Mesures fiscals, administratives CATALUNYA

LLEI 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El president del Govern
(Art. 3 RD 944/2017, del 27 de octubre)

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
En el marc del multilingüisme promogut per la Unió Europea, l’Administració de la Generalitat i les universitats han adoptat els darrers anys mesures per a impulsar la presència de les terceres llengües en la comunitat universitària, a fi que aquesta assoleixi competències plurilingües i interculturals, les quals constitueixen un valor i un actiu estratègics per a internacionalitzar les universitats catalanes.
Una d’aquestes mesures es troba en l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que estableix que els estudiants que hagin iniciat els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors han d’acreditar, en acabar-los, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.
L’article 211 de la Llei 2/2014 encomana al departament competent en matèria d’universitats vetllar, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, pel desenvolupament del procediment d’acreditació. En exercici d’aquesta atribució, la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya va presentar el 19 d’abril de 2017 els resultats de les segones proves de nivell de coneixements d’idiomes adreçades a alumnes de tercer curs de grau de les universitats catalanes amb l’objectiu de fer una diagnosi de la situació actual del coneixement d’idiomes per part dels estudiants que van iniciar els estudis de grau el curs acadèmic 2014-2015 i que, en conseqüència, haurien d’acreditar el nivell B2 en acabar els estudis de grau el curs 2017-2018. Els resultats van posar de manifest que, tot i les millores assolides, l’ús i l’aprofitament dels instruments proposats els darrers anys pels departaments competents han estat insuficients i, per tant, encara hi ha un percentatge important d’estudiants amb un coneixement insuficient de la llengua estrangera.
Per aquest motiu, el Consell Interuniversitari de Catalunya, en la sessió de la seva junta del 22 de juny de 2017, va acordar instar el Govern a presentar al Parlament de Catalunya la modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, per tal d’establir un ajornament de quatre anys de l’entrada en vigor de l’obligació d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua estrangera, amb la finalitat d’evitar perjudicis als estudiants i de facilitar i fer més viable l’assoliment de l’objectiu fixat per aquesta norma. El Consell Interuniversitari de Catalunya també considera, en el mateix acord, que cal atorgar un reconeixement als alumnes que s’han esforçat a acreditar aquest coneixement lingüístic en el període inicialment establert amb la presentació del certificat que justifica l’assoliment del nivell B2 d’una tercera llengua estrangera, mitjançant la incorporació en el suplement europeu al títol (SET) dels crèdits cursats i d’altres mesures que es considerin oportunes.
En els mesos posteriors a aquesta petició del Consell Interuniversitari de Catalunya no s’ha registrat cap activitat legislativa per a assolir aquesta modificació i, per aquest motiu, el grup parlamentari que ha presentat aquesta proposició, ara aprovada com a llei, va iniciar el procediment per a modificar la llei que hauria de portar a l’establiment de la moratòria i a oferir seguretat jurídica a la comunitat universitària.
Atès que aquesta moratòria afecta els estudiants que acaben els estudis de grau el curs acadèmic 2017-2018, cal garantir que puguin conèixer al més aviat possible que l’acreditació del coneixement d’una llengua estrangera, que actualment estableix la Llei 2/2014, no els serà exigida. Aquesta informació també és important per a les mateixes universitats i per als centres d’ensenyament no universitari, i també per als estudiants que hagin d’iniciar els estudis de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019.
La seguretat jurídica que ha de regir la relació entre l’estudiant i la seva universitat i els requeriments que haurà d’atendre en la seva trajectòria acadèmica fins a l’obtenció del títol han d’ésser coneguts des de l’inici d’aquesta vinculació. Així mateix, ha de tenir coneixement, al més aviat possible, dels canvis que es puguin produir durant aquesta trajectòria, que han de tendir a facilitar-li la consecució dels seus objectius acadèmics i l’obtenció del títol de grau.
Aquesta llei es dicta d’acord amb la competència compartida de la Generalitat, sens perjudici de l’autonomia universitària, relativa a l’avaluació i el garantiment de la qualitat i de l’excel•lència de l’ensenyament universitari (article 172.2.f de l’Estatut d’autonomia), i s’estructura en un article únic que modifica els apartats 1 i 2 de l’article 211 de la Llei 2/2014 i una disposició final que n’estableix l’entrada en vigor.

Article únic. Modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014
Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que resten redactats de la manera següent:
«1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018-2019 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.
»2. L’acreditació a què fa referència l’apartat 1 es pot obtenir per mitjà dels certificats acreditatius de coneixements d’idiomes que tinguin reconeguda l’equivalència amb el Marc europeu comú de referència. El departament competent en matèria d’universitats, per mitjà del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de vetllar pel desenvolupament d’aquest procediment.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Madrid, 8 de maig de 2018

El President del Govern,
(Art. 3 RD 944/2017, del 27 de octubre)

Mariano Rajoy Brey

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *