Observatori de la Igualtat de Gènere

DECRET 52/2017, de 6 de juny, de l’Observatori de la Igualtat de Gènere.[sc name=”Personal al servicio de la Administración Local” ]

D’acord amb l’article 153 de l’Estatut d’autonomia, la Generalitat té competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere, respectant el que estableix l’Estat en l’exercici de la competència que li atribueix l’article 149.1.1 de la Constitució. L’article 150 de l’Estatut atribueix també a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la competència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació territorial i les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

En exercici d’aquestes competències, l’article 58 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, va crear l’Observatori de la Igualtat de Gènere, adscrit a l’Institut Català de les Dones, com a òrgan assessor del Govern i garant del compliment d’aquesta llei quant a les dades, estadística i recerca sobre les desigualtats entre dones i homes, prioritzant les àrees de la violència de gènere, la situació laboral i la imatge pública de les dones.

El Govern disposa d’altres òrgans d’assessorament, coordinació i participació creats en el marc de l’Institut Català de les Dones com són el Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), per debatre i fer propostes i recomanacions sobre les qüestions vinculades al Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, i la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), a qui correspon fer l’impuls, seguiment, control i avaluació de les actuacions de l’Administració en el tractament de la violència masclista, sens perjudici de les competències que exerceixen els departaments de la Generalitat. La introducció d’un nou òrgan assessor requereix la connexió i les oportunes relacions de col·laboració, i en aquest sentit el Decret preveu la participació del CNDC en l’Observatori mitjançant el nomenament de cinc vocalies, i alhora l’Observatori és representat per un membre a la CNVM.

La Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la seva història la responsabilitat de promoure el paper de les dones dins la societat. Així, l’Estatut d’autonomia reconeix el dret de les dones a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats (article 19), i incorpora la referència a la perspectiva de gènere entre els principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques (article 41). Amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, es reforcen les mesures i els mecanismes concrets per aconseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme polítiques i actuacions destinades a erradicar el fenomen de la desigualtat entre dones i homes.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, s’emmarca en el context internacional i europeu que ha desenvolupat un ampli conjunt de drets i mesures per assolir la igualtat efectiva de dones i homes. Cal citar, entre altres, la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), del 1979, i el Protocol facultatiu corresponent, del 1999. La Convenció reconeix expressament la necessitat de canviar les actituds mitjançant l’educació dels homes i les dones, perquè acceptin la igualtat de drets i superin les pràctiques i els prejudicis basats en els rols estereotipats. En el marc del Consell d’Europa convé destacar el Conveni sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, signat a Istanbul l’11 de maig de 2011 (Conveni d’Istanbul), en vigor des de l’1 d’agost de 2014. La importància del Conveni rau en el fet que suposa el primer instrument de caràcter vinculant en l’àmbit europeu en matèria de violència contra la dona i la violència domèstica. El Conveni contempla com a delicte totes les formes de violència contra la dona: la violència física, psicològica i sexual, inclosa la violació, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, la persecució, l’avortament forçat i l’esterilització forçada. D’altra banda, el Govern està compromès amb l’objectiu estratègic número cinc de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, que apunta com a fita per a l’any 2030 aconseguir la igualtat de gènere i l’autonomia de totes les dones i nenes i posar fi a totes les formes de discriminació.

L’apartat 4 de l’article 58 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, disposa que s’han d’establir per reglament les funcions, la composició, el funcionament i les diferents àrees d’intervenció de l’Observatori de la Igualtat de Gènere. En conseqüència, amb la finalitat de desenvolupar la dita llei cal definir-ne el règim jurídic per aconseguir una adient complicitat entre la societat civil, les institucions i el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’afavorir les polítiques d’igualtat de gènere. Per aconseguir-ho, el Decret regula les funcions que ha desenvolupar l’Observatori entre les quals destaca el disseny d’un sistema d’indicadors per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i determinar els motius de la seva persistència, promoure l’elaboració d’estudis i informes, fer el seguiment de la imatge i estereotips de les dones i de la banalització de la violència als mitjans de comunicació, i proposar al Govern les actuacions que consideri adients per corregir les situacions de desigualtat i de discriminació contra les dones. Certament, el coneixement de la realitat, la caracterització precisa de les necessitats que es pretenen abordar amb les polítiques públiques, sigui quina sigui la seva naturalesa, requereix comptar amb informació detallada i actualitzada de l’objectiu d’aquestes polítiques. En l’àmbit específic de la igualtat de gènere, assolir aquest coneixement suposa modificar registres estadístics, definir bases de dades amb noves variables, modificar les mostres perquè les operacions estadístiques reflecteixin millor les potencials diferències de dones i homes en una diversitat de situacions, i principalment, introduir l’enfocament de gènere en la base de totes les operacions de recollida i anàlisi d’informació que desenvolupin les administracions públiques catalanes.

Aquest Decret compleix amb els principis de bona regulació formulats a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l’article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta norma resulta del tot necessària per poder complir amb les disposicions legals esmentades en els paràgrafs anteriors, i eficaç per assolir els objectius de la intervenció, tot destacant, a més, que en el procés d’avaluació i disseny d’aquest òrgan s’han tingut en compte els principis de proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Així, la iniciativa no imposa obligacions excessives als destinataris, és coherent amb el marc normatiu vigent i hauria de contribuir a millorar l’eficàcia en el funcionament del departament titular de la competència en matèria de polítiques de dones.

En compliment del que estableixen l’article 58 i la disposició final cinquena de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, que obliga el Govern a aprovar, en el termini de dos anys a comptar des de la seva entrada en vigor, les disposicions reglamentàries necessàries per a la seva aplicació i desplegament;

 

A proposta de la consellera de la Presidència, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Observatori de la Igualtat de Gènere

1.1 D’acord amb l’article 58 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, l’Observatori de la Igualtat de Gènere és un òrgan assessor del Govern i garant del compliment d’aquesta llei quant al treball de dades i estadística i la recerca sobre les desigualtats entre dones i homes, adscrit a l’Institut Català de les Dones.

1.2 L’assessorament que presta l’Observatori té per finalitat contribuir al coneixement de la situació de les dones per a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i de les dones.

 

Article 2

Funcions

En el marc del que s’estableix a l’article 58 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, les funcions de l’Observatori d’Igualtat de Gènere són les següents:

 1. a) Proposar un sistema d’indicadors que permeti la segregació per territori de les dades, en la mesura del possible, per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i la violència masclista, fer el seu seguiment i avaluació, tenint en compte els indicadors ja existents a l’Institut Català de les Dones.
 2. b) Analitzar l’evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre els gèneres i la violència masclista i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva d’homes i dones, especialment en les àrees que s’esmenten a l’article 5 d’aquest Decret.
 3. c) Promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables i recopilar i donar a conèixer informes elaborats per les universitats i la societat civil, especialment en els àmbits de la violència masclista, considerant de forma especial la situació de les dones amb major risc de patir-la, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones.
 4. d) Fer el seguiment de la imatge i estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista, així com de les formes de discriminació o de la incitació a l’odi per raó de sexe, als mitjans de comunicació, internet i xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.
 5. e) Analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant a nivell nacional, europeu com internacional.
 6. f) Elaborar i divulgar publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques sobre matèries que són objecte de les activitats de l’Observatori.
 7. g) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria a nivell local i internacional i incentivar trobades presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en matèria d’igualtat de dones i homes i violència masclista.
 8. h) Proposar al Govern les actuacions que consideri adients per corregir situacions de desigualtat de les dones o de violència masclista a Catalunya causades per les diferents circumstàncies personals i comunitàries de les dones, i per les discriminacions interseccionals.
 9. i) Analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions al Govern perquè sigui tingut en compte en els processos de transparència i retiment de comptes.

 

Article 3

Composició

3.1 L’Observatori d’Igualtat de Gènere funciona en Ple i està integrat pels membres següents:

 1. a) La presidència, que és exercida per la persona que ocupi la Presidència de l’Institut Català de les Dones.
 2. b) La vicepresidència, que és exercida per la persona que ocupi la Direcció executiva de l’Institut Català de les Dones.
 3. c) La secretaria, que és exercida per una persona funcionària de l’Institut Català de les Dones designada per la Presidència.
 4. d) Les vocalies, exercides per les persones següents:

d.1) En representació de l’Administració de la Generalitat, les persones titulars de les direccions generals, de la secretaria general i dels òrgans de direcció de les entitats següents:

Direcció General de Comunicació del Govern

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Direcció General de la Policia

Direcció General d’Administració de la Seguretat

Direcció General de Política Lingüística

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil

Direcció General d’Igualtat

Direcció General de Famílies

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Direcció General de Desenvolupament Rural

Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

d.2) Una persona designada per cadascuna de les entitats i òrgans següents:

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Consell Interuniversitari de Catalunya

Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

Consell General de Cambres de Catalunya

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya

Col·legi de Periodistes de Catalunya

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

d.3) Una persona designada per cadascuna de les organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives de Catalunya

d.4) Cinc persones en representació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, proposades per la Comissió de Coordinació d’aquest Consell. Tres representants tenen caràcter permanent i es renovarà anualment una d’aquestes persones membres. Dues representants tenen caràcter temporal i seran designades abans de cada reunió en funció dels temes a tractar.

d.5) Tres persones en representació de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

d.6) Sis persones en representació de les entitats locals, tres d’elles designades per la Federació de Municipis de Catalunya i tres per l’Associació Catalana de Municipis

3.2 La designació dels membres de l’Observatori ha d’anar acompanyada de la designació de les persones suplents que els substitueixin en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra causa justificada. En el cas de les vocalies relacionades a la lletra d.1), les persones suplents han de tenir el rang mínim de sub-director/a general o equivalent.

3.3 La composició de l’Observatori s’ha d’atenir al principi de representació paritària de dones i homes, d’acord amb allò que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

3.4 En la designació de les persones vocals s’ha de procurar que tinguin l’experiència adequada en gènere, igualtat i/o violència, d’acord amb els àmbits d’intervenció respectius.

 

Article 4

Funcionament

4.1 El Ple de l’Observatori d’Igualtat de Gènere es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any i, excepcionalment, quan la persona que n’exerceix la presidència ho consideri oportú.

4.2 L’Institut Català de les Dones dona suport tècnic i presta els mitjans personals i materials necessaris a l’Observatori per a l’execució de les seves funcions.

4.3 L’assistència a les reunions del Ple o de qualsevol dels grups de treball no genera cap dret econòmic en concepte d’indemnització o dietes per a cap dels seus membres, llevat de les indemnitzacions en concepte de transport d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

4.4 El funcionament de l’Observatori d’Igualtat de Gènere es regeix per aquest Decret, per les normes de règim intern que pugui establir i, supletòriament, pel que estableix el capítol II del títol primer de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, relatiu al règim jurídic dels òrgans col·legiats.

 

Article 5

Àrees d’intervenció

5.1 Les àrees d’intervenció de l’Observatori són els diferents àmbits d’actuació de les polítiques públiques per promoure la igualtat establerts a les seccions primera a sisena del capítol IV de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes:

 1. a) Participació política i social de les dones
 2. b) Educació, cultura i coneixement
 3. c) Treball, ocupació i empresa
 4. d) Polítiques socials
 5. e) Medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat
 6. f) Justícia i seguretat

5.2 L’Observatori pot constituir els grups específics de treball que es considerin convenients i convidar les persones que consideri rellevants. Un cop finalitzada la seva actuació, els resultats dels treballs s’han d’elevar al Ple. En la conformació dels grups de treball prevalen els criteris d’expertesa de les persones participants.

 

Article 6

Retiment de comptes i transparència

6.1 L’Institut Català de les Dones informa anualment dels resultats de l’activitat de l’Observatori a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya.

6.2 El retiment de comptes s’ha de fer mitjançant la memòria anual d’activitats que l’Observatori ha d’adreçar a l’Institut Català de les Dones.

6.3 La memòria anual d’activitats de l’Observatori de la Igualtat de Gènere es farà pública mitjançant la pàgina web de l’Institut Català de les Dones i el Portal de la Transparència.

 

 

Disposicions finals

 

Primera. Modificació del Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

S’afegeix un nou apartat d.3 bis a l’article 4.1 del Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, amb la redacció següent:

“d.3 bis Una persona en representació de l’Observatori de la Igualtat de Gènere”.

 

Segona. Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 6 de juny de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *