Projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya

ORDRE ARP/224/2016, de 18 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

[sc name=”plataforma” ]

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d’Execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d’Execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre de 2015, preveu dins de la mesura 19 corresponent al Leader l’operació corresponent 19.03.01 d’ajuts destinats als projectes de cooperació dels grups d’acció local.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, completa el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i introdueix disposicions transitòries, i el Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural i regula el desenvolupament local participatiu, que ha de ser governat pels GAL, on s’inclou en l’article 35 la preparació i realització de les activitats de cooperació del GAL.

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s’emmarca en l’objectiu o prioritat de fomentar el desenvolupament local de les zones rurals, a través de la mesura 19 d’ajut al desenvolupament local participatiu dins el focus àrea 6B, referida al desenvolupament de les operacions següents: suport a les despeses preparatòries per a l’elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació en forma d’ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre grups d’acció local (en endavant, GAL) i finalment les despeses d’animació i funcionament.

La cooperació és un mecanisme que pot contribuir en gran mesura a definir fórmules integrades de desenvolupament, comunes per a diferents territoris Leader, a fi de salvaguardar i posar en relleu el patrimoni natural i cultural local, promocionar els productes típics locals i el turisme, i també invertir en la seva valoració. La cooperació obre també la possibilitat de combinar tots tres objectius: competitivitat, medi ambient i qualitat de vida/diversificació.

El 18 de setembre de 2015, es van signar els convenis de col·laboració i delegació de funcions entre el DARP i els GAL seleccionats a l’empara de l’Ordre AAM/387/2014, per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

El desenvolupament de projectes de cooperació dels GAL previstos en aquesta Ordre es programarà, aplicarà i finançarà mitjançant el PDR de Catalunya 2014-2020.

L’article 44.3 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix que en els casos en què els projectes de cooperació no siguin seleccionats pels GAL, els estats membres implantaran un sistema de presentació de sol·licituds permanent. D’altra banda, el PDR de Catalunya 2014-2020 estableix que els projectes de cooperació entre GAL seran convocats per l’Autoritat de Gestió del programa per concurrència competitiva. Per aquest motiu, aquesta Ordre estableix la possibilitat de presentar sol·licituds de despesa preparatòria entre convocatòries i períodes de concurrència, i el sistema de comparació de sol·licituds s’estableix a fi de prioritzar els projectes més ben valorats i de més impacte estratègic i territorial, i d’optimitzar els recursos pressupostaris disponibles.

Les sol·licituds de despesa preparatòria presentades entre convocatòries permetran auxiliar les despeses preparatòries dels projectes de cooperació entre GAL fins a la resolució de concessió de l’ajut.

Conseqüentment, valorada la necessitat de donar suport a la cooperació dels GAL seleccionats per a la gestió dels ajuts Leader a Catalunya mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats als projectes de cooperació dels GAL Leader de Catalunya i als projectes estratègics d’un GAL amb col·laboració dels agents socials i econòmics del seu àmbit territorial que es publiquen a l’annex 1, i també l’estructura i el contingut mínim dels projectes, els criteris de valoració i el contingut mínim dels convenis de col·laboració, que es relacionen en els annexos 2, 3 i 4, respectivament, d’aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006)

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al desenvolupament de projecte de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i es convoquen els corresponents a l’any 2016, que només resta aplicable per als ajuts convocats per a 2016.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 d’agost de 2016

 

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 1. d. (Decret 287/2016, de 26 de juliol, DOGC núm. 7183, de 12.8.2016)

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

-1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és auxiliar la tipologia següent de projectes en el marc de la mesura 19.03.01 del PDR:

 1. a) Projectes de cooperació interterritorial i transnacional entre grups d’acció local (en endavant, GAL): desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i persones o entitats col·laboradores, si s’escau, per compartir estratègies, objectius o problemàtiques que incideixin en la implementació de les estratègies de desenvolupament local.
 2. b) Projectes estratègics d’un GAL: un GAL podrà desenvolupar projectes estratègics amb els agents socials i econòmics del seu territori, dirigits al desenvolupament de la seva estratègia de desenvolupament local.

 

-2 Àmbit territorial d’aplicació

En els projectes de cooperació entre GAL, seran considerades subvencionables les actuacions desenvolupades en l’àmbit territorial Leader dels GAL participants. Pel que fa als projectes estratègics d’un GAL, seran considerades subvencionables les actuacions desenvolupades dins el mateix àmbit territorial Leader del GAL.

L’àmbit territorial Leader en el període 2014-2020 és el que determina l’annex 1 de l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de GAL i es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

-3 Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els GAL que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

 1. a) Hagin estat seleccionats pel DARP a l’empara de l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).
 2. b) Hagin signat el conveni de col·laboració amb el DARP per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del PDR de Catalunya de 2014-2020.
 3. c) Estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.
 4. d) Participar, com a GAL coordinador, d’acord amb el que estableix l’apartat 6 d’aquestes bases reguladores.
 5. e) En el cas de sol·licitar ajuts per a projectes de cooperació, participar, com a GAL cooperant, d’acord amb el que estableix l’apartat 7 d’aquestes bases reguladores, en un projecte de cooperació coordinat i supervisat per un GAL seleccionat en el marc Leader del PDR de Catalunya.
 6. f) Disposar dels mitjans materials i humans necessaris per dur a terme de manera adequada, tant tècnicament com econòmicament, les tasques corresponents al projecte. Aquestes tasques hauran d’estar clarament diferenciades de les tasques de funcionament ordinari del GAL, subvencionades a l’empara de l’ordre corresponent.
 7. g) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 8. h) En cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

3.2 Quan l’execució del projecte de cooperació requereixi la participació de GAL cooperants, aquests podran ser beneficiaris de l’ajut i hauran de complir els requisits i les obligacions de GAL coordinador.

 

-4 Subvencionabilitat de les despeses

4.1 Són subvencionables les despeses ocasionades des de la data de presentació de la sol·licitud fins al 31 d’octubre de l’anualitat o anualitats pressupostàries de la resolució. En el cas de projectes plurianuals, i a partir de la primera anualitat, són subvencionables les despeses ocasionades de l’1 de novembre de l’any anterior fins al 31 d’octubre de l’any pressupostari. En el cas de projectes de cooperació entre GAL es podran auxiliar les despeses realitzades un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’una convocatòria i fins a la següent en els termes establerts en l’apartat 4.4.a).

4.2 Només són imputables als projectes de cooperació i estratègics aprovats d’acord amb aquesta Ordre les despeses realitzades en l’àmbit territorial Leader que defineix l’apartat 2 d’aquestes bases reguladores. També es podran imputar als projectes despeses molt concretes descrites en el projecte presentat, i desenvolupades en l’àmbit territorial català, sempre que es compleixin els requisits que estableix l’apartat 5 d’aquestes bases reguladores i serveixin per a la consecució dels objectius reflectits en el conveni corresponent. Caldrà l’autorització prèvia del DARP per a les despeses desenvolupades fora de Catalunya.

4.3 S’han d’imputar al projecte de cooperació, en la proporció corresponent, les despeses de salari, dietes, desplaçament del personal amb vincle contractual o representació del GAL, i en general les despeses dels GAL Leader que siguin imprescindibles per a l’adequada preparació i execució del projecte. Aquestes despeses seran acordades i quantificades pels òrgans de decisió respectius.

Les imputacions salarials s’efectuen d’acord amb els imports detallats a l’annex 2 de l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, que regula l’estructura obligatòria de l’equip tècnic dels GAL.

Caldrà l’autorització expressa del DARP per atendre les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament de les persones que participin en les actuacions o en els projectes estratègics i de cooperació que no tinguin vincle contractual amb el GAL.

Els imports corresponents a les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament no poden ultrapassar els imports que fixa el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

4.4 Es consideren despeses subvencionables les següents:

 1. a) Despeses preparatòries:

S’entén per despeses preparatòries les ocasionades des de la data de presentació de la sol·licitud d’ajut fins a la data de la resolució de concessió de l’ajut.

Així mateix, també es consideren despeses preparatòries les realitzades un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’una convocatòria i fins a la següent.

En ambdós casos, aquestes despeses poden incloure, prèvia autorització del DARP abans de la realització de la despesa, la recerca de socis, estudis, o les despeses d’animació i promoció, i no podran superar el 30% del cost total del projecte.

Seran subvencionables les despeses preparatòries de projectes no aprovats, sempre que hagin estat autoritzades pel DARP.

 1. b) Despeses d’execució del projecte:

Les despeses d’execució del projecte han d’estar incloses a les accions del projecte, amb el màxim detall i especificant si es tracta de despeses comunes dels GAL participants o individuals d’un GAL o entitat col·laboradora.

 1. c) L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sempre que no sigui recuperable.
 2. d) Despeses de coordinació. Són les despeses ocasionades per l’exercici de les funcions de coordinació, que formen part del mateix projecte i es financen dins l’operació 19.03.01, Cooperació, a què corresponen els ajuts que regulen aquestes bases.

4.5 Es consideren despeses no subvencionables les referides a les matèries següents:

 1. a) Les despeses relacionades amb les inversions de béns mobles i immobles, i també la seva millora, manteniment o reparació.
 2. b) Qualsevol impost, tribut, gravamen, taxa, recàrrec, interessos, multes coercitives, sancions administratives i penals, etc., excepte l’establert en el punt 4.4 c).
 3. c) Les despeses generals i de funcionament dels GAL participants.
 4. d) L’adquisició de vehicles.
 5. e) Els regals i les atencions protocol·làries o de representació.
 6. f) El lísing i el rènting com a formes de finançament.
 7. g) Les despeses financeres.
 8. h) Les despeses notarials i registrals i despeses pericials per a la realització del projecte.
 9. i) Les garanties bancàries.
 10. j) Qualsevol tipus de despesa pagada en efectiu amb un import superior a 200 € i una limitació de 2.500 euros per projecte.
 11. k) Les despeses de procediments judicials.
 12. l) Qualsevol altra despesa que no estigui relacionada amb la posada en marxa o l’execució de projecte o amb l’estratègia del GAL.

 

-5 Característiques dels projectes objecte de l’ajut

Els projectes de cooperació i els projectes estratègics han de complir les característiques següents:

 1. a) Han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural.
 2. b) Han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements, recursos humans i materials, inclosos els financers, dispersos pel territori, a l’entorn de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit i mitjançant l’execució de les accions que es considerin necessàries.
 3. c) La naturalesa dels projectes ha d’entrar dins de l’àmbit de les directrius temàtiques definides a les estratègies de desenvolupament local.
 4. d) S’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu.
 5. e) Els projectes poden tenir caràcter social o econòmic, amb especial consideració per aspectes ambientals, dins les directrius temàtiques preferents dels territoris participants, i tenir en compte la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
 6. f) Han d’implicar l’execució d’una acció en comú. Els preparatoris d’estudis o intercanvi d’informació podran tenir la consideració de fase prèvia, però no de projecte de cooperació com a tal. La cooperació no es pot limitar a un intercanvi d’experiències. Ha de suposar la realització d’una acció comuna integrada.
 7. g) Es poden limitar a elaborar i compartir un disseny d’accions beneficioses per als territoris participants, però se n’haurà de dur a terme l’execució particularment a cadascun d’aquests territoris i perllongar la col·laboració en les tasques de seguiment, avaluació i aprofitament de les sinergies. Es considera projecte estratègic l’elaboració conjunta d’una iniciativa, el seguiment i l’avaluació, malgrat que la gestió pugui ser individual a cada territori.
 8. h) Poden implicar la realització i/o la comercialització de productes i/o serveis en qualsevol àmbit de desenvolupament rural, realitzades entre els territoris o agents participants conjuntament.
 9. i) Han d’estar relacionats amb la seva Estratègia de Desenvolupament Local.
 10. j) Han de promoure la participació dels sectors socioeconòmics del territori, tant públics com privats, afectats per les finalitats i els objectius del projecte.
 11. k) Els projectes s’han d’ajustar a l’estructura i el contingut mínim que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre.

 

-6 GAL coordinador dels projectes objecte d’ajut

6.1 Descripció i designació

El GAL coordinador és el GAL responsable final de l’execució del projecte i el canal de comunicació amb el DARP per proporcionar tota la informació requerida, especialment sobre finançament i objectius assolits.

En el cas de projectes de cooperació, el GAL coordinador ha de ser designat per acord dels GAL participants en el projecte, i aquest acord ha de quedar reflectit al conveni de col·laboració que han de signar els GAL participants en el projecte.

En el cas dels projectes estratègics, el GAL actuarà com a coordinador del projecte i a tal efecte signarà un conveni amb les persones i/o entitats col·laboradores.

6.2 Funcions i obligacions

El GAL coordinador ha de tenir assignades unes funcions mínimes que evidenciïn el seu lideratge real, i, en concret, assumirà, entre d’altres, les següents:

 1. a) Dirigir i coordinar el disseny del projecte, inclosa la preparació del conveni de col·laboració entre els GAL o persones i/o entitats col·laboradores i la preparació de les dades de presentació del projecte; descripció del projecte i definició dels compromisos de cada participant.
 2. b) Assumir i executar la totalitat de la dotació del projecte i coordinar-ne els aspectes financers; assumir-ne tota la responsabilitat.
 3. c) Assumir la responsabilitat administrativa i financera de totes les operacions del projecte.
 4. d) Conservar tota la documentació de l’expedient durant els terminis corresponents establerts en la normativa vigent i facilitar-los a les autoritats competents.
 5. e) Comunicar al DARP, en relació amb cada participant, altres ajuts, ingressos o recursos per finançar les activitats subvencionades.
 6. f) Dirigir i coordinar totes les tasques del projecte que són responsabilitat de cada GAL, o de les persones o entitats col·laboradores en el seu cas, per assegurar la implementació correcta del conjunt.
 7. g) Promocionar i controlar el projecte en tots els seus aspectes (tècnics, execució financera, participació, etc.).
 8. h) Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la Unió Europea en tots els projectes i en les actuacions que se’n derivin.
 9. i) Controlar el progrés de l’execució de la despesa efectuada, organitzar intercanvis entre els GAL o els agents territorials i preparar els documents necessaris.
 10. j) Dirigir i coordinar la postexecució relativa a la continuïtat de l’acció i a les possibilitats per a nous avenços en el desenvolupament rural, a la difusió de l’experiència, al tancament dels aspectes financers i a qualsevol altre aspecte que escaigui.
 11. k) Constituir el canal de comunicació entre els GAL i les persones o entitats col·laboradores en el seu cas, i el DARP. Trametre totes les informacions rebudes pel que fa al projecte en ambdues direccions.
 12. l) Elaborar i presentar l’informe final del projecte, que ha de contenir una àmplia descripció de les actuacions executades, l’execució pressupostària del projecte, els objectius assolits i l’impacte del projecte en el territori.
 13. m) Revisar el compliment dels compromisos assumits per cada participant fins a la realització correcta del projecte.

6.3 En el cas que un o més GAL catalans cooperin amb un projecte de fora de l’àmbit territorial català, un d’aquests GAL ha d’exercir les funcions de GAL coordinador en l’àmbit de Catalunya.

 

-7 GAL cooperant en els projectes de cooperació entre GAL

7.1 Descripció i designació

El GAL cooperant és un GAL signatari del conveni de col·laboració per desenvolupar el projecte de cooperació en què participa activament.

7.2 Funcions i obligacions

El GAL cooperant haurà de tenir assignades les funcions mínimes següents:

 1. a) Prendre part en les activitats del projecte.
 2. b) Fer-se responsable dels seus compromisos de cara a la resta de cooperants i de cara al GAL coordinador, d’acord amb el conveni de col·laboració signat.
 3. c) Assumir la responsabilitat administrativa de les operacions del projecte que ha desenvolupat.
 4. d) Publicitar, de manera permanent i constant, la participació del DARP i de la Unió Europea en tots els projectes i en les actuacions que se’n derivin.

 

-8 Persones i/o entitats col·laboradores del projecte de cooperació o estratègic

Poden col·laborar en un projecte de cooperació o estratègic les entitats locals, fundacions, associacions, cooperatives, societats mercantils o empresaris individuals, organitzacions empresarials i, en general, qualsevol persona física o entitat amb personalitat jurídica que efectuï una aportació econòmica o no econòmica al projecte o manifesti el seu interès, estatutari o adoptat, per contribuir al desenvolupament rural, en general, i al desenvolupament del projecte en particular.

L’acord de participació i els compromisos han de quedar reflectits en el conveni de col·laboració.

 

9 Tipus i quantia dels ajuts

9.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per la preparació i l’execució d’un projecte de cooperació o estratègic a Catalunya, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

9.2 Per a projectes de cooperació entre GAL, l’import de l’ajut podrà arribar al 100% de la despesa elegible i correctament justificada. Per a projectes estratègics, aquest import no podrà ser superior al 90% de les despeses elegibles i correctament justificades.

9.3 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’han d’imputar és la que determina la convocatòria corresponent.

9.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb l’aplicació dels criteris d’admissibilitat i la intensitat de l’ajut fixada en l’apartat 4. Un cop determinada la quantia d’ajuts, s’aplicaran els criteris de selecció que estableix l’annex 3 d’aquesta Ordre a fi d’ordenar les sol·licituds de major a menor puntuació. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en l’apartat 10.2 i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima, no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària es desestimaran.

9.5 En el cas dels projectes estratègics, cada GAL podrà presentar un màxim de dos projectes estratègics per anualitat pressupostària, amb un import màxim d’ajut per GAL de 30.000 euros.

9.6 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

-10 Criteris de priorització

10.1 Les sol·licituds d’ajut presentades seran valorades per la Comissió de Valoració definida en el punt 15.3 d’aquestes bases reguladores, en relació amb el compliment dels criteris de selecció establerts en l’annex 3 d’aquesta Ordre.

La puntuació màxima que es podrà assolir serà de 220 en el cas de projectes estratègics d’un GAL, i de 250 en el cas de projectes de cooperació entre GAL.

10.2 Les sol·licituds d’aquest ajut amb puntuació inferior a 66 punts, en el cas de projectes estratègics d’un GAL, i de 75, en el cas de projectes de cooperació entre GAL, no seran subvencionables perquè no assoleixen els criteris de selecció mínims.

10.3 En el cas que l’import total de les sol·licituds seleccionades d’acord amb l’apartat 2 precedent superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds d’acord amb la puntuació assignada en l’apartat 1. La resta de sol·licituds seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària.

10.4 En el cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de prou pressupost per atendre-les totes, s’aplicarà com a criteri de desempat la puntuació obtinguda en l’apartat 2 de l’annex 3 d’aquesta Ordre.

 

-11 Concurrència amb altres ajuts

11.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, d’acord amb l’establert a l’article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013).

11.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.

11.3 L’import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de les actuacions subvencionables.

 

-12 Sol·licituds i documentació

12.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini, o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds seran signades i presentades pel GAL coordinador, s’adreçaran a la Direcció General de Desenvolupament Rural i es presentaran a les oficines comarcals del DARP, preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableixen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, dins el termini establert en la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

12.2 A les sol·licituds, s’hi ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat anteriorment al DARP i de la qual no hagin variat les dades i continuïn sent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del DARP diferent d’aquella on es va presentar la documentació, caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DARP es va aportar la documentació requerida:

 1. a) Verificació de les dades d’identitat dels GAL i dels seus representants mitjançant DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb el que estableix l’apartat 12.4 d’aquestes bases reguladores.
 2. b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància.
 3. c) Còpia de les escriptures i/o estatuts registrats del GAL, en cas de modificacions respecte dels presentats per ser seleccionat com a GAL Leader 2014-2020.
 4. d) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent, en cas que se n’hagin modificat les dades.
 5. e) Projecte de cooperació o estratègic d’acord amb l’estructura i els continguts mínims establerts en l’annex 2 d’aquesta Ordre.
 6. f) En el cas que els GAL cooperants participin en l’execució del projecte, tal com preveu l’apartat 3.2, la sol·licitud ha d’indicar els GAL que hi participen i fixar l’abast de la seva participació, i també la distribució entre ells de la subvenció sol·licitada.
 7. g) Compromís de finançament signat pel president de cada GAL i per cada soci, si s’escau.
 8. h) Conveni de col·laboració signat pel GAL coordinador, GAL cooperants i/o persones i/o entitats col·laboradores, o bé el
 9. i) Compromís de presentar el conveni signat en el termini d’un mes des de la resolució de l’ajut i els acords de participació i/o col·laboració.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor, el GAL haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat prou nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes, que s’hauran d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç.

12.3 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que el GAL sol·licitant, i en el seu cas els GAL cooperants en el supòsit de l’apartat 3.2, ratifiquen mitjançant la signatura de la sol·licitud o annex a la sol·licitud:

 1. a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol·licitud pertany al GAL sol·licitant de l’ajut. En el cas dels GAL cooperants en el supòsit de l’apartat 3.2, que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’annex de la sol·licitud pertany al GAL cooperant.
 2. b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de beneficiari que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 3. c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst en l’apartat 11 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar-ne la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.
 4. d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
 5. e) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.
 6. f) No haver estar sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma.
 7. g) En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

12.4 La presentació de la sol·licitud o de l’annex a la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada comportarà l’autorització al DARP per obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

 

-13 Conveni de col·laboració

13.1 És un document signat per tots els GAL cooperants, incloent el GAL que actua com a coordinador, i també les persones i/o entitats col·laboradores del projecte, si s’escau, amb el contingut mínim que detalla l’annex 4 d’aquesta Ordre.

13.2 Els convenis de col·laboració han d’establir clarament els objectius del projecte, les accions que es duran a terme per aconseguir-los, les actuacions de cadascun dels participants i la participació econòmica.

 

-14 Compromisos i obligacions dels GAL

Sense perjudici dels compromisos establerts per a cada línia d’ajut, les persones beneficiàries es comprometen mitjançant la signatura de la sol·licitud, o annex a la sol·licitud de l’ajut, a:

14.1 Mantenir, si s’escau, les actuacions subvencionades durant els 5 anys posteriors a la data de pagament final de l’ajut.

14.2 Informar el públic de l’ajut obtingut pel FEADER durant la realització d’una operació i el període de manteniment de compromisos de la manera següent:

– Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d’existir, una breu descripció de l’operació quan es pugui establir un vincle entre l’objecte del lloc web i l’ajut prestat a l’operació, en proporció al nivell d’ajut, amb els seus objectius i resultats, i cal destacar-hi l’ajut financer de la Unió Europea.

– En el cas d’operacions en el marc del PDR que rebin un ajut públic total superior a 50.000 euros, la persona beneficiària col·locarà un panell (mida mínima A3) o una placa (mida mínima A4) amb informació sobre el projecte, on es destacarà l’ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.

– Els cartells, panells, plaques i llocs web duran una descripció del projecte o de l’operació i els elements als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l’annex III del Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina web. A més, seguiran les pautes del Programa d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya (PIV) (http://www.gencat.cat/piv).

14.3 Proporcionar a la Direcció General de Desenvolupament Rural, als avaluadors designats o a altres organismes designats per aquesta Direcció General tota la informació necessària per poder realitzar el seguiment i l’avaluació del programa, en particular en relació amb el compliment de determinats objectius i prioritats.

14.4 Dur un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions relatives a l’operació finançada amb càrrec al FEADER.

 

-15 Tramitació

15.1 En el cas dels projectes de cooperació entre GAL i/o entitats col·laboradores, el procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva. Els ajuts a projectes estratègics estan sotmesos a les limitacions establertes en l’apartat 9.4 d’aquestes bases reguladores.

15.2 L’òrgan instructor és el Servei de Programació i Dinamització Rural i l’òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural.

15.3 El Servei de Programació i Dinamització Rural efectuarà una avaluació prèvia de les sol·licituds i de la documentació adjunta per verificar que compleixen els requisits que estableixen aquestes bases reguladores.

15.4 Es crearà una Comissió de Valoració, que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts. Aquesta Comissió estarà formada per tres persones representants del DARP, el subdirector o la subdirectora general de Planificació Rural, el/la cap de Servei de Programació i Dinamització Rural, i el/la cap de Secció de Programació Rural, que actua com a secretari/ària.

La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els documents i els informes que consideri necessaris per elaborar l’informe d’avaluació, i també seleccionar projectes de manera condicionada al compliment dels requisits que es considerin convenients.

La Comissió de Valoració determinarà l’assignació del pressupost, d’acord amb els criteris de selecció establerts en l’annex 3 d’aquesta Ordre.

15.5 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de Valoració, el Servei de Programació i Dinamització Rural elevarà la proposta de resolució corresponent a la Direcció General de Desenvolupament Rural.

 

-16 Inadmissió i desistiment

16.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

16.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu l’aparat 12.3 o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

16.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades.

16.4 El GAL sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.

 

-17 Resolució

17.1 En la resolució de concessió, figuraran, com a mínim, l’import de la inversió aprovada, el percentatge i l’import de la subvenció aprovada, la procedència dels fons amb què es finança l’ajut i l’import que prové del FEADER (indicant a quina prioritat, mesura i operació del Programa pertany l’ajut), i també la resta de fons i les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Administració tributària, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya.

17.2 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions que en van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d’una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea. Per a les modificacions que proposi el GAL sol·licitant de l’ajut que tinguin una afectació econòmica de més de 5.000 euros en l’import de les actuacions a desenvolupar, cal l’autorització del DARP, prèvia petició raonada del GAL abans de realitzar els canvis i com a molt tard un mes abans de la data de certificació de l’ajut.

 

-18 Justificació i pagament

18.1 Els GAL han de realitzar les actuacions objecte de l’ajut i justificar-ne el pagament com a molt tard el 31 d’octubre de l’any corresponent al de l’assignació pressupostària de la resolució. Dins dels 10 dies següents a l’acabament de les actuacions, el GAL haurà de comunicar per escrit al DARP l’acabament del projecte, amb informació detallada de les actuacions realitzades.

18.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l’ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s’ha d’acreditar l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.

18.3 El GAL coordinador, i en el seu cas els GAL cooperants en el supòsit establert en l’apartat 3.2, són els responsable de l’execució del projecte, i en presentaran al Servei de Programació i Dinamització Rural tota la informació financera i justificativa. En aquesta informació, s’especificaran clarament les actuacions conjuntes i les individuals, amb la nomenclatura, estructura i pressupost del projecte aprovat.

18.4 Les factures i els justificants acreditatius del pagament, i també tota la documentació de l’expedient de justificació, han d’anar a nom del GAL beneficiari de l’ajut.

18.4 El pagament de l’ajut s’efectuarà amb la certificació prèvia de les despeses per l’òrgan instructor. Es podran emetre certificacions parcials amb les condicions següents:

– En el cas dels projectes estratègics, el GAL podrà sol·licitar dues certificacions parcials i una certificació final. En el cas de GAL cooperants en el supòsit establert en l’apartat 3.2, podran sol·licitar una certificació parcial i una certificació final per projecte.

– En el cas dels GAL coordinadors, l’import mínim per poder sol·licitar certificacions parcials és de 10.000 €.

18.5 La documentació de justificació que cal presentar és la següent:

 1. a) Sol·licitud de pagament de l’ajut, d’acord amb l’imprès normalitzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del DARP o al web http://agricultura.gencat.cat/guiajustificacioajuts.
 2. b) Compte justificatiu, d’acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini o obtenir en qualsevol dependència del DARP. El compte justificatiu ha de contenir:
 3. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 4. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, on consti:

– Una relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i la data de pagament, signada pel/per la responsable administratiu financer (RAF) i pel/per la gerent.

– Factures originals o documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor. La factura ha d’estar totalment pagada. Aquestes factures i justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la sol·licitud d’ajut i a la de la visita de no inici d’obres, si s’escau, i anteriors a la data de finalització del termini d’execució i justificació establert a la resolució de concessió.

– Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s’imputen parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

 1. c) Memòria final del projecte.
 2. d) Nòmines originals del personal imputat al projecte de cooperació, si s’escau.
 3. e) Certificat del RAF amb els costos salarials de cada treballador imputat al projecte de cooperació i el resum de les dietes i els desplaçaments del període corresponent, on s’especifiquen data, horari d’inici i final del desplaçament, nom de la persona que es desplaça i càrrec que ocupa en el GAL, o altres grups i/o agents participants, destinació del desplaçament, motiu i quilòmetres.
 4. f) Certificat de l’òrgan competent que acrediti el compliment de la Llei de contractes de les administracions públiques pel que fa als procediments de les adjudicacions de les actuacions subvencionades.

18.6 Els òrgans competents del DARP comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests efectes, els GAL han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida pel DARP.

18.7 Per a l’elaboració del certificat a què fa referència l’apartat 18.5 e), el/la RAF ha de comprovar que, adjunt a les despeses de dietes i desplaçaments, hi ha el document acreditatiu corresponent de la necessitat del desplaçament (per exemple, convocatòria a la reunió o programa de l’activitat justificada). L’origen i final dels desplaçaments per al còmput de quilòmetres serà la seu del GAL.

18.8 La justificació i el pagament de la subvenció pot ser:

 1. a) Pagament a compte amb certificació parcial i pagament de la resta amb certificació final.
 2. b) Pagament de tota la subvenció amb la certificació final.

En tots dos casos, es realitzarà amb la certificació prèvia, sigui parcial o final, de l’òrgan competent per a la tramitació de les subvencions segons la qual l’activitat i la despesa o inversió s’han dut a terme d’acord amb les condicions de la resolució d’atorgament i estan degudament justificades.

18.9 Els GAL, per rebre l’import de les subvencions, han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i de Seguretat Social en el moment que el DARP realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DARP a què es refereix l’apartat 12.4 d’aquestes bases reguladores.

18.10 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

18.11 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l’article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu equivalent en moneda estrangera. En el cas d’aquesta convocatòria, també es tindrà en compte el que estableix el punt 4.5 j), on no són subvencionables les despeses pagades en efectiu amb un import superior a 200 euros i 2.500 euros per projecte.

 

-19 Revocació de la concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

19.1 L’òrgan concedent ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i les seves disposicions d’aplicació, i també en el cas d’incompliment dels requisits establerts en aquestes bases reguladores.

19.2 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència d’interès de demora corresponent en els casos que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Igualment, escaurà el reintegrament en els supòsits establerts a l’article 35 del Reglament delegat (UE) 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, i l’article 63 del Reglament d’execució (UE) 809/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014.

19.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament, i del Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, el Reglament delegat (UE) 907/2014 de la Comissió i el Reglament d’execució (UE) 908/2014 de la Comissió. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions.

 

-20 Incompliments parcials

D’acord amb l’article 63 del Reglament d’execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en els supòsits en què la diferència entre l’import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada presentada per la persona beneficiària i l’import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d’admissibilitat superi el 10%, s’aplicarà una reducció a la subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d’admissibilitat igual a la diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. Aquesta reducció es practicarà quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius com en els controls sobre el terreny i no anirà més enllà de la retirada total de l’ajut. No obstant això, no s’aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l’autoritat competent que no és responsable de la inclusió de l’import no subvencionable, o quan l’autoritat competent adquireixi d’altra manera la convicció que la persona beneficiària no n’és responsable.

En els controls sobre el terreny, les despeses examinades seran les despeses acumulades contretes respecte de les operacions subvencionables, sens perjudici dels resultats dels anteriors controls sobre el terreny de les esmentades operacions.

 

-21 Inspecció i control

21.1 Els GAL estan subjectes a les disposicions comunitàries de control del Reglament (UE) núm. 809/2014, i també als possibles controls i inspeccions del DARP i la resta d’administracions que participen en el finançament de les actuacions.

21.2 El DARP podrà, en qualsevol moment, procedir a les revisions i els controls sobre la gestió i l’aplicació d’aquests ajuts que facin els GAL, i a sol·licitar la informació i la documentació addicional que consideri adient per a la tramitació d’aquests ajuts, i per facilitar la informació requerida pels òrgans de control de les diferents administracions.

21.3 El DARP podrà inspeccionar les instal·lacions dels GAL per comprovar que compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores i el compliment de la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel FEADER.

L’exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i detecció de frau, d’acord amb l’establert en els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 1306/2013 i les seves disposicions d’aplicació.

Les actuacions d’inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D’acord amb l’article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l’obligació dels beneficiaris o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d’aquestes funcions d’inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de l’ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

-22 Infraccions i sancions

Sens perjudici dels apartats 20 i 21, el règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, prèvia audiència a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador d’acord amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.

 

-23 Protecció de dades

23.1 Les dades personals dels beneficiaris podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, el control i l’auditoria, i també al seguiment i l’avaluació, d’acord amb l’establert en l’article 117.1 del Reglament (UE) 1306/2013. A aquests efectes, els beneficiaris tenen els drets establerts en les normes sobre el tractament de dades de la Directiva 95/46/CE i del Reglament (CE) 45/2001, i també la normativa de transposició.

23.2 D’altra banda, els beneficiaris i les entitats col·laboradores, en el seu cas, si l’objecte de la subvenció inclou el tractament de dades de caràcter personal, han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i aplicant les mesures de seguretat previstes per la normativa europea esmentada en l’apartat anterior i per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

-24 Publicitat i transparència

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). (Aquesta informació s’ha de fer constar en la resolució de concessió).

Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

 

 

Annex 2

Estructura i contingut mínim dels projectes

 

 1. GAL coordinador. Equip que el forma, seu social i contacte.

 

 1. Acord de designació del GAL coordinador.

 

 1. Relació de participants en el projecte a títol de GAL cooperant i a títol de persones i/o entitats col·laboradores.

 

 1. Conveni de col·laboració o el compromís de presentar-lo segons l’establert en l’apartat 12.2 f) de l’annex 1.

 

 1. Denominació del projecte:

5.1 Justificació del projecte.

5.2 Àmbit geogràfic d’aplicació. Relació de municipis.

5.3 Generació indirecta d’activitat econòmica.

5.4 Articulació del projecte a l’entorn de les estratègies de desenvolupament dels participants.

5.5 Valorització dels recursos i les produccions locals.

5.6 Descripció i formulació dels objectius.

5.7 Descripció del valor afegit que suposarà la cooperació.

5.8 Incidència sobre el sector de dones i joves.

5.9 Mitigació i adaptació al canvi climàtic i valorització dels recursos naturals i patrimonials.

5.10 Participació organitzativa, operativa i/o financera del sector privat.

5.11 Resultats previstos i contribució a la correcció de desequilibris mediambientals, socioeconòmics, culturals i d’ocupació.

5.12 Indicadors per al seguiment i l’avaluació.

5.13 Actuacions a realitzar: comunes i individualitzades.

5.14 Coherència entre els participants del projecte.

5.15 Pressupost detallat per actuacions i GAL.

5.16 Finançament previst.

 

 1. Gestió del projecte:

6.1 Termini d’execució.

6.2 Sistemes de contractació. S’hauran d’adequar al que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011).

6.3 Indicadors de seguiment i avaluació.

6.4 Quadre relacionant els objectius, resultats i indicadors de seguiment d’acord amb les accions previstes.

6.5 Sistemes de relació i informació entre els participants i amb la població.

6.6 Accions publicitàries dels organismes i entitats cofinançadores: DARP i UE.

 

 

Annex 3

 

Totes les sol·licituds presentades es valoraran amb una puntuació màxima de 220 punts, en el cas de projectes estratègics d’un GAL, i de 250, en el cas de projectes de cooperació entre GAL, d’acord amb els criteris següents:

 1. Àmbit geogràfic d’aplicació (màxim 30 punts)

– Projectes de cooperació entre GAL: segons el percentatge de territori d’aplicació del projecte respecte del total del territori Leader de Catalunya.

– Projectes estratègics d’un GAL: segons el percentatge de territori d’aplicació del projecte respecte del total del territori del GAL.

 1. Articulació del projecte a l’entorn de les estratègies de desenvolupament local (en endavant, EDL) dels participants (màxim 50 punts)

– Percentatge en relació, de manera directa, amb els punts coincidents de les EDL, proporcional a les actuacions desenvolupades a cada GAL.

 1. Valorització dels recursos i les produccions locals (màxim 40 punts)

– Percentatge de les actuacions del projecte relacionades amb la valorització dels recursos i les produccions locals (>=25% de les actuacions – 10 punts, >25-70% – 30 punts i >70% – 40 punts).

 1. Descripció i valor afegit que suposarà la cooperació (màxim 50 punts)

– Impacte de les actuacions del projecte en els actors locals, 10 punts per actor implicat o beneficiat pel projecte (justificat amb l’acord de col·laboració).

 1. Incidència sobre els sectors de dones i joves (màxim 20 punts)

– Actuacions del projecte dirigides a dones (sí – 10 punts, no – 0 punts)

– Actuacions del projecte dirigides a joves (sí – 10 punts, no – 0 punts)

 1. Mitigació i adaptació al canvi climàtic i valorització dels recursos naturals i patrimonials (no productius) (màxim 20 punts)

– Actuacions del projecte dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic (sí – 10 punts, no – 0 punts).

– Actuacions del projecte dirigides a la valorització dels recursos naturals i patrimonials (sí – 10 punts, no – 0 punts).

 1. Participació organitzativa, operativa i/o financera del sector privat (10 punts). Si té participació del sector privat, 10 punts, si no, 0 punts.
 2. En el cas dels projectes de cooperació entre GAL (màxim 30 punts)

– Cooperació amb GAL d’altres CA: 10 punts

– Cooperació transnacional: 20 punts.

 

 

 

Annex 4

 

Contingut mínim dels convenis de col·laboració:

 1. Nom i DNI del president del GAL, juntament amb el nom, NIF; adreça, telèfon i adreça de correu electrònic del GAL coordinador, dels GAL cooperants i de les persones i/o entitats col·laboradores del projecte, si escau.
 2. Designació del GAL coordinador del projecte.
 3. Descripció del projecte:

3.1 Objectius

3.2 Accions que s’emprendran per aconseguir-los

3.3 Beneficiaris potencials

3.4 Paper de cada participant en l’organització i la implementació del projecte

3.5 Acords per a l’organització i el seguiment del projecte

3.6 Resultats esperats.

 1. Pressupost:

S’ha de presentar un pressupost general global del projecte amb la participació de cada GAL per actuacions.

 1. Cronograma d’execució previst per accions i tipus de despesa.
 2. Clàusula que permeti noves adhesions (opcional).
 3. Accions per publicitar la participació del DARP i de la Unió Europea en el projecte.
 4. Durada del conveni.
 5. Modificació del conveni.
 6. Causes de resolució del conveni.
 7. Naturalesa jurídica i resolució de conflictes.
 8. Règim jurídic aplicable.

 

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *