Modificaciones fiscales y financieras Cataluña

LLEI 1/2016, del 8 de juny, de modificació de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres.

[sc name=”plataforma” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va crear l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i li va atribuir la funció d’aprovar les bases i les convocatòries dels ajuts en matèria cultural, i també la de tramitar i resoldre els procediments de concessió d’aquests ajuts. No obstant això, la disposició transitòria quarta de la Llei va determinar que l’OSIC s’havia de constituir en el moment que es dictés el decret que n’aprovés els estatuts. L’OSIC es va constituir el 13 de gener de 2012.

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, va modificar la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, i va establir un termini de dos anys, a comptar de la constitució de l’OSIC, perquè l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) mantingués «les funcions d’aprovar les bases i les convocatòries d’ajuts i de gestionar els ajuts», amb l’objectiu que, durant aquest període, es pogués avaluar si era possible l’encaix d’ambdues institucions dins el sistema de la finestreta única de subvencions (FUS), impulsat pel Departament de Cultura. Aquest projecte té per objecte redissenyar les bases de subvencions i els processos de gestió de les subvencions amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat dels ciutadans a la informació i al procés de tramitació de subvencions i incrementar l’eficiència dels processos interns.

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va modificar novament la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011 i va ampliar a quatre els anys en què l’ICEC havia de mantenir les funcions relatives a la convocatòria i la gestió d’ajuts, abans de traspassar-les a l’OSIC.

Aquest termini va vèncer el 13 de gener de 2016, moment en què l’OSIC havia d’assumir també la gestió dels ajuts a les empreses culturals. Un cop feta aquesta avaluació, es considera que aquest encaix entre l’OSIC i l’ICEC s’està assolint satisfactòriament i s’ha avançat cap a la integració conceptual i telemàtica. Tanmateix, en l’àmbit dels processos de gestió, s’ha posat de manifest que els ajuts de l’ICEC, per llur complexitat, requereixen un tractament singular i un nivell de coneixements específics que, ara per ara, fa molt difícil i feixuga la tramitació desvinculada de l’entitat impulsora. El Departament de Cultura, l’ICEC i l’OSIC continuen treballat en el disseny de nous circuits i en l’aplicació de tècniques de treball que facilitin el canvi cap al nou model de gestió. Fins avui, però, cap de les propostes no ha satisfet el nivell de qualitat desitjat.

Per tot això, cal prorrogar el termini perquè la gestió dels ajuts de l’ICEC pugui ésser traspassada a l’OSIC mitjançant un model de gestió que garanteixi una integració correcta.

 

Article únic. Modificació de l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que resta redactat de la manera següent:

«2. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural s’ha de constituir en el moment en què es dicti el decret que n’aprovi els estatuts. L’Institut Català de les Empreses Culturals manté les funcions d’aprovar les bases i les convocatòries dels ajuts a les empreses culturals i de gestionar aquests ajuts fins al 31 de desembre de 2019.»

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *