Necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària a Catalunya

DECRET LLEI 6/2016, de 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

 

Preàmbul

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 al Parlament de Catalunya s’ha endarrerit fins al 29 de novembre de 2016.

La darrera llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015. Aquests pressupostos es van prorrogar mitjançant el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

Aquesta pròrroga pressupostària es va ajustar a la nova estructura administrativa de la Generalitat de Catalunya amb motiu del nou Govern sorgit de les eleccions del 27 de setembre del 2015, d’acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Vist que l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya;

Conseqüentment, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària en l’exercici 2017 i, sense perjudici del marc legal que comporta la situació de pròrroga, s’han d’adequar determinades necessitats financeres.

Aquestes situacions financeres que necessitin endeutament públic per al seu equilibri han de ser autoritzades per una norma amb rang legal, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació de pròrroga esmentada abans, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya;

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients. Aquest Decret llei conté un article únic i una disposició final. L’article únic dóna resposta a les necessitats financeres inajornables de determinades entitats del sector públic, i es considera adient preveure l’autorització dels avals que estan previstos en el projecte de llei de pressupost per al 2017.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

1.1 S’autoritza el Govern, en les condicions i els termes que fixa la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2017, perquè faci ús d’operacions d’endeutament en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la llei esmentada, incrementat pels imports que derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

1.2 En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l’exercici 2017, de manera que no s’incrementi el saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2016.

1.3 L’increment del deute viu de la Generalitat i de les entitats del sector públic no pot superar la suma dels límits autoritzats per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, incrementats pels imports que es derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.

1.4 S’autoritza el Govern, des de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei i, mentre es mantingui la situació de pròrroga pressupostària al llarg del 2017, a prestar els avals següents:

  1. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir el seu dia l’Institut Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.
  2. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2017, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració General de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval és de 46.000.000 d’euros.
  3. S’autoritza  el  Govern  a  prestar  avals  fins a una quantia màxima global, el 2017, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives. Aquestes ope- racions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75 % de l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada operació.
  4. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit corresponent als exercicis 2012, 2013 i 2014 que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 74.720.530,33 euros.
  5. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici 2017, per a una operació d’endeuta-ment a llarg termini de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). L’import màxim d’aquest aval és de 6.000.000 d’euros.
  6. En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinançament o la substitució.
  7. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor d’Aeroports Públics de Catalunya, SLU, davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit corresponent a l’exercici 2014 que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 13.717.469,13 euros.

 

 

Disposició final

Aquest Decret llei entra en vigor l’1 de gener de 2017.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 27 de desembre de 2016

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *