Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya

DECRET 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.[sc name=”secretario” ]

D’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7449 de data 6 de setembre.

A proposta de tots els membres del Govern,

DECRETO:

Article únic

Es convoca el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, que tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial.

Barcelona, 6 de setembre de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

Â

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Â

Jordi Turull i Negre

Conseller de la Presidència

Â

Raül Romeva i Rueda

Conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Â

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Â

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d’Ensenyament

Â

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

Â

Joaquim Forn i Chiariello

Conseller d’Interior

Â

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Â

Lluís Puig i Gordi

Conseller de Cultura

Â

Carles Mundó i Blanch

Conseller de Justícia

Â

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Â

Santiago Vila i Vicente

Conseller d’Empresa i Coneixement

Â

Meritxell Serret i Aleu

Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

DECRET 140/2017, de 6 de setembre, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.[sc name=”secretario” ]

De conformitat amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació el president de la Generalitat ha convocat el referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya, mitjançant el Decret 139/2017, de 6 de setembre.

La convocatòria del referèndum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que estableix l’esmentada Llei. Tanmateix, es recullen en aquest Decret un seguit de peculiaritats en matèria de procediment i tràmits per adequar-lo a les pròpies circumstàncies.

Per tot això, a proposta del vicepresident i conseller d’Economia i d’Hisenda, i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I – Disposicions generals

Article 1. Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les normes complementàries que han de regir el procés per a la celebració del Referèndum d’Autodeterminació.

Article 2. Marc jurídic

Totes les autoritats, persones físiques i jurídiques que participin directament o indirectament en la preparació, organització i/o celebració del referèndum, i en el procés d’implantació del resultat, queden sotmeses per la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació. El Govern de la Generalitat ha de garantir el compliment de les seves previsions i adoptarà les mesures necessàries per a la protecció de les persones que hi intervenen.

CAPÍTOL II – Administració electoral

Article 3. Composició i funcions

La composició i les funcions dels òrgans que componen l’administració electoral per aquest referèndum són les regulades en el Capítol VII de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació.

Article 4. Sindicatura Electoral de Catalunya i Sindicatures Electorals de demarcació

La composició, funcions i procediments de nomenament dels membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i de les Sindicatures Electorals de demarcació són els regulats en les seccions I i II del Capítol VII de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.

Article 5. Meses i seccions electorals

 1. L’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya determina el nombre, els límits de seccions electorals, els seus locals i les meses en què es distribueixen els votants.
 2. La relació anterior es difondrà públicament dins dels deu dies anteriors al de la votació.
 3. La formació de les meses electorals correspon a l’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya.

CAPÍTOL III – Cens electoral

Article 6. Cens electoral

 1. El cens electoral que s’utilitza en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya és el que s’hagi tancat el dia 30 de març de 2017 i, en el cas que en aquesta data no s’hagi incorporat la informació corresponent a alguns municipis o dels catalans residents a l’exterior, s’utilitza per a aquests l’última informació disponible.
 2. L’elaboració del cens electoral és competència de l’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya, sota la supervisió de la Sindicatura Electoral de Catalunya. Es confecciona d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.
 3. L’Administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya mantindrà un servei de consulta de les llistes electorals vigents, preferentment per mitjans informàtics.

CAPÍTOL IV – Representants de les formacions polítiques i de les organitzacions interessades

Article 7. Organitzacions interessades

 1. Les organitzacions interessades a participar en el referèndum han de presentar una sol·licitud, davant la Sindicatura Electoral de Catalunya en el termini de cinc dies a comptar des de la data de publicació del present Decret. La Sindicatura Electoral de Catalunya resoldrà les sol·licituds presentades en el termini de tres dies.
 2. A la sol·licitud, les organitzacions han d’acreditar que es troben inscrites en el registre oficial de Catalunya corresponent i han de justificar la relació entre el seu objecte i el del referèndum. Juntament amb la sol·licitud, les organitzacions han d’aportar una còpia compulsada, o l’original i una còpia, dels seus estatuts i de la composició de la junta de govern vigent; opcionalment, els plecs amb les signatures de suport de persones legitimades per votar, als efectes de la distribució del 30% dels espais als mitjans de comunicació que els corresponen regulats a l’article 12 d’aquest Decret.

Â

Article 8. Designació de representants generals i de demarcació.

 1. Els partits polítics, les federacions i les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya i les organitzacions que hagin estat reconegudes com a organitzacions interessades per la Sindicatura Electoral de Catalunya d’acord amb l’article 7 d’aquest Decret i que vulguin designar apoderats i interventors, han de designar per escrit davant la Sindicatura Electoral de Catalunya, abans del novè dia posterior al de la convocatòria del Referèndum, un representant general. En l’escrit es farà constar l’acceptació de la persona designada.
 2. Abans de l’onzè dia posterior a la convocatòria del Referèndum, els representants generals han de designar davant la Sindicatura Electoral de Catalunya els representants de demarcació, els quals podran designar apoderats i interventors davant la corresponent Sindicatura Electoral de Demarcació fins a cinc dies abans de la votació.

Article 9. Designació d’apoderats i interventors.

 1. Els partits polítics, les federacions i les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya i les organitzacions interessades poden designar apoderats i interventors des del dotzè dia posterior a la convocatòria del Referèndum fins a cinc dies abans de la jornada de votació, mitjançant els documents a tal efecte, presentats pels respectius representants de demarcació, inclosos a l’annex 2.
 2. Les sindicatures electorals de demarcació acrediten els apoderats i interventors, que no poden excedir, per a cada mesa electoral, el nombre de dos interventors del mateix partit polític, federació, coalició o organització interessada.
 3. Els apoderats i interventors només poden emetre el vot a la mesa que els correspongui d’acord amb el cens electoral.

Â

CAPÍTOL V – Campanyes

Article 10. Campanya institucional

El Govern de la Generalitat realitzarà una campanya de caràcter institucional, tal i com s’indica a l’article 10.1 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.

Article 11. Campanya electoral

 1. La campanya de propaganda té una durada de quinze dies. Comença a les 00:00 hores del dia 15 de setembre de 2017 i finalitza a les 24:00 hores del 29 de setembre de 2017, dia anterior a la jornada de votació.
 2. Durant els cinc dies anteriors al de la votació queda prohibida la publicació, la difusió total o parcial o la reproducció d’enquestes o sondejos d’opinió per qualsevol mitjà de comunicació.

Article 12. Espais electorals públics i espais informatius públics en els mitjans de comunicació

 1. Les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya tenen dret a l’ús del 70% dels espais electorals públics destinats a la campanya, entre les quals es reparteix de manera proporcional al nombre d’escons obtinguts en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2015. El 30% de l’espai electoral restant es reparteix entre les organitzacions interessades acreditades.
 2. Les formacions polítiques amb representació parlamentària tenen dret a utilitzar el 70% dels espais informatius públics gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública. L’administració electoral distribueix l’ús dels espais entre les formacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya d’acord amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions al Parlament. El 30% restant es reparteix entre les organitzacions interessades acreditades.
 3. Els grups polítics no inclosos en l’apartat anterior poden dur a terme actes de campanya electoral amb els seus propis mitjans i estan legitimats per formular reclamacions davant de l’Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Article 13. Capteniment dels mitjans de comunicació

 1. Durant la campanya, els mitjans de titularitat pública o de finançament majoritàriament públic han de garantir els principis de pluralisme polític i social, de neutralitat informativa i d’igualtat d’oportunitats. Aquests mitjans de comunicació no poden expressar ni mostrar suport per cap de les opcions sotmeses a elecció.
 2. Durant el període electoral, els mitjans de titularitat privada han de respectar els principis de pluralisme polític i social, d’igualtat d’oportunitats i de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals. Aquests mitjans de comunicació poden expressar o mostrar suport a una opció sempre que respectin els principis al·ludits i que es tracti l’opció oposada de manera equitativa i raonable.

CAPÍTOL VI – Material electoral

Article 14. Urnes

 1. El dia de la votació cada mesa electoral disposarà d’una urna d’un material resistent amb una tapa que inclourà una ranura en el centre per on s’introduiran els vots. La tapa tancarà completament la urna, que haurà de precintar-se abans de l’inici de la votació un cop s’hagi verificat per part dels membres de la mesa i els interventors acreditats presents que no hi ha cap vot al seu interior.
 2. Dins el local del col·legi electoral, s’habilitarà una taula amb un nombre suficient de paperetes i un espai per tal que els electors que ho desitgin puguin marcar l’opció preferida a la papereta mantenint el secret del vot.

Article 15. Documentació electoral

 1. S’aproven els models de paperetes i la documentació electoral que hauran de ser supervisats per la Sindicatura Electoral de Catalunya, que han de complir les característiques i les condicions d’impressió assenyalades a l’annex 1 d’aquest Decret. Tots els impresos inclosos en l’annex 1 d’aquest Decret tenen caràcter oficial i seran confeccionats i distribuïts per l’administració Electoral del Govern de la Generalitat.
 2. La votació es realitza per mitjà de paperetes ajustades al model que figura a l’annex 1 d’aquest Decret, les quals contenen imprès la pregunta sotmesa a referèndum en català, castellà i occità d’acord amb l’article 4.2 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació. Aquestes s’introduiran en un sobre blanc amb unes especificacions màximes de 111 x 156 mm, els quals tindran caràcter oficial i seran confeccionats i distribuïts per l’administració Electoral del Govern de la Generalitat i supervisats per la Sindicatura Electoral de Catalunya.

CAPÍTOL VII – Modalitats i procediments de votació

Article 16. Vot presencial

 1. La modalitat de vot presencial en urna es durà a terme durant la jornada electoral. Les meses electorals es constituiran a les 8:00 hores del dia 1 d’octubre, i l’horari de votació serà de les 9:00 hores fins a les 20:00, ininterrompudament.
 2. El vot pot ser afirmatiu (Sí), negatiu (No), segons l’opció que marqui l’elector, o en blanc si no selecciona cap de les dues opcions.
 3. És nul el vot que no s’ajusti al model oficial, el que ofereixi dubtes sobre l’opció del votant i el que contingui esmenes, matisos o qualsevulla altra contingència que ofereixi dubtes sobre el sentit del vot.
 4. Si un sobre conté més d’una papereta, es considera un sol vot sempre que les paperetes siguin en el mateix sentit. Si són en sentits oposats, es considera un vot nul.
 5. Si un sobre no conté cap papereta o si, d’acord amb l’apartat tercer d’aquest article, conté una papereta sense cap opció seleccionada, es considera un vot en blanc.

Article 17. Vot dels catalans residents a l’exterior

 1. Els catalans residents a l’exterior que constin inscrits al cens com a tals rebran en el termini màxim de set dies des de l’aprovació d’aquest Decret una comunicació del Govern de la Generalitat en virtut de la qual podran sol·licitar exercir el dret de vot.
 2. Els electors que optin per exercir el seu dret de vot rebran les instruccions i la documentació per fer efectiu el seu vot, que inclourà un document d’identificació personal de l’elector i la papereta de vot.
 3. El dret de vot s’exercirà exclusivament per correu postal mitjançant la tramesa d’un sobre model C4 (A4) dirigit a l’adreça que si li hagi assignat en la comunicació personal rebuda i que haurà d’incloure el document d’identificació personal de l’elector, una fotocòpia del document d’identificació (DNI o Passaport espanyol) així com un sobre model C5 o C6, tancat, que contindrà la papereta de votació.
 4. El termini per rebre la documentació i el vot esmentats a l’apartat anterior a l’adreça assignada finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2017 a les 20:00 hores (hora catalana).

Article 18. Custòdia del vot dels catalans residents a l’exterior

Les Delegacions de la Generalitat a l’exterior assignades a les quals s’haurà d’adreçar la documentació i el vot disposaran d’un procediment de custòdia dels sobres rebuts. Aquest procediment inclourà mecanismes per garantir la recepció i la custòdia segura dels sobres fins el moment de procedir a l’escrutini, així com l’elaboració d’una acta que contindrà el nombre de cartes rebudes.

Article 19. Vot de les persones amb discapacitat visual

Hi haurà paperetes preparades per a persones amb discapacitat visual. En absència d’aquestes paperetes o en aquells casos en què no sigui possible la seva utilització, el president de la mesa electoral o una persona de confiança designada per l’elector amb discapacitat visual l’ajudarà a fer els passos necessaris per votar.

CAPÍTOL VIII – Formació i constitució de les meses electorals i escrutini

Article 20. Formació i constitució de les meses electorals

 1. Els actes de formació i de constitució de les meses electorals es regeixen pel que preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.
 2. El sorteig que realitza l’Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la designació del president i dels vocals titulars i suplents de cada mesa tindrà lloc entre el segon i el setè dia posterior a la convocatòria del Referèndum.
 3. A les Delegacions de la Generalitat a l’exterior assignades es constituirà una mesa electoral a l’únic efecte de realitzar l’escrutini dels vots rebuts. Aquestes meses estaran formades per un/a president/a i dos vocals, i dos suplents per a cadascun dels membres, nomenats per sorteig entre les persones inscrites al cens residents a la ciutat on es trobi situada la Delegació. La constitució d’aquestes meses es realitzarà a les 19:00 hores (hora catalana) del dia 1 d’octubre de 2017.

Â

Article 21. Escrutini a les meses electorals

 1. L’escrutini en les meses electorals es realitza d’acord amb el següent procediment: acabada la votació comença l’escrutini; l’escrutini és públic i no se suspendrà, llevat de causes de força major i el/la president/a de la Mesa ordenarà la immediata expulsió de les persones que de qualsevulla forma pertorbin o impedeixin el seu desenvolupament; l’escrutini es realitza mitjançant l’extracció, una a una, de les paperetes de la urna corresponent per part de el/la president/a i llegint en veu alta l’opció indicada per l’elector, que tot seguit mostrarà als vocals, interventors i apoderats. Es declararan nuls els vots d’acord amb el que s’estableix en els articles 16.3 i 16.4 d’aquest decret.
 2. Un cop finalitzat l’escrutini es compararan el total de vots comptabilitzats amb el total d’electors que hagin exercit el vot reflectits a la llista numerada de votants de la Mesa. Seguidament el/la president/a preguntarà si hi ha cap protesta a fer contra l’escrutini i, si no n’hi ha cap o després que la Mesa hagi resolt per majoria les que s’haguessin presentat, anunciarà en veu alta el resultat especificant el nombre d’electors censats, el nombre de votants, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i els vots obtinguts per cada opció. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran davant dels presents llevat de les que hagin estat declarades nul·les o que hagin estat objecte d’alguna reclamació, les quals s’incorporaran a l’acta signades pels membres de la mesa.
 3. Seguidament, el/la president/a de la mesa té el deure d’expedir, amb caràcter prioritari, una còpia de l’acta de sessió i escrutini al Representant de l’Administració per tal de facilitar al màxim l’avançament provisional de resultats a càrrec de l’administració electoral del Govern de la Generalitat.
 4. Finalitzades les operacions de l’apartat 2 d’aquest article, el/la president/a, els vocals i els interventors acreditats presents a l’escrutini signaran l’original de l’acta de sessió i escrutini que s’inclourà en el sobre a lliurar al Representant de l’Administració corresponent juntament amb l’original de l’acta de constitució de la Mesa, la llista numerada de votants, les paperetes de votació nul·les o que hagin estat objecte de reclamació, la llista del cens electoral utilitzada i les còpies de les credencials dels interventors.
 5. El sobre de documentació electoral esmentat a l’apartat anterior, un cop tancat per el/la president/a de la mesa, aquest/a i els membres així com els interventors acreditats a la mesa presents a l’escrutini el signaran de manera creuada per la part on s’hagi d’obrir el sobre posteriorment.
 6. Un cop realitzades les operacions esmentades a l’anterior apartat el/la president/a lliurarà el sobre amb la documentació electoral al Representant de l’Administració, que el rebrà i lliurarà el corresponent rebut en el que s’inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament. El/la president/a de la mesa signarà a l’espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral de les meses electorals assignades al Representant de l’Administració.
 7. Dins del termini de l’hora següent a la recepció del darrer sobre amb documentació electoral, el Representant de l’Administració es desplaçarà personalment a la seu del Coordinador Electoral Municipal on lliurarà els sobres rebuts en el col·legi electoral assignat acompanyats de la relació detallada dels mateixos amb la signatura dels presidents de mesa corresponents. El Representant de l’Administració signarà a l’espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral dels col·legis electorals assignats al Coordinador Electoral Municipal, en el que s’inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
 8. Dins del termini de les dues hores següents a la recepció del darrer sobre amb documentació electoral, el Coordinador Electoral Municipal es desplaçarà personalment a la seu del Coordinador Electoral Comarcal on lliurarà els sobres rebuts acompanyats d’una relació detallada dels mateixos amb la signatura dels Representants de l’Administració corresponents. El Coordinador Electoral Municipal signarà a l’espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral dels municipis assignats al Coordinador Electoral Comarcal, en el que s’inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
 9. Dins del termini de les dues hores següents a la recepció del darrer grup de sobres amb documentació electoral lliurat pels Coordinadors Electorals Municipals, el Coordinador Electoral Comarcal es desplaçarà personalment a la seu de la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent on lliurarà els sobres rebuts acompanyats d’una relació detallada de cada municipi amb la signatura dels Coordinadors Electorals Municipals corresponents. El Coordinador Electoral Comarcal signarà en l’espai que li correspongui dins la relació de lliurament de sobres de documentació electoral de la comarca assignada a la Sindicatura Electoral de demarcació, en el que s’inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
 10. Dins del termini de les deu hores següents a la recepció del darrer grup de sobres amb documentació electoral lliurat pels Coordinadors Electorals Comarcals, el secretari de la Sindicatura Electoral de demarcació corresponent es desplaçarà personalment a la seu de la Sindicatura Electoral de Catalunya on els lliurarà, junt amb les corresponents relacions de lliurament i recepció esmentades als apartats 6, 7, 8 i 9 d’aquest article. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya farà constar la documentació rebuda i, si s’escau, aquelles incidències que s’hagin produït.
 11. L’administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya farà pública la informació provisional sobre els resultats del referèndum.

Article 22. Escrutini del vot dels catalans residents a l’exterior

 1. L’escrutini en les meses electorals a l’exterior es realitza d’acord amb el següent procediment: es procedirà a l’escrutini a partir de les 20:00 hores (hora catalana) del dia 1 d’octubre de 2017; l’escrutini és públic i no se suspendrà, llevat de causes de força major i el/la president/a de la Mesa ordenarà la immediata expulsió de les persones que de qualsevulla forma pertorbin o impedeixin el seu desenvolupament; l’escrutini s’inicia mitjançant l’obertura del sobre C4 (A4) i la comprovació de la identificació del votant d’acord amb el cens corresponent a la mesa electoral; un cop confirmada la validesa de la documentació aportada per a la identificació del votant es procedirà a anotar al votant a la llista numerada de votants i es procedirà a la introducció per part del/la president/a de la mesa del sobre C5 o C6 a la urna; una vegada finalitzada aquest procés amb tots els sobres rebuts, l’escrutini es realitza mitjançant l’extracció, una a una, de les paperetes de la urna corresponent per part de el/la president/a i llegint en veu alta l’opció indicada per l’elector, que tot seguit mostrarà als vocals, interventors i apoderats. Es declararan nuls els vots d’acord amb el que s’estableix en els articles 16.3 i 16.4 d’aquest decret.
 2. Un cop finalitzat l’escrutini es compararan el total de vots comptabilitzats amb el total d’electors que hagin exercit el vot reflectits a la llista numerada de votants de la Mesa. Seguidament el/la president/a preguntarà si hi ha cap protesta a fer contra l’escrutini i, si no n’hi ha cap o després que la Mesa hagi resolt per majoria les que s’haguessin presentat, anunciarà en veu alta el resultat especificant el nombre d’electors censats, el nombre de votants, el de paperetes nul·les, el de vots en blanc i els vots obtinguts per cada opció. Les paperetes extretes de les urnes es destruiran davant dels presents llevat de les que hagin estat declarades nul·les o que hagin estat objecte d’alguna reclamació, les quals s’incorporaran a l’acta signades pels membres de la mesa.
 3. Seguidament, el/la president/a de la mesa té el deure d’expedir, amb caràcter prioritari, una còpia de l’acta de sessió i escrutini al Representant de l’Administració per tal de facilitar al màxim l’avançament provisional de resultats a càrrec de l’administració electoral del Govern de la Generalitat.
 4. Finalitzades les operacions de l’apartat 2 d’aquest article, el/la president/a, els vocals i els interventors acreditats presents a l’escrutini signaran l’original de l’acta de sessió i escrutini que s’inclourà en el sobre a lliurar al Representant de l’Administració corresponent juntament amb l’original de l’acta de constitució de la Mesa, la llista numerada de votants, les paperetes de votació nul·les o que hagin estat objecte de reclamació, la llista del cens electoral utilitzada i les còpies de les credencials dels interventors.
 5. El sobre de documentació electoral esmentat a l’apartat anterior, un cop tancat per el/la president/a de la mesa, aquest/a i els membres així com els interventors acreditats a la mesa presents a l’escrutini el signaran de manera creuada per la part on s’hagi d’obrir el sobre posteriorment.
 6. Un cop realitzades les operacions esmentades a l’anterior apartat el/la president/a lliurarà el sobre amb la documentació electoral al Representant de l’Administració, que el rebrà i lliurarà el corresponent rebut en el que s’inclourà la data i hora en que es realitza el lliurament.
 7. En el termini de les 24 hores següents a la recepció del sobre amb documentació electoral, el Representant de l’Administració es desplaçarà personalment a la seu de la Sindicatura Electoral de Catalunya on lliurarà el sobre amb la documentació electoral. El secretari de la Sindicatura Electoral de Catalunya farà constar la documentació rebuda i, si s’escau, les incidències que s’hagin produït.

Article 23. Escrutini general

 1. L’escrutini general es realitza per part de la Sindicatura Electoral de Catalunya, un cop disposi de tota la documentació electoral de les meses electorals així com de les meses d’escrutini del vot dels catalans residents a l’exterior, i començarà el tercer dia següent al de la votació. És un acte únic i té caràcter públic. L’acte de l’escrutini general no es pot interrompre, no obstant passades dotze hores de sessió la Sindicatura Electoral de Catalunya pot suspendre l’escrutini fins el dia següent sense deixar sense concloure el còmput dels vots corresponents a una secció. L’escrutini general haurà de finalitzar no més tard del sisè dia posterior a la votació.
 2. Els vocals de la Sindicatura Electoral de Catalunya i els personal de suport es dividiran en cinc seccions corresponents a les demarcacions electorals per a procedir a l’escrutini general de cada demarcació. Els vocals actuaran com a secretaris de cadascuna de les seccions constituïdes.
 3. El procediment a seguir per a la realització de l’escrutini general de cada demarcació és el següent: es procedirà a l’obertura successiva dels sobres indicats a l’article 20.9 d’aquest Decret corresponents a la demarcació que pertoqui a cada secció; si manca algun dels sobres s’utilitzarà la còpia de l’acta de la sessió i escrutini que presenti en forma un apoderat o representant de l’administració.
 4. Durant l’escrutini general la Sindicatura Electoral de Catalunya no pot anular cap acta ni vot. Les seves atribucions es limiten a verificar sense discussió el recompte i la suma dels vots admesos a les corresponents meses segons les actes o les còpies de les actes esmentades a l’apartat anterior d’aquest article, i només pot corregir els errors materials o de fet i els aritmètics. A mesura que es vagin examinant les actes els apoderats no poden presentar cap reclamació ni protesta, llevat d’observacions puntuals que facin referència a l’exactitud de les dades llegides.
 5. Un cop finalitzat l’escrutini general la Sindicatura Electoral de Catalunya emplenarà una acta d’escrutini per a cada demarcació que contindrà el nombre d’electors de les meses segons les llistes del cens electoral, el nombre de votants, dels vots de cada opció, dels vots en blanc i dels vots nuls. També s’inclouran totes les incidències succeïdes durant l’escrutini.
 6. Un cop finalitzats els escrutinis generals de cada demarcació, es procedirà a la consolidació dels resultats en una única acta d’escrutini general, que inclourà el nombre d’electors de totes les meses segons les llistes del cens electoral, el nombre total de votants, del total de vots de cada opció, del total dels vots en blanc i del total dels vots nuls. També s’inclouran les incidències succeïdes durant els escrutinis generals de cada demarcació.
 7. L’acta d’escrutini general esmentada a l’apartat anterior contindrà així els resultats oficials i la Sindicatura Electoral de Catalunya n’ordenarà la seva publicació oficial.

CAPÍTOL IX – Personal col·laborador de l’administració electoral

Article 24. Selecció i nomenament

 1. Amb l’objectiu de col·laborar en les tasques relacionades amb l’execució del referèndum, l’administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya procedirà a dotar-se de personal col·laborador mitjançant un procés de selecció obert als ciutadans inclosos al cens electoral.
 2. Les persones que vulguin prendre part en les tasques vinculades al procés electoral s’hauran d’inscriure en una borsa de col·laboradors gestionada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. El procés de selecció del personal col·laborador de l’administració electoral tindrà en compte de manera preferent l’experiència prèvia dels candidats en processos electorals així com la seva vinculació, laboral o funcionarial, amb qualsevulla administració pública a Catalunya.
 3. El personal col·laborador que tingui la condició de funcionari o empleat públic exerceix les seves funcions amb independència, sense cap vinculació amb la seva relació funcionarial, laboral o estatutària.
 4. L’Administració Electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya nomenarà a les persones seleccionades com a Representants de l’Administració; Coordinadors Electorals Municipals; Coordinadors Electorals Comarcals; i Agents Electorals.

Article 25. Representants de l’Administració

 1. Les persones designades com a Representants de l’Administració desenvoluparan les seves tasques en un col·legi electoral al qual estaran assignats durant tota la jornada electoral i al qual hi faran acte de presència no més tard de les 7:30 hores de la jornada de votació.
 2. Les seves funcions són donar suport i assistència als membres de les meses electorals del col·legi electoral assignat durant el procés d’instal·lació de les meses electorals si així ho necessiten; rebre de les meses electorals assignades informació sobre la participació electoral durant la jornada electoral per a transmetre aquesta informació al Centre de Recollida de Dades; rebre una còpia de l’acta de sessió i escrutini de cadascuna de les meses electorals el col·legi electoral assignat per a transmetre aquesta informació al Centre de Recollida de Dades, d’acord amb el que s’estableix a l’article 21.3 d’aquest Decret; rebre del president/a de la mesa electoral el sobre amb la documentació electoral d’acord amb l’article 21.6 d’aquest Decret; i finalment, lliurar els sobres amb la documentació electoral del col·legi electoral assignat al Coordinador Electoral Municipal d’acord amb l’article 21.7 d’aquest Decret.

Article 26. Coordinadors Electorals Municipals

 1. Els Coordinadors Electorals Municipals són el personal encarregat de la supervisió i coordinació de les tasques de l’operatiu electoral en el seu municipi, o en el cas de grans ciutats en el districte assignat, així com dels Representants de l’Administració als col·legis electorals del seu àmbit territorial d’actuació.
 2. Els Coordinadors Electorals Municipals desenvoluparan les seves funcions sota la supervisió i coordinació del Coordinador/a Electoral Comarcal que li correspongui d’acord amb la comarca corresponent al municipi o districte on estigui assignat.
 3. Les seves funcions són supervisar l’adequació, el condicionament i l’obertura dels locals destinats a col·legi electoral; proveir als col·legis electorals del material electoral necessari d’acord amb les indicacions logístiques rebudes del corresponent Coordinador/a Electoral Comarcal; formar, coordinar i supervisar als Representants de l’Administració als col·legis electorals del seu municipi o districte; rebre dels Representants de l’Administració el sobre amb la documentació electoral de cada mesa electoral dels col·legis del seu àmbit territorial d’actuació tal i com s’indica a l’article 21.7 d’aquest Decret i fer-ne el lliurament al Coordinador/a Electoral Comarcal que correspongui al seu àmbit territorial d’actuació d’acord amb el que s’indica a l’article 21.8 d’aquest Decret.

Article 27. Coordinadors Electorals Comarcals

 1. Els Coordinadors Electorals Comarcals són el personal encarregat de la supervisió i coordinació de les tasques de l’operatiu electoral a la comarca assignada així com dels Coordinadors Electorals Municipals del seu àmbit territorial d’actuació. Desenvoluparan les seves funcions sota la supervisió i coordinació de la Sindicatura Electoral de demarcació que correspongui a la seva comarca.
 2. Les seves funcions són dissenyar un protocol per al lliurament del material electoral als col·legis electorals del seu àmbit territorial d’actuació; formar, coordinar i supervisar als Coordinadors Electorals Municipals; rebre dels Coordinadors Electorals Municipals els sobres amb la documentació electoral dels col·legis electorals del seu àmbit territorial d’actuació tal i com s’indica a l’article 21.8 d’aquest Decret i fer-ne el lliurament a la Sindicatura Electoral de demarcació que li correspongui d’acord amb el que s’indica a l’article 21.9 d’aquest Decret.

Article 28. Agents Electorals

Els Agents Electorals són personal a càrrec de les tasques de suport administratiu i logístic que siguin precises en totes les fases del procés electoral.

CAPÍTOL X – Observació Electoral Internacional

Article 29. Configuració institucional de la Observació Electoral

 1. La Sindicatura Electoral de Catalunya obrirà, entre el dia posterior a la convocatòria del referèndum i el dilluns previ a la jornada de votació, un procés d’acreditació d’observadors electorals internacionals amb l’objectiu de reforçar la transparència i garantia de totes les etapes i procediments del procés referendatari.
 2. Es podrà sol·licitar l’acreditació com a membre d’una missió d’observació electoral o com a visitant internacional. En cap cas una organització, col·lectiu o ciutadà espanyol podrà sol·licitar l’acreditació com a membre d’una missió d’observació electoral ni com a visitant internacional.
 3. La Sindicatura Electoral de Catalunya vetllarà, amb la col·laboració del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel lliure desenvolupament de les activitats vinculades a les missions d’observació electoral i als visitants internacionals durant la seva estada. En cap cas la Sindicatura Electoral de Catalunya assumirà despeses vinculades al desplaçament, desplegament o a les activitats de les missions d’observació electoral o dels visitants internacionals.

Article 30. Requisits per a l’acreditació dels observadors electorals

 1. Les missions d’observació electoral hauran d’estar conformades majoritàriament per persones amb una demostrada formació i experiència en l’àmbit de l’observació electoral, que seran acreditats com a observadors, acompanyats per personal de suport a les seves activitats.
 2. Els visitants internacionals han d’ésser membres de la comunitat acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o les humanitats, o persones amb experiència política o amb una destacada trajectòria en al defensa i promoció dels drets humans.
 3. Les organitzacions o col·lectius que vulguin ésser reconegudes com a missió d’observació electoral o les persones físiques que vulguin ésser acreditades com a visitants internacionals hauran de formalitzar la seva petició a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
 4. La petició per al reconeixement de les organitzacions o col·lectius com a missions d’observació electoral i a la subsegüent acreditació dels seus membres com a observadors electorals o com a personal de suport, s’hauran de complir els requisits següents: enviar una comunicació via electrònica, incloent-hi les dades identificatives dels membres de la missió que s’hauran d’acreditar com a observadors electorals i com a personal de suport i les dades de contacte del responsable o cap de la missió durant el període d’activitat; presentar un pla de treball, detallant les activitats previstes, la descripció de les funcions dels membres de l’equip i el període d’activitat previst de la missió; presentar els currículums vitae que acreditin la formació específica i l’experiència en l’àmbit de l’observació electoral de la majoria dels membres de la missió; presentar el compromís signat de compliment per part de tots els membres de la Declaració de Principis per a l’Observació Internacional d’Eleccions així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d’Eleccions, de 27 d’octubre de 2005 (annex 3); i adjuntar la documentació següent: còpia del passaport en vigor o del document nacional d’identitat de cadascun dels membres de la missió, una fotografia de cada membre de la missió per a ús identificatiu i el document acreditatiu de la constitució legal de l’organització, si s’escau.
 5. Es podran acreditar nous membres de la missió, un cop iniciada la seva activitat, presentant a la Sindicatura Electoral de Catalunya una sol·licitud d’acreditació, adjuntant el currículum vitae del sol·licitant que acrediti la formació específica i l’experiència en l’àmbit de l’observació electoral; el compromís signat de compliment de la Declaració de Principis per a l’Observació Internacional d’Eleccions així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d’Eleccions, de 27 d’octubre de 2005; i la documentació següent: còpia del passaport vigent o del document nacional d’identitat i una fotografia per a ús identificatiu.
 6. La petició per a l’acreditació dels visitants internacionals s’hauran de complir els requisits següents: enviar una comunicació via electrònica amb les dades identificatives del sol·licitant i les dades de contacte durant el període d’activitat; presentar el currículum vitae del sol·licitant acreditant l’experiència acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o les humanitats i/o experiència política i/o la destacada trajectòria en la defensa i promoció dels drets humans; presentar el compromís signat de compliment de la Declaració de Principis per a l’Observació Internacional d’Eleccions així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d’Eleccions, de 27 d’octubre de 2005; i adjuntar la documentació següent: còpia del passaport vigent o del document nacional d’identitat i una fotografia per a ús identificatiu.

Article 31. Tipus d’acreditacions

 1. S’establiran dos tipus d’acreditacions: Observadors Electorals Internacionals, dins de les missions d’observació electoral internacional, i visitants internacionals.
 2. Per tal de garantir el seu accés a l’observació dels processos organitzatius i als espais físics vinculats a la organització i celebració del referèndum, els membres de les missions d’observació electoral internacional i els visitants internacionals acreditats hauran de lluir sempre i en tot moment de manera clarament visible l’acreditació que els haurà facilitat la Sindicatura Electoral de Catalunya.

Article 32. Característiques de la observació electoral

 1. La Sindicatura Electoral de Catalunya posarà a disposició de les missions d’observació electoral internacional i als visitants internacionals sessions informatives sobre el procediment electoral així com els oferirà suport per a l’establiment de contactes amb les formacions polítiques i les organitzacions interessades.
 2. Els membres de les missions d’observació electoral internacional i els visitants internacionals acreditats podran observar lliurement tots els processos organitzatius vinculats a la celebració del referèndum, des del moment de la seva acreditació com a observadors fins a la publicació dels resultats oficials. També podran accedir a tots els espais físics vinculats a la organització i celebració del referèndum, amb l’única limitació d’aquells espais d’accés controlat o restringit per motius de seguretat.
 3. Els membres de les missions d’observació electoral internacional i els visitants internacionals acreditats poden adreçar consultes, observacions i recomanacions a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
 4. Els responsables de les missions d’observació electoral internacional hauran de lliurar un informe preliminar de la tasca d’observació electoral a la Sindicatura Electoral de Catalunya un cop s’hagin fet públics els resultats provisionals de l’escrutini. També hauran de lliurar un informe definitiu de la seva observació electoral no més tard d’un període de deu dies a partir de la publicació dels resultats oficials.
 5. Els visitants internacionals podran remetre a la Sindicatura Electoral de Catalunya un breu informe, en el termini d’una setmana posterior a la publicació dels resultats oficials.

Article 33. Retirada i anul·lació de l’acreditació

La Sindicatura Electoral de Catalunya es reserva el dret de retirar i anul·lar l’acreditació d’aquell observador electoral o visitant internacional que no compleixi amb el Codi de Conducta, interfereixi en el normal desenvolupament del procés d’organització i celebració del referèndum, alteri l’ordre públic o cometi qualsevol tipus de delicte.

CAPÍTOL XI – Queixes, consultes, incidències i recursos

Article 34. Queixes, consultes i incidències

Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar queixes, consultes i incidències davant les Sindicatures Electorals de demarcació que pertoqui per raó del seu àmbit territorial d’actuació en el termini de dos dies des que es produeixin, es coneguin o es puguin saber els fets en els quals es basen.

Â

Article 35. Recursos administratius-electorals

 1. Els titulars de drets subjectius i interessos legítims poden presentar recurs davant de la Sindicatura Electoral de Catalunya contra totes les resolucions de les Sindicatures Electorals; les resolucions de la Sindicatura Electoral de Catalunya que coneguin en primera instància queixes, consultes o incidències. En aquest darrer cas, tres vocals, dos dels quals diferents als que han conegut en primera instància, coneixen sobre l’admissió i, si s’admet a tràmit, el ple de la Sindicatura coneix sobre el fons.
 2. El recurs s’ha de presentar en el termini de dos dies des que es produeixi, es conegui o es pogués conèixer la resolució que el desencadena. La resolució s’ha de produir en el termini el més breu possible, no podent excedir de cinc dies, i aquesta resolució esgota la via administrativa.

CAPÍTOL XII – Permisos laborals

Article 36. Persones treballadores amb la condició d’electores

 1. Les persones treballadores amb la condició d’electores, que el dia 1 d’octubre de 2017 no gaudeixin del descans setmanal, tenen dret a un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral. No cal concedir l’esmentat permís a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores s’ha de concedir el permís general de quatre hores. En cas de dur a terme aquest dia una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís serà proporcional.
 2. Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals no tenen dret a cap permís.
 3. La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, és potestat de l’empresari o l’empresària, el qual també té dret a sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Article 37. Persones treballadores membres de mesa electoral, interventors o apoderats

 1. Les persones treballadores que el dia de la votació no gaudeixin del descans setmanal, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral, d’interventors, o apoderats se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat.
 2. Sigui o no sigui coincident el dia de la votació amb el gaudi del descans setmanal, en cas de ser membre de Mesa electoral o interventor, a més, cal concedir-los un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquest permís s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.
 3. En cas de ser membre d’una Mesa electoral, interventor o apoderat, i s’hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar el torn.

Â

Article 38. Naturalesa dels permisos i càlcul del salari.

 1. Els permisos esmentats son retribuïts i de caràcter no recuperable.
 2. Si el salari a percebre està constituït en part per una prima o incentiu, aquesta part s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per aquest concepte en els sis mesos immediatament anteriors.

Â

Article 39. Personal al servei de l’Administració

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i als seus organismes autònoms en règim administratiu, estatutari o laboral té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades a l’article anterior.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Els terminis assenyalats en aquest Decret són improrrogables i s’entenen referits a dies naturals.

Segona

Els terminis regulats en aquest Decret referits a la data de la convocatòria es computen a partir de l’endemà de la publicació oficial del Decret de convocatòria.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S’autoritza al Govern de la Generalitat per dictar les disposicions oportunes per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

Segona

S’autoritza al Govern de la Generalitat per dur a terme l’aprovació de la despesa i les actuacions administratives necessàries per tal de fer efectiva la celebració del referèndum, incloent la posada a disposició dels recursos humans, materials i tecnològics dels que disposi.

Tercera

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació oficial.

Barcelona, 6 de setembre de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

Oriol Junqueras i Vies

Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda

Annex 1

(Vegeu la imatge al final del document)

annex1.pdf

Annex 2

(Vegeu la imatge al final del document)

annex2.pdf

Annex 3

(Vegeu la imatge al final del document)

annex3.pdf

Â

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *