Paga extraordinària GENERALITAT CATALUNYA

DECRET LLEI 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

[sc name=”secretario” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
El Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, habilita amb caràcter bàsic per a totes les administracions un increment retributiu fins a un màxim del 2,25% respecte de l’exercici 2018. Addicionalment a aquest increment retributiu, habilita un altre 0,25% d’increment retributiu, amb efectes d’1 de juliol de 2019, en cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants en 2018 assolís o superés el 2,5%. En cas que no se superi aquest percentatge de creixement, preveu la disminució proporcional de l’increment retributiu. D’altra banda, permet que s’autoritzi un increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial per a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre altres mesures.
La Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012 van autoritzar el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva. Aquesta autorització va ser expressament prorrogada per a l’exercici 2013 mitjançant l’article 9 del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els de 2013. En virtut d’aquesta habilitació, l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013, va disposar la reducció de les retribucions anuals del personal inclòs dins el seu àmbit d’aplicació en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, si escau, d’una paga addicional del complement específic o equivalent. L’Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, també va adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva adreçades al personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de justícia a Catalunya.
Aquests acords del Govern preveien expressament el caràcter temporal de les mesures retributives adoptades, per la qual cosa podien ser objecte de reversió en el moment que la situació econòmica i financera ho permetés. En aquest sentit, el Decret llei 9/2014, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal deixa sense efecte per al 2015 la reducció de les retribucions del personal per un import equivalent a una paga extraordinària, de forma que es restableixen les quanties vigents abans de les mesures.
D’altra banda, al llarg de l’any 2018 la situació de les finances de la Generalitat ha anat millorant successivament en relació amb l’any anterior. Les darreres dades de la IGAE mostren que fins el mes d’octubre el comptes de la Generalitat en termes SEC presenten un superàvit de 429 M€, superior a l’enregistrat el mes d’octubre de 2017.
Les dades provisionals del mes de novembre mostren que continua havent-hi un superàvit equivalent a un 0,14% del PIB. Amb aquests resultats es confirma que des del mes de juliol la Generalitat ha obtingut un resultat positiu en els seus comptes, fet que fa preveure que no hi ha un risc d’incompliment de l’objectiu de dèficit, que és del 0,4% del PIB. Aquest resultat fins el novembre es deu a un increment dels ingressos no financers del 3,4%, mentre que les despeses no financeres han tingut un augment més moderat, de l’1.
Pel 2018 s’estableix que la despesa computable a efectes de compliment de la regla de despesa no pot créixer per sobre del 2,4%. En aquest sentit, les dades disponibles mostren que tampoc existeix risc d’incompliment d’aquesta regla, ja que d’una banda les dades de la IGAE corresponents al mes d’octubre assenyalen un augment de la despesa computable del 1,5% i les dades provisionals de la despesa meritada sense interessos fins el mes de novembre presenten un augment del 2,1%.
Totes les dades financeres disponibles actualment, fan pensar que no existeixen circumstàncies que puguin posar en risc el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa i, per tant, es mantenen les previsions de dèficit del 0,4% del PIB, així com el compliment de la regla de despesa.
És en aquest marc econòmic i fiscal i fruit de la necessitat de donar resposta a les reiterades mocions i resolucions del Parlament de Catalunya, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat ha ratificat l’Acord d’11 de desembre de 2018, sobre el retorn de les quanties equivalents a les pagues extraordinàries que es van deixar de percebre en els exercicis 2013 i 2014, que preveu la recuperació del 10% de l’import que es va deixar de percebre en l’exercici 2013 durant el primer trimestre de l’any 2019.
Vist el que s’ha exposat, es considera que concorren les circumstàncies que fan imprescindible adoptar mesures extraordinàries i urgents per aplicar aquest increment retributiu i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013. D’una banda, s’ha valorat que és possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquest increment i que no és possible implementar aquesta mesura sense una disposició normativa amb rang legal i de caràcter urgent. D’altra banda, és voluntat del Govern de la Generalitat donar compliment immediat als acords amb la representació sindical i no demorar aquest increment retributiu per al col•lectiu de persones al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Atesa la necessitat extraordinària i urgent a què habilita la figura del Decret llei, en els termes que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
Vist que s’ha efectuat el tràmit de negociació sindical pertinent, a què fa referència l’article 37.1 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el text refós del qual va aprovar-se mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant TREBEP) i que les negociacions han conclòs amb els acords de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’11 de desembre de 2018 i de 8 de gener de 2019, i de la Mesa de Negociació del Personal al Servei de l’Administració de Justícia de 19 de desembre de 2018 i d’11 de gener de 2019;
En ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, del conseller d’Educació i de la consellera de Justícia, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1
Increment retributiu
1. Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquest article també és aplicable al personal a què fan referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 de març.
2. Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al règim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2,25% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes d’1 de gener de 2019, respecte els imports vigents a 31 de desembre de 2018.
Addicionalment, i amb efectes d’1 de juliol de 2019, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2018 s’incrementen, en funció del producte interior brut (PIB) a preus constants de 2018, en els percentatges següents:
Increment del 0,25%: PIB igual o superior a 2,5%.
Increment del 0,20%: PIB igual a 2,4%.
Increment del 0,15%: PIB igual a 2,3%.
Increment del 0,10%: PIB igual a 2,2%.
Increment del 0,05%: PIB igual a 2,1%.
3. La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2019 no pot experimentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat anterior, sens perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest article, respecte al corresponent per a l’exercici 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l’increment anual consolidat per a 2018.
4. Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retribucions variables en funció dels objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentatges expressats en l’apartat segon d’aquest article respecte dels imports màxims reconeguts el 2018.
Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte les fixades per al 2018.
A efectes de l’absorció dels complements personals transitoris, de l’increment general de retribucions només es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions complementàries.
5. S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,25% de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà en els àmbits de negociació respectius, que podrà preveure la implantació de plans i projectes de millora de la productivitat o eficiència, la revisió de complements específics, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres mesures.
6. El que estableix aquest article s’entén sens perjudici de les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles per al contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fixen, amb el compliment estricte de la normativa vigent.

Article 2
Recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013.
1. El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà, durant el primer trimestre de l’exercici 2019, el 10% de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.
2. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada i en concepte de recuperació dels imports que es van deixar de percebre de manera efectiva en aplicació dels acords GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici pressupostari 2013 i de l’Acord GOV/20/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses del personal al servei de l’Administració de justícia, per a l’exercici pressupostari 2013.
3. Les quantitats resultants seran objecte d’adequació, si escau, en els casos en què s’hagin percebut quantitats equivalents per aquest concepte en execució d’una sentència o d’altres resolucions judicials, o per altres circumstàncies.

Disposicions addicionals

Primera
Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats corresponents a despeses de personal, actualitzats d’acord amb la disposició addicional 23 i fixats a l’annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 2,25% en cadascun dels conceptes retributius amb efectes d’1 de gener de 2019.
Així mateix, amb efectes d’1 de juliol de 2019, els imports d’aquests mòduls s’incrementaran en el percentatge addicional que escaigui segons l’apartat 2 de l’article 1 d’aquest Decret llei i en un import equivalent al 0,25% addicional que estableix l’apartat 5 de l’article 1 d’aquest Decret llei, en els termes acordats per al personal funcionari docent no universitari del Departament d’Educació.

Segona
Amb efectes d’1 de gener de 2019, la quantia de les pensions a què fan referència els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 1,6% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. Les pensions i assignacions temporals atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, s’han d’actualitzar d’acord amb la seva normativa.

Disposicions finals

Primera
S’habilita el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè, en els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control d’aquest Decret llei.

Segona
S’habilita el Departament d’Educació perquè apliqui al personal del sector educatiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat una quantitat equivalent a tots els efectes a la que estableix aquest Decret llei per al personal funcionari docent no universitari.

Tercera
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei cooperin en el seu compliment i que els tribunals i autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 22 de gener de 2019

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Puigneró i Ferrer
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Josep Bargalló Valls
Conseller d’Educació

Esther Capella i Farré
Consellera de Justícia

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *