Impost sobre begudes ensucrades envasades a Catalunya

ORDRE VEH/1/2018, de 15 de gener, per la qual s’aproven els models de subministrament d’informació previstos a l’article 7 del Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]
(Ordre de 15 de gener, publicada al BOE de 19 de gener)
Mitjançant la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radia tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el Parlament de Catalunya va crear l’impost sobre begudes ensucrades envasades i en va regular els elements essencials, de conformitat amb el principi de reserva de llei.
Aquest marc legal s’ha complementat amb el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny, que regula tots els ítems que restaven pendents. En l’àmbit de la gestió de l’impost, l’article 7 del Reglament desenvolupa els articles 73.3 i 74.2 de la Llei i estableix les obligacions formals inherents a l’obligació tributària principal del contribuent i del substitut del contribuent, que consisteixen en l’obligació de presentar una declaració informativa anual relativa a la informació sobre els subjectes intervinents i els productes subministrats. En el seu apartat quart, l’article 7 del Reglament estableix que les condicions, la forma i el termini de presentació d’aquestes declaracions informatives s’han de determinar mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’Hisenda.
Per tot això,
Ordeno:
Article 1
Aprovació dels models de subministrament d’informació
S’aproven els models de subministrament d’informació a què es refereix l’article 7.4 del Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny. Aquests models, el contingut dels quals s’annexa a aquesta Ordre, són de tres tipus:
a) Model 523. Declaració informativa que presenta el distribuïdor substitut del contribuent referida a contribuents
b) Model 524. Declaració informativa que presenta el contribuent referida a distribuïdors no substituts
c) Model 525. Declaració informativa que presenta el distribuïdor no substitut referida a distribuïdors substituts del contribuent
Article 2
Forma i terminis de presentació
La presentació dels models de subministrament d’informació aprovats en aquesta Ordre s’ha de realitzar de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, entre els dies 1 a 28 de febrer de cada exercici, ambdós inclosos. Els models de declaració, que han de tenir el contingut que consta a l’annex d’aquesta Ordre, es poden obtenir en aquesta seu electrònica.
Un cop l’obligat tributari hagi presentat una declaració informativa anual, podrà presentar, en cas que detecti errors o omissions, una nova declaració referida al mateix període, la qual tindrà sempre el caràcter de substitutiva i substituirà la presentada amb anterioritat en tot el seu contingut. A la capçalera de la nova declaració s’indicarà el caràcter de substitutiva.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
Madrid, 15 de gener de 2018
El titular del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
P. s. (Article 6 del Reial decret 944/2017)
Cristóbal Montoro Romero
Ministre d’Hisenda Funció Pública
Annex
Contingut dels models de subministrament d’informació
Les declaracions de subministrament d’informació que es regulen en els apartats 2 i 3 de l’article 7 del Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, aprovat pel Decret 73/2017, de 20 de juny, han de tenir el contingut que s’especifica a continuació.
Model 523. Declaració informativa que presenta el distribuïdor substitut del contribuent referida a contribuents
Bloc 1. Capçalera
Dades Tipus Observacions Obligatori
NIF Alfanumèric – Camp de 9 dígits Sí
Cognoms i nom o raó social Alfanumèric Sí
Exercici Numèric – Camp de 4 dígits amb un valor igual o superior a 2017 Sí
Declaració substitutiva Alfabètic – Valors possibles: sí / no No
Número de justificant de la declaració anterior Numèric – Camp de 13 dígits Només en el cas de declaració substitutiva

Bloc 2. Declaració

Dades Tipus Observacions Obligatori
NIF del contribuent Alfanumèric – Camp de 9 dígits Sí
Cognoms i nom o raó social del contribuent Alfanumèric Sí
Beguda subministrada Alfanumèric Sí
Grams de sucre per cada 100 mil•lilitres Numèric – Màxim 5 dígits, dels quals dos decimals (XXX,XX) Sí
Quantitat subministrada, en litres Numèric – Màxim 11 dígits, dels quals dos decimals (XXXXXXXXX,XX) Sí
Quantitat retornada, en litres Numèric – Màxim 11 dígits, dels quals dos decimals (XXXXXXXXX,XX) No

Model 524. Declaració informativa que presenta el contribuent referida a distribuïdors no substituts

Bloc 1. Capçalera

Dades Tipus Observacions Obligatori
NIF Alfanumèric – Camp de 9 dígits Sí
Cognoms i nom o raó social Alfanumèric Sí
Exercici Numèric – Camp de 4 dígits amb un valor igual o superior a 2017 Sí
Declaració substitutiva Alfabètic – Valors possibles: sí / no No
Número de justificant de la declaració anterior Numèric – Camp de 13 dígits Només en el cas de declaració substitutiva

Bloc 2. Declaració

Dades Tipus Observacions Obligatori
NIF del distribuïdor Alfanumèric – Camp de 9 dígits Sí
Cognoms i nom o raó social del distribuïdor Alfanumèric Sí
Beguda subministrada Alfanumèric Sí
Grams de sucre per cada 100 mil•lilitres Numèric – Màxim 5 dígits, dels quals dos decimals (XXX,XX) Sí
Quantitat subministrada, en litres Numèric – Màxim 11 dígits, dels quals dos decimals (XXXXXXXXX,XX) Sí

Model 525. Declaració informativa que presenta el distribuïdor no substitut referida a distribuïdors substituts del contribuent

Bloc 1. Capçalera

Dades Tipus Observacions Obligatori
NIF Alfanumèric – Camp de 9 dígits Sí
Cognoms i nom o raó social Alfanumèric Sí
Exercici Numèric – Camp de 4 dígits amb un valor igual o superior a 2017 Sí
Declaració substitutiva Alfabètic – Valors possibles: sí / no No
Número de justificant de la declaració anterior Numèric – Camp de 13 dígits Només en el cas de declaració substitutiva

Bloc 2. Declaració

Dades Tipus Observacions Obligatori
NIF del distribuïdor Alfanumèric – Camp de 9 dígits Sí
Cognoms i nom o raó social del distribuïdor Alfanumèric Sí
Beguda subministrada Alfanumèric Sí
Grams de sucre per cada 100 mil•lilitres Numèric – Màxim 5 dígits, dels quals dos decimals (XXX,XX) Sí
Quantitat subministrada, en litres Numèric – Màxim 11 dígits, dels quals dos decimals (XXXXXXXXX,XX)

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *