Obligació de l’ús dels mitjans electrònics a Catalunya

ORDRE VEH/85/2017, d’11 de maig, per la qual s’estableix l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), va implicar un aprofundiment en la incorporació de les noves tecnologies de la informació en la gestió dels tributs. En l’article 96 aquesta norma recull l’exigència ja formulada en la Llei de procediment administratiu, d’aplicació en el moment en què es va aprovar la LGT i continua vigent en les recents lleis 39/2015 i 40/2015, ambdues d’1 d’octubre, per promoure la utilització per part de les administracions públiques de les tècniques i els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les seves competències. Tanmateix, aquestes dues últimes lleis van més enllà ja que preveuen l’obligació de determinats subjectes de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques.

Així mateix, mitjançant l’article 13 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat, estableix que per ordre del conseller o consellera competent en la matèria es pot imposar, per causes objectives justificades, a les persones jurídiques, públiques o privades o col·lectius de persones físiques, l’obligació d’utilitzar només mitjans electrònics per a la comunicació amb els ens previstos a la lletra a) de l’article 2.1, és a dir, l’Administració general i institucional de la Generalitat, sempre que per raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantits l’accés i la disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

També, l’article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que les administracions públiques han d’utilitzar de manera preferent els mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius. Així mateix, l’article 43.2 de la mateixa Llei preveu que es pot imposar l’obligatorietat de l’ús dels mitjans electrònics si s’estableix per reglament, sempre que els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que, amb motiu de llur capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit l’accés als mitjans tecnològics necessaris i llur disponibilitat.

Per altra banda, l’Acord del Govern de 3 de febrer de 2015, sobre l’aprovació de mesures i projectes corporatius per desenvolupar el 2015 amb la finalitat de desplegar l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, preveu crear solucions tecnològiques que facilitin l’accés de la ciutadania als serveis electrònics i proporcionar eines que permetin la seva identificació i la signatura electrònica adaptades a l’ús massiu de les noves tecnologies.

Com ja hem avançat abans, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, fa un pas més en referència a les relacions entre l’administració i les persones i estableix l’obligatorietat per a determinats subjectes a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques segons disposi cada administració o organisme i que aquesta obligació es pugui fer extensiva, mitjançant disposició reglamentària, a determinats col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat econòmica i tècnica, dedicació professional i altres motius puguin acreditar que tenen accés i disponibilitat de mitjans electrònics necessaris.

I com a darrera qüestió, no hem d’oblidar la recent creació de la seu electrònica derivada de l’Agència Tributària de Catalunya mitjançant Acord del Govern de data 21 de febrer, eina que ha de centralitzar i facilitar les relacions entre els contribuents i l’Agència Tributària de Catalunya per mitjans telemàtics

Per tot això, en ús de les facultats que m’atorga l’article 39.3 de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

  1. L’objecte d’aquesta Ordre és establir l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en les presentacions d’autoliquidacions següents:

1.a) Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Model 600: transmissions patrimonials oneroses, operacions societàries i actes jurídics documentats.

Model 620: transmissions patrimonials oneroses, compravenda de determinats mitjans de transport usats.

1.b) Impost sobre successions i donacions

Models 660 i 650: successions, que s’han de presentar conjuntament.

Model 651: donacions.

Model 652: assegurances sobre la vida.

Model 653: consolidació de domini.

1.c) Impost sobre les estades en establiments turístics

Model 940: creuers.

Model 950: declaració general.

1.d) Tributació sobre el joc

Model 040: rifes i tómboles.

Model 042: apostes.

Model 043: sales de bingo.

Model 044: casinos.

Models 045 i 046: màquines recreatives i d’atzar.

  1. La presentació de les autoliquidacions s’ha d’efectuar i trametre a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, accessible a l’adreça http://atc.gencat.cat.
  2. Queden exonerades de la presentació per mitjans electrònics aquelles declaracions que no es puguin realitzar amb els mitjans tecnològics o programes d’ajut que l’Agència Tributària de Catalunya posi a disposició dels contribuents.

 

Article 2

Identificació i autenticació dels subjectes passius

Els subjectes passius s’han d’identificar i autenticar per presentar l’autoliquidació per mitjans telemàtics a través dels sistemes que determini la normativa vigent sobre l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 

Article 3

Autoliquidacions de presentació electrònica obligatòria per Internet

3.1 La presentació electrònica de les autoliquidacions previstes en l’article 1 d’aquesta Ordre té caràcter obligatori per als obligats tributaris següents:

  1. a) Les persones jurídiques.
  2. b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. c) Les persones que representin un contribuent que estigui obligat a la presentació i pagament electrònic.
  4. d) Els intermediaris fiscals que presentin autoliquidacions per compte d’altri o de tercers.
  5. e) Les persones o entitats que, d’acord amb el que preveu l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, exerceixin la condició de col·laboradors socials en l’aplicació dels tributs i compleixin els requisits i les condicions que estableixi la normativa vigent.

3.2 Els obligats tributaris no inclosos en l’apartat anterior també poden presentar voluntàriament les autoliquidacions per mitjans electrònics amb les mateixes condicions que es determinen en aquesta Ordre, o bé presencialment a les oficines i delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya dins dels horaris d’atenció al públic.

3.3. Els obligats tributaris que hagin d’utilitzar obligatòriament la presentació electrònica de les autoliquidacions per mitjà d’algun dels sistemes previstos a l’article 2 d’aquesta Ordre no podran utilitzar altres formes de presentació, llevat que la norma que aprovi el model d’autoliquidació corresponent així ho disposi.

 

Article 4

Interrupció dels sistemes per incidències tècniques

Si es produeix alguna interrupció en el funcionament de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya provocada per qualsevol incidència tècnica o del servei telemàtic, se n’informarà a través de la mateixa seu electrònica. En aquests casos s’ampliaran els terminis no vençutsi i seran especificats en aquesta.

 

Article 5

Còmput i terminis

5.1. La presentació d’autoliquidacions mitjançant la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya es pot fer tots els dies de l’any durant les vint-i-quatre hores del dia.

5.2. A l’efecte del còmput dels terminis, la presentació de l’autoliquidació a la seu electrònica es considera realitzada a l’oficina competent i, en conseqüència, es tenen en compte en el còmput les festivitats locals corresponents, d’acord amb el calendari de dies inhàbils disponible a la seu electrònica.

La presentació de l’autoliquidació en un dia inhàbil s’entén efectuada a primera hora del següent dia hàbil.

5.3. Les autoliquidacions es consideren presentades davant l’Agència Tributària de Catalunya quan el sistema ha retornat a l’usuari una còpia de l’autoliquidació on consti la data i hora de presentació i el número d’entrada al registre. Aquest document servirà per acreditar la presentació.

5.4. El pagament es considera realitzat quan es disposi del justificant de pagament que lliuri el sistema.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de juny de 2017.

 

Barcelona, 11 de maig de 2017

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *