Pròrroga dels pressupostos CATALUNYA

DECRET 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

La presentació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 al Parlament de Catalunya s’ha endarrerit ateses les incerteses de la revisió dels objectius fiscals i el retard en la presentació dels pressupostos generals de l’Estat, cosa que fa impossible presentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 dins dels terminis necessaris perquè s’aprovi i entri en vigor l’1 de gener del 2019.
La Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, disposa a l’article 21, apartat 2, que si els pressupostos no s’han aprovat abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, automàticament queda prorrogada la vigència dels anteriors.
En aquest mateix sentit, l’article 33 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que, si per qualsevol motiu l’1 de gener el pressupost no està aprovat, es considera prorrogat automàticament el de l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La darrera Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya aprovada és la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. Aquests pressupostos es van prorrogar mitjançant la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.
Aquesta pròrroga pressupostària es va ajustar a la nova estructura administrativa de la Generalitat de Catalunya amb motiu del nou Govern sorgit de les eleccions del 21 de desembre del 2017, d’acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pels Decrets 26/2018, de 2 de juny, i 258/2018, de 4 de desembre.
Per tot això, i atès que la pròrroga automàtica dels darrers pressupostos aprovats ocasionaria importants disfuncions en la prestació dels serveis públics, cal assegurar el millor encaix en les estructures vigents a 1 de gener del 2019, sense vulnerar en cap cas la normativa d’estabilitat pressupostària.
A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte
Regular els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

Article 2
Àmbit d’aplicació
Es prorroguen els pressupostos de les seccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives.
Es prorroguen els pressupostos de les entitats autònomes comercials i de les entitats de dret públic, així com els de les societats mercantils, dels consorcis i de les fundacions en els quals la Generalitat disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern. Aquestes entitats han d’ajustar l’execució dels seus pressupostos de despesa a la previsió de disponibilitat dels crèdits prorrogats de la secció o entitat que constitueixin part dels seus ingressos, en els termes establerts en aquest Decret. En el cas que resulti indispensable una major dotació per a alguna despesa inajornable, l’entitat ha d’instar el departament d’adscripció perquè gestioni la transferència de crèdit que es consideri oportuna.

Article 3
Determinació dels crèdits prorrogats
Els crèdits inicials del pressupost 2017 prorrogats per al 2019 han de ser coherents amb l’objectiu de dèficit públic fixat per la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària.
En aquest sentit, a partir de l’1 de gener de 2019 es prorroguen els crèdits inicials de les despeses dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, aprovats per la Llei 4/2017, del 28 de març, d’acord amb els criteris següents:
a) Les estructures orgànica, econòmica i per programes del pressupost prorrogat s’han d’adaptar a l’organització administrativa vigent en l’exercici 2019, consolidant les modificacions pressupostàries autoritzades al llarg dels exercicis 2017 i 2018 i els ajustos pressupostaris que resultin necessaris, sense alterar en cap cas la quantia global del pressupost.
b) Les despeses finançades amb ingressos finalistes, és a dir, ingressos procedents d’altres administracions, incloses en el pressupost inicial 2017, es prorroguen per l’import ajustat a la consignació pressupostària per a l’exercici 2019 de l’administració d’origen, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2017 i adaptant els codis de finançament finalista a la nomenclatura prevista per al 2019.
c) Les despeses finançades amb ingressos afectats, és a dir, ingressos propis de la Generalitat que la normativa afecta a una destinació concreta, incloses en el pressupost inicial 2017 es prorroguen per l’import ajustat a la consignació pressupostària per a l’exercici 2019, sense que, en cap cas, això suposi un import superior al crèdit inicial 2017.
d) Els crèdits per a despeses de personal, capítol 1, s’han d’ajustar a les dotacions pressupostades a 31 de desembre de 2018.
e) Els crèdits per a despeses de la resta de capítols, capítols 2 a 9, es prorroguen en el seu conjunt per la totalitat del pressupost inicial 2017 ajustat a les previsions d’ingressos finalistes i afectats per al 2019.
f) No es prorroguen els crèdits per a despeses destinats a programes o actuacions que finalitzen el 2017 i el 2018.

Article 4
Retencions de saldos pressupostaris
Sense perjudici del que s’estableix als articles anteriors, el departament competent en matèria de pressupostos, i segons l’execució de l’estat d’ingressos o de despeses, pot acordar la retenció de saldos pressupostaris en període de pròrroga, corresponents a crèdits no vinculats a ingressos finalistes i afectats de les entitats a què fa referència l’article 2 i també qualsevol altra mesura que consideri adequada per complir els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 5
Comptabilització de les despeses durant la pròrroga pressupostària
a) Les transferències i les aportacions de fons entre l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic, i també entre aquestes entitats, que no responguin al pagament de preus o tarifes per contraprestacions individualitzables, s’han de comptabilitzar, amb caràcter general, per dotzenes parts de llur import pressupostat no abans del primer dia laborable de cada mes.
b) Els contractes programa vigents entre l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic es poden revisar d’acord amb les aportacions econòmiques que derivin de l’aplicació d’aquest Decret.
c) Els crèdits de transferències i aportacions consolidables entre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut, i de les entitats autònomes administratives s’han d’ajustar en el que sigui necessari per donar compliment a les mesures establertes en aquest Decret. Per tant, les entitats esmentades estan obligades a realitzar els ajustos necessaris en els seus pressupostos, tant en l’estat d’ingressos com en l’estat de despeses. En el cas que el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives prevegin que els seus ingressos propis puguin ser inferiors als establerts en els seus respectius pressupostos inicials per al 2018, ho han de comunicar a la Direcció General de Pressupostos i han d’informar de les partides en les quals s’hagin d’aplicar retencions de crèdit per l’import esmentat.
d) Pel que fa a compromisos pluriennals amb anualitat per al 2019, els expedients de despesa anticipada i les obligacions d’exercicis anteriors pendents d’aplicar en el pressupost, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha d’efectuar les reserves de crèdit pels imports aprovats que corresponguin, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre VEH/159/2018, de 3 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari de 2018.
En el cas que no hi hagi crèdit o sigui insuficient per efectuar algunes de les retencions esmentades, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha de dur a terme les actuacions que consideri necessàries per completar les retencions.

Article 6
Vinculació dels crèdits de despeses del pressupost prorrogat
Pel que fa als crèdits de despesa autoritzats durant la pròrroga pressupostària, incloent-hi les despeses amb fons finalistes i afectats de la Generalitat de Catalunya, del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives, es mantenen les vinculacions establertes a l’article 4 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, amb els corresponents ajustos a l’estructura vigent per a l’exercici 2019.

Article 7
Règim de modificacions pressupostàries
Les transferències de crèdit, les generacions i les ampliacions durant la pròrroga pressupostària es regulen segons el que estableixen els articles 7, 8 i 9 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Article 8
Despeses afectades a ingressos finalistes i afectats
1. Les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes o afectats durant la pròrroga pressupostària es regulen segons el que estableix l’article 19 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
2. El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda pot incorporar i adequar dins del sistema GECAT els codis de finançament finalista i afectat per tal d’identificar els crèdits de les despeses finançades amb ingressos finalistes i afectats.

Article 9
Operacions financeres
1. Es prorroga l’autorització que conté la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, per a l’emissió de deute o la formalització d’operacions d’endeutament, en qualsevol modalitat, amb la limitació que el saldo viu no superi l’autoritzat per la Llei esmentada. Aquests límits queden automàticament revisats pels imports que derivin dels programes vigents o que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.
2. En el cas de les entitats del sector públic de la Generalitat, només es poden preveure noves operacions d’endeutament per l’import necessari per cobrir les amortitzacions previstes dins de l’exercici 2019, de manera que no s’incrementi el saldo viu de l’endeutament a 31 de desembre de 2018. Excepcionalment, amb l’autorització prèvia del Govern, les entitats del sector públic de la Generalitat poden augmentar aquesta limitació del saldo viu fins al límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
3. Les característiques de les operacions d’endeutament que assenyala aquest article les ha de fixar el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d’endeutament. Pel que fa a les operacions a què fa referència l’apartat 2, la direcció general competent en matèria de política financera ha de seguir el procediment establert en l’article 36.4 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, sempre que es validi el requisit d’excepcionalitat que s’ha esmentat.
4. Les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d’avals o algun altre tipus de garantia s’han d’autoritzar d’acord amb la normativa estatal en la qual es defineix el principi de prudència financera de les comunitats autònomes, de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la concessió d’avals, reavals o altres tipus de garanties públiques o mesures de suport extrapressupostari o la norma que en un futur la substitueixi.

Article 10
Imputació de compromisos de despesa d’exercicis anteriors
1. La imputació de compromisos de despesa d’exercicis anteriors s’ha d’ajustar als termes establerts a l’article 5 de l’Ordre VEH/159/2018, de 3 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari de 2018.
2. Les incorporacions de romanents de crèdit que s’hagin de tramitar durant la pròrroga pressupostària es regulen segons el que estableix l’article 8 de l’Ordre VEH/159/2018, de 3 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari de 2018 i l’article 10 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Disposicions addicionals

Primera. Competències específiques en matèria de modificacions pressupostàries en període de pròrroga pressupostària.
Mentre duri el període de pròrroga pressupostària, el Govern autoritza el departament competent en matèria de pressupostos a realitzar:
a) Les adaptacions tècniques que calguin com a conseqüència de reorganitzacions administratives per crear les seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i, si escau, autoritzar les modificacions de crèdits corresponents, d’acord amb els termes establerts a la disposició final 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
b) Les modificacions de les estructures pressupostàries d’acord amb els termes establerts a la disposició final 2 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Segona. Pròrroga de compromisos econòmics amb entitats d’economia social o del tercer sector.
S’autoritza el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a prorrogar, durant l’exercici 2019 i fins que es dicti la resolució de provisió de places, les obligacions mensuals per al manteniment de programes de serveis socials a les entitats que n’han estat beneficiàries a l’empara de l’Ordre TSF/39/2017, de 17 de març i la Resolució TSF/592/2017, de 20 de març, sempre que continuïn reunint les condicions que en van causar la concessió.

Tercera. Mesures pressupostàries amb relació a les entitats incloses en processos de reestructuració del sector públic.
1. El Govern, dins les previsions pressupostàries assignades per a l’exercici 2019, pot autoritzar modificacions pressupostàries per realitzar els ajustos necessaris per al funcionament de les entitats sotmeses a un procés de supressió, extinció, integració o fusió, dins del marc de reestructuració i simplificació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, per atendre les seves obligacions econòmiques.
2. Malgrat el que estableix l’apartat 1 i mentre no conclogui el procés de supressió, extinció, integració o fusió, el Govern pot autoritzar que la gestió pressupostària de les entitats afectades es faci amb càrrec al departament al qual estan adscrites.
3. Les modificacions pressupostàries a què es refereix l’apartat 1 no poden suposar, en cap cas, increment de despesa.

Disposicions finals
Primera
Les direccions generals de Pressupostos, de Política Financera, Assegurances i Tresor, la Intervenció General i la Secretaria d’Administració i Funció Pública poden dictar les mesures necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret, en l’àmbit de les competències respectives.

Segona
Aquest Decret entra en vigor l’1 de gener de 2019.

Barcelona, 20 de desembre de 2018

Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *