Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

 

El president de la Generalitat de Catalunya

 

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 65 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

 

LLEI

 

ÍNDEX

 

Títol I. Àmbit d’aplicació i aprovació dels pressupostos i règim de les modificacions pressupostàries

Capítol I. Àmbit d’aplicació i aprovació dels pressupostos

Article 1. Àmbit d’aplicació dels pressupostos de la Generalitat

Article 2. Aprovació dels pressupostos de la Generalitat

Article 3. Beneficis fiscals

Article 4. Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost

Capítol II. Règim de les modificacions pressupostàries

Article 5. Modificació d’ingressos

Article 6. Principis generals de modificació de despeses

Article 7. Transferències de crèdit

Article 8. Generació de crèdits

Article 9. Crèdits ampliables

Article 10. Incorporació de romanents de crèdit

Article 11. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries

Article 12. Retencions de saldos pressupostaris

Article 13. Crèdits per a transferències o aportacions a favor de les entitats autònomes administratives i altres entitats del sector públic

Article 14. Comptabilització de les transferències internes

Article 15. Fons de contingència

 

Títol II. Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública

Article 16. Pressupostos de les universitats públiques

Article 17. Limitació de l’augment de la despesa

Article 18. Compromisos de despesa d’exercicis anteriors

Article 19. Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats

Article 20. Despeses amb càrrec a pressupostos futurs

Article 21. Identificació i seguiment pressupostari dels projectes d’inversió

Article 22. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats

 

Títol III. Despeses de personal

Article 23. Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal

Article 24. Retribucions del personal

Article 25. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari

Article 26. Acreditació de retribucions

Article 27. Retribucions del personal laboral

Article 28. Retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs

Article 29. Retribucions del personal directiu de les entitats públiques

Article 30. Pensions

Article 31. Oferta d’ocupació pública per al 2017 i contractació de personal fix

Article 32. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici del 2017

Article 33. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i del personal directiu

Article 34. Limitació de l’augment de despeses de personal

Article 35. Gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries

 

Títol IV. Operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic

Article 36. Operacions d’endeutament a llarg termini

Article 37. Operacions d’endeutament a curt termini

Article 38. Avals de la Generalitat

Article 39. Informació sobre endeutaments i avals

Article 40. Fons per a les empreses culturals

 

Títol V. Normes tributàries

Article 41. Cànon de l’aigua

Article 42. Taxes amb tipus de quantia fixa

 

Títol VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

Article 43. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat

Article 44. Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat

Article 45. Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments

Article 46. Fons de cooperació local de Catalunya, Consell General d’Aran i consells comarcals

Article 47. Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descentralitzades

Article 48. Tramesa de documentació

Article 49. Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments

 

Títol VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes

Article 50. Parlament de Catalunya

Article 51. Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau

Article 52. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

Disposicions addicionals

 

 1. Mesures en matèria econòmica

Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora

Disposició addicional 2. Procés de revisió de la despesa

Disposició addicional 3. Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya

Disposició addicional 4. Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes

Disposició addicional 5. Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives

Disposició addicional 6. Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials

Disposició addicional 7. Fons d’ajut a la cooperació

Disposició addicional 8. Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal

Disposició addicional 9. Fons de lluita contra el canvi climàtic

Disposició addicional 10. Fons del patrimoni natural

Disposició addicional 11. Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres

Disposició addicional 12. Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia cooperativa

 

 1. Mesures en matèria de personal

Disposició addicional 13. Promoció professional

Disposició addicional 14. Règim d’aplicació a les entitats del sector públic de salut

Disposició addicional 15. Règim d’aplicació a ICREA i als centres CERCA

Disposició addicional 16. Règim d’aplicació a l’Institut Català de Finances

Disposició addicional 17. Règim d’aplicació a Ferrocarrils de la Generalitat

Disposició addicional 18. Règim d’aplicació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Disposició addicional 19. Nivells de carrera del personal estatutari adscrit a l’Institut Català de la Salut

Disposició addicional 20. Mesures del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau

Disposició addicional 21. Pla Serra Húnter

Disposició addicional 22. Recuperació parcial de la paga extraordinària i la paga addicional del complement específic, o paga equivalent, del mes de desembre del 2012

Disposició addicional 23. Adequació de les retribucions per al 2017

Disposició addicional 24. Criteris de tramitació

 

III. Mesures en matèria d’universitats

Disposició addicional 25. Mesures de contenció i d’equilibri pressupostari de les universitats públiques

Disposició addicional 26. Entitats dependents de les universitats públiques

 

 1. Mesures en matèria cultural

Disposició addicional 27. Import màxim de garantia per a obres d’interès cultural rellevant

 

 1. Mesures en matèria de salut

Disposició addicional 28. Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris

Disposició addicional 29. Convenis de l’Institut Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Disposició addicional 30. Servei de tresoreria de l’Institut Català de la Salut

 

 1. Mesures en matèria de benestar social

Disposició addicional 31. Cartera de serveis socials

Disposició addicional 32. Indicador de renda de suficiència

Disposició addicional 33. Prestacions socials de caràcter econòmic

Disposició addicional 34. Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

Disposició addicional 35. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Disposició addicional 36. Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec

Disposició addicional 37. Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat

Disposició addicional 38. Prestació per a menors d’edat en situació de risc

Disposició addicional 39. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d’economia social o del tercer sector

 

VII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en altres matèries

Disposició addicional 40. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari

 

VIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria econòmica i de personal

Disposició addicional 41. Mesures contra el frau fiscal

Disposició addicional 42. Jornada laboral dels treballadors públics

Disposició addicional 43. Seus de l’Administració

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’ensenyament, universitats i recerca

Disposició addicional 44. Inversions en matèria d’ensenyament

Disposició addicional 45. Projectes de construcció d’edificis de centres educatius

Disposició addicional 46. Avaluació del sistema educatiu

Disposició addicional 47. Règim, formació i retribucions del personal docent

Disposició addicional 48. Beques i ajuts

Disposició addicional 49. Escoles bressol i educació infantil

Disposició addicional 50. Formació professional

Disposició addicional 51. Escola inclusiva

Disposició addicional 52. Universitats i recerca

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de comunicació, cultura i esports

Disposició addicional 53. Xarxes de telefonia i comunicacions, i sistemes informàtics

Disposició addicional 54. Equipaments d’interès cultural

Disposició addicional 55. Programació i manifestacions culturals

Disposició addicional 56. Organismes i entitats culturals

Disposició addicional 57. Biblioteques i museus

Disposició addicional 58. Esports

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de salut

Disposició addicional 59. Principis d’actuació, organització i gestió del sistema sanitari, i inversions en matèria de salut

Disposició addicional 60. Personal sanitari

Disposició addicional 61. Contractació i convenis en matèria de salut

Disposició addicional 62. Projectes i construcció d’edificis de centres sanitaris

Disposició addicional 63. Avaluació dels consells de participació

 

XII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de benestar, afers socials i igualtat

Disposició addicional 64. Voluntariat

Disposició addicional 65. Gent gran

Disposició addicional 66. Centres residencials i centres de dia

Disposició addicional 67. Joventut

Disposició addicional 68. Formació ocupacional en situacions de dificultat d’accés al món laboral

Disposició addicional 69. Foment de la igualtat i prevenció de la violència masclista

Disposició addicional 70. Ajuda als refugiats

 

XIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’interior

Disposició addicional 71. Nombre d’efectius i recursos

Disposició addicional 72. Lluita contra determinats fets delictius

Disposició addicional 73. Salut laboral i equipaments

Disposició addicional 74. Formació en seguretat

Disposició addicional 75. Cooperació policial

Disposició addicional 76. Bombers

Disposició addicional 77. Emergències i protecció civil

 

XIV. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de justícia

Disposició addicional 78. Oficines, equipament i personal judicial

Disposició addicional 79. Gestió dels centres penitenciaris

Disposició addicional 80. Justícia juvenil

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria empresarial

Disposició addicional 81. Empresa i indústria

Disposició addicional 82. Energia

Disposició addicional 83. Turisme

 

XVI. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’habitatge, territori, infraestructures i medi ambient

Disposició addicional 84. Suport en matèria d’habitatge

Disposició addicional 85. Transport ferroviari

Disposició addicional 86. Transport públic col·lectiu per carretera

Disposició addicional 87. Infraestructures viàries

Disposició addicional 88. Infraestructures aèries

Disposició addicional 89. Infraestructures portuàries

Disposició addicional 90. Promoció i finançament del transport

Disposició addicional 91. Connexions intermodals

Disposició addicional 92. Medi ambient

Disposició addicional 93. Urbanització

 

XVII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca

Disposició addicional 94. Desenvolupament rural i agrari

Disposició addicional 95. Desenvolupament del litoral

Disposició addicional 96. Espais naturals

 

XVIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, de suport als ens locals i al Consell General d’Aran

Disposició addicional 97. Ajuts econòmics als ens locals

Disposició addicional 98. Consell General d’Aran

 

Disposicions finals

Disposició final 1. Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives

Disposició final 2. Modificació de les estructures pressupostàries

Disposició final 3. Entrada en vigor

 

Annex 1. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l’any 2017

Annex 2. Cartera de serveis socials

 

 

Preàmbul

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 s’elaboren en un context econòmicament i socialment marcat per la recuperació de l’activitat econòmica i la reducció de la taxa d’atur, després d’anys de recessió i d’augment de la desocupació i les desigualtats. Tanmateix, el creixement econòmic, que s’ha anat consolidant en els darrers trimestres, encara no ha aconseguit revertir completament les conseqüències de la crisi econòmica en els nivells d’atur ni en els ingressos i, per tant, tampoc en la capacitat de despesa de la Generalitat. Mentrestant, les necessitats socials que s’han d’atendre des de les polítiques públiques s’han continuat incrementant, i els recursos destinats a la promoció de l’activitat econòmica i a la protecció ambiental encara estan lluny del que seria desitjable. Des d’un punt de vista més global, les limitacions de caràcter institucional de la política econòmica de la Generalitat, tant pel que fa a les competències com als recursos financers, han fet evident que si Catalunya vol posar els recursos fiscals que genera la seva economia al servei de la igualtat d’oportunitats, la prosperitat econòmica, l’equilibri territorial i la protecció ambiental, s’ha de dotar de més instruments.

Malgrat aquesta situació, els pressupostos de la Generalitat per al 2017 es caracteritzen per una millora dels ingressos respecte als exercicis anteriors, que, combinada amb una reducció dels tipus d’interès, permeten incrementar els recursos destinats a les polítiques socials, la promoció econòmica, l’equilibri territorial i la protecció ambiental. Tot i estar encara lluny de poder donar plena resposta a les necessitats de la societat catalana, els pressupostos que el Govern presenta al Parlament per a l’any 2017 mostren unes xifres molt millors que en exercicis anteriors.

En aquest sentit, convé recordar que aquests pressupostos s’elaboren en el marc de la pròrroga pressupostària que es va haver d’aplicar perquè no va ésser possible aprovar el projecte de llei de pressupostos per al 2016. El passat 24 de maig, el Govern va presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016, que incorporava un creixement significatiu de la despesa destinada a polítiques socials, amb un pla de xoc social inclòs. Tanmateix, la iniciativa va ésser rebutjada en la sessió del 8 de juny, en ésser aprovades les esmenes a la totalitat. Aquesta no era una situació desitjada pel Govern, atès que ha dificultat enormement la gestió durant el present exercici i ha impedit l’aplicació de les millores socials en els termes que havia previst el projecte de llei. Malgrat tot, el Govern ha fet ús, en la mesura de les seves possibilitats, dels instruments de gestió pressupostària disponibles per a esmorteir i minimitzar les conseqüències que el fet de no aprovar aquest increment de despesa social podia tenir sobre els sectors de la població més desfavorits.

Ara, sis mesos després, es tornen a presentar uns pressupostos que s’articulen entorn dels mateixos eixos i principis amb què es va elaborar el projecte per al 2016: prioritat de la despesa social, contribució a la consolidació de la recuperació econòmica, al foment de l’ocupació i a l’economia productiva i compromís amb la sostenibilitat financera i el bon govern.

En el pla econòmic, l’escenari en què s’elaboren aquests pressupostos es continua caracteritzant pel bon comportament de l’economia catalana. Actualment Catalunya té una de les economies més obertes i dinàmiques d’Europa. El 2015 el producte interior brut es va incrementar un 3,4% (el creixement més alt des del 2007 i més del doble de la mitjana de la zona euro), gràcies, fonamentalment, a l’impuls de la demanda interna i a l’empenta de les exportacions. Amb aquest augment, Catalunya encadena cinc trimestres de creixement superior al 3% i les previsions per al que queda d’any i per al 2017 donen continuïtat a l’etapa d’expansió, malgrat que a un ritme d’intensitat més moderat.

Però aquest bon comportament de l’economia no es reflecteix suficientment en els ingressos de la Generalitat, perquè l’actual sistema de finançament autonòmic, desfasat i pendent de revisió des de fa més de dos anys, no recull aquest dinamisme en tota la seva intensitat. La conseqüència més immediata i, probablement, més injusta d’aquest fet es produeix en l’àmbit social, ja que els beneficis del bon funcionament econòmic no es traslladen, com seria desitjable, al conjunt de la societat catalana. En aquest sentit, convé recordar que des d’institucions com l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal i també des del món acadèmic, es reclama una revisió urgent d’aquest sistema de finançament per a adequar el nivell de despesa de cada subsector de les administracions públiques al nivell de competències exercides i a les necessitats de despesa, valorades en termes d’eficiència. I és que el volum de despesa que gestionen les comunitats autònomes és de l’ordre d’un terç del total de la despesa pública, i inclou els principals serveis vinculats a l’estat del benestar que incideixen directament sobre la qualitat de vida dels catalans i sobre el nivell de cohesió social de Catalunya.

En el pla institucional, cal esmentar la incertesa derivada de la situació d’interinitat que hi ha hagut al Govern de l’Estat des del final del 2015 fins fa molt poc. Així, el Govern de l’Estat ha romàs en funcions, com a conseqüència de la celebració d’eleccions generals el 20 de desembre de 2015, fins al 4 de novembre de 2016, en què es va produir la presa de possessió del nou Govern. Com a conseqüència d’aquesta situació, el Govern de l’Estat no ha pogut aprovar uns pressupostos per al 2017, ni ha adoptat l’acord amb relació a la distribució en el si de l’Estat del límit de dèficit assignat per la Unió Europea per mitjà de la decisió del Consell del passat mes d’agost.

L’objectiu de dèficit amb què s’ha elaborat aquest projecte de pressupostos per al 2017 és del 0,5% del producte interior brut, inferior en 0,3 dècimes al de l’exercici anterior. Aquest és l’objectiu que va aprovar el Consell de Política Fiscal i Financera del 28 d’abril de 2016, en el marc de la revisió del Programa d’estabilitat 2016-2019, presentat pel Govern de l’Estat a la Comissió Europea. Tanmateix, el 8 d’agost de 2016 el Consell de la Unió Europea va revisar la senda de consolidació i va atorgar a l’Estat espanyol dos anys addicionals, fins al 2018, per a situar el dèficit per sota del 3% i corregir així la situació de dèficit excessiu en el qual es troba des del 2009. La revisió va consistir a situar l’objectiu de dèficit per al conjunt d’administracions públiques de l’Estat espanyol en el 4,6% per al 2016 i el va ampliar per al 2017 del 2,9% al 3,1%. Aquest marge addicional no ha estat encara distribuït entre nivells d’administració.

El Govern de la Generalitat considera del tot arbitraris els objectius que se li han assignat, ja que no responen ni al que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària, ni al pes de la despesa de les comunitats autònomes sobre el conjunt d’administracions. D’altra banda, reclama que es tinguin en compte les consideracions de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal amb relació a la conveniència de fixar objectius diferenciats de dèficit per a les comunitats autònomes, considerant la situació relativa de cada comunitat pel que fa a l’estructura de despesa, de l’exercici de la capacitat normativa en matèria tributària i del seu nivell d’endeutament.

Malgrat aquests condicionants i dificultats, cal fer valer el fet que Catalunya disposa de bons actius per a tirar endavant i capitalitzar al màxim el bon comportament econòmic. Així, l’economia catalana gaudeix d’una llarga tradició industrial amb una elevada densitat empresarial, diversificació sectorial i un alt nivell emprenedor. Així mateix, l’obertura comercial n’és alhora una de les característiques distintives. I, finalment, cal destacar també el bon comportament del turisme i un model de recerca basat en l’excel·lència i en la confiança dels inversors internacionals. No es pot desaprofitar tot aquest bagatge, sinó que cal utilitzar-lo per a reorientar l’economia productiva catalana i aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Per això resulta del tot necessari impulsar la recerca i la innovació i adoptar ràpidament les noves tecnologies, principalment les relacionades amb la revolució digital, ja que són els instruments que han de fer possible millorar la competitivitat. Cal posar l’accent en la creació de valor afegit com a element clau de la competitivitat i com a instrument que ha de permetre fomentar la creació d’ocupació de qualitat i reduir l’atur, que és un dels problemes estructurals de l’economia i, alhora, un element generador de pobresa i desigualtat.

En aquest sentit, l’educació es configura també com una política fonamental per a la lluita contra la pobresa i per a la cohesió social. Per això aquests pressupostos posen especial èmfasi a millorar el disseny, la gestió i la dotació de les polítiques educatives que han d’ésser una de les palanques per a impulsar un creixement econòmic durador i integrador. És ben conegut que la inversió en educació és una de les millors maneres de dotar la població més desfavorida de les eines necessàries per a millorar la posició social, i un remei eficaç per a evitar l’atur i caure en l’escala social. De la mateixa manera, també se sap que el nivell d’estudis de la població té una relació directa amb la salut. És per tot això que millorar l’eficiència, la qualitat i l’equitat de l’educació esdevé fonamental per a impulsar un creixement inclusiu i donar a tothom l’oportunitat de tenir èxit.

Després d’uns anys de greus dificultats econòmiques per a molts sectors de la població que han patit d’una manera especialment negativa les conseqüències de la recent crisi econòmica, el fet de deixar enrere la recessió no significa deixar també enrere les seves conseqüències. Per això des de l’àmbit públic cal garantir que les polítiques socials facin el seu rol en la millora de la cohesió social i en la reducció de la pobresa i les desigualtats. Aquesta és una de les prioritats més rellevants d’aquests pressupostos que, any rere any, destinen un gruix molt important dels recursos a les principals polítiques de benestar social (salut, educació i protecció social). Per al 2017 la previsió dels pressupostos és que la despesa social absorbeixi més de les tres quartes parts de l’increment total dels recursos no financers dels departaments de la Generalitat, amb el convenciment que l’estat propi, cap al qual es camina, és la millor garantia per a desenvolupar les polítiques socials que es mereixen els ciutadans.

Acompanyant les mesures anteriors, aquests pressupostos també es plantegen l’objectiu de contribuir a superar la situació de pèrdua de confiança de la ciutadania envers les institucions, que s’ha produït en els darrers anys. Per a aconseguir-ho es posen tots els mitjans per a avançar en els valors de transparència i govern obert i, alhora, per a lluitar contra la corrupció i contra el frau i l’elusió fiscal. En aquest sentit, es destinaran recursos addicionals per tal que l’Agència Tributària de Catalunya pugui desenvolupar totes les funcions que li corresponen i per a garantir-ne el desplegament territorial. És del tot prioritari que aquest país pugui disposar dels seus recursos, perquè aquesta és la millor manera de garantir que aquests recursos es posen al servei de la transformació de l’economia, i serveixen per a millorar el benestar de la societat i el funcionament de les institucions.

Així mateix, cal destacar que aquests pressupostos recullen també una sèrie de mesures tributàries que s’hauran d’aplicar durant l’exercici del 2017, que persegueixen una doble finalitat. D’una banda, incrementar la progressivitat general del sistema fiscal i, de l’altra, actuar sobre una sèrie d’externalitats negatives de caràcter social, mediambiental, sanitari o econòmic que es produeixen en diversos àmbits i que es considera que cal corregir per a millorar el benestar col·lectiu.

Finalment, convé posar de manifest que, tot i que l’aprovació d’aquests pressupostos no respon plenament ni a les capacitats reals que es derivarien de la plena sobirania fiscal, ni a les necessitats de la societat, el que resulta indiscutible és que el fet d’aprovar-los ha de permetre a la Generalitat comptar amb més recursos que en el cas que no s’aprovessin.

Amb tots aquests antecedents i consideracions, es presenten els comptes per al 2017. Uns comptes que han de constituir un instrument eficaç per a aconseguir els objectius i les prioritats del Govern que s’expliciten, en un exercici de planificació estratègica de l’acció del Govern, en el document del Pla de Govern de l’XI legislatura.

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 conté les previsions d’ingressos i l’aprovació de les despeses que s’han d’executar durant l’exercici pressupostari del 2017. Formalment, el text articulat es divideix en set títols, noranta-vuit disposicions addicionals i tres disposicions finals.

El títol I està dedicat a la delimitació de l’àmbit i l’aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries i a l’assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta matèria.

El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, conté, com a element destacat, l’articulació dels mecanismes necessaris per a evitar l’adopció d’acords i de resolucions que puguin incomplir les normes generals de limitació de la despesa.

El títol III, sobre despeses de personal, estableix l’àmbit d’aplicació de les normes en aquesta matèria.

El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic, estableix les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus d’entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc per a gestionar els riscos de tipus d’interès i de canvi. També fixa les diferents actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat.

Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l’aigua i a l’actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa.

El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya, d’acord amb criteris basats en les especificitats de l’organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.

El darrer títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d’altres institucions i organismes (Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes de Catalunya, Oficina Antifrau, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Finalment, la Llei es completa amb noranta-vuit disposicions addicionals i tres disposicions finals. Aquestes darreres contenen les normes que fan referència a l’habilitació per a fer les adaptacions tècniques que siguin conseqüència de reorganitzacions administratives.

 

 

Títol I. Àmbit d’aplicació i aprovació dels pressupostos i règim de les modificacions pressupostàries

 

Capítol I. Àmbit d’aplicació i aprovació dels pressupostos

 

Article 1. Àmbit d’aplicació dels pressupostos de la Generalitat

1. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 estan formats per:

a) El pressupost de l’Administració de la Generalitat.

b) Els pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu.

c) Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial.

d) Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris.

e) Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil amb participació total o majoritària de la Generalitat.

f) Els pressupostos dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.

g) Els pressupostos de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.

2. S’incorporen a aquesta llei:

a) Els pressupostos d’altres entitats participades per la Generalitat de forma no majoritària i que no formen part del sector públic de la Generalitat, que han estat classificades dins el sector Administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

b) Els pressupostos d’altres consorcis de participació no majoritària de la Generalitat, no classificats dins el sector Administració pública de la Generalitat, d’acord amb la metodologia del Sistema Europeu de Comptes.

3. Tots els crèdits de despeses dels pressupostos a què fan referència els apartats anteriors s’estructuren en funció de la triple classificació –orgànica, per programes i econòmica– en els estats de despeses corresponents que acompanyen aquesta llei. Els estats d’ingressos s’estructuren, dins de cada entitat, segons la classificació econòmica.

 

Article 2. Aprovació dels pressupostos de la Generalitat

1. S’aproven els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici del 2017.

2. El pressupost de l’Administració de la Generalitat, a què fa referència l’article 1.a, que està format per l’estat d’ingressos i pels estats de despeses dels departaments del Govern i els fons no departamentals, i en el qual s’integren també els estats de despeses del Parlament i dels organismes estatutaris i consultius que no disposen de pressupost propi, s’aprova per un import total, en els estats d’ingressos i despeses, de 34.029.707.168,89 euros, d’acord amb el detall de despeses per seccions que figura en la taula següent:

 

Seccions pressupostàries Import (euros)
Parlament i organismes estatutaris i consultius
Parlament de Catalunya 59.931.796,83
Consell de Garanties Estatutàries 3.281.841,21
Sindicatura de Comptes 10.889.712,37
Oficina Antifrau de Catalunya 5.295.693,58
Comissió Jurídica Assessora 2.866.424,25
Departaments
Departament de la Presidència 411.724.549,08
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 197.304.100,00
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 64.049.887,23
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 429.513.180,31
Departament d’Ensenyament 4.821.144.709,24
Departament de Salut 8.806.714.525,48
Departament d’Interior 1.246.416.927,34
Departament de Territori i Sostenibilitat 1.668.862.073,19
Departament de Cultura 261.023.255,94
Departament de Justícia 950.993.529,69
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 2.872.027.743,08
Departament d’Empresa i Coneixement 1.370.337.520,13
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 634.994.550,98
Fons no departamentals
Despeses de diversos departaments 616.064.483,92
Deute 5.996.122.665,04
Fons de contingència 330.000.000,00
Pensions 1.600.000,00
Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l’Estat 3.268.548.000,00
Total pressupost 34.029.707.168,89

 

 

3. Els pressupostos del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu, a què fa referència l’article 1.b, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

 

Entitats Import (euros)
Servei Català de la Salut (CatSalut) 8.568.114.525,48
Patronat de la Muntanya de Montserrat 4.120.358,87
Institut Català de les Dones (ICD) 8.011.945,46
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 11.513.430,40
Consell Català de l’Esport 47.464.200,31
Centre d’Estudis d’Opinió 1.453.000,00
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 7.176.025,02
Autoritat Catalana de la Competència 1.465.246,94
Escola d’Administració Pública de Catalunya 10.353.884,78
Servei Català de Trànsit 101.436.491,90
Institut de Seguretat Pública de Catalunya 12.539.587,72
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) 1.628.206,53
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran 1.063.127,35
Institució de les Lletres Catalanes 1.325.146,97
Biblioteca de Catalunya 7.256.630,00
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 3.882.282,86
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 16.519.162,95
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 386.117.677,91
Agència Catalana del Consum 9.947.719,33
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 2.423.560,68
Total (sense consolidar) 9.203.812.211,46

 

 

4. Els pressupostos de les entitats autònomes de caràcter comercial, a què fa referència l’article 1.c, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

 

Entitats Import (euros)
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) 6.268.048,00
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) 36.614.566,00
Total (sense consolidar) 42.882.614,00

 

 

5. Els pressupostos de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i les entitats assimilades a efectes pressupostaris, a què fa referència l’article 1.d, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

 

Entitats Import (euros)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 236.250.075,00
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 401.828.711,92
Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 12.589.050,00
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 5.521.516,76
Institut Català de Finances (ICF) 906.177.957,01
Agència Tributària de Catalunya 93.325.728,22
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 17.400.000,00
Memorial Democràtic 1.865.800,00
Institut Català Internacional per la Pau 1.142.850,00
Autoritat Catalana de Protecció de Dades 2.820.352,13
Agència de l’Habitatge de Catalunya 159.971.109,03
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 6.841.002,82
Institut Català de la Salut (ICS) 2.634.300.000,00
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 54.184.517,20
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 74.827.872,01
Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 98.939.914,63
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 13.272.532,65
Institut Català d’Oncologia (ICO) 237.240.675,71
Banc de Sang i Teixits (BST) 85.432.649,90
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 25.075.490,05
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 10.151.331,71
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 344.949.819,33
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 486.921.344,70
Agència de Residus de Catalunya 139.316.466,65
Ports de la Generalitat 15.110.000,00
Institut Català del Sòl (Incasòl) 205.942.216,30
Servei Meteorològic de Catalunya 7.147.961,50
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 507.722.343,33
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 22.511.377,15
Institut Català de les Empreses Culturals 58.663.280,22
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 35.203.304,34
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 19.070.212,98
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 1.271.579,13
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire) 51.175.160,00
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 2.331.526,21
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 451.201,84
Agència Catalana de la Joventut 18.356.577,00
Institut Català d’Energia (Icaen) 7.007.857,72
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 121.313.404,75
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 3.377.996,87
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa 77.556.860,92
Agència Catalana de Turisme 23.253.629,00
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 40.290.230,27
Centre de la Propietat Forestal 6.596.502,78
Total (sense consolidar) 7.274.699.989,74

 

 

6. Els pressupostos de les societats i altres entitats de caràcter mercantil amb participació total o majoritària de la Generalitat, a què fa referència l’article 1.e, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

 

Entitats Import (euros)
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 306.910.011,12
Equacat, SA 2.644.500,00
TVC Multimèdia, SL 32.584,00
Intracatalònia, SA 3.333.002,00
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL 204.425,00
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 451.055.131,41
Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU 607.142,27
Fira 2000, SA 48.447.965,96
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU 7.270.517,28
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) 300.376.849,29
Coordinació Logística Sanitària, AIE 2.102.595,91
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA 3.581.084,91
Logaritme, Serveis Logístics, AIE 17.467.345,51
Barnaclínic, SA 15.187.734,07
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 30.173.493,36
Cargometro Rail Transport, SA 1.785.920,00
Terminal Intermodal de l’Empordà, SL 278.000,00
Vallter, SA 2.289.202,96
Aeroports Públics de Catalunya, SLU 18.060.007,40
Autometro, SA 1.771.343,42
FGCRAIL, SA 1.000,00
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 10.124.821,20
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) 13.245.297,43
Circuits de Catalunya, SL 39.868.958,68
Actius de Muntanya, SA 75.000,00
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (Prodeca) 5.292.576,69
Forestal Catalana, SA 13.561.059,39
Total (sense consolidar) 1.295.747.569,26

 

 

7. Els pressupostos dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, a què fa referència l’article 1.f, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

 

Entitats Import (euros)
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava – Illa de Blanes 563.924,68
Consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 917.900,00
Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-Diplocat) 2.320.000,00
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre 360.650,00
Consorci del Museu Memorial de l’Exili 442.010,00
Consorci Administració Oberta de Catalunya 11.303.101,10
Consorci de l’Habitatge de Barcelona 43.147.514,00
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 9.830.121,65
Consorci d’Educació de Barcelona 161.428.375,78
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 252.128.228,85
Consorci Sanitari de Terrassa 159.686.715,36
Consorci Sanitari de Barcelona 7.075.391,70
Consorci Hospitalari de Vic 92.515.162,16
Consorci Sanitari Integral 217.949.258,08
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 34.447.794,86
Consorci Sanitari de l’Anoia 65.802.463,31
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf 15.189.224,75
Consorci Sanitari del Maresme 116.556.631,09
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya 20.635.000,00
Consorci de Castelldefels Agents de Salut 5.090.000,00
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 308.286.450,30
Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) 13.564.107,16
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) 16.804.636,37
Hospital Clínic de Barcelona (HCB) 474.644.146,61
Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità 1.320.708.019,44
Consorci Patronat de la Vall de Núria 65.446,09
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 13.646.070,68
Consorci Port de Mataró 2.545.935,93
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs 391.260,93
Consorci Port de Portbou 748.821,44
Consorci de l’Observatori del Paisatge 321.370,47
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 19.479.397,20
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona 7.754.617,69
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida 6.166.522,30
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 4.746.620,41
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat 406.000,00
Consorci de l’Institut Ramon Llull 8.395.234,57
Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya 15.277.034,79
Consorci per a la Normalització Lingüística 29.050.000,00
Consorci del Centre de Terminologia Termcat 1.315.631,50
Consorci Sant Gregori, de Girona 4.938.304,84
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 22.255.000,00
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 53.115.691,74
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) 1.894.386,16
Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica 1.972.598,65
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars 3.591.991,20
Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 30.284.796,46
Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 2.372.527,52
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) 15.714.089,75
Centre de Visió per Computador 2.669.469,96
Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) 3.726.345,32
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 13.271.512,83
Consorci de Formació Professional d’Automoció 326.552,38
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 7.632.410,46
Total (sense consolidar) 3.625.472.468,52

 

 

8. Els pressupostos de les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat, a què fa referència l’article 1.g, s’aproven amb els imports detallats per entitats que figuren en la taula següent:

 

Entitats Import (euros)
Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya 7.548.662,95
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya 5.222.205,00
Fundació La Marató de TV3 7.790.150,00
Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès 701.114,59
Fundació Privada per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 11.046.251,00
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 723.970,00
Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 20.077.264,40
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) 35.972.764,95
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 2.774.667,00
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré 4.481.410,50
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 3.664.998,24
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 12.870.060,76
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) 4.418.000,00
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) 23.979.303,60
Fundació Ticsalut 1.603.328,22
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) 3.562.730,95
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme 1.326.906,40
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada 4.106.031,61
Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina) 3.645.000,00
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 335.302.814,63
Fundació Joan Costa Roma 1.016.319,30
Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional 915.663,53
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) 552.205,00
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) 44.293.480,79
Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 6.687.239,71
Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 16.818.521,00
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) 19.736.708,00
Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) 3.852.454,74
Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 354.500,00
Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) 1.279.818,25
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 28.550.000,00
Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3) 544.000,00
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 7.100.597,93
Fundació del Món Rural 332.124,38
Total (sense consolidar) 622.851.267,43

 

 

9. Els crèdits de despeses dels pressupostos dels ens a què fan referència els apartats 2 i 3 tenen caràcter limitatiu, mentre que els crèdits de despeses dels pressupostos dels ens a què fan referència els apartats 4, 5, 6, 7 i 8 tenen caràcter estimatiu.

 

Article 3. Beneficis fiscals

Els beneficis fiscals que afecten els tributs de la Generalitat i els tributs estatals el rendiment dels quals se cedeix a la Generalitat s’estimen en 10.280,9 milions d’euros.

 

Article 4. Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost

1. Els crèdits de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2017 de la Generalitat, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives tenen les vinculacions següents:

a) Pel que fa al capítol 1, els crèdits autoritzats vinculen per servei i capítol, llevat dels crèdits relatius als articles 15 i 17, que vinculen per servei i concepte, i dels relatius a l’article 16, que vinculen per secció i concepte, si són de la Generalitat, i per entitat i concepte en la resta de casos, excepte els de la secció «Parlament de Catalunya», que vinculen per servei i concepte.

b) Pel que fa al capítol 2, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de:

– Els conceptes 226, «Despeses diverses», i 251, «Prestació de serveis amb mitjans aliens», que vinculen per servei, programa i concepte.

– Les aplicacions 200.0001, «Lloguers i cànons mitjançant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU»; 200.0003, «Prestacions periòdiques derivades d’altres drets de superfície»; 203.0002, «Prestacions derivades de concessions administratives»; 226.0001, «Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció»; 226.0002, «Atencions protocol·làries i representatives»; 226.0003, «Publicitat, difusió i campanyes institucionals»; 226.0041, «Fons per al foment del turisme»; 227.0004, «Processos electorals i consultes populars»; 227.0005, «Estudis i dictàmens», i 227.0015, «Processos de participació ciutadana», que vinculen per servei, programa i aplicació.

– Les aplicacions 222.0002, «Solucions de connectivitat de dades adquirides al CTTI»; 228.0001, «Solucions tecnològiques adquirides al CTTI»; 228.0003, «Solucions de sistemes d’informació adquirides al CTTI»; 228.0004, «Solucions de lloc de treball i espais adquirides al CTTI»; 228.0005, «Solucions de país adquirides al CTTI»; 228.0006, «Solucions de governança TIC adquirides al CTTI», i 228.0007, «Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI», que en conjunt vinculen per servei i programa.

c) Pel que fa al capítol 3, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de l’aplicació 340.0002, «Despeses financeres en concepte d’interessos de demora», que vincula per servei, programa i aplicació.

d) Pel que fa al capítol 4, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les transferències nominatives; de les aplicacions 460.0017, «Fons per al foment del turisme»; 464.0001, «Pla únic d’obres i serveis de Catalunya», i 489.0001, «Farmàcia (receptes mèdiques)», i de les partides pressupostàries PO01 D/470.0001/521, «A empreses privades», i BE15 D/480.0005/333, «Renda mínima d’inserció», que vinculen per servei, programa i aplicació, i del concepte 488, «Concerts educatius», que vincula per servei, programa i concepte.

e) Pel que fa al capítol 5, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol.

f) Pel que fa al capítol 6, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les aportacions nominatives per inversions i de les aplicacions 600.0002, «Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre terrenys i béns naturals», i 610.0003, «Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis i altres construccions», que vinculen per servei, programa i aplicació.

g) Pel que fa al capítol 7, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol, llevat de les transferències nominatives, de l’aplicació 762.0001, «Pla únic d’obres i serveis de Catalunya», i de la partida pressupostària PO01 D/770.0001/521, «A empreses privades», que vinculen per servei, programa i aplicació.

h) Pel que fa al capítol 8, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i article, llevat de les aportacions de capital nominatives i de l’aplicació 840.0002, «Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya», que vinculen per servei, programa i aplicació.

i) Pel que fa al capítol 9, els crèdits autoritzats vinculen per servei, programa i capítol.

2. Els crèdits de la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en ingressos de l’Estat» vinculen d’acord amb els criteris de l’apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit.

3. Els crèdits ampliables especificats per l’article 9 que hagin estat ampliats vinculen amb el nivell de desagregació amb què es consignin en els estats de despeses, llevat de les quotes a la Seguretat Social, el crèdit de les quals vincula per secció o entitat i concepte, d’acord amb el que indica l’apartat 1.a.

4. Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit que es concedeixin durant l’exercici, i també els crèdits finançats amb transferències del Fons de contingència, vinculen amb el nivell de desagregació amb què es consignin en els estats de despeses.

5. Els crèdits incorporats i els crèdits generats vinculen d’acord amb els criteris de l’apartat 1. En tots els casos, la vinculació s’aplica atenent els respectius orígens de crèdit i s’ha de mantenir la finalitat que va motivar l’ingrés.

6. Els crèdits pressupostats amb fons finalistes i afectats vinculen d’acord amb els criteris de l’apartat 1, independentment dels respectius orígens de crèdit, llevat que es tracti de generacions sense ingrés condicionades, que vinculen d’acord amb l’apartat 5. En tots els casos s’ha de mantenir la finalitat que va motivar l’ingrés.

7. Independentment de la vinculació dels crèdits del pressupost, la classificació orgànica per serveis, la classificació funcional per programes i la classificació econòmica per aplicacions s’han d’utilitzar per al registre comptable de les operacions de despesa en el moment de l’execució del pressupost i en els expedients de modificacions pressupostàries de la Generalitat i de les altres entitats a què fa referència l’apartat 1.

 

 

Capítol II. Règim de les modificacions pressupostàries

 

Article 5. Modificació d’ingressos

Sempre que es tramiti una modificació de despeses dels pressupostos de les entitats a què fa referència l’article 6.1 que comporti una variació de l’import total de llur pressupost, cal tramitar, al mateix temps, la corresponent modificació dels crèdits d’ingressos pel mateix import.

 

Article 6. Principis generals de modificació de despeses

1. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses autoritzats en els pressupostos per al 2017 de la Generalitat, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives s’han d’ajustar al que disposa aquesta llei i al que estableix sobre aquesta matèria el text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, en els punts que no són modificats pels articles 7, 8, 9 i 10 d’aquesta llei. En tots els casos, és preceptiu l’informe de l’òrgan competent de la Intervenció General.

2. Les modificacions dels crèdits pressupostaris de despeses a què fa referència l’apartat 1 que impliquin modificacions en els pressupostos d’altres departaments o en els d’entitats del mateix àmbit, s’han de tramitar preferentment de manera conjunta i, en qualsevol cas, dins el mateix exercici.

3. En el supòsit que una modificació de crèdit pressupostari comporti increment de la despesa financera, cal justificar la destinació final d’aquesta despesa perquè la Direcció General de Pressupostos valori l’impacte que tindrà en el còmput del dèficit.

 

Article 7. Transferències de crèdit

1. Es poden autoritzar transferències de crèdit dins un mateix pressupost entre els crèdits de despeses a què fa referència l’article 6, amb les limitacions següents:

a) No poden minorar crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit concedits a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos.

b) No poden minorar crèdits per transferències o aportacions nominatives, excepte:

1r. Les establertes entre un departament o una entitat i les altres entitats o empreses del sector públic de la Generalitat que no corresponguin a les retencions de l’article 13. En aquest cas, si la modificació afecta un contracte programa o un pla econòmic i financer aprovat pel Govern, cal tramitar simultàniament la modificació d’aquest contracte o pla.

2n. Les establertes a favor de les entitats que no formen part del sector públic de la Generalitat però que inclouen un finançament condicionat al compliment d’uns objectius, per la part dels objectius no assolida.

c) No poden minorar els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d’exercicis anteriors, llevat que es compensin amb augments en altres partides incorporades procedents del mateix exercici.

d) No poden minorar crèdits ampliables que hagin estat ampliats prèviament.

e) No poden minorar els crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats, llevat que s’apliquin a la mateixa finalitat que va motivar aquests ingressos.

2. Es poden autoritzar les transferències de crèdit que siguin necessàries amb minoració del crèdit generat o incorporat en l’aplicació 840.0002, «Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya», a favor de la secció pressupostària que correspongui, per a afrontar les despeses directament relacionades amb la recol·locació de les persones que ocupen els edificis objecte d’alienació.

3. En el supòsit que en l’execució del pressupost sorgeixin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides, es poden habilitar crèdits mitjançant la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents. Amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per a compensar, per un import igual, la dotació de les noves partides, amb les limitacions que estableix l’apartat 1.

4. Les transferències de crèdit han d’indicar la secció, el servei o l’entitat, i també els programes i les aplicacions que resten afectats per la transferència, independentment dels nivells de vinculació establerts. També s’ha d’indicar l’impacte de la transferència sobre els objectius dels programes afectats.

 

Article 8. Generació de crèdits

1. Poden generar crèdit, dins l’estat de despeses dels pressupostos a què fa referència l’article 6, els ingressos no previstos o els superiors als que es tenen en compte en el pressupost inicial que es produeixin en el mateix exercici pressupostari i que derivin de les operacions següents:

a) Les operacions a què fa referència l’article 44 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

b) Els nous traspassos o les ampliacions de traspassos de serveis d’altres administracions que s’acordin el 2017, fins a l’import de les transferències de fons acordades per a atendre els serveis traspassats.

c) Els ingressos efectivament recaptats per les taxes i els tributs que, d’acord amb la legislació aplicable, siguin afectats a determinades despeses, fins al límit de l’import que excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost.

d) Els ingressos per multes i sancions que, d’acord amb la legislació aplicable, siguin afectades a determinades despeses, fins al límit de l’import que excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost.

e) Els ingressos per indemnitzacions d’assegurances per sinistres coberts per pòlisses, fins al límit màxim de les despeses efectivament realitzades en la reparació del sinistre.

f) Els reintegraments de pagaments pressupostaris que es facin en l’exercici corrent corresponents a obligacions reconegudes en el mateix exercici pressupostari o, excepcionalment, en el darrer trimestre de l’exercici anterior, sempre que s’apliquin als mateixos crèdits pressupostaris.

g) Els crèdits corresponents a revocacions de les subvencions d’exercicis anteriors que hagin estat gestionades amb ingressos finalistes provinents de l’Administració de l’Estat i a les quals sigui aplicable la regla sisena de l’article 86.2 de la Llei de l’Estat 47/2003, del 26 de novembre, general pressupostària.

h) En la secció «Despeses de diversos departaments»:

1r. Els ingressos derivats de compromisos contractuals formalitzats en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat que gestiona la Comissió Central de Subministraments, sempre que es destinin a l’adquisició d’equipaments per a millorar les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i a projectes tecnològics o sistemes d’informació d’abast o interès corporatiu.

2n. Els ingressos derivats de l’alienació i d’altres operacions de cessió de drets sobre immobles de titularitat de la Generalitat fins al límit de l’import que excedeixi les previsions contingudes en l’estat d’ingressos del pressupost, per a destinar-les a efectuar inversions en edificis i altres construccions.

3r. Els crèdits corresponents a l’aplicació 840.0002, «Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya», en els termes establerts per la disposició addicional segona.

4t. Els ingressos procedents de les operacions d’endeutament que se subscriguin d’acord amb la normativa estatal que reguli els mecanismes addicionals de finançament.

5è. Els ingressos procedents d’indemnitzacions en els processos judicials que pugui rebre la Generalitat.

i) En la secció «Deute», els ingressos derivats dels acords presos pel Consell de Política Fiscal i Financera, o per l’organisme estatal habilitat a aquest efecte, per a finançar pagaments a proveïdors que no s’hagin pogut atendre, d’acord amb el que estableix l’article 36.6.

j) L’import de l’endeutament assumit per la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 36.1.b, amb la finalitat de comptabilitzar les aportacions de capital o els préstecs concedits a les entitats públiques corresponents per a afrontar la compensació en formalització de l’amortització total o parcial de llurs passius financers traspassats.

2. Amb caràcter excepcional, poden generar crèdit en el pressupost els ingressos derivats de les operacions a què fa referència l’apartat 1 que hagin estat efectuats el darrer trimestre de l’exercici anterior. Si es tracta d’ingressos finalistes o afectats, poden generar crèdit els ingressos efectuats l’exercici anterior.

3. Es poden generar crèdits finançats amb ingressos procedents d’altres administracions o d’entitats públiques de la Generalitat, un cop vistos els convenis o altres documents que justifiquin que l’administració que ha de trametre els fons reconeix aquesta obligació.

4. En el supòsit que es produeixin ingressos per a atendre necessitats per a les quals no hi hagi una partida adequada, es poden habilitar crèdits amb la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents mitjançant l’expedient de generació de crèdits corresponent.

 

Article 9. Crèdits ampliables

 1. Són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals pertinents, els crèdits següents de qualsevol secció pressupostària:

a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb els preceptes en vigor, i també l’aportació de la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris de la Generalitat.

b) Els triennis dels funcionaris derivats del còmput de temps de servei realment prestat a l’Administració.

c) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions, menyscaptes i despeses del deute en operacions de crèdit corresponents a operacions financeres autoritzades. En el supòsit que els ingressos pressupostats per a les entitats diferents de la Generalitat a les quals fa referència l’article 6 siguin insuficients per a atendre les obligacions que produeixin aquestes operacions, s’han d’ampliar els crèdits que siguin consignats per a aquestes entitats en les seccions corresponents del pressupost de la Generalitat. En el supòsit que es formalitzin les operacions de modificació, refinançament i substitució autoritzades per l’article 36.1.d, el departament competent en matèria de pressupostos ha d’efectuar les modificacions pressupostàries que calgui.

d) Amb caràcter excepcional, es pot ampliar crèdit en les seccions i els capítols amb els quals s’han d’afrontar les despeses comptabilitzades el 31 de desembre de 2016 en els comptes financers on es registren les despeses pendents d’aplicar al pressupost, però que en termes de comptabilitat nacional es consideren despesa meritada a l’exercici i computen per al càlcul del dèficit dels exercicis anteriors. Aquests crèdits es poden ampliar fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent el 31 de desembre de 2016 als esmentats comptes financers, i condicionat a la no-afectació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Si l’ampliació correspon a una entitat del sector públic administratiu, s’ha d’ampliar el crèdit de la partida del pressupost de la Generalitat de transferència a l’entitat afectada i es pot generar crèdit a l’entitat de destinació per un import equivalent.

 1. Són crèdits ampliables fins a una quantitat igual a les obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb el compliment previ de les normes legals pertinents, els crèdits següents de les seccions pressupostàries que s’especifiquen:

a) En la secció «Deute», el crèdit de la partida pressupostària DT 01 D/340.0002/911, «Despeses financeres en concepte d’interessos de demora», per a afrontar interessos de demora, per a despeses degudament comptabilitzades per departaments, entitats autònomes de caràcter administratiu i altres ens singulars com el Servei Català de la Salut, si aquesta demora es produeix com a conseqüència de l’endarreriment general de pagaments.

b) En la secció «Departament d’Interior», dins els serveis IT 03 i IT 06, les despeses extraordinàries autoritzades pel Govern per a afrontar situacions excepcionals que comportin l’activació de plans de protecció civil en fase d’emergència.

c) En la secció «Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge»:

1r. El crèdit de la partida pressupostària GO 03 D/763.0001/713, per a afrontar les despeses extraordinàries, degudament aprovades pel Govern, derivades de danys catastròfics.

2n. El crèdit de la partida pressupostària GO 03 D/462.0001/711, per a finançar les competències al Consell General d’Aran.

3r. El crèdit de la partida pressupostària GO 01 D/227.0004/132, per a despeses de processos electorals i consultes populars.

d) En la secció «Departament de Justícia», els crèdits de les partides pressupostàries que correspongui, en funció del cost que es produeixi en els torns d’ofici d’advocats i de procuradors. Aquest cost el determinen els mòduls fixats per la Generalitat i el nombre d’assumptes atesos.

e) En la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies», fins al límit de les necessitats que es derivin de les prestacions de dret subjectiu que es nodreixen dels crèdits següents:

1r. El crèdit de la partida pressupostària BE 05 D/480.0001/313, «A famílies».

2n. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480.0010/318, «Prestacions per a l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat».

3r. El crèdit de la partida pressupostària BE 06 D/480.0011/317, «Prestacions per a joves extutelats».

4t. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0013/317, «Ajuts assistencials a la protecció dels cònjuges supervivents».

5è. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0015/317, «Prestacions per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius».

6è. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0016/317, «Prestacions complementàries per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació».

7è. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0017/317, «Prestacions per atendre necessitats bàsiques».

8è. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0002/315, «Prestació econòmica vinculada al servei (LAPAD)».

9è. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0003/315, «Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)».

10è. El crèdit de la partida pressupostària BE 13 D/480.0004/315, «Prestació econòmica d’assistència personal (LAPAD)».

11è. El crèdit de la partida pressupostària BE 15 D/480.0005/333, «Renda mínima d’inserció».

f) En la secció «Pensions», els crèdits de les obligacions de classes passives.

g) En la secció «Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència», el crèdit de la partida pressupostària EX 01 D/480.0012/131, «Indemnitzacions persones incloses supòsits Llei 46/77, de concessió d’amnistia».

h) En la secció «Despeses de diversos departaments»:

1r. El crèdit de la partida pressupostària DD 01 D/226.0004/125, si mitjançant una sentència judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de la Generalitat, i per les despeses jurídiques efectuades per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb motiu del compliment d’obligacions legals derivades d’adquisicions hereditàries a favor de la Generalitat i, en general, amb motiu de la gestió dels immobles.

2n. El crèdit de la partida pressupostària DD 01 D/227.0004/132, per a despeses de processos electorals i consultes populars.

3r. El crèdit de la partida pressupostària DD 01 D/227.0015/132, per a despeses de processos de participació ciutadana.

i) En el pressupost del Servei Català de la Salut, el crèdit de la partida 5100 D/489.0001/411, «Farmàcia (receptes mèdiques)».

j) En el pressupost de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, el crèdit de la partida pressupostària 6160 D/480.0010/318, «Prestacions per l’acolliment de menors tutelats per la Generalitat», fins al límit de les necessitats que es derivin d’aquesta prestació de dret subjectiu.

 1. S’ha de donar compte al Parlament, amb una periodicitat trimestral, de les ampliacions de crèdit a què fan referència els apartats 1 i 2.

4. Els crèdits ampliables que són minorats perden la condició d’ampliables.

5. Les ampliacions de crèdit a què fa referència l’apartat 2 s’han de tramitar com a transferències de crèdit i s’han de finançar preferentment amb càrrec a baixes d’altres crèdits del pressupost no financer de la mateixa secció o del mateix organisme o entitat o, si això no és possible, d’altres seccions o del Fons de contingència, amb l’autorització prèvia del Govern.

 

Article 10. Incorporació de romanents de crèdit

1. Es poden incorporar als estats de despeses dels pressupostos de les entitats a què fa referència l’article 1.1.a i b els romanents de crèdit que enumera l’article 37.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

2. Es poden incorporar als estats de despeses dels pressupostos de la Generalitat els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 2016 en l’aplicació 840.0002, «Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya».

3. Els romanents de crèdit existents el 31 de desembre de 2016 finançats a càrrec de fons finalistes i afectats efectivament ingressats i que en la data esmentada no estiguessin vinculats al compliment d’obligacions ja reconegudes es poden incorporar al pressupost del 2017 per a ésser aplicats a les finalitats que van motivar aquests ingressos. Tanmateix, no es pot autoritzar la incorporació de romanents de crèdit que ja hagin estat incorporats successivament en els dos darrers exercicis, llevat que el període d’execució establert per a les actuacions que s’han de finançar sigui superior.

4. Les incorporacions de romanents de crèdit corresponents a operacions no financeres s’han de compensar amb retencions de crèdit o bé s’han de finançar amb càrrec a una minoració d’altres crèdits, en qualsevol cas corresponents a operacions no financeres. Amb caràcter excepcional i amb l’autorització prèvia de la Intervenció General, també es poden finançar amb càrrec als romanents de tresoreria de l’exercici anterior que no hagin estat aplicats al pressupost de l’exercici ni retinguts segons l’article 13.

5. La necessitat de compensació o finançament a què fa referència l’apartat 4 no és aplicable en els casos d’incorporacions de romanents de crèdits finançats a càrrec de fons finalistes i afectats efectivament ingressats. En aquests casos n’hi ha prou amb l’acreditació de l’ingrés.

6. La direcció general competent en matèria de pressupostos pot acordar, en funció de l’execució pressupostària, compensar amb càrrec a la secció FO «Fons de contingència» les incorporacions de romanents de crèdits establertes a l’apartat 5.

 

Article 11. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries

1. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, autoritzar, amb les úniques limitacions que estableix l’article 7.1, les modificacions de crèdit següents:

a) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits de la secció FO «Fons de contingència».

b) Transferències de crèdit entre diverses seccions del pressupost de la Generalitat.

c) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses corrents amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses de capital o financeres.

d) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses no financeres amb càrrec a disminucions de crèdits de despeses financeres.

e) Transferències de crèdit que augmentin crèdits de despeses de personal amb càrrec a disminucions de crèdit de qualsevol altre capítol.

f) Transferències de crèdit que afectin els crèdits destinats a despeses de personal que comportin increments de plantilla.

g) Transferències de crèdit que modifiquin crèdits per transferències o aportacions nominatives entre els pressupostos de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic o entre els pressupostos d’aquestes mateixes entitats.

h) Generacions de crèdit que compleixin simultàniament les condicions regulades pels articles 8.3 i 19.2.

2. Correspon al conseller competent en matèria de pressupostos autoritzar les incorporacions de crèdit, les ampliacions de crèdit i, sempre que no corresponguin al Govern, les generacions de crèdit i, amb les úniques limitacions que estableix l’article 7.1, les transferències de crèdit següents:

a) Transferències de crèdit entre diverses polítiques dins una mateixa secció o entitat.

b) Transferències de crèdit entre els crèdits consignats en els diversos departaments i la secció «Despeses de diversos departaments», servei 03, per a finançar l’adquisició, la contractació i la gestió centralitzades de béns i serveis i les despeses d’assegurances.

c) Transferències de crèdit que modifiquin els crèdits que l’article 4.1 esmenta com a excepcions.

d) Transferències de crèdit que minorin qualsevol dels articles del capítol 1.

e) Transferències entre crèdits incorporats com a conseqüència de romanents d’exercicis anteriors i transferències entre crèdits finançats amb ingressos finalistes o afectats, en els termes que estableix l’article 7.1.c i e.

3. Correspon als titulars dels departaments i als presidents, als directors o als càrrecs assimilats de les entitats autònomes i del Servei Català de la Salut autoritzar l’habilitació de partides pressupostàries sense dotació de crèdit específica i les transferències entre diversos crèdits d’una mateixa política, amb les úniques limitacions que estableix l’article 7.1, sempre que no corresponguin al Govern o al conseller competent en matèria de pressupostos. Aquestes modificacions pressupostàries no poden afectar els crèdits que l’article 4.1 esmenta com a excepcions, ni els crèdits destinats a despeses de personal.

4. Les intervencions delegades en els departaments, en el Servei Català de la Salut i en les entitats autònomes administratives han d’informar, abans que s’autoritzin les propostes de modificacions de crèdit, sobre els punts següents:

a) El compliment de les limitacions aplicables en cada supòsit.

b) La suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén minorar.

c) El compliment de l’article 5.

d) Qualsevol altre aspecte que derivi de la legislació aplicable.

 

Article 12. Retencions de saldos pressupostaris

El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, i segons l’execució de l’estat d’ingressos o de despeses, ha d’acordar la retenció de saldos pressupostaris corresponents a crèdits no vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l’article 6, i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per a complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

 

Article 13. Crèdits per a transferències o aportacions a favor de les entitats autònomes administratives i altres entitats del sector públic

1. L’import dels crèdits pressupostaris destinats a transferències i aportacions a favor de les entitats que, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat s’ha d’ajustar de manera que el 31 de desembre la liquidació dels pressupostos no financers d’aquestes entitats sigui equilibrada d’acord amb els criteris d’ajust del SEC.

2. Les aportacions de capital a favor de les entitats en què la Generalitat participa majoritàriament, de manera directa o indirecta, en llur finançament o en la designació de la majoria de representants amb dret a vot de llurs òrgans de govern, o a favor de les entitats que, sense complir aquestes condicions, es classifiquen com a Administració pública de la Generalitat d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes, es poden aplicar excepcionalment a la compensació de pèrdues d’exercicis anteriors, amb l’acord previ del Govern.

3. Les transferències corrents a favor de les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, deterioraments, variacions d’existències i baixes de l’immobilitzat.

4. En el cas que el 31 de desembre de 2016 les entitats a què fan referència els apartats 1 i 2 tinguessin un romanent de tresoreria derivat d’un excés d’ingressos cedits, transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic no obtingudes en concurrència, el departament competent en matèria de pressupostos hauria d’efectuar una retenció de les aportacions i transferències que els departaments als quals estan adscrites les entitats afectades tenen previst atorgar el 2017, per l’import que determini la Intervenció General, llevat que per llei, contracte programa o per altres acords del Govern s’hagi establert que han de tenir una altra destinació. Si les entitats reben transferències i aportacions de diferents departaments, ja sigui directament o per mitjà d’altres entitats que en depenen, la retenció s’ha de distribuir entre els departaments afectats en proporció a l’import de les transferències i aportacions efectuades el 2016.

 

Article 14. Comptabilització de les transferències internes

1. Les transferències i les aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables es comptabilitzen, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur import pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes. Tanmateix, en el cas que el calendari d’execució real de les despeses finançades de l’entitat requereixi una periodificació diferent a l’esmentada, es poden comptabilitzar d’acord amb aquest calendari, amb l’informe favorable previ de la Intervenció Delegada.

2. En el cas de les transferències i altres aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i les entitats a què fa referència l’article 1.1.b, i també entre aquestes entitats, s’ha de comptabilitzar de manera simultània l’obligació en el pressupost amb càrrec al qual es fa la despesa i el reconeixement del dret en el pressupost que rep l’ingrés.

 

Article 15. Fons de contingència

1. El Fons de contingència s’ha de destinar, si escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici.

2. Perquè la dotació inclosa anualment en el Fons de contingència es pugui aplicar, cal que ho aprovi el Govern, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos. L’aplicació s’ha de fer per mitjà de transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria.

3. El romanent de crèdit que hi pugui haver al final de cada exercici anual en el Fons de contingència no es pot incorporar a exercicis posteriors.

4. S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos perquè, a proposta del departament competent en matèria de salut i en el marc del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per a l’exercici del 2017, pugui destinar el romanent existent al final de l’exercici en el Fons de contingència a reduir el saldo de propostes de despesa pendent d’imputació pressupostària (PPI) registrades, mitjançant les transferències corresponents al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut.

 

 

Títol II. Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública

 

Article 16. Pressupostos de les universitats públiques

1. Les universitats públiques han d’elaborar, aprovar i executar llurs pressupostos en una situació d’equilibri pressupostari, tant en conjunt com respecte dels ingressos i les despeses no financers. Aquest precepte també és aplicable a les entitats dependents de les universitats públiques que han estat classificades dins el sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes.

2. En el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent de tresoreria genèric negatiu, ha d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària que determini les polítiques d’ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria d’universitats. Aquest pla d’estabilització pressupostària ha d’ésser aprovat pel Consell Social i s’ha de presentar al departament competent en matèria d’universitats en el termini de dos mesos a comptar de l’aprovació de la liquidació del pressupost en què s’hagi produït el romanent genèric negatiu.

 

Article 17. Limitació de l’augment de la despesa

1. Durant l’exercici del 2017, el Govern i tots els titulars de centres de despesa estan obligats a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris o les reduccions proporcionals de despesa amb l’especificació pressupostària corresponent. Les resolucions i els acords que s’adoptin en incompliment d’aquest precepte són nuls de ple dret.

2. La Intervenció General ha de vetllar pel compliment del que disposa l’apartat 1 en el marc de l’activitat de control de què és competent com a òrgan de control intern de la Generalitat. La Intervenció pot establir controls transversals sobre el compliment d’aquesta disposició d’acord amb el que estableixin els corresponents plans de control anual.

3. Independentment del que estableix l’apartat 2, si en qualsevol moment els òrgans fiscalitzadors, en exercici de llurs competències, tenen coneixement de l’adopció d’iniciatives que incompleixen el que estableix aquest article, ho han de comunicar al departament competent en matèria d’economia i finances, el qual ha de determinar les mesures corresponents a l’efecte de donar compliment a aquesta disposició.

4. Durant l’exercici del 2017, el Govern està obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti creixement de la despesa pública pressupostada si no es proposen, alhora, els recursos addicionals necessaris.

 

Article 18. Compromisos de despesa d’exercicis anteriors

1. Les obligacions en vigor el 31 de desembre de 2016 corresponents a despeses efectuades degudament per la Generalitat, per les entitats autònomes administratives o pel Servei Català de la Salut –incloses les despeses pendents d’imputació pressupostària (PPI) registrades– que no s’hagin pogut reconèixer amb càrrec als crèdits del pressupost per al 2016 es poden aplicar als crèdits del pressupost vigent, d’acord amb els criteris establerts per l’article 11 de l’Ordre VEH/277/2016, del 18 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari del 2016.

2. El departament competent en matèria de pressupostos, a proposta del departament o de l’entitat afectats i amb l’informe previ de la Intervenció Delegada, ha de determinar els crèdits amb càrrec als quals s’ha d’imputar el pagament de les obligacions a què fa referència l’apartat 1, que han d’ésser els adequats a la naturalesa i la finalitat de la despesa, d’acord amb l’estructura pressupostària vigent.

 

Article 19. Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats

1. En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta d’ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, d’acord amb el que estableix l’article 8.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s’hagi produït efectivament l’ingrés en la tresoreria corresponent.

2. Excepcionalment, en els casos de despeses finançades per altres administracions o entitats públiques, i sempre que s’acrediti documentalment el compromís de finançament de l’Administració o l’entitat que hagi d’aportar els fons, es poden ordenar pagaments sense que s’hagi produït efectivament l’ingrés en els casos següents:

a) Si són necessaris per a atendre les despeses de personal.

b) Si corresponen a subvencions periòdiques que tenen per finalitat prestacions de caràcter personal o social.

c) Si corresponen a programes dels quals es rep el finançament, per mitjà d’un reemborsament, amb la justificació de les despeses efectivament produïdes.

d) Altres supòsits, degudament justificats, que autoritzi el Govern amb l’informe previ del departament competent en matèria de pressupostos.

 

Article 20. Despeses amb càrrec a pressupostos futurs

1. La tramitació de qualsevol disposició que impliqui recurrència de despeses en exercicis futurs, incloses les despeses de personal, ha d’incloure necessàriament un estudi d’impacte pressupostari.

2. Tots els compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos futurs resten condicionats a les disponibilitats pressupostàries dels exercicis afectats.

 

Article 21. Identificació i seguiment pressupostari dels projectes d’inversió

Els projectes de despesa d’inversió de la Generalitat i de totes les entitats que formen el seu sector públic s’identifiquen amb els codis de projecte que figuren en l’Annex d’inversions reals. La programació i l’execució al llarg de l’exercici de nous projectes no identificats en l’Annex d’inversions reals requereix l’assignació prèvia del codi de projecte corresponent, d’acord amb les normes del departament competent en matèria de pressupostos. El seguiment de l’execució dels projectes es fa mitjançant la identificació dels codis de projecte en la comptabilització de despeses en el sistema corporatiu d’informació economicofinancera. Les entitats que no utilitzen el sistema corporatiu d’informació economicofinancera han de fer un seguiment permanent de l’execució de llurs projectes d’inversió i l’han de trametre al departament competent en matèria de pressupostos amb la mateixa periodicitat que la informació periòdica de seguiment pressupostari, i d’acord amb els formats que determini la Intervenció General.

 

Article 22. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats

1. D’acord amb el que estableixen l’article 117 i la disposició addicional vint-i-setena de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació, i l’article 205.8 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, s’aproven els mòduls econòmics dels centres privats concertats corresponents a les despeses de personal i les despeses de funcionament per a l’any 2017, amb els imports que consten en l’annex 1 de la present llei. Si algun d’aquests imports és inferior al que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, s’aplica el mòdul fixat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat, considerant la minoració que aquesta llei determina en el mòdul de despeses de funcionament de les unitats de cicles formatius de formació professional de grau superior i de batxillerat.

2. Les retribucions del personal dels centres privats concertats abonades mitjançant el pagament delegat es fixen anualment d’acord amb el principi d’analogia retributiva del professorat que imparteix ensenyaments concertats amb el personal funcionari docent no universitari, recollit als acords signats el 4 de maig i el 9 de juliol de 2001 amb les organitzacions patronals i sindicals representatives del sector.

3. El Departament d’Ensenyament ha d’abonar, per mitjà del sistema de pagament delegat, exclusivament els conceptes retributius que consten en l’annex 1 d’aquesta llei. Resten explícitament fora del mòdul de concert el premi de fidelitat o permanència i qualsevol altre cost laboral del professorat derivat de convenis col·lectius. En conseqüència, aquestes despeses no van a càrrec del pressupost de la Generalitat.

4. Al mòdul de les despeses de funcionament de les unitats concertades de formació professional que disposin d’autorització per a una capacitat inferior a trenta alumnes per unitat se li aplica un coeficient reductor de 0,015 per cada alumne de menys autoritzat.

 

 

Títol III. Despeses de personal

 

Article 23. Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal

Les disposicions incloses en el títol III s’apliquen a tot el personal al servei de:

a) L’Administració de la Generalitat.

b) El Servei Català de la Salut.

c) El Consell de Treball, Econòmic i Social; l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; l’Institut Català Internacional per la Pau; l’Autoritat Catalana de la Competència, i el Consell Audiovisual de Catalunya.

d) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.

e) Les entitats autònomes de caràcter comercial.

f) Les entitats de dret públic.

g) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat.

h) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els que hi estan adscrits.

i) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat i les que hi estan adscrites.

j) Les universitats públiques.

 

Article 24. Retribucions del personal

1. Amb efectes de l’1 de gener de 2017, les retribucions íntegres del personal inclòs a l’article 23 no experimenten cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a llur antiguitat, sens perjudici de l’aplicació de la disposició addicional 23. Per al personal laboral aquest precepte s’ha d’aplicar a la massa salarial en els termes que estableix l’article 27.1 i 2.

2. El que estableix l’apartat 1 s’entén sens perjudici de les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fixen, amb el compliment estricte de la normativa vigent.

3. En l’exercici del 2017 no es poden fer aportacions a plans de pensions, plans d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.

4. En l’exercici del 2017 no s’atorguen als empleats ajuts en concepte de fons d’acció social, ni tampoc altres ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat, sens perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurances per a cobrir contingències per accidents dels empleats. A aquest efecte, els beneficis econòmics no salarials del personal de les universitats públiques es consideren integrants del fons d’acció social de la universitat, en les modalitats d’ajuts que abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei siguin equivalents al fons d’acció social aplicable al personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Tampoc no es poden reconèixer percepcions derivades dels sistemes d’ajuts per a menjar del personal.

5. Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència i les indemnitzacions per raó de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel que disposa aquesta llei, i no experimenten cap increment respecte de les fixades per al 2016.

6. Els acords, convenis o pactes que comportin creixements retributius superiors als fixats per l’apartat 1 o que contravinguin el que estableix aquest article han d’experimentar l’adequació pertinent, i són inaplicables les clàusules que s’hi oposin.

7. D’acord amb els articles 32 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, i ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals que comporten la necessitat de redimensionar la despesa pública, resten suspesos parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i també els convenis col·lectius i els acords signats en l’àmbit de personal laboral inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’article 23 que contradiguin el que disposa aquesta llei.

 

Article 25. Retribucions del personal en règim administratiu i estatutari

1. Les retribucions que ha de percebre el personal funcionari el 2017, d’acord amb el sistema retributiu que estableix el text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, que aplega preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, són les següents:

a) El sou i els triennis, segons el grup o subgrup en què es classifiquen els cossos i les escales a què pertanyen els funcionaris, d’acord amb les equivalències establertes pel text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre, pels imports següents, referits a dotze mensualitats:

 

Grup (Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre) Grup/Subgrup equivalent (Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre) Sou (euros) Triennis (euros)
A A1 13.441,80 516,96
B A2 11.622,84 421,44
B 10.159,92 369,96
C C1 8.726,76 318,96
D C2 7.263,00 216,96
E Agrupacions professionals 6.647,52 163,32

 

 

b) Les pagues extraordinàries, que són dues l’any i es meriten els mesos de juny i desembre. Cada paga extraordinària inclou l’import d’una mensualitat del complement de destinació que es percebi, més les quanties següents en concepte de sou i triennis:

 

Grup (Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre) Grup/Subgrup equivalent (Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre) Sou (euros) Triennis (euros)
A A1 691,21 26,58
B A2 706,38 25,61
B 731,75 26,65
C C1 628,53 22,96
D C2 599,73 17,91
E Agrupacions professionals 553,96 13,61

 

 

c) El complement de destinació, corresponent a cadascun dels nivells dels llocs de treball, que té els imports següents, referits a dotze mensualitats:

 

Nivell Euros
30 11.741,28
29 10.531,44
28 10.088,76
27 9.645,72
26 8.462,28
25 7.508,04
24 7.065,00
23 6.622,56
22 6.179,28
21 5.737,08
20 5.329,20
19 5.057,16
18 4.784,88
17 4.512,72
16 4.241,16
15 3.968,64
14 3.696,84
13 3.424,32
12 3.152,16
11 2.880,00
10 2.608,20
9 2.472,12
8 2.335,68
7 2.199,84
6 2.063,76
5 1.927,68
4 1.723,68
3 1.520,16
2 1.315,92
1 1.112,04

 

 

d) El complement específic assignat al lloc de treball que es desenvolupi, que no experimenta cap increment respecte de l’import mensual vigent el 31 de desembre de 2016. Aquest complement es percep en dotze mensualitats ordinàries i dues d’addicionals els mesos de juny i desembre.

e) El complement de productivitat, que durant l’exercici del 2017 no es percep, sens perjudici del que estableix l’apartat 3.

f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que ha de concedir cada departament o organisme autònom, dins els crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes gratificacions tenen caràcter excepcional, d’acord amb el que estableix l’article 35. Només poden ésser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball i no poden tenir, en cap cas, una quantia fixa ni ésser de guany periòdic.

g) Els complements personals transitoris, que durant l’any 2017 s’absorbeixen d’acord amb les normes següents:

1a. El complement personal transitori absorbeix el 100% de qualsevol altra millora retributiva, incloses les millores derivades de canvis de llocs de treball.

2a. En el cas que el canvi de lloc de treball determini una minva de les retribucions, es manté el complement personal transitori, al qual s’ha d’imputar qualsevol millora retributiva.

3a. Els triennis, les gratificacions per serveis extraordinaris i el complement de productivitat no compten a l’efecte de l’absorció del complement personal transitori.

2. Els funcionaris interins inclosos en l’àmbit d’aplicació del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 perceben les retribucions bàsiques corresponents al grup o subgrup de classificació del cos o escala en què hagin estat nomenats i les retribucions complementàries que corresponen al lloc de treball que ocupen.

3. El personal estatutari dels serveis de salut inclòs a l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 3/1987, de l’11 de setembre, sobre retribucions del personal estatutari de l’Institut Nacional de la Salut, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 55/2003, del 16 de desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, percep les retribucions segons el que estableix l’apartat 1 d’aquest article, a més dels complements de carrera i d’atenció continuada, les quanties dels quals no experimenten cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2016. Durant l’exercici del 2017 el personal estatutari de l’Institut Català de la Salut percep el 50% de les retribucions fixades al II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut, en concepte de complement de productivitat variable referit al compliment dels objectius fixats per a l’any 2016. L’import màxim d’aquest complement de productivitat variable no s’incrementa respecte de l’exercici del 2016.

4. Al personal de contingent i zona integrat en els serveis jerarquitzats de l’Institut Català de la Salut en condicions no homologades se li ha d’aplicar el règim retributiu del personal estatutari dels serveis de salut, d’acord amb el règim establert per la disposició addicional trenta-setena de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.

5. El personal funcionari i interí dels cossos de l’Administració de Justícia al servei de la Generalitat ha de percebre les retribucions que determina la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Els complements retributius establerts per la Generalitat per a aquest personal no experimenten cap increment el 2017.

6. Amb efectes de l’1 de gener de 2017, les retribucions del personal eventual al qual fa referència l’article 12 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 mantenen les quanties vigents el 31 de desembre de 2016.

7. Les retribucions de la resta de personal en règim administratiu i estatutari al qual no són aplicables els règims retributius establerts per aquest article no experimenten cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2016.

8. Els acords i pactes en l’àmbit del personal funcionari i estatutari amb impacte econòmic en la despesa de personal requereixen l’informe favorable dels departaments competents en matèria de funció pública i de pressupostos, i resulten nuls de ple dret els que se signin amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, i també els que impliquin creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinin les futures lleis de pressupostos.

9. A les retribucions regulades per aquest article els és aplicable el que estableix l’article 24 d’aquesta llei.

 

Article 26. Acreditació de retribucions

1. Al personal no laboral al servei de l’Administració de la Generalitat inclòs en l’àmbit d’aplicació del text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997 li són aplicables les normes en matèria retributiva següents:

a) Les retribucions bàsiques i complementàries que s’acreditin amb caràcter fix i periodicitat mensual s’han de fer efectives per mensualitats completes, i d’acord amb la situació dels funcionaris referida al primer dia hàbil del mes que correspongui. Només s’han de liquidar per dies en els casos següents:

1r. En el mes de la presa de possessió de la primera destinació en un cos o escala, en el reingrés al servei actiu i en el d’incorporació per acabament de llicència sense dret a retribució.

2n. En el mes d’inici de llicències sense dret a retribució.

3r. En el mes en què es produeixi un canvi de lloc de treball que comporti una adscripció a una administració pública diferent de l’Administració de la Generalitat, encara que no impliqui cap canvi de situació administrativa.

4t. En el mes de cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d’un canvi de cos o d’escala. No obstant això, si el motiu del cessament és la mort, la jubilació o el retir del funcionari inclòs en el règim de classes passives de l’Estat o qualsevol altre règim de pensions públiques que s’acrediten per mensualitats completes des del primer dia del mes següent del naixement del dret, la liquidació de les retribucions no s’ha d’efectuar pels dies de servei actiu, sinó comptant el mes complet en el qual s’ha produït el fet causant del cessament.

b) Les pagues extraordinàries s’han d’acreditar els mesos de juny i desembre i, d’acord amb la situació i els drets del funcionari, els dies 1 de juny i 1 de desembre, excepte en els supòsits següents:

1r. Si el temps de serveis prestats és inferior a tot el període corresponent a una paga extraordinària, aquesta paga s’ha d’abonar proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats. Si s’ha fet jornada de treball reduïda durant els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny o desembre, l’import de la paga extraordinària ha de tenir la reducció corresponent.

2n. En el cas de funcionaris en servei actiu amb llicència sense dret a retribució, la paga extraordinària s’ha d’acreditar els mesos de juny i desembre, però amb la quantia proporcional al temps de serveis prestats en el període corresponent a cadascuna de les pagues.

3r. Si es produeix un canvi de lloc de treball que comporta una adscripció a una administració pública diferent de l’Administració de la Generalitat, encara que no impliqui un canvi de situació administrativa, la paga extraordinària s’ha d’acreditar el mes en què es fa el canvi.

4t. Si es produeix cessament en el servei actiu, inclòs el derivat d’un canvi de cos o d’escala, la paga extraordinària s’ha d’acreditar el dia del cessament amb referència a la situació i els drets del funcionari en aquella data, però proporcionalment al temps de serveis efectivament prestats.

5è. Si es produeix cessament del servei actiu per jubilació, per mort o per retir i es compleixen les circumstàncies del punt 4t de la lletra a, pel que fa a la paga extraordinària no s’han de comptar els dies de servei actiu, sinó el mes complet.

c) El període corresponent a cadascuna de les pagues extraordinàries comprèn els sis mesos immediatament anteriors als mesos de juny i desembre. Si el temps de serveis efectivament prestats és inferior a sis mesos, els períodes, a l’efecte de liquidació, resten establerts de la manera següent:

1r. Paga extraordinària de juny: període des de l’1 de desembre fins al 31 de maig immediatament anterior.

2n. Paga extraordinària de desembre: període des de l’1 de juny fins al 30 de novembre immediatament anterior.

d) Els funcionaris de carrera que canvien de lloc de treball dins el mateix cos o escala tenen dret, durant el termini de presa de possessió, a totes les retribucions de caràcter fix o mensual. Aquestes retribucions s’han de fer efectives per mensualitats completes, d’acord amb la situació dels funcionaris, el primer dia del mes que correspongui, i s’han de seguir les directrius següents:

1a. Si el termini per a la presa de possessió venç dins el mateix mes del cessament, la dependència en què el funcionari cessa s’ha de fer càrrec de tota la mensualitat. A partir del primer dia del mes següent, la dependència a què hagi estat destinat s’ha de fer càrrec de la retribució, d’acord amb la situació i els drets que té el funcionari el primer dia del mes que correspongui.

2a. Si el termini per a la presa de possessió comprèn dates de dos mesos diferents, la dependència en què el funcionari cessa s’ha de fer càrrec de les retribucions fins al final del mes del cessament. La dependència a què va destinat s’ha de fer càrrec de la retribució a partir del dia 1 del mes següent, independentment que el funcionari hagi exhaurit o no el termini de presa de possessió, però d’acord amb la situació i els drets que té el primer dia del mes que correspongui.

2. El càlcul de les retribucions que s’hagin de liquidar normativament per dies s’ha d’efectuar tenint en compte el nombre de dies naturals del mes corresponent.

3. Les referències d’aquesta llei relatives a retribucions s’entenen fetes a retribucions íntegres.

4. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal que, d’acord amb les directrius que el Govern estableix en aquesta matèria, sol·liciti una reducció de la jornada de treball s’han de reduir en la mateixa proporció que el temps de jornada.

 

Article 27. Retribucions del personal laboral

1. Per a l’exercici del 2017, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal al qual fa referència l’article 29, no pot experimentar cap increment respecte de la corresponent del 2016, en termes anualitzats i d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i altres condicions laborals, sens perjudici de l’aplicació de la disposició addicional 23.

2. A l’efecte del que estableix l’apartat 1, la massa salarial del personal laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal l’any 2016. Se n’exceptuen:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.

b) Les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

c) Les indemnitzacions per trasllats, suspensions i acomiadaments.

d) Les indemnitzacions per despeses efectuades pel treballador.

3. Durant l’exercici del 2017 no es poden percebre retribucions vinculades a la productivitat o a conceptes anàlegs. Excepcionalment, els òrgans competents de les entitats a què fa referència l’article 23.b, f, g, h i i poden reconèixer al personal laboral l’abonament d’un màxim del 25% de les retribucions variables vinculades al compliment d’objectius definits per a l’exercici del 2017 que tinguin reconegudes en el contracte, nomenament, pacte o conveni col·lectiu. Les quanties màximes d’aquestes retribucions variables no experimenten cap increment respecte de les vigents el 2016, sens perjudici de l’aplicació de la disposició addicional 23.

 

Article 28. Retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs

1. Per a l’exercici del 2017 les retribucions dels membres del Govern i alts càrrecs de la Generalitat que determina l’article 5 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i assimilats no experimenten cap increment respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2016, sens perjudici de l’aplicació de la disposició addicional 23 de la present llei.

2. Els alts càrrecs i assimilats han de percebre la retribució per antiguitat que tinguin reconeguda per llur vinculació prèvia com a funcionaris o personal laboral fix de l’Administració pública.

 

Article 29. Retribucions del personal directiu de les entitats públiques

1. Per a l’exercici del 2017, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i de les entitats a què fa referència l’article 23, no experimenten cap increment les retribucions fixes vigents el 31 de desembre de 2016 del personal directiu regulat per la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, sens perjudici de l’aplicació de la disposició addicional 23 de la present llei.

2. Durant l’exercici del 2017, els òrgans competents de les entitats a què fa referència l’article 23.b, f, g, h i i poden reconèixer al personal directiu a què fa referència l’apartat 1 l’abonament fins a un màxim del 25% de les retribucions variables en funció del compliment d’objectius definits per a l’exercici del 2017 que tinguin reconegudes en el contracte o nomenament. A aquest efecte, l’establiment en el contracte de retribucions variables en funció del compliment d’objectius, la concreció anual dels objectius i llur avaluació i acreditació han d’ésser aprovats pels departaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades, i s’han d’ajustar als criteris i al procediment de control fixats pel Govern. La quantia màxima d’aquestes retribucions variables no experimenta cap increment respecte de la vigent el 2016, llevat de la previsió de la disposició addicional 23.

 

Article 30. Pensions

1. La quantia per al 2017 de les pensions reconegudes per la Llei 18/1984, del 20 de març, sobre el personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat en el període anterior al 1939, no experimenta cap increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2016, llevat que l’Estat aprovi un increment general de les pensions públiques, el qual els seria aplicable. L’assignació inicial i la percepció d’aquestes pensions estan subjectes a les limitacions establertes per la concurrència de pensions públiques fixada per la legislació estatal.

2. Les pensions atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als seus familiars, es regeixen per llur normativa.

3. La quantia de l’assignació passiva als consellers de la Generalitat en cessar, establerta pel Decret del 14 de novembre de 1978, en l’exercici pressupostari del 2017 no s’incrementa respecte de l’import vigent el 31 de desembre de 2016. Aquesta assignació passiva té una durada màxima de divuit mesos des del moment del cessament del càrrec.

4. Les pensions a què fan referència els apartats 2 i 3 són incompatibles amb qualsevol retribució o pensió amb càrrec a fons públics i amb qualsevol retribució procedent d’una activitat privada, en els termes establerts per l’article 1 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, amb caràcter de legislació bàsica per a totes les administracions públiques.

 

Article 31. Oferta d’ocupació pública per al 2017 i contractació de personal fix

En l’exercici del 2017, les ofertes d’ocupació pública i els instruments de gestió similars s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s’estableixin. La taxa de reposició es pot acumular entre els àmbits i els sectors que es determinin.

 

Article 32. Nomenaments i contractacions de personal temporal en l’exercici del 2017

1. Les necessitats de personal s’han d’atendre prioritàriament amb personal funcionari de carrera, estatutari i laboral fix existent, utilitzant els sistemes generals i extraordinaris de provisió establerts per la normativa vigent i, si escau, els convenis col·lectius aplicables.

2. En l’exercici del 2017 no es poden nomenar funcionaris interins ni personal estatutari temporal, ni es pot contractar personal laboral temporal, llevat dels casos excepcionals per a cobrir necessitats urgents i inajornables que determini el Govern de conformitat amb la normativa bàsica aplicable.

3. S’habilita el Govern perquè fixi les limitacions i els controls al nomenament de funcionaris interins i de personal estatutari temporal, i també a la contractació de personal laboral temporal amb excepció de les contractacions resultants de programes de foment competitius en el cas d’universitats i recerca, i a les contractacions temporals finançades íntegrament mitjançant recursos externs finalistes aliens al pressupost de la Generalitat.

 

Article 33. Requisits per a la determinació o modificació de retribucions del personal laboral i del personal directiu

1. Per a determinar o modificar les condicions de treball amb impacte econòmic del personal laboral dels ens a què fa referència l’article 23, llevat del personal d’universitats públiques i del personal directiu regulat per la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, cal l’informe favorable conjunt del departament competent en matèria de funció pública i del departament competent en matèria de pressupostos. L’informe s’ha d’emetre d’acord amb els criteris següents:

a) Es considera determinació o modificació de les condicions de treball amb impacte econòmic la signatura de convenis col·lectius, les adhesions o les extensions d’aquests convenis, l’aplicació dels pactes que modifiquin les condicions del personal laboral i la fixació de retribucions mitjançant un contracte individual, si no són regulades amb un conveni col·lectiu.

b) A l’efecte de l’emissió de l’informe corresponent, els departaments, les entitats autònomes i les altres entitats del sector públic han de trametre el projecte de pacte o millora de conveni, la proposta individual o el projecte de conveni, abans que sigui signat, acompanyat d’una memòria amb la valoració de tots els aspectes econòmics i llur incidència en exercicis futurs.

c) Els informes a què fa referència aquest apartat han d’ésser elaborats en el termini de quinze dies des de la recepció de la proposta o el projecte de conveni o acord.

2. Si les retribucions no són regulades per un conveni col·lectiu, es poden establir mitjançant un contracte individual.

3. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de condicions de treball amb impacte econòmic del personal laboral amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, i també els pactes que impliquin creixements salarials per a exercicis successius, els quals estan condicionats als límits que determinin les futures lleis de pressupostos.

4. La determinació inicial i la modificació de les retribucions del personal directiu regulat per la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014 han d’ésser autoritzades per la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, llevat que correspongui al Govern aprovar-les, fins que no es dugui a terme el desplegament reglamentari que determina la disposició addicional esmentada.

 

Article 34. Limitació de l’augment de despeses de personal

En l’exercici del 2017 no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que comportin un increment global de la despesa de personal, llevat de les unitats derivades d’un traspàs de serveis.

 

Article 35. Gratificacions per serveis extraordinaris i hores extraordinàries

Durant l’exercici del 2017, els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació de l’article 23 s’han de compensar amb hores lliures de servei, d’acord amb les equivalències vigents actualment. Amb caràcter excepcional, quan es disposi de crèdit pressupostari adequat i suficient, els serveis extraordinaris i les hores extraordinàries es poden compensar econòmicament en els supòsits expressament autoritzats pel secretari general del departament o pel màxim òrgan de govern de l’entitat o ens d’on es prestin els serveis.

 

 

Títol IV. Operacions financeres i línies d’actuació del crèdit públic

 

Article 36. Operacions d’endeutament a llarg termini

1. Pel que fa a les operacions d’endeutament de la Generalitat:

a) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, emeti o contregui deute públic o faci ús de l’endeutament amb terminis de reemborsament superiors a un any en qualsevol modalitat, tant en operacions a l’interior com a l’exterior, amb la limitació que el saldo de deute viu el 31 de desembre de 2017 no superi el saldo corresponent autoritzat el 31 de desembre de 2016 en més de 1.710.603.833,54 euros.

b) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a es pot augmentar amb la finalitat d’amortitzar l’endeutament de les entitats públiques que es classifiquen en el sector d’administracions públiques, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, pel mateix import que s’amortitzi, per a optimitzar la càrrega financera global.

c) L’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a també es pot augmentar amb la finalitat de refinançar o substituir les operacions d’endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any. L’import màxim que es pot refinançar o substituir no pot ésser superior al deute viu existent en la modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de 2016.

d) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, modifiqui, refinanci o substitueixi les operacions d’endeutament de la Generalitat per a obtenir un cost menor de la càrrega financera, per a prevenir els possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions de mercat o per a dotar el deute en circulació de més liquiditat o d’una estructura millor.

e) S’autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, pugui incrementar l’endeutament de la Generalitat autoritzat per la lletra a en els imports que derivin de les assumpcions dels passius financers d’entitats del sector públic o d’associacions publicoprivades que consoliden llur deute amb el de la Generalitat com a conseqüència dels processos de racionalització del sector públic o d’optimització de la despesa.

2. Pel que fa a les operacions d’endeutament de les altres entitats del sector públic:

a) S’autoritza l’Institut Català de Finances a fer ús, durant el 2017, de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per a finançar les seves operacions de capital, amb la limitació que el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de 2017 no superi el límit de 4.000.000.000 d’euros.

b) Les entitats que, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, hagin estat classificades en el sector Administració pública de la Generalitat no poden formalitzar operacions que comportin un increment d’endeutament respecte del que tenien autoritzat el 31 de desembre de 2016, llevat del cas del Consorci Hospitalari de Vic, el qual pot augmentar el seu deute per l’import que es derivi del procés d’integració de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu en el Consorci per mitjà de l’aportació d’actius i passius, fins a un màxim de 7.859.320,64 euros.

3. L’efectivitat de l’autorització d’endeutament de les entitats a què fa referència l’apartat 2.b, c, d i e resta condicionada a l’aprovació del corresponent acord del Govern, el qual ha de fixar les característiques de les operacions d’endeutament, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos. En qualsevol cas, les entitats afectades no poden contreure obligacions de despesa amb càrrec a aquestes operacions sense l’aprovació del dit acord del Govern.

4. Abans que el Govern fixi les característiques de les operacions d’endeutament en els termes de l’apartat 3, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha d’establir les negociacions de les diverses operacions financeres autoritzades a favor de les entitats del sector públic, llevat de les de caràcter financer i llurs entitats participades. A aquest efecte, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha de dictar les instruccions pertinents. Sens perjudici del que determina aquest apartat, la direcció general esmentada pot encarregar aquestes funcions, en els termes que estableixi, a les entitats públiques de la Generalitat que siguin capçalera d’un grup, respecte de llurs empreses participades.

c) S’autoritza la resta d’entitats de dret públic i de societats mercantils participades totalment per la Generalitat a fer ús, durant el 2017, de l’endeutament amb termini de reemborsament superior a un any, en qualsevol modalitat, per a finançar les respectives operacions de capital, amb la limitació que el saldo de deute viu a termini de reemborsament superior a un any el 31 de desembre de 2017 no superi el saldo de deute autoritzat el 31 de desembre de 2016.

d) S’autoritza les entitats i empreses públiques perquè, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, modifiquin, refinancin i substitueixin les operacions d’endeutament de les entitats i empreses públiques, per a obtenir un cost menor de la càrrega financera i per a garantir-ne la solvència i optimitzar costos associats a la gestió d’operacions de refinançament de deute.

e) S’autoritza les entitats i empreses públiques a incrementar, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, l’endeutament autoritzat per les lletres b i c, en els imports que derivin de les assumpcions dels passius financers d’entitats del sector públic o d’associacions publicoprivades que consoliden llur deute amb el de la Generalitat, com a conseqüència dels processos de racionalització del sector públic o d’optimització de la despesa.

5. El Govern, a proposta del conseller competent en matèria de pressupostos, pot establir les actuacions que s’han de dur a terme, en el curs de l’exercici del 2017, encaminades a cobrir el tipus d’interès i el tipus de canvi de les operacions d’endeutament existents abans o concertades a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, mitjançant la utilització dels diversos instruments financers de cobertura de risc que hi ha en els mercats o bé d’instruments similars o accessoris que permetin minimitzar el risc de contrapartida, incloses les actuacions que comportin la formació de contragaranties recíproques. La contractació de les operacions concretes, dins aquest marc, correspon al conseller competent en matèria de pressupostos, que pot delegar aquesta facultat en la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

6. Els límits que estableix aquest article resten revisats i augmentats pels imports que derivin de modificacions en el tractament en comptabilitat nacional d’operacions de deute comercial, dels programes vigents o els que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària, i també pels imports que es puguin concertar en virtut dels mecanismes de liquiditat que instrumenti l’Administració general de l’Estat.

7. Per a calcular els límits establerts per aquest article, no s’han d’incloure les operacions finançades amb préstecs i bestretes reemborsables provinents d’administracions públiques, ni els arrendaments financers concertats amb proveïdors d’equipaments.

 

Article 37. Operacions d’endeutament a curt termini

1. El límit màxim d’endeutament viu de la Generalitat per operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és el 30% sobre l’estat de despeses del pressupost.

2. El conseller competent en matèria de pressupostos ha de fixar les característiques de les operacions d’endeutament a què fa referència l’apartat 1.

3. El límit màxim d’endeutament viu de les entitats a què fa referència l’article 1.1.b, c, d, e, f i g, exclòs el Servei Català de la Salut, per operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és del 25% sobre l’estat de despeses de llur pressupost. Per a formalitzar aquestes operacions, les entitats esmentades han de seguir el procediment establert per l’article 36.4 i els és aplicable el que estableix l’article 36.2.b, d i e.

4. S’autoritza l’Institut Català del Sòl a formalitzar operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any per un import equivalent al 10% del total dels dipòsits líquids de les fiances que administra, en compliment de la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge.

 

Article 38. Avals de la Generalitat

1. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en les operacions de crèdit formalitzades a l’empara de l’autorització concedida per l’article 36 per les entitats de dret públic i les societats mercantils participades totalment per la Generalitat.

2. Els avals a què fa referència l’apartat 1 han d’ésser autoritzats pel Govern, a proposta conjunta del conseller competent en matèria de pressupostos i del conseller del departament interessat per raó de la matèria, i els ha de signar el conseller competent en matèria de pressupostos o l’autoritat en qui delegui expressament.

3. S’autoritza el Govern a concedir l’aval de la Generalitat en substitució dels avals concedits per l’Institut Català de Finances a operacions de crèdit i cobertura de risc de tipus d’interès d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, o afegir al seu aval en superposició de garantia dels que va conferir al seu dia l’Institut Català de Finances, sigui de forma global o operació per operació.

4. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2017, a les operacions de préstec o bestretes reemborsables concedides per l’Administració general de l’Estat al Parc Científic de Barcelona en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000. L’import màxim d’aquest aval és de 46.000.000 d’euros.

5. S’autoritza el Govern a prestar avals fins a una quantia màxima global, el 2017, de 25.000.000 d’euros, en garantia de les operacions financeres que subscriguin les cooperatives agràries amb secció de crèdit inscrites en el Registre General de Cooperatives. Aquestes operacions financeres han de tenir com a objecte el retorn a llurs titulars dels fons dipositats a les seccions de crèdit, sempre que els socis hagin acordat la baixa de la secció de crèdit corresponent abans de formalitzar l’aval. Aquest aval cobreix com a màxim el 75% de l’operació de finançament, i els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir en tot moment el percentatge complementari, ampliant aquestes garanties als socis de la cooperativa si així ho determina l’entitat que atorga el finançament en funció del risc de cada operació.

6. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a Circuits de Catalunya, SL, enfront del contracte promotor amb Formula One World Championship Limited (FOWC), per tal de garantir el pagament dels drets contractuals per a l’organització dels grans premis de la Fórmula 1 dels anys 2017 i 2018. Per a l’any 2017 l’import màxim d’aquest aval no pot superar els 23.446.800 dòlars americans més l’increment segons l’índex de preus de consum dels Estats Units d’Amèrica que s’hagi produït de l’octubre del 2015 a l’octubre del 2016. Per a l’any 2018 l’import màxim d’aquest aval no pot superar els 23.446.800 dòlars americans més l’índex de preus de consum aplicat a l’aval del 2017 més l’increment segons l’índex de preus de consum dels Estats Units d’Amèrica que s’hagi produït de l’octubre del 2016 a l’octubre del 2017.

 1. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de les entitats del sector públic de la Generalitat que formen part de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 50.000.000 d’euros.

8. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit corresponent als exercicis del 2012, el 2013 i el 2014 que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 74.720.530,33 euros.

9. S’autoritza el Govern a prestar l’aval, durant l’exercici del 2017, per a una operació d’endeutament a llarg termini de la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua. L’import màxim d’aquest aval és de 6.000.000 d’euros.

10. En el cas de modificació, refinançament o substitució d’operacions d’entitats de dret públic i societats mercantils totalment participades per la Generalitat, amb aval de la Generalitat o sense, s’autoritza el Govern a atorgar l’aval de la Generalitat a les operacions que es produeixin resultants de les modificacions, el refinançament o la substitució.

11. S’autoritza el Govern a prestar l’aval a favor d’Aeroports Públics de Catalunya, SLU, davant de qualsevol instància, en el marc de les actuacions de comprovació i inspecció de l’impost sobre el valor afegit corresponent a l’exercici del 2014 que duu a terme l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 13.717.469,13 euros.

 

Article 39. Informació sobre endeutaments i avals

El conseller competent en matèria de pressupostos ha de trametre trimestralment a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament una memòria explicativa sobre la concessió d’avals i préstecs fets per l’Institut Català de Finances. Aquesta memòria ha d’incloure les característiques i el volum de les operacions que s’han fet, la incidència sectorial i territorial que tenen i els resultats de la gestió.

 

Article 40. Fons per a les empreses culturals

S’autoritza el Govern a destinar part de la dotació del Fons per a les empreses culturals a la participació de l’Institut Català de les Empreses Culturals en projectes que puguin impulsar els sectors i les empreses culturals, d’acord amb els requisits legals vigents.

 

 

Títol V. Normes tributàries

 

Article 41. Cànon de l’aigua

1. Durant l’any 2017, els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l’aigua, a l’efecte de determinar el tipus de gravamen específic d’una manera individualitzada, tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit, són els següents:

 

Concepte Import Unitat
Domèstic: consum igual o inferior a la dotació bàsica 0,4936 euros/m3
Domèstic: consum superior a la dotació bàsica 0,5685 euros/m3
Industrial general 0,1654 euros/m3
Industrial específica 0,6486 euros/m3
Matèries en suspensió 0,5011 euros/kg
Matèries oxidables 1,0023 euros/kg
Sals solubles 8,0198 euros/Sm3/cm
Matèries inhibidores 11,8889 euros/Kequitox
Nitrogen 0,7610 euros/kg
Fòsfor 1,5222 euros/kg

 

 

2. Durant l’any 2017, els valors per a determinar la quota del cànon d’aigua corresponent als establiments ramaders, tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit, són els següents:

 

Tipus d’explotació Euros/plaça
Engreix d’ànecs 0,0387
Engreix de guatlles 0,0064
Engreix de pollastres 0,0353
Engreix de galls dindi 0,0699
Engreix de perdius 0,0149
Avicultura de posta 0,0758
Pollets de recria 0,0168
Cria de boví 1,2158
Engreix de vedells 3,5696
Vaques alletants 8,3330
Boví de llet 12,6393
Vedelles de reposició 5,7074
Cabrum de reproducció 1,1164
Cabrum de reposició 0,5573
Cabrum de sacrifici 0,3877
Producció de conills 0,6521
Bestiar equí 10,1791
Oví d’engreix 0,4913
Ovelles de reproducció 1,4199
Ovelles de reposició 0,7063
Porcí d’engreix 1,3206
Producció porcina 2,7426
Porcí de transició 0,6009

 

 

El tipus de gravamen específic per a usos ramaders s’afecta d’un coeficient 0, llevat que hi hagi contaminació de caràcter especial en naturalesa o en quantitat, comprovada pels serveis d’inspecció de l’administració competent.

3. Durant l’any 2017, els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica, efectuats per centrals hidroelèctriques, tenint en compte que no inclouen l’impost sobre el valor afegit, són els següents:

 

Règim de producció d’energia elèctrica Potència Import Unitat
Ordinari >=50 MW 0,00608 euros/kWh
Especial <50 MW* 0,00040 euros/kWh

 

 

* Sempre que el titular no faci activitats de producció amb potència superior a 50 MW en altres establiments. En aquest cas, es considera que la potència és superior a 50 MW.

 

Article 42. Taxes amb tipus de quantia fixa

1. Els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2017, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,04 a la quantia de l’any 2016. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

2. Resten també incloses en l’àmbit de l’actualització les quotes fixes màximes i mínimes que s’estableixen en les taxes.

3. La xifra que resulta de l’aplicació de l’increment a què fa referència l’apartat 1 s’arrodoneix de la manera següent:

a) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre l’1 i el 5 s’arrodoneixen al 5.

b) La xifra de les unitats de cèntim d’euro compreses entre el 6 i el 9 s’arrodoneixen al 0 amb l’augment d’una unitat en la xifra de les desenes de cèntim d’euro.

c) En el cas que es tracti de taxes recaptades mitjançant efectes timbrats, l’import resultant de l’aplicació de l’increment s’arrodoneix, a l’alça o a la baixa, a la xifra múltiple de 25 cèntims d’euro més propera.

4. Resten exceptuades de l’augment fixat per l’apartat 1:

a) La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar.

b) La taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

c) Les taxes les quotes de les quals siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que acompanya aquesta llei de pressupostos.

 

 

Títol VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l’estat i de la Generalitat i compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals

 

Article 43. Participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat

1. La participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat és d’un màxim de 124.618.110,46 euros, amb la distribució següent:

a) 86.090.385,27 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0003/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments», s’han de distribuir entre els municipis.

b) 38.165.521,86 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0002/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals», s’han de distribuir entre les comarques.

c) 362.203,33 euros, consignats en la partida GO 03 D/460.0004/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades», s’han de distribuir entre les entitats municipals descentralitzades.

2. El reconeixement de les obligacions derivades de la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat s’ha de fer, en funció de les disponibilitats pressupostàries, amb l’ordre de prioritat següent:

a) Consells comarcals.

b) Municipis que tenen entre 1 i 1.000 habitants.

c) Municipis que tenen entre 1.001 i 5.000 habitants.

d) Municipis que tenen entre 5.001 i 20.000 habitants.

e) Municipis que tenen entre 20.001 i 50.000 habitants.

f) Municipis que tenen més de 50.000 habitants.

3. El Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2017 i d’anualitats anteriors no genera interessos de demora.

 

Article 44. Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat

1. Les participacions dels ens locals en els ingressos de l’Estat s’han de distribuir d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

2. Els crèdits consignats en la secció «Participació dels ens locals de Catalunya en els ingressos de l’Estat» s’han d’ajustar, quant a la quantia definitiva, al resultat de la distribució que se’n faci, d’acord amb els criteris continguts en la normativa aplicable. La Tresoreria de la Generalitat ha de gestionar la despesa d’aquesta secció.

 

Article 45. Fons de cooperació local de Catalunya, ajuntaments

1. La partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en concepte de participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat, finança la participació de lliure disposició, amb un import de 86.090.385,27 euros, que es distribueix de la manera següent:

a) Al municipi de Barcelona, 3.179.057,00 euros.

b) A la resta de municipis de Catalunya, 82.911.328,27 euros, que s’han de distribuir d’acord amb els criteris següents:

1r. Atenent la població com a indicador de despesa, una quantitat per a cada municipi, calculada d’acord amb la fórmula següent:

 

P = 25.940,29 + (H1 x 25,62) + (H2 x 10,09) + (H3 x 8,25) + (H4 x 4,91) + (H5 x 1,75)

 

En la qual:

P = participació del municipi

H1 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 1 i 1.000

H2 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 1.001 i 5.000

H3 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 5.001 i 20.000

H4 = nombre d’habitants, quan el municipi en té entre 20.001 i 50.000

H5 = nombre d’habitants, quan el municipi en té més de 50.000

 

2n. Atenent la major despesa associada a la plurinuclearitat, 5.200.310,24 euros distribuïts entre els municipis de menys de 50.000 habitants amb nuclis de població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi, i de la manera següent: en proporció al nombre de nuclis de població habitats, llevat dels existents a l’entitat capital de municipi, 2.600.155,12 euros, i en proporció a la població en nuclis fora de l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli, 2.600.155,12 euros.

3r. Atenent la major despesa associada a la capitalitat comarcal, una quantitat fixa d’1.360.796,36 euros, dels quals 7.630,30 euros són per a cada capital i 1.055.584,36 euros es distribueixen en proporció a la població comarcal fora de la capital. Terrassa i Sabadell es distribueixen les quantitats corresponents en funció de la població que tenen.

4t. Atenent la despesa per la gestió del territori, 1.913.826,22 euros repartits proporcionalment a la superfície de cada municipi.

2. Les dades de la població i l’estructura de nuclis són les corresponents al padró d’habitants de l’any 2015.

 

Article 46. Fons de cooperació local de Catalunya, Consell General d’Aran i consells comarcals

D’acord amb el que disposa l’article 89.3 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, s’estableix un percentatge de participació en els ingressos de la Generalitat a favor d’Aran d’un 1,86% de la partida pressupostària GO 03 D/460.0002/711 del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. El 98,14% restant d’aquesta aplicació pressupostària es distribueix entre les comarques, tenint en compte que les dades de població són les referents al padró d’habitants de l’any 2015, d’acord amb els criteris següents:

a) Atenent el nombre d’habitants de la comarca:

1r. En funció de la població, agrupada per intervals, 736.721,26 euros per a les comarques amb una població superior a 75.000 habitants o una densitat de població superior a 100 habitants per quilòmetre quadrat, i 698.977,07 euros en els altres casos.

2n. En funció de la població comarcal, 2.878.169,73 euros.

3r. En funció de la població comarcal ponderada per la inversa de la renda comarcal, 2.878.169,73 euros.

b) Atenent el principi de solidaritat interterritorial, 1.554.995,42 euros distribuïts en proporció directa a la superfície de cada comarca i 693.620,41 euros distribuïts en funció del nombre de municipis de cada comarca, i ponderant amb el factor 2 els municipis que tenen fins a 500 habitants, amb el factor 1,5 els que tenen entre 501 i 2.000 habitants i amb el factor 1, la resta.

 

Article 47. Fons de cooperació local de Catalunya, entitats municipals descentralitzades

La partida GO 03 D/460.0004/711, «Fons de cooperació local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades», dotada amb 362.203,33 euros, es distribueix entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, de la manera següent:

a) Una quantitat fixa, d’acord amb els trams de població següents, i tenint en compte que les dades de població són les corresponents al padró d’habitants de l’any 2012:

1r. 3.037 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població de 100 habitants o menys.

2n. 4.978 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població d’entre 101 i 500 habitants.

3r. 7.828 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població d’entre 501 i 1.000 habitants.

4t. 10.815 euros per a cada entitat municipal descentralitzada amb una població de més de 1.000 habitants.

b) La quantitat que resta es distribueix en proporció al nombre d’habitants de cada entitat municipal descentralitzada.

 

Article 48. Tramesa de documentació

1. El lliurament de les participacions en el Fons de cooperació local de Catalunya resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l’anualitat del 2015.

2. Els ens locals que el 15 d’octubre de 2017 no hagin complert el que estableix l’apartat 1 perden el dret a rebre el Fons de cooperació local de l’any 2017.

 

Article 49. Compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments

1. Amb càrrec a la partida pressupostària GO 03 D/460.0001/711, «A corporacions locals», es poden atribuir fons per un import conjunt màxim de 4.500.000 euros als ajuntaments que compleixin els requisits que determina el Decret 69/2008, de l’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals: que la població inscrita en el padró del municipi no superi els 2.000 habitants i que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del municipi no superi en un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població, en ambdós casos amb relació a l’anualitat del 2015.

2. El lliurament de les compensacions econòmiques a què fa referència l’apartat 1 resta condicionat al compliment, per part dels ens beneficiaris, de l’obligació legal de trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquestes trameses s’han de referir a l’anualitat del 2015.

 

 

Títol VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d’altres Institucions i Organismes

 

Article 50. Parlament de Catalunya

1. Els romanents resultants de la liquidació del pressupost del Parlament constitueixen recursos financers propis d’aquesta institució, l’aplicació dels quals, per a atendre necessitats del Parlament, correspon a la Mesa.

2. La Tresoreria de la Generalitat ha de lliurar les dotacions pressupostàries de la secció PA, servei pressupostari PA 01, trimestralment, de manera anticipada i en ferm, i a nom del Parlament.

3. La Mesa del Parlament pot acordar modificacions de crèdit de la secció PA, servei pressupostari PA 01, sense limitacions, la qual cosa ha de comunicar al departament competent en matèria de pressupostos, i pot acordar criteris de vinculació dels crèdits diferents dels establerts per aquesta llei.

 

Article 51. Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau

1. Les dotacions pressupostàries dels organismes Síndic de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes i Oficina Antifrau s’han de lliurar en ferm i periòdicament a nom de cadascun i en la mesura que aquests organismes les sol·licitin.

2. Els romanents de crèdit del pressupost per al 2016 dels organismes a què fa referència l’apartat 1 s’incorporen en els mateixos capítols del pressupost per al 2017.

3. Els organismes a què fa referència l’apartat 1 poden autoritzar de fer les transferències de crèdit i les generacions que afectin llurs pressupostos, dins les seccions i els serveis pressupostaris respectius. Aquestes transferències no estan afectades per les limitacions a què fa referència l’article 7.1 i s’han de comunicar al departament competent en matèria de pressupostos.

4. Cadascun dels organismes a què fa referència l’apartat 1 és l’ordenador dels seus pagaments.

5. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 han de presentar al departament competent en matèria de pressupostos la informació economicofinancera necessària només a l’efecte de facilitar el procés de consolidació de l’execució pressupostària de tot el sector públic de la Generalitat.

 

Article 52. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades

1. Les transferències i aportacions del pressupost de la Generalitat al pressupost del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades s’han de lliurar en ferm, per quartes parts, a nom de l’organisme corresponent.

2. Les entitats a què fa referència l’apartat 1 estan obligades a presentar al departament competent en matèria de pressupostos la informació economicofinancera establerta per l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre.

 

 

Disposicions addicionals

 

 1. Mesures en matèria econòmica

 

Disposició addicional 1. Interès legal del diner i interès de demora

1. Fins al 31 de desembre de 2017, l’interès legal del diner és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat vigent en cada moment.

2. Fins al 31 de desembre de 2017, l’interès de demora aplicable a les quantitats degudes a les finances de la Generalitat és el que fixa la Llei de pressupostos generals de l’Estat vigent en cada moment.

 

Disposició addicional 2. Procés de revisió de la despesa

1. El departament competent en matèria d’economia i finances ha de fer un procés de revisió de la despesa en col·laboració amb tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat.

2. L’objectiu d’aquest procés és revisar totes les polítiques de despesa entre el 2017 i el 2020 per a detectar guanys d’eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics, a fi de maximitzar l’impacte social de la despesa pública.

 

Disposició addicional 3. Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya

1. Es manté vigent el Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

2. El fons a què fa referència aquesta disposició es finança amb un 5% de l’import brut obtingut en concepte d’alienació d’edificis i altres construccions (exclosos els impostos), que es consigna a l’aplicació pressupostària 840.0002, «Fons per a la racionalització i optimització d’espais de la Generalitat de Catalunya». Aquesta dotació resta afectada a les despeses directament relacionades amb la ressituació de les persones que ocupen els edificis objecte d’alienació o objecte d’altres actuacions emmarcades en el Pla de racionalització i optimització d’espais de la Generalitat, i amb aquesta finalitat es pot generar crèdit a la secció pressupostària que correspongui.

3. El departament competent en matèria de patrimoni és l’encarregat de gestionar el fons a què fa referència aquesta disposició.

 

Disposició addicional 4. Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes

 1. Es crea el Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD0l)».
 2. El Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes té la finalitat de dotar de recursos la renda garantida de ciutadania, la qual, una vegada aprovada pel Parlament, incorporaria el crèdit pressupostari de la renda mínima d’inserció.
 3. El Fons estructural de cohesió social i garantia de rendes s’ha de dotar, com a mínim, amb 45.000.000 d’euros, procedents de les generacions de crèdit previstes al punt 4t de l’article 8.1.h.

 

Disposició addicional 5. Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives

 1. Es crea el Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives.
 2. El Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives té la finalitat d’augmentar les dotacions de personal docent per a millorar la qualitat de l’educació.
 3. El Fons estructural per a la cobertura de necessitats educatives s’ha de dotar, com a mínim, amb 140.000.000 d’euros procedents de les generacions de crèdit previstes al punt 4t de l’article 8.1.h.

 

Disposició addicional 6. Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials

 1. Es crea el Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD01)».
 2. El Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials té com a finalitat la compra d’habitatges o construcció en sòl públic d’habitatges residencials per a destinar-los a habitatges en règim de protecció oficial de lloguer. S’han de prioritzar les actuacions a les zones amb més dificultats d’accessibilitat a l’habitatge de lloguer.
 3. El Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials s’ha de dotar, com a mínim, amb els recursos procedents de l’impost sobre els habitatges buits creat per la Llei 14/2015, del 21 de juliol.

 

Disposició addicional 7. Fons d’ajut a la cooperació

 1. Es crea el Fons d’ajut a la cooperació, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD0l)».
 2. El Fons d’ajut a la cooperació té la finalitat d’augmentar els recursos destinats a cooperació al desenvolupament i donar compliment al pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.
 3. El Fons d’ajut a la cooperació s’ha de dotar, com a mínim, amb 500.000 euros procedents de les generacions de crèdit previstes al punt 4t de l’article 8.1.h.

 

Disposició addicional 8. Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal

 1. Es crea el Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD01)».
 2. El Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal té les finalitats següents:
 3. a) Finançar la posada en marxa del mecanisme català de prevenció i lluita contra la corrupció i el frau.
 4. b) Donar suport a les iniciatives ciutadanes tendents a l’estudi, el descobriment i el combat de la corrupció.
 5. El Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal s’ha de dotar, com a mínim, amb els diners percebuts per la Generalitat en concepte d’indemnització en els procediments judicials vinculats a delictes de corrupció, entenent com a tals els compresos en els delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic i contra l’Administració pública en què la part perjudicada sigui la Generalitat o qualsevol dels seus organismes dependents.
 6. La dotació del Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal es pot fer per mitjà de les generacions de crèdit previstes al punt 5è de l’article 8.1.h.

 

Disposició addicional 9. Fons de lluita contra el canvi climàtic

 1. Es crea el Fons de lluita contra el canvi climàtic, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD01)».
 2. El Fons de lluita contra el canvi climàtic té l’objectiu d’impulsar actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic.
 3. El Fons de lluita contra el canvi climàtic es dota, com a mínim, amb el 25% dels ingressos obtinguts, en cas que s’aprovi, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb emissions de CO2.

 

Disposició addicional 10. Fons del patrimoni natural

 1. Es crea el Fons del patrimoni natural, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD01)».
 2. El Fons del patrimoni natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic.
 3. El Fons del patrimoni natural s’ha de dotar, com a mínim, amb el 25% dels ingressos obtinguts, en cas que s’aprovi, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb emissions de CO2.

 

Disposició addicional 11. Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres

 1. Es crea el Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD01)».
 2. El Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres té l’objectiu de finançar activitats formatives a tot el personal de les administracions públiques, amb independència de llur vinculació contractual i llur àrea de treball o adscripció, per a fer efectiva la transversalitat de gènere i la integració de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques.
 3. El Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres s’ha de dotar, com a mínim, amb transferències de les partides dotades amb aquesta finalitat en l’estat de despeses, amb un mínim de 100.000 euros.

 

Disposició addicional 12. Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia cooperativa

 1. Es crea el Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia cooperativa, dins la secció «Despeses de diversos departaments (DD01)».
 2. El Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia cooperativa té com a finalitat el rescat d’empreses industrials que decideixin orientar-se cap a la propietat cooperativa, el finançament de mesures de foment de l’economia cooperativa i la promoció de la creació de cooperatives i societats laborals en general.
 3. El Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia cooperativa s’ha de dotar, com a mínim, amb transferències de les partides dotades en la política d’ocupació de l’estat de despeses, amb un mínim de 10.000.000 d’euros.

 

 

 1. Mesures en matèria de personal

 

Disposició addicional 13. Promoció professional

Durant l’exercici del 2017, el Govern ha de facilitar la promoció professional dels funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries de promoció interna per als cossos de funcionaris a què fa referència l’article 35 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, en els mateixos termes i condicions.

 

Disposició addicional 14. Règim d’aplicació a les entitats del sector públic de salut

A les entitats del sector públic de salut amb règim d’autonomia de gestió que tenen establerts concerts, convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa referència l’article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són aplicables els articles 24, 31 i 32.1 i la disposició addicional 23 de la present llei.

 

Disposició addicional 15. Règim d’aplicació a ICREA i als centres CERCA

A la fundació privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i als centres de recerca de Catalunya (CERCA), d’acord amb el que estableix l’article 67 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, els són aplicables els articles 24, 31 i 32.1 i la disposició addicional 23 de la present llei.

 

Disposició addicional 16. Règim d’aplicació a l’Institut Català de Finances

A l’Institut Català de Finances, sens perjudici del que estableix el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, li són aplicables els articles 24, 31 i 32.1 i la disposició addicional 23 de la present llei.

 

Disposició addicional 17. Règim d’aplicació a Ferrocarrils de la Generalitat

A Ferrocarrils de la Generalitat, sens perjudici del que estableix la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport ferroviari de Catalunya, li són aplicables els articles 24, 31 i 32.1 i la disposició addicional 23 de la present llei.

 

Disposició addicional 18. Règim d’aplicació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya li són aplicables els articles 24, 31 i 32.1 i la disposició addicional 23 de la present llei.

 

Disposició addicional 19. Nivells de carrera del personal estatutari adscrit a l’Institut Català de la Salut

L’import global dels nous nivells de carrera professional que es reconeguin al personal estatutari adscrit a l’Institut Català de la Salut durant l’exercici del 2017 no pot ésser superior a l’import global dels nivells reconeguts durant l’exercici del 2016, més l’increment mitjà que correspongui als darrers tres anys. En el cas que, d’acord amb les quanties establertes per a cada categoria i nivell, la suma total de les retribucions a abonar superi el dit import, s’han de negociar els criteris de repartiment en el marc dels procediments establerts pel capítol XIV de la Llei 55/2003, del 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

 

Disposició addicional 20. Mesures del Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau

El Parlament de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges i l’Oficina Antifrau, dins l’àmbit de llur respectiva autonomia, han d’aplicar mesures en matèria de despeses de personal amb un impacte econòmic equivalent a les mesures establertes pel títol III per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

 

Disposició addicional 21. Pla Serra Húnter

1. D’acord amb les competències de la Generalitat en matèria d’universitats, establertes per l’article 172 de l’Estatut d’autonomia, i a l’efecte de garantir les polítiques pròpies relatives al personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya, la reposició d’efectius per a l’any 2017 s’ha d’efectuar majoritàriament en el marc de la contractació de personal acadèmic d’excel·lència del Pla Serra Húnter, en el qual participen totes les universitats públiques.

2. L’autorització de les convocatòries correspon al departament competent en matèria d’universitats, a petició de la universitat, i amb l’acreditació prèvia que l’oferta dels contractes no afecta el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària establerts per a la universitat corresponent, ni altres límits fixats per la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, o altra normativa bàsica estatal. La convocatòria de contractes s’ha d’efectuar respectant el límit percentual de la taxa de reposició aplicable l’any 2017 a les universitats públiques.

 

Disposició addicional 22. Recuperació parcial de la paga extraordinària i la paga addicional del complement específic, o paga equivalent, del mes de desembre del 2012

S’habilita el Govern perquè estableixi els termes i les condicions per a la recuperació efectiva, durant l’exercici del 2017, de la part no retornada, equivalent a seixanta-tres dies o al 34,42%, de la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o paga anàloga, que van ésser suprimides pel Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

 

Disposició addicional 23. Adequació de les retribucions per al 2017

Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats.

 

Disposició addicional 24. Criteris de tramitació

La no aplicació de l’article 33 a les entitats afectades per les disposicions addicionals 17 i 18 s’estén als expedients que les dites entitats hagin tramitat des de l’exercici pressupostari del 2012 fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

 

 

III. Mesures en matèria d’universitats

 

Disposició addicional 25. Mesures de contenció i d’equilibri pressupostari de les universitats públiques

El Consell Interuniversitari de Catalunya, com a òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya, ha d’acordar, per mitjà de la seva junta permanent, mesures de contenció de la despesa, de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques i a les entitats i els organismes que en depenen. Les mesures han de tenir com a finalitat facilitar el govern, l’eficiència, l’acompliment de la missió universitària i la qualitat en la docència, en la recerca i en la prestació de tots els serveis, i han de prioritzar els objectius i les despeses vinculats directament a la qualitat de les funcions docents i de recerca.

 

Disposició addicional 26. Entitats dependents de les universitats públiques

Les mesures que aquesta llei estableix per a les universitats són aplicables a les entitats que en depenen sobre les quals tenen el control majoritari, sempre que hagin estat classificades dins el sector Administració pública de la Generalitat, d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes. Els rectors i els consells socials de les universitats públiques, en l’àmbit de llurs respectives competències, han de vetllar pel compliment d’aquestes mesures.

 

 

 1. Mesures en matèria cultural

 

Disposició addicional 27. Import màxim de garantia per a obres d’interès cultural rellevant

D’acord amb la disposició addicional segona del Decret 75/2009, del 12 de maig, de la garantia de la Generalitat per a obres d’interès cultural rellevant, el límit acumulat simultani de compromís anual per a aquest concepte és de 250.000.000 d’euros.

 

 

 1. Mesures en matèria de salut

 

Disposició addicional 28. Ingressos propis en matèria de serveis sanitaris

Els ingressos per a la prestació de serveis sanitaris a què fa referència l’article 7.1 del Decret 167/1992, del 20 de juliol, de traspàs dels serveis, mitjans i recursos de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona a l’Administració de la Generalitat en matèria sanitària, són ingressos propis de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut que gestionen els serveis traspassats d’acord amb el decret esmentat. En el cas que aquests serveis traspassats siguin gestionats pel Servei Català de la Salut, els ingressos són propis del Servei Català de la Salut.

 

Disposició addicional 29. Convenis de l’Institut Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

S’autoritza l’Institut Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a intercanviar prestacions vinculades a l’àmbit sanitari i al de serveis socials, mitjançant l’establiment de convenis amb la resta de proveïdors del Servei Català de la Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el marc de les regions sanitàries creades per la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i del text refós aprovat pel Decret legislatiu 17/1994.

 

Disposició addicional 30. Servei de tresoreria de l’Institut Català de la Salut

En compliment del que determina l’article 27 de la Llei de l’Institut Català de la Salut pel que fa a la prestació del servei de tresoreria, el Govern, a proposta del conseller de Salut i del conseller de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, ha de promoure els canvis reglamentaris necessaris amb l’objectiu que l’Institut Català de la Salut disposi i gestioni les disponibilitats de tresoreria derivada dels ingressos de tercers provinents de prestacions assistencials no cobertes pel Servei Català de la Salut i d’altres ingressos de caràcter no assistencial.

 

 

 1. Mesures en matèria de benestar social

 

Disposició addicional 31. Cartera de serveis socials

1. Els tipus de prestacions garantides per la Cartera de serveis socials per al 2017 i la població que n’és destinatària són determinats pels programes pressupostaris del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de les entitats públiques que hi estan adscrites o vinculades.

2. Es prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc legal vigent, i se n’amplia la vigència fins al 31 de desembre de 2017. Fins que no s’aprovin les disposicions reglamentàries corresponents, aquesta pròrroga s’aplica amb l’actualització del cost de referència, mòdul social i copagament que figura a l’annex 2 d’aquesta llei, i els criteris funcionals de la cartera vigent amb totes les actualitzacions corresponents.

3. Fins que no s’aprovi la nova cartera, els criteris funcionals de les prestacions de serveis actualment vigents poden ésser determinats pel departament competent en matèria de serveis socials, per mitjà d’una disposició reglamentària.

 

Disposició addicional 32. Indicador de renda de suficiència

1. Per a l’exercici del 2017, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per l’article 15.2 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es fixa en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

2. D’acord amb l’article 2.4 del Reial decret llei 3/2004, del 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l’increment de la seva quantia, la Generalitat ha d’utilitzar com a índex o referència de renda l’indicador de renda de suficiència fixat per aquesta disposició.

3. S’autoritza el Govern a aplicar, en el mateix percentatge, l’increment addicional de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), en el cas que l’Administració general de l’Estat modifiqui l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) acordat per al 2017.

 

Disposició addicional 33. Prestacions socials de caràcter econòmic

Si l’import que s’ha de pagar en concepte de prestació econòmica de les diverses prestacions que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és inferior a 6 euros mensuals, el pagament al beneficiari s’ha de fer d’una sola vegada en el mes de desembre de l’exercici de meritació del dret a cobrar.

 

Disposició addicional 34. Quantia de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

1. Els beneficiaris de la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius no poden superar uns ingressos totals anuals, per a l’any 2017, iguals a la suma del 106% de l’indicador de renda de suficiència més l’import anual de la prestació, fixat en 540 euros.

2. Es fixa en 45 euros l’import mensual per als mesos sencers de l’any 2017, amb efecte des del mes de gener, per als beneficiaris que no perceben ingressos de cap tipus que excedeixin l’import del 106% de l’indicador de renda de suficiència. Per a les persones que perceben ingressos, en còmput anual, superiors al 106% de l’indicador de renda de suficiència, i fins al valor límit fixat per l’apartat 1, aquest import de 45 euros resta reduït en proporció amb l’import dels ingressos, sense que, en cap cas, pugui ésser inferior a 6 euros mensuals.

3. Per a l’exercici del 2017 es manté el mateix import de la prestació per als beneficiaris que durant l’any 2016 també en van ésser perceptors, sempre que llurs condicions d’accés no hagin variat i que no superin uns ingressos totals anuals, per a l’any 2017, iguals a 9.500 euros amb la prestació inclosa.

 

Disposició addicional 35. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

1. Per a atendre les obligacions econòmiques derivades de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a les partides corresponents de la secció «Departament de Treball, Afers Socials i Famílies» es poden generar els crèdits provinents de les transferències addicionals de fons que efectuï l’Estat en el marc del conveni que se signi entre l’Administració general de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 10 de la llei esmentada.

2. A més del que estableix l’apartat 1, per a finançar l’aportació que pugui correspondre a la Generalitat es poden ampliar els crèdits esmentats en els termes establerts per l’article 9.2.

 

Disposició addicional 36. Prestacions i ajuts per a les famílies amb fills a càrrec

1. Durant l’exercici del 2017 es deixen sense efecte les prestacions econòmiques per infant a càrrec i per part, adopció o acolliment preadoptiu de dos, tres o més de tres fills, establertes pels articles 9.1.a i b, 10 i 11 de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de suport a les famílies. En aquest període no es poden meritar drets derivats d’aquestes prestacions.

2. L’abonament de les prestacions econòmiques a què fa referència l’apartat 1 meritades i no percebudes el dia de l’entrada en vigor d’aquesta llei es pot ajornar fins a un termini de sis mesos a comptar de la data de la resolució ferma del reconeixement exprés.

 

Disposició addicional 37. Prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat

D’acord amb el que estableixen l’article 22.4 i la disposició transitòria sisena de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, per a la prestació per l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat per a l’exercici del 2017, les quanties d’aquestes prestacions no poden ésser inferiors als imports mensuals següents:

a) 326 euros per als menors d’edat de zero a nou anys.

b) 362 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys.

c) 393 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit anys.

 

Disposició addicional 38. Prestació per a menors d’edat en situació de risc

1. Els imports mensuals per al 2017 de la prestació per a menors d’edat en situació de risc, d’acord amb l’article 22 bis.3 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la redacció que en fa la disposició final segona de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, són els següents:

a) En la prestació destinada al primer o únic menor d’edat en situació de risc de la unitat familiar:

– 326 euros per als menors d’edat de zero a nou anys.

– 362 euros per als menors d’edat de deu a catorze anys.

– 393 euros per als menors d’edat de quinze anys o més, fins que facin divuit anys.

b) En la prestació destinada al segon menor d’edat en situació de risc de la unitat familiar, els imports a què fa referència la lletra a s’han de minorar en un 25%, i en la prestació destinada al tercer menor d’edat i els següents s’ha de minorar en un 50%.

2. L’ordre entre els menors d’edat en situació de risc de la unitat familiar, a l’efecte d’aquesta disposició, es determina de major a menor edat.

 

Disposició addicional 39. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d’economia social o del tercer sector

S’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a prorrogar, durant l’exercici del 2017 i fins que es dicti la resolució de concessió corresponent o es concerti la prestació del servei, les obligacions mensuals per al manteniment de programes de serveis socials a les entitats que n’han estat beneficiàries a l’empara de les ordres BSF/44/2015, del 9 de març, i TSF/75/2016, del 7 d’abril, i les resolucions BSF/557/2015, del 24 de març, i TSF/964/2016, de l’11 d’abril, sempre que continuïn complint les condicions que en van causar la concessió.

 

 

VII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en altres matèries

 

Disposició addicional 40. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per a fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya.
 2. El Govern, dins les possibilitats pressupostàries, ha de garantir la dotació econòmica suficient per a fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l’apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions establertes en el dictamen 2/2017, del 2 de març, del Consell de Garanties Estatutàries.

 

 

VIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria econòmica i de personal

 

Disposició addicional 41. Mesures contra el frau fiscal

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de desenvolupar, dins l’Agència Tributària catalana, un pla de lluita contra el frau fiscal i augmentar el personal destinat a aquestes funcions, i coordinar-se amb l’Agència Tributària espanyola per tal d’assolir uns objectius de recaptació per sobre del 25% amb relació al 2015.

 

Disposició addicional 42. Jornada laboral dels treballadors públics

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’aplicar les modificacions de la jornada laboral per al 2017 per al personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat.

 

Disposició addicional 43. Seus de l’Administració

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a adequar un edifici de la seva propietat i instal·lar-hi la seu del Departament d’Economia i Hisenda a Tarragona, i deixar lliure així la planta superior de l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes d’aquesta ciutat.

 

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’ensenyament, universitats i recerca

 

Disposició addicional 44. Inversions en matèria d’ensenyament

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a complir els compromisos adquirits i el calendari establert que fixen les mocions i les propostes de resolució aprovades en seu parlamentària durant l’onzena legislatura en matèria educativa.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de recuperar les inversions previstes en els plans educatius d’entorn a tot el territori i en els projectes comunitaris en les zones i els barris socioeconòmicament més deprimits, a més d’oferir un suport educatiu extraordinari en els centres públics en què sigui necessari.

 

Disposició addicional 45. Projectes de construcció d’edificis de centres educatius

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la inversió necessària per a portar a terme el projecte executiu de l’Escola Institut Mediterrània de Viladecans (Baix Llobregat).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents perquè en el pressupost de la Generalitat es doti una partida per a la redacció del projecte constructiu i la construcció del CEIP Teresa Godés de la Juncosa del Montmell (Baix Penedès).

 

Disposició addicional 46. Avaluació del sistema educatiu

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’impuls d’actuacions relacionades amb l’avaluació del sistema educatiu de Catalunya.

 

Disposició addicional 47. Règim, formació i retribucions del personal docent

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a garantir la prestació gratuïta del servei d’avaluació i acreditació de competències professionals i habilitar una partida específica per al professorat que du a terme l’acreditació de competències laborals o validació acadèmica dels títols als centres.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a garantir l’increment de personal a les unitats de suport a l’educació especial, a tot el territori, per a cobrir les necessitats reals de les escoles públiques.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’ampliar la partida destinada a incrementar les plantilles de docents a tots els centres escolars, per a permetre la reducció de la jornada laboral en dues hores lectives a la setmana als docents més grans de cinquanta-cinc anys.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar una partida per a l’homologació de retribucions del personal docent destinat a equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

 

Disposició addicional 48. Beques i ajuts

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida suficient per a garantir la gestió, la concessió i el pagament de beques per a l’estudi, d’acord amb la competència reconeguda pel Tribunal Constitucional.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la dotació pressupostària suficient per a cobrir la demanda de tots els sol·licitants de beques de menjador que compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts (que assegurin l’accés a beques als infants i adolescents de famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa, calculat anualment per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l’Enquesta de condicions de vida), en les diferents etapes educatives, des del primer cicle infantil fins a secundària (inclosa), i deixar la convocatòria d’accés oberta durant tot l’any escolar.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a garantir la suficiència alimentària de l’alumnat que ho necessiti en els centres de secundària que tinguin establerta una jornada lectiva compactada.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a donar resposta a la suficiència alimentària dels menors que ho necessitin en períodes no lectius.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el pagament dels deutes pendents als municipis i consells comarcals i dels recursos econòmics necessaris per tal que puguin garantir la suficiència de les beques de menjador.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a garantir el servei de transport escolar col·lectiu i la seva gratuïtat en el cas de serveis de transport escolar obligatoris, i també la suficiència d’ajuts en el cas de serveis de transport no obligatoris però necessaris atenent a criteris de renda i relatius a la naturalesa del desplaçament (distància i dificultat) en les diferents etapes educatives.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les condicions de gratuïtat dels serveis de transport escolar col·lectiu i menjador escolar als alumnes escolaritzats en els ensenyaments obligatoris i segon cicle d’educació infantil, residents a les poblacions i entitats municipals descentralitzades (EMD) sense centre docent de titularitat de la Generalitat o molt distant del lloc de residència, en pobles allunyats o en zones rurals, i el servei que es consideri imprescindible atesa la situació geogràfica dels centres escolars, per a garantir-hi l’accés.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida necessària per a garantir que totes les famílies sense prestació d’atur, beneficiàries de la renda mínima d’inserció i d’ajuts per a la dependència o altres prestacions de característiques similars, amb menors amb discapacitat a càrrec, disposin gratuïtament d’un centre escolar a una distància no superior a trenta minuts en transport públic, sense cap cost afegit i amb beca de menjador inclosa.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a equiparar l’exempció en la regulació de preus universitaris per l’excel·lència acadèmica demostrada en la qualificació dels estudis previs entre els estudiants de batxillerat i els cicles formatius de grau superior.
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els ajuts a les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), les federacions d’AMPA i altres entitats sense ànim de lucre amb finalitats educatives.
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris destinats a reduir la fractura digital entre l’alumnat, i vetllar especialment per l’alumnat d’entorns més desfavorits per mitjà de la garantia d’ajuts per a l’accés a material informàtic i tecnològic.
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure una partida per a recuperar les subvencions a les associacions de famílies d’alumnes per a l’organització d’activitats extraescolars.

 

Disposició addicional 49. Escoles bressol i educació infantil

 1. El Govern ha de recuperar la corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, entenent que l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir una partida suficient de beques per a assegurar l’equitat real en l’accés al servei d’educació de zero a tres anys, per a evitar la discriminació d’accés per motius de renda.

 

Disposició addicional 50. Formació professional

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a garantir la formació professional per a l’ocupació adreçada a les persones desocupades i anticipar el finançament de l’activitat formativa.

 

Disposició addicional 51. Escola inclusiva

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a desplegar el decret pendent d’escola inclusiva, i acompanyar-lo pressupostàriament.

 

Disposició addicional 52. Universitats i recerca

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de redactar i aprovar, conjuntament amb la comunitat universitària, els agents socials i econòmics, i els grups parlamentaris, el Pacte Nacional per a les Universitats. Aquest pacte ha de permetre configurar un model de finançament de les universitats que n’asseguri la sostenibilitat i l’estabilitat, i que permeti dur a terme les polítiques de qualitat vinculades als objectius establerts. Concretament, cal prendre mesures vinculades a la situació del personal de les universitats públiques, per a superar la interrupció en l’accés i la progressió en posicions docents i de recerca que ha comportat la taxa de reposició, i que tot just ara es comencen a poder superar. També és prioritari continuar avançant cap a un sistema de preus públics equitatiu, basat en el model de tarifació social, que sigui efectiu removent els obstacles que poden dificultar la igualtat en l’accés a la universitat als estudiants i les famílies amb rendes més baixes, no només a partir de la transferència de la competència i els recursos per part de l’Estat, sinó també del disseny d’un model propi de suport als estudiants que més ho necessiten.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de definir procediments de finançament basal addicional per als centres de la Institució Cerca segons resultats objectius i avaluacions externes internacionals.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de contribuir econòmicament al patronat de la Fundació de l’Observatori de l’Ebre, de Roquetes (Baix Ebre), per a mantenir-ne l’activitat científica.

 

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de comunicació, cultura i esports

 

Disposició addicional 53. Xarxes de telefonia i comunicacions, i sistemes informàtics

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a impulsar la cobertura total de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) arreu del territori per tal que els àmbits agrícola i rural puguin guanyar competitivitat.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 100.000 euros per a fer les obres d’arribada de la fibra òptica al polígon industrial Les Malaltes, al municipi de la Sénia (Montsià).
 3. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a construir una torre de comunicacions al serrat dels Boixos, al terme municipal de Montagut i Oix (Ripollès).

 

Disposició addicional 54. Equipaments d’interès cultural

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’execució d’una nova fase de les obres de rehabilitació i millorament del Teatre Orfeó Montsià, d’Ulldecona (Montsià).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’iniciar la inversió del Pla director de muralles de Tortosa (Baix Ebre), amb una partida de fins a 750.000 euros.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de fins a 300.000 euros per a la rehabilitació del Poble Vell de Corbera d’Ebre (Terra Alta).
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida pressupostària per a donar un nou impuls a la gestió patrimonial del Turó de la Seu Vella, de Lleida (Segrià).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida, a càrrec de l’u per cent cultural, per a construir un arxiu comarcal a les Borges Blanques (Garrigues).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a fer possible el manteniment i la continuïtat de les inversions en el patrimoni romà de Tarragona (Tarragonès), particularment la muralla i el teatre romà.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a la recuperació de la Torre de Santa Llúcia, bé d’interès nacional, de Martorell (Baix Llobregat).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a portar a terme el projecte de construcció del teatre auditori d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
 9. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a posar en funcionament a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) un equipament destinat a la creació i la potenciació del talent local en el vessant musical, que inclogui locals i bucs d’assaig, tipologia de servei disponible en un nombre insuficient per a absorbir la demanda existent a la ciutat.
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la inversió necessària per a rehabilitar l’edifici de la Igualadina Cotonera, a Igualada (Anoia).
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el suport al projecte del NEAN – Parc Prehistòric de Capellades, a Capellades (Anoia).
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a l’adequació d’espais d’acollida per a escolars adjacents al Museu Molí Paperer de Capellades, a Capellades (Anoia).
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a dur a terme la fase final de la restauració del monestir romànic de Sant Pere de la Portella, de la Quar (Berguedà).
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a finalitzar les obres del teatre La Lira, de Tremp (Pallars Jussà).

 

Disposició addicional 55. Programació i manifestacions culturals

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents en el pressupost de la Generalitat per a incorporar el desplegament d’un programa per a la formació artística professional, la recerca i la innovació cultural.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a tenir en compte el desplegament d’un programa per a la formació artística professional, la recerca i la innovació cultural.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a garantir l’aplicació plena de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, i, en particular, l’Acord marc per al Foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual amb altres departaments, Televisió de Catalunya, l’Institut Català de Finances i els productors, amb l’objectiu d’enfortir la indústria audiovisual i la producció cinematogràfica, reforçar les línies d’ajut a les empreses de distribució independent i exhibició, i crear i desplegar sobre el territori la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya, amb el suport també a la seva programació i a la internacionalització del cinema català.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents en el pressupost de la Generalitat per a incorporar un sistema de beques per a completar els estudis artístics superiors a l’estranger, i també per a incentivar la política d’intercanvis d’artistes i creadors.

 

Disposició addicional 56. Organismes i entitats culturals

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a garantir l’elaboració de l’informe sobre la millora de la qualitat, les garanties i l’ocupació dels treballadors dels sectors culturals.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a garantir l’ampliació de les línies de finançament per a les companyies productores i distribuïdores audiovisuals, especialment per a reforçar les accions exportadores.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’augmentar la dotació pressupostària destinada al Consorci del Patrimoni de la Humanitat de la Vall de Boí (Alta Ribagorça) i garantir la viabilitat del projecte obert al públic.

 

Disposició addicional 57. Biblioteques i museus

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per al projecte i la construcció d’una biblioteca central a Vic (Osona).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a l’execució del projecte de la nova biblioteca al municipi de Cubelles (Garraf).
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 2.000.000 d’euros, ha de construir una biblioteca comarcal – espai cultural, que doti Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) dels metres quadrats d’equipaments de lectura pública que li corresponen d’acord amb la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya i el Pla d’acció cultural d’aquest municipi.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar una partida pressupostària en el pla específic de biblioteques per a la redacció del projecte i execució d’obres per tal de complir amb el Mapa de lectura pública pel que fa a la ciutat de Tarragona.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 500.000 euros, ha de construir la nova biblioteca comarcal del Pla de l’Estany a Banyoles.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents perquè en el pressupost de la Generalitat es doti una partida per tal que el Govern compleixi el compromís adquirit amb el Consorci del Museu Casteller de finançar un terç de l’obra del Museu Casteller de Catalunya a Valls (Alt Camp).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents perquè en el pressupost de la Generalitat es doti una partida de 120.000 euros per tal que el Govern col·labori en la posada en funcionament del Museu Casteller de Catalunya a Valls (Alt Camp).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per al projecte i la construcció del Museu de Història de l’Hoquei sobre Patins a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per al desenvolupament del Museu del Còmic a Badalona (Barcelonès).
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar de recursos, amb una partida de fins a 500.000 euros, el Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya, a Badalona (Barcelonès), construït des de fa cinc anys i que encara no ha obert per falta de recursos.

 

Disposició addicional 58. Esports

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de recuperar l’import econòmic del 2010 per al finançament d’equipaments esportius de nova construcció o de millorament i manteniment d’arreu de Catalunya, conjuntament amb els ajuntaments.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’assegurar una assignació específica i diferenciada per a subvencionar el cost de les assegurances mèdiques de tots els infants i joves menors de setze anys amb llicència esportiva escolar o federativa.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a la construcció del pavelló esportiu projectat a Mas Iglesias, a Reus (Baix Camp), recollit pel Pla d’equipaments esportius, que ha de donar servei per a l’activitat física com a únic equipament docent a l’Institut Roseta Mauri de Reus.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de construir, als terrenys que ja li va cedir l’Ajuntament de Tàrrega (Urgell), uns equipaments amb pista d’atletisme al seu municipi.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure la dotació del finançament necessari per a la construcció d’un nou centre esportiu municipal al Poble Nou, de Barcelona (Barcelonès), la remodelació del Centre Esportiu Municipal Besòs-Maresme i la instal·lació de gespa artificial als camps de futbol municipals en què encara no s’ha fet i al del CEM Mar Bella, de Barcelona.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció d’un pavelló poliesportiu a la zona de la Barquera de Vallirana (Baix Llobregat).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la reforma i adequació per a la competició oficial de la històrica piscina descoberta de Vallirana (Baix Llobregat).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure recursos suficients per a la construcció d’una pista poliesportiva al municipi de Vilobí del Penedès (Alt Penedès).

 

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de salut

 

Disposició addicional 59. Principis d’actuació, organització i gestió del sistema sanitari, i inversions en matèria de salut

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de recuperar la personalitat jurídica pròpia de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a instrument polític i tècnic amb visió intersectorial i interadministrativa (Generalitat i ajuntaments) i ha de desplegar el Pla interdepartamental de salut pública a cadascun dels sectors i les regions sanitàries, prioritzant la prevenció de la malnutrició i de les desigualtats en salut derivades de la pobresa i la precarietat social.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la restitució dels horaris de vint-i-quatre hores, és a dir l’atenció continuada, als centres d’atenció primària que s’han tancat en els darrers sis anys.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a estendre a tots els centres d’atenció primària els sistemes d’informació de l’Institut Català de la Salut, de manera que tota l’atenció primària utilitzi les mateixes bases de dades.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir que, d’acord amb els informes preceptius de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el transport sanitari urgent mantingui els nivells de serveis, dotació de professionals i temps de resposta anteriors a l’entrada en vigor del nou model.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar en el pressupost de despeses el cost real de la despesa farmacèutica no hospitalària d’acord amb els imports de la liquidació de l’any anterior.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de presentar un pla de salut pública sanitari i sociosanitari als consells d’alcaldes del sector sanitari d’Osona, que inclogui les accions 2016-2019 i les inversions previstes.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de presentar un pla de salut pública sanitari i sociosanitari als consells d’alcaldes del sector sanitari de les Terres de l’Ebre que inclogui les accions 2016-2017 i les inversions previstes.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de desplegar l’Observatori de Salut i Medi de les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre i fer divulgació social dels seus informes a tota la població.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir a cadascuna de les àrees bàsiques de salut de Catalunya l’assignació pressupostària adequada per a l’accessibilitat i la resolució equitativa i qualitativa de diagnòstics i tractaments, i també l’ingrés dels pacients crònics complexos directament als centres sociosanitaris i de salut mental.

 

Disposició addicional 60. Personal sanitari

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, no ha de fer, en cap hospital de la xarxa pública catalana, noves retallades en personal sanitari –ni en condicions salarials ni laborals, ni en jornades, ni en nombre ni en condicions de contractacions–, i ha d’incorporar la plantilla eliminada durant la legislatura anterior.

 

Disposició addicional 61. Contractació i convenis en matèria de salut

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de presentar un pla conjunt entre el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i el Departament de Salut per al pagament a proveïdors, d’acord amb la legislació vigent.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de crear, liderat pel Departament de Salut i el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), una central de compres, una central de compres territorials en xarxa, o totes dues.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a l’elaboració i execució d’un pla per a la fusió de serveis administratius, de compres, logística i serveis informàtics dels centres concertats que disposin de més d’un 80% de finançament públic.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de signar un nou conveni amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social relatiu al paper de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATMPSS), com a continuïtat del signat el 6 de juliol de 2009, en el context d’un pla de millora dels ingressos del Departament de Salut de totes les entitats obligades a finançar processos assistencials que s’imputen actualment com a despesa al sistema públic de Catalunya.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de presentar, juntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, un pla d’accions de salut pública i assistencials, amb el pla de finançament i inversions del sistema públic de salut de Barcelona, que concreti les accions en atenció primària, hospitalària (inversions a l’Hospital Clínic, l’Hospital de la Vall d’Hebron, l’Hospital del Mar), salut mental, addiccions i sociosanitari i les xarxes de cooperació entre nivells assistencials i centres.

 

Disposició addicional 62. Projectes i construcció d’edificis de centres sanitaris

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a la instal·lació d’un punt de connexió elèctric exterior per a les ambulàncies del CAP de Capellades (Anoia).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el servei mèdic al consultori de Vallbona d’Anoia (Anoia) cada dia de la setmana.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’ampliar la dotació per a l’adquisició del CAP Súria (Bages), a fi d’incloure-hi l’IVA vigent.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a un pla de xoc a l’Hospital Universitari de Vic (Osona) que permeti reduir les llistes d’espera en determinades intervencions quirúrgiques.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a les fases següents de la remodelació de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a la construcció del CAP Can Llong a Sabadell (Vallès Occidental).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció del nou CAP al barri de Can Llong a la ciutat de Sabadell (Vallès Occidental).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a dotar el municipi de Sabadell (Vallès Occidental) d’un nou CUAP de vint-i-quatre hores.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la recuperació dels serveis de pediatria en els centres d’atenció primària de Canaletes, Serraparera i la Farigola, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la instal·lació d’un servei mèdic d’atenció de proximitat al barri de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la restitució del servei de ginecologia, i també del de pediatria durant els caps de setmana, al CAP de Castellar del Vallès (Vallès Occidental).
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a dotar de serveis de ginecologia el municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció d’un CUAP al centre de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) que substitueixi l’actual CAP Jaume I.
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir reobrir el servei d’atenció continuada i d’urgències del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), les vint-i-quatre hores del dia, cada dia de l’any.
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a dotar d’un servei de pediatria el CAP Centre de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir recuperar els horaris del servei d’oficina de farmàcia a Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a restablir els serveis de ginecologia i d’urgències nocturnes a Barberà del Vallès (Vallès Occidental).
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la recuperació dels serveis de ginecologia i fisioteràpia, i també l’ampliació dels horaris del servei de pediatria a Sentmenat (Vallès Occidental).
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir reobrir el servei d’atenció continuada i d’urgències del CAP Santa Perpètua, de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), les vint-i-quatre hores del dia, cada dia de l’any.
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de recuperar el servei d’urgències nocturn del CAP i la farmàcia de guàrdia de nit de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir recuperar els horaris del servei d’oficina de farmàcia a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP de Castellbisbal (Vallès Occidental).
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’inici de les obres d’ampliació del CAP Sud de Terrassa (Vallès Occidental).
 24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’inici de les obres d’ampliació del CAP Nord de Terrassa (Vallès Occidental).
 25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a recuperar les dotze hores d’ambulància d’emergència per al servei de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
 26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 2.000.000 d’euros, ha de construir el nou CAP a Canovelles (Vallès Oriental).
 27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 16.200.000 euros, ha d’ampliar la dotació pressupostària destinada als equipaments de salut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), per a la reversió de la reducció pressupostària dels darrers anys.
 28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar en marxa el segon CAP a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
 29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure recursos suficients per a garantir els recursos necessaris perquè les dues instal·lacions hospitalàries actuals de la comarca del Garraf –l’Hospital de Sant Camil i l’Hospital de Sant Antoni Abat– puguin prestar els serveis amb la qualitat adequada.
 30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a ampliar el servei de pediatria a Vilanova i la Geltrú (Garraf).
 31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a dotar d’un servei de pediatria el CAP d’Olivella (Garraf).
 32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents per a dotar una partida per a la reobertura del servei d’atenció nocturna del CAP de l’Arboç (Garraf).
 33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 500.000 euros, ha d’obrir el servei nocturn d’urgències del CAP de Sitges (Garraf) i els altres que es van tancar fa quatre anys.
 34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar el finançament del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
 35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció d’un nou CAP a Ca n’Aimeric de Castelldefels (Baix Llobregat).
 36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a executar l’adequació del CAP Lluís Millet de la ciutat d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
 37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la posada en marxa del projecte del CAP de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
 38. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció del CAP 3 a Gavà (Baix Llobregat).
 39. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a reobrir el servei d’urgències continuades al CAP Gavà 1 i incorporar el servei de radiologia en algun centre d’atenció primària de Gavà (Baix Llobregat).
 40. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a reobrir el dispensari del barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat).
 41. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a recuperar el servei d’urgències al CAP de Martorell (Baix Llobregat).
 42. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a reobrir a ple rendiment en medicina general el CAP de Torrent dels Llops, a Martorell (Baix Llobregat).
 43. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a adequar l’edifici ja existent de l’associació de veïns de Can Carreras de Martorell (Baix Llobregat) per tal d’emplaçar-hi un dispensari municipal.
 44. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a recuperar el servei d’urgències de vint-i-quatre hores, i també la recuperació dels serveis de dermatologia, endocrinologia i traumatologia al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
 45. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a dotar el CAP del municipi de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) de tots els serveis d’especialistes de què disposava i per a restituir el servei d’urgències de vint-i-quatre hores.
 46. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a recuperar el servei d’urgències de vint-i-quatre hores al CAP d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat).
 47. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a incrementar la dotació d’especialistes al CAP de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
 48. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a iniciar el desdoblament del CAP Montclar, al barri de Marianao de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
 49. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per als CAP de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), per a incrementar-hi el personal mèdic de família, de pediatria i dentistes en funció de les quotes que estableix la normativa, i per a assegurar una bona atenció telefònica i mèdica en el servei de ginecologia i els serveis d’urgències.
 50. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la redacció del projecte de construcció d’un nou CAP al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 51. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a la construcció d’un nou CAP al barri de Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 52. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de construir i posar en funcionament un edifici per al desdoblament del CAP Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 53. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de construir i posar en funcionament el CAP Jacint Verdaguer, al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 54. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar en funcionament l’edifici construït a l’avinguda de l’Electricitat de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), per al desdoblament del CAP Florida.
 55. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a la segona fase de l’edifici d’urgències de l’Hospital de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 56. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar en el projecte de reforma i ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona (Barcelonès), un pla de mobilitat i d’accessibilitat a l’hospital amb transport públic.
 57. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure la dotació del finançament necessari per a les obres de construcció, rehabilitació i posada en funcionament dels equipaments de salut de la ciutat de Barcelona (Barcelonès): CAP Carreres Candi – Joan de Sada; nou centre de salut mental de Gràcia; CAP del Parc i la Llacuna; CAP Barceloneta i CAP Casc Antic/Rec Comtal; i també la posada en funcionament del CAP Vila de Gràcia i les obres de construcció del CAP Vila Olímpica.
 58. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure la dotació del finançament necessari per a l’acabament de totes les fases pendents de les obres de l’Hospital del Mar; l’ampliació de l’Hospital Clínic (reubicació del servei d’urgències, la base d’ambulàncies i les plantes d’hospitalització pendents) i el nou edifici de consultes externes de l’Hospital Vall d’Hebron, a Barcelona (Barcelonès).
 59. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de recuperar el nivell de transferències corrents per al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Barcelonès) existent l’any 2012.
 60. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents perquè es doti una partida per a la reobertura del servei d’atenció nocturna del CAP Guineueta de Barcelona (Barcelonès).
 61. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar una partida de fins a 300.000 euros per a revertir les retallades de personal al CAP Doctor Barraquer de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) –tres facultatius a temps complet–) i incloure un servei especialitzat en fibromiàlgia i síndrome de sensibilitat química (SSQ).
 62. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 100.000 euros, ha de reordenar el servei d’atenció als usuaris del CAP La Pau, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), on urgències i pediatria comparteixen espais, i ha de reorganitzar el servei de llevadors i pediatria per a donar continuïtat als professionals.
 63. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció del CAP del barri del Gorg de Badalona (Barcelonès).
 64. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar una partida de fins a 2.000.000 d’euros per a construir el CAP del barri de Sant Crist de Badalona (Barcelonès).
 65. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la reducció de les llistes d’espera excessives en algunes especialitats, optimitzant l’activitat hospitalària i l’atenció als pacients a l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
 66. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer una adequació de les tarifes de la línia sociosanitària del Consorci Sanitari del Maresme.
 67. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’elaborar l’avantprojecte i el projecte executiu del CAP Malgrat (Maresme), i eliminar els barracons actuals.
 68. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar al pressupost del Consorci del Maresme – Hospital de Mataró, les quanties, no inferiors als 10.300.000 euros, per a respondre a les necessitats inversores i de reposició més urgents.
 69. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure, amb caràcter urgent, les inversions necessàries per a la reposició i l’actualització dels equipaments electromèdics i altres de l’Hospital de Mataró (Maresme).
 70. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a la reforma i adequació del Punt d’Atenció Continuada situat a l’EAP Mataró 5 (Maresme) en un nou emplaçament a l’antic edifici de la Seguretat Social, situat al costat.
 71. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure inversions i millores a l’Hospital de Calella-Blanes (Maresme).
 72. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a les obres d’ampliació del CAP a Arenys de Mar (Maresme).
 73. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la incorporació d’un pediatra al CAP d’Alella (Maresme), de dilluns a divendres i durant les vacances de Nadal i d’estiu.
 74. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la recuperació de les urgències del CAP de Montgat (Maresme).
 75. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 3.000.000 d’euros, ha de fer obres de millora i dotar de recursos la UCI pediàtrica i neonatal de l’Hospital Trueta, de Girona (Gironès).
 76. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a la redacció del projecte del nou hospital Josep Trueta, de Girona (Gironès).
 77. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a l’ampliació i la reforma del CAP Montilivi, de Girona (Gironès).
 78. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a la redacció del projecte d’un nou CAP a les Casernes de Girona (Gironès).
 79. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a recuperar els diners en concepte de contractació d’activitat mèdica a l’Hospital de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), per a compensar el 20% de reducció dels darrers anys.
 80. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la redacció del projecte del CAP de Ponts (Noguera).
 81. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a l’ampliació del CAP de Tàrrega (Urgell).
 82. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a un pla de manteniment i rehabilitació integral de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià).
 83. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida pressupostària necessària per a garantir l’obertura de tots els llits de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià), reforçant el personal.
 84. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els llits d’hospitalització de l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià) i reforçar el personal sanitari imprescindible, especialment en el cas dels llevadors.
 85. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la redacció del projecte d’un nou CAP a la Bordeta de Lleida (Segrià).
 86. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar nous llits i habitacions per al CAP de les Borges Blanques (Garrigues).
 87. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’adquisició de dos aparells de radiologia per al consultori de les Borges Blanques (Garrigues).
 88. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar nous llits i habitacions per al CAP de la Granadella (Garrigues).
 89. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per al projecte de reforma i execució del CAP de Falset (Priorat).
 90. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la redacció del projecte constructiu del nou hospital de les Terres de l’Ebre.
 91. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir que les contractacions de serveis de salut o suplementaris no comportin cap reducció dels serveis anteriors a les Terres de l’Ebre, com ara les ambulàncies i l’atenció mèdica de suport vital avançat.
 92. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a la finalització del mapa sanitari fruit del Pacte per la salut de Reus (Baix Camp), signat el 2006, que preveu desdoblar el CAP Sant Pere i traslladar-lo a l’edifici de l’antic Hospital Sant Joan, que s’ha de convertir segons aquest mapa en un centre d’atenció personal integrada amb places residencials i sociosanitari.
 93. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’increment del concert relatiu a llits sociosanitaris, en un nombre no inferior a cinquanta, de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp).
 94. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a l’obertura de la part residencial per a gent gran del CAP del barri Fortuny de Reus (Baix Camp).
 95. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida per a l’inici de les obres d’ampliació del CAP a les Borges del Camp (Baix Camp).
 96. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a l’inici de les obres d’ampliació del CAP de l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) i la reobertura del servei d’atenció nocturna.
 97. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a l’inici de les obres de reforma de la setena planta, per a la redacció del projecte bàsic i executiu de les noves consultes externes, per a la UCI pediàtrica, per a la unitat de litotrípsia i per a la segona unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès).
 98. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 48.000.000 d’euros i la quantitat necessària per a definir el projecte i el pla d’usos, ha de construir el nou edifici de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès).
 99. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a l’obertura dels llits tancats a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona (Tarragonès).
 100. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a la reobertura de les especialitats de metge de família i pediatria al CAP de Zona Platja, a Roda de Berà (Tarragonès).

 

Disposició addicional 63. Avaluació dels consells de participació

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de presentar abans d’acabar el 2017 l’avaluació del funcionament dels consells de participació dels sectors sanitaris Alt Pirineu, Aran, Alt Penedès – Garraf, Baix Llobregat Centre – Litoral i l’Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat Nord, Barcelonès Nord i Maresme, Barcelona Ciutat Vella, Barcelona Eixample, Barcelona Sants-Montjuïc, Barcelona Les Corts, Barcelona Sarrià – Sant Gervasi, Barcelona Gràcia, Barcelona Horta-Guinardó, Barcelona Nou Barris, Barcelona Sant Andreu, Barcelona Sant Martí, Vallès Occidental Est, Vallès Occidental Oest, Vallès Oriental, Alt Camp – Conca de Barberà, Tarragonès – Baix Penedès, Baix Camp – Priorat, Solsonès-Bages-Berguedà, Anoia, Osona, Girona Nord, Girona Sud, Lleida i Terres de l’Ebre, i també les accions i les inversions previstes.

 

 

XII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de benestar, afers socials i igualtat

 

Disposició addicional 64. Voluntariat

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a potenciar el voluntariat.

 

Disposició addicional 65. Gent gran

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a prioritzar el reallotjament de persones grans que, per motius de manca de mobilitat, no poden sortir al carrer en el cas que visquin en comunitats de veïns on estructuralment és impossible instal·lar-hi ascensor o on no se’n pot garantir la instal·lació.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a promoure en els mitjans de comunicació i en els mitjans propis campanyes per a la promoció dels valors i del respecte envers les persones d’edat avançada, i la prevenció dels maltractaments a persones grans, dirigides al conjunt de la població, que indiquin què són els maltractaments a persones grans, les conseqüències que tenen, com evitar-los, i els recursos existents en cas que es produeixin.

 

Disposició addicional 66. Centres residencials i centres de dia

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a la concertació de més places de la residència Guasch de Capellades (Anoia) i altres residències i centres de dia de la comarca de l’Anoia.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al municipi de Granollers (Vallès Oriental).
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure la construcció de la residència i centre de dia per a gent gran al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana per a donar servei a la Mancomunitat de la Vall del Tenes (Vallès Oriental).
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries del 2017, ha de preveure la construcció de la residència i centre de dia per a la gent gran al municipi de Montornès del Vallès (Vallès Oriental).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 4.000.000 d’euros, ha de construir una residència centre de dia per a gent gran a Montornès del Vallès (Vallès Oriental).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la redacció del projecte de la residència assistida per a persones grans dependents a Ripollet (Vallès Occidental).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos destinats al projecte de residència i centre de dia de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’inici de la construcció i la posada en funcionament de la residència assistida i centre de dia de Sabadell Parc Central (Vallès Occidental).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la residència per a gent gran Parc Central de Sabadell (Vallès Occidental).
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a construir la residència del sector sud de Sabadell (Vallès Occidental).
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el projecte per a la residència de gent gran dels barris de Xarau i La Farigola, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la dotació de places de residència per a gent gran i centre de dia al municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos destinats al projecte de construcció de residència i centre de dia a Sant Pere Nord, de Terrassa (Vallès Occidental).
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos destinats al projecte de construcció de residència i del barri de Ca n’Anglada, de Terrassa (Vallès Occidental).
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la residència per a gent gran Sant Pere Nord, a Terrassa (Vallès Occidental).
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a dur a terme la construcció i posada en marxa de la residència i centre de dia de Ripollet (Vallès Occidental).
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a la segona residència i centre de dia públic a Sant Cugat (Vallès Occidental).
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a fer possible la concertació de places del centre de dia de l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs (Baix Camp).
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a construir una residència per a gent gran a Montgat (Maresme).
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 1.500.000 euros, ha de construir l’edifici de la residència geriàtrica al Poble Nou de Figueres (Alt Empordà).
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament necessari per al bon funcionament del centre de dia per a gent gran Lo Centro, de la Fatarella (Terra Alta).
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament necessari per al bon funcionament del centre de dia per a gent gran de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre).
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran de Ginestar (Ribera d’Ebre).
 24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 2.000.000 d’euros, ha de construir una nova residencia per a gent gran i nou centre de dia a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).
 25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure les partides d’inversió destinades a la construcció de les següents residències i centres de dia per tal de donar cobertura a les més de 7.700 persones que estan en llista d’espera a la ciutat de Barcelona (Barcelonès): Empordà a Sant Martí, Illa Skoda a l’Eixample, Benavent al barri de les Corts, Casernes de Sant Andreu al barri de Sant Andreu, Can Farrero a La Marina del Port i Pere Virgili al barri de Vallcarca. El Govern hi ha d’incloure també la partida d’inversió destinada a la residència de persones amb discapacitat a Les Casernes de Sant Andreu i Aiguablava a Nou Barris.
 26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les partides per a construir a Barcelona (Barcelonès) els centres de dia de gent gran següents: Illa Skoda, Pere Virgili, Gran Empordà, Casernes de Sant Andreu, Benavent i Can Ferrero.
 27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 10.000.000 d’euros, ha de construir una residència de gent gran i centre de dia al barri de Sant Ramon-Maternitat, al districte de les Corts, de Barcelona (Barcelonès).
 28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a construir el nou equipament públic per a persones amb discapacitat psíquica profunda Aiguablava, a Barcelona (Barcelonès).
 29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a construir el nou equipament públic per a persones amb gran discapacitat física Casernes de Sant Andreu, a Barcelona (Barcelonès).
 30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar una partida pressupostària per a construir una residència de gent gran al barri de Sant Josep, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a construir la residència de persones amb pluridiscapacitats a Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
 32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció de places de llars residencials i de centres residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual per a satisfer la demanda de Gavà (Baix Llobregat).
 33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a construir la residència per a gent gran i les partides necessàries per a les places dels residents a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
 34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a la construcció d’una nova llar d’avis, amb una capacitat mínima de cent places internes i trenta places de dia públiques, a Molins de Rei (Baix Llobregat).
 35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de fins a 5.000.000 d’euros, ha de construir una nova llar d’avis a Molins de Rei (Baix Llobregat), en compliment del compromís adquirit el 2010.
 36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a construir un nou centre públic que pugui acollir grans dependències a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) i augmentar les places públiques del centre que ja existeix.
 37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a construir un casal d’avis, centre de dia i habitatge per a la gent gran, segons el conveni amb la Generalitat del 2010, al carrer Ferran Muñoz, a Begues (Baix Llobregat).
 38. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 1.000.000 d’euros, ha de construir un equipament per a gent gran –centre de dia i residència– al centre de la vila a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

 

Disposició addicional 67. Joventut

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a posar en marxa una targeta cultural de subvenció d’activitats culturals per a joves.

 

Disposició addicional 68. Formació ocupacional en situacions de dificultat d’accés al món laboral

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les dotacions suficients per a garantir un servei de qualitat i personalitzat del Servei d’Ocupació de Catalunya.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les partides dels programes per al foment de l’ocupació i l’ocupabilitat.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la recuperació de les aportacions pròpies per a polítiques actives d’ocupació a nivells del 2010.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament necessari per a incrementar el nombre de persones que poden accedir a la formació ocupacional.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de duplicar la dotació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a plans d’ocupabilitat, i ha d’incrementar també la dotació per a aplicar la reforma de la formació professional per a adaptar-la a la demanda real del mercat de treball i les necessitats de les empreses.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les partides destinades a la promoció d’ocupació, especialment pel que fa a l’execució de programes mixtos de formació i contractació laboral de persones desocupades de llarga durada als municipis amb el nivell més elevat de desocupació a Catalunya.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les partides destinades a l’assessorament i la intermediació laboral.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les partides destinades al desenvolupament de programes de formació i inserció per a joves en els diferents territoris fins a cobrir el cent per cent de la demanda.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la dotació econòmica suficient per a convocar, dins els programes de suport als autònoms, una línia de subvencions que promogui la creació de nous projectes de treball autònom.
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les dotacions suficients per a posar en marxa programes d’ajuda i suport als nous autònoms.
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure les dotacions econòmiques suficients per a la convocatòria de plans d’ocupació local en sectors emergents o generadors d’ocupació per a persones que no perceben cap prestació, especialment els desocupats de llarga durada i els més grans de quaranta-cinc anys.
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les dotacions necessàries per a reforçar la inspecció de treball amb l’increment de professionals d’aquest àmbit i de mitjans materials.
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les dotacions per a impulsar la reconstrucció de la cultura preventiva en riscos laborals.
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en el marc del Pla de lluita contra l’atur juvenil, ha d’habilitar la partida necessària per tal d’assegurar la disponibilitat de formació ocupacional que permeti als joves que no han adquirit les competències bàsiques definides per la Unió Europea poder obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya.
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les partides per al cofinançament del programa de garantia juvenil.
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les partides per a desplegar el nombre suficient d’impulsors del programa de garantia juvenil, per tal d’arribar a tots els joves que puguin ésser objecte del programa.
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les dotacions per a facilitar la mobilitat formativa i laboral de les persones joves.
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’elaboració de plans d’ocupació local destinats als joves.
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les partides destinades als centres especials de treball per tal de cobrir les subvencions per a nous llocs de treball i les unitats de suport a l’activitat professional; i també garantir la subvenció del cost salarial corresponent al salari mínim interprofessional dels treballadors dels centres i regularitzar els pagaments pendents dels centres especials de treball.
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a adaptar-se a les ràtios de personal tècnic desocupat que marca l’Organització Internacional del Treball.
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i la concertació pluriennal, un finançament estable dels programes d’ocupació per als col·lectius més desfavorits, com ara els joves, els aturats de llarga durada, les dones o les persones majors de quaranta-cinc anys, perquè els ajuntaments puguin disposar d’una cartera de serveis formada per serveis bàsics i altres serveis especialitzats, adaptada a les característiques i a les necessitats detectades de les persones, del territori, dels col·lectius, de les empreses i dels sectors productius.
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, i en compliment del punt 5.e i 5.f de la Moció 10/XI del Parlament, ha d’incrementar la partida assignada al Servei d’Ocupació de Catalunya per a poder invertir en orientació, intermediació, formació i desenvolupament local, amb l’objectiu de generar noves activitats econòmiques i d’aconseguir la màxima cohesió social i territorial mitjançant programes de desenvolupament local i ocupacional. A càrrec d’aquesta mateixa partida, el Govern ha d’incrementar els llocs de treball necessaris en aquest servei per a garantir l’assessorament i la intermediació laborals.
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a la convocatòria de treball a les set comarques següents: Pallars Jussà, el Ripollès, l’Anoia, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre.

 

Disposició addicional 69. Foment de la igualtat i prevenció de la violència masclista

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar una partida per a l’elaboració de l’informe d’impacte de gènere a què l’obliga l’article 17 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar els recursos necessaris per a l’elaboració de plans operatius i programes d’actuació departamentals per tal de desenvolupar un pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents perquè els pressupostos de la Generalitat garanteixin la incorporació de la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris de l’Institut Català de les Dones per als municipis i els consells comarcals per a oferir els serveis d’atenció i informació a les dones, tal com estableix la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’increment pressupostari per a assegurar la formació específica dels professionals dels diversos departaments de la Generalitat en violència masclista.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’increment pressupostari per a crear un pacte català contra la violència masclista, format per representants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits polítics i moviments socials.

 

Disposició addicional 70. Ajuda als refugiats

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’augment dels recursos econòmics que actualment reben les entitats d’acollida a les persones refugiades a Catalunya per a assegurar una atenció digna i especialitzada.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a la convocatòria de subvencions a les entitats d’acollida de les persones refugiades a Catalunya, d’acord amb el que estableix el Pla de protecció internacional a Catalunya.

 

 

XIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’interior

 

Disposició addicional 71. Nombre d’efectius i recursos

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’assegurar l’increment del nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a totes les comarques de caràcter més rural i agrari per a millorar la prevenció de robatoris a les explotacions agràries.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida que faci possible incrementar la dotació i els mitjans tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra a les comarques de Ponent, especialment per a fer front als robatoris a les zones agrícoles.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a assegurar el nombre suficient, per les necessitats detectades, de llocs de treball de segona activitat i la seva plena adequació.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a estudiar les situacions de discapacitat sobrevinguda als cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers i afavorir el mateix per a les policies locals, i adequar les estructures de tots tres cossos a aquestes situacions.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a garantir l’aplicació de la Resolució del Parlament de Catalunya 7/XI, sobre les pagues del 2012, 2013 i 2014.

 

Disposició addicional 72. Lluita contra determinats fets delictius

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’aplicar un pla transversal de lluita integral contra el proxenetisme i les màfies de la prostitució.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les despeses necessàries per a crear unitats especialitzades contra el crim organitzat de tràfic i explotació de persones.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les despeses necessàries per a crear unitats especialitzades contra els delictes d’odi i discriminació per raons ideològiques, de creences, d’origen social, xenòfobes o vinculades a les preferències sexuals o la identitat de gènere.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a introduir nous mecanismes de suport jurídic i, si escau, psicològic a les víctimes dels delictes.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a millorar la mobilitat i la seguretat a Montgat (Maresme).

 

Disposició addicional 73. Salut laboral i equipaments

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’assegurar totes les accions encaminades a preparar els llocs de treball perquè es tendeixi a atenuar els riscos laborals en el Cos de Mossos d’Esquadra.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’assegurar específicament l’adquisició d’armilles per a dones policia.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de prioritzar l’adquisició de guants antitall i antipunxada per al Cos de Mossos d’Esquadra.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de prioritzar l’adquisició del material necessari per a equipar adequadament els efectius del Cos de Mossos d’Esquadra a les comarques de muntanya i especialment per a protegir-los de les inclemències del temps.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a atendre el cost dels vals menjador en els torns de treball de dotze hores de la Policia de Catalunya.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, i atesa una demanda de sindicats policials i la ciutadania en general, ha de fer possible instal·lar càmeres als vehicles patrulla que gravin l’interior i l’exterior dels vehicles.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a garantir el subministrament de combustible sense pèrdua de temps als parcs de vehicles dels cossos de Mossos d’Esquadra i de Bombers, i en general de tots els serveis d’emergència de Catalunya.

 

Disposició addicional 74. Formació en seguretat

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar dels mitjans materials suficients el Servei Català de Trànsit perquè pugui dur a terme suficients jornades de formació en seguretat vial a les escoles de forma coordinada amb el Departament d’Ensenyament.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar dels mitjans humans i materials necessaris l’Institut de Seguretat Pública perquè pugui oferir la formació idònia tant als col·lectius que la demanen com als que per llei els l’han de prestar, amb especial prioritat a la formació que s’ha de garantir a les policies locals de Catalunya.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar dels mitjans humans i materials necessaris l’Institut de Seguretat Pública perquè pugui oferir la formació descentralitzada adequada a les diverses policies locals de Catalunya.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de posar els mitjans i recursos necessaris per a promoure pactes locals per la convivència amb els ajuntaments, com a instruments de compromís i participació ciutadana.

 

Disposició addicional 75. Cooperació policial

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar els mitjans i els recursos necessaris per a millorar la coordinació i l’acció conjunta de la Policia de Catalunya amb les policies locals i recuperar la línia de suport als ajuntaments per a informàtica, telecomunicacions i logística.

 

Disposició addicional 76. Bombers

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar més recursos a augmentar les subvencions a les associacions de bombers voluntaris.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de prioritzar l’adquisició del material necessari per a equipar adequadament i en un temps prudencial els efectius del Cos de Bombers, perquè en tot moment disposin del material que necessiten per a treballar en condicions dignes.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les despeses necessàries per a solucionar les deficiències en la neteja i el manteniment dels parcs de bombers.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a incrementar el nombre de bombers per torn al parc de bombers de Sabadell (Vallès Occidental).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a millorar la plantilla i els recursos de la plantilla del parc de bombers de Rubí – Sant Cugat (Vallès Occidental).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a ampliar el parc de bombers de la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a posar en funcionament el parc de bombers del Pont de Suert (Alta Ribagorça) i una autoescala per a aquest parc, per a impulsar l’equilibri territorial i la distribució de recursos.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir un furgó de salvament al parc de bombers de Tremp (Pallars Jussà).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de construir un nou parc de bombers a Balaguer (Noguera).

 

Disposició addicional 77. Emergències i protecció civil

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar els ajuntaments de recursos materials i econòmics i d’assessorament perquè puguin fer els plans d’emergències municipals.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la recuperació o l’increment de les subvencions a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir plans per a millorar i apropar a la ciutadania el telèfon 112.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar de recursos les mesures de protecció civil i d’avís a la població en cas de riuades a l’Aran i el Pallars Sobirà.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les partides destinades al servei de telèfon 112, especialment la de vestuari (aplicació 221.0003), la de serveis informàtics (concepte 228) i la del concurs per a la gestió del centre de serveis (aplicació 227.0007).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir un vehicle tipus BUL (bomba urbana lleugera) i algun per a netejar els accessos als nuclis en cas d’emergència.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el material necessari per a adaptar els vehicles a la meteorologia: rodes de neu, cadenes, equipament personal i roba d’abric.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’instal·lar a l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) la infraestructura i els materials tècnics de megafonia per a garantir la seguretat de la població amb relació a la central nuclear.

 

 

XIV. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria de justícia

 

Disposició addicional 78. Oficines, equipament i personal judicial

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a dotar de manera efectiva totes les places de personal auxiliar dels diversos jutjats de Catalunya que estan vacants al conjunt dels òrgans judicials de Catalunya, i ha de promoure la implantació dels serveis comuns generals per tal d’optimitzar l’organització dels recursos públics i millorar els actes de comunicació de l’Administració de justícia.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de promoure la cobertura de les places vacants de personal al servei de l’Administració de justícia dependent de la Generalitat.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure la dotació pressupostària necessària, tant en recursos humans com materials, per a l’extensió de la implantació de la nova oficina judicial.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a la redacció del Projecte del Fòrum de la Justícia de Tarragona (Tarragonès).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a adjudicar i iniciar les obres de construcció de l’edifici del Fòrum Judicial de Tarragona (Tarragonès) amb l’estructura necessària per a facilitar la implantació de l’Oficina Judicial.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la construcció de la seu judicial de Tortosa (Baix Ebre).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de reservar una partida pressupostària per a la creació del tercer jutjat a Cervera (Segarra).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 500.000 euros, ha d’executar el nou edifici d’unificació dels jutjats a la parcel·la cedida per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).

 

Disposició addicional 79. Gestió dels centres penitenciaris

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, s’ha de dotar dels recursos necessaris per a cobrir les places de personal dels centres penitenciaris de Catalunya.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a ampliar la partida corresponent als diversos conceptes de retribució del personal de serveis penitenciaris, en les diverses especialitats, per a cobrir de manera efectiva tots els llocs de treball amb personal que tingui la plaça guanyada en concurs oposició, i per a la resta tornant a contractar el personal interí que va ser acomiadat el 2011 i que encara és a la borsa d’interins.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, s’ha de dotar dels recursos pressupostaris suficients per a construir els equipaments penitenciaris, de règim obert i preventius, que permetin el trasllat de la presó Model de Barcelona i el tancament definitiu de la presó de la Trinitat Vella de Barcelona (Barcelonès).
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a aprovar definitivament el projecte modificat del nou Centre Penitenciari de la Zona Franca a Barcelona (Barcelonès) per a preventius i ha de licitar-ne la construcció.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 9.000.000 d’euros, ha de construir el Centre Penitenciari Obert a Tarragona (Tarragonès).

 

Disposició addicional 80. Justícia juvenil

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida necessària per a incrementar els recursos destinats a justícia juvenil, per a millorar els processos de suport a les actuacions preventives dels ajuntaments amb el Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i la mediació comunitària.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos materials i personals necessaris per al tractament i la rehabilitació dels joves interns als centres d’internament juvenil de Catalunya, i en concret un reforç de personal al centre de Can Llupià (Barcelonès).

 

 

 1. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria empresarial

 

Disposició addicional 81. Empresa i indústria

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure d’incorporar els recursos suficients per a posar en marxa, durant el curs 2017-2018, el Centre de Formació Professional de l’Automoció.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la continuïtat dels projectes del Citilab-Cornellà en matèria laboral, innovació tecnològica i societat del coneixement.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida pressupostària per a dotar la comarca del Pla d’Urgell d’un viver d’empreses.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida pressupostària per a iniciar el projecte d’Illa Càrnica al municipi de Cervera (Segarra).

 

Disposició addicional 82. Energia

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar els recursos necessaris per a posar en marxa l’actualització del projecte de desplaçament de la línia de Mas Figueres – Foix – Can Jardí de 220 kV i l’execució de les obres els propers dos anys.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a iniciar les actuacions necessàries per a l’execució del conveni entre l’Ajuntament de Rubí i l’Institut Català d’Energia per a la desviació de línies d’alta tensió a la ciutat, concretament la posada en marxa de l’actualització del projecte de desplaçament de la línia de Mas Figueres – Foix – Can Jardí, de 220 kV, i l’execució de les obres els propers dos anys.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a complir el conveni signat l’any 2006 amb l’Ajuntament de Rubí i posteriorment pressupostat en el Pla d’energia de Catalunya 2006-2015, per al desviament de les torres d’alta tensió de Red Eléctrica.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, amb una partida de fins a 2.300.000 euros, ha de soterrar la línia elèctrica de 220kv al pas pel nucli urbà de Begues, al tram del barri de Begues Park, segons els acords amb l’Institut Català d’Energia i Red Eléctrica (2010-2011).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per al soterrament de la línia elèctrica Moralets – Pont de Suert, que passa per sobre de dos centres educatius al Pont de Suert (Alta Ribagorça).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a soterrar les torres elèctriques de Can Trias, a Viladecavalls (Vallès Occidental).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a soterrar la torre d’alta tensió entre el carrer de Guadalajara i la rambla del Baixador (Mira-sol) de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) per a evitar els danys de la contaminació electromagnètica als habitatges contigus.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de fins a 800.000 euros per a electrificar el polígon industrial de Vallbona d’Anoia (Anoia), actualment en estat precari.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir que el gas canalitzat arribi a tota la Ribera d’Ebre i tota la Terra Alta.

 

Disposició addicional 83. Turisme

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’elaboració i execució d’un pla de senyalització turística integral que, d’acord amb l’Estat, també inclogui la carretera N-240.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el foment del turisme rural a l’Alta Anoia.

 

 

XVI. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’habitatge, territori, infraestructures i medi ambient

 

Disposició addicional 84. Suport en matèria d’habitatge

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar els recursos necessaris per al desenvolupament d’un pla d’obres revisat (PDOR) de rehabilitació energètica del parc d’habitatges amb un impacte en les reduccions d’emissions, pobresa energètica i retirada de fibrociment al municipi de Badia del Vallès (Vallès Occidental).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar 2.700.000 euros per a la retirada de fibrociment present en edificacions públiques i privades del municipi de Badia del Vallès (Vallès Occidental).
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a adequar els habitatges de protecció social de què la Generalitat disposa a Reus (Baix Camp).
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’elaboració d’un pla d’anàlisi, diagnosi i actuació amb relació a les deficiències estructurals dels habitatges del barri de Centcelles de Constantí (Tarragonès).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure l’aportació suficient per a ascensors socials al municipi de Lleida (Segrià).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure l’aportació suficient per a fer inspeccions d’edificis al municipi de Lleida (Segrià).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar les assignacions previstes per al Consorci d’Habitatge de Barcelona i dotar els recursos corresponents al seu grau de participació en aquest organisme.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar els recursos suficients per al desenvolupament dels projectes d’habitatge i remodelació de Trinitat Nova i de les façanes de Canyelles, i de les reparacions i patologies estructurals del Besòs, i també les subvencions per a la rehabilitació de les àrees de rehabilitació integral de Barcelona.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir recursos necessaris per a la promoció i gestió d’habitatge dotacional a Viladecans (Baix Llobregat).
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per al manteniment o l’increment de les aportacions que l’Agència d’Habitatge de Catalunya fa a l’Oficina Local d’Habitatge de Badalona i al conveni de lloguer social subscrit entre aquesta agència i la Societat Municipal de Serveis, Engestur, SA, en els pressupostos de l’any 2017, respecte als de l’any anterior.

 

Disposició addicional 85. Transport ferroviari

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les partides necessàries per a reiniciar les obres del tram central de la línia 9 del metro de Barcelona per a posar-lo en funcionament el 2020.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida necessària per al tram central de la línia 9 del metro a la ciutat de Barcelona.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida necessària per a la finalització de la línia 10 del metro, amb totes les estacions, a Barcelona.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per tal de soterrar les cotxeres del metro de Can Boixeres, a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a unir les xarxes de tramvia del Trambaix i del Trambesòs a Barcelona, entre la plaça Francesc Macià i la plaça de les Glòries, per la Diagonal i en superfície, a causa dels notables beneficis que aporta tant en termes d’estalvi de temps de viatge com de desviament de demanda dels modes privats al transport públic.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a instal·lar pantalles acústiques a les línies S-1 i S-2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a instal·lar pantalles reductores de soroll a les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les partides necessàries per a encarregar els estudis informatius per a fer possible que des de la futura terminal ferroviària o el port de Barcelona es faci arribar una autopista ferroviària fins al Voló (França).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a desenvolupar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i la Generalitat de Catalunya per a soterrar les vies de la Renfe a la ciutat.
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 7.600.000 euros per tal de fer les obres complementàries al soterrament i el perllongament fins al Pont de Moja de la via del tren a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària fins a 50.000 euros per tal d’adquirir i posar en funcionament màquines expenedores de bitllets de transport a l’estació de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a impulsar un pla de millora de l’oferta de línia de tren entre Lleida, Mollerussa i Cervera pel que fa a la coordinació horària amb altres mitjans de transport i al foment del seu ús entre la ciutadania.
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a incrementar els trajectes de tren de mitjana distància en hora punta (de les 7 a les 9 i de les 18 a les 21 hores) entre Figueres i Barcelona per a facilitar els trajectes dels ciutadans de la zona i la comunicació entre poblacions (eix Figueres-Girona-Barcelona i principals ciutats de pas) i també per a aconseguir una reducció més gran del trànsit rodat i de les emissions contaminants i un increment de la freqüència dels trajectes.
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la incorporació de Terrassa a la corona 2 en el bitllet integrat dels ferrocarrils/Renfe.
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a millorar el sistema de transport públic intern a Torrelles de Llobregat i de connexió amb Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els canvis necessaris perquè Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) entri a formar part de la zona 1 del sistema tarifari integrat.
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de revisar la zonificació del transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona perquè Terrassa (Vallès Occidental) sigui inclosa a la zona 2.

 

Disposició addicional 86. Transport públic col·lectiu per carretera

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la redacció del Pla de serveis de transport públic de la comarca de l’Anoia i incloure-hi la connexió amb transport públic dels polígons industrials, logístics i de serveis del territori.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de crear l’eina que consideri més convenient per a garantir el servei de taxi a les localitats on no n’hi ha al Maresme.

 

Disposició addicional 87. Infraestructures viàries

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’iniciar el projecte de la C-12 al tram entre Sant Carles de la Ràpita, Amposta i Lleida.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’inici de les obres ja adjudicades de la variant de la C-12 a Balaguer.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les obres de circumval·lació de Piera i Vallbona d’Anoia i el desdoblament de la B-224 al tram entre Martorell, Masquefa i Capellades.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària amb una quantitat de fins a 56.400.000 euros per a millorar la carretera B-224 entre Martorell i Capellades amb una distància total de 25,9 km fins a l’enllaç de la carretera N-II i l’autopista AP-2, que afecta les localitats de Capellades, Vallbona d’Anoia, Piera i Masquefa.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els accessos i la connexió de la ronda Sud d’Igualada.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure l’inici de les obres de la segona fase de la ronda Sud d’Igualada.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de reforçar el ferm de la B-300, que comunica Calaf amb Calonge de Segarra, la Molsosa, Pinós i part de Sant Mateu de Bages.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a la millora de la seguretat i el paviment necessaris de la carretera B-300, entre el municipi de Calaf i el recorregut per la comarca del Solsonès.
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a millorar el tram de la C-26 entre Navès i Montmajor.
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a millorar el tram de la B-402 entre la Pobla de Lillet i el coll de Merolla.
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure el millorament dels accessos al polígon industrial Molí de les Planes i al nucli urbà de Sant Celoni situats al voltant de la carretera C-35, entre els punts quilomètrics 56+500 i 57+100.
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la redacció del projecte i la construcció de la rotonda a l’encreuament entre la C-35 i la BV-5301 a Santa Maria de Palautordera.
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la redacció del projecte i la construcció de la variant de la C-1413 de Sentmenat a Caldes de Montbui.
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a construir un nou accés al barri de Can Barata a la carretera entre Rubí i Sant Quirze del Vallès (C-1413a).
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure l’habilitació d’un pas de vianants amb semàfor al quilòmetre 3,5 de la C-1415b.
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per al projecte de millorament de la seguretat viària a la C-1415 (via entre Terrassa, Matadepera i Castellar del Vallès).
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a fer les actuacions necessàries per a evitar despreniments, adequar el paviment, millorar trams perillosos i garantir la viabilitat de la C-17, al Vallès Oriental.
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure el millorament dels enllaços de la C-17 amb el carrer Can Flequer, de Mollet del Vallès, el polígon de Martorelles i la BV-5001.
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la instal·lació de pantalles acústiques al tram de la C-17 del barri de la Riera Seca, a Mollet del Vallès.
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la construcció de voreres i d’un carril bici a la 152.a des del pont del riu Congost fins a l’entrada dels polígons industrials de la Font del Ràdium i el Coll de la Manya, a Granollers.
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la redacció del projecte del desviament provisional de la B-500 a Sant Fost de Campsentelles.
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’inici de les obres de millora de la B-142 entre els punts quilomètrics 1,234 i 4,360, a Polinyà.
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a fer els estudis previs necessaris per a dur a terme les obres de la ronda Nord de Sabadell que han de permetre connectar-la amb la ronda Oest i la carretera B-124.
 24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a executar els projectes de millorament de seguretat de la carretera B-124, entre Sabadell, Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall.
 25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’execució del projecte de reducció d’emissions sonores al nou tram soterrat de la C-17, compromès per la Direcció General de Carreteres, per a adaptar-les a les mesures acceptables al tram de Montcada i Reixac.
 26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’execució del projecte de rotonda del carrer de Beat Oriol, a Montcada i Reixac.
 27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per al projecte de construcció d’un nou aparcament per a camions a la zona de la Mancomunitat, al Vallès Occidental.
 28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per al projecte de millorament dels accessos a la C-243 al barri de Can Palet de Vista Alegre, a Terrassa.
 29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per al projecte de millora de la seguretat i la pacificació del trànsit a la carretera de Rellinars, a Terrassa.
 30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la gratuïtat del peatge de les Fonts per als trajectes de curt recorregut amb entrada o sortida a Terrassa.
 31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la supressió total del peatge de les Fonts o el desdoblament alternatiu de la carretera de Terrassa a Rubí.
 32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a suprimir el peatge de les Fonts entre Rubí i Terrassa, en els mateixos termes que es va dur a terme l’any 2002.
 33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a construir un carril segregat per a vianants i ciclistes entre el nucli urbà de Terrassa i l’Hospital de Terrassa (C-243, punt quilomètric 10+600 a 16+700), al tram entre Sabadell i Terrassa i als accessos a l’Hospital de Terrassa.
 34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la reparació del ferm i la moderació del tram urbà de la carretera de Rellinars, B-122, punt quilomètric 0+000 a 1+200, a Terrassa.
 35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a reordenar els accessos a la C-243c, punt quilomètric 8+600 a 11+050, amb l’execució dels nous accessos a Can Palet de Vista Alegre i Can Solà, a Rubí, mitjançant una rotonda, d’acord amb el projecte redactat per la Direcció General de Carreteres.
 36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a arreglar la carretera de Rubí a Sant Cugat (BP-1503).
 37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a instal·lar pantalles acústiques a la C-16 a Sant Cugat del Vallès.
 38. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a arreglar la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat (BV-1462) al tram de Sant Cugat del Vallès.
 39. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament del projecte de la carretera C-242 de les Borges del Camp a Ulldemolins.
 40. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a arreglar les entrades als nuclis de Masboquera i Masriudoms de la C-44, a Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
 41. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a redactar el projecte constructiu de condicionament global de la T-202 entre Altafulla i Salomó.
 42. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a la redacció del projecte i la construcció d’un nou pont d’accés a Manlleu.
 43. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 97.400.000 euros per a transformar l’N-II a l’altura de Premià de Mar en una via cívica.
 44. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la instal·lació de pantalles acústiques al tram de la C-32 de Premià de Dalt.
 45. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la instal·lació de la vegetació més eficaç al tram de Premià de Dalt de la C-32 per a capturar gasos emanats del trànsit.
 46. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la construcció d’un accés des de l’autopista C-32 a Vilassar de Mar – Cabrils, com a requisit fonamental per al millorament de la mobilitat interior dels municipis i com a mesura complementària de pacificació del trànsit de l’N-II.
 47. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer una rotonda a l’N-II que permeti l’entrada als barris de les Creus i Can Pelai, a Pineda de Mar.
 48. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer el projecte i iniciar les obres de la rotonda de Mas Reixach, a l’N-II, d’accés a diverses urbanitzacions de Palafolls.
 49. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer el projecte i iniciar les obres de la rotonda de l’N-II que dona accés a Tordera.
 50. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de complir la resolució del Parlament sobre la construcció del túnel de Tres Ponts, entre Organyà i Montan, a la C-14, amb una reserva pressupostària per a executar-lo.
 51. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a l’adequació de la C-14 al tram de Tres Ponts, especialment pel que fa a les mesures de seguretat per a evitar els despreniments.
 52. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a executar el projecte de la variant de la C-14 al pas per Tàrrega.
 53. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a construir la variant de la C-14 a Agramunt.
 54. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a executar la variant d’Olot.
 55. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a redactar el projecte de la variant de les Preses, segons l’acord dels alcaldes d’Olot, les Preses i la Vall d’en Bas.
 56. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a executar la variant de Santa Coloma de Farners.
 57. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 33.000.000 d’euros per a construir un carril bus VAO a la carretera GI-682, entre Lloret de Mar i Blanes, i reconvertir-la en carrer.
 58. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a reformar la rotonda a la carretera de Girona amb el carrer de Joan Camisó i la ronda de Ponent, al pas per Sant Feliu de Guíxols.
 59. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a millorar la seguretat viària a la cruïlla d’accés al tanatori de l’Escala, situat al punt quilomètric 17+400 de la GI-623.
 60. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a l’alliberament del tram de l’AP-7 entre Figueres nord i Figueres sud com a mesura transitòria per a millorar els greus problemes de mobilitat de la ciutat i facilitar l’accés a la terminal de l’estació de l’AVE.
 61. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la licitació i l’inici de les obres de millorament de la TV-3405 des del punt quilomètric 0 fins al punt quilomètric 4,5.
 62. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la licitació i l’inici de les obres d’una rotonda d’accés entre la sortida de l’N-340 i la carretera de Sant Jaume d’Enveja, C-201, que dona accés al pont de l’N-340, a Amposta.
 63. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la licitació i l’inici del millorament de la xarxa viària del delta de l’Ebre al tram del Poblenou del Delta a Sant Carles de la Ràpita.
 64. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 100.000.000 d’euros per tal de fer l’estudi i execució del projecte de cobertura parcial de la B-10, al pas per Sant Adrià de Besòs, i en les zones on no sigui tècnicament possible la instal·lació de barreres acústiques artificials o amb l’augment de la massa vegetal.
 65. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a l’estudi, el projecte i les obres per a insonoritzar l’autopista C-31 a Sant Adrià de Besòs.
 66. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 1.000.000 d’euros per a instal·lar una barrera acústica transparent a l’autopista C-31 a l’altura de Sant Adrià de Besòs.
 67. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 2.000.000 d’euros per a fer actuacions de millorament a la carretera N-II, al pas per Sant Adrià de Besòs –pacificació del trànsit, inclusió de carril bici, obres correctores a la rotonda Arc de Sant Adrià i prolongació de la rambla Guipúscoa– al Barcelonès nord.
 68. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a canviar les baranes provisionals dels ponts de l’N-II per sobre de la ronda Litoral a Sant Adrià de Besòs.
 69. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a millorar i ampliar les voreres de l’N-II des del carrer de Rafael de Casanova fins al final de terme municipal de Sant Adrià de Besòs.
 70. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 10.000.000 d’euros per a finalitzar l’Eix via Trajana – Sant Ramon de Penyafort, a Sant Adrià de Besòs.
 71. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la inversió necessària per a suprimir la C-55 a Abrera, potenciar el nus de connexió entre l’A-2 i la B-40 i crear un nus de connexió nou entre la B-40 i la C-55.
 72. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a reformar i adequar la C-245 entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels per a habilitar-hi un carril bus VAO, un carril bici i un camí per a vianants.
 73. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a reformar i adequar la C-245 al pas pels municipis de Castelldefels i Cornellà per a habilitar el carril bus VAO i el carril bici.
 74. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a instal·lar pantalles acústiques a la C-31 i la C-32 a Castelldefels.
 75. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a adequar la C-245 a Esplugues de Llobregat.
 76. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a millorar les vies d’accés i sortida a Torrelles de Llobregat en cas d’emergències.
 77. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a cobrir el tram entre la ronda Ibèrica i la plaça de les Casernes del torrent de la Pastera, a Vilanova i la Geltrú.
 78. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a rebaixar l’import del peatge de la C-32 a Vallcarca.
 79. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a millorar la carretera de l’Arboç, BV-2115: enllaços amb el camí ral i nous accessos a la C-32 (entrada i sortida Barcelona).
 80. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure recursos suficients per al millorament i la integració urbana del tram de l’antiga C-244 al nucli urbà (av. Vilafranca del Penedès, entre la C-31 i la ronda Ibèrica) a Vilanova i la Geltrú.
 81. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’iniciar els tràmits necessaris per a construir una rotonda a l’encreuament entre la BV-2244 i la carretera que porta a les caves Codorniu, a Sant Sadurní d’Anoia.
 82. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 i mentre no es desenvolupin mesures alternatives, ha de garantir els recursos per a compensar els residents i usuaris habituals dels peatges de les autopistes AP-7 i C-32, al pas pel Baix Penedès.
 83. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a fer els arranjaments i la senyalització necessària per a adequar la C-31 a la nova condició de carretera comarcal.
 84. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents per a dotar la partida necessària per a satisfer el pagament de les expropiacions pendents del projecte de condicionament de la C-51, al tram entre Albinyana i Valls.
 85. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents per a dotar una partida per a desenvolupar els estudis necessaris per al desdoblament de la carretera C-37, entre Valls i Alcover, a fi de connectar l’autovia A-27 amb la ciutat de Valls, d’una banda, i amb el municipi d’Alcover i l’autovia C-14, Reus-Alcover, de l’altra.
 86. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents per a dotar una partida per a l’execució de la variant TV 7041, entre Alcover i Mont-ral.
 87. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària fins a 200.000 euros per a ampliar, i millorar el ferm i la seguretat viària de la carretera de Sant Carles de la Ràpita al Poblenou del Delta.
 88. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a fer les obres pertinents de comunicació del poble de Cunit amb l’autopista Pau Casals.
 89. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a arranjar la carretera L-324, entre Tarroja i Concabella –municipis de Tarroja, Torrefeta i Florejacs i Plans de Sió–, especialment per a la construcció de les rotondes d’accés a les tres poblacions que creua (Sedó, Riber i Hostafrancs).
 90. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida destinada a garantir el pagament de l’adequació del lateral de la carretera C-31 al municipi de Castelldefels.
 91. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida adequada per a construir els enllaços de la C-16 amb el Pont de Vilomara.
 92. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a alliberar el peatge de la C-16 entre els municipis de Terrassa i Manresa.
 93. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a finalitzar l’enllaç entre la rotonda d’accés a Sant Vicenç de Castellet i la C-55 en sentit Barcelona, de manera que s’eviti el trànsit de vehicles pel barri de la Farinera.
 94. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a dur a terme el projecte de la B-500 a Badalona.
 95. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 12.000.000 d’euros per a dur a terme les expropiacions i el projecte de construcció lateral de l’autopista C-31, entre l’avinguda de Martí Pujol i la rambla de Sant Joan, a Badalona.
 96. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la continuació, segons l’agenda prevista, del desenvolupament de l’àrea residència estratègica (ARE) l’Estrella i Sant Crist, a Badalona, i la realització del lateral de l’autovia C-31 al pas per Badalona, entre l’avinguda de Martí Pujol i la rambla de Sant Joan, en particular, per a la construcció d’un edifici per a reallotjar els afectats de les expropiacions del lateral de la C-31.

 

Disposició addicional 88. Infraestructures aèries

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les inversions i contractacions necessàries per a, com a administració titular, sotmetre les instal·lacions de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena (Anoia) a la directiva europea i estatal del Reial decret 1070/2015, del 27 de novembre.

 

Disposició addicional 89. Infraestructures portuàries

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a urbanitzar el port de Blanes (Selva).

 

Disposició addicional 90. Promoció i finançament del transport

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 60.000 euros per a implantar línies de transport públic a la Sénia a fi d’enllaçar amb la capital de la comarca i el servei ferroviari.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a dur a terme les mesures següents:
 3. a) El millorament integral de la mobilitat al Camp de Tarragona (Tarragona, Reus i la Costa Daurada).
 4. b) El millorament de les infraestructures ferroviàries, des de les Terres de l’Ebre fins al Penedès, a fi d’evitar els retards que pateixen els trens de rodalia.
 5. c) La dotació d’infraestructures i millores d’accés als voltants de la futura terminal per a creuers del Port de Tarragona, amb la finalitat de continuar amb el projecte de fer la ciutat atractiva als creueristes.
 6. d) L’impuls d’una connexió necessària de la ciutat amb l’estació de l’AVE del Camp de Tarragona per mitjà de l’estació intermodal.

 

Disposició addicional 91. Connexions intermodals

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a habilitar l’accessibilitat a peu segura i còmoda des de Capellades (Anoia) fins a l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya d’aquest municipi.

 

Disposició addicional 92. Medi ambient

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’iniciar la renovació de la flota de vehicles de la Generalitat amb vehicles elèctrics i més sostenibles.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure l’execució de les obres de la segona fase del Pla de millora del riu Anoia al tram urbà d’Igualada i Santa Margarida de Montbui.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de fins a 350.000 euros per a construir clavegueram al barri de Can Mussarro, a Piera (Anoia).
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la realització de l’obra hidràulica de canalització del tram urbà de la riera d’Alella al pas pel Masnou (soterrar la riera).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a l’actuació de remodelació i millores de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Figueres per a dur a terme les mesures correctores d’eliminació de nutrients i que té condició de prioritària segons l’informe del 20 d’abril de 2016 del cap del Departament de Planificació del Sanejament, per incompliment de l’article 5 de la Directiva 91/271, i que està inclòs dins el procediment d’infracció obert per la Comissió Europea per la depuració deficient de les aigües residuals urbanes en l’eliminació de nitrogen i fòsfor.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la construcció d’una plaça i el soterrament del tram final d’entrada al mar de la riera de Lloret de Mar, i també per a la remodelació del passeig marítim de la platja de Fenals a Lloret de Mar.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’aportació pressupostària al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs (Vallès Oriental).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el manteniment de les partides previstes per a la remediació de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament necessari per a arreglar la llera del riu Sec al tram del nucli urbà, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els treballs de neteja de la riera de les Arenes i la retirada de terres per a recuperar la secció de desguàs de la riera del Palau, a Terrassa (Vallès Occidental).
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els treballs de reparació, consolidació dels murs i reconstrucció dels endegaments de la riera del Palau i del torrent de Vallparadís malmesos per les riuades, a Terrassa (Vallès Occidental).
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir recursos tècnics i econòmics per a actualitzar i posar en marxa el projecte «Portada en alta d’aigua des de Terrassa a Vacarisses», iniciat el 2000 d’acord amb el conveni signat per l’Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental) i l’Agència Catalana de l’Aigua.
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos per a fer possible la titularitat pública del parc agrari de la Torre Negra, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a dur a terme les transferències pertinents al Consell Comarcal del Priorat per al desenvolupament del Parc Natural de la Serra del Montsant (Priorat).
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a posar en funcionament les depuradores del Priorat ja acabades.
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per a regularitzar tant administrativament com de facto el subministrament d’aigua a Porrera, Gratallops, Poboleda i Torroja del Priorat (Priorat).
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a ordenar les aigües al barranc de Barenys, a Salou (Tarragonès).
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida pressupostària de l’Agència Catalana de l’Aigua per a netejar les vores del riu Ter al tram de les Masies de Voltregà (Osona) i les rieres afluents.
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure i garantir els recursos necessaris per a la recuperació ambiental de la platja del Cavaió, a Arenys de Mar (Maresme).
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dur a terme el manteniment i buidatge del tram final de la riera de Caldes, a Caldes d’Estrac (Maresme).
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les obres de canalització del clavegueram a la urbanització de Can Carreres, a Calella i Pineda de Mar (Maresme).
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a continuar el Pla de la serra de les Ferreres, d’acord amb la Llei de barris, a Gavà (Baix Llobregat).
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a depurar les aigües residuals del torrent de Can Noguera, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).
 24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a dur a terme el projecte i la construcció de les obres de canalització necessàries per a connectar la xarxa d’aigua de Vallirana (Baix Llobregat) amb Aigües Ter Llobregat.
 25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a fer un estudi d’optimització de l’aprofitament dels boscos i de millorament de la seguretat en cas d’incendi a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat).
 26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de doblar els recursos que destina al Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (Baix Llobregat).
 27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a recuperar i finalitzar els treballs per al Pla de gestió i usos de l’espai marí de la Xarxa Natura 2000 Costes del Garraf (Garraf).
 28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure recursos suficients per a la recuperació ambiental de la Platja Llarga i el manteniment de les infraestructures al municipi de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
 29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer les modificacions pertinents per a dotar una partida per a complir els acords de cofinançament juntament amb el Ministeri de Foment i els propietaris del Projecte del reg de Valls (Alt Camp).
 30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 350.000 euros per a la construcció de la línia baixa per a aigua d’ús de boca des de Vilalba dels Arcs fins a Corbera d’Ebre per a garantir l’abastament a la població a través de la infraestructura de la Mancomunitat de Poviba a Corbera d’Ebre (Terra Alta).
 31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 20.000 euros per a realitzar un estudi mediambiental per a determinar els components nocius de la qualitat de l’aire a Constantí (Tarragonès).
 32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 30.000.000 d’euros per tal de millorar el procés de depuració de les aigües residuals a les depuradores del riu Besòs a fi de reduir els índexs de nitrats, amoni, fosfats i nitrits que es troben a nivells màxims al final del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
 33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a connectar la xarxa de sanejament del barri de Can Vilalba d’Abrera a la depuradora més propera (Baix Llobregat).
 34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 75.000 euros per al sistema de sanejament del Pinell de Brai (Terra Alta).
 35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 150.000 euros per a iniciar el Pla especial del Parc Natural dels Ports (Montsià).
 36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 100.000 euros per a redactar el projecte de substitució de sistemes de calefacció amb gasoil de les escoles i els instituts per sistemes amb biomassa, al municipi de la Sénia (Montsià).
 37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a la creació del Parc Natural de la conca lacustre de l’Estany de Banyoles (Pla de l’Estany).
 38. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar dels fons necessaris per a iniciar els tràmits per a la modificació de la delimitació de les zones protegides del delta del Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat, sobre la base dels estudis realitzats per SEO i amb la participació del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.
 39. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar d’un fons per a elaborar progressivament un pla de seguiment per mitjà d’una xarxa d’observatoris d’indicadors climàtics marins al litoral català per a conèixer les variables i la seva evolució dins l’estratègia de prevenció del canvi climàtic.
 40. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de buscar les millors solucions al problema de contaminació del fons marí per cel·lulosa i altres derivats i a la pèrdua de biodiversitat que pateixen algunes zones de la costa catalana a la comarca del Barcelonès.

 

Disposició addicional 93. Urbanització

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a urbanitzar els carrers del barri de Vallbonica, a Vallbona d’Anoia (Anoia).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos per a construir els blocs del polígon Merinals i urbanitzar els nous edificis i els nous vials, a Sabadell (Vallès Occidental).
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el desenvolupament del programa d’ajuts, ja signat, per a instal·lar ascensors als edificis dels barris de Sant Llorenç, Can Jofresa i Montserrat, a Terrassa (Vallès Occidental).
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir les noves fases de rehabilitació de les torres del barri de Can Jofresa, a Terrassa (Vallès Occidental).
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la garantia d’una neteja regular de les rieres de Terrassa (Vallès Occidental).
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’endegament dels trams pendents de la riera de les Arenes, entre el pont de França i la riera del Palau, a Terrassa (Vallès Occidental).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de continuar aportant els mateixos recursos anuals per al desenvolupament del projecte urbanístic de l’esponjament al barri de Ca n’Anglada, a Terrassa (Vallès Occidental).
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 2.250.000 euros per a fer les obres bàsiques pel sector de Can Filuà, desenvolupat pel Consorci públic Incasòl i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, per al desenvolupament de la segona part de la plaça de la República, el Parc de les Aigües i les barreres acústiques de l’AP-7 del sector (Vallès Occidental).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos suficients per als treballs d’urbanització de la plaça Primer de Maig de Tarragona (Tarragonès).
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a:
 11. a) La intensificació d’esforços per a millorar la vertebració de la ciutat de Tarragona (Tarragonès) i facilitar la connexió de tots els barris, per mitjà de les inversions en les infraestructures necessàries.
 12. b) La inversió per a millorar els accessos al monument del Pont del Diable a fi de facilitar-ne el coneixement als turistes i a la resta de ciutadans.
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a implantar el projecte del Pla integral d’actuació del passeig del Ter, a Manlleu (Osona).
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a projectar i executar un pla de barris a la zona del barri de Nostra Senyora del Carme, a Pineda de Mar (Maresme), per a la recuperació i la dignificació de la zona, i preveure millores i ajuts en altres barris del municipi.
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la construcció del tram del passeig marítim que va de Vilassar de Mar a Premià de Mar, com a requisit fonamental per a millorar la mobilitat sostenible (bicicletes i vianants) entre els dits municipis i del Maresme en conjunt, i com a mesura complementària de pacificació del trànsit de l’N-II.
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la construcció del tram del passeig marítim que va de Vilassar de Mar a Mataró, com a requisit fonamental per a millorar la mobilitat sostenible (bicicleta i vianant) entre els municipis especificats i del Maresme en conjunt i com a mesura complementària de pacificació del trànsit de l’N-II.
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per al desenvolupament del Pla director de la Vall de Sant Mateu, que serveixi per a la reordenació urbanística de la zona, l’adequació de les vies de comunicació implicades (Camí del Crist i Camí del Mig) i la regularització de les activitats econòmiques, especialment de les agrícoles, d’aquest àmbit.
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a tornar a l’Ajuntament de Premià de Mar (Maresme) el cost de les obres de reforma del pas soterrat de l’N-II des del nucli urbà fins a l’entrada de l’estació de Renfe.
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos necessaris per a fer el pas de vianants (costat esquerre) sota l’autopista C-32, a Arenys de Mar, i enllaçar així amb Arenys de Munt (Maresme).
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de complir la proposta de resolució i fer el projecte executiu del port de Comiols, amb l’actualització corresponent i l’inici de les obres de millora integral.
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per al projecte d’urbanització dels barris de les Costes, Turó i Can Ciurana, de Montgat (Maresme).
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a les obres del projecte «Urbanització Carrer Anselm de Riu de Santa Coloma de Gramenet TM 0005009.2/C11» perquè les zones urbanes afectades per les obres de la línia 9 del metro es recuperin per a un ús adequat per als ciutadans (Barcelonès).
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a satisfer els expedients de subvenció de la rehabilitació oberts per la Generalitat arran de les convocatòries del 2009 i el 2010 a comunitats de propietaris de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) que van ser tancats sense resoldre satisfactòriament per manca de la partida pressupostària, tot i que les comunitats confiaven en aquests pressupostos i ja havien fet les obres en els terminis establerts.
 24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a desenvolupar el Pla d’entorn de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
 25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a construir el pont per a vianants de connexió entre el nucli urbà i el barri de Vilalba, a Abrera (Baix Llobregat).
 26. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a rehabilitar la fàbrica de cotó de Vallirana (Baix Llobregat) per a situar-hi la nova biblioteca i espais municipals.
 27. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a rehabilitar la Casa Mestres, a Vallirana (Baix Llobregat), per a espais de formació, ocupació, turisme i una escola d’adults.
 28. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a resoldre els dèficits urbanístics de les urbanitzacions no assumides de Vallirana (Baix Llobregat).
 29. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a modificar el planejament urbanístic de la zona industrial Rondel, de Cervelló (Baix Llobregat).
 30. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a executar el projecte de remodelació de la plaça de l’Era i les zones enjardinades de la urbanització de Miralles, a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat).
 31. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a reparar el clavegueram del polígon 4 de la urbanització de Can Sunyer – Valldaina, a Castellví de Rosanes (Baix Llobregat).
 32. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a millorar l’enllumenat públic a les urbanitzacions del Taió, Miralles i Can Sunyer – Valldaina, de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat), i adaptar-lo a la nova normativa.
 33. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda al centre urbà de Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat).
 34. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a recuperar la Torre Salvana, a Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
 35. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a participar en l’execució del projecte d’urbanització (instal·lació del clavegueram i renovació de la resta de serveis) del bosc del Missé, a Collbató (Baix Llobregat).
 36. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a la inversió al camí pedalable de l’anella blauverda del Garraf: tram Vilanova i la Geltrú – platja Llarga (Garraf).
 37. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a redactar un avantprojecte d’ampliació del passeig del dic de llevant que garanteixi l’accessibilitat i la seguretat al port de Vilanova i la Geltrú (Garraf).
 38. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 1.000.000 d’euros per a la realització del Pla integral per a la recuperació del barri del Castell, a Tortosa (Baix Ebre).
 39. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 1.000.000 euros per a l’inici de la construcció del projecte d’un nou barri de Sant Jaume, a Tortosa (Baix Ebre).
 40. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 700.000 euros per tal de reparar el passeig de mar de Fenals a Lloret de Mar (Selva).
 41. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 100.000 euros per a realitzar el manteniment i la neteja de la riera de la Salut, de la riera del Comerç i del tram del canal lateral de l’autopista B-23 on desaigüen les rieres anteriors a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
 42. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a portar a terme el projecte de construcció d’una passera per a vianants i bicicletes sobre el riu Llobregat per a la connexió dels barris amb el nucli urbà i amb el futur camí del riu que impulsa la Diputació de Barcelona a l’altura d’Abrera (Baix Llobregat).
 43. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida adequada per a garantir la mobilitat entre els municipis de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts i unir l’estació de Renfe amb l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perquè esdevingui una estació intermodal a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
 44. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a garantir la pròrroga de la subvenció del Pla de barris que s’està aplicant al barri de Vista Alegre de Castelldefels (Baix Llobregat).
 45. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a garantir l’execució de la Llei de barris al municipi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat).
 46. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de 100.000 euros per al replantejament global del planejament urbanístic a l’entorn de la Colònia Güell amb el consens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i la participació ciutadana (Baix Llobregat).
 47. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de 400.000 euros per a les millores a les propietats de l’Incasòl a l’entorn de la Colònia Güell, al municipi de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).
 48. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida perquè es pugui afrontar l’encàrrec tècnic per al replantejament urbanístic de la zona residencial de la Colònia Güell i mantenir uns diners d’inversió que permetin que l’Incasòl actuï sobre propietats seves, de gran interès patrimonial i estratègic per al municipi de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), i que requereixen actuacions importants, com ara la Masia de Can Julià, vials pendents d’urbanitzar.
 49. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària de fins a 500.000 euros per a adequar la zona d’aparcament a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès).
 50. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a reparar totalment la via que va des del nucli de Moror al Mas de l’Agustina del municipi de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà).
 51. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per la millorament del camí d’Albesa a Balaguer i el camí de Montalegre (Noguera).
 52. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a la rehabilitació del barri de Magraners de Lleida (Segrià).
 53. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a aplicar el pla de millorament de barris de la Mariola i del Portal de la Magdalena, a la ciutat de Lleida (Segrià).
 54. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar una partida pressupostària de fins a 150.000 euros per a adequar carrers, pavimentació i serveis del nucli urbà del Pinell de Brai (Terra Alta).
 55. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar la partida pressupostària adequada per a fer les actuacions necessàries per a evitar inundacions al barri de la Farinera de Sant Vicenç de Castellet (Bages).
 56. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de destinar els recursos necessaris per a la continuació del Pla d’intervenció integral del centre històric de Figueres (Alt Empordà) per a recuperar, rehabilitar i dignificar el centre històric, i també fer efectius els pagaments pendents i justificats de la subvenció sol·licitada per al Pla d’intervenció integral del centre històric.

 

 

XVII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca

 

Disposició addicional 94. Desenvolupament rural i agrari

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de facilitar l’accés al crèdit per a l’agricultura catalana, per mitjà del sector financer.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a garantir el sistema vigent d’assegurances agràries per a la part corresponent a la Generalitat.
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir l’aportació pressupostària per a convocar noves subvencions de plans de millora per a les explotacions, amb l’objectiu de millorar-ne la competitivitat i el benestar animal.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a crear una línia de crèdits sense interessos per a finançar la compra de xarxes antipedra per part dels agricultors i impulsar una línia de subvencions a fons perdut per a finançar-ne la compra i la instal·lació.
 5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure una partida per a fer un estudi sobre l’optimització dels conreus tradicionals a Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat), i per a l’explotació i comercialització d’aquests conreus.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a construir una bassa que eviti les inundacions a les terres de cultiu provinents de les canalitzacions de l’aeroport de Lleida-Alguaire.
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida de fins a 90.000 euros per a finançar l’obra del Centre de Recerca, Formació i Divulgació Apícola Montroig, de Camarasa (Noguera).

 

Disposició addicional 95. Pesca i actuacions marítimes

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure els recursos suficients per a desplegar les accions i els recursos necessaris per a impulsar el Pla de desenvolupament del litoral, iniciat pel Govern, amb la finalitat de potenciar i ampliar l’economia vinculada al mar, potenciant-ne les empreses i diversificant-ne els sectors productius.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’ampliar les partides destinades al control i el seguiment de l’etiquetatge i la traçabilitat del peix que arriba als consumidors en què se n’especifiqui el sistema de captura i la procedència.

 

Disposició addicional 96. Espais naturals

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dedicar una partida per a la reforestació, el manteniment i la neteja de la Serra de Cardó (Baix Ebre).
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a completar la via verda al costat del riu Ondara en tot el terme municipal de Tàrrega (Urgell).
 3. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a revertir els acomiadaments de l’ERO de Forestal Catalana SA, i mantenir els llocs de treball dels centres de recuperació de fauna salvatge del delta de l’Ebre, a les Terres de l’Ebre.
 4. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a mantenir els llocs de treball associats a Forestal Catalana, SA, dels espais naturals amb diferents figures de protecció, com el Parc Natural dels Ports a Roquetes i a Horta de Sant Joan a les comarques del Baix Ebre i la Terra Alta, a les Terres de l’Ebre.
 5. El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de disposar la partida necessària per a recuperar els llocs de treball associats a Forestal Catalana, SA, dels espais naturals amb diferents figures de protecció com el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), el del Parc Natural de la Serra del Montsant a Margalef i la Morera del Montsant (Priorat) a la demarcació de Tarragona.

 

 

XVIII. Mesures, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, de suport als ens locals i al Consell General d’Aran

 

Disposició addicional 97. Ajuts econòmics als ens locals

 1. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar el Fons de cooperació local fins al mateix nivell que en els pressupostos per al 2010.
 2. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incrementar la dotació pressupostària del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).
 3. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a fer efectius els pagaments pendents de les subvencions que es van atorgar als ajuntaments a partir de la convocatòria derivada de les disposicions de la Llei de barris dels anys anteriors.
 4. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la inversió necessària per a executar i abonar els plans d’intervenció integrals als barris beneficiaris en les convocatòries de la Llei de barris, i de 100.000.000 d’euros per a una nova convocatòria durant el 2017.
 5. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la dotació pendent que té amb l’Ajuntament d’Òdena (Anoia) amb relació al Pla de barris.
 6. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la liquidació dels deutes pendents amb els ajuntaments i les comunitats de veïns pels plans derivats de la Llei de barris (Vallès Oriental).
 7. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure el pagament del deute pendent amb el municipi de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) relatiu al projecte de la Llei de barris.
 8. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure el pagament del deute pendent amb el municipi de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental).
 9. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a mantenir el Pla de millora de barris de Vic Centre (Osona) per al 2015.
 10. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a garantir l’execució dels projectes previstos en el Pla de barris de Torelló (Osona).
 11. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a garantir l’execució dels projectes previstos en el Pla de barris de Centelles (Osona).
 12. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de fer un projecte integral de millora urbana i social del barri del Carme de Pineda de Mar (Maresme), dins la Llei de barris.
 13. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament necessari per a la finalització del Pla de barris de Balaguer (Noguera).
 14. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir el finançament per a oferir habitatge públic a la ciutat de Lleida (Segrià).
 15. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a finalitzar el Pla de barris de la Pobla de Segur (Pallars Jussà).
 16. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar la partida necessària per a finalitzar el Pla de barris de Tremp (Pallars Jussà).
 17. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure la liquidació dels deutes pendents amb els ajuntaments i les comunitats de veïns de les Terres de l’Ebre pels plans derivats de la Llei de barris.
 18. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incloure una assignació pressupostària de 81.370.000 euros, equivalent al deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Barcelona a 30 de setembre de 2016.
 19. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la inversió necessària per a executar i abonar els plans d’intervenció integrals als barris beneficiaris en les convocatòries de la Llei de barris al Baix Llobregat.
 20. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir els recursos necessaris per a liquidar el deute pendent amb els ajuntaments al Baix Llobregat.
 21. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de dotar els recursos necessaris per a afrontar el deute pendent amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).
 22. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per al Pla integral a l’entorn dels Blocs de la Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
 23. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar una partida per a l’enderroc del Bloc Venus del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) i el reallotjament dels veïns de l’edifici.
 24. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’ampliar la partida per a ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona fins a 14.000.000 d’euros, com l’any 2009.
 25. El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’incorporar els recursos necessaris per a abonar als ajuntaments i a la resta d’administracions locals tot el deute pendent que la Generalitat té amb aquestes institucions.

 

Disposició addicional 98. Consell General d’Aran

El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de preveure les partides pressupostàries necessàries per al desplegament efectiu de les competències del Consell General d’Aran.

 

 

Disposicions finals

 

Disposició final 1. Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives

1. S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a fer les adaptacions tècniques que calgui, com a conseqüència de reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per a autoritzar les modificacions de crèdits corresponents, tant en les seccions del pressupost de despeses de l’Administració de la Generalitat, esmentades per l’article 1.1.a, com en els pressupostos de les entitats que esmenta l’article 1.1.b. Aquestes operacions en cap cas no poden donar lloc a un increment de crèdit dins el pressupost.

2. No obstant el que estableix l’apartat 1 i a criteri del departament competent en matèria de pressupostos, les reestructuracions administratives que pugui aprovar el Govern al llarg de l’exercici poden no comportar cap modificació pressupostària de l’estructura orgànica vigent. En aquest cas, la gestió i la liquidació del pressupost s’ha de fer amb l’estructura orgànica inclosa al pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya, i s’han de formalitzar les autoritzacions i les modificacions pressupostàries necessàries per tal que els nous òrgans puguin gestionar la despesa, de la qual són competents per raó de la matèria, fins a l’acabament de l’exercici.

 

Disposició final 2. Modificació de les estructures pressupostàries

S’autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a incloure noves aplicacions pressupostàries i nous programes, respectivament, a les classificacions econòmiques d’ingressos i de despeses i a la classificació per programes establertes per l’Ordre VEH/189/2016, del 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, d’acord amb les necessitats que sorgeixin durant l’exercici. La dotació d’aquestes aplicacions o programes està subjecta al règim de les modificacions pressupostàries establert per aquesta llei.

 

Disposició final 3. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Annex 1. Mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats per a l’any 2017

 

D’acord amb el que estableix l’article 22, a continuació es relacionen els imports dels mòduls dels concerts educatius per a l’any 2017. Els mòduls corresponents a despeses de personal tenen caràcter mensual i no inclouen les càrregues socials corresponents a la quota empresarial. Els mòduls corresponents a despeses de funcionament són anuals i es distribueixen en dotze parts iguals.

 

Educació infantil segon cicle

 

Despeses de personal

Professor titular

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 33,76 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat: 5.974,85 euros.

 

 

Educació primària

 

Despeses de personal

Professor titular

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 33,76 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

Instructor d’educació física

Sou: 1.209,64 euros.

Trienni: 30,31 euros.

 

Càrrecs directius

 

Centres d’estructura cíclica

Director: 341,19 euros.

Cap d’estudis: 232,86 euros.

 

Centres amb 1 o 2 línies

Director: 488,82 euros.

Subdirector: 346,99 euros.

Cap d’estudis: 346,99 euros.

 

Centres amb 3 o 4 línies

Director: 672,96 euros.

Subdirector: 421,90 euros.

Cap d’estudis: 421,90 euros.

 

Centres amb 5 o més línies

Director: 712,40 euros.

Subdirector: 444,96 euros.

Cap d’estudis: 444,96 euros.

 

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat: 5.974,85 euros.

 

 

Educació especial

 

Despeses de personal

 

Professor titular

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 36,12 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Tècnic de grau superior

Sou: 1.837,27 euros.

Trienni: 46,33 euros.

Plus d’analogia: 351,49 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Tècnic de grau mitjà contractat abans del 31.8.1998

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 36,12 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Tècnic de grau mitjà contractat després del 31.8.1998

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 36,12 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Logopeda

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 36,12 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Fisioterapeuta

Sou: 1.567,36 euros.

Trienni: 45,28 euros.

Plus d’analogia: 138,16 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Educador

Sou: 1.216,47 euros.

Trienni: 40,64 euros.

Plus d’analogia: 256,13 euros.

 

Càrrecs directius

Director: 488,82 euros.

Subdirector: 346,99 euros.

Cap d’estudis: 346,99 euros.

 

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat ordinària: 7.767,32 euros.

 

Substitucions de personal

Mòdul per unitat ordinària: 730,03 euros.

 

 

Programes d’educació especial

 

Mestre tutor

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 36,12 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Mestre de taller

Sou: 1.557,38 euros.

Trienni: 36,12 euros.

Plus d’analogia: 380,11 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Educador

Sou: 1.216,47 euros.

Trienni: 40,64 euros.

Plus d’analogia: 256,13 euros.

 

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat: 9.079,44 euros.

 

Substitucions de personal

Mòdul per unitat: 730,03 euros.

 

 

Educació secundària obligatòria

 

Despeses de personal

Professor titular

Sou: 1.837,27 euros.

Trienni: 40,72 euros.

Plus d’analogia: 351,49 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Càrrecs directius

 

Centres amb 1 o 2 línies

Director: 657,84 euros.

Cap d’estudis: 499,52 euros.

Cap de departament: 75,51 euros.

 

Centres amb 3 o 4 línies

Director: 711,57 euros.

Subdirector: 542,37 euros.

Cap d’estudis: 542,37 euros.

Coordinador pedagògic: 542,37 euros.

Cap de departament: 75,51 euros.

 

Despeses de funcionament

 

1r i 2n curs

Mòdul per unitat: 7.767,32 euros.

 

3r i 4t curs

Mòdul per unitat: 8.573,12 euros.

 

 

Batxillerat

 

Despeses de personal

 

Professor titular

Sou: 1.837,27 euros.

Trienni: 40,72 euros.

Plus d’analogia: 351,49 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Càrrecs directius

Director: 657,84 euros.

Cap d’estudis: 499,52 euros.

Coordinador: 499,52 euros.

Cap de departament: 75,51 euros.

 

Despeses de funcionament

Mòdul per unitat: 5.750,77 euros.

 

 

Cicles formatius de grau mitjà

 

Despeses de personal

 

Professor titular

Sou: 1.837,27 euros.

Trienni: 40,72 euros.

Plus d’analogia: 351,49 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Professor ajudant

Sou: 1.664,24 euros.

Trienni: 33,76 euros.

Plus d’analogia: 396,76 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Despeses de funcionament

 

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 12.684,96 euros.

 

Equips electrònics de consum (CFPM 0802)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.403,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.016,79 euros.

 

Laboratori d’imatge (CFPM 1201)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.904,20 euros.

 

Cures auxiliars d’infermeria (CFPM 1601)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 14.904,20 euros.

 

Preimpressió digital (CFPM AF10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 15.514,77 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 16.636,49 euros.

 

Gestió administrativa (CFPM AG10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Producció agropecuària (CFPM AR10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.403,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.016,79 euros.

 

Aprofitament i conservació del medi natural (CFPM AR30)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Jardineria i floristeria (CFPM AR50)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Activitats comercials (CFPM CM10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.403,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.016,79 euros.

 

Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.403,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.016,79 euros.

 

Mecanització (CFPM FM20)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 15.514,77 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 16.636,49 euros.

 

Fusteria i moble (CFPM FS10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.412,70 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 14.881,14 euros.

 

Instal·lació i moblament (CFPM FS20)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.412,70 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 14.881,14 euros.

 

Cuina i gastronomia (CFPM HT10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.403,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.016,79 euros.

 

Serveis en restauració (CFPM HT30)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Forneria, pastisseria i confiteria (CFPM IA60)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.403,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.016,79 euros.

 

Manteniment electromecànic (CFPM IM10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 15.514,77 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 16.636,49 euros.

 

Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.412,70 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 14.881,14 euros.

 

Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Estètica i bellesa (CFPM IP20)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Vídeo, discjòquei i so (CFPM IS10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.412,70 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 14.881,14 euros.

 

Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Emergències sanitàries (CFPM SA30)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.258,92 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.184,86 euros.

 

Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.412,70 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 14.881,14 euros.

 

Carrosseria (CFPM TM20)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 13.412,70 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 14.881,14 euros.

 

 

Cicles formatius de grau superior

 

Despeses de personal

 

Professor titular

Sou: 1.837,27 euros.

Trienni: 40,72 euros.

Plus d’analogia: 351,49 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Professor ajudant

Sou: 1.664,24 euros.

Trienni: 33,76 euros.

Plus d’analogia: 396,76 euros.

Complement específic: 35,95 euros.

 

Càrrecs directius

Director: 657,84 euros.

Cap d’estudis: 499,52 euros.

Coordinador: 499,52 euros.

Cap de departament: 75,51 euros.

 

Despeses de funcionament

 

Animació d’activitats físiques i esportives (CFPS 0151)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Dietètica (CFPS 1651)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Anatomia patològica i citologia (CFPS 1653)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Laboratori de diagnòstic clínic (CFPS 1654)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Interpretació de la llengua de signes (CFPS 1754)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Assistència a la direcció (CFPS AGA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Administració i finances (CFPS AGB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Gestió forestal i del medi natural (CFPS ARA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Comerç internacional (CFPS CMB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Transport i logística (CFPS CMC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Energies renovables (CFPS EAC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 7.797,54 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 9.410,71 euros.

 

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 7.797,54 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 9.410,71 euros.

 

Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 7.797,54 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 9.410,71 euros.

 

Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments (CFPS HTA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Gestió d’allotjaments turístics (CFPS HTB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Direcció de cuina (CFPS HTD0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Guia, informació i assistència turístiques (CFPS HTF0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFPS ICA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Desenvolupament d’aplicacions web (CFPS ICC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 11.908,69 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 13.030,41 euros.

 

Assessoria d’imatge personal i corporativa (CFPS IPA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Estètica integral i benestar (CFPS IPB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles (CFPS ISA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Il·luminació, captació i tractament d’imatge (CFPS ISB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

So per a audiovisuals i espectacles (CFPS ISC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Producció d’audiovisuals i espectacles (CFPS ISD0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (CFPS ISE0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (CFPS QUD0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Pròtesis dentals (CFPS SAA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 7.797,54 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 9.410,71 euros.

 

Anatomia patològica i citodiagnòstic (CFPS SAC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Documentació i administració sanitària (CFPS SAD0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Laboratori clínic i biomèdic (CFPS SAE0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Audiologia protètica (CFPS SAG0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Higiene bucodental (CFPS SAH0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (CFPS SAI0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Animació sociocultural i turística (CFPS SCA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Educació infantil (CFPS SCB0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Integració social (CFPS SCC0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Mediació comunicativa (CFPS SCE0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 5.652,84 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 7.578,78 euros.

 

Automoció (CFPS TMA0)

Mòdul anual per unitat de primer curs: 9.806,62 euros.

Mòdul anual per unitat de segon curs: 11.275,06 euros.

 

Estadis

Primer estadi: 104,00 euros

Segon estadi: 109,38 euros.

Tercer estadi: 124,01 euros.

Quart estadi: 134,29 euros.

Cinquè estadi: 117,55 euros.

 

 

 

Annex 2. Cartera de serveis socials

 

Codi Prestació Cost de referència Mòdul social Copagament
Import Unitat Import Unitat Import Unitat
1.2.3.1 Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent 28,06 €/estada        
853,49 €/mes 302,60 €/mes 550,89 €/mes
617,32 €/mes (dies laborables) 218,87 €/mes (dies laborables) 398,45 €/mes (dies  laborables)
1.2.3.3.1 Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent 27,85 €/estada        
847,24 €/mes 86,78 €/mes 760,46 €/mes
1.2.3.3.2.1 Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter temporal o permanent. 45,53 €/estada        
1.384,88 €/mes 253,52 €/mes 1.131,36 €/mes
1.2.3.3.2.2 Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent. Grau II 54,31 €/estada        
1.651,84 €/mes 338,92 €/mes 1.312,92 €/mes
1.2.3.3.2.3 Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent. Grau III 61,46 €/estada        
1.869,41 €/mes 421,54 €/mes 1.447,87 €/mes
1.2.3.4 Servei d’habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent 9,33 €/estada        
283,71 €/mes 28,71 €/mes 255,00 €/mes
1.2.4.1 Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada 17,21 €/estada     17,21 €/estada
1.2.4.2 Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en hospitals de dia (amb servei de menjador) 7,76 €/estada 3,49 €/estada 4,27 €/estada
1.2.4.3 Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada psiquiàtrica 17,21 €/estada     17,21 €/estada
1.2.6.2.1 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual 35,78 €/estada        
787,16 €/mes 199,94 €/mes 587,22 €/mes
1.2.6.2.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent 13,75 €/estada        
418,23 €/mes 41,22 €/mes 377,01 €/mes
1.2.6.2.3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent 37,77 €/estada        
1.148,84 €/mes 113,24 €/mes 1.035,60 €/mes
1.2.6.2.3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat 69,23 €/estada        
2.105,68 €/mes 352,77 €/mes 1.752,91 €/mes
1.2.6.2.3.2.3 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorns de conducta) 73,39 €/estada        
2.232,28 €/mes 372,45 €/mes 1.859,83 €/mes
1.2.6.2.3.2.4 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens 73,39 €/estada        
2.232,28 €/mes 372,45 €/mes 1.859,83 €/mes
1.2.6.2.3.2.5 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta) 79,73 €/estada        
2.425,12 €/mes 479,31 €/mes 1.945,81 €/mes
1.2.6.2.3.2.6 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat 74,33 €/estada        
2.260,80 €/mes 411,12 €/mes 1.849,68 €/mes
1.2.6.2.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens 100,20 €/estada        
3.047,75 €/mes 632,54 €/mes 2.415,21 €/mes
1.2.6.2.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta) 115,20 €/estada        
3.503,91 €/mes 688,04 €/mes 2.815,87 €/mes
1.2.6.2.3.3.3 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat 100,20 €/estada        
3.047,75 €/mes 632,54 €/mes 2.415,21 €/mes
1.2.6.2.3.3.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits) 109,45 €/estada        
3.328,95 €/mes 705,86 €/mes 2.623,09 €/mes
1.2.6.3.1 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física 35,78 €/estada        
787,16 €/mes 199,94 €/mes 587,22 €/mes
1.2.6.3.3.1 Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent 16,85 €/estada        
512,41 €/mes 73,52 €/mes 438,89 €/mes
1.2.6.3.3.2.1 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent 31,53 €/estada        
959,03 €/mes 137,61 €/mes 821,42 €/mes
1.2.6.3.3.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport limitat 61,54 €/estada        
1.871,84 €/mes 406,42 €/mes 1.465,42 €/mes
1.2.6.3.3.3.1 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens 94,18 €/estada        
2.864,55 €/mes 608,59 €/mes 2.255,96 €/mes
1.2.6.3.3.3.2 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat 101,76 €/estada        
3.095,20 €/mes 770,88 €/mes 2.324,32 €/mes
1.2.6.3.5.1 Servei d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per a persones amb discapacitat física 13,04 €/hora        
358,60 €/mes 53,79 €/mes 304,81 €/mes
1.2.6.3.5.2 Servei d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària, per a persones amb discapacitat física 13,04 €/hora        
828,04 €/mes 124,20 €/mes 703,84 €/mes
1.2.6.4.2.1 Servei d’assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives, per a persones amb discapacitat sensorial de sord-ceguesa 13,04 €/hora        
358,60 €/mes 53,79 €/mes 304,81 €/mes
1.2.6.4.2.2 Servei d’assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i comunitària, per a persones amb discapacitat sensorial de sord-ceguesa 13,04 €/hora        
828,04 €/mes 124,20 €/mes 703,84 €/mes
1.2.7.2.1 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 22,74 €/estada        
691,74 €/mes 145,96 €/mes 545,78 €/mes
1.2.7.2.2 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 58,69 €/estada        
1.785,17 €/mes 349,13 €/mes 1.436,04 €/mes
1.2.8.2.2.1 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat baixa 41,19 €/estada        
1.252,82 €/mes 247,40 €/mes 1.005,42 €/mes
1.2.8.2.2.2 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat alta 56,15 €/estada        
1.708,01 €/mes 415,17 €/mes 1.292,84 €/mes
1.2.8.2.3.1 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat baixa 53,57 €/estada        
1.629,53 €/mes 273,30 €/mes 1.356,23 €/mes
1.2.8.2.3.2 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat mitjana 60,18 €/estada        
1.830,50 €/mes 417,07 €/mes 1.413,44 €/mes
1.2.8.2.3.3 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat alta 80,02 €/estada        
2.433,98 €/mes 577,62 €/mes 1.856,36 €/mes
1.2.9.2.1.1 Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat baixa 41,19 €/estada        
1.252,82 €/mes 247,40 €/mes 1.005,42 €/mes
1.2.9.2.1.2 Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat alta 53,17 €/estada        
1.617,45 €/mes 492,77 €/mes 1.124,68 €/mes
1.2.9.2.2 Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA 74,65 €/estada        
2.270,64 €/mes 562,18 €/mes 1.708,46 €/mes

 

 

 

Modificacions introduïdes als annexos al Projecte de llei, que comporten la introducció de diverses partides, variació de quantitat o de denominació de la partida

 

 

Modificacions que comporten variació de quantitat

 

  Altes Baixes
GO Governació, Administracions Públiques i Habitatge
D. GO. GO01. 2. 2. 6. 0003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals          -28.000,00
D. GO. GO01. 2. 2. 6. 0005 Organització de reunions, conferències i cursos          -40.000,00
D. GO. GO01. 2. 2. 7. 0013 Treballs tècnics              -25.000,00
D. GO. GO03. 4. 6. 2. 0001 Transferències al Conselh Generau dera Val d’Aran             400.429,00
D. GO. GO03. 7. 6. 0. 0001 A corporacions locals         -307.429,00
 
IT Interior
I. IT. 6200. 3. 9. 0. 0003 Multes i sancions          -24.900,00
       
IU Empresa i Coneixement
D. IU. IU16. 4. 4. 8. 0001 A altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat         -400.000,00

 

 

Modificacions que comporten la baixa de partides

 

  Altes Baixes
IT Interior
D. IT. 6200. 4. 8. 2. 0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius Publicitat, difusió i campanyes institucionals    -90.000,00

 

 

Modificacions que comporten l’alta de partides

 

  Altes Baixes
IT Interior
D. IT. 6200. 4. 8. 2. 0034 A STOP Accidentes             32.700,00
D. IT. 6200. 4. 8. 2. 0035 A l’Associació d’Accidents de Trànsit             32.400,00
 
IU Empresa i Coneixement    
D. IU. IU16. 4. 4. 8. 0036 A la Fundació Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)           400.000,00

 

 

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 

Palau de la Generalitat, 28 de març de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

 1. s. (Decret 24/2017, de 23 de març, DOGC núm. 7336, de 24.3.2017)

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern

 

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *