Preus públics que ha d’aplicar el Centre d’Alt Rendiment Esportiu

ORDRE PRE/129/2017, de 20 de juny, per la qual es fixen els preus públics que ha d’aplicar el Centre d’Alt Rendiment Esportiu.

Aquesta Ordre fixa els preus públics aprovats pel Consell d’Administració de l’entitat per al 2017 els quals s’han revisat i ajustat a la realitat actual.

Atesa la proposta del Consell d’Administració del Centre d’Alt Rendiment i vistos els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances,

D’acord amb el que estableix l’article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny,

Ordeno:

Article 1

Fixació de preus

Es fixen els preus públics que ha d’aplicar el Centre d’Alt Rendiment, d’acord amb els imports que es determinen als annexos d’aquesta Ordre.

Article 2

Exempcions

Resten exempts de l’abonament dels preus públics els següents:

En els casos que existeixi un conveni específic signat amb el CAR informat pel Consell d’Administració anterior a la publicació d’aquesta Ordre.

Article 3

Bonificacions

Els següents preus tenen la bonificació detallada a continuació:

3.1. Els esportistes becats per les federacions catalanes designats via resolució en el percentatge que el Consell Català de l’Esport estableixi anualment, on s’especificarà a quins serveis té dret cada esportista. Tarifes previstes a l’annex 1.1. i 2.3. d’aquesta Ordre.

3.2. Les federacions espanyoles segons quedi establert al conveni a signar amb la Generalitat de Catalunya, el Centre d’Alt Rendiment i el Consell Superior d’Esports anualment. Tarifes previstes als annexos 1.1. i 2.3 d’aquesta Ordre.

3.3. Les agències o tour operadors que facin més de tres estades l’any tindran un 7% de descompte a la tarifa d’allotjament prevista a l’annex 2.1 d’aquesta Ordre a partir de la tercera estada.

3.4. S’aplica una bonificació del 50% dels imports previstos en els annexos 3.1. lloguer d’instal·lacions esportives, 4 Serveis de Ciències de l’Esport, 5 Serveis de Medicina de l’Esport i 7.1. Entrenaments sense residència d’aquesta Ordre a les federacions esportives catalanes i espanyoles.

3.5. S’aplica una bonificació del 100% de les quantitats previstes en els annexos 5.1, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2. d’aquesta Ordre al personal del Centre d’Alt Rendiment, quan els utilitzi sota indicació mèdica del propi Centre. No es podrà fer ús d’aquests serveis dins de l’horari laboral.

Article 4

Exigibilitat

L’import total o parcial dels preus públics que estableix aquesta Ordre s’exigeix de manera anticipada a la realització de l’activitat o prestació del servei gravat, sempre que la naturalesa o circumstàncies de la relació entre la persona o entitat usuària i l’Administració així ho aconsellin.

Així mateix, s’han d’abonar tots els deutes pendents prèviament a la utilització dels diferents serveis previstos en aquesta Ordre.

El CAR emetrà factura per l’ús d’instal·lacions i serveis, en la qual es farà constar la situació normativa que s’aplica per determinar la tarifa d’ús i, si escau, la bonificació.

Article 5

D’acord amb el règim financer establert als Estatus del Centre d’Alt Rendiment, el Consell d’Administració del Centre aprovarà anualment l’actualització de les tarifes a aplicar pels serveis prestats.

Disposició final

Aquesta disposició entra en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 20 de juny de 2017

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

Annex 1

1.1.Tarifes bàsiques aplicables a federacions catalanes i espanyoles subvencionades

1.1.1. Intern amb pensió completa i serveis CMT: 100,50 euros/dia

1.1.2. Intern sense pernoctació i serveis CMT: 77,20 euros/dia

1.1.3. Entrenament amb serveis CMT limitats (visita mèdica, revisió anual tractament de lesió) (màxim 6 dies/setmana): 52,70 euros/dia

1.1.4. Seguiment (màxim 2 dies per setmana): 46,70 euros/dia

1.1.5. Suplement habitació doble ús individual: 18;30 euros/dia

1.1.6. Cost habitació no desocupada: 17,25 euros/dia

1.1.7. Servei d’hipòxia: 50,55 euros/dia

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

1.2. Àpats

1.2.1. Esmorzar: 4,50 euros IVA inclòs

1.2.2. Dinar: 11,50 euros IVA inclòs

1.2.3. Dinar tarifa reduïda: 8,70 euros IVA inclòs

1.2.4. Sopar: 11,50 euros IVA inclòs

1.2.5. Sopar tarifa reduïda: 8,70 euros IVA inclòs

1.2.6. Berenar estàndard: 1,50 euros IVA inclòs

1.2.7. Berenar a mida per encàrrec: segons demanda

1.2.8. La tarifa reduïda és aplicable a esportistes becats, col·laboradors, becaris, personal INS, personal CST i alumnes de cicles formatius de l’INS

Annex 2

Concentracions

2.1 Concentracions de federacions internacionals i altres ens esportius (inclou ús d’instal·lacions)

2.1.1. Pensió completa amb allotjament a la residència del CAR

en habitació individual: 105,00 euros

2.1.2. Pensió completa amb allotjament a la residència del CAR

en habitació doble: 83,90 euros/persona

2.1.3. Pensió completa amb allotjament a la residència del CAR

en habitació triple: 79,70 euros/persona

2.1.4. Pensió completa amb allotjament a la residència del CAR

en habitació quàdruple: 75,51 euros/persona

2.1.5. Mitja pensió amb allotjament a la residència del CAR

en habitació individual: 96,00 euros

2.1.6. Mitja pensió amb allotjament a la residència del CAR

en habitació doble: 75,30 euros/persona

2.1.7. Mitja pensió amb allotjament a la residència del CAR

en habitació triple: 71,53 euros/persona

2.1.8. Mitja pensió amb allotjament a la residència del CAR

en habitació quàdruple: 67,77 euros/persona

2.1.9. Dormir i esmorzar amb allotjament a la residència del CAR

en habitació individual: 90,00 euros

2.1.10. Dormir i esmorzar amb allotjament a la residència del CAR

en habitació doble: 66,45 euros/persona

2.1.11. Dormir i esmorzar amb allotjament a la residència del CAR

en habitació triple: 63,12 euros/persona

2.1.12. Dormir i esmorzar amb allotjament a la residència del CAR

en habitació quàdruple: 59,80 euros/persona

2.1.13. Habitació amb servei d’hipòxia al CAR: 109,75 euros

2.1.14. Pensió completa amb allotjament en hotel amb conveni CAR

en habitació individual: 107,00 euros

2.1.15. Pensió completa amb allotjament en hotel amb conveni CAR

en habitació doble: 85,90 euros/persona

2.1.16. Mitja pensió amb allotjament en hotel amb conveni CAR

en habitació individual: 98,00 euros

2.1.17. Mitja pensió amb allotjament en hotel amb conveni CAR

en habitació doble: 77,30 euros/persona

2.1.18. Dormir i esmorzar amb allotjament en hotel amb conveni CAR

en habitació individual: 92,00 euros

2.1.19. Dormir i esmorzar amb allotjament en hotel amb conveni CAR

en habitació doble: 68,45 euros/persona

2.1.20.Taxa turística aplicable només a l’allotjament en hotel als majors de 16 anys i durant un màxim de 7 dies: 0,50 euros/persona/dia

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2.2 Concentracions i estades sense ús d’instal·lacions

2.2.1. Pensió completa en habitació individual: 80,10 euros IVA inclòs

2.2.2. Pensió completa en habitació doble: 61,80 euros/persona IVA inclòs

2.2.3. Mitja pensió en habitació individual: 71,20 euros IVA inclòs

2.2.4. Mitja pensió en habitació doble: 52,90 euros/persona IVA inclòs

2.2.5. Dormir i esmorzar en habitació individual: 58,10 euros IVA inclòs

2.2.6. Dormir i esmorzar en habitació doble: 39,80 euros/persona IVA inclòs

2.3 Concentracions de federacions catalanes i espanyoles (inclou ús d’instal·lacions)

2.3.1. Pensió completa en habitació individual: 95,30 euros

2.3.2. Pensió completa en habitació doble: 77,00 euros/persona

2.3.3. Mitja pensió en habitació individual: 80,60 euros

2.3.4. Mitja pensió en habitació doble: 62,30 euros/persona

2.3.5. Dormir i esmorzar en habitació individual: 76,10 euros

2.3.6. Dormir i esmorzar en habitació doble: 57,80 euros/persona

2.3.7. Cost habitació no desocupada: 17,25 euros/dia

2.3.8. Habitació amb servei d’hipòxia: 61,80 euros/persona

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2.4 Tarifa especial per a concentracions d’atletisme de federacions internacionals i altres ens esportius (inclou ús d’instal·lacions)

2.4.1. Pensió completa en habitació individual: 80,10 euros

2.4.2. Pensió completa en habitació doble: 61,80 euros/persona

2.4.3. Mitja pensió en habitació individual: 71,20 euros

2.4.4. Mitja pensió en habitació doble: 52,90 euros/persona

2.4.5. Dormir i esmorzar en habitació individual: 58,10 euros

2.4.6. Dormir i esmorzar en habitació doble: 39,80 euros/persona

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2.5 Tarifa especial per a concentracions de la Federació Espanyola de Natació (inclou ús de piscina i sala de musculació)

2.5.1.Pensió completa en habitació doble: 40,00 euros/persona

Tarifa per a concentracions estrangeres d’alt nivell que venen convidades per la Federació Espanyola i comparteixen la instal·lació amb ells la major part del temps. Màxim 250 estades l’any. La factura anirà a càrrec de la Federació Espanyola. Es facturarà pensió completa encara que no es facin tots els àpats al CAR.

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2.6 Tarifa especial per a concentracions de la Federació Espanyola de Tennis Taula (inclou ús de la sala de tennis taula i sala de musculació)

2.6.1.Pensió completa en habitació doble: 40,00 euros/persona

Tarifa per a concentracions estrangeres d’alt nivell que venen convidades per la Federació Espanyola i comparteixen la instal·lació amb ells la major part del temps. Màxim 250 estades l’any. La factura anirà a càrrec de la Federació Espanyola. Es facturarà pensió completa encara que no es facin tots els àpats al CAR.

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

2.7 Serveis de transport aeroport – CAR (servei realitzat per una empresa externa)

2.7.1. Fins a 6 places: 100 euros/trajecte IVA inclòs

2.7.2. De 7 a 15 places: 128,70 euros/trajecte IVA inclòs

2.7.3. De 16 a 25 places: 157,30 euros/trajecte IVA inclòs

2.7.4. De 26 a 35 places: 171,60 euros/trajecte IVA inclòs

2.7.5. De 36 a 55 places: 185,90 euros/trajecte IVA inclòs

2.7.6. Transfers extres durant l’estada s’afegirà un 10% sobre el preu que facturi el proveïdor

Annex 3

Instal·lacions

3.1. Lloguer d’instal·lacions per a activitats esportives

3.1.1 Sala Taekwondo: 104,40 euros/hora

3.1.2 Sala Judo: 104,40 euros /hora

3.1.3 Sala Lluita: 104,40 euros /hora

3.1.4 Sala Gimnàstica Artística femenina:104,40 euros /hora

3.1.5.Sala Gimnàstica Artística masculina: 104,40 euros /hora

3.1.6. Sala de Tennis Taula: 115,80 euros /hora

3.1.7. Sala Blanca: 104,40 euros /hora

3.1.8. Sala Halterofília: 104,40 euros /hora

3.1.9. Sala Musculació força: 104,40 euros /hora

3.1.10. Piscina de salts: 188,00 euros /hora

3.1.11. Piscina 30 m: 188,00 euros/hora

3.1.12. Piscina 50 m coberta/per carrer: 52,10 euros/hora

3.1.13. Sala Esgrima: 104,40 euros /hora

3.1.14. Galeria de Tir 10 m: 104,40 euros /hora

3.1.15. Recta coberta: 104,40 euros /hora

3.1.16. Sala Musculació Blava: 104,40 euros/hora

3.1.17. Sala Musculació Verda: 104,40 euros/hora

3.1.18. Sala Musculació Groga: 104,40 euros/hora

3.1.19. Sala Alçada: 104,40 euros /hora

3.1.20. Piscina 25 m/carrer: 31,40 euros /hora

3.1.21. Sala Grades: 115,80 euros/hora

3.1.22. Pistes Vòlei Platja: 31,50 euros/hora

3.1.23. Pista Atletisme exterior 400 m: 274,20 euros/hora

3.1.24. Pista Atletisme exterior 400 m /Carrer: 45 euros/hora

3.1.25. Estació condicionament físic a l’aire lliure: 7,40 euros/hora

3.1.26. Camp Tir Pentatló: 104,40 euros/hora

3.1.27. Pavelló Parquet: 146,50 euros/hora

3.1.28. Pavelló sintètic (mitja superfície): 104,40 euros/hora

3.1.29. Pavelló sintètic: 146,50 euros/hora

3.1.30. Sala Rítmica: 104,40 euros/hora

3.1.31. Pavelló Tennis /pista: 28,00 euros/hora euros/hora

3.1.32. Pavelló Tennis /pista: 14,00 euros/hora amb una utilització mínima de 50 hores/mes

3.1.33. Piscina 50 m descoberta/Carrer: 52,10 euros/hora

3.1.34. Camp Futbol: 216,00 euros/hora

3.1.35. Zona Llançaments: 216,00 euros/hora

3.1.36. Circuit Jogging 2000 m: 7,40 euros/hora

3.1.37. Sala Trampolí: 104,40 euros/hora

3.1.38. Piscina coberta climatitzada 25 m camp waterpolo: 188 euros/hora

3.1.39. Piscina descoberta climatitzada 50 m Camp waterpolo: 313 euros/hora

3.1.40. Piscina coberta 50 m Camp Waterpolo: 313 euros/hora

3.1.41. Sala Boxa: 104,40 euros/hora

3.1.42. Tractament de la gespa: 143,30 euros/dia a afegir al preu del lloguer

3.1.43. Camp Futbol Platja: 104,40 euros/hora

3.1.44. Sessió d’acrobàcia: 30,00 euros

3.1.45. Pistes Tennis terra batuda: 28,00 euros/hora

3.1.46. Pistes Tennis terra batuda: 14,00 euros/hora amb una utilització mínima de 50 hores/mes

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

3.2. Lloguer d’Instal·lacions per a activitats no esportives (rodatges, jornades empreses, actes…)

3.2.1 Sala Taekwondo: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.2 Sala Judo: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.3 Sala Lluita: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.4 Sala Gimnàstica artística femenina: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.5 Sala Gimnàstica Artística masculina: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.6 Sala de Tennis Taula: 151,00 euros /hora + IVA

3.2.7 Sala Blanca: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.8 Sala Halterofília: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.9 Sala Musculació força136,00 euros/hora + IVA

3.2.10 Piscina de salts: 244,00 euros /hora + IVA

3.2.11 Piscina 30 m: 244,00 euros /hora + IVA

3.2.12 Piscina 50 m coberta/per carrer: 68,00 euros/hora + IVA

3.2.13 Sala Esgrima: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.14 Galeria de Tir 10 m: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.15 Recta coberta: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.16 Sala Musculació Blava: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.17 Sala Musculació verda: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.18 Sala Musculació Groga: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.19 Sala Alçada: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.20 Piscina 25 m/carrer: 40,82 euros /hora + IVA

3.2.21 Sala Grades: 150,54 euros/hora + IVA

3.2.22 Pistes Vòlei Platja: 40,95 euros/hora + IVA

3.2.23 Pista Atletisme exterior 400 m: 356,46 euros/hora + IVA

3.2.24 Pista Atletisme exterior 400 m /carrer: 58,50 euros/hora + IVA

3.2.25 Estació condicionament físic a l’aire lliure: 9,62 euros/hora + IVA

3.2.26 Camp Tir Pentatló: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.27 Pavelló Parquet: 190,45 euros/hora + IVA

3.2.28 Pavelló sintètic (mitja superfície): 136,00 euros/hora + IVA

3.2.29 Pavelló sintètic: 190,45 euros/hora + IVA

3.2.30 Sala Rítmica: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.31 Pavelló Tennis /pista: 44,59 euros/hora + IVA

3.2.32 Piscina 50 m descoberta/carrer: 67,73 euros/hora + IVA

3.2.33 Camp Futbol: 280,80 euros/hora + IVA

3.2.34 Zona Llançaments: 280,80 euros/hora + IVA

3.2.35 Circuit Jogging 2000 m: 9,62 euros/hora + IVA

3.2.36 Sala Trampolí: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.37 Piscina coberta climatitzada 25 m camp waterpolo: 244,00 euros/hora + IVA

3.2.38 Piscina descoberta climatitzada 50 m camp waterpolo: 406,90 euros/hora + IVA

3.2.39 Piscina coberta 50 m camp Waterpolo: 406,90 euros/hora + IVA

3.2.40 Sala Boxa: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.41 Tractament de la gespa: 186,29 euros/dia + IVA a afegir al preu del lloguer

3.2.42 Camp Futbol Platja: 136,00 euros/hora + IVA

3.2.43 Aula 1: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.44 Aula 2: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.45 Aula 3: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.46 Aula 4: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.47 Aula 6: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.48 Aula 9: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.49 Aula 10: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.50 Aula 11: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.51 Aula 13: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.52 Aula 14: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.53 Aula 15: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.54 Aula 16: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.55 Aula 17: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.56 Aula 18: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.57 Aula 19: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.58 Aula CAR: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.59 Biblioteca: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.60 Sala d’Esbarjo: 48,00 euros/hora + IVA

3.2.61 Sala de Juntes: 66,50 euros/hora + IVA

3.2.62 Sala de Tècnics: 22,90 euros/hora + IVA

3.2.63 Sala d’Actes:114,20 euros/hora + IVA

3.2.64 Sala del Bosc (Mòdul): 114,20 euros/hora + IVA

3.2.65 Sala d’honor: 66,50 euros/hora + IVA

3.2.66 Jardins: 200,00 euros/hora + IVA

3.2.67 Muntatge i desmuntatge (productores): 250,00 euros/hora + IVA

3.2.68 Muntatge i desmuntatge nocturn: 375,00 euros/hora + IVA

3.2.69 Sessió fotos: 375,00 euros + IVA

3.2.70 Sessió nocturna fotos: 469,00 + IVA

3.2.71 Càsting esportistes: 300,00 euros/hora + IVA

3.2.72 Rodatge publicitat: 500,00 euros/hora + IVA

3.2.73 Rodatge nocturn publicitat: 625,00 euros/hora + IVA

3.2.74 Pavelló de Tennis – Banquet: 375,00 euros/hora + IVA

3.3. Lloguer d’Instal·lacions per a activitats no esportives amb servei d’audiovisuals (rodatges, jornades empreses, actes…)

3.3.1 Sala Taekwondo: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.2 Sala Judo: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.3 Sala Lluita: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.4 Sala Gimnàstica Artística femenina: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.5 Sala Gimnàstica Artística masculina: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.6 Sala de Tennis Taula: 301,00 euros /hora + IVA

3.3.7 Sala Blanca: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.8 Sala Halterofília: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.9 Sala Musculació 271,00 euros/hora + IVA

3.3.10 Piscina 50 m. coberta/per carrer: 135,00 euros/hora + IVA

3.3.11 Sala Esgrima: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.12 Galeria de Tir 10 m: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.13 Recta coberta: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.14 Sala Musculació Blava: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.15 Sala Musculació Verda: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.16 Sala Musculació Groga: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.17 Sala Alçada: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.18 Pistes Vòlei Platja: 81,90 euros/hora + IVA

3.3.19 Estació condicionament físic a l’aire lliure: 19,24 euros/hora + IVA

3.3.20 Camp Tir Pentatló: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.21 Pavelló Parquet: 380,90 euros/hora + IVA

3.3.22 Pavelló sintètic (mitja superfície): 271,00 euros/hora + IVA

3.3.23 Pavelló sintètic: 380,90 euros/hora + IVA

3.3.24 Sala Rítmica: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.25 Pavelló Tennis /pista: 89,18 euros/hora+ IVA

3.3.26 Piscina 50 m descoberta/carrer: 67,73 euros/hora + IVA

3.3.27 Circuit Jogging 2000 m: 19,24 euros/hora + IVA

3.3.28 Sala Trampolí: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.29 Sala Boxa: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.30 Camp Futbol Platja: 271,00 euros/hora + IVA

3.3.31 Aula 1: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.32 Aula 2: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.33 Aula 3: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.34 Aula 4: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.35 Aula 6: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.36 Aula 9: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.37 Aula 10: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.38 Aula 11: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.39 Aula 13: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.40 Aula 14: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.41 Aula 15: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.42 Aula 16: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.43 Aula 17: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.44 Aula 18: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.45 Aula 19: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.46 Aula CAR: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.47 Biblioteca: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.48 Sala d’esbarjo: 96,00 euros/hora + IVA

3.3.49 Sala de Juntes: 133,00 euros/hora + IVA

3.3.50 Sala de Tècnics: 45,80 euros/hora + IVA

3.3.51 Sala d’Actes: 228,40 euros/hora + IVA

3.3.52 Sala del bosc (Mòdul): 228,40 euros/hora + IVA

3.3.53 Sala d’honor: 133,00 euros/hora + IVA

Annex 4

Serveis de Ciències aplicades a l’Esport

4.1. Biomecànica

4.1.1. Sessió Videogràfica: 179,61 euros/sessió

4.1.2. TwinDolly: 179,20 euros/sessió

4.1.3. Producció Multimèdia: 82,26 euros

4.1.4. Configuració bicicleta: 287,17 euros/persona

4.1.5. Anàlisi 2D: 80,00 euros/persona

4.1.6. Anàlisi 3D manual: 508,26 euros/persona

4.1.7. Anàlisi temporal: 52,96 euros

4.1.8. Fotocèl·lules proves atlètiques: 71,24 euros/sessió

4.1.9. Fotocèl·lules Mòbils: 90,98 euros/ sessió

4.1.10. Plataforma Contactes: 60,12 euros/sessió

4.1.11. Plataforma de Forces: 167,99 euros/persona

4.1.12. Anàlisi EMG: 143,59 euros/persona

4.1.13. Sessió d’assessorament: 125,30 euros

4.1.14. Sessió captura STT: 68,74 euros/persona

4.1.15. Test Potència amb Encoder: 57,62 euros/persona

4.1.16. Entrenament: Observació-Intervenció: 49,15 euros

4.1.17. Competició: Observació-Intervenció: 61,57 euros

4.1.18. Galga extensiomètrica de força: 51,60 euros/persona

4.1.19. Radar: 18,49 euros/sessió

4.1.20. Test força (cineantropometria+galga+plataforma forces): 133,12 euros/persona

4.1.21. Dinàmica inversa: 184,74 euros/persona/sessió

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

4.2. Preparació Física

4.2.1. Sessió d’assessorament: 125,30 euros

4.2.2. Disseny planificació entrenament + 1a programació: 350,00 euros

4.2.3. Programació de la preparació física (preu x programació): 150,00 euros

4.2.4. Sessió d’entrenament: 94,00 euros

4.2.5. Programació readaptació a l’entrenament: 250,00 euros

4.2.6. Control esportiu: 97,59 euros

4.2.7. Consulta Bibliogràfica: 9,27 euros

4.2.8. Dinamometria: 21,29 euros

4.2.9. Entrenament: Observació-Intervenció: 97,59 euros

4.2.10. Competició: Observació-Intervenció: 97,59 euros

4.2.11. Disseny i manteniment de base de dades: Dissenyar BD + Implantació sistema+ Manteniment: 1315,15 euros (el pressupost es distribueix en 2 anys)

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

4.3. Psicologia

4.3.1 Entrevista inicial: 79,96 euros

4.3.2 Avaluació clínica: 87,22 euros

4.3.3 Sessió individual: 87,22 euros

4.3.4 Sessió grupal: 211,47 euros

4.3.5 Sessió d’assessorament: 125,30 euros

4.3.6 Entrenament: Observació-Intervenció: 82,11euros

4.3.7 Programes per competició: Observació-Intervenció: 105,26 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

4.4. Fisiologia

4.4.1. Reconeixement mèdic: 86,82 euros

4.4.2. Reconeixement mèdic+Ergometria Aeròbica: 195,00 euros

4.4.3. Bioquímica immediata: 14,42 euros

4.4.4. Control i seguiment mèdic del servei d’hipòxia: 168,34 euros

4.4.5. Dinamometria: 21,29 euros

4.4.6. Cineantropometria: 31,46 euros

4.4.7. Ergometria Aeròbica: 150 euros

4.4.8. Ergometria Anaeròbica: 72,80 euros

4.4.9. Ergometria Cambra Climàtica: 150,00 euros

4.4.10. Entrenament Cambra Climàtica: 71,34 euros/hora

4.4.11. Core-temp (control de temperatura): 50,00 euros

4.4.12. Proves de camp: 36,57 euros

4.4.13. Proves de lactatèmia: 12,98 euros/lactat

4.4.14. Espirometria: 46,34 euros

4.4.15. Prova Hiperreactivitat Bronquial: 295,34 euros

4.4.16. Entrenament: Observació-Intervenció: 61,57 euros

4.4.17. Competició: Observació-Intervenció: 61,57 euros

4.4.18. Osmolaritat orina: 12,00 euros

4.4.19. Assessorament fisiològic (entrenament / ajuts ergogènics): 125,30 euros

4.4.20. 1a Consulta fisiològica: 125,30 euros

4.4.21. Consulta fisiològica successiva: 63,88 euros

4.4.22. Bioimpedància: 43,29 euros

4.4.23. Estudi Variabilitat Cardíaca: 51,18 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

4.5. Nutrició

4.5.1 1a Consulta nutricional: 100,00 euros

4.5.2 Consulta nutricional: 40,00 euros

4.5.3 Sessió grupal: 211,47 euros

4.5.4 Anàlisi nutricional :70,94 euros

4.5.5 Disseny de menús setmanals: 122,85 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

4.6. Informes i Recerca

4.6.1. Informes tècnics : 500,00 euros

4.6.2. Disseny de Projecte: 1.000,00 euros

4.6.3. Anàlisi estadística: 1.500,00 euros

4.6.4. Gestió administrativa de recerca: 10% del total del projectes

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

4.7. Serveis Externs

4.7.1. Serveis Externs professionals: 150,00 euros/dia

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Annex 5

Serveis de Medicina a l’Esport

5.1. Medicina – Infermeria

5.1.1 Sessió d’assessorament (entrenadors, grups, etc.): 125,30 euros

5.1.2 Visita Primera (Urg. – Reconeix – VP – etc.): 173,60 euros

5.1.3 Visita Successiva: 86,82 euros

5.1.4 Ecografia musculoesquelètica: 57,87 euros

5.1.5 Estudi de creixement: 104,16 euros

5.1.6 Infiltració àcid hialurònic (primera): 86,82 euros

5.1.7 Infiltració àcid hialurònic (successiva): 57,87 euros

5.1.8 Infiltració plasma ric en plaquetes (PRP) Part.: 319,24 euros

5.1.9 Analítiques: 69,49 euros

5.1.10 Ecocardiografia: 150,00 euros

5.1.11 Visita primera infermeria (acollida): 125,30 euros

5.1.12 Visita successiva infermeria (cures): 29,01 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

5.2. Valoració funcional aparell locomotor

5.2.1 Test isocinètics: 185,12 euros

5.2.2 Test de força lumbar: 185,12 euros

5.2.3 Test Plataforma: 185,12 euros

5.2.4 Test Síndrome Compartimental Unilateral: 260,27 euros

5.2.5 Test Síndrome Compartimental Bilateral: 357,09 euros

5.2.6 Test Endoarderitis: 260,27 euros

5.2.7 Assessorament i seguiment clínic: 125,30 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

5.3. Serveis CST (No realitzats al CAR)

5.3.1 Ecocardiografia (privats): 150,00 euros

5.3.2 Ecocardiografia (esportistes CAR): 0,00 euros

5.3.3 Interconsulta especialista (només esportistes CAR): 0,00 euros

5.3.4 Exploracions complementaries (només esportistes CAR): 0,00 euros

5.3.5 Activitat quirúrgica (només esportistes CAR): 0,00 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

5.4. Fisioteràpia

5.4.1 Sessió d’assessorament: 125,30 euros

5.4.2 Sessió fisioteràpia: 63,68 euros

5.4.3 Sessió fisioteràpia (1/2 hora) (només concentracions): 31,84 euros

5.4.4 Sessió fisioteràpia doble: 104,16 euros

5.4.5 1a Sessió d’osteopatia: 120,00 euros

5.4.6 Sessió successiva d’osteopatia: 80,00 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

5.5.Podologia

5.5.1.Primera sessió d’osteopatia: 120,00 euros

5.5.2. Consulta podològica – primera visita: 105,41 euros

5.5.3. Primera visita adult: 125,00 euros

5.5.4. Primera visita esport: 135,00 euros

5.5.5. Segona visita o visita de revisió adult: 85,00 euros

5.5.6. Segona visita o visita de revisió esport: 90,00 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

5.5.7. Plantilla esportista CAR: 164,00 euros IVA inclòs

5.5.8. Plantilla esport: 181,00 euros IVA inclòs

5.5.9. Plantilla mixta: 175,00 euros IVA inclòs

5.5.10. Canvi allargaments: 65,00 euros IVA inclòs

5.5.11. Canvi F. Oves: 95,00 euros IVA inclòs

5.5.12. Alça mitja: 20,00 euros IVA inclòs

5.5.13. Alça sencera 1 material: 30,00 IVA inclòs

5.6. Òptica

5.6.1.Sessió d’assessorament (entrenadors, grups, etc.): 125,30 euros

5.6.2. Examen visual complet: 51,90 euros

5.6.3. Disseny programa entrenament visual: 395,54 euros

5.6.4. Programa d’entrenament visual complementari: 861,22 euros

5.6.5. Sessió entrenament visual: 44,04 euros

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

5.7. Dentista

5.7.1. Revisió salut dental (només esportistes CAR): 0,00 euros

Annex 6

Serveis de Tecnologia

6.1. Servei d’Assessorament Tecnològic: 125,00 euros + IVA

6.2. Servei de Projectes en Tecnologia de l’Esport: 150,00 euros + IVA

6.3. Servei de Formació i Divulgació aplicada en Tecnologia de l’Esport: 100,00 euros + IVA

6.4. Solucions Tecnològiques d’Infraestructura :150,00 euros + IVA

Annex 7

Altres tarifes d’entrenament i ciències

7.1 Entrenaments sense residència

7.1.1 Grups d’1 a 5 persones de 2 a 7 dies/mes: 31,50 euros/persona/dia

7.1.2 Grups d’1 a 5 persones de 8 a 14 dies/mes: 27,90 euros/persona/dia

7.1.3 Grups d’1 a 5 persones més de 14 dies/mes: 22,70 euros/persona/dia

7.1.4 Grups de 6 a 12 persones de 2 a 7 dies/mes: 27,90 euros/persona/dia

7.1.5 Grups de 6 a 12 persones de 8 a 14 dies/mes: 22,70 euros/persona/dia

7.1.6 Grups de 6 a 12 persones més de 14 dies/mes: 20,30 euros/persona/dia

7.1.7 Grups de més de 12 persones de 2 a 7 dies/mes: 22,70 euros/persona/dia

7.1.8 Grups de més de 12 persones de 8 a 14 dies/mes: 20,30 euros/persona/dia

7.1.9 Grups de més de 12 persones més de 14 dies/mes: 17,70 euros/persona/dia

Mòdul bàsic i mínim: dona dret a 2 sessions de 2 hores. Ús compartit amb els esportistes becats 25% de descompte sobre la tarifa. No aplicable al futbol. Facturació per mes.

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

7.2. Tarifa d’ús anual per a grups amb reserva d’instal·lació

7.2.1. Sales (3 a 5 persones): 195,60 euros/esportista/mes

7.2.2. Sales (6 a 12 persones): 184,10 euros/esportista/mes

7.2.3. Sales (més de 12 persones): 178,40 euros/esportista/mes

7.2.4. Preparació física (3 a 5 persones): 121,20 euros/esportista/mes

7.2.5. Preparació física (6 a 12 persones): 110,70 euros/esportista/mes

7.2.6. Preparació física (més de 12 persones): 105,10 euros/esportista/mes

Es facturarà un mínim de 3 esportistes. De 3 a 5 sessions setmanals, de dilluns a divendres. 1-2 sessions/dia. Cal signar conveni per al compromís anual. Inclou només la utilització d’instal·lacions per a la preparació física.

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

7.3. Tarifa d’ús continu d’esportistes integrats en el grup CAR

7.3.1 Un servei:140,50 euros/esportista/mes

7.3.2 Dos serveis:210,75 euros/esportista/mes

7.3.3 Tres serveis:280,40 euros/esportista/mes

7.3.4 Preparació física personalitzada:350,00 euros/esportista/mes

7.3.5 Paquet CMT complet:775,72 euros/esportista/mes

7.3.6 Paquet CMT reduït:581,79 euros/esportista/mes

7.3.7 Residència més serveis habitació individual: 3.735,22 euros/esportista/mes

7.3.8 Residència més serveis habitació doble: 3.112,72 euros/esportista/mes

7.3.9 Residència més serveis habitació individual durant mes de tres mesos: 3.447,52 euros/esportista/mes

7.3.10 Residència més serveis habitació doble durant mes de tres mesos: 2.898,52 euros/esportista/mes.

El paquet CMT complet inclou: 1 revisió mèdica a l’any, 20 sessions/mes preparació física, 4 sessions/mes de 30′ de massatge de descàrrega, 2 sessions/mes d’entrenament psicològic, 0,5 sessions/mes consulta nutricional. (temporada 11 mesos gener/novembre). Es recomana la contractació d’una assegurança privada (personal o federativa) que es faci càrrec dels serveis mèdics

El paquet CMT reduït inclou: 25% menys de serveis que en el Paquet complet.

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Annex 8

Serveis per a la realització de proves de cossos especials

8.1 Proves aspirants:14,02 euros/persona (Operació exempta d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/92, de 28 de desembre)

8.2 Hora normal per testador: 26,52 euros + IVA

8.3 Hora festiva per testador: 32,57 euros + IVA

8.4 Hora normal per al personal de suport: 13,61 euros + IVA

8.5 Hora festiva per al personal de suport: 18,20 euros + IVA

8.6 Hora normal per al personal de neteja: 20,94 euros + IVA

8.7 Hora festiva per al personal de neteja: 41,89 euros + IVA

8.8 Hora normal per al personal auxiliar de control: 13,23 euros + IVA

8.9 Hora festiva per al personal auxiliar de control: 13,23 euros + IVA

8.10 Hora normal per als caps de grup: 13,61 euros + IVA

8.11 Hora festiva per als caps de grup: 18,20 euros + IVA

8.12 Hora normal de servei de metge: 41,60 euros + IVA

8.13 Hora festiva de servei de metge: 53,30 euros + IVA

8.14 Hora de servei d’ambulància: 72,80 euros + IVA

8.15 Dia per a la manutenció del personal col·laborador: 11,50 euros (IVA inclòs)

8.16 Dia per a la coordinació: 275,19 euros + IVA

8.17 Preparació física GEIS: 42,19 euros/hora + IVA

Annex 9

Visites a les instal·lacions i xerrades formatives

9.1. Visita per a grups d’escoles de primària, secundària o similar

(màxim 30 persones per grup): 32,00 euros + IVA

9.2. Xerrada formativa per a escoles de primària, secundària o similar: 60,00 euros (exempt d’IVA)

9.3. Visita per a grups d’universitats, escoles de negocis o similar

(màxim 30 persones per grup): 150,00 euros + IVA

9.4. Visita per a dos grups d’universitats, escoles de negocis o similar

(màxim 30 persones per grup): 200,00 euros + IVA

9.5. Xerrada formativa per a grups d’universitats, escoles de negocis o similar: 150,00 euros (exempt d’IVA)

9.6. Xerrada formativa CAR’speakers: 750,00 euros (exempt d’IVA)

Annex 10

Tarifes formació

10.1 nivell 1: postgrau o cursos especialitzats: fins a 300 euros/hora

10.2 nivell 2: grau: fins a 150 euros/hora

10.3 nivell 3: divulgació: fins a 100 euros/hora

10.4 activitats d’edició: estudis i articles (per encàrrec): fins a 1.000 euros/hora

Operacions exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20, punt u, apartats 2n i 3r i 13è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Annex 11

Tarifes de personal

11.1 Personal neteja laborables: 20,94 euros + IVA

11.2 Personal neteja festius o nocturns: 41,89 euros/hora+ IVA

11.3 Personal de manteniment laborables: 26,00 euros/hora + IVA

11.4 Personal de manteniment festius o nocturns :32,00 euros/hora+ IVA

11.5 Personal de suport laborables: 27,00 euros/hora + IVA

11.6 Personal de suport festius o nocturns: 34,00 euros/hora + IVA

11.7 Personal tècnic mitjà laborables :28,00 euros/hora + IVA

11.8 Personal tècnic mitjà festius o nocturns: 35,00 euros/hora + IVA

11.9 Personal tècnic superior laborables:30,00 euros/hora+ IVA

11.10 Personal tècnic superior festius o nocturn: 37,00 euros/hora + IVA

Annex 12

Altres tarifes

12.1 Pèrdua targeta identificativa:10,00 euros/targeta IVA inclòs

12.2 Oblit targeta menjador: 1,00 euro/tiquet IVA inclòs

12.3 Duplicat targeta habitació: 0,50 euros/duplicat IVA inclòs

12.4 Bugaderia: 14,00 euros/sac de 7 kg IVA inclòs

12.5 Cadenat taquilla:10,00 euros IVA inclòs

12.6 Dipòsit taquilla:10,00 euros

12.7 Dipòsit comandament pàrquing: 30,00 euros

12.8 Dipòsit bugaderia: 5,00 euros

12.9 Dipòsit caixa forta residència: 10 euros

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *