Orzamentos xerais da GALICIA

LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

[sc name=”secretario” ]
Exposición de motivos
I
Os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 son o principal instrumento do Goberno galego para o desenvolvemento da súa política económica. Estes están elaborados nun contexto económico e financeiro que vén marcado por unha revisión no crecemento da maioría das economías occidentais. As previsións máis recentes dos principais organismos internacionais –Fondo Monetario Internacional (FMI) e Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE)–, así como da Comisión Europea, sinalan que a expansión económica mundial continúa, cun crecemento sostido nos próximos anos, malia os riscos á baixa se intensificaren nos últimos meses.
Estas proxeccións informan de que a expansión económica na zona euro continuará no período 2018-2019, mais moderará o seu crecemento. Os factores que favorecen este incremento, como a política monetaria acomodaticia, os baixos tipos de xuro, as favorables condicións de financiamento e as menores necesidades de desapancamento, continuarán contribuíndo ao dinamismo na demanda interna. Con todo, as exportacións da zona euro veranse afectadas pola evolución do comercio mundial, condicionado polo efecto das políticas proteccionistas.
As previsións para o 2019 da Comisión Europea mostran un menor crecemento que no ano 2018 nas principais economías da área euro. Segundo estas previsións, a economía española, aínda que moderará o seu crecemento no 2019, seguirá a ser a economía que máis creza. No principal país da Unión Europea que queda fóra da zona euro, o Reino Unido, as perspectivas para os dous próximos anos indican que continuará a desaceleración no crecemento, que, sen dúbida, está acentuada pola súa saída da Unión Europea.
A economía española continúa coa fase expansiva iniciada no ano 2014. Porén, os datos máis recentes sinalan unha moderación no crecemento do produto interior bruto (PIB). Nos dous primeiros trimestres do 2018, o PIB rexistrou un incremento inferior ao do último trimestre do ano anterior. O crecemento previsto para o ano 2019 será inferior ao do 2018 segundo os principais organismos que elaboran previsións, tendencia que se confirma na achega da demanda nacional, con menor crecemento do consumo privado, o gasto en consumo final das administracións públicas e a formación bruta de capital.
Como aspectos favorables para o 2019, o conxunto dos organismos que elaboran as previsións salientan a achega positiva do sector exterior, fundamentada nun maior crecemento das exportacións respecto do 2018, e mais o bo comportamento da creación de emprego a tempo equivalente, que, para a maioría deles, determinará unha redución significativa da taxa de paro.
Os datos máis recentes de crecemento económico para Galicia mostran unha prolongación da fase expansiva da economía galega. Nos últimos anos, Galicia mantivo un crecemento sostido, con taxas interanuais de arredor do tres por cento, á vez que equilibrado, debido a que está asentado sobre achegas positivas tanto da demanda interna como da externa desde mediados do ano 2014.
O escenario macroeconómico que prevén estes orzamentos conta, conforme o sinalado na normativa en vigor, co aval da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (Airef). A Airef avala como prudentes as previsións macroeconómicas para o 2019 de Galicia, ao se situar na parte central dos intervalos de previsión.
Para o ano 2019, estas previsións, desde a óptica da demanda interna, fundaméntanse nun sólido crecemento do consumo público e privado. Pola súa banda, a achega da demanda externa será positiva, e tanto as exportacións como as importacións proseguirán cun forte dinamismo. Por último, a taxa de paro situarase no 12,7 por cento no 2019, manténdose por baixo da previsión para España segundo os principais organismos públicos.
É evidente que nos tres últimos anos Galicia experimentou un notable cambio no modelo de crecemento, de xeito que rompeu a tendencia resultante da crise financeira de 2008. A produción de bens e servizos creceu a bo ritmo, o que deu cabida a unha aceleración da senda de converxencia en renda por habitante coa Unión Europea. En consecuencia, consolidouse unha base menos dependente dos sectores particularmente sensibles ao cambio do ciclo. Isto permite afrontar o futuro inmediato nunha posición lixeiramente máis favorable que a nosa contorna e manter un diferencial razoable na senda de crecemento.
No marco deste comportamento, hai que destacar que o orzamento da Comunidade Autónoma de Galicia contará en 2019 con mil catrocentos millóns de euros máis que o do ano 2015, o que permitirá consolidar a recuperación económica, desenvolver novas políticas de impulso, fortalecer a reactivación do emprego e alcanzar o obxectivo prioritario da acción de goberno: que a recuperación completa chegue a todos os fogares galegos.
O control da débeda pública é unha das bases do modelo de crecemento san en que se asenta a acción de goberno, e é o froito da progresiva redución do déficit que vén realizando nestes últimos anos, de maneira que a ratio de endebedamento está totalmente estabilizada en Galicia desde o ano 2014. Os últimos datos publicados polo Banco de España amosan que a nosa Comunidade se sitúa como a quinta con menor endebedamento de España e que é a terceira con menor débeda por habitante no segundo trimestre de 2018.
No Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) do pasado 19 de xullo, o Ministerio de Facenda propuxo modificar a senda prevista no Plan orzamentario actualizado en 2018 e aprobado pola Comisión Europea, na que se adoptaba unha proposta procíclica, que apostaba por aumentar cinco décimas o obxectivo de estabilidade, das cales tres corresponderían ás comunidades autónomas. Esta proposta non foi validada polas Cortes Xerais españolas. Como consecuencia deste rexeitamento, presentáronse de novo os mesmos obxectivos de estabilidade nun novo pleno do CPFF o pasado 22 de agosto. Hogano aínda está pendente de aprobación polas Cortes.
En ambas as sesións plenarias do CPFF, a representación do Goberno de Galicia amosou a súa oposición para ampliar o recurso ao endebedamento por encima do xa previsto (0,1 por cento do PIB), por considerar que vai en contra das recomendacións da Comisión e do Consello europeos, que pon en risco a sustentabilidade das finanzas públicas nun contexto de crecemento económico e, tamén, por estimar que o idóneo financiamento dos servizos públicos básicos competencia das comunidades autónomas demanda máis recursos non financeiros ante as limitacións do actual sistema de financiamento autonómico, pero non máis endebedamento. Tendo en conta o anterior, e ante o bloqueo da situación, o Goberno galego vai empregar a senda de estabilidade actualmente vixente, é dicir, – 0,1 por cento para o 2019. E con este obxectivo elaboráronse os orzamentos da Comunidade Autónoma para este ano.
En relación co resto dos recursos financeiros dispoñibles, resulta evidente a extraordinaria importancia que teñen os provenientes do sistema de financiamento. Sen prexuízo da urxente necesidade de abordar, con transparencia, consenso multilateral e máximo rigor, a revisión dun sistema caracterizado polo feito de que a maior unanimidade que concerta é a crítica á súa incapacidade para acadar os principios de suficiencia e equidade que deben conformalo, hai varias cuestións que é necesario matizar con respecto a estes recursos:
– O marco orzamentario enfróntase cun elemento de complexidade debido a que, ao carecer de Proxecto de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019, as comunidades autónomas non dispoñen dos datos que van conformar definitivamente os seus estados de ingresos para o citado exercicio. Así e todo, os datos económicos que figuran na información provisional comunicada polo Ministerio de Facenda a finais do mes de xullo son os que se consideraron para a realización das estimacións correspondentes aos recursos que forman parte do sistema de financiamento nos estados de ingresos de 2019. Polo tanto, nin son exclusivos da Comunidade Autónoma nin se elaboraron á marxe do Estado, senón que, neste momento, son consistentes e están referenciados ás estimacións que actualmente manexa o Goberno do Estado.
– A comunicación dos ingresos do sistema de financiamento incorpora a integración no tramo estatal, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2019, do antigo tramo autonómico do imposto sobre hidrocarburos, que, a diferenza doutras comunidades, xa estaba establecido en Galicia. Desta maneira, aínda que en principio poida parecer un aumento dos recursos do sistema de financiamento, para Galicia só se trata dun simple cambio de adscrición do mesmo ingreso.
– No momento de realizar a comunicación provisional dos recursos integrados no sistema, o Ministerio de Facenda sinalaba para Galicia un aumento total deles do 2,4 por cento. Mais se deducimos os ingresos que xa constituían o céntimo sanitario autonómico e que agora pasan ao rendemento de hidrocarburos do sistema de financiamento, o aumento é soamente do 1,48 por cento. Finalmente, se consideramos que a liquidación efectivamente satisfeita no 2018 foi inferior á inicialmente comunicada a esta comunidade e orzada por ela en 87,5 millóns de euros, a diferenza entre os recursos do sistema comunicados para 2019 e os orzados no 2018 apenas chega ao 0,8 por cento.
– A consolidación da mellora das variables macroeconómicas non se reflicte nun aumento dos recursos que achega á Comunidade Autónoma galega o sistema de financiamento autonómico. Aínda que os ingresos á conta homoxeneizados evolucionan ao 4,7 por cento, ritmo lixeiramente superior ao PIB nominal previsto, e que supoñen 331,5 millóns de euros adicionais, a liquidación para incluír no 2019 (correspondente aos rendementos do sistema de financiamento no 2017) experimenta unha diminución de 222,1 millóns de euros sobre a ingresada no 2018. Esta diminución obedece a que non se realizou a neutralización dos efectos que se producen no sistema polos cambios normativos adoptados pola Administración xeral do Estado en relación coa xestión do imposto sobre o valor engadido (IVE), en cuxa virtude se orixinou un desprazamento dos ingresos por este imposto, de maneira que no 2017 só se contabilizaron once meses de recadación. Este impacto na recadación do IVE tamén se traslada con signo negativo ás transferencias derivadas do Fondo de Garantía de Servizos Públicos Fundamentais, do Fondo de Suficiencia Global, do Fondo de Cooperación que recibe esta comunidade, debido a que os devanditos recursos evolucionan ao ITE 2007-2017, e neste índice tampouco se neutralizan os efectos que derivan do desprazamento na recadación do IVE que corresponde ao Estado como consecuencia dos mencionados cambios normativos.
– Desde o Goberno galego trasladouse ao Ministerio de Facenda a solicitude de compensar os efectos derivados dos cambios sinalados na xestión do IVE. E, no pasado mes de agosto, o Ministerio comprometeuse a compensar o efecto da medida, cuantificada pola Xunta en cento noventa e oito millóns de euros. Este compromiso recolleuse singularmente no orzamento, mediante unha previsión específica no capítulo IV, de ingresos, como transferencia non finalista da Administración xeral do Estado.
– Finalmente, en relación co principal e máis visible dos recursos integrados no sistema, apóstase polo avance no desenvolvemento dunha política fiscal que favoreza aquelas actividades que inciden no desenvolvemento económico dos habitantes de Galicia, así como as que atenden a preservar a efectividade de actuacións de apoio inmediato. Neste sentido, os orzamentos do ano 2019 establecen respecto do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) varias modificacións das deducións na cota íntegra autonómica, co obxectivo de fomentar o investimento, crear emprego e impulsar os investimentos en I+D+i na dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación. Tamén se amplía o tipo de dedución aplicable ás cantidades investidas, o seu límite, así como os requisitos dela, e amplíase o ámbito subxectivo da dedución por doazóns coa finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica para introducir as doazóns a pequenas e medianas empresas innovadoras e a iniciativas de emprego de base tecnolóxica. Por outra banda, recóllense dúas novas deducións para facer efectivas as medidas aprobadas polo Decreto 55/2018, do 31 de maio, de medidas urxentes para a reparación de danos causados pola explosión de material pirotécnico producida en Tui o 23 de maio de 2018.
Respecto dos recursos propios non financeiros da Comunidade Autónoma –tributos cedidos tradicionais, propios, prezos e ingresos patrimoniais–, estes manteñen o seu peso no 2019. A súa evolución estable depende en gran medida da evolución dos tributos cedidos, na que cómpre sinalar que continúa a recuperación do mercado da vivenda, especialmente no ámbito da vivenda usada, que, despois de se estabilizar a finais do 2014, inicia unha fase de crecemento moderado pero continuo. Este aumento da demanda de vivenda, facilitado por unha mellora das condicións crediticias e da renda dispoñible das familias, modificou en sentido positivo a senda de evolución do prezo dos inmobles, o que está a incidir na cuantificación das valoracións dos activos inmobiliarios, alargando as bases impoñibles tanto do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados como do imposto de sucesións e doazóns.
A evolución descrita nestes tributos cedidos permite dar cabida a todas as bonificacións fiscais previstas para o ano 2019. Particularmente, polo que se refire ao imposto sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados, co obxectivo de seguir favorecendo o dereito constitucional de acceso á vivenda, redúcese o tipo impositivo aplicable na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas para determinados colectivos, como son as persoas con discapacidade, as familias numerosas ou os menores de trinta e seis anos. No que atinxe o imposto de sucesións duplícase a redución por parentesco no caso de que resulten herdeiros os irmáns, co que pasa de oito mil a dezaseis mil euros, coa finalidade de aliviar a súa carga tributaria na liña iniciada no ano 2016 cos descendentes directos.
Estes orzamentos pretenden manter a alta calidade do noso sistema sanitario e impulsar as reformas que sexan necesarias nas súas infraestruturas e nos seus equipamentos para continuar non só garantíndoa senón mellorándoa. A política educativa seguirá asentándose sobre a consecución da calidade, a liberdade, a igualdade de oportunidades e o diálogo. Finalmente, as políticas sociais cos máis desfavorecidos e a atención ás persoas dependentes constitúen un compromiso irrenunciable e representan un importante esforzo neste orzamento.
Estes orzamentos enmárcanse no ámbito do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 e oriéntanse, polo tanto, á consecución dun modelo de crecemento económico baseado na innovación e no capital humano, que favoreza unha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente, que permita diminuír o desemprego, e aumentar a produtividade e o benestar dos galegos e das galegas, colaborando a retomar a senda do crecemento demográfico.
Hai que reiterar que Galicia se anticipou ao resto de autonomías no establecemento dun marco de disciplina fiscal que permita acadar o obxectivo de estabilidade, e no 2011 aprobou a Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina e sustentabilidade orzamentaria, en virtude da cal se consolidou legalmente a fixación a priori do límite de gasto non financeiro como medida de garantía do cumprimento do obxectivo de estabilidade e da regra de gasto dentro do proceso de elaboración orzamentaria.
Ao amparo do punto Un do artigo 12 da Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira, unha vez determinado o obxectivo de estabilidade orzamentaria da Comunidade Autónoma, o Consello da Xunta de Galicia acordou o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2019 en nove mil oitocentos cincuenta millóns de euros. O gasto non financeiro recollido nos orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 2019 axústase ao citado teito de gasto e supera o importe dos orzamentos do exercicio anterior en trescentos sesenta e tres millóns de euros.
II
Na parte dispositiva, a lei estrutúrase en seis títulos, dezanove disposicións adicionais, dúas disposicións transitorias e tres disposicións derradeiras.
A parte esencial da Lei de orzamentos recóllese no título I, relativo á aprobación dos orzamentos e ao réxime das modificacións de crédito, por canto no seu capítulo I, baixo a rúbrica «Aprobación dos créditos e do seu financiamento», se aproban os ingresos e gastos que compoñen os orzamentos da Comunidade Autónoma, integrados polos da Administración xeral, os dos organismos autónomos, os correspondentes ás entidades públicas instrumentais de asesoramento e consulta que, para os efectos orzamentarios, teñen a consideración de organismos autónomos, os das axencias públicas autonómicas, os das entidades públicas empresariais, os dos consorcios autonómicos, os das sociedades mercantís e os das fundacións.
Neste capítulo I defínese o ámbito dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia tendo en conta a tipoloxía das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
Dentro deste capítulo detállanse os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado e sinálase así mesmo o importe das subvencións reguladoras consideradas na normativa de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Finalmente, dentro dos artigos especificamente destinados aos orzamentos das entidades instrumentais, autorízanse as dotacións iniciais das subvencións de explotación e de capital ás entidades públicas empresariais e ás sociedades mercantís.
O capítulo II deste título, «Das modificacións orzamentarias», regula os principios e as competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias, as regras de vinculación que afectan os créditos orzamentarios, a determinación dos que teñen natureza de créditos ampliables e as limitacións aplicables ás transferencias de créditos.
O título II, relativo aos «Gastos de persoal», estrutúrase en catro capítulos.
O capítulo I, dedicado aos gastos do persoal ao servizo do sector público, consolida no ano 2019 o incremento das retribucións do persoal ao servizo do sector público, en aplicación do establecido na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.
Así mesmo, recolle que para o ano 2019 só se poderá proceder, no sector público, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica estatal, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos. No resto do capítulo regúlase a contratación de persoal laboral temporal, de funcionario interino e de persoal vinculado ás encomendas de xestión.
O capítulo II, baixo a rúbrica «Dos réximes retributivos», establece que para o ano 2019 as retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo, das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior e dos consellos de administración non experimentarán incremento respecto das vixentes no ano 2018. Igualmente, no que atinxe o persoal funcionario, o persoal laboral, o persoal ao servizo das institucións sanitarias e mais o persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza, aquelas manteranse nas contías vixentes no 31 de decembro de 2018.
Todo isto sen prexuízo do establecido na disposición adicional décimo cuarta, que establece que as retribucións do persoal do sector público previstas para o ano 2019 serán obxecto de adecuación ao previsto no II Acordo Goberno-sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado do 26 de marzo de 2018), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado. Polo tanto, en previsión da aplicación do disposto na disposición adicional décimo cuarta dótase un fondo retributivo que permita asumir o incremento previsto no sinalado acordo.
O capítulo III, dedicado a «Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo», recolle que para o ano 2019 as relacións de postos de traballo deberán modificarse para as axustar ás previsións orzamentarias que se deduzan do anexo de persoal, sen que se poidan prover aqueles postos para os cales non estea prevista dotación, e mais que no anexo de persoal non poderán existir códigos de liñas orzamentarias que non amparen créditos para dotacións de postos de traballo, substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos. O resto do capítulo regula os requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario, o persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, o nomeamento do profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios, os profesores e as profesoras de corpos docentes e mais o persoal eventual e de gabinete.
O capítulo IV, dedicado ás «Universidades», recolle o límite máximo dos custos de persoal das tres universidades galegas, as retribucións adicionais do persoal ao seu servizo e a obriga de comunicación mensual da provisión de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables. Así mesmo, establécese que as universidades poderán aplicar a taxa de reposición establecida na normativa básica estatal, respectando as dispoñibilidades orzamentarias dotadas no capítulo I.
O título III, «Operacións de endebedamento e garantía», estrutúrase en dous capítulos, relativos ás operacións de crédito e ao afianzamento por aval.
No primeiro destes capítulos establécese para o ano 2019 a posición neta debedora da Comunidade Autónoma, a cal se incrementará nunha contía máxima equivalente ao 0,1 por cento do PIB rexional, co que se acomoda aos límites establecidos polo Consello de Política Fiscal e Financeira para este exercicio. Tamén se regulan neste capítulo as operacións de débeda de tesouraría, a formalización doutras operacións financeiras e o endebedamento das entidades instrumentais do sector público. No tocante ao endebedamento das entidades instrumentais do sector público recóllese a posibilidade para os préstamos directos que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) e para as execucións de hipotecas de vivendas de promoción pública da adxudicación ou cesión de remate delas a prol do IGVS.
No capítulo II, relativo ao «Afianzamento por aval», en canto ao apoio financeiro aos proxectos empresariais, mantense para o 2019 a contía máxima dos avais que pode conceder o Instituto Galego de Promoción Económica, cun importe de cincocentos millóns de euros.
No título IV, «Xestión orzamentaria», mantéñense os preceptos relativos á intervención limitada, a fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma, a fiscalización dos nomeamentos ou de contratos de substitución do persoal, a identificación dos proxectos de investimento, a autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes de gasto, a regulación das transferencias de financiamento, as subvencións nominativas, a concesión directa de axudas e subvencións, a acreditación do cumprimento de obrigas tributarias, o pagamento mensual de axudas e subvencións que se conceden a persoas físicas para financiar estudos de investigación, o informe preceptivo e vinculante da Consellería de Facenda, que, sen prexuízo da análise de risco que realice o xestor, determina os efectos sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria nos préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, e os expedientes de dotación artística e mais o módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados. Nel establécese a posibilidade da aceptación por parte da Administración autonómica de pagamentos á conta para as retribucións do persoal docente do colectivo de empresas do ensino privado, desde o 1 de xaneiro ata o momento en que asinen as táboas salariais para o ano 2019.
O título V, dedicado ás «Corporacións locais», estrutúrase en dous capítulos.
O primeiro deles, dedicado ao financiamento e á cooperación con estas entidades, detalla as transferencias que lles corresponden como consecuencia de convenios e subvencións, así como a participación dos concellos nos tributos da Comunidade Autónoma a través do Fondo de Cooperación Local. En relación con este fondo, a lei fixa unha porcentaxe homoxeneizada de participación, e desagrégase esta en fondo base, para recoller a mesma contía que se estableceu no ano 2011, e en fondo adicional, para recoller o incremento debido á maior recadación dos capítulos I, II e III da Administración xeral desde aquel ano ata o 2019. Establécese o sistema de distribución entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os concellos para o fondo base, de maneira que estes o recibirán segundo o coeficiente de repartición que lles correspondeu no ano 2011. O fondo adicional repartirase no ano 2019 conforme o acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local. Entre os criterios aprobados para a repartición destaca o financiamento dos gastos de mantemento dos centros de saúde de titularidade municipal en cumprimento do Pacto local. Ademais, no 2019 dótase un fondo complementario con destino exclusivo e finalista aos concellos fusionados.
O capítulo II deste título regula o procedemento de compensación e retención de débedas dos municipios contra os créditos que lles corresponden pola súa participación no Fondo de Cooperación Local de maneira similar ao ano 2018.
No título VI, relativo ás «Normas tributarias», inclúese un único precepto para establecer os criterios de afectación do imposto sobre o dano ambiental e o canon eólico.
O contido desta Lei de orzamentos complétase coas disposicións adicionais, transitorias e derradeiras referidas, nas cales se recollen preceptos de índole moi variada.
Entre as disposicións adicionais regúlase a información ao Parlamento, as porcentaxes de gastos xerais de estrutura que hai que aplicar nos contratos de obra, a obriga de adecuar os estados financeiros das entidades instrumentais ás transferencias, a autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación, o orzamento inicial e os requisitos de creación para as axencias que se poidan constituír neste exercicio, a venda de solo empresarial por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo, as prestacións extraordinarias para as persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos, relativo aos gastos de persoal, a autorización para a modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde, o persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional, as medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral, as normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público e mais no suposto de que se recolla nunha disposición un incremento nos módulos estatais para a distribución dos fondos públicos para o sostemento dos centros concertados, na nosa Comunidade, aplicarase o mesmo incremento.
En canto á disposición relativa ás prestacións familiares por coidados de fillos e fillas menores, establécese como requisito para a súa obtención o cumprimento das condicións que dite a Consellería de Política Social. Introdúcese unha nova disposición adicional que regula o dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros, por razón de cen euros mensuais, a través da Tarxeta Benvida para todas as familias que teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena menor dun ano no 2019. Adicionalmente, para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos. A contía da axudas para as familias con estas rendas será de seiscentos euros por ano, por razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro; de mil douscentos euros por ano, por razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo; e de dous mil catrocentos euros por ano, por razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.
Para o suposto de que muden as condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público na normativa estatal básica inclúese unha disposición adicional para a adecuación do réxime e das condicións retributivas do persoal ao servizo do sector público autonómico ao establecido nesa normativa. Ademais, determínase a consideración das retribucións adicionais ao complemento de destino previstas na alínea 4 da disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Tamén se establecen as normas para a remisión da información económico-financeira e o control desta coa finalidade de recoller as obrigas en relación co inventario das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia e, doutra banda, para adaptar as normas sobre a competencia da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia á normativa vixente, en relación coas axencias e os consorcios adscritos á Comunidade Autónoma que deben auditar as súas contas anuais, e a xestión extraorzamentaria dos expedientes en que o Fondo Galego de Garantía Agraria exerza unha función de intermediación do Fondo Europeo de Garantía Agrícola.
As disposicións transitorias regulan a adecuación das entidades públicas instrumentais e a dotación gradual do Fondo de Continxencia de Execución Orzamentaria que xa se prevían na Lei de orzamentos do ano 2018.
As tres últimas disposicións derradeiras regulan o desenvolvemento, a vixencia e a entrada en vigor da lei.
Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome de El-Rei, a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.
TÍTULO I
Aprobación dos orzamentos e réxime das modificacións de crédito
CAPÍTULO I
Aprobación dos créditos iniciais e do seu financiamento
Artigo 1. Aprobación e ámbito dos orzamentos xerais
O Parlamento de Galicia aproba os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2019, nos que se integran:
a) Os orzamentos da Administración xeral, na cal se incorporan os órganos estatutarios e consultivos.
b) Os orzamentos dos organismos autónomos.
c) Os orzamentos das entidades públicas instrumentais de asesoramento ou consulta, que consonte a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, terán a consideración de organismos autónomos para os efectos orzamentarios.
d) Os orzamentos das axencias públicas autonómicas.
e) Os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que fai referencia o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.
f) Os orzamentos de explotación e capital dos consorcios autonómicos a que fai referencia o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.
g) Os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que fai referencia o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.
h) Os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que fai referencia o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico.
i) En todo caso, os orzamentos das demais entidades que estean clasificadas como administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas normas do Sistema europeo de contas, agás as universidades públicas.
Artigo 2. Orzamentos da Administración xeral, dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas
Un. Nos estados de gastos consolidados dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas consígnanse créditos por un importe de 11.544.351.293 euros, distribuídos da forma seguinte:

Capítulos I-VII
Gastos non financeiros
Capítulo VIII
Activos
financeiros
Capítulo IX
Pasivos
financeiros
Total
Administración xeral
4.996.800.915
100.051.799
1.513.046.557
6.609.899.271
Organismos autónomos
4.040.490.605
13.667.505

4.054.158.110
Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento
2.081.073

2.081.073
Axencias públicas autonómicas
810.436.647
50.291.058
17.485.134
878.212.839
Total
9.849.809.240
164.010.362
1.530.531.691
11.544.351.293
As transferencias internas entre os orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos organismos autónomos e das axencias públicas representan 4.703.378.999 euros, distribuídos segundo o seguinte detalle:
Orixe
Destino
Organismos autónomos
Entidades
públicas instrumentais
de consulta ou
asesoramento
Axencias
públicas
autonómicas
Total
Administración xeral
3.858.046.171
2.080.923
821.148.930
4.681.276.024
Organismos autónomos

22.102.975
22.102.975
Total
3.858.046.171
2.080.923
843.251.905
4.703.378.999
Dous. A desagregación dos créditos consonte a finalidade á que van destinados establécese desta maneira:
Funcións
Importe
11 Alta dirección da Comunidade Autónoma
38.201.049
12 Administración xeral
67.340.004
13 Xustiza
158.696.789
14 Administración local
15.141.134
15 Normalización lingüística
8.078.959
16 Procesos electorais e órganos de representación política e institucións democráticas
2.000.000
21 Protección civil e seguridade
29.615.230
31 Acción social e promoción social
774.429.631
32 Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo
262.695.577
33 Cooperación exterior e ao desenvolvemento
5.610.711
41 Sanidade
3.985.498.181
42 Educación
2.360.159.120
43 Cultura
72.139.665
44 Deportes
24.259.027
45 Vivenda
77.825.636
46 Outros servizos comunitarios e sociais
108.626.982
51 Infraestruturas
357.801.921
52 Ordenación do territorio
15.779.913
53 Promoción de solo para actividades económicas
17.877.559
54 Actuacións ambientais
118.948.177
55 Actuacións e valorización do medio rural
144.375.567
56 Investigación, desenvolvemento e innovación
180.050.186
57 Sociedade da información e do coñecemento
93.379.557
58 Información estatística básica
4.494.550
61 Actuacións económicas xerais
32.480.315
62 Actividades financeiras
59.703.689
71 Dinamización económica do medio rural
323.865.092
72 Pesca
102.835.574
73 Industria, enerxía e minaría
52.869.507
74 Desenvolvemento empresarial
159.946.337
75 Comercio
15.835.297
76 Turismo
64.184.397
81 Transferencias a entidades locais
133.690.215
91 Débeda pública
1.675.915.745
Total
11.544.351.293
Tres. A distribución orgánica e económica do orzamento consolidado é como segue:
Capítulos
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Total
Parlamento
9.980.274
6.335.269

2.607.461

771.529
1.215
108.856

19.804.604
Consello de Contas
5.695.813
1.090.555

23.705

442.809

36.061

7.288.943
Consello da Cultura Galega
1.643.383
893.350

43.000

99.500

2.679.233
Presidencia da Xunta de Galicia
9.711.492
8.639.711

47.296.776

6.976.481
85.098.467
99.866.882
526.104
258.115.913
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
134.233.315
36.639.870
16.324
65.717.570

39.418.512
18.255.058
40.000

294.320.649
Consellería de Facenda
19.764.318
717.342
3.000
24.392.129

2.190.552
9.613.508

56.680.849
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
29.132.218
6.030.067

24.789.986

25.169.028
75.241.238

160.362.537
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
9.454.487
20.539.000

21.136.464

30.535.522
292.835.839

374.501.312
Consellería de Economía, Emprego e Industria
55.505.034
17.473.045

229.529.525

9.489.515
235.373.772

547.370.891
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
1.404.298.861
203.985.184
47.190
646.355.812

55.513.941
79.955.085

1.604.708
2.391.760.781
Consellería de Cultura e Turismo
25.337.975
4.775.343

34.919.333

16.395.967
59.584.678

141.013.296
Consellería de Sanidade
46.837.377
1.934.600

3.573.877.836

22.737.868
136.947.544

3.782.335.225
Consellería de Política Social
130.248.167
202.092.605

378.598.138

10.194.329
10.411.729

731.544.968
Consellería do Medio Rural
132.923.184
6.712.924
1.015
27.131.887

83.252.403
264.844.073

514.865.486
Consellería do Mar
31.267.680
2.912.208

3.843.669

40.263.494
83.084.632

161.371.683
Consello Consultivo de Galicia
1.720.594
294.927

101.000

2.116.521
Transferencias a corporacións locais

128.744.353

128.744.353
Débeda pública da Comunidade Autónoma

165.000.000

1.510.915.745
1.675.915.745
Gastos de diversas consellerías
3.396.748
19.657.545
31.500
5.158.862
7.125.450
5.012.201

40.382.306
Administración xeral
2.051.150.920
540.723.545
165.099.029
5.214.166.506
7.125.450
348.564.651
1.351.246.838
100.051.799
1.513.046.557
11.291.175.295
Escola Galega de Administración Pública
1.098.327
1.623.760

490.650

134.569

3.347.306
Academia Galega de Seguridade Pública
740.959
2.138.376

28.038

2.907.373
Instituto Galego de Estatística
2.904.761
337.358

1.030.000

4.272.119
Instituto de Estudos do Territorio
2.100.331
81.934

37.975

506.180
402.868

3.129.288
Instituto Galego da Vivenda e Solo
8.874.497
4.448.450

10.631.400

31.608.380
27.122.963
13.017.505

95.703.195
Instituto Galego do Consumo e da Competencia
4.860.835
726.191

185.000

629.700
24.000

6.425.726
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
5.316.431
671.635

433.259

6.421.325
Servizo Galego de Saúde
1.695.795.755
1.205.810.024

834.209.981
31.917.175
137.622.372
2.695.000
650.000

3.908.700.307
Fondo Galego de Garantía Agraria
4.387.220
515.378
3.000

1.798.150
38.650.698

45.354.446
Organismos autónomos
1.726.079.116
1.216.353.106
3.000
845.555.006
31.917.175
173.790.648
68.895.529
13.667.505

4.076.261.085
Consello Económico e Social de Galicia
640.983
131.072

150.227

30.000

952.282
Consello Galego de Relacións Laborais
666.672
395.250

48.200

18.669

1.128.791
Entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento
1.307.655
526.322

198.427

48.669

2.081.073
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
12.281.489
13.745.000

782.775

65.521.592
9.297.698

9.827.219
111.455.773
Axencia Galega de Emerxencias
485.188
152.633

63.380

7.907.967

8.609.168
Axencia Tributaria de Galicia
12.511.239
2.165.872

137.000

14.814.111
Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-Financeira e Contable
5.308.085
1.040.082

8.404.008

14.752.175
Axencia Galega de Infraestruturas
12.393.313
807.807
100.000
903.376

231.097.467
28.413.400

273.715.363
Axencia Galega de Innovación
4.356.098
478.692
125.551
5.140.992

20.759.264
59.463.214
1.700.000
4.487.576
96.511.387
Axencia Galega da Industria Forestal
1.037.164
372.856

700.000

1.245.012
11.000.000

14.355.032
Instituto Galego de Promoción Económica
5.993.283
2.050.301
88.800
2.768.271

11.089.399
47.884.122
48.591.058
3.160.000
121.625.234
Instituto Enerxético de Galicia
1.527.656
371.590

64.385

1.258.000
19.595.194

22.816.825
Axencia Galega das Industrias Culturais
2.496.278
650.000

1.143.644

1.930.719
5.500.000

11.720.641
Axencia Turismo de Galicia
11.300.946
5.979.794

5.463.768

27.414.070
14.025.819

64.184.397
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde
1.632.521
662.113

11.526

1.204.359

3.510.519
Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos
10.112.221
14.061.903

682.000

24.856.124
Axencia Galega de Servizos Sociais
10.984.192
1.997.000

450.000

13.431.192
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
3.363.723
814.591

2.647.500
42.240.723

49.066.537
Axencia Galega da Calidade Alimentaria
12.821.729
2.318.579
447
962.766

6.361.134
6.916.698

10.339
29.391.692
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia
2.141.183
584.248

671.238

3.396.669
Axencias públicas autonómicas
110.746.308
48.253.061
314.798
18.004.883

388.780.729
244.336.868
50.291.058
17.485.134
878.212.839
Total do orzamento bruto
3.889.283.999
1.805.856.034
165.416.827
6.077.924.822
39.042.625
911.184.697
1.664.479.235
164.010.362
1.530.531.691
16.247.730.292
Total das transferencias internas

22.102.975

3.757.505.502

923.770.522

4.703.378.999
Total do orzamento consolidado
3.889.283.999
1.783.753.059
165.416.827
2.320.419.320
39.042.625
911.184.697
740.708.713
164.010.362
1.530.531.691
11.544.351.293
Catro. Nos estados de ingresos dos orzamentos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, nos dos seus organismos autónomos e nos das axencias públicas autonómicas recóllense as estimacións dos dereitos económicos que se prevén liquidar durante o exercicio, por un importe consolidado de 11.544.351.293 euros, distribuídos da seguinte forma:

Capítulos I-VII
Ingresos
non financeiros
Capítulo VIII
Activos financeiros
Capítulo IX
Pasivos financeiros
Total
Administración xeral e órganos estatutarios
9.512.718.346
10.062.355
1.768.394.594
11.291.175.295
Organismos autónomos
217.559.914
655.000

218.214.914
Entidade pública instrumental
150

150
Axencias públicas autonómicas
24.705.978
10.254.956

34.960.934
Total
9.754.984.388
20.972.311
1.768.394.594
11.544.351.293
Cinco. Os beneficios fiscais que afectan os tributos cedidos total ou parcialmente polo Estado á Comunidade Autónoma estímanse en 1.978.064.474 euros, dos cales 1.547.625.194 euros corresponden á normativa estatal e 430.439.280 euros á normativa autonómica, consonte o seguinte detalle:
– Imposto sobre sucesións e doazóns: 149.524.000 euros.
– Imposto sobre a renda das persoas físicas (tarifa autonómica): 26.211.000 euros.
– Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados:
158.273.006 euros.
– Imposto sobre o patrimonio: 124.561.000 euros.
– Imposto sobre o valor engadido: 1.251.415.731 euros.
– Imposto sobre hidrocarburos: 73.997.396 euros.
– Imposto sobre o alcohol e as bebidas derivadas: 2.933.936 euros.
En cumprimento do establecido no artigo 55.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, o importe das subvencións reguladoras fíxase en 191.148.405 euros.
Artigo 3. Orzamento das entidades instrumentais do sector público autonómico con orzamento estimativo
Un. Entidades públicas empresariais.
Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.
Dous. Consorcios autonómicos.
Apróbanse os orzamentos de explotación e capital dos consorcios a que se refire a alínea f) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.
Tres. Sociedades mercantís públicas autonómicas.
Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.
Catro. Fundacións do sector público autonómico.
Apróbanse os orzamentos de explotación e capital das fundacións do sector público autonómico a que se refire a alínea h) do artigo 1 desta lei, que inclúen a estimación de gastos e a previsión de ingresos referidas aos seus estados financeiros, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo I.
Cinco. Aprobación de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas.
Autorízanse as dotacións de subvencións de explotación e capital das entidades públicas empresariais a que se refire a alínea e) do artigo 1 desta lei e das sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire a alínea g) do artigo 1 dela, polos importes e coa distribución que se relacionan no anexo II. No caso de que se teñan que superar tales contías máximas, a consellaría competente en materia de facenda dará conta ao Parlamento de Galicia das razóns que xustifican tal aumento.
CAPÍTULO II
Das modificacións orzamentarias
Artigo 4. Réxime xeral das modificacións orzamentarias
Un. As modificacións de créditos orzamentarios serán autorizadas consonte os requisitos establecidos no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, coas excepcións derivadas da aplicación do indicado neste capítulo.
Dous. As propostas de modificación deberán indicar, co maior nivel de desagregación orgánica, funcional e económica, as aplicacións orzamentarias afectadas, e recollerán adecuadamente os motivos que as xustifican, tanto os relativos á realización do novo gasto proposto como, se é o caso, á suspensión da actuación inicialmente prevista.
Á comunicación a que se refire a disposición adicional segunda do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, uniráselle unha explicación sobre os motivos que a xustifican en relación co novo gasto proposto e a súa repercusión, se é o caso, sobre os obxectivos do programa afectado con respecto aos inicialmente previstos.
Artigo 5. Competencias específicas en materia de modificacións orzamentarias
Sen prexuízo das facultades que se lle asignan no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, atribúenselle á persoa titular da Consellería de Facenda competencias específicas para levar a cabo as seguintes modificacións orzamentarias:
a) Para incorporar os créditos de exercicios anteriores que correspondan a actuacións financiadas ou cofinanciadas pola Unión Europea, de acordo co previsto nos regulamentos do período de programación 2014-2020 que resulten aplicables, así como para as reasignacións destes créditos a que se refire o punto Dous do artigo 9.
b) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga en cada exercicio do fondo de reserva constituído consonte o establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, pola que se aproba o imposto sobre a contaminación atmosférica.
c) Para incorporar o crédito que non acadase a fase de recoñecemento da obriga dos créditos xerados, con destino ao financiamento de gastos derivados da realización de probas de selección de persoal, como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos no artigo 30, «Taxas administrativas».
d) Para incorporar o crédito de exercicios anteriores que non acadase a fase de recoñecemento da obriga no capítulo VIII dos orzamentos de gastos da Administración xeral ou, se é o caso, nos dos organismos autónomos e das axencias, no suposto previsto no artigo 43 da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, sobre o tratamento dos créditos para provisións de riscos non executados.
e) Para xerar crédito polo importe que corresponda pola maior recadación das taxas e dos prezos públicos e privados respecto das previsións que inicialmente se establecen para as distintas seccións orzamentarias no anexo III desta lei, sempre que quede garantido o necesario equilibrio económico-financeiro, de acordo co previsto no artigo 9.
f) Para xerar crédito polo importe que corresponda polos maiores ingresos pola prestación do servizo de recadación executiva a outros entes, do subconcepto 399.04, do orzamento de ingresos.
g) Para xerar crédito, na sección orzamentaria correspondente, pola contía igual ao importe das compensacións económicas a favor da Comunidade Autónoma derivadas de pólizas subscritas con compañías de seguros.
h) Para xerar crédito na sección 14, Consellería do Medio Rural, polo importe que corresponda ao produto da venda do patrimonio das extintas cámaras agrarias locais e provinciais, con destino aos fins previstos na disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, e na disposición adicional cuarta da Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello Agrario Galego. Para tal fin, por pedimento da consellaría interesada, a Consellería de Facenda tramitará o oportuno expediente de desafectación, de acordo co disposto no artigo 10 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 24 e seguintes do seu regulamento de execución.
i) Para xerar créditos como consecuencia dos maiores ingresos recadados sobre os inicialmente previstos en cada unha das seguintes aplicacións do orzamento de ingresos do Servizo Galego de Saúde:
– 30, «Taxas administrativas».
– 37, «Ingresos por ensaios clínicos».
– 36, «Prestacións de servizos sanitarios», e 39, «Outros ingresos», computados conxuntamente.
– 353, «De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade Autónoma».
– 354, «De fundacións públicas autonómicas».
j) Para xerar crédito no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», por un importe igual á diferenza que poida existir entre as entregas á conta que, con carácter definitivo, se establecerán para o exercicio 2019, a liquidación de exercicios anteriores correspondente aos distintos recursos do sistema de financiamento das comunidades autónomas do réxime común, as transferencias do Estado provenientes do Fondo de Compensación Interterritorial e as cantidades consignadas no estado de ingresos por estes conceptos.
k) Para xerar crédito nos capítulos VIII e IX de gastos cos ingresos do capítulo IX procedentes das operacións a que se refiren o parágrafo terceiro do punto Un e o punto Dous do artigo 37 desta lei.
l) Para xerar crédito nas entidades públicas instrumentais polos ingresos que se produzan nelas cando resulten beneficiarias das ordes de convocatorias de axudas realizadas por calquera administración que non estivesen orzadas inicialmente.
m) Para xerar crédito financiado con fondos europeos do Marco 2014-2020, logo de se aprobar os correspondentes programas operativos.
n) Para xerar crédito no programa 312D, «Atención á dependencia», a partir do momento en que se publique a norma xurídica que estableza unha suba das contías do nivel mínimo de protección garantido pola Administración xeral do Estado para cada persoa beneficiaria do Sistema para a autonomía e atención á dependencia.
A esta xeración de crédito non lle resultarán aplicables as limitacións establecidas no artigo 69.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
ñ) Para introducir nos estados de gastos as modificacións precisas para adecuar os créditos afectados por transferencias finalistas de calquera procedencia, incluíndo entre esas medidas a declaración de indispoñibilidade do crédito e a súa baixa en contabilidade.
No suposto de que as obrigas recoñecidas ata ese momento superen o importe real da transferencia, o seu financiamento realizarase mediante as oportunas minoracións noutros créditos, preferentemente de operacións correntes, da sección de que se trate.
o) Para introducir as variacións que sexan necesarias nos programas de gasto das entidades públicas instrumentais co fin de reflectir as repercusións que neles teñan as modificacións dos créditos que figuran no estado de transferencias entre subsectores dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
p) Para realizar as adaptacións técnicas e as transferencias de crédito que procedan como consecuencia de reorganizacións administrativas, da posta en marcha de organismos autónomos e axencias públicas autonómicas ou do traspaso de competencias nas cales estean implicadas outras administracións, sen que en ningún caso, polo que se refire aos dous primeiros supostos, poida orixinarse incremento de gasto.
q) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma consellaría, cando teñan por obxecto cofinanciar incorporacións de remanentes de crédito de exercicios anteriores correspondentes a financiamento condicionado.
r) Autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de función, correspondentes a servizos dunha mesma ou de distinta consellaría, cando teñan por obxecto redistribuír remanentes de crédito do capítulo I.
s) Autorizar transferencias de crédito entre os diferentes programas vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia.
Artigo 6. Vinculación de créditos
Un. Os créditos consignados nos estados de gastos destes orzamentos quedarán vinculados ao nivel establecido no artigo 56 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, con excepción dos créditos que se relacionan a seguir, que serán vinculantes co grao de vinculación que se indica:
– 120.20, «Substitucións de persoal non docente».
– 120.21, «Substitucións de persoal docente».
– 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».
– 120.26, «Substitucións de persoal dos corpos ao servizo da Administración de xustiza».
– 121.07, «Sexenios».
– 130.02, «Complemento de perigosidade, penosidade e toxicidade».
– 130.10, «Segunda actividade dos bombeiros e das bombeiras forestais».
– 131, «Persoal laboral temporal».
– 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal».
– 132, «Persoal laboral temporal (profesorado de Relixión)».
– 133, «Persoal laboral temporal indefinido».
– 136, «Persoal investigador en formación».
– 226.01, «Atencións protocolarias e representativas».
– 226.02, «Publicidade e propaganda».
– 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».
– 226.13, «Gastos de funcionamento de tribunais de oposicións e de probas selectivas».
– 227.06, «Estudos e traballos técnicos».
– 228, «Gastos de funcionamento de centros e servizos sociais».
– 229, «Gastos de funcionamento de centros docentes non universitarios».
A mesma consideración terán os créditos correspondentes á aplicación 13.04.312E.227.65, «Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal», así como os créditos correspondentes á aplicación 08.A1.512B.600.3, «Expropiacións en materia de estradas», e as diferentes aplicacións do capítulo VI correspondentes a mandatos á Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou á entidade pública que se subrogue na súa posición.
O concepto 160, «Cotas sociais», vinculará a nivel de sección, agás ás entidades con personalidade xurídica de seu, as cales vincularán a nivel de servizo.
Os conceptos 480, «Transferencias correntes a familias», e 481, «Transferencias correntes a institucións sen fin de lucro», por unha parte, e os conceptos 780, «Transferencias de capital a familias», e 781, «Transferencias de capital a institucións sen fin de lucro», pola outra, serán vinculantes entre si. A mesma consideración terán os créditos dos subconceptos 221.07, «Comedores escolares», e 223.08, «Transporte escolar», da sección 10, os cales vincularán entre eles.
Así mesmo, terán carácter vinculante, co nivel de detalle económico co que aparezan nos estados de gastos, as transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.
Igualmente, serán vinculantes entre si os créditos correspondentes ás aplicacións orzamentarias 08.02.512A.223.06, «Servizo regular integrado», e 08.02.423A.223.08, «Transporte escolar», da Dirección Xeral de Mobilidade.
Dous. As transferencias a que se refire o artigo 67 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, cando afecten os créditos anteriores, deberán ser autorizadas pola persoa titular da Consellería de Facenda.
Artigo 7. Créditos ampliables
Un. Con independencia dos supostos previstos na alínea 1 do artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán excepcionalmente a condición de ampliables os créditos seguintes:
a) Os incluídos nas aplicacións 06.A2.621A.227.07 e 06.A2.621A.227.08, destinados ao cumprimento dos convenios para a xestión e liquidación, e os premios de cobranza autorizados pola recadación na vía executiva, así como nas transferencias da sección 06 que as financian.
b) As obrigas contraídas no exterior e que deban ser pagadas en divisas de cambio variable, pola diferenza existente entre o tipo de cambio previsto e o seu importe real no momento do pagamento.
c) Os destinados ao pagamento das obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma. Cando se trate dun organismo autónomo ou dunha sociedade pública, a ampliación materializarase a través da sección orzamentaria á cal figuren adscritos.
d) Os créditos destinados ao pagamento dos premios de cobranza e as participacións en función da recadación de vendas e restantes créditos de vivendas, soares, locais e edificacións complementarias correspondentes ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, así como os referidos aos traballos de facturación e apoio á xestión do patrimonio inmobiliario do devandito instituto, que se establezan de acordo coas cifras recadadas no período voluntario.
e) Os créditos de transferencias a favor da Comunidade Autónoma que figuren nos orzamentos de gastos dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas ata o importe dos remanentes da tesouraría que resulten como consecuencia da súa xestión.
f) Os incluídos na aplicación 21.01.811B.460.2, con destino ao pagamento da liquidación de exercicios anteriores, que corresponde ao Fondo de Cooperación Local.
g) Os créditos vinculantes incluídos nas aplicacións 120.20, «Substitucións de persoal non docente», e 120.21, «Substitucións de persoal docente», que se considerarán ampliables unicamente con retencións noutros créditos do capítulo I da propia sección orzamentaria ou do organismo autónomo.
h) Os créditos incluídos na aplicación 05.11.313D.480.0, destinados ao pagamento de axudas directas a mulleres vítimas de violencia de xénero, e os incluídos na aplicación 05.11.313D.480.1, con destino ao pagamento das indemnizacións previstas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
i) Os incluídos na aplicación 23.03.621A.890.00, destinados ao Fondo de Garantía de Avais.
Esta ampliación financiarase con baixa nas dotacións da aplicación 09.10.741A.732.05 e das correspondentes ao Instituto Galego de Promoción Económica.
j) Os créditos da sección 11, «Consellería de Cultura e Turismo», a que se refire o artigo 54 desta lei.
k) Os créditos destinados ao pagamento do complemento autonómico ás pensións non contributivas, de xeito que permitan dar cobertura a todas as persoas beneficiarias delas que cumpran os requisitos exixidos pola administración.
l) Os créditos destinados ao pagamento da renda de inclusión social de Galicia (Risga).
m) Os créditos destinados ao pagamento das bolsas a estudantes universitarios e en formación.
n) As transferencias de financiamento dos organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas na medida en que se autoricen ampliacións de créditos financiados por eles.
ñ) Os gastos de farmacia hospitalaria e receitas médicas.
o) As dotacións da aplicación 04.A1.571A para o cumprimento do Acordo polo que se establece o modelo de sustentabilidade da dixitalización dos servizos públicos.
p) O crédito incluído na aplicación 13.02.312B.480.0, destinado ao pagamento de prestacións familiares por fillas e fillos menores de tres anos a cargo.
q) Os créditos destinados á atención das obrigas derivadas de expedientes de expropiacións.
Esta ampliación financiarase con baixas nos programas doutras seccións ou da mesma sección.
r) Os créditos incluídos na aplicación 04.30.312C.480.2, destinados ao pagamento das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas.
s) Os créditos dos subconceptos orzamentarios 221.06, 221.15, 221.16 e 221.19 do programa 412A, os cales serán vinculantes entre si.
t) Os gastos para a atención da Tarxeta Benvida.
u) Sen prexuízo do disposto no artigo 83.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os créditos autorizados nos estados de gasto comprenderán, dentro do nivel de vinculación existente, todos os programas que xestiona cada axencia pública.
Dous. Para os efectos do previsto no artigo 64.1.g) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, terán a consideración de seccións orzamentarias as secretarías xerais da Presidencia.
Tres. O financiamento das ampliacións de crédito, ademais de por medio dos mecanismos previstos no artigo 64.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, poderá tamén realizarse con baixas de crédito noutros conceptos orzamentarios.
Artigo 8. Transferencias de crédito
Un. Con independencia das limitacións a que se refire o artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, e sen prexuízo do previsto na alínea 3 do citado artigo, non poderán tramitarse expedientes de transferencias de crédito que atinxan os capítulos VI e VII cando deles derive incremento do gasto corrente.
Esa restrición non será aplicable:
a) Cando se destinen á atención de gastos extraordinarios derivados de catástrofes, sinistros ou outras situacións de natureza análoga e carácter excepcional, logo da declaración polo Consello da Xunta de Galicia da situación excepcional, catastrófica ou de análoga natureza.
b) Aos incrementos do capítulo I que, se é o caso, poidan orixinarse polo desenvolvemento de procesos de regularización derivados de acordos sobre materias de función pública subscritos entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais.
c) Aos incrementos do capítulo I derivados do cumprimento de sentenzas xudiciais firmes ou autos de obrigada execución.
d) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Catro do artigo 13 desta lei.
e) Aos incrementos do capítulo I derivados do previsto no punto Sete do artigo 15 desta lei.
f) Excepcionalmente, cando as características das actuacións que se deban executar para o cumprimento da finalidade do programa orzamentario previsto exixan a adecuación da natureza económica do gasto.
g) Cando teñan por obxecto atender as obrigas a que se refire o artigo 60.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, sempre que se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.
h) As transferencias para atender xuros de mora cando se xustifique a imposibilidade de as tramitar con cargo a gasto corrente.
Dous. Polo que se refire á función 42 da sección 10, «Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional», función 41 da sección 12, «Consellería de Sanidade», e función 31 da sección 13, «Consellería de Política Social», a limitación indicada no punto anterior unicamente será aplicable unha vez superado o cinco por cento das dotacións iniciais dos capítulos VI e VII en termos consolidados.
No caso de as transferencias realizadas baixo este suposto incrementaren créditos do capítulo I destinados ao asinamento de contratos de duración determinada previstos no Real decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos traballadores, cando a modalidade de contratación sexa de realización de obra ou servizo recollida na alínea a) do artigo 1 da citada disposición, será necesaria a existencia de informe previo e favorable da Dirección Xeral da Función Pública sobre a adecuación da modalidade de contratación que se pretende.
Tres. Sen prexuízo do disposto no resto de puntos deste artigo, as transferencias de crédito axustaranse ás seguintes regras:
a) Poderán incrementarse os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias dos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente», mediante transferencias de crédito do concepto 131, cun límite máximo conxunto do trinta por cento dos créditos iniciais do dito concepto en cada unha das consellarías, organismos autónomos ou axencias públicas autonómicas. A superación deste límite con cargo a el ou outros conceptos do capítulo I deberaa autorizar o Consello da Xunta de Galicia por proposta do departamento solicitante e con informe previo da Intervención Xeral e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.
b) Non se incrementarán os créditos autorizados inicialmente nas aplicacións orzamentarias do subconcepto 226.02, «Publicidade e propaganda», 227.06, «Estudos e traballos técnicos», 226.01, «Atencións protocolarias», e 226.06, «Reunións, conferencias e cursos».
A limitación de non incrementar o subconcepto 226.02 non afectará a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza nin o Servizo Galego de Saúde cando a transferencia teña por causa medidas de seguridade en materia de protección civil derivadas de riscos non previstos ou de medidas sanitarias para a saúde pública.
c) Non se poderán diminuír os créditos consignados no programa 312D, «Servizos sociais de atención ás persoas dependentes», agás cando financien créditos que teñan a condición de ampliables consonte o previsto nas alíneas l) e p) do artigo 7 desta lei.
d) Non se poderán tramitar transferencias de crédito do capítulo VIII aos restantes capítulos do orzamento.
e) Non se poderán incrementar os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.
Catro. As limitacións sobre as transferencias de crédito contidas nas alíneas b) e c) do artigo 68.1 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non afectarán as transferencias de crédito que se refiran ás transferencias de financiamento das entidades instrumentais do sector público autonómico.
Cinco. Ás transferencias de crédito que afecten unicamente a clasificación orgánica e que se efectúen entre as estruturas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde non lles serán aplicables as limitacións previstas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, por teren a consideración de simples redistribucións de crédito.
Para os efectos do sinalado no parágrafo anterior, terán tamén a condición de redistribución de crédito as transferencias dentro das mesmas estruturas de xestión integrada, sempre que non afecten a clasificación económica.
Así mesmo, respectando o que establece o artigo 64 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para os efectos de facilitar a xestión entre diferentes centros de gasto dentro dunha mesma sección, as transferencias de crédito que afecten os gastos de funcionamento (221, 222, 227.00, 227.01 e 229) serán autorizadas pola súa persoa titular, por teren a consideración de redistribucións de crédito.
Seis. As limitacións establecidas nos puntos anteriores deste artigo e as establecidas no artigo 68 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, non serán aplicables:
– Aos créditos vinculados ao Plan de financiamento do Sistema universitario de Galicia, sempre que se realicen en cumprimento dos acordos adoptados polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Comisión de seguimento do plan.
– Aos créditos do proxecto 201800112 do Plan especial contra a violencia de xénero.
– Aos créditos do programa 331A vinculados aos proxectos que van desenvolver no exterior os axentes galegos de cooperación para o desenvolvemento.
Sete. Cando nas subvencións outorgadas en réxime de concorrencia pública con cargo aos orzamentos da Xunta de Galicia resulten beneficiarias algunha das entidades incluídas nos orzamentos consolidados, ás transferencias aos artigos 41, 43, 44, 71, 73 ou 74 que procedan non lles serán aplicables as limitacións establecidas no artigo 68 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, nin tampouco as establecidas nos restantes puntos deste artigo.
Artigo 9. Adecuación de créditos
Un. Para facilitar a consecución do equilibrio económico-financeiro na execución do orzamento para o ano 2019, os créditos incluídos nos estados de gastos poderán experimentar os axustes necesarios para acomodar o seu importe ao dos recursos, na medida en que estes últimos difiran dos inicialmente previstos nos orzamentos de ingresos da Administración xeral da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das axencias públicas autonómicas.
Sen prexuízo do indicado na alínea ñ) do artigo 5 desta lei, o Consello da Xunta de Galicia adoptará, por proposta da Consellería de Facenda, os acordos de non-dispoñibilidade de crédito que sexan precisos para cumprir o previsto no parágrafo anterior.
Dous. Para conseguir o máximo grao de execución posible dos fondos procedentes da Unión Europea, os créditos que non amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos poderán ser reasignados a outras actuacións, da mesma ou distinta consellaría ou organismo, con suxeición aos respectivos plans financeiros e ás disposicións dos programas operativos e da normativa que os regula, por proposta motivada dos organismos intermedios da autoridade de xestión dos respectivos programas, ou da autoridade de xestión no caso do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Así mesmo, poderá efectuarse a dita reasignación en relación cos créditos financiados co Fondo de Compensación Interterritorial, por proposta motivada da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.
As intervencións susceptibles de seren cofinanciadas no marco dos programas operativos Feder (Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional) e FSE (Fondo Social Europeo) Galicia 2014-2020 e do Programa operativo de emprego xuvenil precisarán da autorización da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos nos termos establecidos nos correspondentes sistemas de xestión e control dos programas.
Artigo 10. Transferencia de remanentes líquidos de tesouraría
Os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais transferirán ao orzamento da Administración xeral da Comunidade Autónoma o importe do remanente de tesouraría non afectado resultante da liquidación do anterior exercicio orzamentario.
A Consellería de Facenda poderá xerar crédito con este importe no programa 621B, «Imprevistos e funcións non clasificadas», unha vez analizada a súa repercusión e os seus efectos sobre a estabilidade orzamentaria.
Non obstante, e coa finalidade de evitar que se produzan estes remanentes, a Consellería de Facenda poderá limitar os libramentos de fondos a estas entidades en función do seu nivel de execución orzamentaria.
As axencias públicas autonómicas para a incorporación do remanente de tesouraría non afectado aplicarán o disposto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. De non se realizar a incorporación procederase conforme o disposto neste artigo para os organismos autónomos e as entidades públicas empresariais.
TÍTULO II
Gastos de persoal
CAPÍTULO I
Dos gastos do persoal ao servizo do sector público
Artigo 11. Bases da actividade económica en materia de gastos de persoal
Un. Para os efectos do establecido neste título, constitúen o sector público da Comunidade Autónoma:
a) Os órganos estatutarios e consultivos de Galicia, sen prexuízo do disposto no artigo 12.2 do Estatuto de autonomía de Galicia para o Parlamento.
b) A Administración da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos.
c) As entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
d) As axencias públicas autonómicas e as entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
e) As entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia.
f) As entidades públicas empresariais a que se refire o artigo 89 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
g) Os consorcios autonómicos a que se refire o artigo 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
h) As sociedades mercantís públicas autonómicas a que se refire o artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
i) As fundacións públicas sanitarias e as demais fundacións do sector público da Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
Dous. No ano 2019 as retribucións do persoal ao servizo do sector público autonómico non poderán experimentar ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2018, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade.
Tres. Os acordos, convenios ou pactos que impliquen crecementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior deberán experimentar a oportuna adecuación, resultando inaplicables as cláusulas que establezan calquera tipo de incremento. En todo caso, suspéndese a aplicación dos pactos ou acordos asinados que supoñan incrementos retributivos superiores aos fixados no punto anterior para o ano 2019, sen prexuízo do establecido no II Acordo Goberno-sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado do 26 de marzo de 2018), e mais dos acordos autorizados polo Consello da Xunta de Galicia no ano 2018.
Ademais, mantense a suspensión da aplicación do punto décimo oitavo do Texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Catro. O disposto nos puntos precedentes entenderase sen prexuízo das adecuacións retributivas que con carácter singular e excepcional resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos seus obxectivos.
Cinco. As referencias relativas ás retribucións contidas nesta lei enténdense sempre feitas a retribucións íntegras.
Seis. As referencias contidas na normativa vixente relativas a haberes líquidos, para os efectos do cálculo de anticipos reintegrables ao persoal funcionario, entenderanse feitas ás retribucións básicas e complementarias que perciba este nos seus importes líquidos.
Artigo 12. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal
Un. Durante o ano 2019 só se poderá proceder no sector público delimitado no artigo anterior, e no marco do disposto ao respecto na lexislación básica estatal, á incorporación de novo persoal con suxeición aos límites e requisitos establecidos na normativa básica que se estableza ao respecto, e en particular no referente á taxa de reposición de efectivos, respectando, en todo caso, as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos.
Dous. Para dar cumprimento aos obxectivos sobre a estabilización do persoal no emprego público, dentro dos acordos asinados pola Administración xeral do Estado e pola Administración xeral da Comunidade Autónoma, aplicaranse as disposicións que se establezan na normativa básica do Estado.
Tres. Para a aplicación do disposto neste artigo, a oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.
Catro. Durante o ano 2019 a contratación de novo persoal nas sociedades mercantís públicas, nas entidades públicas empresariais, nos consorcios e nas fundacións do sector público autonómico estará suxeita ás limitacións e aos requisitos establecidos na normativa básica.
Co obxecto de posibilitar a adecuada optimización dos recursos humanos existentes no sector público autonómico e conforme dispón a normativa básica, as mencionadas entidades instrumentais do sector público autonómico poderán contratar persoal funcionario ou laboral fixo con destino nas consellarías ou nos organismos públicos do sector público autonómico, garantindo en todo caso a publicidade e libre concorrencia neste tipo de contratacións. Estes contratos xerarán o dereito a seguir percibindo, desde a data da súa subscrición, o complemento de antigüidade na mesma contía que se viña percibindo na consellaría, organismo público, sociedade, fundación ou consorcio de procedencia.
Cinco. A oferta de emprego público, no ámbito a que se refiren as alíneas b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei, aprobaraa o Consello da Xunta de Galicia, por proposta do centro directivo competente en materia de función pública ou, se é o caso, das consellarías competentes na materia, e co informe favorable da dirección xeral competente en materia de orzamentos.
Seis. Durante o ano 2019 non se procederá no sector público da Comunidade Autónoma delimitado no artigo anterior á contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de funcionarios interinos, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos sectores, ás funcións e ás categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten o funcionamento dos servizos públicos esenciais. No ámbito a que se refiren as letras b), c), d), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei será precisa a previa e expresa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e orzamentos, sen prexuízo do establecido nos artigos seguintes. Para estes efectos, o departamento ou a entidade solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa de que a cobertura do posto non se pode realizar mediante outro sistema e de que resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo.
Artigo 13. Contratación de persoal laboral temporal e nomeamento de persoal funcionario interino no ámbito da Comunidade Autónoma e os seus organismos autónomos e axencias públicas
Un. Durante o ano 2019, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, poderán proverse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto Quinto do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, postos vacantes mediante a contratación de persoal laboral temporal ou mediante o nomeamento de persoal funcionario interino dos seguintes ámbitos:
a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.
Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.
b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.
c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.
d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.
e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.
f) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.
g) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.
h) Persoal laboral técnico especialista en radiodiagnóstico que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.
As devanditas contratacións e os correspondentes nomeamentos adecuaranse estritamente ás necesidades do servizo, e aquelas estarán sempre vinculadas á existencia dun posto de traballo vacante e dotado orzamentariamente.
As direccións xerais competentes remitirán á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, con periodicidade mensual, a relación de todas as contratacións de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino realizados con base nesta excepción. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.
Dous. Durante o ano 2019, no ámbito determinado neste artigo, poderán atenderse os excesos ou as acumulacións de tarefas mediante a contratación temporal de persoal laboral e o nomeamento de persoal funcionario interino sen adscrición a unha praza, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, e de acordo cos límites que se establecen na alínea a) do artigo 8.Tres desta lei. O gasto derivado destas contratacións imputarase necesariamente aos subconceptos 131.24, «Acumulacións de tarefas de persoal laboral temporal», e 120.24, «Acumulacións de tarefas de persoal funcionario non docente».
Para estes efectos, o departamento solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa da actividade que motiva a contratación, que esta resulta absolutamente imprescindible para o funcionamento do servizo e que non puido ser atendida coas dotacións de persoal existentes ou mediante procesos de reestruturación dos efectivos dispoñibles.
Tres. Durante o ano 2019, no ámbito determinado neste artigo, poderán acordarse as substitucións transitorias, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, sempre que non poidan ser atendidas mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes e dentro das limitacións orzamentarias previstas, e que, unha vez valorada polos responsables de xestión a duración prevista da devandita situación, resulten absolutamente imprescindibles para o funcionamento do servizo.
A dita autorización conxunta non será necesaria nas seguintes substitucións:
a) Persoal docente, non docente e laboral de centros docentes.
Para estes efectos, enténdense como centros docentes aqueles que impartan ensinanzas orientadas á obtención de titulacións académicas de formación regrada.
b) Persoal dos centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde.
c) Persoal da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos.
d) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.
e) Persoal adscrito ao Servizo de Defensa contra Incendios Forestais.
f) Persoal veterinario que preste os seus servizos en matadoiros e lonxas ou nos servizos de Sanidade e Produción Animal dependentes das consellarías competentes en materia de medio rural e de mar.
g) Persoal administrativo que preste os seus servizos nas oficinas de rexistro unificadas da Administración da Comunidade Autónoma.
h) Persoal laboral e persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.
i) Persoal adscrito ao sistema integrado de Emerxencias e Protección Civil.
j) Persoal que se encontre en situación de permiso por parto, adopción ou acollemento ou permiso de paternidade, así como na situación de excedencia por coidado de familiares ou fillos ou fillas menores.
k) Persoal laboral de remuda substituto do xubilado parcial ou especial, independentemente da natureza xurídica do posto que este desempeñe.
l) Persoal laboral técnico especialista en radiodiagnóstico que presta servizos nas unidades de exploración mamográfica do Programa galego de detección precoz do cancro de mama.
Catro. Durante o ano 2019, no ámbito determinado neste artigo, poderá efectuarse o nomeamento de persoal funcionario interino para a execución de programas de carácter temporal, segundo o previsto no artigo 23.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, cos seguintes requisitos:
a) O financiamento debe proceder ou ben de fondos da Unión Europea ou da Administración estatal, ou ben doutros ingresos con financiamento afectado.
b) O nomeamento non poderá ter unha duración superior á de execución do programa, que, en todo caso, non superará os tres anos previstos na normativa básica, ampliables ata doce meses máis de o xustificar a duración do correspondente programa.
c) O persoal funcionario interino non ocupará prazas da relación de postos de traballo, e a súa selección e o seu nomeamento axustaranse ao procedemento establecido polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento do persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.
Artigo 14. Contratación de persoal estatutario temporal no ámbito da Comunidade Autónoma e dos seus organismos autónomos e axencias públicas
Un. Durante o ano 2019 non se procederá ao nomeamento de persoal estatutario temporal no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, agás en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que afecten o funcionamento dos servizos públicos.
Dous. Estes nomeamentos non requirirán autorización previa da dirección xeral competente en materia de orzamentos. Porén, deberán ser comunicados con carácter mensual á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos. Xunto coa relación achegarase unha memoria explicativa que xustifique a necesidade urxente e inaprazable e o carácter imprescindible para o funcionamento do servizo.
Tres. De conformidade co establecido neste artigo, a aplicación dos pactos e acordos que prevexan medidas relativas á cobertura das ausencias do persoal das institucións sanitarias deberá respectar o carácter absolutamente imprescindible das substitucións transitorias do persoal. En consecuencia, serán os órganos de xestión das institucións sanitarias os que, atendendo as necesidades asistenciais, determinarán as medidas axeitadas para manter a cobertura asistencial, adecuándose, asemade, aos principios e criterios de responsabilidade na xestión do gasto e de eficiencia na asignación e o emprego dos recursos públicos, atendendo a situación económica e o cumprimento do principio de sustentabilidade financeira, consonte o preceptuado na Lei 2/2011, do 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Artigo 15. Contratación de persoal laboral de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos
Un. Durante o ano 2019, no ámbito a que se refiren as alíneas b) e d) do artigo 11.Un desta lei, así como nas entidades a que se refire a alínea 5 da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderán formalizarse contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos, sempre que se dea a concorrencia dos seguintes requisitos:
a) Que a contratación teña por obxecto a execución de obras pola administración de acordo co disposto na lexislación de contratos do sector público, ou a realización de servizos que teñan a natureza de investimentos.
b) Que tales obras ou servizos correspondan a investimentos previstos e aprobados nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
c) Que pola natureza das obras ou dos servizos non poidan ser executados por persoal fixo.
d) Que se refiran a obras e proxectos concretos.
Do cumprimento dos anteriores requisitos deberase deixar constancia no correspondente expediente de contratación.
Dous. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Tres. A realización destes contratos será obxecto de fiscalización previa nos casos en que esta resulte preceptiva, de conformidade co establecido nos artigos 94 a 117 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro. A intervención delegada do departamento ou órgano equivalente certificará, despois da proposta fundamentada do xestor, que existe crédito adecuado e abondo na aplicación orzamentaria que corresponda, computado sempre na súa proxección anual.
Catro. A contratación poderá exceder o exercicio orzamentario cando se trate de obras ou servizos que sobrepasen o devandito exercicio e correspondan a proxectos de investimento de carácter plurianual que cumpran os requisitos que para estes se prevén no artigo 58 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Cinco. O servizo xurídico do departamento ou organismo emitirá informe sobre os contratos con carácter previo á súa formalización, e en especial pronunciarase sobre a modalidade de contratación utilizada e a observancia nas cláusulas do contrato dos requisitos e das formalidades exixidos pola lexislación laboral.
Seis. Durante o ano 2019, no ámbito a que se refire o punto Un, requirirán informe favorable da dirección xeral competente en materia de avaliación e reforma administrativa e mais autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos as contratacións de persoal de carácter temporal para a realización de obras ou servizos previstos no anexo de investimentos e os contratos de persoal investigador de carácter laboral baixo algunha das modalidades específicas recollidas no artigo 20 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, así como baixo a modalidade de proxectos específicos de investigación científica e técnica consonte o artigo 15.1.a) do Estatuto dos traballadores.
Sete. O gasto xerado polas contratacións reguladas neste artigo, incluído o das suxeitas normativamente ao Real decreto 1435/1985, do 1 de agosto, polo que se regula a relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos, así como do persoal temporal asociado a proxectos de investigación, imputarase ao concepto correspondente do artigo 13 no programa e na consellaría ou organismo de que se trate, sen prexuízo de que se financie con cargo aos respectivos créditos de investimentos, para cuxos efectos poderán realizarse as transferencias de crédito correspondentes.
Artigo 16. Contratación de persoal temporal no ámbito das restantes entidades públicas instrumentais
Un. Durante o ano 2019, no ámbito a que se refiren as alíneas c), f), g), h) e i) do artigo 11.Un desta lei, poderán realizarse, sen necesidade da autorización conxunta a que se refire o punto Quinto do artigo 12 desta lei, en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que non poidan ser atendidas mediante procesos de reestruturación dos efectivos existentes, contratacións de novo persoal laboral temporal e nomeamentos de persoal funcionario interino para a cobertura de postos vacantes e substitucións transitorias cuxa necesidade de cobertura xurda ao longo do ano 2019 nos seguintes ámbitos:
a) Persoal que preste servizo nas unidades asistenciais das sociedades sanitarias e fundacións sanitarias.
b) Persoal dos centros e das residencias de servizos sociais.
Dous. Durante o ano 2019, no ámbito determinado no punto Un, poderanse realizar, excepcionalmente, logo da autorización conxunta da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, tras a debida xustificación motivada da entidade solicitante de que a cobertura resulta absolutamente imprescindible e de que a necesidade non pode ser satisfeita mediante unha redistribución de funcións dos efectivos existentes, as seguintes contratacións:
– Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de obra ou servizo determinado.
– Contratacións de persoal laboral temporal na modalidade de acumulación de tarefas.
Para estes efectos, deberase remitir unha memoria xustificativa da necesidade da contratación solicitada e da adecuación da modalidade contractual. Así mesmo, incluirase unha memoria económica en que se valoren todos os aspectos económicos da solicitude e da forma de financiamento.
Tres. Os contratos teranse que formalizar seguindo as prescricións dos artigos 15 e 17 do Estatuto dos traballadores e conforme o disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. Nos contratos farase constar a obra ou o servizo para cuxa realización se formaliza o contrato e o tempo de duración, así como o resto das formalidades que impón a lexislación sobre os contratos laborais, eventuais ou temporais. Os incumprimentos destas obrigas formais, así como a asignación de persoal contratado para funcións distintas das que se determinen nos contratos, que puideren derivar no recoñecemento como persoal laboral indefinido non fixo, poderán dar lugar á exixencia de responsabilidades, segundo o artigo 122 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Catro. Con periodicidade mensual deberase remitir á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos a información referida a todas as contratacións realizadas durante o período pola entidade, independentemente da modalidade contractual e da súa duración.
Artigo 17. Contratación de persoal vinculado a encomendas de xestión
Durante o ano 2019 as encomendas de xestión que realicen a Administración da Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos ou as axencias públicas ás entidades a que se refiren as alíneas f), h) e i) do artigo 11.Un desta lei non poderán supoñer a contratación de persoal temporal por parte das ditas entidades con cargo ás contías recibidas como contraprestación da realización das encomendas de xestión.
Quedan exceptuadas do disposto no parágrafo anterior as contratacións de persoal temporal que estiveren previstas no programa de actuación, investimento e financiamento.
Esta limitación non será aplicable a proxectos financiados con fondos finalistas do Estado e da Unión Europea.
CAPÍTULO II
Dos réximes retributivos
Artigo 18. Retribucións dos altos cargos e outro persoal directivo
Un. No ano 2019 as retribucións dos altos cargos non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018, sen prexuízo da percepción de catorce mensualidades da retribución por antigüidade que lles poida corresponder de conformidade coa normativa vixente:
– Presidente da Xunta de Galicia: 74.691,36 euros.
– Vicepresidente e conselleiros e conselleiras: 65.188,20 euros.
– Secretarios e secretarias xerais, secretarios e secretarias xerais técnicos, directores e directoras xerais, delegados e delegadas territoriais e asimilados: 57.149,80 euros.
Dous. No ano 2019 as retribucións dos membros do Consello de Contas non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:
– Conselleiro ou conselleira maior: 69.372,12 euros.
– Conselleiros ou conselleiras: 65.188,20 euros.
Tres. No ano 2019 as retribucións dos membros do Consello Consultivo de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:
– Presidente ou presidenta: 69.372,12 euros.
– Conselleiros ou conselleiras: 65.188,20 euros.
Catro. No ano 2019 as retribucións dos membros do Consello da Cultura Galega non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018, polo que quedan establecidas nas seguintes contías, referidas a doce mensualidades:
– Presidenta ou presidente: 69.372,12 euros.
Cinco. No ano 2019 as retribucións totais do persoal directivo a que se refire o artigo 7 do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, do restante persoal previsto nese decreto e dos altos cargos das entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento, non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
Seis. Por proposta da persoa titular da consellaría a que se atopen adscritas, as retribucións iniciais das persoas titulares das presidencias e vicepresidencias e, se é o caso, das direccións xerais das entidades a que se refire o punto anterior deste artigo serán autorizadas, logo do informe conxunto da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, pola persoa titular da Consellería de Facenda.
Artigo 19. Complemento persoal
O persoal designado para ocupar postos incluídos nos anexos de persoal dos orzamentos da Administración xeral, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas autonómicas que dean lugar á consideración de alto cargo e que no momento do seu nomeamento manteña unha relación de servizo permanente, non contractual, con algunha administración pública non poderá percibir retribucións inferiores ás que tiña asignadas no posto de procedencia.
Cando se produza esa circunstancia, o persoal indicado terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións do mesmo carácter que lle correspondan polo posto que ocupe na Administración autonómica galega.
O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento será realizado en cada caso pola Dirección Xeral da Función Pública.
Os complementos persoais e transitorios permanecerán coas mesmas contías que o 31 de decembro do ano 2018.
Artigo 20. Retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior
As retribucións das persoas titulares das delegacións da Xunta de Galicia no exterior para o ano 2019 quedan establecidas nas seguintes contías, sen prexuízo do dereito ás indemnizacións, ás axudas de custo e á aplicación de coeficientes por razón de servizo que poidan corresponderlles por residencia no estranxeiro:
– Delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Bos Aires: 57.149,80 euros.
– Delegado ou delegada da Xunta de Galicia en Montevideo: 48.546,09 euros.
Así mesmo, terán dereito a percibir os trienios que poidan ter recoñecidos como persoal funcionario e persoal ao servizo das administracións públicas.
Artigo 21. Criterios retributivos en materia de persoal funcionario
Un. As retribucións que percibirá no ano 2019 o persoal funcionario da Comunidade Autónoma no ámbito de aplicación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, nos termos da disposición derradeira cuarta do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, que desempeñe postos de traballo para os que o Goberno da Comunidade Autónoma aprobou a aplicación do réxime retributivo previsto na devandita lei, serán as seguintes:
a) O soldo e trienios, nas nóminas ordinarias de xaneiro a decembro de 2019, que correspondan ao grupo ou subgrupo en que se atope clasificado o corpo ou a escala a que pertenza a persoa funcionaria, coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:
Grupo/subgrupo
Real decreto lei 5/2015
Soldo
Trienio
A1
13.814,04
531,48
A2
11.944,68
433,32
B
10.441,20
380,28
C1
8.968,44
327,96
C2
7.464,12
223,20
E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)
6.831,60
168,00
b) As pagas extraordinarias, que serán dúas ao ano e se percibirán de acordo co previsto no artigo 15 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para 1989. O importe de cada unha destas pagas será a suma do soldo e dos trienios establecidos a continuación e dunha mensualidade de complemento de destino:
Grupo/subgrupo
Real decreto lei 5/2015
Soldo
Trienio
A1
710,36
27,33
A2
725,95
26,33
B
752,01
27,40
C1
645,94
23,60
C2
616,34
18,42
E (Lei 30/1984) e agrupacións profesionais (Real decreto lei 5/2015, do 30 de outubro)
569,30
14,00
Cando o persoal funcionario preste unha xornada de traballo reducida durante os seis meses anteriores aos meses de xuño e decembro, o importe da paga extraordinaria experimentará a correspondente redución proporcional.
c) O complemento de destino correspondente ao nivel do posto de traballo que se desempeñe, de acordo coas seguintes contías referidas a doce mensualidades:
Nivel
Importe
30
12.066,48
29
10.823,04
28
10.368,12
27
9.912,72
26
8.696,76
25
7.715,88
24
7.260,60
23
6.806,04
22
6.350,52
21
5.896,08
20
5.476,92
19
5.197,32
18
4.917,48
17
4.637,76
16
4.358,76
15
4.078,68
14
3.799,32
13
3.519,36
12
3.239,52
11
2.959,80
10
2.680,56
d) O complemento específico anual que, se é o caso, estea fixado ao posto que se desempeñe. Este complemento específico anual percibirase en catorce pagas iguais, das que doce serán de percepción mensual e dúas adicionais, do mesmo importe que unha mensual, nos meses de xuño e decembro, respectivamente.
e) O complemento de produtividade que, se é o caso, se destine a retribuír o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese ou a iniciativa con que o persoal funcionario desempeñe o seu traballo, nos termos establecidos na disposición transitoria décima da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
O complemento de produtividade establecerase de acordo con criterios obxectivos que aprobe o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría correspondente e logo do informe da Dirección Xeral da Función Pública, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, unha vez escoitados os órganos de representación do persoal. Os complementos de produtividade débense facer públicos nos centros de traballo.
As contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
f) As gratificacións por servizos extraordinarios.
Estas gratificacións serán concedidas logo da autorización do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría respectiva, cando a súa contía exceda, para todo o exercicio 2019, de corenta mil euros en total. No caso contrario, a súa autorización corresponderá á consellaría.
En todo caso, as devanditas gratificacións terán carácter excepcional e soamente poderán ser recoñecidas polos servizos extraordinarios prestados fóra da xornada normal de traballo, sen que, en ningún caso, poidan ser fixas na súa contía nin periódicas na súa devindicación.
Tamén terán tal consideración as compensacións económicas a que se refire o artigo 137.2.d) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
g) Os complementos persoais e transitorios recoñecidos en cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 13/1988, do 30 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 1989.
Estes complementos persoais e transitorios serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza no ano 2019, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso os trienios, o complemento de produtividade nin as gratificacións por servizos extraordinarios para estes efectos.
Incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha diminución das retribucións se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao se producir a aplicación do novo sistema, á absorción do cal se lle imputará calquera mellora retributiva ulterior, mesmo a que poida derivar do cambio de posto de traballo.
Dous. O persoal funcionario interino incluído no ámbito de aplicación do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, percibirá a totalidade das retribucións básicas, incluídos os trienios e as pagas extraordinarias, e a totalidade das retribucións complementarias que correspondan ao posto de traballo para o cal sexa nomeado, excluído o que estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.
Tres. O complemento de produtividade poderáselles atribuír, se é o caso, ao persoal funcionario interino a que se refire o punto anterior, así como ao persoal funcionario en prácticas cando estas se realicen desempeñando un posto de traballo e estea autorizada a aplicación do devandito complemento ao persoal funcionario que desempeñe análogos postos de traballo, agás que ese complemento estea vinculado á condición de persoal funcionario de carreira.
Catro. Na Administración da Comunidade Autónoma, dos seus organismos autónomos e das súas axencias públicas, nos casos de adscrición durante o ano 2019 de persoal funcionario suxeito a un réxime retributivo distinto do correspondente ao posto de traballo a que se adscribe, o devandito persoal funcionario percibirá as retribucións que correspondan ao posto de traballo que desempeñe, logo da oportuna asimilación que autorice a Dirección Xeral da Función Pública por proposta das consellarías interesadas.
Só para os efectos da asimilación a que se refire o parágrafo anterior, a Dirección Xeral da Función Pública poderá autorizar que a contía da retribución por antigüidade sexa a que proceda de acordo co réxime retributivo de orixe do persoal funcionario.
A Dirección Xeral da Función Pública comunicará estas autorizacións á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos para o seu coñecemento.
Artigo 22. Criterios retributivos en materia de persoal laboral
Un. A masa salarial do persoal laboral dos entes e organismos que se indican no punto Un do artigo 11 desta lei, e que se adecuará ao establecido no seu punto Dous, estará integrada polo conxunto das retribucións salariais e extrasalariais e os gastos de acción social devindicados polo dito persoal no ano 2019.
Exceptúanse en todo caso:
a) As prestacións e indemnizacións da Seguridade Social.
b) As cotizacións ao sistema da Seguridade Social a cargo do empregador.
c) As indemnizacións correspondentes a traslados, suspensións ou despedimentos.
d) As indemnizacións ou os suplidos por gastos que teña que realizar o traballador ou a traballadora.
As variacións da masa salarial bruta calcularanse en termos de homoxeneidade respecto dos dous períodos obxecto de comparación, tanto no que respecta a efectivos reais do persoal laboral e antigüidade deste como ao réxime privativo de traballo, xornada legal ou contractual, horas extraordinarias efectuadas e outras condicións laborais, co que se computarán, en consecuencia, por separado as cantidades que correspondan á variación de tales conceptos. Con cargo á masa salarial así obtida para o ano 2019 deberase satisfacer a totalidade das retribucións do persoal laboral derivadas dos convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2019 e todas as que se produzan ao longo do exercicio, agás as que lle corresponde devindicar ao devandito persoal no citado ano polo concepto de antigüidade.
As indemnizacións ou os suplidos deste persoal non poderán experimentar crecementos con respecto ao ano 2018.
Dous. As retribucións do persoal laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 11 desta lei non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
Artigo 23. Retribucións do persoal ao servizo das institucións sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia
Un. En aplicación do previsto na disposición transitoria sexta.1.a) da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o persoal incluído no ámbito de aplicación do Real decreto lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde, percibirá as retribucións básicas e o complemento de destino nas contías sinaladas para os devanditos conceptos retributivos nas alíneas a), b) e c) do artigo 21.Un.
O importe anual das retribucións correspondentes ao complemento específico, ao complemento de produtividade fixa, ao complemento de atención continuada e ao complemento de penosidade, responsabilidade e dificultade e mais á carreira profesional que, se é o caso, lle corresponda ao referido persoal, non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
A contía individual do complemento de produtividade determinarase conforme os criterios sinalados no artigo 2.Tres.c) e mais na disposición transitoria terceira do Real decreto lei 3/1987 e no artigo 43.2 da Lei 55/2003, así como nas demais normas ditadas para o seu desenvolvemento.
Dous. As retribucións do restante persoal estatutario, funcionario e laboral das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
Tres. Nos supostos de pactos e acordos que establezan a asignación de conceptos retributivos ligados á prestación dunha xornada complementaria ou adicional á fixada nos propios acordos como xornada ordinaria, o aboamento dos ditos conceptos requirirá a acreditación da prestación efectiva dos servizos.
Non se poderán satisfacer en ningún caso percepcións retributivas ou asignacións económicas, incluíndo as suplementarias ou mediadas, derivadas de atención continuada, gardas ou concepto equivalente cando non exista prestación efectiva dos servizos motivada por situacións de incapacidade temporal, agás naqueles supostos expresamente recollidos nunha norma con rango de lei.
Catro. Os requisitos para a modificación das retribucións do persoal a que se refire este artigo serán os establecidos no artigo 29 desta lei.
Artigo 24. Retribucións do persoal dos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de xustiza
Un. O persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza que desempeñe as súas funcións no ámbito competencial da Comunidade Autónoma de Galicia percibirá as retribucións que se determinen, se é o caso, na correspondente prórroga dos orzamentos xerais do Estado e, en todo caso, na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019 e na demais normativa que lle sexa aplicable.
Dous. Os complementos e as melloras retributivas reguladas nas disposicións ou nos acordos adoptados polos órganos da Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias verbo deste persoal non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
Artigo 25. Criterios retributivos aplicables ao persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores
Un. No ano 2019 as retribucións básicas e as complementarias de carácter fixo e periódico do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma non incluído nos artigos anteriores non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018, sen prexuízo, se é o caso, da adecuación destas últimas cando sexa necesario para asegurar que a retribución total de cada posto de traballo garde a relación procedente coa súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigosidade e penosidade.
Dous. O conxunto das restantes retribucións complementarias, se é o caso, non experimentará incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018, sen prexuízo das modificacións que deriven da variación do número de efectivos asignados a cada programa, do grao de consecución dos obxectivos fixados para aquel e do resultado individual da súa aplicación.
Tres. Os complementos persoais e transitorios e as demais retribucións que teñan análogo carácter rexeranse pola súa normativa específica e polo disposto nesta lei.
Catro. As indemnizacións por razón do servizo rexeranse pola súa normativa específica.
Cinco. As prestacións familiares establecidas pola normativa específica do réxime especial da Seguridade Social dos funcionarios civís do Estado, das Forzas Armadas e da Administración de xustiza, extensiva, preceptivamente, a determinado persoal funcionario da Comunidade Autónoma, liquidaránselles ás persoas beneficiarias conforme o que determinen as leis anuais de orzamentos xerais do Estado ou calquera outra disposición que as regule.
Artigo 26. Complemento persoal das vítimas de violencia de xénero
O persoal ao que lle sexa adxudicado provisionalmente un posto de traballo noutra administración pública por razón de violencia de xénero non poderá percibir retribucións inferiores ás que teña asignadas no posto de traballo que desempeñaba na Xunta de Galicia.
Cando se produza esta circunstancia, o persoal terá dereito a percibir un complemento persoal equivalente á diferenza entre a totalidade dos conceptos retributivos, básicos e complementarios, do posto de orixe, con exclusión das gratificacións por servizos extraordinarios, en cómputo anual, e as retribucións que lle correspondan polo posto que ocupe na administración de destino.
O recoñecemento do dereito á percepción deste complemento realizarao en cada caso a Dirección Xeral da Función Pública, e será aboado pola consellaría en que desempeñaba o posto de traballo desde o que se traslada.
CAPÍTULO III
Outras disposicións en materia de réxime de persoal activo
Artigo 27. Prohibición de ingresos atípicos
O persoal comprendido dentro do ámbito de aplicación desta lei, con excepción daquel sometido ao réxime de arancel, non poderá percibir ningunha participación nos tributos, nas comisións ou noutros ingresos de calquera natureza que correspondan á administración ou a calquera poder público como contraprestación de calquera servizo ou xurisdición, nin participación ou premio en multas impostas aínda que estean normativamente atribuídas a el, debendo percibir unicamente as remuneracións do correspondente réxime retributivo, sen prexuízo do que resulte da aplicación do sistema de incompatibilidades e do disposto na normativa específica sobre gozo de vivenda por razón do traballo ou cargo desempeñado.
Artigo 28. Relacións de postos de traballo
Un. As relacións de postos de traballo poderanse modificar para executar as sentenzas xudiciais firmes de recoñecemento dunha relación laboral de carácter indefinido non fixo que requiran a creación de postos de traballo, por non poder adscribir os afectados a un posto preexistente que estea vacante sen ocupación. Este posto preexistente deberá ser acorde coa natureza funcionarial ou laboral en relación coas funcións asignadas pola sentenza xudicial firme para poder adscribir a el o persoal afectado.
Con carácter xeral, os postos de traballo de carácter administrativo da Administración da Comunidade Autónoma serán creados como de persoal funcionario, agás que pola natureza das súas funcións teñan que ser creados para ser desempeñados por persoal laboral, de acordo co que establece a normativa de función pública.
A súa creación propoñerase no prazo máximo de tres meses, contados a partir da data de firmeza da sentenza xudicial, e, logo de se crear o posto, adscribirase provisionalmente a el a persoa afectada pola sentenza e procederase seguidamente á súa cobertura mediante os sistemas de selección e provisión legalmente establecidos.
Sen prexuízo do anterior, as consellarías e os seus organismos dependentes poderán propoñer mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo a amortización daqueles postos de traballo que consideren que non son necesarios para o cumprimento das funcións que teñen asignadas.
Dous. As relacións de postos de traballo vixentes o 1 de xaneiro do ano 2019 deberanse modificar para as axustar ás previsións orzamentarias que se deducen do anexo de persoal desta lei, sen que mentres tanto se poidan prover, provisional ou definitivamente, aqueles postos para os que non estea prevista dotación no dito anexo. Mentres non se realicen as mencionadas adaptacións, os códigos de liña orzamentaria do anexo de persoal só poderán ter asignados créditos para dotacións de postos de traballo, para substitucións de persoal temporal ou para conceptos retributivos específicos.
Artigo 29. Requisitos para a determinación ou modificación das retribucións do persoal laboral e non funcionario
Un. Será necesario informe favorable, emitido conxuntamente pola Dirección Xeral da Función Pública e pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, para determinar ou modificar as condicións retributivas do persoal non funcionario e laboral ao servizo do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia delimitado no punto Un do artigo 11 desta lei.
Dous. Con carácter previo ás negociacións de convenios ou acordos colectivos que se subscriban no ano 2019, deberase solicitar da Consellería de Facenda a correspondente autorización de masa salarial, que cuantifique o límite máximo das obrigas que poidan contraerse como consecuencia dos ditos pactos, achegando para o efecto a certificación das retribucións salariais satisfeitas e devindicadas durante o ano 2018.
Cando como consecuencia de convenios ou acordos colectivos resulte a obriga de recoñecementos de complementos persoais de carácter transitorio, deberase establecer que estes complementos serán absorbidos por calquera mellora retributiva que se produza nos exercicios sucesivos, incluídas as derivadas do cambio de posto de traballo. Non se considerarán en ningún caso o complemento de antigüidade, o complemento de produtividade nin as horas extraordinarias para estes efectos.
Cando se trate de persoal non suxeito a convenio colectivo cuxas retribucións veñan determinadas en todo ou en parte mediante contrato individual, deberanse comunicar á Consellería de Facenda as retribucións satisfeitas e devindicadas durante o ano 2018.
Para a determinación das retribucións de postos de traballo de nova creación abastará coa emisión do informe a que se refire o punto Un deste artigo.
Tres. Para os efectos dos puntos anteriores, entenderanse por determinación ou modificación das condicións retributivas do persoal non funcionario as seguintes actuacións:
a) A determinación das retribucións dos postos de nova creación.
b) O asinamento de convenios colectivos subscritos polos organismos sinalados no punto Un anterior, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.
c) A aplicación de convenios colectivos de ámbito sectorial, así como as súas revisións e as adhesións ou extensións a eles.
d) A fixación de retribucións mediante contrato individual, xa se trate de persoal fixo ou contratado por un tempo determinado, cando non veñan reguladas en todo ou en parte mediante convenio colectivo.
e) O outorgamento de calquera clase de melloras salariais de tipo unilateral con carácter individual ou colectivo, aínda que deriven da aplicación extensiva do réxime retributivo dos funcionarios públicos.
f) A determinación das retribucións correspondentes ao persoal contratado no exterior.
Catro. Co fin de emitir o informe sinalado no punto Un deste artigo, as consellarías, os organismos e os entes remitirán á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos o correspondente proxecto, con carácter previo ao seu acordo ou asinamento no caso dos convenios colectivos ou contratos individuais, xunto coa achega da valoración de todos os seus aspectos retributivos.
Cinco. O sinalado informe será realizado no prazo máximo de quince días, que se contarán desde a data de recepción do proxecto e da súa valoración, e versará sobre todos aqueles extremos dos que deriven consecuencias directas ou indirectas en materia de gasto público, tanto para o ano 2019 como para exercicios futuros, e, especialmente, no que se refire á determinación da masa salarial correspondente e ao control do seu crecemento.
Seis. Serán nulos de pleno dereito os acordos adoptados nesta materia con omisión do trámite de informe ou en contra dun informe desfavorable, así como os pactos que impliquen crecementos salariais para exercicios sucesivos contrarios ao que determinen as futuras leis de orzamentos.
Sete. Non se poderán autorizar gastos derivados da aplicación das retribucións para o ano 2019 sen o cumprimento dos requisitos establecidos neste artigo.
Artigo 30. Persoal directivo das entidades instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma
Un. Nos contratos laborais do persoal de alta dirección das entidades a que se refire este artigo non se poderán fixar indemnizacións, en razón da extinción da relación xurídica coa entidade correspondente, de contía superior á fixada na lexislación reguladora desta relación laboral de carácter especial.
Dous. As persoas titulares dos órganos executivos, a dirección ou a secretaría xeral, ou os cargos asimilados das entidades instrumentais sinaladas no artigo 45 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, serán nomeadas e separadas libremente entre persoas que reúnan a cualificación necesaria para o cargo, segundo se determine no estatuto de cada entidade, agás naqueles supostos en que sexan nomeados por un decreto do Consello da Xunta de Galicia, por estar así previsto na normativa reguladora da entidade instrumental.
Tres. En tanto non se estableza o réxime xurídico específico do persoal directivo, o persoal funcionario de carreira ou estatutario fixo que desempeñe un posto de persoal directivo profesional nas entidades instrumentais do sector público autonómico, configurado como tal nas relacións de postos de traballo, e sempre que reúna os requisitos establecidos para cada posto, estará na situación de servizo activo no seu respectivo corpo ou escala.
O sistema de provisión para a cobertura dos ditos postos será a libre designación con convocatoria pública, de conformidade cos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade; todo iso de acordo coa normativa de función pública.
Cando o nomeamento deste persoal para desempeñar un posto directivo nunha entidade instrumental do sector público autonómico non modifique a súa situación administrativa, a asimilación retributiva será a que lle corresponda conforme as contías previstas no anexo do Decreto 119/2012, do 3 de maio, polo que se regulan as retribucións e percepcións económicas aplicables aos órganos de goberno ou dirección e ao persoal directivo das entidades do sector público autonómico, sen prexuízo das que lle correspondan pola antigüidade a que teña dereito na súa condición de empregado público en situación de servizo activo.
O nivel de complemento de destino que se tomará como referencia para a consolidación do grao persoal do persoal funcionario que desempeñe postos directivos profesionais será o que lle corresponda en función do cadro anexo á Orde da Consellería de Facenda do 19 de xuño de 2014, de conformidade coa clasificación da entidade e o nivel de responsabilidade do posto directivo.
Artigo 31. Nomeamento de profesorado interino a tempo parcial en centros docentes non universitarios
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional poderá efectuar, nos centros docentes non universitarios, o nomeamento de profesorado interino con horarios de traballo inferiores aos establecidos con carácter xeral, que percibirá as retribucións básicas e complementarias de forma proporcional á xornada traballada.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional tratará de completar o horario docente do persoal interino, con compartición, de ser necesario, de varios centros de ensino, para minimizar deste xeito o número de prazas ofertadas segundo o parágrafo anterior.
No caso de ser necesario o nomeamento para prazas a tempo parcial, daráselle preferencia para optar a estas ao profesorado que voluntariamente queira acceder a elas, sobre todo a aquelas persoas que aleguen necesidades de conciliación da vida familiar e laboral.
Artigo 32. Profesores e profesoras de corpos docentes
Sen prexuízo do establecido con carácter xeral no artigo 129 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e atendendo as peculiaridades do persoal docente, recoñecidas polo artigo 6.2 da referida lei, o profesorado do corpo docente previsto no ámbito de xestión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional poderá percibir ata o total das súas retribucións tanto básicas como complementarias cando sexa autorizado para o gozo de licenzas por estudos durante o curso escolar, nos supostos, os termos, os prazos e as condicións que determine a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, co informe favorable da Dirección Xeral da Función Pública e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.
Artigo 33. Persoal eventual e de gabinete
Un. O persoal eventual de gabinete da Administración da Xunta de Galicia unicamente poderá ser adscrito aos departamentos en que figuren as persoas que formen parte do Consello do Goberno galego.
Dous. Prohíbese a contratación de persoal de gabinete por calquera das entidades instrumentais dependentes da Xunta de Galicia, así como por parte das súas delegacións territoriais.
CAPÍTULO IV
Universidades
Artigo 34. Custos de persoal máximos das universidades de Galicia
Un. De conformidade co establecido no artigo 81.4 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e en concordancia coa evolución da masa salarial do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma e coa normativa básica en materia de reposición de efectivos, autorízanse para o ano 2019 os custos do persoal docente e investigador e de administración e servizos das universidades do Sistema universitario de Galicia nas seguintes contías, expresadas en miles de euros:

Masa salarial
Seguridade Social
Total
Santiago de Compostela
137.542
18.747
156.289
A Coruña
84.239
12.611
96.850
Vigo
87.406
13.898
101.304
Total
309.187
45.256
354.443
Este importe de masa salarial máxima recolle o importe previsto para a aplicación do incremento retributivo establecido no II Acordo Goberno-sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado do 26 de marzo de 2018), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.
Nas anteriores contías non está incluído o custo do persoal investigador de proxectos e contratos de investigación, nin o do persoal técnico de apoio contratado con cargo a eses proxectos e contratos.
Dous. As retribucións anuais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018. Todo isto sen prexuízo da adecuación ao previsto no II Acordo Goberno-sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado do 26 de marzo de 2018), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.
Artigo 35. Retribucións adicionais do persoal ao servizo das entidades integrantes do Sistema universitario de Galicia
O importe das retribucións adicionais correspondentes aos complementos retributivos autonómicos vinculados ao recoñecemento ao labor docente, ao labor investigador, polos cargos de xestión e á excelencia curricular docente e investigadora que, se é o caso, lle correspondan ao persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
Artigo 36. Oferta de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal do Sistema universitario de Galicia
Un. As universidades integrantes do Sistema universitario de Galicia, respectando as dispoñibilidades orzamentarias do capítulo I dos correspondentes orzamentos de gastos, aplicarán a taxa de reposición máxima establecida na normativa básica ditada ao respecto e con suxeición aos límites e requisitos establecidos para os corpos de catedráticos de universidade e de profesores titulares de universidade e mais ás prazas de persoal de administración e servizos.
As correspondentes convocatorias deberaas autorizar a Consellería de Facenda, logo de acreditar que a oferta de emprego público das mencionadas prazas non afecta o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para a correspondente universidade nin dos demais límites fixados na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Dous. Dentro das contías máximas autorizadas no artigo 34 desta lei e de acordo co que dispón a normativa básica en materia de taxa de reposición de efectivos, as universidades do Sistema universitario de Galicia poderán proceder excepcionalmente á contratación de persoal laboral temporal para cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables.
Substitúese o réxime de autorización previa conxunta polo de comunicación mensual que determinen as consellarías competentes en materia de universidades e orzamentos. Mediante unha resolución destes centros directivos poderase volver ao sistema anterior no caso de que non se realicen as mencionadas comunicacións ou se incumpran as condicións recollidas no parágrafo anterior para a subscrición destes contratos.
TÍTULO III
Operacións de endebedamento e garantía
CAPÍTULO I
Operacións de crédito
Artigo 37. Operacións de endebedamento por prazo superior a un ano
Un. A posición neta debedora da Comunidade Autónoma poderase incrementar durante o ano 2019 nunha contía máxima equivalente ao 0,1 por cento do produto interior bruto da Comunidade Autónoma.
Para estes efectos, tomarase a posición neta debedora de todos os organismos autónomos, axencias públicas autonómicas e demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais.
Co obxecto de optimizar a carga financeira global da Comunidade Autónoma, a posición neta debedora da Administración xeral poderá incrementarse coa finalidade de amortizar préstamos dos organismos, os entes e as sociedades indicados no parágrafo precedente, no mesmo importe que se amortice.
Dous. A posición neta debedora será efectiva ao termo do exercicio, poderá ser excedida no curso deste e quedará automaticamente revisada:
a) Polas desviacións que poidan xurdir entre as previsións de ingresos contidas nesta lei e a súa evolución real.
b) Nas contías necesarias para financiar as adquisicións de activos financeiros con destino a suxeitos non comprendidos no punto 1.b) do artigo 2 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que poidan xurdir ao longo do exercicio.
c) Nas contías asumidas en concepto de débeda polas variacións na composición do sector da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, nos termos do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, como consecuencia de que entes que estaban nel considerados pasan a deixar de o estar ou viceversa, así como polo importe dos créditos comerciais e outras contas pendentes de pagamento financiadas mediante operacións de factoring sen recurso que deban rexistrarse contablemente como débeda financeira.
d) Na contía máxima do endebedamento autorizado na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia do último exercicio que non fose utilizado, sempre que estea dentro dos límites de endebedamento autorizados polos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira.
e) Polos anticipos reintegrables ou préstamos concertados con outras administracións públicas para o financiamento de investimentos incluídos en plans ou programas conxuntos.
f) Polos importes adicionais que se amparen nos acordos do Consello de Política Fiscal e Financeira en materia de endebedamento.
Tres. No ámbito da Administración xeral, autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda para formalizar as operacións de endebedamento a que se refire este artigo. A formalización poderá realizarse de maneira fraccionada, en función das necesidades de financiamento da Comunidade Autónoma. Estas operacións poderán instrumentarse mediante a emisión de débeda pública, a concertación de créditos ou calquera outro instrumento financeiro dispoñible no mercado.
Igualmente, facúltase para, de acordo coas respectivas normas de emisión ou contratación, ou de mutuo acordo cos acredores, acordar operacións de troco, conversión, amortización anticipada total ou parcial, substitución, refinanciamento ou modificar ou renegociar as operacións de endebedamento xa formalizadas, co obxecto de conseguir a xestión máis adecuada do conxunto do endebedamento da Comunidade Autónoma.
Así mesmo, poderá acordar operacións con instrumentos financeiros derivados que permitan xestionar o risco ou a carga financeira da Comunidade Autónoma.
Cando co obxecto de optimizar a carga financeira derivada da débeda da Comunidade Autónoma se formalicen operacións de endebedamento que teñan por finalidade a amortización total ou parcial de operacións vivas contratadas con anterioridade, a contía das ditas amortizacións anticipadas non computará para os efectos do cálculo do límite a que se refire o artigo 30.2 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Catro. A Axencia Galega de Infraestruturas subrogarase na posición debedora da Sociedade Pública de Investimentos desde o momento da súa liquidación.
Artigo 38. Débeda da tesouraría
Un. A Comunidade Autónoma, para a atención de necesidades da Administración xeral, poderá concertar ou emitir operacións de débeda de tesouraría, por un prazo inferior a un ano, conforme o disposto no artigo 31 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ata un importe que non supere o quince por cento da consignación que figura no orzamento da Administración xeral como ingresos correntes incondicionados, entendendo como tal a suma dos capítulos I, II e III e mais o concepto 400.
Dous. Autorízase a persoa titular da Consellería de Facenda a determinar as condicións concretas e a formalizar estas operacións de crédito ou emisión de débeda pública, en calquera das súas modalidades.
Tres. Non obstante, atribúeselle ao director ou á directora xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos a facultade de acordar a disposición e o reembolso das operacións a que se refire este artigo.
Artigo 39. Endebedamento das entidades instrumentais do sector público
Un. Para que os organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas e as demais entidades instrumentais de calquera condición que, conforme a normativa aplicable en materia de estabilidade orzamentaria, estean incluídos dentro do sector das administracións públicas e consoliden o seu endebedamento co da Comunidade Autónoma consonte as normas do Sistema europeo de contas nacionais e rexionais, así como calquera outra entidade incluída no sector de sociedades non financeiras dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia, poidan concertar ou renovar calquera tipo de operación de endebedamento ou de cobertura sobre ela, ou modificar as condicións financeiras de operacións de endebedamento vixentes, deberán contar coa autorización da Consellería de Facenda.
Independentemente do anterior, no caso de operacións para atender necesidades transitorias de tesouraría, o seu saldo vivo o 31 de decembro de 2019 non poderá superar o saldo vivo o 31 de decembro do exercicio anterior, agás autorización expresa da Consellería de Facenda.
Dous. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, como medida para facilitar o acceso á vivenda, poderá concertar coas entidades financeiras préstamos hipotecarios subrogables con destino ao financiamento de actuacións en materia de vivenda de promoción pública, sen que poidan establecerse cláusulas das cales deriven responsabilidades do referido instituto unha vez realizada a subrogación, sen prexuízo da previsión nos procedementos de execución hipotecaria, da cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.
Así mesmo, no suposto de préstamos directos para a adquisición de vivendas concertadas entre as entidades financeiras e os adquirentes de vivendas de promoción pública ao abeiro dos convenios de financiamento asinados polo Instituto Galego da Vivenda e Solo e as ditas entidades, poderá establecerse, para os supostos de execución hipotecaria, a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo, cando sexa imprescindible para garantir o destino e o réxime legal da vivenda.
Tamén poderá establecerse a cesión do remate ou da adxudicación por parte da entidade financeira executante a favor do Instituto Galego da Vivenda e Solo nos préstamos directos que se poidan formalizar entre as entidades financeiras e os adxudicatarios que, estando en réxime de alugamento, decidan adquirir as vivendas que foron cedidas en uso ao Instituto Galego da Vivenda e Solo por parte das entidades financeiras e pola Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. (Sareb), co obxecto de lles facilitar o acceso á propiedade aos actuais adxudicatarios.
O importe dos créditos hipotecarios vivos no ano 2019 non poderá superar en ningún caso os vinte e catro millóns de euros, tendo en conta ademais que o volume da débeda viva na fin do exercicio non excederá o do 31 de decembro do ano anterior, agás con autorización expresa da Consellería de Facenda.
Tres. O réxime de autorización establecido nos puntos anteriores realizarase a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.
As mencionadas entidades dependentes da Comunidade Autónoma deberán remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, nos primeiros quince días de cada trimestre, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a seguinte información relativa á fin do trimestre inmediato anterior:
a) O detalle da situación de endebedamento, coa desagregación de cada operación financeira.
b) O detalle das operacións financeiras activas.
Así mesmo, as citadas entidades estarán obrigadas a remitir calquera outra información requirida pola Consellería de Facenda co obxecto de cumprir coas obrigas de subministración de información que veñan establecidas polo Estado e a Unión Europea.
Artigo 40. Outras operacións financeiras
A formalización de calquera operación de carácter financeiro non referida nos artigos precedentes, como instrumentos de leasing, factoring e outros, por parte dos órganos da Administración xeral e de calquera das entidades públicas instrumentais deberá contar coa correspondente autorización da Consellería de Facenda, a través da dirección xeral competente en materia de política financeira.
CAPÍTULO II
Afianzamento por aval
Artigo 41. Avais
Un. Con carácter xeral e de conformidade co disposto no artigo 41 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, o importe máximo dos avais que a Xunta de Galicia poderá conceder durante o ano 2019 será de trinta millóns de euros.
Dous. Adicionalmente, poderase avalar o puntual e íntegro cumprimento de todas as obrigas financeiras e pecuniarias do Instituto Galego de Promoción Económica que puideren derivar dos contratos de financiamento asinados co Banco Europeo de Investimentos.
Nos primeiros quince días de cada trimestre, o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa ás disposicións, aplicacións e amortizacións efectuadas das operacións avaladas ante o Banco Europeo de Investimentos.
Tres. Consonte o disposto no artigo 45 do mesmo texto legal, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá conceder durante o ano 2019 avais en contía que non supere en ningún momento o saldo efectivo vixente de cincocentos millóns de euros.
Co obxecto de atender proxectos de axuda ao desenvolvemento no exterior, e dentro do saldo indicado no parágrafo anterior, o Instituto Galego de Promoción Económica poderá avalar operacións de crédito ata trinta millóns de euros.
Por cada operación de aval e por cada liña ou programa de avais dotarase unha provisión para atender posibles falidos na contía que determine a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos, ben en relación co importe da operación individual, ben en consideración ao montante total da liña ou do programa. O importe destas provisións destinarase ao Fondo de Garantía de Avais de acordo co sinalado na alínea i) do artigo 7 desta lei.
Nos primeiros quince días de cada trimestre o Instituto Galego de Promoción Económica deberá remitir á Consellería de Facenda, a través da referida dirección xeral, e de conformidade coas instrucións que esta estableza, a información relativa aos avais existentes á fin do trimestre inmediato anterior.
Catro.
a) O Consello da Xunta de Galicia, por proposta conxunta da persoa titular da Consellería de Facenda e da consellaría a que estea adscrito o Instituto Galego de Promoción Económica, poderá acordar, por instancia motivada do Instituto Galego de Promoción Económica e logo do pedimento dos interesados e do informe da consellaría correspondente por razón da materia, a novación das obrigas de reintegro derivadas da execución e do pagamento dos avais do Instituto Galego de Promoción Económica e mais a suspensión do exercicio das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, corresponden á Comunidade Autónoma, cando se cumpran as seguintes condicións:
1ª. O exercicio da acción de regreso regulada no artigo 10.2 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulación de avais do Instituto Galego de Promoción Económica, afecta grave ou substancialmente o mantemento da actividade produtiva ou empresarial a que estean afectos os bens tomados en contragarantía dos avais e a valoración que se efectúe da viabilidade económica da empresa permite considerar que a continuación da explotación é máis vantaxosa para a administración, por lle permitir recuperar nun maior grao o importe dos seus créditos.
2ª. O debedor deberá ofertar un calendario de pagamentos para o reintegro das cantidades debidas e garantir estes pagamentos con iguais garantías que as constituídas inicialmente conforme o previsto na normativa aplicable. O Instituto Galego de Promoción Económica poderá exixir garantías adicionais no suposto de que as inicialmente constituídas resulten insuficientes.
3ª. A novación xustificarase en atención á capacidade económica e as previsións de ingresos do titular dos bens, ao mantemento da actividade produtiva ou empresarial e do emprego vinculado a esta e mais ao valor actualizado dos bens dados en contragarantía. Complementariamente, teranse en conta circunstancias tales como a promoción de formas asociativas laborais ou outras consideracións socioeconómicas relevantes, que deberán ser debidamente motivadas. Esta novación poderá incluír a quitación ou a minoración do importe debido, ademais do adiamento do pagamento. A novación establecerá compromisos determinados en materia de mantemento de actividade e emprego, a cargo do beneficiario.
b) O incumprimento do calendario de pagamentos establecido ou dos compromisos asumidos en materia de mantemento de actividade e emprego supoñerá a ineficacia do pacto novatorio e a obriga de reintegro á Administración autonómica do importe total inicialmente debido máis os xuros de mora correspondentes. Poderán establecerse, ademais, penalidades por incumprimento.
O incumprimento supoñerá tamén a incoación das accións de regreso que ao abeiro do artigo 10.2 do Decreto 284/1994 corresponden á Comunidade Autónoma.
TÍTULO IV
Xestión orzamentaria
Artigo 42. Intervención limitada
A contía a que se refire o artigo 97.1.a) do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, queda establecida no importe fixado para ter a consideración de contratos menores de subministración na lexislación reguladora da contratación do sector público.
Artigo 43. Fiscalización das operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma
A intervención previa dos procedementos de contratación de operacións de endebedamento da Comunidade Autónoma realizarase no momento procedemental inmediatamente anterior ao compromiso que se adquire co asinamento do contrato, comprobándose o cumprimento de todos os requisitos exixidos para aprobar e comprometer o gasto.
Artigo 44. Fiscalización de nomeamentos ou de contratos para substitucións de persoal
A fiscalización de nomeamentos e de contratos para substitucións de persoal por razóns de necesidade e de urxencia conxuntural realizarase con carácter previo á alta en nómina, mediante a verificación da adecuación do proceso de selección coa normativa vixente e da existencia de nomeamento ou de contrato, así como de crédito adecuado e abondo.
Artigo 45. Proxectos de gasto
Un. A Consellería de Facenda poderá agregar as partidas de gasto corrente que constitúan un centro de custos en proxectos de gasto para os efectos de lles asignar obxectivos orzamentarios.
Dous. As modificacións dos programas de investimento que impliquen o inicio de novos proxectos ou a variación dos existentes requirirán a asignación dun novo código pola Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda, logo da tramitación da oportuna modificación polo órgano competente segundo o previsto no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Artigo 46. Autorización do Consello da Xunta de Galicia para a tramitación de determinados expedientes
Un. Requirirá autorización previa por parte do Consello da Xunta de Galicia a tramitación de expedientes de contratación e de encomendas de xestión cando o valor estimado ou o importe do gasto, respectivamente, sexa superior a catro millóns de euros.
Dous. A tramitación de expedientes que comporte a modificación de convenios que fosen previamente autorizados polo Consello da Xunta de Galicia requirirá autorización previa do mesmo órgano. Porén, non será precisa esta autorización cando a modificación non supoña unha alteración do obxecto nin comporte un incremento do importe total das obrigas de contido económico asumidas polas entidades do sector público autonómico ou no número de exercicios orzamentarios aos que se imputan as ditas obrigas, sempre que a distribución do importe correspondente a cada exercicio respecte os límites a que fai referencia o artigo 58.3 do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Artigo 47. Transferencias de financiamento
Un. Teñen a consideración de transferencias de financiamento as achegas en diñeiro nominativas a favor dos organismos e das entidades vinculadas ou dependentes da Administración da Comunidade Autónoma destinadas a financiaren global ou parcialmente a súa actividade con carácter indiferenciado.
Dous. As achegas de natureza corrente deberanse librar con carácter mensual por doceavas partes, agás que mediante un convenio se regule outro réxime diferente de pagamento. Este convenio deberá someterse ao informe da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma sobre a adecuación do réxime de libramento proposto ao ritmo de execución do gasto corrente da entidade.
Os convenios que, de ser o caso, estiveren vixentes á entrada en vigor desta lei deberán ser revisados nos tres primeiros meses do exercicio para os efectos de os axustar ao disposto neste artigo.
Tres. As achegas de capital libraranse atendendo o ritmo de execución do gasto de capital da entidade.
Catro. Os convenios que se formalicen para regular o réxime de libramentos das transferencias de financiamento non precisarán da autorización previa do Consello da Xunta de Galicia.
Cinco. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará a correcta aplicación destas achegas mediante o uso das técnicas de fiscalización e auditoría previstas no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, e mais nas normas que a desenvolven.
Artigo 48. Subvencións nominativas
Un. Non poderán incrementarse os créditos previstos nesta lei para subvencións nominativas.
Dous. Os convenios ou as resolucións en que se estableza a concesión de subvencións nominativas regularán así mesmo o réxime de xustificación, pagamentos e anticipos que, se é o caso, se poidan librar. Estes convenios ou resolucións só necesitarán a autorización previa do Consello da Xunta de Galicia cando de xeito excepcional, logo da xustificación da súa ineludible necesidade, prevexan un pagamento á conta ou un anticipo superior aos permitidos nos artigos 62 e 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia.
Artigo 49. Concesión directa de axudas e subvencións
A resolución de concesión de subvencións correntes e de capital que con carácter excepcional se realicen ao abeiro do disposto nos artigos 19.4.c) e 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, requirirá autorización do Consello da Xunta de Galicia cando a súa contía supere o importe de seis mil dez euros por beneficiario e ano, ou as concedidas por cada departamento da Administración autonómica excedan globalmente os sesenta mil cen euros no exercicio, exceptuadas as que vaian ser formalizadas mediante convenio ou instrumento bilateral, ás cales lles será aplicable o réxime xeral previsto no artigo 26.3 da devandita Lei 9/2007. Os importes elevaranse a doce mil euros e cento vinte mil trescentos euros, respectivamente, para a sección 04, servizo 10, Secretaría Xeral da Presidencia.
Artigo 50. Simplificación da acreditación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social
De acordo co previsto no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, a obrigación de presentar a certificación que acredita o cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter pendentes de pagamento débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, así como de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos seguintes casos:
a) As subvencións ou axudas que se concedan con cargo ao artigo 77 do orzamento de gastos, cando non superen por beneficiario ou beneficiaria e axuda o importe de mil cincocentos euros.
b) As concedidas aos beneficiarios e ás beneficiarias para a mellora da condición de financiamento que se paguen a través das entidades financeiras correspondentes.
c) As axudas que se concedan para incentivar a contratación de seguros no sector agrario e acuícola, amparados no Plan de seguros agrarios combinados.
d) As axudas que se concedan con carácter de compensación ou indemnizatorio.
Artigo 51. Exoneración da obriga de constituír garantías para os beneficiarios e as beneficiarias de axudas e subvencións
De acordo co previsto no artigo 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, quedan exoneradas da constitución de garantía as universidades públicas e as entidades vinculadas ou dependentes delas.
Artigo 52. Pagamento das axudas e subvencións
O pagamento, mediante aboamentos mensuais, das bolsas que se concedan a persoas físicas beneficiarias directas, destinadas expresamente a financiaren estudos e investigación en centros públicos ou privados, poderá efectuarse de forma anticipada, con suxeición ao establecido no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 53. Préstamos concedidos con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
Un. Sen prexuízo da análise de riscos, competencia e responsabilidade do centro xestor do gasto, será preceptivo e vinculante o informe da Consellería de Facenda para a concesión de préstamos con cargo aos créditos do capítulo VIII dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma.
O citado informe terá por obxecto determinar o efecto que as condicións de concesión dos préstamos poidan ter sobre o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e, atendendo as devanditas consideracións, determinará a procedencia da concesión das operacións propostas.
No suposto de préstamos que se vaian conceder a través de procedementos de concorrencia, o citado informe emitirase no momento anterior á aprobación da convocatoria.
Dous. Os beneficiarios dos préstamos deberán acreditar que se atopan ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma.
Corresponde ao centro xestor do gasto comprobar o cumprimento destas condicións con anterioridade ao pagamento, exixindo, cando non se poida acreditar doutro xeito, unha declaración responsable da persoa beneficiaria ou certificación do órgano competente de este ser unha administración pública.
Tres. Mediante orde da Consellería de Facenda poderanse ditar as instrucións que sexan precisas para o cumprimento desta disposición.
Artigo 54. Expedientes de dotación artística
Para a aplicación do previsto no artigo 119 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, a porcentaxe correspondente ao ano 2019 será do dous por cento, quedando excluídas da base de aplicación desta porcentaxe as obras por importes inferiores aos cento vinte mil euros.
Artigo 55. Módulo económico de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados
Un. De acordo co establecido nas alíneas 2 e 3 do artigo 117 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o importe do módulo económico por unidade escolar, para os efectos de distribución da contía global dos fondos públicos destinados ao sostemento dos centros concertados para o ano 2019, é o fixado no anexo IV desta lei.
Dous. As retribucións do persoal docente terán efectividade desde o 1 de xaneiro de 2019, sen prexuízo da data en que se asinen as táboas salariais para 2019 do VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos, publicado pola Resolución do 30 de xullo de 2013 da Dirección Xeral de Emprego. A Administración autonómica poderá aceptar pagamentos á conta, logo da solicitude expresa e coincidente de todas as organizacións patronais e de consulta coas sindicais, ata o momento en que se produza o asinamento das correspondentes táboas, considerándose que estes pagamentos á conta terán efecto desde o 1 de xaneiro de 2019.
As contías sinaladas para salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais, serán aboadas directamente pola administración, mediante pagamento delegado, sen prexuízo da relación laboral entre o profesorado e o titular do centro respectivo. A distribución dos importes que integran os «Gastos variables» efectuarase de acordo co establecido nas disposicións reguladoras do réxime de concertos.
A administración só aboará as categorías funcionais directivas de director ou directora e de xefe ou xefa de estudos do centro, así como os trienios destas dúas categorías. Non aboará ningunha outra categoría funcional directiva, e singularmente as denominadas «xefaturas de departamento», aínda que iso figure expresamente recollido no convenio colectivo vixente. No ano 2019 a Administración autonómica tampouco subscribirá acordos nin ditará instrucións ou resolucións para o aboamento da paga extraordinaria por antigüidade na empresa prevista no VI Convenio colectivo de empresas do ensino privado sostidas total ou parcialmente con fondos públicos.
Os compoñentes do módulo destinados a «Outros gastos» e «Persoal complementario» terán efectos a partir do 1 de xaneiro de 2019.
As contías correspondentes ao módulo de «Outros gastos» aboaranse mensualmente, e os centros poden xustificar a súa aplicación ao rematar o correspondente exercicio económico de forma conxunta para todas as ensinanzas concertadas do centro.
As contías correspondentes ao módulo de «Persoal complementario» tamén se aboarán mensualmente, e os centros deberán xustificar estes importes ao remate do exercicio económico e separadamente do módulo de «Outros gastos».
Tres. Os centros que impartan os catro cursos da educación secundaria obrigatoria serán dotados do financiamento dos servizos de orientación educativa. Esta dotación realizarase sobre a base de calcular o equivalente a unha xornada completa do profesional axeitado para estas tarefas, en función do número de unidades de educación secundaria obrigatoria que teña concertadas o centro e ata un máximo de vinte e cinco horas por centro. Os custos da persoa orientadora, que se incluirán na nómina de pagamento delegado do centro, serán os correspondentes ao salario, os gastos variables e o complemento retributivo segundo o establecido nos módulos económicos por unidade escolar do primeiro e segundo cursos ou do terceiro e cuarto cursos da educación secundaria obrigatoria, respectivamente.
Catro. Facúltase o Consello da Xunta de Galicia para fixar as relacións profesor ou profesora/unidade concertadas adecuadas para impartir o plan de estudos vixente en cada nivel obxecto do concerto, calculadas con base nas xornadas de profesor ou profesora con vinte e cinco horas semanais.
A Administración non asumirá os incrementos retributivos, as reducións horarias ou calquera outra circunstancia que conduza a superar o previsto para cada centro nos correspondentes módulos económicos, segundo o establecido no anexo IV desta lei.
Cinco. A relación profesor ou profesora/unidade dos centros concertados poderá ser incrementada en función do número total do profesorado afectado polas medidas de recolocación que se viñesen adoptando ata o momento da entrada en vigor desta lei e se atopen en pagamento delegado.
TÍTULO V
Corporacións locais
CAPÍTULO I
Financiamento e cooperación económica coas corporacións locais
Artigo 56. Créditos asignados ás corporacións locais
O montante total dos créditos que se asignan ás corporacións locais nos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local e da subscrición de convenios e da concesión de subvencións, ascende a 390.366.748 euros, coa distribución funcional que figura no anexo V.
Artigo 57. Dotación e distribución do Fondo de Cooperación Local
Un. Consonte o indicado na disposición adicional quinta da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, a porcentaxe de participación do Fondo de Cooperación Local na recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da Administración xeral, homoxeneizados como se indica no parágrafo seguinte, queda establecida no 2,3787935 por cento para o exercicio de 2019.
O índice de evolución correspondente á recadación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos, homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos estatais do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado para ese exercicio, é positivo con respecto á de 2011, que é utilizada na determinación da porcentaxe de participación sinalada.
En consecuencia, no ano 2019 repartirase un fondo adicional entre os concellos, e a porcentaxe de participación desagrégase da forma seguinte:
a) Un 2,1867427 por cento corresponde ao fondo base.
b) Un 0,1920508 por cento corresponde ao fondo adicional.
Dous. O crédito orzamentario inicial destinado ao pagamento das entregas á conta correspondentes á participación das entidades locais nos tributos da Comunidade Autónoma ascende a 122.894.647 euros, dos cales 112.972.806 euros corresponden ao fondo base e 9.921.841 euros ao fondo adicional.
Tres. Con anterioridade á repartición do fondo base deducirase un importe de seiscentos mil euros anuais, que se destinarán aos gastos de mantemento propios da Federación Galega de Municipios e Provincias. A cantidade restante será obxecto de distribución entre todos os concellos de Galicia, conforme os coeficientes que se establecen no anexo VI.
Catro. Consonte o acordo acadado na Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local, con anterioridade á repartición do fondo adicional deducirase un importe de 221.841 euros, que se destinará á Federación Galega de Municipios e Provincias, co obxecto de actualizar as dotacións financiadoras dos seus gastos de funcionamento. O resto da dotación deste fondo repartirase nos seguintes bloques:
– Cento corenta e cinco mil euros aos concellos con institucións penitenciarias no seu termo municipal.
– Tres millóns douscentos mil euros aos concellos de menos de cincuenta mil habitantes que teñen que asumir os gastos de funcionamento dos centros de saúde da súa titularidade.
– Setecentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos custos de mantemento dos conservatorios de grao medio.
– Cincocentos mil euros aos concellos resultantes dun proceso de fusión.
– Un millón oitocentos cincuenta mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento dos servizos de emerxencia de carácter supramunicipal.
– Dous millóns cincocentos mil euros aos concellos que teñen que asumir o financiamento das redes de faixas secundarias de xestión da biomasa para a prevención de incendios.
Mediante un acordo da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financeiro da Comisión Galega de Cooperación Local determinaranse tanto as variables que se van utilizar na repartición de cada un dos bloques sinalados neste punto como os módulos unitarios que se van considerar en relación con cada unha desas variables, e sinalarase a contía que corresponde a cada concello polo fondo adicional de 2019, agás o que atinxe os recursos adicionais para fusións, que se engadirá ao fondo do punto Oito deste artigo e se repartirá cos mesmos criterios.
Para o caso dos servicios de emerxencia de carácter supramunicipal e das faixas secundarias de xestión da biomasa, de a Administración autonómica optar, de conformidade co acordado coa Federación Galega de Municipios e Provincias, por asumir directamente a xestión das actuacións, as dotacións antes expresadas e precisas para o seu financiamento transferiranse aos orzamentos da consellaría competente, polo que non se precisará a súa repartición entre os concellos.
O resto do fondo adicional, por un importe de oitocentos cinco mil euros, repartirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes de acordo cos seguintes criterios de ponderación: habitantes, cincuenta e cinco por cento; maiores de sesenta e cinco anos, dez por cento; superficie, quince por cento; núcleos de poboación, vinte por cento. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos nos puntos anteriores serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2019.
As cantidades asignadas a cada concello na repartición deste resto do fondo adicional, conforme os criterios precedentes, modularanse mediante a aplicación, con efectos redistributivos e unha ponderación do cinco por cento, da variable esforzo fiscal, co que se obteñen así as participacións finais de cada concello.
O índice de esforzo fiscal municipal obterase mediante a aplicación da seguinte fórmula:
EFM = (RM/RG) – (PM/PG)
Na cal:
– EFM é o índice de esforzo fiscal municipal.
– RM é a recadación dos capítulos I, II e III do concello, excluídos os tributos cedidos polo Estado.
– RG é a recadación dos capítulos I, II e III de todos os concellos, excluídos os tributos cedidos polo Estado.
– PM é a poboación do concello o 1 de xaneiro do ano considerado para a recadación.
– PG é a poboación de todos os concellos na mesma data.
Os datos de recadación para considerar no cálculo do índice de esforzo fiscal son os correspondentes ao último exercicio dispoñible polo Consello de Contas o 1 de xaneiro de 2019 que resulten da liquidación dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos da respectiva entidade local, obtidos a partir das contas rendidas no prazo e na forma, de conformidade co exixido pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas.
No caso de que o concello non tivese efectuada a rendición de contas no prazo e na forma, atribuiráselle a recadación que resulte de aplicar á súa poboación a menor recadación per cápita dos concellos que a presentasen.
Cinco. O disposto nos puntos Un e Tres será aplicable na distribución da entrega á conta e da liquidación definitiva do exercicio 2019.
No caso do fondo adicional, se a diferenza entre o importe total da liquidación definitiva e o correspondente ás entregas á conta realizadas é positiva, esta distribuirase exclusivamente entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes de acordo cos criterios de ponderación sinalados no punto Catro deste artigo. Os datos considerados para a aplicación dos criterios previstos neste punto serán os oficialmente dispoñibles o 1 de xaneiro do ano 2019.
Seis. Para determinar a liquidación definitiva de 2017 tomarase a recadación líquida dos capítulos I, II e III do orzamento de ingresos homoxeneizada coas variacións dos tipos impositivos do imposto sobre o valor engadido e dos impostos especiais comunicadas polo Estado como definitivas para ese exercicio.
No que se refire ao fondo base, a distribución desta liquidación definitiva realizarase aplicando a cada concello o coeficiente de repartición e as regras de distribución que lle corresponderon na entrega á conta do exercicio que se liquida.
No caso do fondo adicional, a diferenza entre a liquidación definitiva que lle corresponde e o importe da entrega á conta distribuirase entre os concellos con poboación de dereito inferior a quince mil habitantes, conforme os criterios establecidos para estes concellos no artigo 54.Catro da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.
Sete. Cando no transcurso do exercicio se poña fin a procedementos de fusión ou de incorporación de concellos, o concello resultante da fusión ou incorporación percibirá a suma das entregas á conta correspondentes a cada concello fusionado ou incorporado e, se é o caso, as liquidacións definitivas que para cada un deles se satisfagan no ano 2019. Do mesmo xeito, o concello resultante destes procedementos terá dereito a percibir a suma das liquidacións que polo exercicio 2019 correspondan aos concellos fusionados ou incorporados.
Oito. No ano 2019 dótase un fondo complementario cun importe dun millón trescentos mil euros, que se destinará ao cumprimento do sinalado no artigo 13.Un, alíneas a) e f), da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia.
A repartición deste fondo complementario realizarase nas condicións que estableza a consellaría competente en materia de Administración local, que tamén establecerá a repartición do bloque do fondo adicional correspondente aos concellos resultantes dun proceso de fusión.
Artigo 58. Transferencias derivadas de convenios ou subvencións
As transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da subscrición de convenios ou da concesión de subvencións, que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos que se detallan no artigo 2 desta lei, ascenden a 261.622.395 euros, coa distribución funcional que figura no anexo VII.
CAPÍTULO II
Procedemento de compensación e retención do Fondo de Cooperación Local
Artigo 59. Débedas obxecto de compensación
Un. As cantidades que correspondan a cada concello como participación no Fondo de Cooperación Local serán susceptibles de compensación coas débedas vencidas, líquidas e exixibles que teñan contraídas coa Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas.
Dous. En particular, poderán ser obxecto de compensación as cantidades vencidas, líquidas e exixibles debidas á Administración da Comunidade Autónoma e ás entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio das súas potestades administrativas, como danos e perdas derivados do incumprimento de convenios administrativos de colaboración.
Para estes efectos, entenderase que son líquidas as cantidades que a Comunidade Autónoma aboase a terceiros como consecuencia do incumprimento do convenio pola entidade local. Estas cantidades comunicaranse ao concello, coa achega das facturas ou doutros documentos que acrediten os gastos realizados, e tras a audiencia deste aprobaranse por unha resolución motivada.
Tres. Ademais, poderán ser obxecto de compensación coa participación no Fondo de Cooperación Local as achegas dos concellos que, en virtude de convenio coa Xunta de Galicia e as súas entidades instrumentais, teñan a condición de vencidas, líquidas e exixibles.
Catro. Por último, poderán ser obxecto de retención as cantidades que as entidades locais municipais deban satisfacer ás mancomunidades a que pertenzan de acordo co disposto na lexislación da Administración local. Tamén as que deban satisfacerse a outras mancomunidades, concellos e consorcios que xestionen servizos en común, como consecuencia da súa obriga de participar no financiamento e mantemento destes servizos e sempre que así se estableza de xeito expreso no instrumento regulador asinado entre as partes, e que este instrumento sexa comunicado, con carácter previo ao seu asinamento, á Consellería de Facenda para que autorice a utilización do procedemento de compensación.
Artigo 60. Procedemento para a compensación das débedas e posterior retención nas entregas á conta
Un. No caso de débedas vencidas, líquidas e exixibles coa Xunta de Galicia, os seus organismos autónomos, as axencias públicas e as demais entidades instrumentais do sector público autonómico que actúen no exercicio de potestades administrativas, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do órgano ao que lle corresponde a competencia no procedemento executivo de recadación da débeda, quen previamente terá ditado o oportuno acordo de compensación desta e o terá notificado ao concello debedor.
Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deban realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual deste que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas nos supostos de concorrencia.
Dous. O procedemento previsto no punto anterior tamén se aplicará ás débedas incluídas no punto Tres do artigo 59. Porén, cando o propio convenio estableza expresamente a posibilidade de realizar a retención no Fondo de Cooperación Local, o procedemento limitarase ao sinalado respecto do acordo de retención.
Tres. No caso de débedas con entidades locais que non dependen da Comunidade Autónoma, o procedemento de retención iniciarase por solicitude do alcalde ou da alcaldesa ou do presidente ou da presidenta da entidade local acredora da débeda, que axuntará a esta solicitude a certificación do seu responsable de recadación, na cal se faga constar a denominación, o concepto e o importe da débeda cuxa retención se solicita e mais a data en que se produciu o vencemento do período de pagamento comunicado para a facer efectiva. Ademais, á solicitude incorporaráselle unha copia compulsada do documento (estatutos da entidade, convenio de prestación de servizos ou calquera outro) do que dimane a vinculación xurídica entre as partes e ampare a obrigatoriedade da débeda reclamada, así como tamén se achegará o plan de pagamentos que se propón.
Neste suposto, corresponderá ao órgano encargado da xestión do Fondo de Cooperación Local ditar o acordo de retención, tanto nas entregas á conta do fondo que se deben realizar ao concello debedor durante o exercicio corrente como na liquidación definitiva anual del que se realice durante o devandito exercicio, tendo en conta o establecido no artigo seguinte en canto á orde de prelación de débedas en supostos de concorrencia.
Artigo 61. Orde de prelación na concorrencia de débedas
Un. Cando concorran varias débedas que deba satisfacer o mesmo concello, a retención practicarase tendo en conta a seguinte orde de prelación:
1) A débeda correspondente á liquidación anual do Fondo de Cooperación Local, cando esta tiver carácter negativo.
2) As restantes débedas previstas no artigo 59.
Dous. No caso de que a liquidación anual do Fondo de Cooperación Local ao concello teña carácter negativo, procederase á súa retención, por partes iguais nas entregas á conta correspondentes ás catro mensualidades inmediatamente seguintes ao coñecemento da liquidación, podendo alcanzar ata o cen por cento da contía asignada a cada entrega á conta.
Se a contía desta liquidación negativa supera o importe desas catro mensualidades, continuará a practicarse a retención, conforme as condicións anteriormente sinaladas, nas mensualidades sucesivas ata que se extinga a débeda.
Tres. Cando o importe que haxa da liquidación anual de carácter negativo o permita e no acordo de retención concorran outras débedas previstas no artigo 59, a retención, ata a extinción total das débedas, poderá alcanzar ata o cen por cento da contía asignada, tanto en cada entrega á conta como na liquidación definitiva anual correspondente á participación no fondo, ao respectivo concello. Esta retención aplicarase ás débedas seguindo estritamente a orde de prelación establecida neste artigo.
Catro. Se no acordo de retención existe a concorrencia das débedas previstas no grupo 2 do punto Un deste artigo, e cando a contía de todas elas supere a cantidade máxima susceptible de retención, esta ratearase entre aquelas en función dos seus importes.
Cinco. A contía que haxa que reter no conxunto do exercicio poderase reducir cando se xustifique a existencia de graves desfasamentos de tesouraría xerados pola prestación daquelas obrigas relativas:
– Ao cumprimento regular das obrigas de persoal.
– Á prestación dos servizos públicos obrigatorios en función do número de habitantes do municipio.
– Á prestación de servizos sociais, protección civil e extinción de incendios, para cuxa realización non se exixa ningunha contraprestación en forma de prezo público ou taxa equivalente ao custo do servizo realizado.
Non se poderá establecer en ningún caso unha porcentaxe de retención para o conxunto das restantes débedas previstas no punto Un deste artigo inferior ao cincuenta por cento da entrega á conta ou da liquidación definitiva anual correspondente ao concello.
Nos procedementos de redución da porcentaxe de retención, o órgano xestor do Fondo de Cooperación Local ditará a resolución correspondente, tendo en conta a situación financeira da entidade e a necesidade de garantir a prestación dos servizos públicos obrigatorios. Para iso, a entidade local deberá achegar, con carácter imprescindible e non exclusivo:
– Un certificado expedido polos órganos de recadación das entidades acredoras no cal se acredite que se atendeu o pagamento das obrigas correntes nos doce meses precedentes ao mes inmediato anterior á data da solicitude da certificación.
– Un informe da situación financeira actual subscrito polo interventor ou a interventora local, o cal inclúa o cálculo do remanente de tesouraría na data de solicitude da redución da porcentaxe de retención e poña de manifesto os termos en que a dita situación afecta o cumprimento das obrigas recollidas no parágrafo primeiro deste punto.
– Un plan de saneamento, aprobado polo pleno, que inclúa o exercicio en curso.
Na resolución fixarase o período de tempo en que a porcentaxe de retención deberá ser reducida, sen que caiba a extensión deste máis alá da finalización do exercicio económico. En todo caso, tal redución estará condicionada á aprobación pola entidade local dun plan de saneamento ou á verificación do cumprimento doutro en curso.
Seis. As débedas obxecto de retención nun exercicio que non se extinguisen ao termo deste recibirán, dentro do grupo a que se refire o punto Un deste artigo, un tratamento preferente para o exercicio seguinte, de maneira que as débedas pertencentes ao mesmo grupo, cuxa compensación se solicite nese exercicio, concorrerán con aquelas só cando a aplicación dos límites porcentuais que, en cada caso, prevexa este artigo o permita.
Sete. As resolucións en que se declara a extinción das débedas con cargo ás cantidades que se retivesen corresponderán, en cada caso, ao órgano legalmente competente que teña atribuída a xestión recadatoria, de acordo coa normativa específica aplicable, e producirán os seus efectos, na parte concorrente da débeda, desde o momento en que se efectuou a retención.
TÍTULO VI
Normas tributarias
CAPÍTULO I
Tributos propios
Artigo 62. Criterios de afectación de determinados tributos
Un. A totalidade dos ingresos previstos polo imposto sobre o dano ambiental causado por determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, establecido pola Lei 15/2008, do 19 de decembro, financiará actuacións comprendidas nos programas 541B, 541D e 551B, en concreto os gastos de investimento destinados ao saneamento, á protección e á mellora do medio natural, así como a realización de transferencias para levar a cabo obras e servizos hidráulicos.
Dous. A metade da dotación anual, que cos recursos do canon eólico corresponde ao Fondo de Compensación Ambiental, establecido pola Lei 8/2009, do 22 de decembro, financiará os gastos de investimento consignados nos programas 541B, 541D, 551B e 733A, así como neste último programa os gastos correspondentes co sinalado no artigo 13.Catro.c).
Disposición adicional primeira. Información ao Parlamento
Un. A Consellería de Facenda facilitará trimestralmente en formato dixital á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento a información referida ás seguintes actuacións:
a) As ampliacións de crédito realizadas para atender o pagamento de obrigas derivadas de crebas de operacións de crédito avaladas pola Comunidade Autónoma.
b) As operacións de endebedamento por un prazo superior a un ano, formalizadas pola Comunidade Autónoma, os seus organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas ou as restantes entidades instrumentais do sector público autonómico, conforme as autorizacións contidas nesta lei.
c) Os avais amortizados, os pagamentos efectuados por falidos, os importes recuperados e o risco acumulado, tanto no que respecta aos avais concedidos pola Comunidade Autónoma como aos concedidos polas entidades instrumentais do sector público autonómico.
d) As autorizacións de revisións de prezos en concertos ou convenios que superen o incremento do índice de prezos ao consumo.
e) A enumeración nominal e individualizada das concesións de subvencións ou axudas autorizadas polo Consello da Xunta de Galicia que se refire o artigo 26.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Dous. A Consellería de Facenda comunicará á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento, nun prazo de trinta días:
a) A realización das adaptacións técnicas dos orzamentos autorizadas consonte o previsto na alínea p) do artigo 5 desta lei.
b) As modificacións efectuadas conforme o indicado no artigo 9.
c) Os orzamentos dos organismos autónomos, das axencias públicas autonómicas, das entidades públicas empresariais e das sociedades mercantís públicas autonómicas que poidan entrar en funcionamento ao longo de 2019.
Tres. A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A., ou a entidade que se subrogue na súa posición, comunicará mensualmente á Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento os plans económico-financeiros que subscriba no desenvolvemento da súa actividade.
Disposición adicional segunda. Porcentaxes de gastos xerais de estrutura de contrato de obra
En virtude da previsión establecida no artigo 131.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, determínase, con carácter uniforme para todos os contratos de obra que concerten os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do seu sector público, a seguinte distribución de gastos xerais de estrutura que sobre eles inciden:
a) O trece por cento en concepto de gastos xerais da empresa, gastos financeiros, cargas fiscais (imposto sobre o valor engadido excluído), taxas da administración, que inciden sobre o custo das obras, e os demais derivados das obrigas do contrato.
b) O seis por cento en concepto de beneficio industrial do contratista.
Disposición adicional terceira. Autorización de orzamentos en entidades instrumentais de nova creación
Autorízase o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Facenda, a aprobar os orzamentos de explotación e capital das entidades públicas instrumentais con orzamento estimativo que se constitúan ou entren en funcionamento ao longo do ano 2019, e tales orzamentos deberanse remitir ao Parlamento de Galicia.
Disposición adicional cuarta. Adecuación dos estados financeiros das entidades instrumentais
Os órganos de goberno das entidades públicas empresariais, das sociedades mercantís públicas autonómicas, das fundacións do sector público autonómico e das demais entidades con orzamento estimativo incluídas no ámbito de aplicación desta lei deberán adecuar os orzamentos de explotación e capital e os demais estados financeiros ás transferencias de financiamento consignadas nos estados de gastos desta lei no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta norma.
Disposición adicional quinta. Orzamento inicial das axencias públicas autonómicas e requisitos de creación
Un. Para as axencias públicas que se poidan constituír ata o 31 de decembro do ano 2019 e asuman funcións doutros centros directivos, organismos ou entidades, o Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda e por iniciativa da consellaría de que dependa a axencia pública, establecerá as dotacións do seu orzamento inicial, que deberán remitirse para o seu coñecemento ao Parlamento de Galicia.
O orzamento financiarase mediante a minoración dos créditos que teña atribuídos o centro, o organismo ou a entidade cuxas funcións asuma, sen que supoña un incremento do gasto público, e terá a vinculación orzamentaria establecida para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Dous. Con todo, cando a axencia que se constitúa asuma na súa totalidade funcións dun organismo autónomo, procederase á adaptación do orzamento do organismo ao previsto para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de conformidade co seguinte:
a) A vinculación do orzamento a partir da entrada en vigor do estatuto da axencia será a prevista para as axencias na normativa vixente en materia de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
b) Para incorporar ao orzamento do organismo os recursos e as dotacións correspondentes ás operacións comerciais que, de ser o caso, realice, tramitarase un expediente de modificación orzamentaria que autorizará a persoa titular da Consellería de Facenda, manténdose o equilibrio orzamentario.
Tres. No caso de que polas datas de aprobación dos estatutos ou por calquera outra circunstancia que dificulte a aplicación do disposto nos puntos anteriores se considere procedente non alterar durante o ano 2019 a estrutura e o réxime orzamentario dos centros ou organismos afectados, esta circunstancia farase constar no decreto polo que se aprobe o correspondente estatuto.
Disposición adicional sexta. Prestacións familiares por coidado de fillos
Aquelas persoas que teñan ao seu cargo fillas ou fillos nacidos entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2017 terán dereito a percibir unha prestación de trescentos sesenta euros pola primeira filla ou fillo, de mil douscentos euros pola segunda ou segundo e de dous mil catrocentos euros pola terceira ou terceiro e sucesivos, nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social.
Disposición adicional sétima. Alleamento de solo empresarial polo Instituto Galego da Vivenda e Solo
Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo, nos supostos de alleamento de terreos destinados á creación de solo industrial e residencial, así como a parcelas ou a polígonos empresariais ou residenciais terminados que se realicen a favor das sociedades públicas con participación maioritaria polo anterior organismo, para que o alleamento se poida efectuar con pagamento aprazado non superior a dez anos e sen a repercusión de xuros.
Disposición adicional oitava. Prestacións extraordinarias para persoas beneficiarias de pensións e subsidios non contributivos
No ano 2019 as persoas beneficiarias de pensións de xubilación e invalidez na súa modalidade non contributiva, de pensións do Fondo de Asistencia Social e do subsidio de garantía de ingresos mínimos terán dereito á percepción dunha prestación única non superior a douscentos dez euros, nas condicións que estableza o Consello da Xunta de Galicia por proposta da consellaría con competencias en materia de benestar social.
Disposición adicional novena. Centros concertados
Un. No ámbito do ensino privado concertado mantense a suspensión do Acordo do 24 de abril de 2008 polo que se autoriza o asinamento do acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, as organizacións patronais e as organizacións sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre condicións laborais e a calidade do ensino, publicado mediante a Resolución do 15 de maio de 2008, no relativo ao establecido na súa cláusula terceira sobre o incremento interanual do dous por cento no complemento retributivo da Comunidade Autónoma e o incremento de corenta e cinco euros brutos mensuais para todo o profesorado en pagamento delegado e xornada completa.
Dous. No caso dos centros concertados, de se aprobar algún incremento nas contías dos módulos estatais de distribución de fondos públicos para o seu sostemento, aplicarase a mesma variación porcentual aos módulos fixados no anexo IV desta lei.
Disposición adicional décima. Modificación dos cadros de persoal do Servizo Galego de Saúde
Corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización das modificacións, dentro de cada centro de xestión, dos cadros de persoal estatutario, de persoal MIR (médicas e médicos internos residentes) e de calquera outro tipo de persoal de institucións sanitarias dependentes do organismo non incluído nas relacións de postos de traballo, sempre que a modificación acordada non supoña un incremento dos créditos do artigo correspondente do devandito centro.
En idénticas condicións corresponde ao Servizo Galego de Saúde a autorización da modificación prevista no parágrafo anterior dos cadros de persoal funcionario sanitario pertencentes ás clases de médicos e médicas, practicantes e comadróns e comadroas titulares.
En todo caso, darase conta á Consellería de Facenda logo de se tramitar a correspondente modificación.
Disposición adicional décimo primeira. Persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional
O persoal contratado ao abeiro do Plan nacional de formación e inserción profesional (Plan FIP) nos centros de formación profesional ocupacional dependentes da Xunta de Galicia que continúe a prestar servizos como persoal laboral indefinido en cumprimento dunha resolución xudicial que declarase a devandita condición percibirá durante os períodos en que exerza a dita actividade as retribucións establecidas para o grupo profesional no Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia que lle corresponda en función da titulación mínima requirida do curso que imparta. No caso de que non exista categoría laboral concreta equiparable, aplicaránselle as retribucións xenéricas do grupo respectivo, e nos grupos III, IV e V as mínimas do grupo profesional.
Disposición adicional décimo segunda. Medidas en relación co V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e o Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta de Galicia
Durante o ano 2019 quedará suspendida a aplicación do artigo 19 do V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Ademais, durante as épocas de perigo baixo, quedará suspendido o primeiro parágrafo do punto 3.3.8 do Acordo polo que se establecen as condicións especiais de traballo do persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.
Disposición adicional décimo terceira. Normas de especial aplicación en materia de recursos educativos complementarios de ensino público
Durante o exercicio económico do ano 2019 non serán aplicables aos contratos, convenios e demais expedientes de gastos que dan soporte aos recursos educativos complementarios do ensino público galego as actualizacións dos prezos, derivadas da variación de prezos ao consumo (IPC galego) anual, así como de calquera outra fórmula de revisión prevista normativa ou convencionalmente.
Concretamente, as contías globais derivadas da aplicación aos citados contratos e convenios do índice de prezos ao consumo do exercicio 2019, así como das contías globais pendentes dos exercicios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, serán aboadas nun pagamento único no 2020, de acordo exclusivamente coa fórmula que se dispoña na Lei de orzamentos para o exercicio 2020, e os prezos correspondentes ao exercicio 2020 actualizaranse tomando como referencia para o cálculo os prezos do exercicio base 2019 sen actualizacións, que serán os existentes o 31 de decembro de 2019.
Para a determinación destas contías globais empregarase a seguinte fórmula:
Q = N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7
Onde:
Q será o importe a que ascende a contía global pendente dos exercicios anteriores.
N1 será o resultado de aplicar a variación do +2,6 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2012 aos prezos existentes o 31 de decembro de 2012, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2013.
N2 será o resultado de aplicar a variación do +0,5 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2013 aos prezos do exercicio base 2013 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2014. Os prezos do exercicio base 2013 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2013.
N3 será o resultado de aplicar a variación do –1,0 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2014 aos prezos do exercicio base 2014 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2015. Os prezos do exercicio base 2014 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2014.
N4 será o resultado de aplicar a variación do –0,2 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2015 aos prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2016. Os prezos do exercicio base 2015 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2015.
N5 será o resultado de aplicar a variación do +1,6 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2016 aos prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2017. Os prezos do exercicio base 2016 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2016.
N6 será o resultado de aplicar a variación do +1,2 por cento a que ascende a taxa de variación anual do IPC galego de 2017 aos prezos do exercicio base 2017 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2018. Os prezos do exercicio base 2017 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2017.
N7 será o resultado de aplicar a variación da porcentaxe a que ascenda a taxa de variación anual do IPC galego de 2018 aos prezos do exercicio base 2018 sen actualizacións, segundo o previsto na normativa contractual ou convencional que resulte aplicable, multiplicado polos días de prestación do servizo durante o ano 2019. Os prezos do exercicio base 2018 sen actualizacións son os prezos existentes o 31 de decembro de 2018.
As empresas prestadoras dos servizos de transporte escolar na Comunidade Autónoma de Galicia desconformes coa previsión recollida nesta disposición poderán renunciar á prórroga prevista no artigo 2 da Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector do transporte público de Galicia, sempre que formalicen a súa renuncia expresa ante a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes natural desde a entrada en vigor desta lei. Porén, seguirán a prestar os servizos contratados ata a data de remate sinalada para o curso escolar 2018-2019, logo da cal se procederá á adxudicación destes mediante un procedemento aberto.
Disposición adicional décimo cuarta. Adaptación do título II desta lei ao establecido na normativa básica estatal
Un. As retribucións do persoal do sector público previstas para o ano 2019 serán obxecto de adecuación ao previsto no II Acordo Goberno-sindicatos para a mellora do emprego público e as condicións de traballo, do 9 de marzo (Boletín Oficial del Estado do 26 de marzo de 2018), no momento en que se habilite pola normativa da Administración xeral do Estado.
A consellaría competente en materia de facenda levará a cabo as accións necesarias para facer efectivo no menor prazo posible os aumentos retributivos establecidos.
Dous. Para a aplicación do artigo 12 desta lei, a oferta pública de emprego ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de persoal adaptarase aos límites máximos e aos restantes requisitos que se establezan na normativa básica estatal.
Disposición adicional décimo quinta. Retribucións dos consellos de administración
No ano 2019 as retribucións dos consellos de administración das sociedades mercantís públicas ou das entidades públicas empresariais non experimentarán incremento respecto das vixentes o 31 de decembro de 2018.
As retribucións dos membros do Consello de Administración da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., deberán axustarse ao establecido no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 21 de xaneiro de 2016.
Disposición adicional décimo sexta. Prestación de axuda económica a través da Tarxeta Benvida
As familias que no ano 2019 teñan un fillo ou unha filla ou adopten un neno ou unha nena terán dereito a percibir unha axuda económica de mil douscentos euros durante un ano nas condicións que estableza a consellaría con competencia en materia de benestar social. No caso de adopción ou garda con fins adoptivos, o dereito á percepción da axuda producirase desde o mes en que se emita a resolución administrativa ou xudicial.
Para aquelas familias con renda igual ou inferior a vinte e dous mil euros a axuda ampliarase no segundo ano de vida e ata que o neno ou a nena cumpra tres anos, ou ata que se cumpran tres anos do ditado da correspondente resolución para os supostos de adopción ou garda con fins adoptivos.
A axuda ampliarase nas seguintes contías:
a) Seiscentos euros por ano, por razón de cincuenta euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o primeiro.
b) Mil douscentos euros por ano, por razón de cen euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o segundo.
c) Dous mil catrocentos euros por ano, por razón de douscentos euros por mes, se o fillo ou a filla que dá dereito á axuda é o terceiro ou sucesivos.
Disposición adicional décimo sétima. Retribucións adicionais ao complemento de destino
A retribución adicional ao complemento de destino que se estableza no desenvolvemento regulamentario previsto no punto 4 da disposición transitoria oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ten a consideración dunha retribución complementaria para os efectos do previsto nos artigos 18 e 21 desta lei.
Disposición adicional décimo oitava. Fiscalización de expedientes do Fondo Galego de Garantía Agraria na xestión do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria
Os expedientes do Fondo Galego de Garantía Agraria en que se exerza función de intermediación na xestión do Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria serán xestionados como operacións extraorzamentarias consonte o sinalado no artigo 46.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de réxime orzamentario e financeiro de Galicia. Malia o anterior, todos os actos e documentos de xestión deses expedientes susceptibles de produciren dereitos e obrigas de contido económico ou movementos de fondos e valores serán obxecto de fiscalización previa nos termos establecidos no artigo 95.1.a) do citado Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Disposición adicional décimo novena. Remisión e control de información económico-financeira
Un. Todas as entidades pertencentes ao sector público autonómico segundo a definición que realiza a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e mais todas as entidades clasificadas como «administracións públicas» segundo a definición que realiza o Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010) están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información prevista na Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na súa normativa de desenvolvemento, nos termos e prazos que lles sexan requiridos por esta.
As entidades non incluídas no parágrafo anterior, calquera que sexa a súa forma e natureza xurídica, que teñan a súa sede na comunidade autónoma de Galicia están obrigadas a remitir á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a información que esta lles requira para os efectos de analizar a súa posible clasificación como «administración pública» segundo os criterios fixados no Sistema europeo de contas estatais e rexionais (SEC2010).
Dous. Para os efectos de garantir a exactitude e coordinación da información económico-financeira subministrada pola Administración xeral e os organismos autónomos, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma verificará mediante técnicas de auditoría que os datos e a información con transcendencia económica proporcionados polos órganos xestores como soporte da información contable reflictan razoablemente as operacións derivadas da súa actividade. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma establecerá o procedemento, o alcance e a periodicidade das actuacións que se deban desenvolver.
As auditorías das contas anuais das axencias públicas autonómicas e dos consorcios adscritos á Comunidade Autónoma realizaraas a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de conformidade co procedemento previsto no título V do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro.
Para a execución das auditorías de contas anuais, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá, en caso de insuficiencia de medios propios dispoñibles, solicitar a colaboración de empresas privadas de auditoría, que deberán axustarse ás normas e instrucións que determine aquela. A contratación da colaboración nos traballos de auditoría de contas anuais das axencias e dos consorcios que en cada caso se sinale realizaraa a Consellería de Facenda.
Toda contratación de empresas privadas de auditoría, no ámbito sinalado anteriormente, deberá ir precedida, con carácter anual, dunha orde por parte da Consellería de Facenda, na cal se especificará a insuficiencia dos servizos da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma que xustifique a dita contratación.
Os auditores serán contratados por un prazo máximo de dous anos, prorrogable por outros dous, e non poderán superarse os oito anos de realización de traballos sobre unha mesma entidade a través de contratacións sucesivas, incluídas as súas correspondentes prórrogas, nin poderán para os devanditos efectos ser contratados para a realización de traballos sobre unha mesma entidade ata que transcorran dous anos desde a finalización do período de oito anos antes referido.
As sociedades de auditoría ou os auditores de contas individuais concorrentes en relación con cada traballo para adxudicar non poderán ser contratados cando, no ano anterior a aquel en que van desenvolver o seu traballo ou nese mesmo ano, realizasen ou realicen outros traballos para a entidade, sobre áreas ou materias respecto das cales deba pronunciarse o auditor no seu informe.
No exercicio das súas funcións de control, a Intervención Xeral da Comunidade Autónoma poderá acceder aos papeis de traballo que servisen de base aos informes de auditoría de contas do sector público da Comunidade Autónoma realizados por auditores privados.
Disposición transitoria primeira. Adecuación das entidades públicas instrumentais
O disposto nesta lei para as entidades incluídas no punto Cinco da disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, aplicarase ás axencias públicas autonómicas que resulten da adaptación das súas normas estatutarias de organización e funcionamento.
Disposición transitoria segunda. Dotación do fondo de continxencia
A dotación do fondo de continxencia de execución orzamentaria a que se refire o artigo 55 bis do Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, realizarase gradualmente durante o período de consolidación orzamentaria. Para o ano 2019, a dotación será de 39.042.625 euros e poderá empregarse para financiar os axustes no capítulo I do Servizo Galego de Saúde, así como o previsto na disposición adicional décimo sétima desta lei.
Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da lei
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.
Disposición derradeira segunda. Vixencia
As disposicións desta lei terán vixencia exclusiva para o ano 2019, agás a disposición adicional décimo oitava, que terá carácter permanente.
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2019.
Santiago de Compostela, vinte e seis de decembro de dous mil dezaoito
Alberto Núñez Feijóo
Presidente
ANEXO I
Artigo 3.Un
Entidades públicas empresariais
Explotación
Capital
Portos de Galicia
14.964
14.594
Augas de Galicia
32.409
58.932
Total
47.373
73.526
(Miles de euros)
Artigo 3.Dous
Consorcios autonómicos
Explotación
Capital
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
3.647
1.935
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar
78.375
4.764
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
1.281
22
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
5.503
10
Consorcio Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
572
51
Consorcio para a xestión e explotación da rede básica de abastecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela
400

Consorcio Casco Vello de Vigo
458
452
Consorcio Local dos Peares
71
4
Total
90.307
7.238
(Miles de euros)
Artigo 3.Tres
Sociedades mercantís públicas autonómicas
Explotación
Capital
Redes de Telecomunicación Galegas, S.A.
9.079
455
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
6.235
2.869
Sodiga Galicia, Sociedade de Capital Risco, S.A.
865

Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades Capital Risco, S.A.
2.129
25
Galicia Calidade, S.A.
747
6
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
1.921
30
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
5.276
1.440
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
20.043
5
Xenética Fontao, S.A.
3.886
276
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
15.616
1.320
Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.
101.723
16.492
Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
25.320

Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
99.305
9.860
Total
292.146
32.778
(Miles de euros)
Artigo 3.Catro
Fundacións do sector público autonómico
Explotación
Capital
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
1.210
128
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia
7.367
6.963
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061
53.878

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
4.368
175
Fundación Galicia Europa
821
5
Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
1.073
5
Fundación Semana Verde de Galicia
1.962

Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño
679
1
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia
1.973
750
Fundación Exposicións e Congresos da Estrada
205

Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
519
320
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
1.430
102
Instituto Feiral da Coruña
443

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
2.455
346
Fundación Rof Codina
1.732
25
Fundación Deporte Galego
3.775
20
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar
4.091

Fundación Galega Formación para o Traballo
487
11
Fundación Camilo José Cela
290

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
207
2
Total
88.964
8.851
(Miles de euros)
ANEXO II
Artigo 3.Cinco
Entidades públicas empresariais
Subvencións
de explotación
Subvencións
de capital
Portos de Galicia
414
9.741
Augas de Galicia
1
29.642
Total
415
39.383
(Miles de euros)

Sociedades mercantís públicas autonómicas
Subvencións
de explotación
Subvencións
de capital
Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.
0
22.013
Galicia Calidade, S.A.
400
220
Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
628
900
Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, S.A.
3.110
1.440
Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.
0
7.500
Xenética Fontao, S.A.
150
0
Galaria Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
15.031
0
Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
105
0
Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.
12
250
Total
19.436
32.323
(Miles de euros)
ANEXO III
Artigo 5.e)
Distribución de taxas e prezos (euros)
Seccións
Taxas
Prezos
Total
Presidencia da Xunta de Galicia
35.500

35.500
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
2.500.495
73.964
2.574.459
Consellería de Facenda (Selección de persoal)
315.038

315.038
Consellería de Facenda (Outras)
19.600

19.600
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
3.733.590
241.500
3.975.090
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
1.969.050

1.969.050
Consellería de Economía, Emprego e Industria
3.388.500
1.750.000
5.138.500
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Selección de persoal)
421.744

421.744
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional (Outros)
1.808.210
7.925.000
9.733.210
Consellería de Cultura e Turismo
60.250
90.800
151.050
Consellería de Sanidade
2.446.320

2.446.320
Consellería de Política Social
310.798
16.624.550
16.935.348
Consellería do Medio Rural (Produtos e aproveitamentos forestais)

1.000.000
1.000.000
Consellería do Medio Rural (Outros)
1.675.280
158.500
1.833.780
Consellería do Mar
1.210.250
203.000
1.413.250
Total
19.894.625
28.067.314
47.961.939
ANEXO IV
Artigo 55
Conforme o disposto nese artigo, os importes anuais e a desagregación dos módulos económicos por unidade escolar nos centros concertados dos distintos niveis e modalidades educativas quedan establecidos con efectos do 1 de xaneiro, e ata o 31 de decembro de 2019, do seguinte xeito:
• Educación infantil:
(Ratio profesor/a/unidade: 1,08:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
32.386,57
Gastos variables
4.187,67
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
6.295,54
Outros gastos
6.293,10
Importe total anual
49.162,88
• Educación primaria:
Centros de ata seis unidades de primaria
(Ratio profesor/a/unidade: 1,40:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
41.982,59
Gastos variables
5.428,46
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
8.160,89
Outros gastos
6.293,10
Importe total anual
61.865,04
Centros de máis de seis unidades de primaria
(Ratio profesor/a/unidade: 1,36:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
40.783,10
Gastos variables
5.273,36
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
7.927,72
Outros gastos
6.293,10
Importe total anual
60.277,28
• Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):
I. Educación básica primaria:
(Ratio profesor/a/unidade: 1,12:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
33.586,09
Gastos variables
4.342,77
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
6.528,68
Outros gastos
6.709,27
Importe total anual
51.166,81

Persoal complementario (logopedistas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:
Psíquicos
20.745,41
Autistas ou problemas graves de personalidade
23.957,51
Auditivos
19.302,78
Plurideficientes
23.957,51
II. Programas de formación para a transición á vida adulta:
(Ratio profesor/a/unidade: 2:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
59.975,12
Gastos variables
5.087,57
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
11.658,38
Outros gastos
9.442,52
Importe total anual
86.163,59

Persoal complementario (logopedistas, fisioterapeutas, axudantes técnicos educativos, psicólogo/a-pedagogo/a, traballador/a social, mestre/a especialidade de Audición e Linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias:
Psíquicos
33.122,91
Autistas ou problemas graves de personalidade
36.832,25
Auditivos
25.663,68
Plurideficientes
36.832,25
• Educación secundaria obrigatoria:
I. Primeiro e segundo cursos:
Centros de ata catro unidades de ESO
(Ratio profesor/a/unidade: 1,56:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
54.934,84
Gastos variables
10.020,75
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)
11.973,91
Outros gastos
8.165,66
Importe total anual
85.095,16
Centros de máis de catro unidades de ESO
(Ratio profesor/a/unidade: 1,52:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
53.526,25
Gastos variables
9.763,83
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais (*)
11.666,91
Outros gastos
8.165,66
Importe total anual
83.122,65
II. Terceiro e cuarto cursos:
Centros de ata catro unidades de ESO
(Ratio profesor/a/unidade: 1,84:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
64.794,94
Gastos variables
11.819,34
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
10.957,55
Outros gastos
9.007,47
Importe total anual
96.579,30
Centros de máis de catro unidades de ESO
(Ratio profesor/a/unidade: 1,66:1)
Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
58.456,31
Gastos variables
10.663,13
Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
9.885,60
Outros gastos
9.007,47
Importe total anual
88.012,51
• Ciclos formativos:
(Ratio profesor/a/unidade grao medio: 1,52:1)
(Ratio profesor/a/unidade grao superior: 1,52:1)
I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:
Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso
52.252,76
Segundo curso
0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso
52.252,76
Segundo curso
52.252,76

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso
52.252,76
Segundo curso
0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso
52.252,76
Segundo curso
52.252,76
II. Gastos variables:
Grupo 1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso
6.703,31
Segundo curso
0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:

Primeiro curso
6.703,31
Segundo curso
6.703,31
Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:

Primeiro curso
7.214,92
Segundo curso
0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:

Primeiro curso
7.214,92
Segundo curso
7.214,92
III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais:
Ciclos formativos de grao medio
9.051,89
Ciclos formativos de grao superior
9.051,89
IV. Outros gastos:
Grupo 1. Ciclos formativos de:

Animación turística

Condución de actividades físico-deportivas no medio natural

Estética persoal decorativa

Hixiene bucodental

Química ambiental

Primeiro curso
10.603,43
Segundo curso
2.467,89

Grupo 2. Ciclos formativos de:

Coidados auxiliares de enfermaría

Comercio

Curtidos

Documentación sanitaria

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns

Laboratorio de imaxe

Laboratorio

Mergullo a media profundidade

Muiñaría e industrias cerealistas

Procesos de ennobrecemento téxtil

Secretariado

Servizos ao consumidor

Xestión comercial e márketing

Primeiro curso
12.881,28
Segundo curso
2.467,89
Grupo 3. Ciclos formativos de:

Industrias de proceso de pasta e papel

Operacións de ennobrecemento téxtil

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos

Operacións de transformación de plásticos e caucho

Plástico e caucho

Transformación de madeira e cortiza

Primeiro curso
15.320,78
Segundo curso
2.467,89

Grupo 4. Ciclos formativos de:

Calzado e marroquinaría

Encadernados e manipulados de papel e cartón

Fabricación e transformación de produtos de vidro

Fundición

Impresión en artes gráficas

Operacións de fabricación de vidro e transformados

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calada

Procesos téxtiles de teceduría de punto

Produción de fiadura e teceduría de calada

Produción de tecidos de punto

Tratamentos superficiais e térmicos

Primeiro curso
17.717,64
Segundo curso
2.467,89

Grupo 5. Ciclos formativos de:

Animación sociocultural

Asesoría de imaxe persoal

Integración social (plan vello)

Radioterapia

Realización e plans de obra

Primeiro curso
10.603,43
Segundo curso
3.990,86

Grupo 6. Ciclos formativos de:

Aceite de oliva e viños

Actividades comerciais

Administración de aplicacións multiplataforma

Administración de sistemas informáticos en rede

Administración de sistemas informáticos

Administración e finanzas

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

Anatomía patolóxica e citoloxía

Animación sociocultural e turística

Aproveitamento e conservación do medio natural

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

Asistencia á dirección

Atención a persoas en situación de dependencia

Atención sociosanitaria

Audioloxía protésica

Axencias de viaxes e xestión de eventos

Calzado e complementos de moda

Caracterización e maquillaxe profesional

Caracterización

Comercio internacional

Condución de vehículos de transporte por estrada

Construción

Coordinación de emerxencias e protección civil

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Desenvolvemento de aplicacións web

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas

Deseño e produción de calzado e complementos

Deseño técnico en téxtil e pel

Dietética

Dirección de cociña

Dirección de servizos de restauración

Documentación e administración sanitarias

Educación infantil

Elaboración de produtos alimenticios

Electromedicina clínica

Emerxencias e protección civil

Emerxencias sanitarias

Estética e beleza

Estética integral e benestar

Estética

Estilismo e dirección de perrucaría

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

Fabricación e ennobrecemento de produtos téxtiles

Farmacia e parafarmacia

Gandaría e asistencia en sanidade animal

Guía de información e asistencia turísticas

Hixiene bucodental

Imaxe para o diagnóstico e a medicina nuclear

Imaxe para o diagnóstico

Integración social

Interpretación da lingua de signos

Laboratorio de diagnóstico clínico e biomédico

Laboratorio de diagnóstico clínico

Laboratorios de análises e de control de calidade

Márketing e publicidade

Mediación comunicativa

Navegación e pesca do litoral

Navegación, pesca e transporte marítimo

Obras de albanelaría

Obras de formigón

Operación e mantemento de maquinaria de construción

Operacións de laboratorio

Óptica de anteollaría

Organización e control de obras de construción

Ortoprotésica

Ortopróteses e produtos de apoio

Paisaxismo e medio rural

Panadaría, repostaría e confeitaría

Perrucaría estética e capilar

Perrucaría

Pesca e transporte marítimo

Planta química

Prevención de riscos profesionais

Produción de audiovisuais e espectáculos

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos

Promoción de igualdade de xénero

Proxectos de edificación

Proxectos de obra civil

Química industrial

Radiodiagnóstico e densiometría

Saúde ambiental

Servizos en restauración

Traballos forestais e de conservación do medio natural

Transporte e loxística

Transporte marítimo e pesca de altura

Vestiario á medida e de espectáculos

Xardinaría e floraría

Xestión administrativa

Xestión de aloxamentos turísticos

Xestión de vendas e espazos comerciais

Xestión do transporte

Xestión e organización de empresas agropecuarias

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos

Xestión forestal e do medio natural

Primeiro curso
9.554,79
Segundo curso
11.531,60

Grupo 7. Ciclos formativos de:

Acabados de construción

Automatización e robótica industrial

Centrais eléctricas

Cociña e gastronomía

Confección e moda

Desenvolvemento de produtos electrónicos

Educación e control ambiental

Enerxías renovables

Equipos electrónicos de consumo

Instalacións de telecomunicacións

Instalacións eléctricas e automáticas

Mantemento de aviónica

Mantemento e control da maquinaria de buques e embarcacións

Mantemento electrónico

Obras de interior, decoración e rehabilitación

Operación, control e mantemento da maquinaria e das instalacións do buque

Operacións subacuáticas e hiperbáricas

Organización e mantemento da maquinaria de buques e embarcacións

Patronaxe e moda

Produción agroecolóxica

Produción agropecuaria

Próteses dentais

Sistemas de regulación e control automáticos

Sistemas electrotécnicos e automatizados

Sistemas microinformáticos e redes

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque

Primeiro curso
11.756,14
Segundo curso
13.411,92

Grupo 8. Ciclos formativos de:

Acondicionamento físico

Actividades ecuestres

Animación de actividades físicas e deportivas

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

Artista falleiro e construción de escenografías

Automoción

Carpintaría e moble

Carrozaría

Conformado por moldeo de metais e polímeros

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e fluídos

Deseño e amoblamento

Deseño e edición de publicacións impresas e multimedia

Deseño e produción editorial

Deseño e xestión da produción gráfica

Deseño en fabricación mecánica

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Electromecánica de maquinaria

Electromecánica de vehículos automóbiles

Ensinanza e animación sociodeportiva

Escavacións e sondaxes

Fabricación á medida e instalación de madeira e moble

Guía no medio natural e tempo libre

Iluminación, captación e tratamento da imaxe

Imaxe

Instalación e amoblamento

Instalacións de produción de calor

Instalacións frigoríficas e de climatización

Mantemento aeromecánico

Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Pedra natural

Produción de madeira e moble

Produción en industrias de artes gráficas

Produción por fundición e pulvimetalurxia

Programación da produción en fabricación mecánica

Programación da produción en moldeo de metais e polímeros

Realización de audiovisuais e espectáculos

Realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos

Redes e estacións de tratamento de augas

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Son en audiovisuais e espectáculos

Son

Vídeo, disc jockey e son

Xestión de augas

Primeiro curso
13.818,29
Segundo curso
15.325,51
Grupo 9. Ciclos formativos de:

Acuicultura

Construcións metálicas

Cultivos acuícolas

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos

Fabricación de produtos cerámicos

Impresión gráfica

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas

Mantemento de equipo industrial

Mantemento de material rodante ferroviario

Mantemento electromecánico

Mantemento ferroviario

Mecanizado

Mecatrónica industrial

Postimpresión e acabados gráficos

Preimpresión dixital

Preimpresión en artes gráficas

Procesos de calidade na industria alimentaria

Produción acuícola

Soldadura e caldeiraría

Vitivinicultura

Xoiaría

Primeiro curso
15.975,88
Segundo curso
17.127,22
• Formación profesional básica:
(Ratio profesor/a/unidade: 1,44:1)
I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais
49.502,62
II. Gastos variables
6.350,51
III. Complemento retributivo da Comunidade Autónoma, incluídas cargas sociais
8.642,32
IV. Outros gastos (primeiro e segundo cursos):

Acceso e conservación de instalacións deportivas
8.969,42
Actividades agropecuarias
10.077,48
Actividades de panadaría e pastelaría
10.077,48
Actividades domésticas e limpeza de edificios
10.077,48
Actividades pesqueiras
12.426,49
Agroxardinaría e composicións florais
10.077,48
Aloxamento e lavandaría
9.450,85
Aproveitamentos forestais
10.077,48
Arranxo e reparación de artigos téxtiles e de pel
8.969,42
Artes gráficas
11.601,49
Carpintaría e moble
10.941,75
Cociña e restauración
10.077,48
Electricidade e electrónica
10.077,48
Fabricación de elementos metálicos
10.941,75
Fabricación e montaxe
12.426,49
Industrias alimentarias
8.969,42
Informática de oficinas
11.330,75
Informática e comunicacións
11.330,75
Instalacións electrotécnicas e mecánicas
10.077,48
Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo
10.941,75
Mantemento de vehículos
10.941,75
Mantemento de vivendas
10.077,48
Perrucaría e estética
8.969,42
Reforma e mantemento de edificios
10.077,48
Servizos administrativos
9.494,02
Servizos comerciais
9.494,02
Tapizaría e cortinaxe
8.969,42
Vidraría e olaría
12.426,49
(*) O importe do complemento retributivo da Comunidade Autónoma do profesorado licenciado de primeiro e segundo cursos de educación secundaria obrigatoria axustarase, de xeito que a suma do salario, complemento de equiparación de licenciados e CRCA sexa igual ao salario e CRCA do profesorado de terceiro e cuarto de ESO.
ANEXO V
Artigo 56
Créditos asignados ás corporacións locais
12
Administración xeral
504.088
13
Xustiza
815.908
14
Administración local
12.516.773
15
Normalización lingüística
245.000
21
Protección civil e seguridade
300.000
31
Acción social e promoción social
99.633.481
32
Promoción do emprego e institucións do mercado de traballo
53.718.354
41
Sanidade
4.917.621
42
Educación
846.639
43
Cultura
4.364.499
44
Deportes
1.100.000
45
Vivenda
3.050.000
51
Infraestruturas
6.400.000
52
Ordenación do territorio
5.543.900
54
Actuacións ambientais
3.642.700
55
Actuacións e valoración do medio rural
18.532.445
57
Sociedade da información e do coñecemento
802.775
71
Dinamización económica do medio rural
21.545.177
73
Industria, enerxía e minaría
6.732.871
75
Comercio
1.730.000
76
Turismo
9.734.302
81
Transferencias a entidades locais
133.690.215

Total
390.366.748
ANEXO VI
Artigo 57, coeficientes do fondo base
Concello
Coeficiente

Concello
Coeficiente
Abadín
0,2067100

Cabana de Bergantiños
0,2383138
Abegondo
0,2479098

Cabanas
0,1517693
Agolada
0,2207326

Caldas de Reis
0,3230698
Alfoz
0,1469580

Calvos de Randín
0,1331193
Allariz
0,2919105

Camariñas
0,2218404
Ames
0,7217843

Cambados
0,4482263
Amoeiro
0,1426595

Cambre
0,6719665
Antas de Ulla
0,1606026

Campo Lameiro
0,1229686
Aranga
0,1629145

Cangas
0,6634023
Arbo
0,1957850

Cañiza (A)
0,2508672
Ares
0,2114099

Capela (A)
0,1257712
Arnoia (A)
0,1310605

Carballeda de Avia
0,1288474
Arteixo
0,8392101

Carballeda de Valdeorras
0,2004554
Arzúa
0,2792102

Carballedo
0,1919363
Avión
0,1853746

Carballiño (O)
0,4213130
Baiona
0,3736793

Carballo
1,0189948
Baleira
0,1686745

Cariño
0,1979143
Baltar
0,1301123

Carnota
0,2179250
Bande
0,1694552

Carral
0,2350158
Baña (A)
0,2529409

Cartelle
0,2028462
Baños de Molgas
0,1590171

Castrelo de Miño
0,1507406
Baralla
0,1922172

Castrelo do Val
0,1423348
Barbadás
0,2828940

Castro Caldelas
0,1581306
Barco de Valdeorras (O)
0,4301403

Castro de Rei
0,2526847
Barreiros
0,1684317

Castroverde
0,2111839
Barro
0,1506496

Catoira
0,1627668
Beade
0,0786331

Cedeira
0,2937099
Beariz
0,1252191

Cee
0,2849336
Becerreá
0,2118851

Celanova
0,2824090
Begonte
0,1901471

Cenlle
0,1205109
Bergondo
0,2648589

Cerceda
0,2839626
Betanzos
0,3707458

Cerdedo-Cotobade
0,3932569
Blancos (Os)
0,1139576

Cerdido
0,1217594
Boborás
0,2002334

Cervantes
0,2205991
Boimorto
0,1754150

Cervo
0,1849849
Boiro
0,6212726

Chandrexa de Queixa
0,1597812
Bola (A)
0,1312506

Chantada
0,3446127
Bolo (O)
0,1406423

Coirós
0,1277721
Boqueixón
0,1991911

Coles
0,1710474
Bóveda
0,1631081

Corcubión
0,1055991
Brión
0,3149912

Corgo (O)
0,2202468
Bueu
0,3480399

Coristanco
0,3444762
Burela
0,2791427

Cortegada
0,1236633
Coruña (A)
5,7223532

Lobeira
0,1288513
Cospeito
0,2266415

Lobios
0,1865623
Covelo
0,1836211

Lourenzá
0,1376373
Crecente
0,1518362

Lousame
0,1987286
Cualedro
0,1536004

Lugo
2,5333955
Culleredo
0,7511051

Maceda
0,1907220
Cuntis
0,2313623

Malpica de Bergantiños
0,2395000
Curtis
0,2110332

Manzaneda
0,1534856
Dodro
0,1478049

Mañón
0,1393901
Dozón
0,1461331

Marín
0,6390407
Dumbría
0,2163445

Maside
0,1783268
Entrimo
0,1343366

Mazaricos
0,2667398
Esgos
0,1264033

Meaño
0,2107086
Estrada (A)
0,9562726

Meira
0,1250533
Fene
0,4883731

Meis
0,1878341
Ferrol
1,4033745

Melide
0,3006759
Fisterra
0,1932941

Melón
0,1342874
Folgoso do Courel
0,1775662

Merca (A)
0,1512802
Fonsagrada (A)
0,3394342

Mesía
0,1744095
Forcarei
0,2473005

Mezquita (A)
0,1360767
Fornelos de Montes
0,1459411

Miño
0,2151889
Foz
0,3709426

Moaña
0,4842483
Frades
0,1727013

Moeche
0,1231947
Friol
0,2882335

Mondariz
0,2156130
Gomesende
0,1079040

Mondariz-Balneario
0,0796895
Gondomar
0,3970006

Mondoñedo
0,2125114
Grove (O)
0,3569587

Monfero
0,1813243
Guarda (A)
0,2949532

Monforte de Lemos
0,6520722
Gudiña (A)
0,1633406

Montederramo
0,1569510
Guitiriz
0,3119907

Monterrei
0,1783445
Guntín
0,1943199

Monterroso
0,2084054
Illa de Arousa
0,1693188

Moraña
0,1916877
Incio (O)
0,1833191

Mos
0,4022970
Irixo (O)
0,2078820

Mugardos
0,1947774
Irixoa
0,1396301

Muíños
0,1680190
Lalín
0,9982437

Muras
0,1772240
Lama (A)
0,1983302

Muros
0,3453491
Láncara
0,1758728

Muxía
0,2706001
Laracha (A)
0,4560195

Narón
0,9974763
Larouco
0,0845254

Navia de Suarna
0,2212575
Laxe
0,1581089

Neda
0,2321002
Laza
0,1930750

Negreira
0,2813109
Leiro
0,1383458

Negueira de Muñiz
0,1197787
Neves (As)
0,2542056

Pontenova (A)
0,1822977
Nigrán
0,5058670

Pontes de García Rodríguez (As)
0,4372170
Nogais (As)
0,1356073

Pontevedra
1,8681825
Nogueira de Ramuín
0,1630665

Porqueira
0,1116060
Noia
0,4612592

Porriño (O)
0,4597799
Oia
0,1657653

Portas
0,1305640
Oímbra
0,1379582

Porto do Son
0,3665155
Oleiros
0,9481761

Portomarín
0,1577170
Ordes
0,4395715

Punxín
0,1010716
Oroso
0,2453703

Quintela de Leirado
0,0993316
Ortigueira
0,4264662

Quiroga
0,2921735
Ourense
2,3097628

Rábade
0,1055933
Ourol
0,1769400

Rairiz de Veiga
0,1471563
Outeiro de Rei
0,2399189

Ramirás
0,1624678
Outes
0,2940857

Redondela
0,7225794
Oza-Cesuras
0,3195057

Rianxo
0,4083984
Paderne
0,1487551

Ribadavia
0,2011900
Paderne de Allariz
0,1371535

Ribadeo
0,3782688
Padrenda
0,1513969

Ribadumia
0,1766549
Padrón
0,3296071

Ribas de Sil
0,1254150
Palas de Rei
0,2459084

Ribeira
0,7736127
Pantón
0,2128593

Ribeira de Piquín
0,1232201
Parada de Sil
0,1172362

Riós
0,1745836
Paradela
0,1531719

Riotorto
0,1293748
Páramo (O)
0,1358236

Rodeiro
0,2182113
Pastoriza (A)
0,2194690

Rois
0,2334656
Pazos de Borbén
0,1428540

Rosal (O)
0,2516182
Pedrafita do Cebreiro
0,1410910

Rúa (A)
0,1860883
Pereiro de Aguiar (O)
0,2566432

Rubiá
0,1480093
Peroxa (A)
0,1567819

Sada
0,5214888
Petín
0,1003707

Salceda de Caselas
0,2820813
Pino (O)
0,2582749

Salvaterra de Miño
0,3643964
Piñor
0,1451013

Samos
0,1684774
Pobra de Trives (A)
0,1629020

San Amaro
0,1293733
Pobra do Brollón (A)
0,1865164

San Cibrao das Viñas
0,1953176
Pobra do Caramiñal (A)
0,3261184

San Cristovo de Cea
0,1943198
Poio
0,4483062

San Sadurniño
0,1788866
Pol
0,1541515

San Xoán de Río
0,1338677
Ponte Caldelas
0,2526736

Sandiás
0,1283188
Ponteareas
0,6334176

Santa Comba
0,4360316
Ponteceso
0,2787591

Santiago de Compostela
3,1499361
Pontecesures
0,1277450

Santiso
0,1255453
Pontedeume
0,2807872

Sanxenxo
0,6310835
Pontedeva
0,0820633

Sarreaus
0,1405659
Sarria
0,4774302

Verea
0,1514325
Saviñao (O)
0,2543443

Verín
0,4558821
Silleda
0,3386039

Viana do Bolo
0,2706319
Sober
0,1822770

Vicedo (O)
0,1482499
Sobrado
0,1592228

Vigo
5,5167858
Somozas (As)
0,1481358

Vila de Cruces
0,3158629
Soutomaior
0,2145708

Vilaboa
0,1987554
Taboada
0,2127435

Vilagarcía de Arousa
1,0356627
Taboadela
0,1331254

Vilalba
0,8180374
Teixeira (A)
0,0940781

Vilamarín
0,1412373
Teo
0,5681940

Vilamartín de Valdeorras
0,1403873
Toén
0,1459673

Vilanova de Arousa
0,2946715
Tomiño
0,4233385

Vilar de Barrio
0,1546345
Toques
0,1333309

Vilar de Santos
0,0957600
Tordoia
0,2273073

Vilardevós
0,1824825
Touro
0,2510451

Vilariño de Conso
0,1573604
Trabada
0,1389962

Vilarmaior
0,1144978
Trasmiras
0,1311433

Vilasantar
0,1344608
Trazo
0,2010742

Vimianzo
0,3596027
Triacastela
0,1181743

Viveiro
0,4734862
Tui
0,4561952

Xermade
0,1864818
Val do Dubra
0,1944456

Xinzo de Limia
0,3506220
Valadouro (O)
0,1725363

Xove
0,2105751
Valdoviño
0,2572379

Xunqueira de Ambía
0,1506371
Valga
0,2063086

Xunqueira de Espadanedo
0,1042797
Vedra
0,2422174

Zas
0,2614845
Veiga (A)
0,2162933

Total
100,00
ANEXO VII
Artigo 58
CONVENIOS E SUBVENCIÓNS CON ENTIDADES LOCAIS
121A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE ADMINISTRACIÓN XERAL
146.200

05.21.121A.760.0
PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO DOS ENTES LOCAIS
146.200
122B-FORMACIÓN E PERFECCIONAMENTO DO PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
357.888

05.80.122B.460.1
SUBVENCIÓNS A CORPORACIÓNS LOCAIS PARA FORMACIÓN
357.888
131A-ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
815.908

05.22.131A.461.0
SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS XULGADOS DE PAZ
565.908

05.22.131A.461.1
AXUDAS A CORPORACIÓNS LOCAIS. SECRETARÍAS XULGADOS DE PAZ
250.000
141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL
12.516.773

05.23.141A.460.0
AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
70.000

05.23.141A.460.1
SUBVENCIÓNS A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL E ENTIDADES LOCAIS MENORES
101.600

05.23.141A.461.0
ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE
3.782.587

05.23.141A.461.1
FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. CONVENIOS GRUPOS EMERXENCIA
1.030.000

05.23.141A.760.2
CREACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE SERVIZOS LOCAIS BÁSICOS
2.999.999

05.23.141A.761.0
ACTUACIÓNS GLOBAIS DESTINADAS Á CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN E RESTAURACIÓN DO MEDIO AMBIENTE
3.932.587

05.23.141A.761.1
OUTRAS ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE
600.000
151A-FOMENTO DA LINGUA GALEGA
245.000

11.40.151A.460.0
TRANSFERENCIAS CORRENTES A CORPORACIÓNS LOCAIS
245.000
212A-PROTECCIÓN CIVIL E SEGURIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
300.000

05.25.212A.460.1
SUBVENCIÓNS Á FEGAMP PARA FUNCIONAMENTO DOS GRUMIR
300.000
312A-PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
36.000

13.03.312A.460.0
AXUDAS EXTRAORDINARIAS E DE INCLUSIÓN. PLAN SOCIAL CONTRA A DESIGUALDADE ECONÓMICA
36.000
312B-PROGRAMAS DE PRESTACIÓNS ÁS FAMILIAS E Á INFANCIA
712.000

13.02.312B.760.0
ACTUACIÓNS EN CENTROS DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA 0-3 E CASAS NIÑO
712.000
312C-SERVIZOS SOCIAIS RELATIVOS ÁS MIGRACIÓNS
497.037

13.03.312C.460.0
ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
497.037
312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA
75.159.595

13.04.312D.460.0
PROGRAMA DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA
75.159.595
312E-PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL E PREVENCIÓN DA DEPENDENCIA PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E AS PERSOAS MAIORES
2.279.520

13.04.312E.460.0
TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS
645.567

13.04.312E.460.1
FSE PO 2014-2020. SERVIZOS E RECURSOS DA REDE GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ
1.633.953
312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIEDADE
175.000

13.05.312F.460.0
ACTUACIÓNS DE FOMENTO DO VOLUNTARIADO
175.000
312G-APOIO Á CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E PERSOAL E OUTROS SERVIZOS DE PROTECCIÓN SOCIAL
870.525

05.11.312G.460.1
RECURSOS E PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE
870.525
313A-SERVIZOS Á XUVENTUDE
951.627

13.05.313A.460.0
FOMENTO DE ACTUACIÓNS VINCULADAS Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS E HABILIDADES POLA MOCIDADE GALEGA
601.627

13.05.313A.460.0
PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINADA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL
350.000
313B-ACCIÓNS PARA A IGUALDADE, PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA MULLER
3.426.550

05.11.313B.460.0
ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA PARA DESENVOLVER POLAS ENTIDADES LOCAIS
3.426.550
313C-SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS
14.493.627

13.03.313C.460.0
SERVIZOS SOCIOCOMUNITARIOS
663.112

13.03.313C.460.0
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á PRIMEIRA INFANCIA PARA A CONCILIACIÓN
929.280

13.03.313C.460.1
ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
467.452

13.03.313C.460.1
PLAN DESENVOLVEMENTO XITANO
28.412

13.03.313C.460.2
ACCIÓNS ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
968.962

13.03.313C.460.2
PLAN CONCERTADO DE PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS
10.999.909

13.03.313C.760.0
INVESTIMENTOS PARA A ADECUACIÓN DOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL. ESTRATEXIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020
436.500
313D-PROTECCIÓN E APOIO ÁS MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO
1.032.000

05.11.313D.460.0
DESENVOLVEMENTO DA LEI INTEGRAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO-CENTROS DE ACOLLIDA
232.000

05.11.313D.460.1
PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
800.000
322A-MELLORA E FOMENTO DA EMPREGABILIDADE
32.106.581

09.41.322A.460.1
ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD
568.500

09.41.322A.460.2
ESCOLAS OBRADOIRO, OBRADOIROS DE EMPREGO E UPD
20.310.000

09.41.322A.460.2
PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DE MOZOS MENORES-EIXE 1
3.453.081

09.41.322A.460.3
PROGRAMAS INTEGRADOS PARA O EMPREGO
5.075.000

09.41.322A.460.4
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E BUSCA DE EMPREGO
2.700.000
322C-PROMOCIÓN DO EMPREGO, DO EMPREGO AUTÓNOMO E DO MERCADO DE TRABALLO INCLUSIVO
18.398.398

09.40.322C.460.1
AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
2.200.000

09.40.322C.460.2
PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPREGADOS
1.500.000

09.40.322C.460.3
PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA
7.698.398

09.40.322C.460.5
FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)
7.000.000
323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DOS DESEMPREGADOS
3.043.375

09.41.323A.460.1
FORMACIÓN PRIORITARIA DOS DESEMPREGADOS
2.446.097

09.41.323A.460.1
FORMACIÓN PERSOAS DESEMPREGADAS. PARADOS DE LONGA DURACIÓN
597.278
324C-PROMOCIÓN DA ECONOMÍA SOCIAL
170.000

09.40.324C.460.0
REDE EUSUMO
110.000

09.40.324C.460.2
FOMENTO DO EMPREGO E CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
60.000
412B-ATENCIÓN PRIMARIA
200.000

12.80.412B.760.0
REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE DE TITULARIDADE MUNICIPAL
200.000
413A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DA SAÚDE PÚBLICA
4.717.621

12.02.413A.460.1
PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS
737.821

12.80.413A.460.0
CONVENIO COA FEGAMP PARA A ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS
3.979.800
423A-SERVIZOS E AXUDAS COMPLEMENTARIAS DO ENSINO
646.639

10.10.423A.460.0
TRANSPORTE E COMEDORES ESCOLARES
629.800

10.10.423A.460.1
CONVENIO CONCELLOS CPIS E SERVIZO LIMPEZA PROPIO
16.839
423B-PREVENCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR
200.000

10.20.423B.460.00
AXUDAS A ACTIVIDADES PARA A ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
200.000
432A-BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS
958.000

11.20.432A.760.0
ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN, XESTIÓN, ADQUISICIÓN E DIRECCIÓN DE ARQUIVOS
100.000

11.20.432A.760.1
LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA
350.000

11.20.432A.760.2
LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA
200.000

11.20.432A.760.3
ACTIVIDADES CULTURAIS E DE PROMOCIÓN DO LIBRO E DA LECTURA
198.000

11.20.432A.760.5
LOTES FUNDACIONAIS E ADQUISICIÓNS DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA
110.000
432B-FOMENTO DAS ACTIVIDADES CULTURAIS
3.306.499

11.20.432B.460.0
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL
50.000

11.20.432B.760.0
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL
2.753.499

11.20.432B.760.1
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E DIFUSIÓN CULTURAL
205.000

11.A1.432B.460.0
AXUDAS EN MATERIA CULTURAL
298.000
433A-PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL
100.000

11.30.433A.760.0
AXUDAS E CONVENIOS PARA A CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL
100.000
441A-PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE DEPORTIVA
1.100.000

04.40.441A.760.0
SUBVENCIÓNS PARA INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS
1.100.000
451A-FOMENTO DA REHABILITACIÓN E DA CALIDADE DA VIVENDA
1.900.000

07.83.451A.460.0
PROGRAMA REXURBE
100.000

07.83.451A.760.0
INFRAVIVENDA
200.000

07.83.451A.760.1
REHABILITACIÓN DAS ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES E OUTROS COLECTIVOS
1.600.000
451B-ACCESO Á VIVENDA
1.150.000

07.83.451B.760.0
FOMENTO DE VIVENDAS PARA PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE. PXE
400.000

07.83.451B.760.0
PROGRAMA DE FOMENTO DO PARQUE DE VIVENDAS EN ALUGUEIRO. PXE
750.000
512B-CONSTRUCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DE ESTRADAS
6.400.000

08.A1.512B.760.0
CONVENIOS CON CORPORACIÓNS LOCAIS
4.790.000

08.A1.512B.760.0
CONVENIO CO CONCELLO DE LOUSAME. VIAL TÁLLARA-PORTOBRAVO
450.000

08.A1.512B.760.0
CONVENIO CO CONCELLO DE VILALBA. MELLORA TRAVESÍA ANTIGA LU-126
660.000

08.A1.512B.760.0
CONVENIO CO CONCELLO DE CERDEDO-COTOBADE. VIAL CERDEDO-CAROI
500.000
521A-URBANISMO
5.543.900

07.04.521A.760.0
CONVENIO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE OURENSE PARA A REDACCIÓN DO PXOM DO CONCELLO
130.500

07.04.521A.760.0
AXUDAS PARA A REDACCIÓN DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO
3.093.498

07.04.521A.762.0
AXUDAS A CONCELLOS PARA ACTUACIÓNS EN CONTORNOS URBANOS-PLAN HURBE
2.319.902
541B-CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN VALOR DO MEDIO NATURAL
1.839.848

07.03.541B.460.0
AXUDAS Á PROTECCIÓN E PROMOCIÓN DO PATRIMONIO NATURAL
125.000

07.03.541B.760.0
EQUIPAMENTO CONSERVACIÓN DA NATUREZA
180.269

07.03.541B.760.0
AXUDAS NATURA 2000 E ESPAZOS NATURAIS
934.579

07.03.541B.760.0
CONSERVACIÓN E SENSIBILIZACIÓN VINCULADAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL
600.000
541D-CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS
1.286.570

07.02.541D.760.1
IMPULSO DA PREVENCIÓN E A RECICLAXE DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
1.286.570
541E-COÑECEMENTO DO MEDIO AMBIENTE E FOMENTO DA SUSTENTABILIDADE
516.282

07.02.541E.760.1
REDES DE OBSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE RISCOS E ANÁLISE SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO
113.414

07.81.541E.760.00
DESENVOLVEMENTO E XESTIÓN DA ESTRATEXIA DA PAISAXE GALEGA
402.868
551A-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NO MEDIO RURAL
1.360.000

14.04.551A.760.0
CONVENIO CON CONCELLOS EN MATERIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
1.360.000
551B-ACCIÓNS PREVENTIVAS E INFRAESTRUTURA FORESTAL
17.172.445

14.02.551B.760.0
CONVENIOS COS CONCELLOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS
10.172.445

14.02.551B.760.0
PREVENCIÓN DE DANOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES
7.000.000
571A-FOMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO
802.775

04.A1.571A.460.0
DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
782.775

04.A1.571A.760.0
PLAN PARA A XESTIÓN DIXITAL DO PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA
20.000
712A-FIXACIÓN DE POBOACIÓN NO MEDIO RURAL
21.346.237

14.A1.712A.760.0
IMPLEMENTACIÓNS DE OPERACIÓNS LEADER
4.128.737

14.A1.712A.760.0
MELLORA DE CAMIÑOS
16.000.000

14.A1.712A.760.0
ACTUACIÓNS SENLLEIRAS DE MELLORA DO PATRIMONIO RURAL
947.500

14.A1.712A.760.0
INFRAESTURURAS DE SERVIZOS Á POBOACIÓN RURAL
270.000
713B-ORDENACIÓN DAS PRODUCIÓNS FORESTAIS
180.940

14.02.713B.460.0
ESTABLECEMENTO E MANTEMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTAIS
72.376

14.02.713B.760.0
ESTABLECEMENTO E MANTEMENTO DE SISTEMAS AGROFORESTAIS
108.564
713E-BENESTAR ANIMAL E SANIDADE VEXETAL
18.000

14.03.713E.460.1
DEFENSA SANITARIA GANDEIRA
18.000
731A-DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE INDUSTRIA
12.424

09.10.731A.460.1
SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO A CORPORACIÓNS LOCAIS E INSTITUCIÓNS SEN FIN DE LUCRO
12.424
732A-REGULACIÓN E SOPORTE DA ACTIVIDADE INDUSTRIAL
5.795.347

09.20.732A.760.0
ORDE DE AXUDAS PARA A MELLORA DE INFRAESTRUTURAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DE TITULARIDADE MUNICIPAL
4.050.541

09.20.732A.760.1
CREACIÓN DE VIVEIROS INDUSTRIAIS DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
1.744.806
733A-EFICIENCIA ENERXÉTICA E ENERXÍAS RENOVABLES
825.000

09.A2.733A.760.5
AXUDAS A PROXECTOS DE BIOMASA – FEDER 2014-2020
775.000

09.A2.733A.760.8
AXUDAS A ENERXÍAS RENOVABLES DE XERACIÓN ELÉCTRICA-FEDER 2014-2020
50.000
734A-FOMENTO DA MINARÍA
100.100

09.20.734A.760.1
CONVENIOS COS CONCELLOS PARA VALORIZACIÓN DE RECURSOS
30.000

09.20.734A.760.2
CONVENIOS COS CONCELLOS PARA VALORIZACIÓN DE RECURSOS
70.100
751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN E PROMOCIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA
1.730.000

09.30.751A.761.3
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS
1.500.000

09.30.751A.761.5
PROMOCIÓN E COMERCIALIZACIÓN DA ARTESANÍA DE GALICIA
80.000

09.30.751A.761.6
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS MUNICIPAIS, REDE GALEGA DE MERCADOS E PRAZAS DE ABASTOS
150.000
761A-POTENCIACIÓN E PROMOCIÓN DO TURISMO
9.734.302

11.A2.761A.460.0
PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO
576.400

11.A2.761A.760.0
PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO
1.074.855

11.A2.761A.760.0
MELLORA E FOMENTO DO TURISMO NAS ZONAS RURAIS
3.466.667

11.A2.761A.760.0
AXUDAS PARA ACCIÓNS DE EMBELECEMENTO: GALICIA PARABÉNS
800.000

11.A2.761A.760.0
XACOBEO 2021
1.533.334

11.A2.761A.760.1
AXUDAS PARA FESTAS DE INTERESE TURÍSTICO E OUTRAS ACCIÓNS PROMOCIONAIS
1.108.046

11.A2.761A.760.3
PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DO TURISMO
1.175.000
811C-OUTROS SOPORTES FINANCEIROS ÁS ENTIDADES LOCAIS
4.945.862

23.01.811C.460.0
TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR OS GASTOS OCASIONADOS POLA CONDICIÓN DE CAPITALIDADE DA CIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
2.325.000

23.01.811C.460.1
TRANSFERENCIAS CORRENTES AO CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA
2.620.862

TOTAL
261.622.395

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *