Modificació de la presidència de la GENERALITAT I DEL GOVERN

LLEI 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

[sc name=”secretario” ]

El president del Govern
(Art. 3 RD 944/2017, del 27 de octubre)
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
Els articles 67.5 i 68.3 de l’Estatut d’autonomia estableixen que l’estatut del president de la Generalitat, d’una banda, i l’organització, el funcionament i les atribucions del Govern, de l’altra, han d’ésser regulats per llei.
Els canvis en el sistema institucional que va definir el títol II de l’Estatut del 2006 van determinar la necessitat d’aprovar la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que va derogar la norma anàloga anterior, la Llei 3/1982, amb l’excepció de la regulació transitòria del règim d’incompatibilitats i de les causes d’inelegibilitat.
L’article 6 de la dita Llei 13/2008 regula els mecanismes de suplència o substitució del president de la Generalitat en cas d’absència, malaltia o impediment durant l’exercici del càrrec, però no té en compte la possibilitat que aquests supòsits es produeixin en el moment de l’elecció del president, regulada per l’article 4, motiu pel qual convé introduir una modificació en el procediment d’elecció que permeti donar resposta a situacions anàlogues a les que regula l’article 6 o a altres situacions d’impossibilitat física que impedeixin al candidat de presentar oralment el programa de govern davant el Ple.
Per altra banda, convé ampliar la regulació que fa l’article 35 de la utilització de mitjans telemàtics per al compliment de les funcions del Govern i dels seus òrgans d’assistència i suport, amb l’objectiu d’adaptar la regulació vigent del funcionament dels òrgans col•legiats compresos en l’àmbit de la llei, d’acord amb la normativa europea i amb la legislació de regulació del sector públic estatal.

Article 1. Modificació de l’article 4
Es modifica l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, que resta redactat de la manera següent:
«Article 4. Elecció
»1. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus membres, segons el que estableixen l’Estatut, el Reglament del Parlament i aquesta llei.
»2. Dins els deu dies següents a la constitució de la legislatura, o dins els deu dies següents al fet causant d’un dels altres supòsits en què escaigui l’elecció, el president o presidenta del Parlament, un cop consultats els representants dels partits i grups polítics amb representació parlamentària, ha de proposar al Ple un candidat o candidata a la presidència de la Generalitat.
»3. En cas d’absència, malaltia o impediment del candidat o candidata en la data de la sessió d’investidura, el Ple pot autoritzar, per majoria absoluta, que el debat d’investidura se celebri sense la presència o sense la intervenció del candidat o candidata, que en aquest cas pot presentar el programa i sol•licitar la confiança de la cambra per escrit o per qualsevol altre mitjà previst pel Reglament.
»4. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de govern i sol•licita la confiança de la cambra. Després d’un debat sobre el programa presentat, es procedeix a la votació. Perquè el candidat o candidata resulti investit, ha d’obtenir els vots de la majoria absoluta. La investidura comporta l’aprovació del programa de govern.
»5. Si el candidat o candidata no aconsegueix la majoria absoluta, es pot sotmetre, dos dies després, a un segon debat i a una segona votació, en què bastarà la majoria simple.
»6. Si en la segona votació el candidat o candidata tampoc no és elegit, es tramita una nova proposta, segons el procediment regulat pels apartats 2, 3, 4 i 5, i així successivament.
»7. Si un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura cap candidat o candidata no ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca de manera immediata eleccions, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de la convocatòria.»

Article 2. Modificació de l’article 35
S’afegeixen quatre nous apartats, el 3, el 4, el 5 i el 6, a l’article 35 de la Llei 13/2008, amb el text següent:
«3. El Govern i la resta d’òrgans col•legiats compresos en l’àmbit d’aquesta llei poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància, llevat que el reglament intern de l’òrgan reculli expressament i excepcionalment el contrari.
»4. En les sessions que els òrgans col•legiats celebrin a distància, els membres poden estar en llocs diferents, sempre que s’asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres, o de les persones que els supleixin, el contingut de llurs manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.
»5. El que determina l’apartat 4 és aplicable en tot cas a les deliberacions i decisions del Govern amb preferència al que estableix l’article 28.2, i es computa a l’efecte del quòrum tant l’assistència presencial com la participació a distància.
»6. Quan els membres del Govern empren mitjans telemàtics per a despatxar els assumptes i exercir les funcions que els corresponen, s’entén que no es dona el supòsit d’absència a què fan referència els articles 6.1, 12.1.k, 14.5, 15.4 i 20.»

Disposició addicional. Modificació del Reglament del Parlament
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el principi d’autonomia parlamentària que li reconeix l’article 58.1 de l’Estatut d’autonomia, ha de fer les modificacions del Reglament del Parlament que siguin necessàries, a iniciar en el termini d’un mes, per a complir els requeriments establerts per aquesta llei.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Madrid, 8 de maig de 2018

El President del Govern,
(Art. 3 RD 944/2017, del 27 de octubre)

Mariano Rajoy Brey

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *