Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

LLEI 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d’estadística de Catalunya.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

 

Preàmbul

L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva sobre estadística del seu interès.

La Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desplega la competència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit de l’estadística i estableix que el Pla estadístic de Catalunya, instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat, s’aprova per llei del Parlament amb una periodicitat quadriennal.

Aquesta llei s’estructura en vint-i-set articles –distribuïts en dos títols–, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i un annex.

El títol I, que consta de divuit articles distribuïts en cinc capítols, conté les disposicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

El Pla estadístic de Catalunya per al període comprès entre el 2017 i el 2020 és el sisè que aprova el Parlament, després dels plans estadístics per als períodes del 1992 al 1995, del 1997 al 2000, del 2001 al 2004, del 2006 al 2009 i del 2011 al 2014. Pretén adaptar-se al canvi de model de producció i difusió estadística que ja es produeix als països més desenvolupats, i també millorar l’accés a la informació amb finalitats estadístiques i potenciar els mecanismes de coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya.

El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 dóna resposta als reptes suscitats pels principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, publicat en la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees del 25 de maig de 2005 relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques dels estats membres i de la Comunitat, revisat pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu el 28 de setembre de 2011. Ja havia quedat recollit en la legislació estadística de Catalunya a partir de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, en què hi ha un compromís explícit d’optimitzar la relació entre el cost i l’eficàcia de les actuacions estadístiques, l’adequació dels recursos i l’accessibilitat i la claredat en la difusió estadística.

El Pla s’inspira en els objectius que orienten el Reglament (CE) 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l’estadística europea, modificat pel Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d’abril de 2015,

En coherència amb això, i per tal de garantir unes estadístiques fiables, aconseguir l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos i administrar d’una manera útil els beneficis de la recollida de dades, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 procura facilitar encara més la utilització de dades administratives amb finalitats estadístiques i, alhora, augmentar l’ús d’informació estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.

Al costat d’aquests objectius, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 també pretén establir un marc que permeti coordinar millor els òrgans i les institucions que conformen el Sistema Estadístic de Catalunya, per tal d’incrementar els estàndards de qualitat de les estadístiques.

Finalment, en l’àmbit de la difusió pública, el Pla impulsa el millorament de la informació estadística pública per mitjà del Portal de l’estadística pública de Catalunya, un instrument que vol aplegar en un mateix espai tota la informació produïda pels òrgans i les institucions del Sistema Estadístic de Catalunya de manera estructurada, per a facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar.

El capítol I defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigència del Pla estadístic 2017-2020.

El capítol II determina els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, que, a banda d’estar orientats a atendre la consolidació i l’ampliació de la informació disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya, també van dirigits a la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics, i també a l’impuls del sistema d’informació estadística.

El capítol III desplega els objectius generals del Pla i regula els àmbits d’activitat estadística, que es corresponen amb els que recullen les actuacions estadístiques dutes a terme pel Sistema Estadístic de Catalunya, i en cada àmbit concreta els objectius específics corresponents.

El capítol IV regula l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i les actuacions estadístiques encomanades pels programes anuals d’actuació estadística vigents en cada moment durant el període de vigència del Pla, i n’estableix una nova tipologia.

El capítol V estructura el marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla i determina les formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i la col·laboració entre l’Institut d’Estadística de Catalunya i altres entitats.

El títol II, que consta de nou articles, modifica la Llei d’estadística de Catalunya, aprovada l’any 1998, amb l’objectiu d’adaptar-la als canvis normatius que s’han produït els darrers anys en l’àmbit de les estadístiques europees, especialment als criteris del Reglament (CE) 223/2009 i el Reglament (UE) 2015/759, que el modifica, i també d’actualitzar el bloc normatiu estadístic per a adaptar-lo als avenços tecnològics. Aquesta adaptació es fa per la via de la modificació de la Llei d’estadística perquè té una vocació de permanència en el temps, que no s’aconseguiria si s’introduís únicament en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, per raó de la seva limitada vigència temporal.

Per aquest motiu es modifiquen tres articles de la Llei d’estadística de Catalunya, concretament l’11, el 17 i el 30, i s’hi afegeixen sis articles, el 7 bis, el 9 bis, el 10 bis, el 21 bis, el 22 bis i el 23 bis. De totes les modificacions introduïdes, cal destacar-ne algunes. L’article 9 bis vol garantir que el nomenament del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya es basa en criteris estrictament professionals, i el cessament, en la concurrència d’unes causes determinades, en línia amb la legislació estadística europea, la qual regula les responsabilitats dels directors dels instituts d’estadística i la transparència en els procediments de llur designació i cessament. L’article 10 bis regula l’accés de l’Institut d’Estadística de Catalunya als arxius i registres de la Generalitat i dels organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a aprofitar-ne la informació amb finalitats estadístiques. L’article 17 es modifica per la necessitat de millorar l’eficiència i l’eficàcia en la producció d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en aprofitar al màxim la informació administrativa, tenint en compte que la informació que s’integri en el sistema d’informació estadística s’utilitzarà amb la finalitat de produir les estadístiques d’interès de la Generalitat que siguin encomandes per les disposicions corresponents. L’addició de l’article 23 bis respon a la voluntat que la Llei d’estadística de Catalunya, amb vocació de permanència, estableixi la creació i la regulació del Registre de fitxers estadístics, que havia estat creat i regulat per la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, i havia mantingut la vigència amb la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. També es modifica l’article 30 per a obtenir el màxim aprofitament i rendiment de la informació estadística, tot respectant la legislació sobre protecció de dades, i permetre a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació de polítiques públiques que utilitzin la informació estadística per al millorament de l’avaluació de les polítiques públiques, en la mesura que aquestes desenvolupen actuacions que constitueixen activitats estadístiques.

La disposició transitòria regula el nomenament del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya dins els sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

La disposició derogatòria deroga expressament la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, i l’única disposició que restava vigent de la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009: la disposició addicional primera.

La disposició final fixa que aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2017, per a fer efectiu el període d’aplicació del Pla estadístic d’acord amb el que estableix l’article 2.

Finalment, l’annex conté una descripció ordenada d’àmbits, subàmbits i objectius d’activitat estadística del Pla.

 

 

Títol I. Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

 

Capítol I. Disposicions generals

 

Article 1. Ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat

El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i de planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 40 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

 

Article 2. Període d’aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

Aquesta llei regula el Pla estadístic de Catalunya i n’estableix els objectius per al període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2020.

 

Article 3. Principis generals del Pla estadístic de Catalunya

Els principis generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són els que fixa el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen l’entorn institucional, els processos estadístics, la producció estadística i la conformitat amb el secret estadístic.

 

Capítol II. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya

 

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 té els objectius generals següents:

 1. a) Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya.
 2. b) Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
 3. c) Promoure l’ús de l’estadística oficial per a la recerca en ciències socials i l’avaluació i el millorament de les polítiques públiques.
 4. d) Millorar la coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, tant en la producció com en la difusió estadística, especialment atenent la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics.

 

Article 5. Consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya

L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència l’article 4.a consisteix a consolidar les estadístiques que produeix el Sistema Estadístic de Catalunya que han estat planificades i programades en plans estadístics anteriors, adaptar estadístiques periòdiques i produir noves estadístiques, d’acord amb els canvis econòmics, demogràfics, culturals, tecnològics i socials que es produeixen a Catalunya, prenent com a referència el conjunt d’estadístiques obligatòries del sistema estadístic europeu. Les estadístiques del Pla estadístic s’agrupen en els àmbits definits en l’annex d’aquesta llei.

 

Article 6. Potenciació de la integració de la informació estadística de Catalunya

 1. L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència l’article 4.b es fonamenta en el millorament de l’eficiència i en la reducció de costos i càrregues a les unitats informants, i consisteix a potenciar l’explotació de la informació dels arxius i registres administratius i integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.
 2. El sistema d’informació estadística –el nucli del qual està constituït pels registres estadístics bàsics de població, d’entitats i de territori– ha d’integrar la informació estadística disponible dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a potenciar l’ús i la reutilització de la informació, tant si és d’origen administratiu com estadístic.
 3. La informació procedent d’arxius i registres administratius s’ha d’incorporar a les estadístiques amb vista al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.
 4. El Registre estadístic de territori ha de constituir la base per a la creació d’un sistema de georeferenciació estadística del territori, que s’ha de desenvolupar per mitjà d’actuacions estadístiques definides amb la col·laboració d’ens especialitzats en aquest àmbit.
 5. La informació que s’incorpori a les estadístiques amb vista al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat ha d’incloure sistemàticament les variables de sexe i edat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

 

Article 7. Promoció de l’ús de l’estadística oficial

L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència l’article 4.c consisteix a:

 1. a) Promoure l’ús de l’estadística oficial amb finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques per a augmentar l’aprofitament de les dades estadístiques disponibles en el Sistema Estadístic de Catalunya.
 2. b) Obtenir la major informació de la realitat social i econòmica, i proporcionar eines per a un bon govern.
 3. c) Promoure que les administracions públiques i les entitats utilitzin l’estadística oficial per a la presa de decisions.
 4. d) Promoure que la ciutadania utilitzi l’estadística oficial.

 

Article 8. Millorament de la coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya

 1. L’objectiu general del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 a què fa referència l’article 4.d, de caràcter instrumental, consisteix a millorar els processos de producció i difusió estadística, i a impulsar la gestió de la qualitat dels processos i dels productes estadístics.
 2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, per a complir el que estableix l’apartat 1, té les obligacions següents:
 3. a) Potenciar sistemes de gestió de la qualitat de les estadístiques per a assegurar-ne la rellevància i la utilitat.
 4. b) Establir procediments de planificació, gestió i seguiment dels processos de producció i difusió estadística.
 5. c) Proporcionar criteris per a adequar els costos a la rellevància i significació de les activitats estadístiques.
 6. d) Promoure que els òrgans i les institucions del Sistema Estadístic de Catalunya adoptin aquests sistemes, procediments i criteris.
 7. La difusió estadística s’ha de fer preferentment per mitjà del Portal de l’estadística pública de Catalunya.

 

Capítol III. Desplegament dels objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

 

Article 9. Àmbits d’activitat estadística

 1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es despleguen en un conjunt organitzat d’àmbits d’activitat estadística, entesos com els camps temàtics que recullen les diferents actuacions estadístiques que produeix el Sistema Estadístic de Catalunya, que concreten els objectius específics del Pla.
 2. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla, els objectius específics de cada un i els subàmbits corresponents s’especifiquen en l’annex d’aquesta llei.

 

Capítol IV. Execució del Pla estadístic de Catalunya

 

Article 10. Programes anuals d’actuació estadística

 1. El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 s’executa per mitjà dels programes anuals d’actuació estadística.
 2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció tècnica de les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d’aquesta llei, durant l’any que abasten.
 3. En les fitxes descriptives de les actuacions estadístiques s’han de fixar els organismes responsables i col·laboradors de l’actuació, una ressenya descriptiva de l’actuació, les principals variables sobre les quals cal obtenir resultats, els fitxers i registres administratius i estadístics als quals cal accedir per a la producció de l’estadística i un calendari precís de difusió de resultats.

 

Article 11. Tipus d’actuacions estadístiques

Les actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vigència del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són del tipus següent:

 1. a) Actuacions estadístiques consolidades. Són les actuacions que en el desplegament de plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ésser vàlides i útils per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica. Totes aquestes actuacions s’han de mantenir en el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. En el cas que se’n suprimeixi alguna, l’Institut d’Estadística de Catalunya ho ha de comunicar al Parlament per mitjà de l’informe preceptiu d’acompliment del Pla.
 2. b) Actuacions estadístiques noves. Són les actuacions que, per l’interès que tenen i per llur adequació als objectius del Pla, s’han d’iniciar durant el període de vigència d’aquest, o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans estadístics anteriors però que, atès llur estadi inicial o llurs característiques, encara no es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

 

Article 12. Requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques en els programes anuals d’actuació estadística

 1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de trametre a l’Institut d’Estadística de Catalunya les propostes d’actuacions estadístiques que s’han d’incloure en el programa anual d’actuació estadística abans del 30 de setembre de l’any precedent.
 2. L’Institut d’Estadística de Catalunya, amb la consulta prèvia de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya, cada any ha de preparar la proposta de programa anual d’actuació estadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 de novembre.
 3. Perquè s’inclogui una actuació estadística en un programa anual d’actuació estadística cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament per l’Institut d’Estadística de Catalunya.
 4. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
 5. a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat estadística al qual va associada.
 6. b) El nom dels organismes responsables d’executar i difondre l’actuació, i també dels col·laboradors.
 7. c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts i dels mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau.
 8. d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén mesurar, incloent-hi sistemàticament les variables de sexe i edat.
 9. e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el sistema amb què es difondran.
 10. f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial en què es difondran les dades.
 11. g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació.
 12. h) Els arxius i registres administratius que es preveu utilitzar.
 13. En totes les actuacions estadístiques que comportin l’enquesta directa a persones físiques o jurídiques, l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar a l’organisme responsable la documentació tècnica que consideri necessària per a poder homologar el projecte tècnic corresponent.
 14. Si, com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per a fer una actuació estadística i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apartat 4, se’n deriva la realització d’algun dels estudis d’opinió esmentats per l’article 2.b de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Institut d’Estadística de Catalunya l’ha de retornar a l’organisme promotor i, alhora, informar-ne el Centre d’Estudis d’Opinió perquè la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord amb l’article 19 de la Llei 6/2007.

 

Article 13. Aprovació dels programes anuals d’actuació estadística

 1. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, abans del 31 de desembre de cada any ha d’aprovar per decret el programa anual d’actuació estadística per a l’any següent.
 2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret d’aprovació del programa anual d’actuació estadística i trametre-li tota la documentació descriptiva del programa.
 3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de l’execució de cada programa anual d’actuació estadística, per mitjà de la presentació d’un informe que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si escau, les causes d’incompliment.

 

Article 14. Declaració d’estadística d’interès de la Generalitat

 1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de complir els requisits d’objectivitat i correcció tècnica establerts per l’article 15 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.
 2. Les actuacions estadístiques incloses en un programa anual d’actuació estadística es declaren estadístiques d’interès de la Generalitat i tenen la consideració d’estadística oficial.

 

Article 15. Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

 1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 en el termini de sis mesos des de la finalització de la vigència del Pla.
 2. L’Institut d’Estadística de Catalunya és el responsable d’elaborar l’informe d’execució a què fa referència l’apartat 1.

 

Capítol V. Marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla estadístic de Catalunya

 

Article 16. Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya

 1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic vigent s’ha de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d’acord amb la normativa vigent.
 2. La condició d’organisme col·laborador en una actuació estadística s’ha de fixar en els decrets que aprovin els programes anuals d’actuació estadística que desenvolupin el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020.

 

Article 17. Col·laboració tècnica de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya poden sol·licitar la col·laboració tècnica de l’Institut d’Estadística de Catalunya per a elaborar i difondre estadístiques ajustades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, sens perjudici del que disposa l’article 10.o de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb relació a l’assistència tècnica.

 

Article 18. Col·laboració de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya amb altres entitats

 1. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de potenciar la col·laboració amb altres entitats i organismes, tant autonòmics com estatals, europeus i internacionals, per a desenvolupar objectius del Pla estadístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes s’han d’articular per mitjà de convenis de col·laboració.
 2. Els convenis a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser inclosos en l’informe anual que l’Institut d’Estadística de Catalunya ha de presentar al Parlament.

 

 

Títol II. Modificació de la Llei 23/1998

 

Article 19. Addició de l’article 7 bis a la Llei 23/1998

S’afegeix un nou article, el 7 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«Article 7 bis

»1. Les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya duen a terme les actuacions estadístiques que els encomanen els programes anuals d’actuació estadística vigents.

»2. Les institucions a què fa referència l’apartat 1 han de comunicar anualment a l’Institut d’Estadística de Catalunya els òrgans que tenen atribucions estadístiques. Aquests òrgans resten subjectes al deure del secret estadístic en els termes establerts per aquesta llei i les normes que la despleguen.»

 

Article 20. Addició de l’article 9 bis a la Llei 23/1998

S’afegeix un nou article, el 9 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«9 bis. Òrgans de govern

»1. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són:

»a) La Junta de Govern.

»b) El director o directora.

»2. Els òrgans de govern de l’Institut d’Estadística de Catalunya són regulats per mitjà del decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

»3. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb rang orgànic de director o directora general, és nomenat pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema Estadístic de Catalunya, d’acord amb criteris professionals i tècnics en l’àmbit de l’estadística. El període de mandat del director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya és de sis anys, sense possibilitat de renovació.

»4. Són causes de cessament del director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya:

»a) La renúncia.

»b) L’expiració del termini del mandat.

»c) La incompatibilitat sobrevinguda.

»d) La incapacitat permanent.

»e) L’incompliment greu de les funcions pròpies del càrrec.

»f) La condemna ferma per delicte dolós.

»5. El director o directora de l’Institut d’Estadística de Catalunya té la responsabilitat de garantir que les estadístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, s’elaboren i es difonen respectant la independència científica i de manera objectiva, professional i transparent.»

 

Article 21. Addició de l’article 10 bis a la Llei 23/1998

S’afegeix un nou article, el 10 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«Article 10 bis. Accés, utilització i integració dels registres administratius a càrrec de la Generalitat

»1. L’Institut d’Estadística de Catalunya, juntament amb els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, titulars de registres administratius, han de crear els mecanismes de cooperació necessaris per a fer efectiu el que estableix l’apartat 5, en la forma que es determini per reglament.

»2. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de coordinar les activitats de normalització relatives als registres administratius i dels sistemes d’informació que puguin servir per a la generació de dades estadístiques. Amb aquest fi, l’Institut d’Estadística de Catalunya pot demanar als departaments de la Generalitat i als organismes autònoms, a les entitats de dret públic i a les empreses que en depenen les metadades pertinents dels registres i arxius administratius que s’utilitzin amb finalitats estadístiques.

»3. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen han de trametre a l’Institut d’Estadística de Catalunya els projectes de creació de registres i arxius administratius susceptibles d’aprofitament estadístic, i també els projectes de modificació o supressió d’aquests registres i arxius, per tal de poder conèixer-ne el grau d’aprofitament estadístic, i especialment els que permetin assolir objectius del Pla estadístic, tinguin vocació de permanència i actualització contínua, abastin tot el territori de Catalunya i continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

»4. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot fer recomanacions de caràcter tècnic dels projectes a què fa referència l’apartat 3, especialment amb relació a nomenclatures, classificacions, codis i altres aspectes d’homogeneïtzació estadística, per tal de possibilitar-ne l’aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, d’acord amb els principis d’adequació dels procediments estadístics de càrrega no excessiva per a les persones enquestades i de relació cost-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.

»5. L’Institut d’Estadística de Catalunya, a fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats informants, pot accedir als arxius i registres administratius i estadístics disponibles dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, inclosos els emplenats per via electrònica, amb la màxima eficiència i eficàcia, garantint la interoperabilitat dels sistemes d’informació i garantint l’ús adequat de la informació amb finalitat estadística d’acord amb els principis d’independència professional de les autoritats estadístiques i de la confidencialitat estadística. Aquest accés ha d’ésser exclusivament per a fer-ne ús amb finalitats estadístiques i la informació s’ha d’integrar en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.»

 

Article 22. Modificació de l’article 11 de la Llei 23/1998

S’afegeix un nou apartat, el 4, a l’article 11 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«4. El Consell Català d’Estadística elabora un dictamen no vinculant sobre la proposta de nomenament del director o directora general.»

 

Article 23. Modificació de l’article 17 de la Llei 23/1998

Es modifica l’article 17 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«Article 17

»1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària d’informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi de reduir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.

»2. Per a facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de creació o de modificació dels arxius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització ha de fer explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies i específiques.

»3. L’Institut d’Estadística de Catalunya pot accedir, amb la màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els tributaris, que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per a fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques i integrar-ne la informació en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

»4. La comunicació de la informació relativa a dades personals de persones físiques s’ha de fer de manera anonimitzada, llevat dels casos en què la finalitat estadística ho requereixi, en els quals s’han d’aplicar tècniques que no permetin a terceres parts la identificació de les persones afectades.

»5. El projecte d’utilització de les dades existents en els arxius i en els registres administratius amb finalitats estadístiques s’ha de tramitar com un projecte estadístic.»

 

Article 24. Addició de l’article 21 bis a la Llei 23/1998

S’afegeix un nou article, el 21 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«Article 21 bis. Criteris generals

»L’estadística oficial ha de respondre a les necessitats de les institucions, els centres de recerca, les empreses i el públic en general. La difusió de les estadístiques s’adequa als principis següents:

»a) Rellevància. Les estadístiques han de satisfer les necessitats dels usuaris. Cal fer controls periòdics i un seguiment sistemàtic de llur satisfacció. S’ha de prestar un servei d’atenció als usuaris eficient que permeti satisfer necessitats.

»b) Precisió i fiabilitat. Les estadístiques han de reflectir la realitat de manera precisa i fiable. Cal fer públics els canvis o errors detectats.

»c) Oportunitat i puntualitat. Les estadístiques s’han de fer públiques de manera oportuna i puntual. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha de fer públic el calendari anual de publicació de les actuacions estadístiques i els canvis que es produeixin en aquestes. El calendari anual s’ha de fer públic a l’inici de l’any natural.

»d) Coherència i comparabilitat. Les estadístiques han d’ésser consistents internament i comparables durant un període de temps raonable.

»e) Accessibilitat i claredat. Les estadístiques s’han de publicar de manera clara i comprensible; s’han de difondre de manera adequada i convenient; la disponibilitat i l’accés han d’ésser imparcials i han d’anar acompanyats de metadades i orientació de suport, i les microdades que se sol·licitin han d’ésser facilitades sempre que estiguin disponibles. Els canals de difusió utilitzats han de garantir l’accessibilitat i la usabilitat de les dades difoses.»

 

Article 25. Addició de l’article 22 bis a la Llei 23/1998

S’afegeix un nou article, el 22 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«Article 22 bis. Canals de difusió

»1. Els resultats estadístics del Sistema Estadístic de Catalunya s’han de fer públics per mitjà dels canals de difusió que cada institució consideri que garanteixen millor l’accés.

»2. Els resultats de les actuacions estadístiques oficials que es derivin d’aquesta llei s’han de difondre per internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los citant-ne la font.

»3. El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Portal de l’estadística pública de Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual s’ha de poder accedir a la informació produïda pel Sistema Estadístic de Catalunya de manera homogènia i estructurada, per a facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar. El portal ha d’enllaçar amb els apartats d’estadística oficial dels webs de la resta d’institucions i òrgans que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.

»4. Els webs de les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han de disposar d’un apartat específic d’estadística oficial que reculli els resultats de les actuacions integrades en els programes anuals d’actuació estadística.»

 

Article 26. Addició de l’article 23 bis a la Llei 23/1998

S’afegeix un nou article, el 23 bis, a la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, amb el text següent:

«Article 23 bis. Creació del Registre de fitxers estadístics

«1. Es crea el Registre de fitxers estadístics com a registre públic per a inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya creïn o disposin exclusivament per a elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat.

»2. El Registre de fitxers estadístics s’adscriu a l’Institut d’Estadística de Catalunya, que és responsable de gestionar-lo i custodiar-lo, atesa la seva funció de vetllar pel compliment del secret estadístic en l’activitat estadística.

»3. El Registre de fitxers estadístics és també un instrument per a facilitar l’accessibilitat, la transparència i la reutilització de la informació estadística.»

 

Article 27. Modificació de l’article 30 de la Llei 23/1998

Es modifica l’article 30 de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

«Article 30

»1. L’Institut d’Estadística de Catalunya i les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya han d’impulsar i facilitar la utilització de la informació estadística disponible per a millorar l’avaluació de les polítiques públiques de les administracions de Catalunya, i també per a fer-ne un seguiment i programar futures polítiques a emprendre.

»2. Es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investigadors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, en determinades condicions establertes per reglament, sempre que no permetin una identificació directa de les persones, respectant la legislació en matèria de protecció de dades i el secret estadístic.

»3. El Govern ha de determinar per decret, en els termes establerts pels principis generals fixats pel Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades personals, el procediment d’autorització per a accedir a les dades, d’acord amb els requeriments següents:

»a) El projecte d’investigació ha d’ésser sol·licitat per una persona física o jurídica reconeguda.

»b) S’ha d’haver presentat una proposta d’investigació pertinent.

»c) S’ha d’haver indicat la informació a la qual es vol tenir accés.

»d) Han de concórrer les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de la informació.»

 

 

Disposició transitòria. Nomenament del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya

 1. El Govern, dins els sis mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de nomenar el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya d’acord amb el que estableix la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.
 2. El director de l’Institut d’Estadística de Catalunya en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei es manté en el càrrec fins que es nomeni el nou director.
 3. En el cas que el Govern nomeni com a director de l’Institut d’Estadística de Catalunya la persona que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei ocupa el càrrec, el nomenament no es considera renovació als efectes de l’article 9 bis.3 de la Llei 23/1998. No obstant això, la dita persona no podrà renovar el mandat en virtut del mateix article.

 

 

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions següents:

 1. a) La Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
 2. b) La disposició addicional primera de la Llei 2/2006, del 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009.

 

 

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2017.

 

 

Annex. Descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla

 

 1. a) Àmbits i subàmbits d’activitat estadística
 2. Població

1.1. Evolució i estructura de la població

1.2. Censos de població i habitatges

1.3. Llars i famílies

1.4. Naixements i defuncions

1.5. Migracions

1.6. Població estrangera

1.7. Mobilitat i població estacional

1.8. Projeccions de població

1.9. Onomàstica

 1. Economia

2.1. Comptes econòmics

2.2. Empreses. Estructura

2.3. Conjuntura econòmica

2.4. Preus

2.5. Sector exterior

2.6. Inversió

2.7. R+D+I

2.8. TIC

 1. Sectors econòmics

3.1. Sector agrari

3.2. Energia

3.3. Indústria

3.4. Construcció

3.5. Comerç

3.6. Serveis

3.7. Transport

3.8. Turisme

3.9. Sector financer

3.10. Sector públic

 1. Treball i societat

4.1. Relació amb l’activitat

4.2. Cost laboral i salaris

4.3. Condicions laborals

4.4. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

4.5. Llengua

4.6. Ús del temps

4.7. Cultura

4.8. Entitats religioses

4.9. Eleccions i participació ciutadana

4.10. Justícia i seguretat

4.11. Esports

4.12. Joventut

 1. Condicions de vida i protecció social

5.1. Ingressos i condicions de vida de les llars

5.2. Serveis socials i protecció social

5.3. Salut

5.4. Serveis sanitaris

 1. Territori i medi ambient

6.1. Entorn físic i clima

6.2. Medi ambient

6.3. Divisions geogràfiques i administratives

6.4. Usos del sòl i planificació

6.5. Habitatges, edificis i locals

6.6. Infraestructures

 1. Metodologia i normalització
 2. Registres estadístics i directoris
 3. Georeferenciació i estadística de base territorial
 4. Indicadors i estadística de síntesi

10.1. Estadística de síntesi

10.2. Sistemes d’indicadors estadístics

 1. Difusió i promoció de l’estadística

 

 1. b) Objectius dels àmbits d’activitat estadística
 2. Població

Conèixer la distribució geogràfica de la població i les seves característiques demogràfiques i socioeconòmiques més rellevants, amb una incidència especial en el tractament estadístic dels fenòmens demogràfics emergents i en els reptes de l’estadística de base territorial. Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demogràfica de la població des de la perspectiva dels canvis en l’estructura demogràfica i familiar i en esdeveniments del moviment natural, amb una atenció especial al fenomen migratori.

 1. Economia

Conèixer les macromagnituds principals de l’economia catalana, amb el grau adequat de detall conceptual, desagregació territorial i puntualitat temporal a fi d’actualitzar el marc central de la comptabilitat; potenciar l’elaboració d’estudis d’impacte econòmic a partir de les taules input-output i impulsar el desenvolupament de comptes satèl·lit; conèixer el comerç internacional i amb la resta de l’Estat, així com les expectatives de l’economia catalana i la seva posició competitiva internacional; disposar d’informació sobre el moment conjuntural i cíclic de l’economia catalana, incloent-hi l’estimació del clima empresarial.

Potenciar les estadístiques dels preus agroalimentaris i indicadors sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, el nivell d’infraestructures en aquest àmbit i els seus efectes econòmics o socials. Disposar d’informació estadística sobre els recursos econòmics i humans destinats a recerca i desenvolupament i també sobre la capacitat d’innovació de les empreses (R+D+I).

 1. Sectors econòmics

Conèixer l’activitat productiva de les diferents branques i sectors de l’economia catalana, amb informació sobre les empreses, els establiments i la seva producció, amb un èmfasi especial en el turisme, concretament en la informació física i econòmica, amb dades de l’oferta turística, l’àmbit sectorial i la demanda, fluxos receptors internacionals i domèstics i el turisme emissor català, i també informació estructural de les empreses d’especialització turística, i en les administracions públiques de Catalunya (despesa i activitat inversora, recursos financers, materials i humans, vinculats especialment a les actuacions públiques en l’educació, la sanitat, la cultura, el medi ambient i l’R+D+I).

 1. Treball i societat

Disposar d’informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren l’àmbit del treball des de la perspectiva de l’oferta i la demanda de força de treball, com ara les seves característiques i condicions i la qualitat dels llocs de treball, l’estructura de les remuneracions, els costos laborals i les relacions laborals en general.

Aprofundir en les característiques bàsiques de l’educació i la formació, la cultura i la realitat lingüística: presència del català, de les altres llengües oficials a Catalunya i de la resta de llengües utilitzades en els diversos àmbits.

Disposar d’informació estadística sobre l’activitat i els recursos de l’Administració de justícia, la seguretat pública, els processos electorals, i també de la producció de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el sector no lucratiu.

 1. Condicions de vida i protecció social

Conèixer les condicions de vida de la població que configuren el nivell de benestar, la cohesió social i el nivell de desenvolupament humà, considerant aspectes com les necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions de risc de pobresa i d’exclusió social, la renda, el patrimoni, el consum de les famílies i els aspectes que condicionen la salut de la població, així com els recursos dels serveis socials, l’activitat hospitalària i altres recursos sanitaris.

 1. Territori i medi ambient

Disposar de la informació estadística i els indicadors de l’entorn natural o medi físic, i en l’àmbit del medi ambient i l’impacte sobre el planejament territorial, el transport i les infraestructures. Disposar de la metainformació estadística sobre la seva localització territorial i administrativa. Conèixer les característiques dels habitatges, edificis i locals de Catalunya, tenint en compte les seves condicions, l’habitatge protegit, l’estat de conservació, la demanda d’habitatge social i el mercat immobiliari.

 1. Metodologia i normalització estadística

Millorar la qualitat de l’estadística oficial i perfeccionar els criteris de correcció tècnica per mitjà de la cooperació científica amb centres de recerca; l’elaboració d’eines metodològiques i computacionals; l’actualització i la millora del sistema normalitzat de classificacions estadístiques, i la programació d’accions formatives per a professionals i usuaris de la informació estadística. Per a assolir aquest objectiu s’han de potenciar les accions de coordinació amb les institucions i els òrgans participants en el Pla, amb la finalitat d’homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els criteris de control de qualitat que s’apliquen.

 1. Registres estadístics i director

Disposar de la informació de base en forma de registres estadístics integrats per elaborar mostres estadístiques i marcs de llista, i també diversos recomptes sobre les unitats estadístiques referides a població, habitatge i entitats de Catalunya, sota la titularitat de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Facilitar l’accés d’aquesta informació a les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya i als usuaris d’informació estadística en les condicions establertes per la normativa vigent.

 1. Georeferenciació i estadística de base territorial

Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació de sistemes de georeferenciació de la informació estadística, en plena col·laboració amb les administracions, organismes i institucions competents, per tal de potenciar la disponibilitat per internet d’informació estadística amb la màxima desagregació territorial possible.

 1. Indicadors i estadística de síntesi

Articular un sistema d’indicadors estadístics comparable amb altres sistemes estadístics estatals, europeus i internacionals, i elaborar publicacions i productes de síntesi sobre la realitat catalana.

 1. Difusió i promoció de l’estadística

Prestar un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris i dels mitjans de comunicació mitjançant l’atenció personalitzada presencial, telefònica i, especialment, per internet, i la resolució de comandes específiques.

Difondre i promoure l’ús de l’estadística oficial; conèixer i avaluar les demandes i el grau de satisfacció dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades en l’àmbit estadístic i promoure’n la utilització, i incorporar procediments estadístics en l’anàlisi demogràfica, econòmica i social.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

 

Palau de la Generalitat, 23 de desembre de 2016

 

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *