Subvenciones infraestructuras del agua en Comunidad Valenciana

ORDRE 13/2017, de 21 d’abril, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a subvencions a municipis en l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions.[sc name=”urbanismo” ]

(DOGV núm. 8030 de 02.05.2017) Ref. Base de dades 2017/3568

Índex
Preàmbul
Article 1. Aprovació de les bases reguladores
Article 2. Finançament i Pla de control
Disposicions addicionals
Disposició addicional única. No incidència econòmica en el pressupost de la Generalitat
Disposició derogatòria
Disposició derogatòria única. Clàusula derogatòria
Disposició final
Disposició final única. Entrada en vigor
Annex. Bases reguladores per a subvencions a municipis en l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions.
Capítol I. Disposicions generals
Base 1. Objecte i entitats beneficiàries de la subvenció
Base 2. Convocatòries
Base 3. Import global màxim i finançament
Base 4. Valoració de sol·licituds i criteris d’atorgament de la subvenció
Capítol II. Procediment de concessió. Instrucció i resolució
Base 5. Presentació de sol·licituds i termini
Base 6. Documentació
Base 7. Procediment de concessió. Instrucció del procediment
Base 8. Resolució
Base 9. Notificació de la resolució
Base 10. Publicitat de les subvencions concedides
Base 11. Acceptació expressa de la subvenció
Base 12. Justificació i abonament de la subvenció
Base 13. Requisits per a tindre la condició de beneficiari de la subvenció i obligacions de les entitats beneficiàries
Base 14. Compliment de requisits i Reintegrament de la subvenció
Base 15. Inspeccions tècniques i administratives
Base 16. Interposició de recursos

PREÀMBUL

El Reial decret 1871/1985, d’11 de setembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d’abastiment, sanejament, canalització i defensa de marges en zones urbanes, en l’apartat B de l’annex I estableix les funcions que es traspassen a la Comunitat Autònoma Valenciana, i entre elles especifica «Programar, executar i finançar, conjuntament amb les corporacions locals afectades, les obres en matèria d’abastiment i sanejament de poblacions i defensa de marges en llits urbans».

El Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determina les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, assigna en l’article 9, a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural les competències en recursos hídrics. Finalment el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en l’article 17 exposa que la Direcció General de l’Aigua serà la competent en matèria de recursos hídrics.
Dins dels crèdits assignats als corresponents programes pressupostaris, la conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics ha realitzat una previsió per a obres la iniciativa i execució de les quals serà a càrrec dels municipis de la Comunitat Valenciana en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions.
Amb aquesta finalitat, i en virtut de les facultats conferides pels articles 17 i 28.e de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i havent-se tingut en compte la normativa bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 38/2003, així com el reglament que la desplega per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i els articles 160.2.b i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i,d’acord amb els informes preceptius, com són l’informe de no subjecció a l’art. 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, l’informe justificatiu, l’informe econòmic, l’informe d’impacte per raó de gènere i l’informe sobre coordinació informàtica del projecte normatiu, emesos tots ells per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, l’informe de l’Advocacia de la Generalitat, de 21 de novembre de 2016 i el de la Intervenció Delegada del dia 31 de gener de 201, i de conformitat amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu d’1 de març de 2017,

ORDENE

Article 1. Aprovació de les bases reguladores
S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als municipis per a l’execució d’obres en matèria d’abastiment, sanejament i defensa contra inundacions.
Les bases que se citen i figuren en l’annex constitueixen el text normatiu i el procediment a què podran acollir-se els destinataris del règim d’ajudes que en aquestes s’estableixen, i regiran les successives convocatòries específiques de subvencions que periòdicament es publiquen.

Article 2. Finançament i Pla de control
La concessió de les subvencions estarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat l’any de cada una de les convocatòries.
Respecte del Pla de control, i de conformitat amb l’article 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, realitzarà un control in situ i de totes les sol·licituds a què es concedisca la subvenció per a dur a terme la comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Única. No-incidència econòmica en el pressupost de la Generalitat
En compliment de l’art 26.1 de la Llei 1/2015, es comunica que l’aprovació de les presents bases, per si mateixes, no comporten obligació econòmica o cap despesa per al pressupost de la Generalitat. Seran, si és el cas, les successives resolucions anuals per les quals s’efectuen les convocatòries periòdiques específiques de les subvencions, les que comportaran aquestes obligacions econòmiques.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Clàusula derogatòria
Queda expressament derogada l’Ordre de 22 de maig de 2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions.

DISPOSICIONS FINALS

Única. Entrada en vigor
La present ordre produirà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 d’abril de 2017

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,
ELENA CEBRIÁN CALVO
ANNEX
Bases reguladores per a subvencions a municipis en l’execució d’obres en matèria d’abastiment d’aigua, sanejament i defensa contra inundacions

Capítol I
Disposicions generals

Base 1. Objecte i entitats beneficiàries de la subvenció
1. És objecte de subvenció l’execució d’obres en matèria d’abastiment, sanejament i defensa contra inundacions.
2. Podran adquirir la condició d’entitat beneficiària de les subvencions, els municipis de la Comunitat Valenciana que sol·liciten subvencions l’objecte de les quals siga l’especificat en l’apartat 1.
3. Les obres subvencionades hauran de realitzar-se en l’exercici pressupostari en què es concedisca la subvenció, amb la sola excepció de les obres que hagen sigut declarades d’emergència, que podran ser sol·licitades en l’exercici posterior a la seua execució, sempre que la situació d’emergència s’haja produït després de la finalització del termini de convocatòria d’aqueix any.

Base 2. Convocatòries
El procediment d’atorgament de les subvencions regulades en les bases que s’aproven per mitjà de la present ordre, s’iniciarà en cada exercici per mitjà de convocatòria, la vigència de les quals queda supeditada en qualsevol cas a l’existència de disponibilitat pressupostària adequada i suficient. Les successives convocatòries seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Base 3. Import global màxim i finançament
Amb les limitacions pressupostàries, derivades de l’existència de crèdit adequat i suficient, la subvenció a concedir podrà cobrir fins al 90 % del pressupost base de licitació, amb un límit quantitatiu de 60.000 euros, i en funció de la població del municipi sol·licitant, segons l’ordre següent:
Menys de 200 habitants 90 %
Entre 201 i 500 habitants 85 %
Entre 501 i 1.000 habitants 80 %
Entre 1.001 i 2.000 habitants 75 %
Entre 2.001 i 5.000 habitants 70 %
Entre 5.001 i 10.000 habitants 60 %
Més de 10.001 habitants 50 %
L’import subvencionat per la conselleria, no es veurà incrementat per cap motiu, seran càrrec del municipi beneficiari el finançament i pagament de l’addicional necessari. En el cas que les obres s’adjudiquen a la baixa, l’import de la subvenció a càrrec de la conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics, es reduirà proporcionalment a la baixa.
Els honoraris corresponents a la redacció de projecte, direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, i qualsevol altre necessari durant el desenvolupament de les obres seran assumits econòmicament pel municipi, no sent, per tant, objecte de subvenció.
Qualsevol increment en el pressupost, com a conseqüència de les modificacions al projecte seleccionat per a ser subvencionat, serà íntegrament assumit pel beneficiari
Les subvencions seran compatibles amb qualssevol altres que s’obtinguen, sempre que la suma d’elles no supere el cost total del pressupost d’adjudicació.

Base 4. Valoració de sol·licituds i criteris d’atorgament de la subvenció
La concessió de les subvencions es realitzarà per mitjà de concurrència competitiva, entenent-la com aquella que, imputada a un mateix crèdit pressupostari, preveu una eventual pluralitat de sol·licituds i la comparació, en un únic procediment, de les sol·licituds entre si, d’acord amb els criteris establits en la present ordre, i s’estimen les sol·licituds a les quals s’ha atorgat major valoració fins que s’extingisca el crèdit pressupostari.
Tota sol·licitud estarà subjecta a la valoració a càrrec d’una comissió d’avaluació, que es constituirà a aquest efecte, i que avaluarà per mitjà de l’aplicació dels criteris que s’exposen a continuació:
1. Pressupost de l’obra. Es puntuarà d’1 a 5 punts; 1 correspon al pressupost més alt i la puntuació pujarà gradualment fins a 5 per a les obres el pressupost de les quals base de licitació siga més baix.
2. Urgència a atendre la necessitat. Es puntuarà d’1 a 5 punts; 5 corresponen a la major urgència i 1 a la menor. S’entén per major urgència aquelles obres en què hi haja pèrdues d’aigua potable o d’aigua de sanejament, que posen en perill la població i necessiten obres per a la defensa contra inundacions i finalment que alteren el trànsit en via de comunicació.
3. Gravetat del problema mesurat en termes de la població afectada. Es puntuarà d’1 a 5 punts; 5 corresponen a la major afecció poblacional i 1 a la menor.
4. Obres que complementen unes altres ja executades o en execució. Es puntuarà d’1 a 5 punts; 5 corresponen a les obres que aporten major complementarietat i 1 a les de menor complementarietat.
5. Grau de compliment del municipi dels terminis de tramitació de l’expedient de contractació i de l’execució de les obres en anteriors convocatòries d’aquesta ordre de subvencions. Es puntuarà d’1 a 5 punts; 5 corresponen al major grau de compliment i 1 al menor.

En el cas que el municipi no haja obtingut subvenció amb abans, la puntuació en aquest apartat serà la màxima.

Capítol II
Procediment de concessió. Instrucció i resolució

Base 5. Presentació de sol·licituds i termini
Les sol·licituds es presentaran a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es, s’aportaran els documents que es detallen en la vase 6 i seran dirigides a l’òrgan o departament que es designe en les successives convocatòries, en les quals es precisarà, així mateix, el termini de presentació de les sol·licituds.

Base 6. Documentació
Les sol·licituds hauran de formalitzar-se en el formulari disposat per a cada convocatòria i s’adjuntarà la documentació següent:
A) Certificació d’acord de l’òrgan competent del municipi en què acorda sol·licitar la subvenció, facultar la persona titular de l’Alcaldia i assumir els compromisos i obligacions continguts en les seues bases reguladores i en la seua convocatòria respectiva.
B) Projecte tècnic de l’obra, redactat pel personal tècnic competent i que continga els documents necessaris per a la completa definició de l’obra a executar, tal com disposa l’article 123 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, RDL 3/2011, o normativa que la substituïsca en aquesta matèria. Segons la base setena punt 9 de les presents bases, s’entregarà també un informe de supervisió emés per l’oficina municipal del projecte presentat.

A l’efecte d’avaluar la sol·licitud, el projecte podrà ser inicialment substituït per un document en què s’incloga:
1. Descripció del problema i de la solució adoptada.
2. Valoració de les obres, que continga mesuraments, descripció de les unitats d’obra amb el seu preu unitari i aplicació dels preus. A la suma de la valoració anterior se li aplicaran els percentatges de despeses generals, benefici industrial i IVA.
3. Pla de situació i emplaçament.
Una vegada concedida la subvenció serà obligatori fer entrega del projecte tècnic.
C) Programa o calendari de terminis, elaborat pel personal tècnic competent del municipi i subscrit per aquest i per la persona titular de l’Alcaldia. En aquest termini s’inclou la tramitació de l’expedient de contractació corresponent, l’execució de l’obra, la remissió dels documents que la justifiquen i l’aprovació d’aquests per l’òrgan competent.

D) Model de domiciliació bancària.
E) Les obres d’emergència a què fa referència la base 1, punt 3, hauran de dur adjunts, a més de la declaració d’emergència, els documents relatius a la justificació de l’execució de l’obra continguts en la base 12, que es troben en l’expedient de contractació fins al moment de la sol·licitud.
Base 7. Procediment de concessió. Instrucció del procediment
1. L’òrgan encarregat de l’ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics. Durant la instrucció del procediment, es podran realitzar les actuacions que s’estimen necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució.
2. S’estableix una fase de preavaluació en què la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, verificarà el compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició d’entitat beneficiària de la subvenció.
3. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en les bases reguladores de l’ordre o no s’hi adjunten els documents exigits, d’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la llei esmentada, o normativa reguladora del procediment administratiu comú que la substituïsca.
4. Per a l’avaluació de sol·licituds, conforme preveu l’article 22 de la Llei 38/2003, es constituirà una comissió d’avaluació, que estarà integrada per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, o persona en qui delegue, que la presidirà i nomenarà la resta d’integrants de la comissió d’avaluació, la persona de nivell tècnic responsable de convenis i subvencions de la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, que exercirà la secretaria i dos tècnics o tècniques de la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics.
5. La comissió d’avaluació podrà demanar de les entitats interessades l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.
6. Aquesta comissió d’avaluació, en tant que òrgan col·legiat, s’ajustarà en el seu funcionament al règim establit per a aquests en els articles 15 a 18 de la Llei 39/2015, o normativa reguladora del procediment administratiu comú i del règim jurídic de les administracions públiques que la substituïsca.
7. La comissió d’avaluació emetrà un informe d’avaluació de les sol·licituds d’acord amb els criteris de la base 4. Aquest informe inclourà els criteris de concessió amb la seua corresponent ponderació i s’establirà una prelació de major a menor puntuació.
8. Després de l’informe d’avaluació de les sol·licituds, la comissió d’avaluació formularà proposta de resolució.
9. De conformitat amb el que disposa l’apartat h de l’article 14 de la Llei 1/2015, els municipis hauran d’aportar un informe de supervisió firmat per tècnics competents de l’Administració o de l’Oficina de Supervisió de Projectes abans de la data de justificació de la primera anualitat, davant de la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, en el cas que les obres la subvenció de les quals se sol·licita exigisquen projecte tècnic.
Segons l’article 164, lletra h, de la Llei 1/2015, en les subvencions que exigisquen projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre’s a informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes o de tècnics de l’Administració, designats per aquesta, amb caràcter previ a la data de justificació de la primera anualitat d’ajuda. En aquest cas atés que l’Administració contractant és l’Administració local, és aquesta qui haurà d’aportar l’informe de supervisió firmat per tècnic competent.

Base 8. Resolució
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds és la persona que exerceix la titularitat de la conselleria amb competència en matèria de recursos hídrics, a proposta de la comissió d’avaluació.
El termini màxim de resolució i notificació del procediment serà de sis mesos comptats des de la convocatòria (article 21.3 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques). Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu en els termes que preveu l’article 25 de la Llei 39/2015, o normativa reguladora del procediment administratiu comú que la substituïsca, així com l’article 25.4 de la Llei 38/2003.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a l’obtenció de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres aportacions, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Base 9. Notificació de la resolució
La notificació de la resolució a les entitats interessades es realitzarà per mitjà de publicació, d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, o normativa reguladora del procediment administratiu comú que la substituïsca. També es realitzarà la notificació individualitzada a les sol·licituds concedides.

Base 10. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions concedides seran objecte de publicitat d’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 38/2003 i la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana a la Comunitat Valenciana.
Segons la previsió de l’article 9 apartat 1 lletra e de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l’Administració de la Generalitat -entre altres organitzacions incloses en l’article 2 d’aquesta llei- publicarà com a mínim, en les seues pàgines web, actualitzada i estructurada, la informació relativa a les subvencions i les subvencions públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiàries.

Base 11. Acceptació expressa de la subvenció
Una vegada publicada la resolució definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), els municipis que resulten beneficiaris hauran de procedir, en el termini de 10 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOGV, a la seua acceptació expressa per mitjà de comunicació escrita, en la qual, a més, indicaran la data prevista de l’inici de l’expedient de contractació. La no-acceptació expressa de la subvenció concedida serà interpretada com a renúncia a aquesta, amb els efectes alliberadors del crèdit proposat, que podrà ser assignat als municipis sol·licitants millor situats en la prelació a què es refereix la base 7, punt 7, i que no hagen adquirit la condició de beneficiaris.
La recepció per part de la conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics, de l’escrit d’acceptació de la subvenció, formulat per l’òrgan de govern competent, després de la notificació de la resolució, bastarà per a perfeccionar la relació jurídica de subvenció.

Base 12. Justificació i abonament de la subvenció
L’obra serà executada, i remesa la totalitat de la documentació justificativa junt amb una memòria econòmica de la seua realització a la conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics, una vegada transcorregut el temps assenyalat pel municipi en el calendari de terminis a partir de la recepció de la notificació de la concessió.
La justificació de la despesa està reglada en l’article 72 del reglament de la Llei general de subvencions, mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, establint el contingut mínim que d’acord amb el precepte esmentat ha de contindre la memòria econòmica.
L’ampliació del termini està regulada per l’article 70 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juny, i l’article 32 de la Llei 39/2015, o normativa reguladora del procediment administratiu comú o del règim jurídic de les administracions públiques que la substituïsca; es podrà atorgar per l’òrgan concedent, sempre que amb això no es perjudiquen drets de tercers i que no es necessite comprometre crèdits pressupostaris futurs.
Les subvencions es faran efectives directament per aquesta conselleria a favor del municipi beneficiari contra certificacions d’obra, firmades pel personal tècnic la direcció de les obres i aprovades per l’òrgan competent del municipi.
Junt amb la primera certificació s’adjuntarà:
a) Certificat expedit per la Intervenció o la Secretaria Municipal, acreditatiu d’haver tramitat l’expedient de contractació de l’obra d’acord amb la legislació de contractes vigent.
b) Còpia de les ofertes sol·licitades i justificació de la triada, en els casos previstos en la base 13, punt 5.
c) Còpia del contracte formalitzat entre el municipi i la persona adjudicatària de les obres.
L’última certificació anirà acompanyada de:
d) Acta de recepció o certificat de fi d’obra, si és el cas.
Si l’obra ha sigut finançada, a més de la subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, certificat en què es faça constar l’import, procedència i aplicació d’aquests fons a l’obra subvencionada.

Si les obres es realitzen pel sistema d’administració pròpia, les certificacions d’obra (que en aquest cas consistiran en una relació de mesuraments), hauran d’anar acompanyades, a més dels punts a) i d), dels justificants següents:
1. La part dels costos de personal s’acreditarà per mitjà de certificat expedit per la Intervenció o la Secretaria Municipal, acreditatiu d’haver sigut satisfets a càrrec dels crèdits consignats en el capítol VI del pressupost, en què apareixerà l’import.
2. La part dels costos d’adquisició de materials o prestació de serveis s’acreditarà amb les còpies de les factures, aprovades per l’òrgan competent del municipi, es destacarà el finançament de la Generalitat, a través de la conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics, subvenció concedida, data i import.

Base 13. Requisits per a tindre la condició de beneficiari de la subvenció i obligacions dels municipis beneficiaris
Per a obtindre la condició de beneficiari caldrà ajustar-se al que disposa l’art 13, és a dir, seran beneficiaris els municipis que sol·liciten subvencions per a l’execució d’obres en matèria d’abastiment, sanejament i defensa contra inundacions i obres relacionades amb aquest tipus d’obres, sempre que no incórreguen els municipis en les prohibicions establides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003.
Són obligacions dels municipis beneficiaris:
1. Respecte a les obligacions del beneficiari, resulta aplicable el que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003.
2. Executar la totalitat de l’obra objecte de subvenció, assumint el finançament i abonament de la part de l’import no subvencionat. Tot això segons les quantitats reflectides en el projecte tècnic.
3. El municipi haurà d’iniciar, instruir i resoldre les reclamacions dels particulars per qualsevol lesió que patisquen en els seus béns i drets com a conseqüència de l’execució de les obres, i assumir la mateixa entitat local el pagament corresponent a la indemnització que s’acorde per resolució de l’òrgan competent.
4. Complir tots els tràmits requerits per la normativa sectorial aplicable a l’actuació projectada.
5. Ajustar-se en l’execució de l’obra al que preveu el projecte tècnic, així com a fer efectiva la tramitació de l’expedient d’acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria de contractació pública.

6. Quan l’import de l’obra iguale o supere els 30.000 €, IVA exclòs, es requerirà per a la seua aprovació que el municipi sol·licite com a mínim tres ofertes, segons la disposició addicional segona de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat i els casos que expressament exclou la llei de contractes. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se en la justificació, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta més avantatjosa.

7. Senyalitzar l’execució de les obres per mitjà de cartell en què s’indique el nom de l’actuació i pressupost, i en el qual es destacarà el finançament de la Generalitat, conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics. Se situarà en lloc visible de l’entorn de l’actuació. El model de cartell serà facilitat als municipis beneficiaris després de la concessió de la subvenció.
8. Qualsevol modificació del projecte seleccionat per a la seua execució i subvenció serà comunicada a la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics d’aquesta conselleria.
9. Comunicar, en qualsevol moment de la vigència de l’expedient, altres subvencions públiques i privades que haja obtingut o sol·licitat per al mateix projecte després de la presentació de la sol·licitud, la qual cosa donarà lloc a l’expedient corresponent d’adequació de l’ajuda.
10. Sotmetre’s a les actuacions d’inspecció a efectuar per l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen necessitar-se.

Base 14. Compliment de requisits i reintegrament de la subvenció
1. Compliment de requisits per a obtindre la condició de beneficiari:

Els municipis beneficiaris de les subvencions concedides tindran com a requisit obligatori per a l’abonament de la subvenció estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i, en tot cas, hauran de reunir els requisits que s’establisquen a aquest efecte en la llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any de l’exercici corresponent i en la Llei 1/2015.
2. Reintegrament de la subvenció:
En els casos previstos en la Llei 38/2003, procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència de reintegrament.
Igualment, tal com es disposa legalment, també procedirà el reintegrament de l’excés obtingut sobre el cost total de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de l’interés de demora corresponent.

A més de les consignades en els articles 37 i següents de la Llei 38/2003, seran causes de reintegrament de la subvenció:
a) La suspensió definitiva de les obres, així com la seua suspensió temporal per un termini superior a un any.
b) La concessió, després de la presentació de la sol·licitud d’altres subvencions públiques que excedisquen dels límits establits.
c) La falta de presentació del projecte tècnic una vegada concedida la subvenció.
d) I, en general, l’incompliment pels municipis beneficiaris de qualsevol de les obligacions assumides per aquest en virtut de l’acceptació de la resolució de concessió de la subvenció i les previstes en la base tretze d’aquesta ordre.

Base 15. Inspeccions tècniques i administratives
Per a realitzar la comprovació de la realització de l’activitat, la direcció general amb competències en matèria de recursos hídrics, realitzarà un Pla de control, consistent a realitzar les inspeccions in situ, de caràcter tècnic i administratiu que considere necessàries a fi de comprovar la correcta gestió i execució de les actuacions, com a supervisió dels resultats i revisió de la documentació justificativa.

Per al coneixement de les qüestions que suscite el desplegament d’aquesta ordre serà competent la conselleria amb competències en matèria de recursos hídrics.

Base 16. Interposició de recursos
Contra la resolució que eventualment s’adopte, de concessió de les subvencions, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, d’acord amb el que preceptuen els articles 112, 126 i 124 de la Llei 39/2015 -o normativa reguladora del procediment administratiu comú o del règim jurídic de les administracions públiques que la substituïsca-, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV, que produeix els mateixos efectes de la notificació a l’entitat interessada.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptat des de l’endemà de la publicació de la resolució en el DOGV.

 

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *