la convocatòria corresponent.

 

-9 Conveni de cooperació

9.1 En el cas de parternariats d’interès definits al punt 2 l, tots els seus membres han de signar un conveni. Es podrà presentar en el moment de fer la sol·licitud o en el termini d’un mes des de la notificació de la resolució de concessió, tal com especifica el punt 8.2 i). Sense perjudici del contingut de la memòria descrita al punt 8.2 f), aquest conveni ha d’establir clarament, com a mínim, el següent:

 1. a) Els objectius del partenariat.
 2. b) Les actuacions de cadascun dels participants i la participació econòmica.
 3. c) Designar els beneficiaris i també el líder. Aquest darrer serà qui farà la sol·licitud.
 4. d) El compromís escrit d’execució assumit per cadascun dels membres del partenariat, ratificat pels òrgans de decisió de cada persona jurídica, si s’escau, amb el nom, adreça, telèfon, NIF i adreça de correu electrònic dels membres del grup i del líder del projecte, i si calgués també la persona de contacte.
 5. e) Als efectes de complir la finalitat de la cooperació horitzontal o vertical, i els compromisos dels apartats 10.4 i 10.5, si algun dels membres del partenariat efectua una despesa per a l’adquisició de nova maquinaria i equipaments, el disseny i registre de marques col·lectives, i l’adquisició de programes informàtics, s’haurà de descriure com es garantirà l’ús cooperatiu d’aquesta despesa per la resta de membres del partenariat.

9.2 S’han d’establir procediments interns que garanteixin la transparència en el seu funcionament i la presa de decisions i evitin situacions de conflicte d’interessos.

9.3 Els membres del partenariat d’interès es faran responsables dels seus compromisos d’acord amb el conveni de cooperació signat.

 

-10 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries

Sense perjudici dels compromisos establerts per a cada línia d’ajut, les persones beneficiàries es comprometen mitjançant la signatura de la sol·licitud de l’ajut a:

10.1 Informar el públic sobre l’ajut obtingut del FEADER durant la realització d’una operació i el període de manteniment de compromisos de la manera següent:

 1. a) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d’haver-n’hi, una breu descripció de l’operació quan es pugui establir un vincle entre l’objecte del lloc web i l’ajut prestat a l’operació, en proporció al nivell d’ajut, amb els seus objectius i resultats, i destacant l’ajut financer de la Unió Europea.
 2. b) En el cas d’operacions en el marc del PDR no compreses en la lletra c) que rebin un ajut públic total superior a 50.000,00 euros, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o una placa (mida mínima A4) amb informació sobre el projecte, on es destacarà l’ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.
 3. c) Els panells, plaques, cartells i llocs web portaran una descripció del projecte o de l’operació i els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l’annex III del Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, les plaques, els cartells o la pàgina web. A més, seguiran les pautes del Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) (http://www.gencat.cat/piv).

10.2 Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o a altres organismes designats per aquesta Direcció General tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l’avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

10.3 Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l’operació finançada amb càrrec al FEADER. En el cas de les persones físiques subjectes al règim d’estimació objectiva que tributen amb el sistema de mòduls, l’obligació fiscal consisteix a conservar les factures emeses i les rebudes, i també els justificants dels mòduls aplicats, i, en el seu cas, el llibre de registre de béns d’inversió, però no estan obligades a portar comptabilitat. Pel que fa a les obligacions comptables en activitats el rendiment net de les quals es calcula segons el volum d’operacions (agrícoles, forestals i de transformació de productes naturals), s’haurà de portar llibre de registre de vendes o ingressos.

10.4 En el cas de les actuacions referides al punt 4.1 e), mantenir l’activitat i finalitat auxiliada per part de la persona beneficiaria durant els 5 anys posteriors a la data de pagament final de l’ajut. En el cas que aquestes actuacions fossin fetes pels membres d’un partenariat, aquest no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Això implica una durada de com a mínim 5 anys, i constitueix una causa de revocació o reintegrament, si s’escau.

10.5 Comunicar a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries qualsevol modificació en el projecte. En tot cas, no es poden modificar els membres que participen en el projecte de cooperació, ni la seva naturalesa i objecte, ni l’import global del projecte.

 

–11 Tramitació

11.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

11.2 Els actes de tràmit que hagi de notificar l’òrgan instructor o el concedent es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l’imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar el potencial beneficiari de quan s’efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

11.3 L’òrgan instructor i l’òrgan competent per dictar la resolució són els que fixi la convocatòria corresponent.

11.4 La comissió de valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.

11.5 La comissió de valoració determinarà l’assignació del pressupost, d’acord amb els criteris de priorització establerts en el punt 6 d’aquestes bases reguladores, i elaborarà una llista de reserva.

11.6 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la comissió de valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan competent per resoldre.

 

-12 Inadmissió i desistiment

12.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu el punt 8 o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades.

12.4 La persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor ho ha d’acceptar.

 

-13 Resolució

13.1 Figuraran en la resolució de concessió, com a mínim, l’import de les despeses aprovades, el percentatge i l’import de la subvenció aprovada, la procedència dels fons amb què es finança l’ajut i l’import que prové del FEADER (indicant a quina prioritat, mesura i operació del Programa pertany l’ajut), i també la resta de fons, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària i el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Administració tributària, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.

13.2 La resolució s’efectuarà mitjançant publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, i indicarà els recursos que escauen, l’òrgan davant el qual s’han d’interposar i el termini per interposar-los. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l’imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d’informar el potencial beneficiari de quan s’efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

13.3 La resolució de concessió es pot modificar en el cas d’alteració de les condicions que en van determinar l’atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea.

13.4 En els cas dels partenariats d’interès, constaran els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, i també l’import de la subvenció que ha d’aplicar cadascun, els quals també tenen la consideració de beneficiaris.

 

–14 Justificació i pagament

14.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que indiqui la convocatòria corresponent.

14.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l’ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.

14.3 La documentació justificativa a presentar és la següent:

 1. a) Sol·licitud de pagament de l’ajut, d’acord amb l’imprès normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DARP o al web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts. En el cas de partenariats d’interès, aquesta sol·licitud haurà de ser individual per a cadascun dels membres.
 2. b) Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar de la seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini o obtenir en qualsevol dependència del DARP. En el cas de partenariats d’interès, aquest compte haurà de ser individual per a cadascun dels membres.

El compte justificatiu ha de contenir:

 1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

– Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament.

– Si la subvenció s’atorga d’acord amb un pressupost, s’ha de presentar una liquidació on s’indiquin i, si és el cas, es motivin les desviacions respecte del pressupost inicial.

– Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor. Aquestes factures i justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d’ajut, i anteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establert a la resolució de convocatòria.

– Quan correspongui, indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals i/o indirectes, llevat del cas que l’import es fixi a tant alçat.

– Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s’imputen parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

– Si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicables i dels interessos que se’n derivin.

– Acreditació del compliment de les obligacions contingudes en el punt 10.

 1. Evidències gràfiques i audiovisuals de totes les actuacions realitzades i exemplar de mostra del material promocional subvencionable.

14.4 Els òrgans competents del DARP comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes, les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DARP.

14.5 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades, i s’efectuaran dins l’exercici pressupostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

14.6 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el moment que el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DARP a què es refereix el punt 8.4.

14.7 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

14.8 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

14.9 L’IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció quan sigui susceptible de recuperació o compensació per part del beneficiari. En els casos que el beneficiari o l’acció realitzada per aquest, i que es vol subvencionar, es considerin exempts d’IVA, caldrà especificar, juntament amb una declaració responsable signada pel beneficiari mateix, a quin supòsit de l’article 20 de la Llei 37/1992, que regula les exempcions a l’IVA, s’acull per declarar-s’hi.

 

–15 Revocació de la concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

15.1 L’òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i les seves disposicions d’aplicació, i també en el cas de l’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores.

15.2 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent en els casos que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Igualment, escaurà el reintegrament en els supòsits establerts a l’article 35 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d’11 de març, i l’article 63 del Reglament d’execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

15.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament, i també el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament delegat (UE) núm. 907/20141 de la Comissió i el Reglament d’execució (UE) núm. 908/2014 de la Comissió. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

–16 Incompliments parcials

16.1 D’acord amb l’article 63 del Reglament d’execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol, en els supòsits en què la diferència entre l’import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada presentada per la persona beneficiària i l’import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d’admissibilitat superi el 10%, s’aplicarà una reducció a la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d’admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. En el cas que l’import de la sol·licitud de pagament sigui superior a l’import que figura a la resolució de concessió, l’import sol·licitat s’ajustarà a l’import de la resolució. Aquesta reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l’ajut. No obstant això, no s’aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l’autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l’import no subvencionable, o quan l’autoritat competent adquireixi d’altra manera la convicció que la persona beneficiària no n’és la responsable.

En els controls sobre el terreny, les despeses examinades seran les despeses acumulades contretes respecte de les operacions subvencionables, sense perjudici dels resultats dels anteriors controls sobre el terreny de les esmentades operacions.

16.2 En el cas de les mesures sotmeses al sistema integrat de gestió i control regulat en el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, el règim d’incompliments parcials és el que descriu l’annex corresponent per a cada mesura.

 

–17 Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut i d’inspeccionar les persones beneficiaries per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores i la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel FEADER.

Així mateix, l’exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció de frau, d’acord amb l’establert en els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 1306/2013 i les seves disposicions d’aplicació.

Les actuacions d’inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D’acord amb l’article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l’obligació dels beneficiaris o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l’ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

–18 Infraccions i sancions

Sens perjudici del que estableixen els punts 15 i 16, el règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador a què fa referència el punt anterior.

 

-19 Protecció de dades

19.1 Les dades personals dels beneficiaris podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, el control i l’auditoria, i també de seguiment i avaluació, d’acord amb l’establert en l’article 117.1 del Reglament (UE) 1306/2013. A aquests efectes, assisteixen als beneficiaris els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, i en la normativa de transposició.

19.2 D’altra banda, les persones beneficiàries i les entitats col·laboradores, en el seu cas, si l’objecte de la subvenció inclou el tractament de dades de caràcter personal, han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i aplicant les mesures de seguretat previstes per la normativa europea esmentada en el punt anterior i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Aquestes dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar la subvenció sol·licitada. El DARP és responsable del tractament i la gestió de les dades.

 

-20 Publicitat i transparència

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrària Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

 

 

Annex 2

Tramitació telemàtica de sol·licituds

 

–1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l’annex 1 s’adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d’aquest annex.

 

–2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

 

–3 Registre

L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

–4 Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d’acord amb els criteris establerts a l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d’identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. Si l’import total de la subvenció adjudicada supera un total de 60.000,00 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d’acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

4.2 En el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, per presentar la sol·licitud caldrà el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del/de la representant de l’empresa, d’acord amb l’establert en el paràgraf anterior.

 

–5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l’apartat 2 d’aquest annex es pot fer tots els dies de l’any durant les 24 hores del dia, en els termes d’aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s’entén efectuada el primer dia hàbil següent.

 

–6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d’identificació de l’apartat 4 d’aquest annex.

6.2 L’entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d’incorporar, en tot cas, el número de registre d’entrada, i la data i l’hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

–7 Programes i aplicacions

Els programes i aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *