Normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

ORDRE VEH/189/2016, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya determina, en el seu article 31, les normes a què s’ha d’ajustar l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb aquest context normatiu, aquesta Ordre dicta les normes d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i estableix els criteris generals a què s’ha d’ajustar l’assignació dels recursos públics, l’àmbit institucional, el procediment d’elaboració i la documentació annexa al pressupost.

La convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre de 2015, i la consegüent constitució del nou Parlament, el 26 d’octubre de 2015, han fet impossible la presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 dins els terminis establerts. En conseqüència, s’ha procedit a la pròrroga pressupostària mitjançant el Decret 252/2015, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016.

El 24 de maig de 2016, el Govern va presentar al Parlament de Catalunya el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2016, però el Ple del Parlament en la sessió del 8 de juny del 2016 va aprovar les esmenes a la totalitat de devolució, per tant la iniciativa legislativa va ser rebutjada.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 s’elaboren en el marc normatiu constituït per l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol; la Llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària; el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aprovada per l’Estat espanyol en compliment de les previsions del marc del Pacte d’estabilitat i creixement europeu i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finalment, aquests pressupostos també estan plenament compromesos amb la política fiscal de la Unió Europea i, per tant, amb l’objectiu d’estabilitat fiscal definit per aquesta.

 

Per tot això,

 

Ordeno:

 

 

Secció 1

Criteris de programació i pressupostació

 

Article 1

Criteris generals

1.1 El pressupost de la Generalitat per al 2017 ha de donar compliment a l’objectiu de dèficit públic que estableix la Llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària.

1.2 Els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat han de continuar ajustant els objectius que cal assolir amb els recursos de què disposen per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la despesa pública i han de revisar, si escau, la programació dels compromisos adquirits, per adequar les seves propostes al marc financer actual, per garantir la sostenibilitat financera dels serveis públics que presta l’Administració de la Generalitat.

1.3 L’assignació dels recursos disponibles s’ha de fer d’acord amb les prioritats següents:

 1. a) Garantir la prestació de les polítiques educatives, sanitàries i socials vinculades a l’estat del benestar, lluitar contra l’exclusió social i potenciar les polítiques d’integració.
 2. b) Avançar en la creació d’ocupació estable i de qualitat.
 3. c) Impulsar la competitivitat empresarial, fomentant la innovació, la internacionalització i la recerca.
 4. d) Promoure mesures per millorar l’eficiència en la despesa.
 5. e) Avançar en el compliment del principi d’estabilitat pressupostària.
 6. f) Impulsar mesures relacionades amb el bon govern, la transparència administrativa i l’accés a la informació.

 

 

Secció 2

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

 

Article 2

Àmbit institucional

2.1 Els pressupostos del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2017 han d’incloure els pressupostos corresponents als organismes següents:

 1. a) L’Administració de la Generalitat, en la qual s’inclouen el Parlament i els organismes estatutaris i consultius que no disposen de pressupost propi, els departaments del Govern i els fons pressupostaris no departamentals.
 2. b) Les entitats autònomes de caràcter administratiu i el Servei Català de la Salut.
 3. c) Les entitats autònomes de caràcter comercial i financer.
 4. d) Les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris.
 5. e) Les societats mercantils en què la Generalitat participa d’una manera total o majoritària.
 6. f) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i les entitats assimilades.
 7. g) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.

2.2 Es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil és majoritària quan aquesta, directament o indirectament, té una participació de més d’un cinquanta per cent del seu capital o disposa de la majoria de drets de vot en els seus òrgans de govern. Pel que fa als consorcis i fundacions, es considera que la participació de la Generalitat és majoritària quan es disposa de la majoria, directa o indirecta, dels drets de vot en els òrgans de govern o en el patronat. A aquest efecte, no computen els drets de vot dels membres que designa el mateix òrgan de govern o patronat.

2.3 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 han d’incloure, en un annex específic, els pressupostos de les altres entitats que, tot i no estar participades de manera total o majoritària per la Generalitat, han estat classificades dins del sector administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del SEC, llevat de les universitats públiques presencials i els ens que en depenen.

2.4 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 també han d’incloure, en un annex específic, els pressupostos de tots els consorcis que tot i no estar inclosos entre les entitats de l’apartat 2.1 o 2.3 s’han d’incorporar als pressupostos de la Generalitat, d’acord amb la normativa vigent.

 

Article 3

Estructura pressupostària

3.1 Els estats d’ingressos i de despeses dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 s’estructuren segons les classificacions següents:

 1. a) Classificació orgànica i per entitats dels ingressos i de les despeses. La classificació orgànica i per entitats dels ingressos i de les despeses distingeix entre les entitats dels pressupostos del sector públic de la Generalitat incloses en l’article 2.1, la resta d’entitats classificades dins del sector administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del SEC a què fa referència l’article 2.3 i, eventualment, les de l’article 2.4. Totes les entitats d’aquestes classificacions s’agrupen per subsectors i per agrupacions.

a.1) Classificació orgànica i per entitats dels pressupostos del sector públic.

a.2) Classificació d’altres entitats classificades dins del sector administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del SEC.

a.3) Classificació d’altres consorcis minoritaris no classificats dins del sector administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del SEC.

En el cas de les despeses, el subsector administració de la Generalitat es detalla per seccions i serveis.

 1. b) Classificació econòmica dels ingressos.
 2. c) Classificació per programes de les despeses.
 3. d) Classificació econòmica de les despeses.

3.2. Pel que fa als capítols 6, “Inversions reals”, i 7, “Transferències de capital”, a més de la classificació per programes, s’han d’identificar també els projectes de despesa, d’acord amb les indicacions que faciliti la Direcció General de Pressupostos, en coordinació amb la direcció general competent per raó de la matèria. S’entén per projectes de despesa les unitats de despesa menors que tenen sentit per elles mateixes, i que corresponen a activitats concretes, interrelacionades i coordinades entre si, que es realitzen amb la finalitat de produir determinats béns i serveis capaços de satisfer necessitats.

3.3 Les estructures de despesa orgànica de l’Administració de la Generalitat, econòmica i per programes, es poden ampliar mitjançant la utilització de nivells inferiors de classificació que s’han d’establir d’acord amb la Direcció General de Pressupostos. Aquests nivells només tenen efecte per a la gestió i, per tant, no han de quedar recollits en els estats de despeses del projecte de pressupostos per al 2017.

3.4. A proposta dels departaments i entitats, la Direcció General de Pressupostos pot autoritzar la incorporació de noves aplicacions de la classificació econòmica, que poden ser dotades per qualsevol departament o entitat que ho requereixi.

3.5. Les classificacions esmentades en els punts anteriors es publicaran actualitzades a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a l’adreça www.gencat.cat/economia/pressupostos.

 

Article 4

Procediment d’elaboració i documentació annexa

4.1 Articulat de l’avantprojecte de llei de pressupostos.

Les propostes de normes de contingut pressupostari que els departaments considerin que s’han d’incloure en l’articulat de l’avantprojecte de la llei de pressupostos, tant si es tracta de mantenir, modificar o incloure nous articles o noves disposicions, s’han d’enviar a la Direcció General de Pressupostos, mitjançant el model establert per aquesta Direcció General amb la identificació de fitxa 1. Aquestes propostes han d’anar acompanyades d’una memòria explicativa i d’un estudi econòmic.

Pel que fa a l’endeutament, les propostes de l’articulat sobre l’autorització del límit de l’endeutament viu concertat amb un termini de reemborsament superior a un any s’han d’efectuar, exclusivament, per mitjà del model establert per la Direcció General de Pressupostos, amb la identificació de fitxa 2. La Direcció General de Pressupostos ha de trametre el conjunt de les propostes relatives a aquest àmbit a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per a la seva anàlisi i conformitat.

4.2 Ingressos gestionats pels departaments i per la resta d’entitats relacionades a l’article 2.1 i despeses amb finançament finalista i afectat.

Pel que fa als ingressos, els departaments han d’informar de tots els que preveuen gestionar durant l’exercici, inclosos els procedents d’altres administracions públiques (ingressos finalistes) i els que deriven de les taxes afectades (ingressos afectats) i, si escau, fer la proposta d’import que s’ha d’incloure en el projecte de pressupost. Les entitats incloses a l’apartat b de l’article 2.1 d’aquesta Ordre, així com l’Institut Català de la Salut, l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Agència Catalana de Residus han d’informar, únicament, dels ingressos que puguin derivar de taxes o altres ingressos afectats, d’acord amb la normativa vigent que gestionin.

Amb caràcter general, els ingressos procedents d’altres administracions públiques, llevat dels que es produeixin amb motiu de convocatòries en règim de concurrència competitiva, els que materialitzen els compromisos d’una altra administració per raó de la seva participació en una entitat i els que responguin a convenis signats directament per aquestes entitats, s’han de consignar en el pressupost d’ingressos de la Generalitat, amb independència de si la gestió l’efectua una entitat del sector públic. Tanmateix, els ingressos procedents d’altres administracions públiques que les entitats consignin en els seus pressupostos han de poder ser identificats de la manera que es requereixi.

Pel que fa a les despeses, els departaments i la resta d’entitats incloses a l’article 2.1, 2.3 i 2.4 també han d’informar de totes les despeses del projecte de pressupost que es financen amb càrrec a ingressos finalistes procedents d’altres administracions públiques (ingressos finalistes) i d’aquelles amb càrrec a ingressos propis de la Generalitat que la normativa afecta una destinació específica (ingressos afectats) d’acord amb els criteris i en els termes que estableixi la Direcció General de Pressupostos a l’efecte d’identificar-les en el sistema de gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya (GECAT).

El departament responsable de l’agrupació departamental ha d’enviar aquesta informació a la Direcció General de Pressupostos, mitjançant el model establert per aquesta Direcció General, amb la identificació de fitxa 3.

4.3 Proposta d’imports dels ingressos i despeses.

4.3.1 Criteris generals.

Els imports dels ingressos i despeses que els departaments i entitats proposin incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 s’han d’introduir, per mitjà del mòdul de pressupostos, en el sistema GECAT.

Pel que fa als ingressos finalistes procedents d’altres administracions públiques i als ingressos propis afectats, així com les despeses que financen, quan l’executor final sigui una entitat dependent de la Generalitat, el seu departament d’adscripció ha de pressupostar en el seu estat de despeses les corresponents partides de transferència i la identificació d’aquestes aplicacions, tant d’ingressos com de despeses, s’ha de mantenir fins a l’executor final de manera que se’n garanteixi la traçabilitat.

En el marc de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic de la Generalitat, cal garantir la dotació completa dels ingressos i despeses que es puguin derivar dels drets i obligacions de les entitats dissoltes o que es prevegi dissoldre en el 2017 i que, per aquesta raó, no figurin en l’estructura orgànica dels pressupostos a què es fa referència a l’article 3. Amb aquest objecte, l’entitat o secció que es prevegi subrogar en els seus drets i obligacions cal que doti els ingressos i despeses corresponents; en cas contrari, cal que l’entitat de la qual s’ha acordat o es preveu acordar la dissolució elabori el pressupost per al 2017.

4.3.2 Despeses de personal.

Pel que fa a les despeses de personal de la Generalitat i de les entitats incloses en el sistema d’informació de personal (SIP), s’han d’introduir a través del programa informàtic de confecció de l’avantprojecte de pressupost de personal, des del qual s’han de traslladar directament al sistema GECAT.

4.3.3 Consolidació.

Les transferències, aportacions i altres fluxos de fons entre les diverses entitats que s’integren en els pressupostos de la Generalitat, d’acord amb la classificació orgànica, han d’estar individualitzats convenientment mitjançant partides nominatives, a l’efecte de permetre les consolidacions dels diferents àmbits pressupostaris.

Amb aquest objectiu, els departaments i entitats emissors han d’identificar i emplenar la taula de consolidació en el sistema GECAT, per informar de les partides i dels imports que siguin consolidables, ja siguin partides nominatives o, en cas de no disposar-ne en la classificació econòmica, partides no nominatives, entre les diverses entitats de l’àmbit institucional dels pressupostos de la Generalitat, definit en l’article 2.

En els casos excepcionals en què calgui fer consolidacions per un import parcial d’una partida, el departament responsable de l’agrupació departamental ha de trametre a la Direcció General de Pressupostos la informació de totes les partides emissores, tant les del departament com les de les entitats que té adscrites, mitjançant el model establert, amb la identificació de fitxa 4 i de conformitat amb les entitats receptores, atès que el flux econòmic entre les entitats ha de ser pel mateix import. La Direcció General de Pressupostos és la unitat directiva que les ha d’introduir directament en el sistema GECAT.

Els departaments també han de consolidar les partides pressupostàries que tinguin fons finalistes i fons afectats.

Quan les partides de despesa incloguin un import corresponent a IVA, aquest s’ha de descomptar a l’efecte de consolidació, atès que per a l’entitat receptora no pot tenir la consideració d’ingrés.

4.3.4 Partides sense dotació pressupostària en pressupost inicial

Amb caràcter general, no s’ha de consignar cap dotació als conceptes d’ingressos següents: “Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors”, “Préstecs i altres crèdits del sector públic a curt termini”, “Préstecs i altres crèdits de fora del sector públic a curt termini” i “Altres variacions de passius financers a curt termini”, que únicament es poden dotar durant l’execució pressupostària.

Pel que fa a l’estat de despeses, no es pot consignar cap dotació pressupostària en els conceptes, “Ajuts menjar”, “Fons d’acció social” ni en l’aplicació pressupostària “Aportacions als plans de pensions”.

4.3.5 Propostes de despeses

Els departaments han d’elaborar una previsió de les propostes de les variacions que pretenen adoptar a l’Avantprojecte de pressupostos per al 2017 respecte de les dotacions pressupostàries de què disposaven a l’exercici anterior, en aquest cas les dotacions corresponents als crèdits inicials de la pròrroga dels pressupostos 2015 per al 2016. Així mateix, han d’efectuar la previsió de propostes a incorporar a l’Avantprojecte corresponents a nous projectes, serveis o activitats a iniciar el 2017. Aquesta informació l’han d’elaborar d’acord amb el model fitxa 8 i els criteris establerts per la Direcció General de Pressupostos.

4.3.6 Endeutament

En relació amb els ingressos i despeses per augments i disminucions de passius financers, que es pressuposten tant al capítol 9 com en altres capítols pressupostaris, les entitats incloses en els apartats b, c, d, e, f, i g de l’article 2.1 i les dels articles 2.3 i 2.4 que tinguin formalitzat endeutament a 31 de desembre de 2016 i/o prevegin formalitzar-ne durant el 2017 (contractes de préstec, pòlisses de crèdit, bestretes reemborsables d’una administració pública, arrendaments financers i facturatge sense recurs), amb termini de reemborsament superior a un any, prèviament han d’enviar a la Direcció General de Pressupostos les propostes previstes d’autorització d’endeutament, d’acord amb el model establert per aquesta Direcció General, amb la identificació de fitxa 2. Les disposicions i amortitzacions que s’indiquin en aquesta fitxa han de ser coherents amb els ingressos i despeses del capítol corresponent que s’introdueixin en el sistema GECAT.

Les entitats classificades dins del sector administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del SEC, no poden proposar augments de la previsió de tancament del seu respectiu saldo viu d’endeutament a 31 de desembre de 2016.

A més, les entitats que formen part del sector administració pública, d’acord amb la metodologia del SEC, han de presentar el seu pressupost no financer, amb superàvit o equilibrat, o amb un dèficit per un import màxim equivalent als ingressos per les aportacions de capital que tinguin per objecte el finançament de la despesa no financera corresponent al 2017, llevat que es disposi d’autorització expressa de la Direcció General de Pressupostos.

4.4 Documentació annexa.

4.4.1 Documentació annexa de les entitats a què fa referència l’article 2.1.

 1. a) Memòria de programa.

Els departaments del Govern i també els òrgans superiors han d’elaborar una memòria descriptiva per a cada programa en la qual assignin recursos, ja sigui directament o per mitjà d’alguna de les entitats que en depèn inclosa a l’article 2.1. Aquesta memòria té una perspectiva doble: la de l’agrupació departamental en el seu conjunt i la dels diferents operadors que gestionen el programa. El model de la memòria és el que s’estableix amb la identificació plantilla de treball 1 i s’ha d’elaborar d’acord amb els criteris definits a la Guia per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya. L’entrada de dades s’ha de fer en el sistema GECAT, complementada amb la informació dels objectius estratègics i dels indicadors pressupostaris definits en l’aplicació de seguiment del Pla de Govern que gestiona el Departament de la Presidència.

 1. b) Annex d’inversions reals.

L’annex d’inversions reals s’obté directament del mòdul de projectes de despesa.

La direcció general competent per raó de la matèria, d’acord amb la Direcció General de Pressupostos, ha de dictar les instruccions per elaborar-lo.

 1. c) Informe econòmic i financer.

La Direcció General de Pressupostos en coordinació amb les direccions generals competents per raó de la matèria, ha d’elaborar l’informe econòmic i financer.

 1. d) Memòria explicativa.

La Direcció General de Pressupostos ha d’elaborar la memòria explicativa.

 1. e) Memòria de subvencions.

Els departaments, organismes i entitats de l’article 2.1 que tinguin pressupostades en el seu estat de despeses subvencions o transferències corrents o de capital han d’elaborar una plantilla amb el detall de totes les subvencions i transferències. L’entrada de dades s’ha de fer pel sistema GECAT d’acord amb el model establert per la Direcció General de Pressupostos amb la identificació de la fitxa 5.

Pel que fa a les subvencions nominatives, en tots els casos, cal indicar la finalitat de les actuacions subvencionades amb l’objectiu de poder-ne fer un seguiment, d’acord amb el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 1. f) Memòria d’arrendaments i compres d’immobles.

La Direcció General de Pressupostos, en coordinació amb la Direcció General del Patrimoni, ha d’elaborar la memòria d’arrendaments i compres d’immobles. Amb aquest objectiu es pot sol·licitar als departaments i entitats les informacions que siguin necessàries per confeccionar-la. Aquesta informació s’ha d’estructurar i elaborar d’acord amb els models establerts per la Direcció General de Pressupostos, amb les identificacions de les fitxes 6 i 7 i s’introduiran directament pel sistema GECAT.

 1. g) Annex de personal.

L’annex de personal s’obté directament del sistema d’informació de personal (SIP), en el cas de les entitats incloses en aquest sistema. Les entitats i organismes no inclosos en el SIP han d’elaborar l’annex de personal mitjançant l’entrada de dades al sistema GECAT, d’acord amb el model establert per la Direcció General de Pressupostos, que s’identifica com a plantilla de treball 2.

 1. h) Memòria de beneficis fiscals.

La Direcció General de Tributs i Joc ha d’elaborar la memòria de beneficis fiscals.

 1. i) Estats financers de societats i altres entitats del sector públic.

Els organismes i entitats inclosos en els apartats c, d, e, f i g de l’article 2.1, a més de la documentació requerida en els apartats anteriors, han de presentar i introduir en el sistema GECAT les previsions del balanç i del compte de pèrdues i guanys que han d’elaborar, d’acord amb els models establerts per la Direcció General de Pressupostos, que s’identifiquen com a plantilla de treball 3, per a les fundacions, i plantilla de treball 4, per a la resta d’entitats. Juntament amb aquestes previsions calincloure també les de la despesa finançada amb romanents de tresoreria d’exercicis anteriors, segons el detall que figura en els models esmentats.

Els programes d’actuacions, inversions i finançament (PAIF) de les empreses i altres ens públics, previstos en el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa catalana, s’obtenen a partir de la documentació dels pressupostos respectius, la memòria de cada programa, el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la informació continguda a l’annex de projectes d’inversions reals i a l’annex de personal.

4.4.2 Documentació annexa de les entitats a què fa referència l’article 2.3 i 2.4.

Les entitats a què fan referència els articles 2.3 i 2.4 han de presentar i introduir en el sistema GECAT les previsions del seu balanç i del seu compte de pèrdues i guanys, que han d’elaborar, d’acord amb els models establerts per la Direcció General de Pressupostos, que s’identifiquen com a plantilla de treball 3, per a les fundacions, i plantilla de treball 4, per a la resta d’entitats. També han de presentar l’annex de personal en els mateixos termes descrits en l’apartat g de l’article 4.4.1 i la fitxa 2 “Endeutament” a què fa referència l’article 4.1.

4.5 Tramesa de la informació.

Tota la documentació que no s’obtingui directament dels sistemes informàtics corporatius s’ha de trametre en suport electrònic, d’acord amb els mecanismes i formats que estableixi la Direcció General de Pressupostos.

Amb aquest objectiu, s’ha de publicar en el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a l’adreça http://www.gencat.cat/economia/pressupostos, la informació necessària per fer la tramesa de la documentació, i també els models de les fitxes que s’han d’emplenar i enviar a la Direcció General de Pressupostos (pressupost.eco@gencat.cat) i els models de les plantilles de treball, per als casos esmentats en els apartats anteriors en què la informació s’ha d’entrar directament en el sistema GECAT, així com les instruccions i guies per elaborar la informació.

Els imports i altres dades corresponents a les entitats que no tinguin accés directe al sistema GECAT es poden introduir per mitjà d’Internet, sempre que es disposi dels mitjans telemàtics i de seguretat adequats. En la resta de casos, les unitats responsables del pressupost dels departaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades han d’introduir les dades en el sistema esmentat.

Les unitats responsables del pressupost de cada departament han de validar tota la informació i documentació que s’hagi de trametre a la Direcció General de Pressupostos, tant la del mateix departament com la dels organismes i entitats que hi estiguin adscrits, i han de vetllar per assegurar la coherència de les dades econòmiques del pressupost amb tota la documentació annexa que l’acompanya.

4.6 Altra documentació

A més de la documentació annexa que estableix l’article 4.4, la Direcció General de Pressupostos pot requerir documentació economicofinancera i de personal sobre les entitats referides en els articles 2.1, 2.3 i 2.4 i sobre altres entitats en què aquestes primeres participin.

 

Article 5

Terminis

Els departaments han de trametre a la Direcció General de Pressupostos les previsions d’ingressos que s’han de gestionar o de finançament afectat i finalista (fitxa 3) i el document de resum de les variacions de les dotacions pressupostàries respecte de l’exercici anterior (fitxa 8) abans del 28 de juliol de 2016 i les propostes de l’articulat de l’avantprojecte de llei de pressupostos (fitxa 1), a excepció de les relatives a l’endeutament, abans del 12 de setembre de 2016.

Els departaments han d’introduir les dades dels imports dels crèdits pressupostaris, els estats financers de societats i altres entitats i l’annex de personal al sistema GECAT, i han de trametre a la Direcció General de Pressupostos la documentació relativa a les previsions d’endeutament amb un termini de reemborsament superior a un any (fitxa 2) i les consolidacions parcials (fitxa 4), abans del 25 de setembre de 2016, i introduir la resta de dades al sistema i trametre la resta de documentació a la Direcció General de Pressupostos, abans del 30 de setembre de 2016.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

S’autoritza la Direcció General de Pressupostos a:

 1. a) Dictar les normes i instruccions que consideri necessàries per a l’aplicació d’aquesta Ordre.
 2. b) Fer les modificacions en les estructures, en la documentació annexa i en els criteris de pressupostació que calgui per adaptar-los a les necessitats de la gestió pública.
 3. c) Establir els suports de recollida d’informació.
 4. d) Sol·licitar la informació complementària que sigui necessària.

 

Segona

Fins al 28 de juliol del 2016 els departaments poden proposar esmenes a les estructures pressupostàries orgàniques, per programes i econòmiques. La Direcció General de Pressupostos ha de valorar les propostes i, si escau, incorporar-les a les estructures respectives.

Les esmenes relatives a la classificació orgànica, en particular les que fan referència a les entitats afectades per acords de Govern i altres normes dictades en el marc del procés de racionalització i simplificació del sector públic, s’han de formular a partir de les previsions reals de funcionament a 1 de gener de 2017.

 

Tercera

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 14 de juliol de 2016

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *