Organització del Consell Insular de Mallorca

Decret de la Presidència del Consell pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca[sc name=”plataforma” ]

Text

SECRETARIA GENERAL

El President del Consell Insular de Mallorca, amb data 9 de juny de 2017, ha dictat la següent resolució:

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL PEL QUAL ES DETERMINA L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

El dia 10 de juliol de 2015, com a conseqüència de la constitució de la nova corporació insular, es va dictar el Decret d’organització del Consell de Mallorca.

En data 7 de juny de 2017, s’ha dictat el Decret que modifica l’estructura interna de diversos departaments del Consell de Mallorca, la qual cosa obliga a modificar el Decret d’organització de referència. Ara bé, atès que aquest Decret ja ha estat modificat pel Decret de dia 24 de febrer de 2016 i per l’Acord del Ple de dia 12 de desembre de 2016, es fa aconsellable dictar un nou decret que incorpori totes les modificacions esmentades.

Fonaments

En l’article 62 de l’Estatut d’autonomia es diu que els consells insulars estableixen la seva organització d’acord amb la Constitució o el dit Estatut.

En l’article 9.2 f) de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, s’estableix que correspon al president fixar les atribucions dels diferents òrgans de cada departament.

En l’article 13.4 d’aquesta mateixa llei es diu que el Reglament orgànic del consell ha de determinar els criteris mínims d’organització dels departaments, els quals s’han de desplegar en el decret del president a què fa esment el dit article 9.2 f), que, al seu torn, ha d’establir amb precisió les atribucions dels diversos òrgans de cada departament, incloses, si escau, les de caràcter resolutori pel que fa a les conselleres i els consellers executius, a les directores i els directors insulars i a les secretàries i els secretaris tècnics.

En l’article 20.3 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple de dia 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 15 d’agost) s’estableix que, amb caràcter general, les atribucions que l’article 9.2 de la Llei de consells insulars confereix a la Presidència del Consell de Mallorca que puguin ser objecte de desconcentració, les han d’exercir en aquest règim els consellers executius o les conselleres executives. Els decrets de la Presidència dictats en matèria d’organització del Consell de Mallorca han de contenir l’abast d’aquesta desconcentració a favor de la persona titular de cada departament.

Per això, en ús de les atribucions conferides per les disposicions esmentades, dict aquest

Decret

Article 1. Atribucions genèriques dels consellers executius i de les conselleres executives

A més de les conferides en l’article 31 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, cada un dels consellers executius i de les conselleres executives del Consell de Mallorca té les atribucions  següents:

 1. Vetlar pel compliment de les disposicions, els acords i les resolucions del Ple, la Presidència, la Comissió de Govern i el Consell Executiu, que afectin el seu departament.
 2. Ordenar la publicació de les resolucions i els edictes en relació amb les matèries pròpies del departament, en publicacions oficials i altres mitjans de comunicació social.
 3. Elaborar els avantprojectes de pressupost i plantilles del departament.
 4. Signar en nom del Consell de Mallorca els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades relatius a assumptes del departament.
 5. Contractar i atorgar concessions, incloses les pluriennals fins a quatre anys, en la quantia que determinin les bases d’execució del pressupost que no estiguin atribuïdes al Ple o al Consell Executiu.
 6. Encarregar la realització de prestacions a les entitats que tenguin la consideració de mitjà propi i servei tècnic del Consell Insular en els termes que es defineixen en la legislació de contractes del sector públic, quan no correspon al Ple o al Consell Executiu.
 7. Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes, aportacions i subvencions a particulars o entitats públiques o privades, quan la competència no correspon al Ple o al Consell Executiu.
 8. Resoldre els expedients individuals sobre ajudes o subvencions a particulars o entitats públiques i privades, quan la competència no correspon al Ple o al Consell Executiu.
 9. Fer la declaració d’urgència i/o emergència de les ajudes i subvencions previstes en les lletres g) i h) anterior.
 10. Autoritzar i disposar altres despeses en la quantia que es determini en les bases d’execució del pressupost, quan no correspon al Ple o al Consell Executiu.
 11. Reconèixer i liquidar les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment adquirits referides a matèries pròpies del departament.
 12. En casos d’urgència, emetre informes o resoldre consultes que són competència del Consell Executiu. En aquests supòsits, se n’ha de donar compte al Consell Executiu.
 13. Les facultats que dimanen de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú sobre inici i ordenació del procediment, facultats que, en particular, es concreten en les següents: ampliar terminis per resoldre, aplicar la tramitació d’urgència, fer requeriments d’esmena i millora de la sol·licitud d’iniciació i assenyalar tràmits que s’han de dur a terme. Tot això en relació amb procediments referits a l’activitat administrativa que el departament fa.
 14. Resoldre, en les matèries pròpies del departament, els expedients que afecten drets o interessos de particulars o entitats públiques o privades, que no estan atribuïts a altres òrgans.
 15. Atorgar les llicències per a usos especials dels béns demanials adscrits al departament.
 16. Exercir la potestat sancionadora, incloses la incoació i la resolució dels expedients corresponents, en àmbits compresos en l’activitat administrativa que du a terme el departament, quan no està atribuïda a un altre òrgan. No obstant això, les atribucions que el Reglament orgànic del Consell de Mallorca assigna amb caràcter general a les comissions d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de Patrimoni Històric i d’Artesania, les han d’exercir aquests òrgans col·legiats, llevat que hi hagi previsió expressa continguda en aquesta resolució.
 17. Aprovar comissions de servei amb dret a indemnització del personal del departament, i també autoritzar l’abonament de les despeses per cursos de formació externs al Consell, del personal adscrit al departament corresponent, sota els criteris marcats pel departament competent en matèria de funció pública.
 18. Incoar i resoldre els expedients disciplinaris per la comissió de faltes lleus respecte al personal adscrit al departament.
 19. Proposar al departament competent en matèria de funció pública els complements de productivitat al personal del departament corresponent.
 20. Autoritzar la realització d’hores extraordinàries al personal del departament, d’acord amb els criteris establerts pel departament competent en matèria de funció pública.
 21. Autoritzar vacances i dies de lliure disposició del personal adscrit al departament, i donar-ne compte a la consellera executiva o al conseller executiu competent en matèria de funció pública.
 22. Exercir el control horari del personal adscrit al departament.
 23. Proposar al departament competent en matèria de funció publica les contractacions amb càrrec a les partides denominades «altre personal» i «personal eventual» en contracte laboral.
 24. Dur a terme la selecció i la contractació laboral en el marc de projectes cofinançats que tenguin normes pròpies de contractació, prèvia autorització del Departament de Modernització i Funció Pública.
 25. Acordar la devolució dels avals i les garanties presentats davant el Consell, del departament respectiu.
 26. Cooperar en el foment del desenvolupament econòmic i social de l’illa de Mallorca, en les matèries pròpies del Departament i d’acord amb les competències de les altres administracions públiques.
 1. Exercir la resta de competències en matèries pròpies del departament i que no estiguin atribuïdes expressament a altres òrgans.

Els consellers executius i les conselleres executives poden delegar en les persones responsables de les secretaries tècniques i de les direccions insulars l’exercici de les atribucions a què es refereix aquest Decret en els paràgrafs b), m), n), q), t), u), v) i w) de l’apartat anterior.

Article 2. Atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Les atribucions del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.
 2. Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de titularitat autonòmica. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants d’àmbit insular.
 3. Gestionar el dipòsit legal de llibres.
 4. Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes referits en l’article 34 del Reglament orgànic del Consell de Mallorca, i particularment les següents:
  1. Paralitzar i suspendre totes les obres i/o actuacions que atempten contra del patrimoni històric o hi van en contra.
  2. Vigilar i controlar totes les actuacions que es duen a terme en zones i/o edificis protegits en la legislació de patrimoni històric.
  3. Autoritzar les obres d’urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni de Mallorca en la primera sessió que faci.
  4. Autoritzar les prospeccions i/o les excavacions d’urgència motivada, i informar-ne la Comissió Insular competent en matèria de patrimoni en la primera sessió que faci.
  5. Elaborar el programa anual d’excavacions i exploracions arqueològiques i paleontològiques.
  6. Elaborar el pla anual de conservació i d’enriquiment del patrimoni històric.
  7. Elaborar l’informe anual sobre el grau de compliment de les mesures del foment del patrimoni històric de Mallorca.
  8. Gestionar el Registre Insular de Béns d’Interès Cultural.
  9. Gestionar el Catàleg Insular del Patrimoni Històric.
  10. Informar sobre els expedients relatius a l’exercici dels drets de tempteig i de retracte, en el supòsit d’alienació de béns declarats d’interès cultural o inclosos a l’Inventari General.
  11. Administrar i gestionar instal·lacions de suport a les tasques de conservació, restauració, foment i investigació de béns que pertanyen al patrimoni històric de Mallorca.
 5. Planificar, ordenar, coordinar i gestionar actuacions en matèria esportiva.
 6. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats esportives.
 7. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria esportiva.
 8. Fomentar i promoure les activitats esportives.
 9. Gestionar les competències en matèria de medicina esportiva.

Són centres adscrits al Departament:

 • Museu Krekovic
 • Centre Cultural la Misericòrdia
 • Monestir de Bellpuig
 • Poliesportiu Sant Ferran

Fundacions adscrites a aquest Departament:

 • La Fundació Teatre Principal de Palma
 • La Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet

Article 3. Atribucions del Departament de Participació Ciutadana, Igualtat i Presidència

Les atribucions del Departament de Participació Ciutadana, Igualtat i Presidència són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigents s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Exercir les funcions de coordinació jurídica i administrativa entre els diferents departaments del Consell.
 2. Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta de institucions públiques de les Illes Balears i de l’Estat espanyol.
 3. Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes europeus.
 4. Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca.
 5. Impulsar l’aplicació del Reglament d’honors i distincions.
 6. Dur a terme l’organització i el suport a determinades activitats de caire institucional.
 7. Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d’àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania.
 8. Coordinar, dissenyar i analitzar l’estratègia de comunicació del Consell de Mallorca; gestionar i coordinar la relació amb els mitjans de comunicació i contribuir a construir la identitat de la institució mitjançant l’organització d’accions comunicatives com actes i esdeveniments.
 9. Proposar l’ordenació de desenvolupar polítiques de gènere i relacionades amb la dona.
 10. Proposar l’ordenació de la conciliació de la vida laboral i familiar.
 11. Fomentar l’associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l’àmbit sociocultural.
 12. Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l’associacionisme.
 13. Fomentar la participació ciutadana per propiciar un model participatiu de democràcia dins de la lògica representativa.
 14. Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística
 15. Totes les altres matèries que no estiguin atribuïdes expressament a un altre departament.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • La Societat Ràdio i Televisió de Mallorca
 • La finca Raixa
 • El Centre Sociocultural de Manacor
 • El Centre Sociocultural d’Inca
 • El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Article 4. Atribucions del Departament de Territori i Infraestructures

Les atribucions del Departament de Territori i Infraestructures són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del Departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Elaborar, tramitar i impulsar la formació, la revisió o la modificació del Pla territorial insular, dels instruments de planificació derivats prevists en el PTIM (PMT, PRT i PE) i dels plans directors sectorials, amb inclusió de les normes cautelars que els han de precedir; gestionar les facultats administratives contingudes en la Llei de les directrius d’ordenació territorial. En relació amb els plans directors sectorials i els plans especials del PTIM, l’elaboració i la tramitació s’han de fer en coordinació amb els departaments relacionats amb la matèria.
 2. Exercir, en els termes que preveu el Reglament orgànic, la presidència efectiva de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en cas que aquesta persona gaudeixi de la condició de vocal d’aquesta comissió.
 3. Dur a terme les funcions de l’article 2 de la Llei autonòmica 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori.
 4. Atorgar autoritzacions referides a obres, instal·lacions i activitats permeses en la zona de servitud de protecció prevista en la legislació de costes, sempre que s’hagin de produir en terrenys classificats de sòl urbà o de sòl urbanitzable, o categoria equivalent.
 5. Efectuar els requeriments que, si escau, s’han de dur a terme per completar els expedients de planejament urbanístic que el Consell Insular de Mallorca ha de resoldre en tràmit d’aprovació definitiva, en els termes establerts en la legislació i reglamentació urbanística aplicable.
 6. Atendre les consultes que altres administracions o organismes públics formulin en relació amb les matèries pròpies del departament, quan aquesta atribució no estigui assignada expressament a altres òrgans de l’estructura del Consell Insular de Mallorca, d’acord amb el Reglament orgànic o amb la legislació sectorial.
 7. Emetre els informes prevists en l’article 36 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb l’autorització d’activitats relacionades amb l’ús de l’habitatge unifamiliar, i també els que la legislació i la reglamentació urbanística vigent preveuen en relació amb l’autorització d’usos o obres de caràcter provisional.
 8. Atorgar les autoritzacions que es preveuen en l’article 20.2 de la Llei de sòl rústic de les Illes Balears, quant a immobles d’especial protecció; les autoritzacions previstes en l’article 31.3 de la mateixa norma, per a activitats en parcel·les de més d’un terme municipal, i també les autoritzacions de declaració d’interès general de dotacions de serveis previstes en el seu article 30.
 9. Efectuar les inscripcions que corresponguin en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores del Consell Insular de Mallorca en els termes prevists en la normativa aplicable.
 10. Expedir cèdules d’habitabilitat d’edificis, habitatges i locals.
 11. Ordenar l’execució de les obres de conservació o reforma a què es refereix l’article 117.6 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
 12. Planificar i executar obres de construcció, ampliació i manteniment de carreteres i camins públics, i també administrar i gestionar els que són de titularitat del Consell de Mallorca.
 13. Tramitar els expedients d’expropiació forçosa que afecten infraestructures o urbanisme, sempre que la competència no correspongui al Ple del Consell de Mallorca; així com fixar i aprovar el preu just i també l’acceptació de les propostes d’acord mutu. Resoldre els expedients d’expropiació forçosa en la quantia que es determina en les bases d’execució del pressupost.
 14. Ordenar l’abonament de les indemnitzacions per guàrdies d’emergència, a més de les dietes per manutenció i hores extraordinàries fetes com a conseqüència de la prestació del servei de carreteres.
 15. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial del departament, així com resoldre’ls quan l’import no supera els 30.000,00 €.
 16. Les relatives a les llicències integrades d’activitat, que no tengui atribuïdes un altre òrgan.
 17. Les relatives a la inspecció tècnica de vehicles.
 18. Coordinar el desenvolupament del programa Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Resten adscrits a aquest Departament:

 • L’Agència de Defensa del Territori de Mallorca
 • El Consorci Serra Tramuntana Patrimoni Mundial

Article 5. Atribucions del Departament d’Economia i Hisenda

Les atribucions del Departament d’Economia i Hisenda són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que la legislació vigent assigna al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Coordinar el procés de preparació i formar els pressuposts del Consell de Mallorca.
 2. Coordinar l’execució i el control dels pressuposts del Consell de Mallorca.
 3. Aprovar la liquidació dels pressuposts del Consell de Mallorca.
 4. Exercir les relatives a la programació i la gestió en l’ordre econòmic financer dels recursos del Consell de Mallorca, que inclou:
 1. Gestionar, inspeccionar, liquidar, recaptar i resoldre reclamacions en relació amb els ingressos públics de l’Administració insular.
 2. Elaborar informes econòmics sobre la gestió financera de la hisenda insular.
 3. Ordenar els pagaments de l’entitat.
 4. Autoritzar la cessió de crèdits i facturatges .
 1. Constituir, cancel·lar totalment i parcialment, i qualsevol altra operació relativa a la consignació del Consell de Mallorca en la Caixa General de Dipòsits de l’Estat, a efectes d’expropiacions o qualsevol altra finalitat, així com emetre canvi de titular o beneficiari dels dipòsits que es cancel·lin.
 1. Les relatives a informació turística i suport a oficines locals d’informació turística; així com les relatives als processos de l’assumpció i de l’exercici de les competències pròpies en matèria turística que s’acompanyin d’un traspàs de funcions, serveis i mitjans per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
 1. Artesania. Fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, i crear canals per a comercialitzar l’artesania.
 1. L’impuls, la coordinació executiva i el seguiment dels projectes que per la seva naturalesa transversal o interdepartamental puguin tenir contingut o repercussió econòmica per al Consell de Mallorca i que la Presidència o el Consell Executiu encarreguin expressament al Departament d’Economia i Hisenda.

Resten adscrits al departament:

 • Les oficines d’Informació Turística del Consell de Mallorca.
 • La Fundació Mallorca Turisme
 • Can Weyler

Article 6. Atribucions del Departament de Medi Ambient

Les atribucions del Departament de Medi Ambient són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Exercir el foment, l’administració i la conservació del medi natural, rural i marí, en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca, i també la planificació forestal relativa a les finques del Consell de Mallorca.
 2. Gestionar el tractament de l’aigua i de les aigües residuals, en l’àmbit de les competències del Consell Insular.
 3. Encarregar-se de la gestió dels espais naturals i de les finques públiques del Consell de Mallorca i dur a terme les atribucions derivades de la cogestió del Parc Natural de sa Dragonera.
 4. Planificar i executar els programes d’educació ambiental i voluntariat ambiental en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 5. Proposar mesures i actuacions que contribueixin, en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca, al desenvolupament sostenible i al respecte cap al medi ambient.
 6. Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 7. Planificar, crear i gestionar rutes senderistes i refugis de muntanya en l’àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
 8. Assistir els ajuntaments de Mallorca en matèria de catalogació de camins, d’acord amb la legislació vigent.
 9. Exercir les actuacions derivades del desplegament de la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.
 10. Fer la planificació en matèria de residus no perillosos de l’illa de Mallorca, així com la seva gestió, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca en els plans directors sectorials vigents en matèria de residus.

Són serveis adscrits al Departament de Medi Ambient els següents:

 • El Parc Natural de sa Dragonera
 • Les finques públiques pròpies, així com les de gestió pública
 • Els refugis de la Ruta de la pedra en sec
 • L’embarcació Balear
 • El Consorci Euro Local

Article 7. Atribucions del Departament de Benestar i Drets Socials

Les atribucions del Departament de Benestar i Drets Socials són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Planificar, ordenar i gestionar actuacions en matèria de serveis socials.
 2. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials.
 3. Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.
 4. Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents.
 5. Complements de la seguretat social no contributiva.
 6. Voluntariat social.
 7. Desplegar polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
 8. Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.
 9. Coordinar les actuacions en matèria de serveis socials.
 10. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria d’activitats socials.
 11. Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin incidir en el benestar de la població.
 12. Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors.

Resta adscrit a aquest Departament:

 • L’Institut Mallorquí d’Afers Socials

Article 8. Atribucions del Departament de Desenvolupament Local

Les atribucions del Departament de Desenvolupament Local són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Tramitar els expedients de coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adient i per donar compliment al mandat de l’article 26.2 de la Llei 7/1985.
 2. Assistir jurídicament els municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los tècnicament i proposar-los els instruments per la cooperació econòmica, sens perjudici del que disposa l’article 6.h d’aquest Decret.
 3. Proposar la prestació de serveis de caràcter supramunicipal i coordinar la prestació unificada de serveis municipals.
 4. Proposar l’exercici de les funcions de coordinació en els casos prevists en l’article 116 bis de la Llei 7/1985.
 5. Proposar els mitjans per a la prestació dels serveis de recaptació i de suport en la gestió financera als municipis de menys de 20.000 habitants.
 6. Gestionar la prestació dels serveis d’administració electrònica i de contractació centralitzada als municipis de menys de 20.000 habitants.
 7. Fer el seguiment dels costos efectius dels serveis prestats pels municipis de l’illa de Mallorca i proposar les mesures de col·laboració corresponents.
 8. Proposar la coordinació amb la Comunitat Autònoma de la prestació del servei de manteniment i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb població inferior a 5.000 habitants.
 9. Elaborar el projecte de Pla Insular d’Obres i Serveis, plans especials i altres instruments específics de col·laboració amb els municipis,
 10. Donar suport als municipis per tramitar ajudes europees i l’Agenda local 21.
 11. Donar suport a entitats locals i entitats vinculades a l’activitat econòmica en matèria de desenvolupament local.
 12. Gestionar els serveis de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i salvament.
 13. Dur a terme la regulació, la vigilància i l’aprofitament dels recursos cinegètics.
 14. Proposar l’ordenació de polítiques, plans i programes destinats a la joventut.

Resten adscrits a aquest departament:

 • Els parcs de bombers
 • Els vedats socials i centres cinegètics, la gestió dels quals correspon al Consell de Mallorca
 • L’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca
 • El Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Article 9. Departament de Modernització i Funció Pública

Les atribucions del Departament de Modernització i Funció Pública són les relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia del departament i a la matèria de règim local, que en la legislació vigent s’assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

 1. Modernització:
  1. Implantar processos de qualitat a l’Administració pública.
  2. Potenciar la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques, i també en les relacions de la ciutadania amb l’Administració.
  3. Revisar els processos administratius.
  4. Proveir del material informàtic necessari les diverses àrees del Consell de Mallorca i gestionar-lo, dotar de la infraestructura de comunicacions de veu i dades, i proveir d’aplicacions informàtiques els departaments.
  5. Donar suport a usuaris del sistema, implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per dur a terme tràmits administratius, i oferir informació sobre l’activitat del Consell de Mallorca a través del web i de la seu electrònica.
  6. Coordinar, dirigir i executar les polítiques smart del Consell de Mallorca.
  7. Presidir, coordinar i dirigir la Comissió Assessora Smart Mallorca.
 2. Serveis generals, projectes d’obres i eficiència energètica:
  1. Coordinar la seguretat de tots els edificis i les instal·lacions del Consell de Mallorca, servei de majordomia, custòdia i missatgeria, i dur a terme el manteniment dels edificis i la maquinària, i la neteja de les instal·lacions i les oficines, així com contractar tota classe d’assegurances amb relació a tots els béns que formen part del patrimoni del Consell.
  2. Fer inversions i obres de reforma en tots els edificis, centres i dependències propis.
  3. Gestionar els serveis generals del Consell de Mallorca no atribuïts expressament a un altre departament.
  4. Impulsar i executar les polítiques d’eficiència energètica dels edificis i instal·lacions del Consell de Mallorca.
  5. Exercir les competències en matèria de patrimoni que no estiguin atribuïdes al Ple del Consell de Mallorca.
  6. Iniciar, ordenar i instruir els expedients de responsabilitat patrimonial, llevat dels atribuïts al Departament de Territori i Infraestructures, així com resoldre’ls, quan l’import no supera els 30.000,00€.
 3. Gestionar el personal funcionari i laboral de qualsevol classe, que comprèn:
 1. Exercir la direcció directa de tot el personal del Consell de Mallorca, així com la planificació, la coordinació, l’ordenació de la política general de personal del Consell de Mallorca i el seguiment de l’execució d’aquestes polítiques per part dels departaments.
 2. Proposar al Consell Executiu l’oferta anual d’ocupació pública del Consell de Mallorca i les bases de les proves de l’oferta per seleccionar personal i proveir llocs de treball.
 3. Proposar a la Presidència del Consell les convocatòries de les proves de l’oferta per seleccionar personal i proveir definitivament llocs de treball.
 4. Resoldre les convocatòries de les proves de selecció de personal i de proveïment definitiu de llocs de treball.
 5. Proposar la resolució de les sol·licituds de compatibilitat del personal al servei del Consell de Mallorca.
 6. Nomenar i sancionar el personal, llevat de la separació del servei dels funcionaris de la corporació, del comiat del personal laboral i de la imposició de sancions per faltes lleus, sens perjudici d’allò que es preveu en l’apartat 6 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Ordenar la instrucció d’expedients disciplinaris i aprovar o aixecar la suspensió provisional del personal.
 7. Seleccionar i nomenar personal funcionari de carrera i interí.
 8. Formalitzar contractes del personal laboral, que no estiguin desconcentrats o delegats en altres òrgans.
 9. Seleccionar el personal funcionari interí i el laboral temporal, quan aquesta atribució no estigui desconcentrada o delegada en altres òrgans.
 10. Resoldre les situacions administratives i les comissions de servei.
 11. Aprovar i gestionar la nòmina del personal funcionari i laboral.
 12. Encarregar-se de les relacions i les negociacions amb les organitzacions sindicals representatives del personal.
 13. Proposar al Consell Executiu el pla de formació del personal, gestionar-lo i executar-lo.
 14. Concedir les millores socials previstes en els Acords per al personal funcionari i en el Conveni col·lectiu per al personal laboral, llevat de la prevista en l’article 32 del Conveni col·lectiu, quan la contractació es troba atribuïda a un altre departament.
 15. Resoldre la deducció proporcional de retribucions en cas d’incompliment de l’horari establert.
 16. Gestionar les activitats pròpies dels serveis de prevenció, en la forma establerta en la Llei 31/1995, el Reial decret 39/1997 i el Reglament de prevenció de riscs laborals del Consell de Mallorca.
 17. Exercir les altres atribucions, en matèria de personal, que no estiguin assignades expressament als altres òrgans de la corporació, amb l’excepció de la direcció superior de tot el personal i el nomenament i el cessament del personal eventual.
 18. Atorgar els complements de productivitat, a proposta dels diferents consellers executius i conselleres executives.
 19. Resoldre les contractacions amb càrrec a les partides denominades «altre personal» i «personal eventual» en contracte laboral.

Article 10. Acords i resolucions

Els acords del Consell Executiu i les resolucions administratives de la Presidència del Consell i dels consellers executius i les conselleres executives s’han d’anotar en els llibres d’actes o de resolucions corresponents, i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en altres butlletins oficials quan alguna disposició legislativa o reglamentària així ho exigeix o l’interès general ho aconsella, i s’han de notificar a les persones interessades en la forma i els casos legalment prevists.

Disposició derogatòria

Es deroguen els decrets de Presidència de 10 de juliol de 2015 i 24 de febrer de 2016, pels quals es determina l’organització del Consell de Mallorca i qualsevol disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que disposa aquest Decret o el contradigui.

Disposició final

Aquest Decret comença a vigir el mateix dia que es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de juny de 2017

Per delegació del president, el secretari general

(Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015)

Jeroni M. Mas Rigo

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *