Solvencia empresarial COMUNIDAD VALENCIANA

DECRET LLEI 12/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19.

Estos Documentos, con los que puedan modificar o les acompañan, se han incorporado a los contenidos ya existentes en el siguiente TÍTULO publicado y a su disposición:

(DOGVde 26.07.2021)

PREÀMBUL
I
El Govern d’Espanya va crear una línia Covid d’ajudes directes a autònoms i empreses, a través del Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, amb la finalitat de protegir el teixit productiu, evitar un impacte negatiu estructural que llastre la recuperació de l’economia, protegir l’ocupació i actuar de manera preventiva per a evitar un impacte negatiu sobre les finances públiques i els balanços del sistema financer.

Posteriorment, el Reial Decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i persones treballadores autònomes afectades per la pandèmia de Covid-19, habilita les comunitats autònomes a atorgar ajudes amb càrrec a la línia Covid d’ajudes directes a empresaris o professionals i entitats adscrites a activitats que es classifiquen en codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09– no inclosos en l’annex I del Reial decret llei 5/2021 que s’hagen vist afectats en l’àmbit del seu territori, degudament justificades en les seues convocatòries.

Les convocatòries d’aquestes ajudes, així com la tramitació i gestió de sol·licituds, incloent-hi la seua resolució, l’abonament de les subvencions, els controls al pagament i totes les actuacions necessàries per a garantir l’adequada utilització d’aquests recursos, corresponen a les comunitats autònomes.

Amb aquesta finalitat, a la Comunitat Valenciana, el Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, va aprovar les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la Covid-19, i el previ Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, les mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 que tenia per objecte l’aprovació de mesures de gestió administrativa i pressupostària en l’àmbit de la Generalitat. Fent ús de l’habilitació a les comunitats autònomes per a ampliar el llistat de sectors elegibles per a rebre les ajudes amb càrrec a la línia Covid, que recollia el Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, establia, en el seu annex, el llistat de sectors que podien ser finalment beneficiaris d’aquestes ajudes.

En el llistat de CNAE inclòs en l’annex del Decret llei 7/2021, es va seguir el criteri d’incorporar sectors manufacturers i de serveis, addicionals als recollits en el Reial decret llei 5/2021, amb un impacte significatiu derivat de la pandèmia de la Covid-19, sobre la base de la informació disponible en l’Institut Nacional d’Estadística, així com les dades i informes proporcionats per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, relatius a la caiguda de negoci, el volum de treballadors en ERTO i l’índex d’especialització de l’activitat en la Comunitat Valenciana.

No obstant això, la situació d’una determinada empresa no sempre es correspon amb la situació del sector al qual pertany, encara més quan la disponibilitat estadística de les dades a escala regional és limitada i s’utilitza informació agregada de cadascun dels sectors. Existeixen factors territorials que poden afectar l’evolució de l’activitat de les empreses al marge de l’evolució del sector a escala estatal. A més, s’adverteix una forta interrelació entre l’activitat d’empreses classificades en diferents codis CNAE, fins i tot pertanyents a sectors completament diferenciats el grau de dependència dels quals en l’actualitat és molt elevat. A això s’uneix el fet que una caiguda dràstica en l’activitat d’una determinada empresa afecta inexorablement les empreses que formen part de la seua cadena de valor.

Així mateix, la situació actual de pandèmia continua exigint l’adopció de mesures de tipus sanitari que, juntament amb les diverses recomanacions en matèria de mobilitat preses per diferents països, en l’actualitat, estan tenint un impacte econòmic que afecta, de manera directa o indirecta, tota l’economia valenciana, per la qual cosa es preveu necessari donar suport a la solvència de les empreses com a mesura per a la reactivació econòmica.

Per tot això, és necessari ampliar a tots els sectors econòmics la possibilitat d’accedir a aquestes ajudes que permetran a aquelles empreses que resulten viables superar les dificultats financeres que puguen estar travessant i afavorir la recuperació econòmica i el creixement de les mateixes per a aconseguir els objectius. Aquesta ampliació es concreta mitjançant la modificació del Decret llei 7/2021, al donar-li una nova redacció a l’article 1, de manera que es deixa sense efecte l’annex amb la relació tancada d’activitats, el qual se suprimeix.

II

La jurisprudència del Tribunal Constitucional ha donat suport a l’aprovació de disposicions de caràcter socioeconòmic mitjançant l’instrument normatiu del reial decret llei en aquells casos en els quals s’aprecie una motivació explícita i raonada de la necessitat i urgència de la mesura.

La necessitat de la norma s’ha afirmat en els casos de conjuntures econòmiques problemàtiques que exigeixen una ràpida resposta. Així mateix, la urgència s’ha acceptat quan la dilació en el temps de l’adopció de la mesura de què es tracte podria generar algun perjudici.

La justificació de la utilització de l’instrument del decret llei té suport igualment en una dilatada jurisprudència del Tribunal Constitucional que ha vinculat la utilització d’aquesta norma a la solució d’una situació concreta que, dins dels objectius de l’òrgan emissor, i per raons difícils de preveure, requereix una acció normativa immediata en un termini més breu que el que es requereix per la via normal o pel procediment d’urgència per a la tramitació parlamentària de les lleis.

L’actual situació, derivada de la pandèmia Covid-19, està generant una greu situació de crisi econòmica i social que requereix l’aprovació de mesures urgents per a pal·liar els efectes d’aquesta.

Així mateix, cal contemplar que correspon al Consell, en aquesta mena de normes, la realització d’un judici polític o d’oportunitat sobre la conjuntura i la motivació de la norma. En aquest sentit, es consideren degudament acreditats els motius d’oportunitat per a l’adopció d’aquesta norma, la finalitat de la qual és complir el que s’estableix en el Reial decret llei 5/2021 i contribuir a abordar de manera immediata l’enorme impacte econòmic i social provocat per la Covid-19.

Com és preceptiu, ha d’assenyalar-se que aquest decret llei no afecta l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat, els drets i llibertats dels ciutadans regulats en el títol I de la Constitució, el règim de les comunitats autònomes ni al dret electoral general, i que a la vista del que s’ha exposat concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat establides en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana com a pressupost habilitant per a recórrer a l’instrument jurídic del decret llei.

Aquesta norma s’articula sobre els principis de necessitat, eficàcia, eficiència, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència prevista en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, aquest decret llei es justifica per raons d’interés general, ja que pretén protegir el teixit productiu i evitar un impacte estructural sobre l’economia. Quant al principi de transparència, i atés que es tracta d’un decret llei promogut per raons d’extraordinària urgència de caràcter econòmic i social, s’ha prescindit en l’elaboració del tràmit de consulta, audiència i informació pública, d’acord amb el que es disposa en l’article 133.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, aquest decret llei és coherent amb l’ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea.

En la tramitació del decret llei s’ha seguit el procediment establit i s’han emés els informes preceptius.

Per tot això, d’acord amb els articles 18.d i 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió de 23 de juliol de 2021,

DECRETE

Article 1. Modificació de l’article 1 del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19

Es modifica l’article 1 del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, que queda redactat com segueix:

«Article 1. Objecte i finalitat

Aquest decret llei té per objecte l’aprovació de les mesures de gestió administrativa i pressupostària en l’àmbit de la Generalitat, que han d’incloure’s en les bases reguladores i en la convocatòria de les ajudes directes destinades a persones treballadores autònomes (empresàries i professionals) i empreses no financeres de tots els sectors d’activitat, per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat, creades en el títol I del Reial Decret llei 5/2021, de 12 de març, de resposta a la pandèmia derivada de la Covid-19, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2021.

Les ajudes directes rebudes per les persones treballadores autònomes i empreses considerades elegibles tindran caràcter finalista i hauran d’aplicar-se a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s’hagen reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, amb els límits establits en l’article 3.2 del Reial decret llei 5/2021.»

Article 2. Supressió de l’annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19

Se suprimeix l’annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Albocàsser, 23 de juliol de 2021

El president de la Generalitat,

XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO