Lucha contra la corrupción en Baleares

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

[sc name=”secretario” ]

Text

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La qualitat de les organitzacions i dels serveis públics i la qualitat democràtica, en allò que fa referència a l’exercici de l’acció de govern, són un dret de la ciutadania i, en aquest sentit, correspon als poders públics vetlar perquè aquest dret sigui real i efectiu.

La millora de la qualitat democràtica exigeix mesures que frenin la desafecció i afavoreixin que el vincle entre poders públics i confiança de la ciutadania es consolidi i maduri. Amb aquest objectiu, els governs més avançats es doten de mitjans materials i legals i de valors i mecanismes que faciliten la bona manera de fer i el control dels responsables públics.

En els darrers temps, aquest posicionament s’ha traduït en diferents iniciatives governamentals, entre les quals es troben la generació, la publicació i l’impuls de codis ètics basats en els millors exemples d’austeritat i honestedat, i també de transparència i responsabilitat, de les diferents organitzacions públiques i privades, així com la millora de la rendició de comptes, mitjançant l’impuls de la cultura de l’avaluació del disseny, el desenvolupament i els resultats i efectes de les intervencions públiques.

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han de destacar tres iniciatives: la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que crea el Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni; la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives, que regula la transparència i el control dels càrrecs públics de les Illes Balears i crea la denominada Oficina de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears; i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern, que recull principis ètics, regles de conducta i obligacions de governança, i crea l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears, a la qual atribueix funcions de control i investigació, i també la gestió dels registres d’interessos i activitats i de patrimoni.

Malauradament, aquestes iniciatives no s’han desenvolupat en tot l’abast previst, sinó que s’han mantingut disperses, en diferents òrgans i ens, i s’han limitat a l’àmbit autonòmic, sense incloure els àmbits insular i municipal, ni altres ens públics i òrgans estatutaris.

Per contra, hi ha consens en el fet de considerar que el frau i la corrupció són un problema que frena el desenvolupament social i econòmic de la societat i en la necessitat de posar-hi remei.

La persecució i la investigació dels casos de corrupció han deixat de ser tasques en exclusiva pròpies de l’Estat, els partits o els governs autonòmics o municipals, i han passat a ser una prioritat social que s’ha d’exercir mitjançant la implicació ciutadana.

És, per tant, imprescindible posar més mitjans en tot allò que afecta la lluita contra el frau i la corrupció, establir mecanismes de control i fer-los aplicables a tot el sector públic de les Illes Balears.

II

Els governants de les diferents institucions han d’assegurar un alt nivell de bones pràctiques i tractar d’impedir, amb tots els mitjans al seu abast, les que no ho són, mitjançant polítiques, mesures i infraestructures que garanteixin la integritat en l’acció i les iniciatives públiques.

Els gestors públics han d’ajustar les seves actuacions al compliment de la legalitat vigent; han de promoure i respectar els drets humans i les llibertats dels ciutadans i de les ciutadanes; han d’evitar tota actuació que pugui produir discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; i han de vetlar per l’interès general evitant el conflicte d’interessos. No han d’acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge injustificat.

Les activitats públiques rellevants dels governants i gestors públics han de ser transparents; aquests han d’administrar els recursos públics amb austeritat i evitar actuacions que puguin menyscabar la dignitat amb la qual s’ha d’exercir el càrrec públic.

Per això, aquesta llei s’inspira en els principis que informen l’actuació dels governants i dels gestors públics de les Illes Balears.

L’efectivitat de l’aplicació dels principis informadors d’aquesta llei no pot obviar l’establiment de mecanismes de prevenció, control i assessorament, que es concreten en la creació d’una institució específicament adreçada a preservar els principis que informen l’actuació dels governants i dels gestors públics de les Illes Balears.

Per això, es crea l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears i se la dota de les eines necessàries per reforçar la prevenció i l’autocontrol i assegurar les bones pràctiques en l’Administració pública i en el sector públic que s’hi relaciona.

Entre les funcions de l’Oficina destaca la tasca investigadora que se li encomana. És una eina de la lluita contra el frau i la corrupció, i, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, l’Oficina té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos d’ús o de destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit, derivat de conductes que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.

Així, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears té com a finalitats principals fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat; dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen aquesta i altres lleis; i prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

Cal assenyalar que els organismes de control que hi ha a les Illes Balears s’han evidenciat necessaris però insuficients pel que fa a la lluita contra la corrupció.

Per tant, cal crear un organisme nou i específic, coordinat adequadament amb els ens de control existents, per evitar disfuncions i per establir patrons d’actuació conjunta, intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les polítiques públiques i a assolir el màxim grau de transparència.

La creació d’aquesta oficina compleix allò que disposa l’article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, aprovada a Nova York el 31 d’octubre de 2003, pel fet que garanteix l’existència d’un òrgan especialitzat i independent encarregat de prevenir la corrupció.

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’adscriu al Parlament, la qual cosa la legitima i en garanteix la independència i l’autonomia, per tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades.

Correspon al Parlament el control de l’actuació de l’Oficina i el nomenament i el cessament del director o la directora, d’acord amb el que estableix aquesta llei.

En la seva regulació, atenent els referents institucionals europeus, s’ha optat per un model més avançat pel que fa a l’autonomia en l’actuació de l’Oficina, amb la dotació, alhora, de funcions preventives en l’àmbit de la prospecció i de l’avaluació d’àrees de risc.

És necessari que els poders públics de les Illes Balears estableixin mecanismes d’informació a la societat, de control intern de les seves organitzacions i d’avaluació i gestió de riscs en matèria de lluita contra la corrupció. Aquestes funcions són complementàries però també importants, atès que l’Oficina pot instar un procés judicial i actuar com a institució adreçada a constatar eventuals irregularitats i desviacions del poder o com a denunciant qualificat, d’acord amb les seves funcions i potestats.

Des del vessant preventiu, es potencia el paper de la societat civil i s’atorga a l’Oficina la funció d’impulsar iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes a favor de la transparència i l’ètica en l’actuació pública, vertebrant un nou eix de control que pugui derivar en entitats de caràcter civil com, per exemple, observatoris ciutadans de lluita contra el frau o la corrupció.

L’àmbit d’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears comprèn el sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars, de la resta d’ens locals i d’altres òrgans estatutaris i ens públics, inclosos consorcis i mancomunitats, en el marc de les competències que estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, sempre respectant el principi d’autonomia que en cada cas correspongui.

El compliment de les funcions de l’Oficina s’entén sens perjudici de les encomanades a altres òrgans, els quals complementa actuant en diferents estadis operatius, com ara la Intervenció General i institucions com el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes i els equivalents insulars i municipals, i amb exempció de les que corresponen, de manera exclusiva, a l’autoritat judicial i al ministeri fiscal.

Finalment, s’han establert els principis que informen el procediment d’actuació de l’Oficina en matèria d’investigació i inspecció, que han de ser objecte del desenvolupament normatiu. L’actuació de l’Oficina ha de respectar sempre els drets i les garanties dels ciutadans, la presumpció d’innocència i el principi de proporcionalitat.

III

Aquesta llei es desenvolupa en un títol preliminar i tres títols més, trenta-sis articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol preliminar, «Disposicions generals», que està format per tres articles, recull l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els principis generals.

El títol I estableix la creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears amb la finalitat de fomentar els valors i els principis que informen aquesta llei i de dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen aquesta i altres lleis, així com prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

Per garantir-ne la independència i l’autonomia funcional, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’adscriu al Parlament de les Illes Balears.

El títol II regula les obligacions dels càrrecs públics en relació amb la informació sobre declaracions patrimonials.

En el títol III es regula el corresponent règim sancionador, que s’ordena en dos capítols, relatius a infraccions i sancions i a procediment sancionador, respectivament.

 

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta llei és crear i regular l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i exerceix les seves funcions amb plena independència, sotmesa únicament a l’ordenament jurídic.

 

Article 2

Àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació

 1. Aquesta llei és aplicable a:
 2. a) El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental, integrat pels organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que estiguin sota la dependència de l’Administració de la comunitat autònoma o que hi estiguin vinculats.
 3. b) Els consells insulars i els ens que en depenen o s’hi vinculen, inclosos els consorcis.
 4. c) Els municipis i altres ens de l’Administració local de les Illes Balears, i també els ens que en depenen o s’hi vinculen, inclosos mancomunitats i consorcis.
 5. d) El Parlament de les Illes Balears.
 6. e) La Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, el Consell Econòmic i Social, l’Agència Tributària de les Illes Balears i, en general, tots els òrgans estatutaris i les entitats públiques de les Illes Balears.
 7. f) La Universitat de les Illes Balears.
 8. g) Qualsevol ens amb participació pública en la seva personalitat jurídica o que tengui com a origen fons públics en el seu capital social o accionariat.
 9. En conseqüència, entren en l’àmbit d’aplicació de la llei les activitats que, susceptibles de generar frau, corrupció o una situació d’il·legalitat que afecti els interessos generals, duguin a terme els càrrecs públics següents:
 10. a) Els membres del Govern de les Illes Balears, la resta d’alts càrrecs i el personal eventual de l’Administració autonòmica, sigui quina sigui la seva denominació.
 11. b) Les persones titulars dels òrgans directius dels ens que formen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 12. c) Els membres dels òrgans de govern, els càrrecs electes, altres alts càrrecs i el personal eventual dels consells insulars i de la resta d’entitats locals de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva denominació.
 13. d) Els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears.
 14. e) Els càrrecs públics de qualsevol dels òrgans estatutaris i legals quan estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 15. f) Les persones titulars dels òrgans directius de la Universitat de les Illes Balears.
 16. g) Les persones titulars dels òrgans directius de qualsevol entitat o organisme, de dret públic o privat, dependent de qualsevol d’aquests òrgans o que hi estigui vinculat, en tots els aspectes en què aquesta llei ho determini expressament.
 17. L’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, addicionalment, en la mesura que calgui per complir les seves funcions, pot incloure les activitats de persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que, independentment de la seva forma jurídica, siguin perceptores de subvencions públiques, a l’efecte de comprovar la destinació i l’ús de subvencions; gestionin fons públics; prestin serveis públics i els gestionin mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió de serveis públics previstes en dret; o exerceixin potestats administratives, en relació amb la gestió comptable, econòmica i financera del servei o l’obra i amb les altres obligacions que derivin del contracte o de la llei.

 

Article 3

Principis generals

Aquesta llei s’inspira en els principis següents:

 1. a) Principis d’integritat, objectivitat, neutralitat, imparcialitat, confidencialitat i dedicació al servei públic.
 2. b) Principis de legalitat, presumpció d’innocència, coordinació, eficàcia, eficiència i economia en el compliment dels objectius i finalitats públics.
 3. c) Principis de responsabilitat, transparència i rendició de comptes.

 

TÍTOL I

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES BALEARS

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 4

Naturalesa i finalitats

 1. Amb la finalitat de fomentar els valors i els principis que informen aquesta llei, i de fer el seguiment de les obligacions que estableix la legalitat vigent, així com de prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això, es crea l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears.
 2. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció exerceix les seves funcions amb independència plena i autonomia funcional, sotmesa a aquesta llei i a la resta de l’ordenament jurídic.

 

Article 5

Funcions

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears té les funcions següents:

 1. a) En relació amb l’ètica pública:

1r. Fomentar els valors i els principis d’ètica pública i d’integritat, i vetlar perquè es compleixin, amb una incidència especial en la gestió de serveis públics, de contractacions, de convenis i d’ajuts i subvencions.

2n. Estudiar, promoure i impulsar l’aplicació de bones pràctiques en la gestió pública i en la prevenció i la lluita contra la corrupció, amb la finalitat de garantir la destinació i l’ús dels fons públics a la prestació dels serveis públics.

3r. Col·laborar, a sol·licitud de l’òrgan o la institució competents, en la formació del personal en tot allò a què fa referència aquesta llei.

4t. Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears i als òrgans de govern dels consells insulars, dels municipis i de la resta de les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears i dels ens que en depenen o s’hi vinculen, amb l’objectiu d’adoptar mesures de prevenció i lluita contra la corrupció.

5è. Establir relacions de col·laboració i d’elaboració de propostes d’actuació amb organismes de l’Estat, de les comunitats autònomes o de la Unió Europea, amb funcions similars.

 1. b) En relació amb la integritat:

1r. Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats en els termes que regula aquesta llei. A aquest efecte, és l’encarregada de requerir a les persones de les quals s’hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec públic que compleixin les obligacions previstes en aquesta llei; també és la responsable de la custòdia, la seguretat i la indemnitat de les dades i els documents que figurin en aquest registre, a més de la publicació de la informació d’acord amb aquesta llei, la normativa que regula la publicitat activa i la protecció de dades.

2n. Comprovar i investigar la justificació de les variacions en forma d’increment del patrimoni dels càrrecs públics. L’Oficina realitzarà la investigació d’aquests increments sempre que s’emeti informe que motivi l’acció investigadora abans de l’inici del procediment.

3r. Vetlar pel compliment del règim d’incompatibilitats dels càrrecs públics.

4t. Dirimir els casos de conflictes d’interessos.

 1. c) En relació amb la prevenció, la investigació i la lluita contra la corrupció:

1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscs previs en activitats relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions públics, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, que permetin fer la inspecció o el seguiment de la dita activitat.

2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra la corrupció i contra qualsevol activitat il·legal o a la deguda gestió dels fons públics, inclosa la comunicació a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal del resultat de les investigacions, quan sigui procedent.

3r. Prevenir i alertar en relació amb conductes del personal i dels càrrecs públics que comportin conflicte d’interessos, que consisteixin en l’ús o abús, en benefici privat, d’informacions que tenguin per raó de les seves funcions, o que tenguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l’ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.

4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la integritat o contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

5è. Col·laborar amb l’elaboració dels dictàmens sol·licitats per comissions parlamentàries d’investigació o per la comissió parlamentària corresponent, sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’un ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec. A l’efecte del que estableix aquesta disposició, el director o la directora de l’Oficina ha d’informar d’ofici els òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els corresponguin.

6è. Des de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears es podran proposar canvis legislatius i normatius en matèria de sancions i mesures a adoptar en el conjunt dels ens inclosos en l’àmbit d’actuació d’aquesta llei.

 

Article 6

Delimitació de les funcions

 1. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears actua en tot cas en col·laboració, i amb el respecte a les funcions que els corresponen, amb altres òrgans i entitats públiques de les Illes Balears que exerceixen competències de control i supervisió de l’actuació del Govern, de les administracions públiques i de la resta d’ens del sector públic. El reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina ha de regular el procediment específic d’actuació en els casos d’exercici de funcions concurrents amb altres òrgans.
 2. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial, al ministeri fiscal i a la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que siguin objecte de les seves investigacions. En el supòsit que l’autoritat judicial o el ministeri fiscal iniciïn un procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que constitueixin alhora l’objecte d’actuacions d’investigació de l’Oficina, aquesta ha d’interrompre tot seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la informació de què disposi a l’autoritat competent, a més de proporcionar, pel que fa a les tasques d’investigació, el suport necessari a l’autoritat competent.
 3. Quan les investigacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció afectin el Parlament de les Illes Balears, els ens estatutaris, les administracions insulars i locals, la Universitat de les Illes Balears i, en general, els ens que gaudeixen d’autonomia reconeguda constitucionalment o estatutàriament, s’han de dur a terme de manera que es garanteixi el degut respecte a la seva autonomia.

 

Capítol II

Organització i règim de funcionament

 

Secció 1a

Organització i règim jurídic

 

Article 7

Organització i règim jurídic

 1. L’organització, el règim jurídic i el funcionament de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’han de regular mitjançant un reglament de règim interior, la tramitació i l’aprovació, si escau, correspondrà al Parlament de les Illes Balears, per mitjà de la comissió corresponent. El reglament i les seves modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La ubicació de la seu de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears possibilitarà l’acompliment dels principis de neutralitat i confidencialitat que inspiren aquesta llei.

 1. El reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears haurà de garantir que tots els ciutadans de les Illes Balears, independentment de l’illa de residència, puguin presentar denúncies i col·laborar amb l’Oficina, d’acord amb els principis de descentralització i desconcentració, física o virtual, prevists en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

En aquest sentit, s’haurà de preveure la regulació de les denúncies a través de sistemes no presencials. El reglament també haurà de preveure com i on es farà la col·laboració entre el denunciant i l’Oficina, una vegada la denúncia hagi estat admesa a tràmit, quan el denunciant resideixi fora de l’illa on està ubicada la seu de l’ens anticorrupció.

 1. Les persones que exerceixin la seva activitat a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció estan obligades a guardar secret de tot el que coneguin per raó de la seva funció en els termes legalment establerts, deure que perdura després que cessin en l’exercici del càrrec. L’incompliment d’aquest deure de secret dóna lloc a la responsabilitat que, en cada cas, pertoqui.
 2. El personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció està sotmès al mateix règim disciplinari establert per al personal al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb les especificitats que fixi el reglament de funcionament i règim intern de l’Oficina.

 

Article 8

Deure de col·laboració

 1. Les administracions i els ens públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei han d’auxiliar amb celeritat i diligència l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en l’exercici de les funcions que li corresponen i li han de comunicar, d’una manera immediata, qualsevol informació de què disposin relativa a fets el coneixement dels quals sigui competència de l’Oficina.
 2. El deure de col·laboració amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció afecta també les persones físiques o jurídiques privades incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
 3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de cooperar amb les comissions parlamentàries d’investigació o amb la comissió parlamentària corresponent en l’elaboració de dictàmens sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’ús il·legítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec, sempre que sigui requerida.
 4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de cooperar amb l’Administració General de l’Estat, a la qual pot demanar, en els termes i les condicions establerts per l’ordenament jurídic, les dades i els antecedents quan li calguin per complir les funcions i les potestats que aquesta llei li atorga en l’àmbit de les Illes Balears i dins el marc de les competències establertes per l’Estatut d’Autonomia i la resta de l’ordenament jurídic.
 5. El personal al servei de les entitats públiques de les Illes Balears, els càrrecs públics i els particulars inclosos en l’àmbit d’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que impedeixin o dificultin l’exercici de les funcions d’aquesta oficina o que es neguin a facilitar-li els informes, els documents o els expedients que els siguin requerits incorren en les responsabilitats que la legislació vigent estableix. 6. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de deixar constància expressa de l’incompliment injustificat o de la contravenció del deure de col·laboració i ha de comunicar-lo a la persona, l’autoritat o l’òrgan afectat perquè pugui al·legar el que consideri convenient. A més, farà constar aquesta circumstància en la memòria anual de l’Oficina o en l’informe extraordinari que s’elevi a la comissió parlamentària corresponent, si escau.

 

Article 9

Cooperació institucional i societat civil

 1. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per acomplir les tasques que té encomanades i en l’àmbit que li és propi, ha de proporcionar la col·laboració, l’assistència i l’intercanvi d’informació amb altres òrgans i institucions de caràcter públic per mitjà de plans i programes conjunts, convenis i protocols que fixin els termes de la col·laboració, sempre que així ho permetin les respectives normes aplicables a les institucions intervinents.
 2. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció s’estableix com una entitat de cooperació i relació permanent amb l’autoritat judicial, el ministeri fiscal, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, la Intervenció General de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els òrgans d’intervenció dels consells insulars i municipals, i també amb els òrgans que tenen competències de control, supervisió i protectorat de les persones jurídiques públiques i privades instrumentals. A aquest efecte, i dins els supòsits legals, l’Oficina ha d’aportar tota la informació de què disposi i ha de proporcionar el suport necessari a la institució o a l’òrgan que dugui a terme la investigació o la fiscalització corresponent.
 3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció es relaciona amb les institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i internacionals que tenen competències o que compleixen funcions anàlogues.
 4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció es relaciona amb el Parlament per mitjà de la Mesa del Parlament de les Illes Balears i la comissió parlamentària que s’estableixi. Aquesta comissió ha d’exercir el control orgànic de l’actuació de l’Oficina. Correspon a la Mesa del Parlament de les Illes Balears la comprovació dels requisits exigits al candidat o la candidata a director o directora abans de l’elecció pel Ple del Parlament.
 5. L’Oficina es relaciona amb el Govern de les Illes Balears per mitjà del president o la presidenta o del conseller o la consellera que es determini, i amb la resta d’ens públics per mitjà de l’òrgan unipersonal que els representi; tot això, sens perjudici que, en l’exercici de les seves funcions, pugui adreçar comunicacions i sol·licituds directament als òrgans superiors i directius d’aquests ens.
 6. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha d’adoptar iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes a favor de l’ètica del sector públic i impulsar dins el sector privat l’establiment de mecanismes d’autoregulació a fi d’evitar pràctiques irregulars, amb una incidència especial en les empreses licitadores i adjudicatàries de contractes o beneficiàries de subvencions i ajuts públics.
 7. En aquest sentit, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció podrà adoptar iniciatives encaminades a crear una cultura social de rebuig de la corrupció, ja sigui motu proprio, amb programes específics de sensibilització de la ciutadania, ja sigui en coordinació amb les administracions públiques o altres institucions o entitats.

 

Secció 2a

Règim de funcionament

 

Article 10

Potestats d’investigació i inspecció

 1. En l’exercici de les funcions d’investigació i inspecció, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears pot accedir a qualsevol informació que es trobi en poder dels òrgans, els organismes públics o les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, inclosos en el seu àmbit d’actuació. En el cas dels particulars, les potestats d’inspecció s’han de limitar a les activitats relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions públiques atorgades. En tot cas, l’accés a la informació ha d’estar justificat, s’ha de motivar la relació amb l’activitat investigada i se n’ha de deixar constància en l’expedient.
 2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i  Lluita contra la Corrupció o, per delegació expressa, el director adjunt o la directora adjunta o un funcionari o una funcionària de l’Oficina que tengui atribuïdes funcions d’investigació i inspecció pot:
 3. a) Personar-se en qualsevol oficina o dependència de l’Administració o centre afecte a un servei públic per sol·licitar informació, fer comprovacions in situ i examinar els documents, els expedients, els llibres, els registres, la comptabilitat i les bases de dades, sigui quin sigui el suport en què estiguin enregistrats, i també els equips físics i logístics utilitzats, acreditant la condició d’autoritat o agent de l’Oficina.
 4. b) Fer les entrevistes personals que s’estimin convenients, tant a la dependència administrativa corresponent com a la seu de l’Oficina. Les persones entrevistades que tenguin o que es pugui deduir que tenen algun tipus de responsabilitat, poden anar acompanyades i ser assistides per la persona que designin. Així mateix, tenen els drets i les garanties que estableix la legislació vigent, inclosos els drets a guardar silenci i a l’assistència lletrada.
 5. c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la informació de comptes bancaris en què s’hagin pogut fer pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments d’adjudicació de contractes públics o d’atorgament d’ajudes o subvencions públiques, per mitjà del requeriment oportú.
 6. d) Determinar, a l’efecte de garantir la indemnitat de les dades que es puguin recollir, que es facin còpies autèntiques dels documents obtinguts, sigui quin sigui el suport en què es trobin emmagatzemades.

 

Article 11

Confidencialitat de les investigacions i protecció de dades

 1. Les actuacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’han de dur a terme assegurant en tot cas la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o a l’entitat investigada, a les persones denunciants i a les entrevistades amb motiu de les funcions d’investigació i inspecció; també per a la salvaguarda de l’eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar en conseqüència.
 2. El personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, per garantir la confidencialitat de les investigacions, està subjecte al deure de secret, que perdura també després que cessi en el càrrec o que deixi d’ocupar els llocs de feina adscrits. L’incompliment d’aquest deure dóna lloc a l’obertura d’una investigació interna i a la incoació, si escau, de l’expedient disciplinari pertinent, del resultat del qual el director o la directora de l’Oficina ha de donar compte a la comissió parlamentària corresponent en el termini d’un mes. Les normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina han d’establir mesures preventives i disciplinàries per assegurar el compliment del deure de secret.
 3. Les dades obtingudes per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, com a conseqüència de les potestats d’investigació i inspecció que aquesta llei li atribueix, especialment les de caràcter personal, tenen la protecció de confidencialitat establerta per la legislació vigent.
 4. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot divulgar les dades ni posar-les en coneixement d’altres persones o institucions que no siguin les que, d’acord amb les disposicions vigents, poden conèixer-les per raó de les seves funcions, i tampoc no pot utilitzar aquestes dades amb finalitats diferents de les de la lluita contra la corrupció i contra qualsevol altra activitat il·legal connexa.
 5. El tractament de la informació sol·licitada per l’Oficina en acompliment de les seves funcions ha de garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de confidencialitat de dades protegides per secrets comercials, industrials i empresarials, i en els supòsits de licitacions i altres procediments contractuals.
 6. Les actuacions, els expedients o les investigacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció podran ser declarats secrets per part del director o la directora per tal de:

– Evitar un risc greu per a la vida, la integritat física o la llibertat d’una altra persona.

– Prevenir una situació que pugui comprometre greument el resultat de la investigació o el procediment.

– O bé, a petició expressa del denunciant.

 

Article 12

Garanties procedimentals

 1. El reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina ha de regular el procediment per dur a terme les funcions inspectores i investigadores de manera que es garanteixin els drets a la defensa i a la presumpció d’innocència de les persones investigades i respectant en tot cas el que disposa aquest article.
 2. Quan l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears determini la possibilitat de la implicació individual en un fet que és objecte d’investigació n’ha d’informar immediatament la persona afectada i li ha de donar tràmit d’audiència.
 3. En els casos en què s’exigeixi el manteniment d’un secret absolut en benefici de la inspecció, aquesta comunicació i el tràmit d’audiència es poden diferir. En cap cas, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els seus informes i exposicions raonades si la persona afectada no ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de manera que pugui fer al·legacions i aportar els documents que consideri oportuns, els quals s’han d’incorporar a l’expedient.
 4. Si les investigacions de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats públics o privats, se n’ha d’informar la persona responsable de la institució, de l’òrgan o de l’ens de qui depenen o en què presten serveis, llevat dels casos que exigeixen el manteniment d’un secret absolut en benefici de la investigació, en els quals aquesta comunicació s’ha de diferir.

 

Article 13

Memòria anual

 1. Dins els tres primers mesos de cada anualitat, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha d’elaborar una memòria anual descriptiva del conjunt d’actuacions desenvolupades durant l’any anterior, en la qual s’ha de recollir una anàlisi global de les conclusions derivades de l’actuació investigadora i inspectora, i la proposta de mesures que es considerin apropiades, així com la referència a les mesures o actuacions adoptades pels òrgans competents.

No s’hi han d’incloure les dades personals que permetin la identificació de les persones afectades tret que aquestes siguin públiques com a conseqüència d’una sentència ferma, o que hagin estat sancionades en ferm per contravenir el deure de col·laboració establert a l’article 9 d’aquesta llei. En tot cas, hi han de constar el nombre i el tipus d’actuacions empreses, amb la indicació expressa dels expedients iniciats, la dedicació, el temps i els recursos utilitzats, els resultats de les investigacions practicades i l’especificació de les recomanacions i els requeriments cursats a les administracions i als ens públics, i també les seves al·legacions.

La memòria ha de contenir, també, els expedients tramitats que hagin estat tramesos a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal, l’estimació de les possibles quantitats econòmiques reclamades en via judicial o administrativa, les variacions corresponents a la gestió del personal propi i la liquidació del pressupost de l’Oficina de  Prevenció i Lluita contra la Corrupció de l’exercici anterior.

La liquidació del pressupost de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en l’exercici anterior i la situació de la plantilla, amb la relació de llocs de treball, han de figurar també en la memòria anual.

 1. La memòria anual s’ha de trametre a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, per tal que la traslladi a la comissió corresponent, la qual, en els termes que prevegi el Reglament del Parlament i amb la compareixença prèvia del director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, pot adoptar les resolucions que consideri oportunes.

 

Secció 3a

Tramitació del procediment

 

Article 14

Inici d’actuacions

 1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears inicia d’ofici les actuacions en els casos següents:
 2. a) Per iniciativa pròpia, quan tengui coneixement de fets o conductes que requereixin ser investigats, inspeccionats o dels quals es faci un seguiment, amb la determinació prèvia de la versemblança; també quan, una vegada feta una anàlisi de risc prèvia, els indicadors de risc aconsellin la inspecció o el seguiment de les activitats esmentades.
 3. b) Per iniciativa del Parlament de les Illes Balears, mitjançant l’acord de la comissió parlamentària corresponent, pres a instància bé de dos grups parlamentaris, bé d’una cinquena part dels diputats i les diputades de la cambra, bé a instància d’una comissió no permanent d’investigació del propi Parlament.
 4. La durada de les actuacions d’investigació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció no pot excedir el termini de sis mesos comptadors a partir de l’acord d’iniciació, llevat que les circumstàncies o la complexitat del cas facin indispensable acordar-ne una pròrroga. En aquest cas, el director o la directora de l’Oficina ha de justificar davant la comissió parlamentària corresponent la pròrroga del termini, per un període màxim de tres mesos.
 5. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció garantirà que qualsevol persona s’hi pugui adreçar per comunicar presumptes actes de corrupció, pràctiques fraudulentes o conductes il·legals que afectin els interessos generals o la gestió dels fons públics. En aquest cas, s’ha d’acusar recepció de l’escrit o de la comunicació rebuts. El personal de l’Oficina haurà d’informar dels seus drets i obligacions com a denunciant la persona informant, la qual podrà demanar la confidencialitat sobre la seva identitat, i el personal de l’Oficina estarà obligat a mantenir-la, excepte en el cas que rebi un requeriment judicial.
 6. Les autoritats, els empleats públics i tots els que compleixen funcions públiques o treballen en entitats o organismes públics han de comunicar immediatament a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció els fets que detectin i puguin ser considerats constitutius de corrupció o il·legals, sens perjudici de les altres obligacions de comunicació que estableix la legislació processal penal. També en aquest cas, la persona informant pot sol·licitar que es guardi la confidencialitat sobre la seva identitat i el personal de l’Oficina està obligat a mantenir-la, excepte en el supòsit que rebi un requeriment judicial.
 7. S’aprovarà per part de l’Oficina un protocol d’actuació que garanteixi la protecció i la salvaguarda dels drets dels denunciants.
 8. Un cop realitzades les diligències d’investigació necessàries, si es desprèn que la denúncia no té cap fonament, el director o la directora podrà, de forma raonada, acordar l’arxivament i finalització de l’expedient, notificant al denunciant aquesta resolució i informant-lo dels recursos que legalment pertoquin.

 

Article 15

Mesures cautelars

Durant la tramitació dels procediments sancionadors i disciplinaris, el director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears pot sol·licitar raonadament a l’òrgan competent que adopti les mesures cautelars oportunes, si l’eficàcia i el resultat de les investigacions en curs o l’interès públic així ho exigeixen.

L’òrgan competent, si ho creu convenient, pot acordar i mantenir aquestes mesures fins que el director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció comuniqui el resultat de les seves actuacions.

 

 

Article 16

Conclusió de les actuacions

 1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha d’emetre un informe raonat sobre les conclusions de les investigacions, que ha de trametre a l’òrgan que en cada cas correspongui, el qual, posteriorment i en un termini de tres mesos, ha d’informar el director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció sobre les mesures adoptades o, si escau, els motius que li impedeixen actuar d’acord amb les recomanacions i els recordatoris formulats.
 2. Si en el curs de les actuacions empreses per l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció s’observen indicis que s’han comès infraccions disciplinàries o han tingut lloc conductes o fets presumiblement delictius, el director o la directora de l’Oficina ho ha de comunicar a l’òrgan que en cada cas correspongui, i també, de manera immediata, al ministeri fiscal o a l’autoritat judicial en cas d’indici de delicte. Se’n donarà també trasllat a la Sindicatura de Comptes en cas que de les investigacions se’n pugui derivar una possible responsabilitat comptable, directa o subsidiària.
 3. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció pot adreçar recomanacions raonades a les administracions i entitats públiques en què insti la modificació, l’anul·lació o la incorporació de criteris amb la finalitat d’evitar les disfuncions o les pràctiques administratives susceptibles de millora, en els supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.
 4. Si la rellevància social o la importància dels fets que han motivat l’actuació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ho requereixen, el director o la directora de l’Oficina pot presentar a la comissió parlamentària corresponent, a iniciativa pròpia o per acord de la mateixa comissió, l’informe o els informes extraordinaris que corresponguin.

 

Capítol III

Òrgans de direcció i règim del personal

 

Article 17

Estatut personal del director o la directora

 1. Al capdavant de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears hi figura un director o una directora, que exerceix el càrrec amb plena independència, objectivitat i inamobilitat. No rebrà cap instrucció de cap autoritat en l’exercici de les seves funcions i actuarà sotmès o sotmesa a la llei i al dret i als principis ètics i de conducta en què s’ha de basar qualsevol actuació d’un funcionari.
 2. El director o la directora té la condició d’autoritat pública i està sotmès o sotmesa al règim d’incompatibilitats que preveu aquesta llei. Ha de tenir dedicació exclusiva a aquesta funció i, si escau, quedarà en la situació administrativa de serveis especials en l’administració d’origen.
 3. No pot estar afiliat o afiliada a cap partit polític, sindicat ni associació empresarial en el moment del seu nomenament.
 4. El mandat del director o la directora és de cinc anys, prorrogable per cinc anys més sense possible extensió més enllà del segon mandat. La reelecció haurà de ser decidida pel Parlament en els mateixos termes que la seva elecció.

 

Article 18

Incompatibilitats

 1. La condició de director o directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears és incompatible amb:
 2. a) Qualsevol mandat representatiu en l’àmbit estatal, autonòmic, insular i local.
 3. b) La condició de membre del Consell Consultiu, del Tribunal Constitucional, del Síndic de Greuges i de la Sindicatura de Comptes o qualsevol càrrec designat pel Parlament de les Illes Balears, el Congrés dels Diputats o el Senat de l’Estat.
 4. c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels ens insulars o locals i dels ens que hi estan vinculats o en depenen, i també dels organismes o les institucions comunitaris o internacionals.
 5. d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil o laboral.
 6. e) L’exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.
 7. f) Qualsevol càrrec directiu o d’assessorament en associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Al director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció li és aplicable el règim d’incompatibilitats que estableix la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, en una situació d’incompatibilitat que l’afecti, ha de cessar en l’activitat incompatible dins el mes següent al nomenament i abans de prendre possessió. Si no ho fa, s’entén que no accepta el nomenament.
 2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, en el cas d’incompatibilitat sobrevinguda, s’entén que opta per l’activitat incompatible des de la data en què s’hagi produït.

 

Article 19

Elecció i nomenament del director o la directora

 1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears és elegit pel Parlament de les Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres, entre persones de competència reconeguda que compleixin les condicions d’idoneïtat, honorabilitat, independència i professionalitat necessàries per exercir el càrrec i que estiguin en possessió d’una titulació universitària idònia per a les funcions atribuïdes o que pertanyin a un cos funcionarial adscrit al subgrup de titulació A1 i tenguin més de deu anys d’experiència professional acreditada. Els elegits o les elegides hauran de tenir veïnatge administratiu a les Illes Balears.
 2. Si no obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, a una següent sessió plenària a celebrar en un termini no inferior a quinze dies, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra per ser elegit o elegida.
 3. Els grups parlamentaris poden proposar a la Mesa del Parlament les candidatures a director o directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció i, una vegada comprovat el compliment dels requisits i de les condicions, la Presidència del Parlament ha de sotmetre al Ple del Parlament l’elecció del candidat o candidats.
 4. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció és nomenat o nomenada pel president o la presidenta del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en el termini d’un mes des de la data de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 5. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció està subjecte a avaluació de l’acompliment d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius que li hagin estat fixats.

 

Article 20

Cessament

 1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears cessa per alguna de les causes següents:
 2. a) Renúncia.
 3. b) Extinció del mandat en expirar-ne el termini.
 4. c) Incompatibilitat sobrevinguda, amb dret de tràmit d’audiència.
 5. d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
 6. e) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma.
 7. f) Investigació amb adopció de mesures cautelars, obertura de judici oral o condemna mitjançant sentència ferma a causa de delicte.
 8. g) Negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec, acreditada mitjançant el procés d’avaluació de l’acompliment.
 9. En el cas que la causa sigui la determinada per la lletra g) de l’apartat anterior, el cessament del director o la directora ha de ser proposat per la comissió parlamentària corresponent, a la qual el director o la directora té dret d’assistir i fer ús de la paraula, i ho ha d’acordar el Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no s’aconsegueix la majoria requerida, s’ha de fer una segona votació, en un termini no inferior a quinze dies, en la qual serà suficient el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la cambra. En tots els altres casos, el cessament és resolt pel president o la presidenta del Parlament.
 10. Un cop produït el cessament del director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, s’inicia el procediment per elegir el nou director o directora. En el cas que s’esdevingui la causa determinada per la lletra b) de l’apartat primer anterior, el director o la directora ha de continuar exercint en funcions el seu càrrec fins a la presa de possessió del nou director o directora. En els altres supòsits ha d’exercir les funcions el director adjunt o la directora adjunta o el funcionari o la funcionària designat en substitució, fins a la presa de possessió del nou director o directora.
 11. El director adjunt o la directora adjunta, si n’hi havia, cessa automàticament en el moment de la presa de possessió del càrrec del nou director o directora, tret que aquest decideixi la continuïtat en el càrrec, de manera indefinida o per un període temporal determinat.

 

Article 21

El director adjunt o la directora adjunta

 1. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, amb la conformitat prèvia de la comissió parlamentària corresponent, pot designar una persona per ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta entre persones que pertanyin a un cos funcionarial de qualsevol administració pública i tenguin més de deu anys d’experiència professional acreditada, a la qual són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o la directora. La selecció ha d’atendre els principis de mèrit i capacitat i els criteris d’idoneïtat i s’ha de dur a terme mitjançant un procediment que garanteixi la publicitat i la concurrència.
 2. Correspon al director adjunt o la directora adjunta col·laborar amb el director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo en cas d’absència o incapacitat temporal i assumir les funcions que d’acord amb la llei li delegui.
 3. El director adjunt o la directora adjunta assumeix interinament les funcions del director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els supòsits que estableix l’article anterior.
 4. Si no s’ocupa el càrrec de director adjunt o directora adjunta, n’exercirà les funcions un funcionari o una funcionària de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que tengui atribuïdes funcions d’investigació i inspecció i que sigui designat pel director o la directora.

 

Article 22

Recursos i personal de l’Oficina

 1. L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció ha de disposar dels recursos humans i dels mitjans materials necessaris i adequats per al compliment eficaç de les funcions que té assignades.
 2. Els llocs de treball de l’Oficina tenen naturalesa funcionarial. Els procediments de selecció i provisió han de garantir els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i idoneïtat, l’apreciació dels quals correspon a una comissió de valoració formada d’acord amb els principis de professionalitat i especialització i paritat dels seus membres, i d’acord amb les previsions que estableixen l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la Llei de funció pública de les Illes Balears.
 3. Correspon a la Direcció de l’Oficina establir les bases i el sistema de provisió dels llocs de treball, per a la qual cosa pot comptar amb el suport de l’Escola Balear d’Administració Pública.
 4. L’adjudicació dels llocs de treball correspon a la Direcció de l’Oficina.  5. El personal al servei de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció s’ha de regir pel que disposen aquesta llei i el reglament de règim interior. En tot allò que no s’hi prevegi, li és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 5. A l’inici del primer mandat, la Direcció ha de presentar a la Mesa del Parlament la relació de llocs de treball del personal, que ha de ser aprovada per la comissió parlamentària corresponent, i també qualsevol modificació que es dugui a terme amb posterioritat.
 6. Correspon al director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció elaborar l’avantprojecte de pressuposts de funcionament i l’ha de trametre al Govern de les Illes Balears, a l’efecte que l’incorpori com a secció independent al projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

TÍTOL II

OBLIGACIONS DELS CÀRRECS PÚBLICS

 

Article 23

Informació sobre declaracions patrimonials

 1. Els càrrecs públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei tenen l’obligació de formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels seus béns, drets, obligacions i activitats, en els termes que estableix aquesta llei, i que ha de quedar sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon, també, donar-hi publicitat a través de la pàgina web institucional.
 2. La publicitat s’ha d’oferir classificada per administracions o entitats a les quals pertanyin els càrrecs públics. Cada administració o entitat ha de fer l’enllaç corresponent per donar també publicitat en els mateixos termes a través de la pàgina web institucional. En tot cas, s’han d’ometre les dades relatives a la localització concreta dels béns immobles i s’ha de garantir la privacitat i la seguretat dels seus titulars.

 

Article 24

Registre de declaracions patrimonials i d’activitats

 1. Es crea el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que ha de contenir les declaracions aportades pels càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
 2. Així mateix, s’incorporaran al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats les declaracions anuals de l’impost sobre la renda corresponents als dos anys immediatament anteriors al de la presa de possessió.
 3. Les declaracions patrimonials i d’activitats i les declaracions de renda són públiques. En tot cas, s’hi han d’ometre les dades referents a la localització concreta dels béns immobles i s’ha de garantir la privacitat i la seguretat dels titulars.
 4. El Registre ha de garantir la inalterabilitat i la permanència de les dades.

 

Article 25

Declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats

 1. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei resten obligats a formular en el Registre de declaracions i activitats una declaració patrimonial, comprensiva de la totalitat dels seus béns, drets i obligacions patrimonials, interessos i activitats, sis mesos anteriors al seu nomenament.

Voluntàriament, el cònjuge, la parella estable o la persona amb qui convisquin en anàloga relació d’afectivitat poden formular aquesta declaració, que serà aportada pel càrrec públic.

 1. La declaració ha de comprendre, com a mínim, el següent:
 2. a) La totalitat dels béns, els drets i les obligacions patrimonials que posseeixin o dels quals siguin titulars en el moment de la presa de possessió del càrrec públic i en el moment del cessament.
 3. b) La totalitat de les activitats que exerceixen per si o mitjançant substitució o apoderament en el moment de la presa de possessió del càrrec públic i en el moment del cessament, i les que hagin exercit durant els dos anys anteriors a la presa de possessió en el càrrec.
 4. c) Els valors o actius financers negociables.
 5. d) Les participacions societàries.
 6. e) L’objecte social de les societats de qualsevol tipus a les quals tenguin interessos el càrrec públic, el seu cònjuge, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial, la parella estable o la persona que hi convisqui en anàloga relació d’afectivitat, i els fills dependents i les persones tutelades.
 7. f) Les societats amb participació d’aquelles altres que siguin objecte de declaració segons la lletra d) anterior amb la referència dels seus respectius objectes socials.
 8. g) Les relacions en matèria de contractació amb qualsevol administració pública o entitats amb participació, dels membres de la unitat familiar entesa d’acord amb allò que estableixen les normes relatives a l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 9. La declaració s’ha de fer en el termini improrrogable d’un mes comptador des de la data de presa de possessió i de cessament en cada càrrec públic.
 10. Els càrrecs públics han d’aportar, juntament amb les declaracions inicials i les del cessament, anualment, una còpia de la darrera declaració tributària corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques i a l’impost sobre el patrimoni que hagin tingut l’obligació de presentar a l’Administració tributària. També poden aportar la declaració voluntària del cònjuge, de la parella estable o de la persona amb qui convisquin en anàloga relació d’afectivitat, referida a aquests tributs.

Aquestes declaracions s’han de dipositar en el Registre com a informació complementària. 5. La declaració anual corresponent a l’impost sobre la renda de les persones físiques i, si escau, a l’impost sobre el patrimoni a què fa referència l’apartat anterior s’han de presentar en el termini improrrogable d’un mes des de la conclusió dels terminis legalment establerts per a la presentació corresponent.

 1. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei que legalment puguin compatibilitzar la seva activitat amb el desenvolupament d’activitats privades, per compte propi o d’altri, han de formular a més una declaració de les activitats professionals, mercantils o laborals que exerceixin, i també de les que hagin exercit durant els dos anys anteriors a la seva presa de possessió en el càrrec, relatives a persones físiques o jurídiques que subscriguin o hagin subscrit contractes amb l’Administració autonòmica, insular o local o en siguin subcontractistes, o rebin o hagin rebut ajudes o subvencions provinents d’aquestes administracions.
 2. La declaració a què es refereix l’apartat anterior s’ha d’executar en el termini improrrogable del mes següent a la data de presa de possessió en el crrec. Aquesta declaració ha de ser actualitzada amb caràcter anual.

 

Article 26

Forma de les declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha d’establir el model de declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i activitats.

 

TÍTOL III

RÈGIM SANCIONADOR

 

Article 27

Responsabilitat

Són responsables de les infraccions, fins i tot a títol de simple inobservança, els càrrecs públics i el personal al servei de les entitats previstes en l’article 2 anterior que duguin a terme accions o que incorrin en les omissions tipificades en aquesta llei.

 

Capítol I

Infraccions i sancions

 

Article 28

Concepte i classes d’infraccions

 1. Són infraccions sancionables les accions o omissions doloses o culposes que estiguin tipificades com a tals en aquesta llei.
 2. Les infraccions es qualifiquen com a molt greus, greus i lleus.
 3. A l’efecte del que estableix aquesta llei, s’ha d’entendre que hi ha ocultació de dades a l’Oficina quan no es presentin les declaracions o quan es presentin declaracions que incorrin en falsedat o en omissió total o parcial de dades.
 4. A l’efecte del que estableix aquesta llei, es consideren mitjans fraudulents els documents o suports falsos o falsejats.

 

Article 29

Infraccions molt greus

 1. Es consideren infraccions molt greus:
 2. a) El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions d’aquesta oficina quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.
 3. b) El no lliurament de la informació clau que requereixi l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici molt greu o sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 4. c) La tramesa d’informació clau incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan derivi en un perjudici greu o sigui causa de paralització de la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 5. d) La falsedat i l’ocultació documental, i la manipulació de la informació requerida per l’Oficina.
 6. e) Qualsevol tipus de coacció al personal de l’Oficina o qualsevol acció en contra dels principis d’integritat i independència de la mateixa oficina.
 7. f) La falta de col·laboració en la protecció del denunciant.
 8. g) La filtració d’informació en el curs de la investigació.
 9. h) El fet d’aportar de manera dolosa documentació o informació falsa o falsejada  amb la denúncia.
 10. i) L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei quan s’apreciï mala fe o intencionalitat.
 11. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió d’una falta greu dins el període dels tres anys anteriors, la comissió d’una nova falta greu tindrà la consideració de falta molt greu.

 

Article 30

Infraccions greus

 1. Es consideren infraccions greus:
 2. a) El fet d’impedir o dificultar l’exercici de les funcions d’aquesta oficina, quan no sigui constitutiu d’infracció molt greu.
 3. b) La reiteració en dues infraccions lleus amb sanció ferma en via administrativa.
 4. c) La inassistència injustificada a la compareixença requerida per part de l’Oficina.
 5. d) El no lliurament de la informació rellevant que requereixi l’Oficina en els terminis indicats en la sol·licitud, quan derivi en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 6. e) La tramesa d’informació rellevant incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina, quan derivi en un perjudici greu per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 7. f) El fet de negar indegudament l’entrada o la permanència del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció que impedeixi l’exercici de les funcions i potestats en matèria d’investigació i inspecció que recull aquesta llei.
 8. g) El fet de negar o dificultar l’accés als documents, als expedients, als llibres, als registres, a la comptabilitat i a les bases de dades contravenint les potestats de l’Oficina.
 9. h) El fet de no respondre als informes de conclusions de les investigacions, en les condicions i els terminis que estableix aquesta llei.
 10. i) L’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei quan no tengui la consideració de molt greu.
 11. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant una resolució ferma en via administrativa per la comissió de dues faltes lleus dins l’any anterior, la comissió d’una nova falta lleu tindrà la consideració de falta greu.

 

Article 31

Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

 1. a) El no lliurament de la informació requerida en els terminis indicats en la sol·licitud, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 2. b) La tramesa d’informació incompleta o inexacta en els requeriments d’informació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 3. c) El fet de no assegurar la indemnitat de les dades a requeriment del personal de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, quan no derivi en un perjudici per a la investigació o l’expedient per als quals se sol·licita.
 4. d) L’incompliment culpós o negligent d’altres deures i obligacions que estableix aquesta llei, sempre que no hagi de ser qualificat com a infracció greu o molt greu.

 

Article 32

Sancions

 1. A les infraccions que estableix aquesta llei s’hi apliquen les sancions següents:
 2. a) Infraccions molt greus: multa de 10.001 € a 100.000 €. En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació, que pugui derivar en reclamacions econòmiques relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la multa fins a un 20% de la quantia econòmica defraudada segons la quantificació feta per l’Oficina.
 3. b) Infraccions greus: multa de 1.001 € a 10.000 €. En cas que la infracció suposi un greu perjudici per a una investigació, que pugui derivar en possibles reclamacions econòmiques relacionades amb fons públics, s’augmentarà la quantia de la multa fins a un 5% de la quantia econòmica defraudada segons la quantificació feta per l’Oficina.
 4. c) Infraccions lleus:

1r. Amonestació

2n. Multa d’1 € a 1.000 €

 1. Amb independència de les sancions que se’ls imposin, els infractors han de restituir els danys produïts i indemnitzar les administracions, si escau.
 2. Totes les declaracions s’han de sancionar també amb la declaració d’incompliment de la llei i, en cas d’infracció greu o molt greu, amb la publicació d’aquesta declaració de la infracció comesa i de la sanció imposada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 3. De manera complementària a les sancions greus i molt greus, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció pot sol·licitar a l’òrgan del qual depengui el càrrec públic que en disposi el cessament sempre que sigui de lliure designació, conformement amb la legislació establerta en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
 4. En el cas d’infraccions greus o molt greus comeses per persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en l’àmbit d’aquesta llei, l’Oficina ha de comunicar la resolució de la sanció als òrgans competents de les entitats públiques afectades als efectes que prevegi la legislació vigent en matèria de contractació, ajuts i subvencions públics.

 

 

Article 33

Gradació de les sancions

 1. Les sancions que s’imposin per la comissió de les infraccions tipificades s’han de graduar tenint en compte la naturalesa de la infracció i les circumstàncies concurrents, atesos especialment els criteris següents:
 2. a) La reincidència, quan no hagi estat tinguda en compte per tipificar la infracció.
 3. b) La importància del dany o el perjudici causat als interessos públics.
 4. c) El grau de perjudici de la infracció en l’activitat investigadora de l’Oficina.
 5. d) La reparació de danys o perjudicis produïts, si escau, i també l’esmena de la infracció per iniciativa pròpia.
 6. e) Es tendran en consideració els principis de proporcionalitat, intencionalitat i culpabilitat.
 7. S’entén per reincidència la comissió d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
 8. L’aplicació de la sanció ha de ser proporcionada a la gravetat de la conducta infractora i ha d’assegurar que la comissió d’infraccions no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.

 

Capítol II

Procediment sancionador

 

Article 34

Incoació i instrucció del procediment

 1. L’òrgan competent per incoar i resoldre el procediment sancionador és el director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
 2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ha d’incoar els procediments d’ofici. En l’acord d’iniciació s’ha de nomenar un instructor o una instructora del procediment, nomenament que ha de recaure en personal funcionari de carrera del grup A1 i llicenciat en dret que pertanyi a l’Oficina, i, quan la complexitat ho requereixi, també es pot nomenar un secretari o secretària del procediment.
 3. Una vegada finalitzada la instrucció, el director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears ho notificarà prèviament a la persona interessada, la qual disposarà d’un termini de quinze dies hàbils per formular-hi al·legacions i aportar els documents que consideri pertinents per defensar-se.
 4. El procediment sancionador s’ha de regir pel que disposa la legislació bàsica de l’Estat o la normativa pròpia de les Illes Balears en matèria sancionadora, el Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la comunitat autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, o normativa que la substitueixi,  amb les especificitats que estableix el Reglament regulador del règim de funcionament de l’Oficina.

 

Article 35

Responsabilitats

 1. La responsabilitat administrativa és exigible sens perjudici de les responsabilitats civils, penals o altres que hi puguin concórrer.
 2. En el supòsit que les infraccions puguin ser constitutives de delicte o falta, l’òrgan administratiu competent ha de passar el tant de culpa a la jurisdicció corresponent i s’ha d’abstenir de continuar el procediment sancionador mentre no hi hagi sentència ferma. Quan el procés penal acabi amb sentència absolutòria o sense declaració penal, provisionalment o definitivament, es podrà iniciar, continuar o reprendre el procediment sancionador corresponent per determinar les possibles infraccions administratives.
 3. No pot ser objecte de l’expedient sancionador que regula aquesta llei en cap cas el fet sancionat en causa penal o quan sigui d’aplicació preferent la legislació laboral, fiscal, o el règim especial aplicable als funcionaris públics.

 

Article 36

Prescripció

 1. El termini de prescripció de les infraccions que preveu aquest títol és de cinc anys per a les infraccions molt greus, tres anys per a les greus i un any per a les lleus.
 2. La prescripció de les infraccions s’interromp per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador.
 3. Les sancions imposades per la comissió d’infraccions molt greus prescriuen al cap de cinc anys; les imposades per infraccions greus, al cap de tres anys; i les que siguin conseqüència de la comissió d’infraccions lleus, en el termini d’un any.
 4. La prescripció de les sancions s’interromp per l’inici, amb la notificació a la persona interessada, del procediment d’execució.
 5. Per al còmput dels terminis de prescripció que regulen els dos apartats anteriors, i també per a les causes d’interrupció, cal atenir-se al que disposa la legislació bàsica de l’Estat.

 

Disposició addicional primera

Supressió i integració de registres

 1. Se suprimeixen el Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article 8 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i adscrits a l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears per la disposició addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
 2. Se suprimeix el Registre de béns i drets patrimonials de càrrecs públics, creat per la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
 3. Els elements dels registres que se suprimeixen s’integren en el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats que regula aquesta llei, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon gestionar-lo i controlar-lo.

 

Disposició addicional segona

Una vegada elegit el director o la directora de l’Oficina es podrà convocar un concurs de trasllat o qualsevol altre sistema permès en dret perquè funcionaris de qualsevol administració pública es puguin incorporar a l’estructura administrativa de l’Oficina a fi i efecte d’optimitzar el personal al servei de les administracions públiques.

 

Disposició addicional tercera

Les declaracions corresponents als càrrecs de les administracions insulars i municipals que conformement amb aquesta llei s’hagin d’inscriure en el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, es podran confeccionar a partir dels Registres de declaracions patrimonials i d’activitats de les respectives administracions insulars i municipals. A tal efecte, el secretari o la secretària de la respectiva administració insular o municipal trametrà els corresponents certificats, amb la informació fefaent pertinent, al registre esmentat, adscrit a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.

 

Disposició transitòria única

El Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article 8 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i adscrits a l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears per la disposició addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, i el Registre de béns i drets patrimonials de càrrecs públics, creat per la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, continuaran la seva activitat fins que se’n facin efectives la supressió i la integració que estableix la disposició addicional primera d’aquesta llei.

 

Disposició derogatòria única

 1. Es deroguen els capítols I i II del títol IV de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2. Es deroga la disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
 3. Es deroguen l’apartat 3r de l’article 51.1 i la disposició addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
 4. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que estableix aquesta llei.

 

Disposició final primera

Modificació de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 1. Es modifica l’article 14 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 14

Òrgan de gestió

 1. El Consell de Govern o l’òrgan que es designi reglamentàriament serà l’encarregat de la gestió del règim d’incompatibilitats establert en aquesta llei.

Aquest òrgan serà l’encarregat d’examinar i, si escau, de requerir, a aquells que siguin nomenats o cessats en un càrrec o lloc de treball dels indicats en l’article 2 d’aquesta llei, el compliment de les obligacions derivades d’aquesta llei.

 1. Reglamentàriament, es desplegaran el contingut i l’abast del que disposa aquest article.”
 2. Es modifica l’article 15 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 15

Fets constitutius d’infracció

 1. Es consideren infraccions molt greus del règim d’incompatibilitats i de control d’interessos els fets o les conductes següents:
 2. a) L’incompliment de disposicions en matèria d’incompatibilitats, quan suposi el manteniment d’una situació incompatible.
 3. b) La falsedat en les dades i en els documents que s’hagin de presentar o declarar.
 4. Es consideren infraccions greus:
 5. a) L’incompliment dels teminis o altres disposicions de procediment en matèria d’incompatibilitats, quan no suposi el manteniment d’una situació d’incompatibilitat.
 6. b) L’omissió o la no aportació de les dades i dels documents que s’hagin de presentar o declarar d’acord amb allò que estableix aquesta llei i que s’hagin requerit a aquest efecte.
 7. c) La no declaració d’activitats o béns patrimonials en els registres corresponents en el termini establert quan, requerida a aquest efecte, no se’n produeixi la rectificació corresponent.

d ) L’incompliment del deure d’inhibició o d’abstenció en els casos en què una norma així ho exigeixi.

 1. Es considera falta lleu la no declaració d’activitats o de béns i drets patrimonials en els corresponents registres, dins els terminis establerts, quan s’esmeni després del requeriment a aquest efecte.”

 

Disposició final segona

Modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

Es modifica l’article 39.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

“Article 39

Informació sobre retribucions i declaracions patrimonials

 1. Els membres del Govern i els alts càrrecs tenen l’obligació de formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels seus béns, drets i obligacions, en els termes que reglamentàriament s’estableixin, i que quedarà sota la responsabilitat de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció.”

 

Disposició final tercera

Reglament de règim intern i desplegament reglamentari

 1. El primer director o la primera directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en el termini de sis mesos des del seu nomenament, ha d’elaborar i trametre al Parlament el projecte de reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina perquè la comissió parlamentària que correspongui en dugui a terme la tramitació i, si escau, l’aprovi.
 2. El director o la directora de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears podrà promoure modificacions del reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina que hauran de ser tramitades i aprovades, si escau, seguint el mateix procediment pel qual fou aprovat l’esmentat reglament inicialment.
 3. Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per desplegar i executar aquesta llei.

 

Disposició final quarta

Entrada en vigor

 1. Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 2. Això no obstant, el títol II de la llei produeix efectes des que es facin efectives la supressió i la integració dels registres a què fa referència la disposició addicional primera d’aquesta llei.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

 

Palma, 9 de desembre de 2016

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *