Ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places a Catalunya

DECRET LLEI 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.[sc name=”Seguridad Pública” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del rei, i d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

Preàmbul

I

El transport de viatgers que es desenvolupa íntegrament pel territori de Catalunya mitjançant vehicles de fins a nou places ha estat regulat mitjançant la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i, especialment, per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Aquestes normes, dictades en exercici de la competència exclusiva atribuïda a la Generalitat de Catalunya per l’Estatut en el seu article 169, centren el seu àmbit de regulació, quant al transport de viatgers en vehicles fins a nou places, en la modalitat del servei de taxi.

Una altra modalitat de transport de viatgers amb aquesta tipologia de vehicles, el lloguer de vehicles amb conductor, no té fins ara una regulació específica en l’àmbit de Catalunya.

L’evolució d’ambdues activitats els darrers temps, derivada molt especialment de les modificacions legislatives impulsades des de l’Administració General de l’Estat, ha portat a una situació que, a data d’avui, requereix de l’adopció urgent de mesures per part del Govern, amb la finalitat d’incidir en l’ordenació d’aquests serveis de transport de viatgers, de forma que restin garantits, especialment els drets dels usuaris però també un correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests tipus de vehicles, i, en general, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis.

El servei de taxi i el de lloguer de vehicles amb conductor estan definits i configurats legalment per atendre diferents demandes de transport de viatgers tot i que, com és notori, poden tenir punts de contacte i confluir, de vegades, en mercats de característiques anàlogues.

En un cas, el del servei de taxi, adreçat a un ampli univers d’usuaris, es troba regulat de forma intensa per les administracions públiques de forma que el seu nivell d’oferta, determinades condicions de prestació del servei, de la jornada de conducció, de la formació que han d’acreditar els conductors, o el regim tarifari aplicable estan regulats de forma exhaustiva.

D’aquesta manera el taxi es configura com un element més de la mobilitat, especialment en entorns urbans i metropolitans, en els quals conviu amb els mitjans de transport públic col·lectiu i els complementa.

En l’altre cas, el del lloguer de vehicles amb conductor, la regulació no presenta el mateix grau d’intensitat que el que s’ha exposat respecte al servei de taxi, però sí que es configura des del punt de vista normatiu de manera que determinats aspectes, i fonamentalment els vinculats al nivell d’oferta i al règim de contractació dels serveis, garanteixin la no interferència, en termes d’ordenació de la mobilitat, amb altres modes de transport de viatgers, i, lògicament, amb el del taxi.

 

II

Aquest Decret llei conté un conjunt de mesures urgents d’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places, específicament els que es realitzen en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor, a l’empara de les autoritzacions denominades VTC, que tenen com a finalitat comuna aportar seguretat jurídica al correcte desenvolupament d’aquesta activitat, d’una banda des de la perspectiva de la titularitat i règim de transmissió de les pròpies autoritzacions, per evitar situacions de caràcter especulatiu, i, de l’altra, des de la vinculada amb la contractació del servei, que s’ha de dur a terme en les condicions fixades legalment, i amb procediments més d’acord amb una administració electrònica.

En primer lloc, el Decret llei preveu que la transmissió de les autoritzacions VTC domiciliades a Catalunya resta condicionada al fet que el cedent sigui titular de l’autorització des d’un període no inferior a dos anys, comptadors des de la data d’atorgament efectiu de l’autorització al seu favor.

Amb aquesta mesura es pretén reaccionar de forma immediata a determinades situacions, ja constatades, que fan que determinades empreses accedeixin a la titularitat d’aquestes autoritzacions no ja amb l’objectiu de realitzar l’activitat, sinó simplement per transmetre-les de manera immediata amb una finalitat clarament especulativa.

La condició d’haver de ser titular almenys durant dos anys, per poder transmetre l’autorització, no ha de constituir cap barrera per a aquelles empreses que efectivament tinguin com a finalitat la de prestar el servei amb un cert compromís de continuïtat.

En segon terme, en el marc de la millora de la gestió en termes de simplificació administrativa i implantació de l’Administració electrònica, es crea un Registre electrònic de comunicacions en l’àmbit de prestació dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places.

Es tracta d’adoptar una mesura que permeti, mitjançant la corresponent inscripció digital, disposar de les eines d’informació i tractament de dades necessàries per a la gestió del sistema de forma que faciliti la gestió de les empreses i la tasca de control de l’Administració.

Així mateix, en els termes que es configura la comunicació, resten definits els contorns de la contractació prèvia del servei de lloguer de vehicles amb conductor, per evitar que en la pràctica siguin desvirtuats i això incideixi negativament en el correcte desenvolupament de l’activitat.

Es tracta, en definitiva, de garantir que els vehicles amb autorització VTC no captin viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin estacionats en els llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de viatgers com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, els que determini l’autoritat local corresponent, inclòs l’àmbit d’influència que així mateix s’hagi determinat.

Una altra mesura que ha de contribuir a garantir el compliment d’aquesta regulació en matèria de contractació prèvia dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor és l’exigència que s’identifiquin externament mitjançant el distintiu fixat pel Decret llei.

Aquesta identificació dels vehicles autoritzats permet que es doni més visibilitat a l’usuari dels mitjans de transport i, d’altra banda, es faciliti la tasca dels agents d’inspecció i l’efectivitat de l’actuació inspectora i de control en la lluita contra l’intrusisme.

La regulació es completa amb les mesures sancionadores corresponents, projectades en termes que, sempre de forma proporcional a la gravetat de la infracció, els imports dels les sancions siguin adequats i suficients per dissuadir els potencials infractors, i per tant garantir la finalitat correctora que els dona raó de ser.

 

III

La urgència de la regulació continguda en aquest Decret llei es fonamenta en la necessitat que Catalunya es doti d’un instrument normatiu que permeti projectar de forma adequada i immediata les seves competències en matèria de transport de viatgers sobre l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor en els aspectes enunciats.

En cap cas una mesura d’aquest tipus pot trobar la seva justificació en un conflicte entre professionals, però tampoc es pot obviar la situació generada com a conseqüència de l’evolució descrita, i la consegüent necessitat d’adoptar mesures que contribueixin a mitigar l’alarma social creada, que puntualment s’ha traduït en problemes d’ordre públic, dels quals en són sempre perjudicades les persones usuàries dels respectius serveis.

La necessitat d’una intervenció legislativa immediata que garanteixi els objectius descrits justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del decret llei reconeguda a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ja que es dona el supòsit de fet que l’habilita, és a dir, la necessitat extraordinària i urgent.

Aquesta necessitat extraordinària i urgent respon a la identificació concreta de la situació fàctica conjuntural exposada, que ha evolucionat els darrers temps de manera difícilment previsible en el seu moment, la qual cosa requereix, davant el buit normatiu existent derivat de la manca de regulació de la Generalitat del lloguer de vehicles amb conductor, d’una intervenció normativa per part del poder executiu per fer front als objectius de governabilitat.

Els objectius de governabilitat que convergeixen en aquest tema requereixen d’aquest tractament normatiu: es tracta de la pròpia ordenació de la mobilitat en el seu conjunt, i del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, però també de la regulació d’un mercat en el qual conflueixen, com hem assenyalat, altres modalitats de transport i, especialment, el vinculat amb el sector del taxi, sense oblidar la necessària garantia dels drets de les persones usuàries a comptar amb uns mitjans de transport al seu abast que s’ajustin, en el seu funcionament, a les normes establertes.

En aquest aspecte, totes i cadascuna de les mesures previstes en aquest Decret llei tenen una relació directa i congruent amb la situació descrita i els termes en què es vol afrontar des del Govern.

Atès que el decret llei és un recurs extraordinari i que, per tant, se n’ha de fer un ús limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i convenients, i que la present disposició abasta aquells aspectes estrictament necessaris per poder ordenar de forma adequada l’activitat de transport de viatgers en vehicles fins a nou places en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor;

Vist que l’aprovació d’aquest Decret llei no exclou en cap cas la necessitat de fer una regulació completa de l’activitat de transport de viatgers que es presta mitjançant vehicles de lloguer amb conductor, que desenvolupi tots els aspectes normatius que han de definir aquesta activitat;

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC núm. 5256, de 12.11.2008);

 

Per tot això exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i d’acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1 – Transmissió de les autoritzacions VTC

La transmissió de les autoritzacions domiciliades a Catalunya que habiliten per a la prestació de serveis de transport de viatgers en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) resta condicionada al fet que el cedent sigui titular de l’autorització des d’un període no inferior a dos anys, comptadors des de la data d’atorgament efectiu de l’autorització al seu favor.

 

Article 2 – Registre electrònic de comunicacions dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor

  1. Es crea el Registre electrònic de comunicacions en l’àmbit de prestació dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places, d’acord amb el que s’estableix en aquest Decret llei, amb la denominació de Registre electrònic de comunicacions dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor.

Aquest Registre és gestionat pel departament competent en matèria de transports.

  1. Les empreses titulars d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor residenciades a Catalunya han de comunicar al Registre esmentat, amb caràcter previ a la seva realització, la prestació dels serveis de transport de viatgers realitzats a l’empara d’aquesta autoritzacions VTC.

La comunicació ha d’acreditar la contractació prèvia del servei en la forma prevista per la normativa reguladora d’aquesta activitat, és a dir, sense que en cap cas empari la captació de viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin estacionats en els llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de viatgers com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, els que determini l’autoritat local corresponent, inclòs l’àmbit d’influència que així mateix s’hagi determinat.

La comunicació ha d’incorporar les dades pertinents identificadores del contracte formalitzat o, en el seu cas, del full de ruta del servei, i, en concret, el nom i número de document nacional de identitat o identificació del codi fiscal de l’arrendador i l’arrendatari; el lloc i la data de formalització del contracte; el lloc, data i hora en què ha de començar el servei i el lloc i data en què ha de concloure; la matrícula del vehicle; així com la resta de les circumstàncies establertes, si s’escau, per l’Administració o que lliurement acordin les parts.

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, es pot ometre la identificació del lloc de realització del servei quan el contracte indiqui expressament que aquest lloc serà lliurement determinat pel client durant la prestació del servei.

  1. La comunicació prevista en aquest article ha de ser duta a terme també per les empreses titulars d’autoritzacions VTC residenciades fora de Catalunya quan estiguin prestant serveis a Catalunya en els termes previstos a l’article 182.5 del Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres.

 

Article 3 – Identificació dels vehicles que presten servei de transport de viatgers a l’empara d’autoritzacions VTC

  1. Els vehicles amb autorització de lloguer de vehicles amb conductor de la sèrie VTC domiciliats a Catalunya han de disposar d’un distintiu, que indica la classe de l’autorització i any i mes de la seva caducitat, coincidint amb el visat de l’autorització, d’acord amb el format que figura a l’annex d’aquest Decret llei.
  2. Aquest distintiu ha de ser col·locat de forma que resulti visible en la part inferior dreta del parabrisa davanter del cotxe.
  3. El distintiu és lliurat a l’empresa titular de l’autorització VTC pels serveis territorials de transports competents per a l’atorgament d’aquesta autorització, un cop acreditat que és titular d’autoritzacions domiciliades a Catalunya i en el mateix nombre d’aquestes.
  4. A aquests efectes, les empreses han de sol·licitar el distintiu en el termini de dos mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret Llei al servei territorial competent.

La recollida del distintiu la podrà fer un representant de l’empresa o d’una associació representativa del sector degudament acreditada a aquests efectes.

5.La pèrdua o deteriorament del distintiu donarà lloc a la seva reposició, per la qual cosa caldrà sol·licitar un nou exemplar al servei territorial competent.

 

Article 4 – Règim sancionador

  1. La prestació de serveis de transport de viatgers a Catalunya a l’empara d’una autorització de lloguer amb conductor atorgada en una altra comunitat autònoma que incompleixi el percentatge establert per prestar servei fora del seu territori constitueix una infracció molt greu que se sanciona amb una multa de 4000 euros.

A aquests efectes s’entendrà, en tot cas, que un vehicle no ha estat utilitzat habitualment per prestar serveis destinats a atendre necessitats relacionades amb el territori de la comunitat autònoma en què es troba domiciliada l’autorització que l’empara, quan el 20% o més dels serveis duts a terme amb aquest vehicle dins un període de tres mesos no hagi transcorregut, ni tan sols parcialment, pel dit territori.

  1. L’incompliment de l’obligació de comunicar al Registre electrònic la realització del servei en la forma indicada en l’article 2 i en la disposició addicional d’aquest Decret Llei constitueix una infracció lleu, que se sanciona amb una multa de fins a 1000 euros.
  2. L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu en la forma indicada en l’article 3 d’aquest Decret llei constitueix una infracció greu, que se sanciona amb una multa de 2000 euros.

 

 

Disposició addicional – Registre electrònic de comunicacions dels serveis de taxi

Les empreses titulars de llicències i autoritzacions de taxi residenciades a Catalunya han de comunicar al Registre previst a l’article 2 d’aquest Decret llei, amb caràcter previ a la seva realització, la prestació dels serveis de taxi quan la recollida de passatgers es dugui a terme fora del terme del municipi per al qual se’ls ha atorgat la llicència o en el qual, si escau, s’hagin expedit les autoritzacions pertinents per a la prestació de serveis de caràcter interurbà, en els termes previstos a l’article 22.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i en l’Ordre d’1 d’agost de 1986, per la qual es regula la recollida de viatgers pels vehicles de servei públic discrecional de capacitat inferior a deu places, en els ports i aeroports de Catalunya.

 

 

Disposició transitòria

Mentre no estigui operatiu el Registre electrònic de comunicacions creat en aquest Decret llei, la prestació dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor i de taxi a què es refereixen l’article 2 i la disposició addicional d’aquest Decret llei, respectivament, s’ha d’acreditar amb els documents en suport físic en la forma prevista en la normativa aplicable en cada cas.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Desplegament

S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de transports perquè dicti els actes i les disposicions reglamentàries que es considerin necessàries per al desplegament d’aquest Decret llei.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a excepció de les mesures sancionadores previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 4, que entraran en vigor als dos mesos de la seva publicació.

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals correspongui el facin complir.

 

 

Barcelona, 1 d’agost de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex –Distintiu identificador dels vehicles amb autorització VTC

 

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *