Subvencions als ens locals de Catalunya per foment del turisme

ORDRE EMC/93/2017, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 171.f), en relació amb l’article 114, estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels seus òrgans competents, la fixació de criteris, la regulació de les condicions, i l’execució i el control de les línies públiques de suport i de promoció del turisme.

La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012), fixa que l’objectiu de l’impost esmentat és nodrir el Fons per al foment del turisme, creat amb la finalitat de finançar polítiques turístiques per millorar la competitivitat de Catalunya com a destinació turística.

L’article 116 de la mateixa Llei estableix, entre altres, que aquests recursos han d’anar destinats a l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat; a la protecció, la preservació, la recuperació i la millora dels recursos turístics; al desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme, així com al foment, la creació i la millora dels productes turístics.

En aquest sentit, i en atenció a una estratègia integral de qualitat turística de la destinació, les bases reguladores que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre introdueixen el paràmetre d’implicació de l’Administració local en el compromís de lluita contra l’oferta il·legal d’allotjament dins els seus àmbits territorials respectius.

D’altra banda, el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2012-2016, en el seu Programa 2, Desenvolupament de destinacions, considera fonamental, des d’un punt de vista turístic, garantir la qualitat dels recursos i la disponibilitat d’infraestructures com a suport a un desenvolupament sostenible i competitiu referit a productes, experiències i destinacions turístiques.

Així mateix, també es proposa un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat a partir de l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació del producte, per fer del turisme una activitat generadora de riquesa i d’ocupació al servei de la ciutadania. En aquest sentit es posa al servei dels diferents agents públics del sector turístic català un programa de subvencions individuals per afavorir que les destinacions turístiques catalanes millorin la seva competitivitat.

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

Atès que a les bases reguladores que es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002); i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Per tot això exposat,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de maig de 2017

 

Jordi Baiget i Cantons

Conseller d’Empresa i Coneixement

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

 

Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments i els ens vinculats o dependents, els consells comarcals, els consorcis locals, les diputacions, els ens de gestió locals, les àrees metropolitanes i les mancomunitats de municipis de Catalunya.

En el cas dels consorcis locals, tindran aquesta consideració quan consti expressament als seus estatuts la seva adscripció a un ens local.

2.2. Els beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascun dels projectes, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d’autoorganització i en el marc dels acords corresponents, el beneficiari decideixi que l’operació l’executi una empresa pública depenent o d’altres administracions competents en la matèria. En aquest cas, el beneficiari ho haurà de comunicar en el moment de la presentació de la sol·licitud. Un cop concedit l’ajut de cofinançament i en el moment en què la persona beneficiària formalitzi la seva relació amb l’ens executor, aquesta ha d’enviar a la Direcció General de Turisme una còpia autenticada del conveni d’encàrrec de gestió. En relació amb la certificació de les despeses associades a l’operació, tant el beneficiari com l’ens executor s’han de regir pel que estableixen les bases 14 i 23. Tanmateix, en aquest cas, la certificació de l’execució correcta del projecte haurà d’anar signada per l’ens beneficiari, d’acord amb el que disposa la base 14.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1. a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013); el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
 2. b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 3. c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 4. d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
 5. e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 6. f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, d’acord amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (BOE núm. 189, de 8.8.2000) o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 7. g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 8. h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997); així com d’acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).
 9. i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
 10. j) Haver justificat correctament i no haver estat objecte de cap revocació total per incompliment de qualsevol subvenció anteriorment atorgada per la Direcció General de Turisme, en els darrers 5 anys. Així mateix, caldrà respectar els límits que estableix l’article 34 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006).
 11. k) Haver adoptat l’acord de sol·licitar la subvenció per part de l’òrgan de govern competent de l’ens local, així com el compromís, en el cas de ser beneficiari, de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció.
 12. l) Disposar en el seu pressupost, l’òrgan de govern competent de l’ens local, del crèdit suficient per realitzar l’actuació, o bé mostrar que s’han obtingut altres fonts de finançament per satisfer les despeses no cobertes per la subvenció.
 13. m) Tenir el dret suficient sobre l’immoble on s’executa l’actuació que habilita per dur-la a terme.
 14. n) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d’aquests requisits s’acreditarà d’acord amb el que estableix la base 6.4.

 

Base 4

Quantia

4.1 El pressupost dels projectes d’inversió presentats, el percentatge màxim subvencionable i l’import màxim de les subvencions els determinarà l’ordre que faci pública la convocatòria corresponent.

4.2 L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l’ajut, sempre que s’hagin realitzat totes les actuacions del projecte valorades, d’acord amb els criteris de la base 8, que donen lloc a la designació com a beneficiari.

4.3 Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat del total del projecte objecte de l’ajut no excedeix del 10%, no comportarà la reducció de la quantia de l’ajut. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de l’ajut.

4.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són: el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els reglaments d’ajuts d’Estat -quan siguin aplicables-, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas l’import dels ajuts concedits no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

4.5 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 El projecte ha de ser d’inversió i ha de complir amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Tots els projectes presentats, els quals poden incloure diferents actuacions, han d’adequar-se a les directrius i els programes d’actuació inclosos al Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i a les Directrius nacionals 2020, i han de comportar una millora de la qualitat de l’experiència turística.

La naturalesa de les obres projectades no ha de respondre a actuacions de manteniment o conservació.

5.2 En aquest sentit es consideraran subvencionables aquelles actuacions d’inversió, dins d’un únic projecte amb un nexe comú i vertebrador, que tinguin per objecte:

 1. a) La construcció d’aparcaments dissuasius i altres projectes que millorin la mobilitat en l’espai turístic de referència.
 2. b) La millora de l’accessibilitat als recursos turístics, més enllà del compliment de la normativa vigent, que permeti considerar una destinació com a turisme accessible.
 3. c) La millora de la senyalització turística urbana i rural, d’acord amb els manuals i les recomanacions d’aplicació aprovats (Manual de senyalització urbana i d’orientació. Dossier tècnic de seguretat viària núm. 24, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Departament d’Interior, 2014; i Manual de senyalització urbana d’orientació per a vianants. Dossier tècnic de seguretat viària núm. 25, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Departament d’Interior, 2015).
 4. d) Les actuacions que comportin una millora del nucli urbà de les poblacions, així com la recuperació d’espais públics que redundi en una millora de la qualitat de la destinació.
 5. e) Les noves instal·lacions o la millora dels equipaments en general, així com les instal·lacions i els serveis públics municipals que constitueixen requisits necessaris per a l’obtenció de les marques de destinacions de turisme esportiu o familiar.
 6. f) Les inversions destinades a la millora de l’eficiència energètica, amb una finalitat clarament turística, i les inversions en infraestructures tecnològiques orientades a l’assoliment d’un model de destinació turística intel·ligent, més enllà dels requisits mínims que estableix la normativa vigent.
 7. g) La implantació d’un projecte turístic innovador que serveixi de dinamització d’un territori concret i que diversifiqui i desestacionalitzi l’oferta existent.

5.3 Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases i la convocatòria corresponent.

Als efectes d’aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

Els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

5.4 Als efectes d’aquesta Ordre es consideraran despeses no subvencionables les següents:

 1. a) Interessos deutors de comptes bancaris.
 2. b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 3. c) Despeses de procediments legals i judicials.
 4. d) Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos personals sobre la renda.
 5. e) Despeses financeres.
 6. f) Despeses generals o de funcionament del mateix ens local.
 7. g) Despeses de personal propi de l’ens local.
 8. h) Despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament a les actuacions.
 9. i) Despeses de renovació, millora i soterrament de serveis bàsics (aigua, gas, electricitat, residus, etc.).
 10. j) Campanyes de difusió, promoció i comunicació.
 11. k) Plans de màrqueting i/o comercialització
 12. l) Despeses corrents d’acord amb la definició que estableixin els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya.
 13. m) Adquisició de terrenys i/o equipaments

 

Base 6

Sol·licituds i documentació

6.1 Les sol·licituds es presentaran telemàticament per mitjà de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat). La impossibilitat tècnica o d’altra índole de la tramesa telemàtica de la sol·licitud no eximeix l’ens sol·licitant, en cap cas, de l’obligació de trametre-la dins el termini que estableix la convocatòria.

6.2 Els formularis de sol·licitud i la informació per trametre les sol·licituds estan disponibles a la plataforma EACAT.

6.3 S’ha d’emplenar un únic formulari de sol·licitud per projecte. Els projectes poden incloure diverses actuacions subvencionables.

6.4 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

 1. a) Requisits als quals fa referència la base 3, si escau.
 2. b) Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, al formulari de sol·licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposa del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’ha sol·licitat.
 3. c) La conformitat, si escau, que el projecte i/o l’activitat objecte de la subvenció compleix les determinacions de la normativa d’aplicació.

6.5 La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d’inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en les quals s’hagi pogut incórrer.

6.6 La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització al Departament d’Empresa i Coneixement per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

6.7 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’esmenta a continuació:

 1. a) Informe justificatiu de la necessitat de l’actuació tenint en compte criteris turístics i l’adequació a l’objecte de la convocatòria (màxim 3 pàgines).
 2. b) Informe sobre la viabilitat econòmica actual i futura del projecte: quantificar de forma estimativa els costos i els beneficis que s’obtindria de l’execució de les actuacions, encara que no sempre siguin traduïbles directament a xifres econòmiques (màxim 2 pàgines).
 3. c) Memòria del projecte d’inversió i de les actuacions (màxim 20 pàgines), que ha d’incloure:

Descripció detallada de les actuacions, amb esment especial de les que resultin avaluables d’acord amb la base 8.

Calendari previst de les actuacions per anualitats.

Plànols d’ubicació de les actuacions i de l’entorn, si escau.

Fotografies de l’estat de l’espai, les instal·lacions o els elements de l’actuació abans de la realització de la inversió, si escau.

 1. d) Memòria valorada o pressupost complet i detallat del projecte on figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.

En cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i per conceptes de despesa.

 1. e) Declaració de les entitats representatives del sector turístic privat sobre la idoneïtat del projecte i, en el supòsit que es faci una aportació, descripció de les actuacions complementàries executades o en execució per aquestes entitats, si escau.
 2. f) En cas que s’actuï en un bé religiós i/o cultural cal presentar un compromís pel qual l’autoritat competent (eclesiàstica o cultural) estableixi un horari d’obertura al públic compatible amb l’activitat turística i cultural.
 3. g) Document acreditatiu de la disposició de dret suficient sobre l’immoble on s’executa l’actuació que habilita per dur-la a terme, si escau.
 4. h) En el supòsit que l’entitat local pretengui que l’execució la dugui a terme una entitat diferent de la beneficiària, tal com preveu la base 2.2, també cal que aquesta presenti la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’ens corresponent, així com l’esborrany del conveni d’encàrrec de gestió.

Tots els documents adjunts a la sol·licitud han d’estar indexats i signats degudament per l’entitat sol·licitant.

6.8 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l’article 28 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant on se certifiqui que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

6.9 En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha de presentar necessàriament la nova documentació.

6.10 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada.

Aquest requeriment de documentació es notificarà a la persona sol·licitant mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya http://tauler.gencat.cat, sens perjudici que es puguin fer servir addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. La presentació de la documentació es farà de manera telemàtica d’acord amb la base 6.2.

6.11 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

6.12 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència competitiva.

7.2 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Subdirecció General de Desenvolupament Turístic Territorial.

7.3 Un òrgan col·legiat serà l’encarregat de valorar les sol·licituds i d’elaborar un informe-proposta. La seva composició serà la següent:

El/La subdirector/a general de Desenvolupament Turístic Territorial, que farà les funcions de president/a, amb vot de qualitat.

El/La cap de l’Àrea de Coneixement, Qualitat i Competitivitat Turística.

El/La cap del Servei de Planificació Turística.

El/La subdirector/a de l’Agència Catalana de Turisme.

El/La director/a de cadascun dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Coneixement (EMC) amb competències en turisme, o persona en el qual delegui.

Dos representants de la Direcció General de Turisme, nomenats pel seu titular, un dels quals actuarà com a secretari/ària.

Si escau, es comptarà amb l’assessorament d’un representant del/s departament/s de l’Administració de la Generalitat competent/s per raó de la matèria, així com dels ens de promoció territorial escaients.

7.4 Un cop avaluades les sol·licituds l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d’acord, si escau, amb l’informe de l’òrgan encarregat de valorar les sol·licituds. Aquesta proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya http://tauler.gencat.cat. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

7.5 La proposta de resolució provisional ha d’incloure la llista de sol·licituds que es proposa estimar i la llista de sol·licituds que es proposa desestimar, amb indicació dels motius de la desestimació. També ha d’incloure les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si n’hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que s’hagi assolit la puntuació mínima exigida. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l’accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la següent persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre aquestes sol·licituds.

7.6. En cas d’empat en el resultat de la valoració el romanent existent es repartirà a parts iguals entre els projectes que hagin assolit la mateixa puntuació i, en el supòsit de renúncia d’algun d’ells, s’incrementarà l’import dels projectes que restin amb igual valoració.

7.7 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar el document d’acceptació de la subvenció segons el model normalitzat que podran obtenir a EACAT, i la documentació següent:

 1. a) Full de domiciliació bancària.
 2. b) Certificat del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i de les obligacions davant la Seguretat Social, en el cas que no s’hagi autoritzat el Departament d’Empresa i Coneixement per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles del Catàleg de dades i documents electrònics.

El termini de presentació del document d’acceptació i de la documentació que consta en aquesta base és de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació o la notificació de la proposta provisional de concessió. Dins el mateix termini les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

Mitjançant el document d’acceptació les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada, si l’import d’aquesta última és inferior al sol·licitat. En qualsevol cas, la reformulació ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas hi pot comportar una modificació substancial. Així mateix, s’han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció.

En el supòsit d’haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l’atorgament de la subvenció comporta l’acceptació de la reformulació. La subvenció s’atorgarà sobre el nou pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d’aquest pressupost.

7.8 L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

7.9 S’entén que les persones interessades desisteixen de la sol·licitud si no presenten la documentació que preveuen els apartats anteriors, si s’escau, dins el termini esmentat.

7.10 L’òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions examinades, en tot cas, la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada per les persones beneficiàries proposades, les acceptacions i les comprovacions realitzades, si escau, i la presentarà a l’òrgan resolutori.

7.11 Prèviament a la concessió de les subvencions l’òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, la qual cosa es notificarà d’acord amb el que preveu aquesta base.

 

Base 8

Criteris de valoració

8.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:

 1. a) Vinculació de la inversió amb la modernització i/o la innovació de les infraestructures dels recursos turístics (de 0 a 10 punts).

Modernització o innovació (5 punts).

Modernització i innovació (10 punts).

 1. b) Viabilitat econòmica actual i futura del projecte (de 0 a 5 punts).

Autosuficient, és a dir, que acrediti el retorn de la inversió ( 5 punts).

Amb necessitat de cofinançament, és a dir, que cal l’aportació econòmica de l’ens local en un 50% (2,5 punts).

Finançat majoritàriament amb fons públics, és a dir, que cal l’aportació econòmica de l’ens local entre el 51% i el 100% (0 punts).

 1. c) Aplicació de mesures de sostenibilitat mediambiental de la destinació (de 0 a 15 punts, a raó de 3 punts per mesura).

Utilització d’energies alternatives (plaques solars, biomassa, punts de càrrega de vehicles elèctrics, etc.).

Mesures d’estalvi energètic i de recursos (electricitat, aigua, etc.).

Mesures de reducció de contaminació (acústica, atmosfèrica, lluminosa, etc.).

Preservació del paisatge i la biodiversitat.

Integració de l’equipament en el seu entorn (construcció d’equipaments amb materials adequats).

Nota: no es valoraran els requisits mínims que estableix la normativa vigent.

 1. d) Aplicació de mesures que contribueixin a afavorir el coneixement i l’accessibilitat de la destinació a les persones amb dificultats de mobilitat (de 0 a 20 punts, a raó de 4 punts per mesura).

En general, es valorarà qualsevol mesura que millori l’accessibilitat de la destinació, així com recursos culturals, naturals i d’oci als quals es doti d’unes condicions d’accessibilitat més enllà del que determini la normativa en aquest àmbit, com ara:

Supressió de barreres arquitectòniques en equipaments preexistents.

Mesures per facilitar l’accés de les persones amb discapacitats sensorials als recursos turístics de la destinació (audioguies, senyals informatives amb Braille, semàfors amb so, audiovisuals subtitulats, ús del teletext, etc.).

Inversions per disposar de mitjans de transport accessibles o adaptats a les necessitats de turistes amb discapacitats que permetin o millorin la seva mobilitat a la destinació.

Mesures adreçades a l’adaptació i/o l’adequació dels mitjans materials ja existents per a persones amb discapacitats, així com l’acreditació de portar a terme mesures encaminades a la formació del personal en aquest àmbit.

Mesures que desenvolupin les oficines d’informació, com la creació de webs o altres instruments promocionals, amb la finalitat de facilitar la informació a turistes o visitants amb qualsevol tipus de discapacitat.

Garantir la connexió a les xarxes wifi dins el municipi o territori que fomenti i permeti la descàrrega d’aplicacions informàtiques destinades a descobrir i conèixer Catalunya (Catalunya Experience, Visit Catalonia).

Nota: no es valoraran els requisits mínims que estableix la normativa vigent.

 1. e) Aplicació de mesures que contribueixin adequar les infraestructures turístiques a la demanda (a justificar a la memòria) (fins a 5 punts, a raó de 2,5 punts per mesura).
 2. f) Aplicació de mesures que diversifiquin, desestacionalitzin i incrementin l’oferta turística del territori i la seva qualitat (de 0 a 5 punts, a raó de 2,5 punts per mesura).
 3. g) Actuacions sobre destinacions que es trobin, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, en alguna de les situacions següents (fins a 10 punts):

g.1) En cas de municipis.

Estar donat d’alta (o en tramitació) dels segells de Turisme Familiar o Esportiu de l’Agència Catalana de Turisme (2,5 punts).

Tenir com a mínim una empresa ubicada al seu territori que disposi d’alguna de les certificacions de qualitat impulsades per la Direcció General de Turisme (Categorització d’establiments de Turisme Rural, Apartaments Turístics i Habitatges d’Ús Turístic; Hotels Gastronòmics) (2,5 punts).

Tenir tres empreses adherides a marques o altres segells promoguts per l’Agència Catalana de Turisme (2,5 punts).

Tenir un mínim d’una empresa d’allotjament turístic amb Certificat de Qualitat Ambiental emès pel departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya (2,5 punts).

g.2) En cas que el sol·licitant sigui un ens supramunicipal.

El nombre mínim d’empreses que requereix el punt g.1) anterior serà, respectivament en cada cas, de 3, 6 i 3 ubicades al territori on s’executin les actuacions (2,5 punts).

 1. h) Aplicació de mesures que millorin l’ús turístic del patrimoni natural i cultural de manera sostenible (de 0 a 10 punts, a raó de 2,5 punts per mesura).

Aparcaments dissuasius.

Zona de pícnic, etc.

 1. i) Col·laboració de les entitats del sector turístic privat en l’execució de les actuacions o en actuacions complementàries del projecte, es valorarà en funció del grau de participació (de 0 a 10 punts).

No consta (0 punts).

Consta suport d’empreses turístiques però no és econòmic (5 punts).

Consta suport econòmic però no d’empreses turístiques (5 punts).

Consta suport econòmic mitjançant actuacions complementàries executades o en execució per part d’entitats turístiques privades, en funció del grau de participació (fins a 10 punts).

 1. j) Es valoraran les actuacions que portin a terme els municipis o els ens locals en el marc d’un pla integral de modernització de l’oferta turística aprovat per les administracions competents, així com aquelles actuacions que s’incloguin dins l’àmbit de les temàtiques que hagin estat expressament recolzades per la Direcció General de Turisme mitjançant l’impuls del pla corresponent (fins a 5 punts).
 2. k) Als diferents projectes se’ls hi aplicarà una valoració, en funció de la situació socioeconòmica del seu territori d’adscripció (municipi, comarca o agregació de municipis i/o comarques). La situació socioeconòmica es mesura segons els indicadors i la metodologia que determinarà la convocatòria (fins a 5 punts).

La suma de tots els criteris de valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Els projectes es prioritzaran d’acord amb la puntuació obtinguda.

8.2 Es deixarà constància a l’expedient dels aspectes concrets que s’han valorat en aplicació de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l’import de la subvenció.

8.3 La puntuació mínima que s’ha d’assolir per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 50 punts.

 

Base 9

Resolució i notificació

9.1 L’òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a general de Turisme.

9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

9.3 La resolució s’ha de motivar degudament i ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l’import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l’activitat.

9.4 La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya http://tauler.gencat.cat. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

9.5 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat, d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

9.6 Contra la resolució d’inadmissió, d’arxiu per desestimació, de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d’alçada davant el/la secretari/ària d’Empresa i Competitivitat en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, esmentada.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

10.1 D’acord amb l’article 18 i amb l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i amb l’article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides, i haurà d’incloure les dades a què es refereix la lletra b) de l’apartat 8 de l’article 20 esmentat.

10.2 D’acord amb l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, citada, la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics concedits, amb indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris, s’ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca).

10.3 D’acord amb l’article 94.6 de l’esmentat Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, també es donarà publicitat a les subvencions concedides mitjançant la seva exposició al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) accessible des de la seu electrònica; i, en el supòsit de subvencions d’un import superior als 6.000,00 euros, també s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En tots els casos s’ha d’indicar el beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat.

 

Base 11

Subcontractació

11.1 S’entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de les despeses en què hagi d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada.

11.2 D’acord amb això, i a efectes d’aquesta Ordre, són susceptibles de subcontractació totes les actuacions subvencionables derivades del projecte presentat.

11.3 Les subcontractacions tindran una limitació del 100% del cost total elegible.

11.4 En cas que l’activitat concertada amb tercers superi el 20% de l’import de la subvenció i l’import sigui superior a 60.000,00 euros, l’ens local sol·licitant haurà de:

 1. a) En cas que la subcontractació hagi començat abans de la presentació de la sol·licitud, caldrà fer constar a la mateixa sol·licitud que la subcontractació compleix els requisits i les obligacions que estableixen la vigent Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol -que en desenvolupa el Reglament-, i adjuntar una declaració responsable de l’interventor municipal o assimilat que així ho acrediti.
 2. b) En cas que la subcontractació es realitzi un cop concedida la subvenció, l’ens local es compromet, d’acord amb l’article 29.3.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aportar a l’ens concedent el contracte per a la seva autorització prèvia i adjuntar al mateix una declaració responsable de l’interventor municipal o assimilat que acrediti que es compleixen els requisits i les obligacions que estableix la normativa vigent (Llei 38/2003, de 17 de novembre, i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, esmentats al paràgraf anterior).

11.5 La subcontractació s’ha d’ajustar als articles 29 i 46 de l’esmentada Llei 38/2003, i a l’article 68 del seu Reglament, i caldrà tenir en compte el següent:

La subcontractació en cap cas suposarà un cost addicional a l’import de la subvenció.

Les entitats beneficiàries són responsables que en l’execució de l’activitat subvencionada concertada amb tercers es respectin els límits que s’estableixen pel que fa a la naturalesa i la quantia de les despeses subvencionables; i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre la verificació adequada del compliment dels límits esmentats. A aquests efectes, el contracte o el conveni haurà de recollir l’obligació de facilitar a l’entitat beneficiària la informació requerida per l’òrgan convocant.

En cap cas es podrà concertar per part de l’entitat beneficiària l’execució total o parcial de les accions subvencionades amb les persones o les entitats que estableix l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest efecte tenen la consideració de persones o entitats vinculades als beneficiaris les que estableix l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.77.2006).

La subcontractació s’haurà de formalitzar per escrit mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar.

El contractista no podrà concertar amb tercers l’execució total ni parcial de l’acció subcontractada.

El contingut mínim que ha d’incloure el contracte és el següent:

 1. a) Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus d’empresa).
 2. b) Objecte del conveni/contracte.
 3. c) Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el total de la subvenció.
 4. d) Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).
 5. e) Declaracions i compromisos:

L’entitat o l’empresa subcontractada es compromet a facilitar al beneficiari/ària de la subvenció les dades (indicadors) que s’esmenten a efectes de la justificació.

L’entitat beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb el contractista o amb qualsevol altre membre dels seus socis/sòcies o partícips.

L’entitat beneficiària declara que no concerta l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb cap dels supòsits que estableix l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 1. f) Vigència de la relació contractual.
 2. g) Condicionament de l’efectivitat del contracte a l’atorgament de la subvenció.
 3. h) Causes d’extinció de la relació contractual.
 4. i) Òrgans i procediments als quals se sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.
 5. j) Signatura de les parts.

11.6 D’acord amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros en el cas de subministraments i serveis, o 50.000,00 euros en el cas d’obres, la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors prèviament a la contractació, excepte que per les seves característiques especials no existeixi al mercat prou nombre de proveïdors o que la despesa s’hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. En el cas que no es triï l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un document explicatiu o una memòria on es justifiqui l’elecció.

En cas d’incompliment dels requisits que estableixen els articles anteriors, la subvenció es podrà revocar totalment o parcialment d’acord amb les causes de revocació que estableix la normativa vigent.

 

Base 12

Pagament

12.1 El pagament de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió.

Els percentatges a abonar i distribuir a cadascuna de les anualitats es determinaran a l’ordre de publicació de la convocatòria corresponent.

12.2 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

 

Base 13

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

13.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d’atorgament en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

13.2 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s’hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.

13.3 El beneficiari té l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent d’acord amb l’article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

Base 14

Justificació

14.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l’article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d’11.6.2015).

14.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar un compte justificatiu, amb certificat de la Intervenció, on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions citades i l’aplicació dels fons percebuts.

14.3 Les persones o les entitats beneficiàries es comprometen a executar i justificar les actuacions de la manera que determini l’ordre que farà publica la convocatòria corresponent, amb la documentació i el compte justificatiu que s’estableixi.

14.4 L’incompliment de la despesa mínima indicada, així com de l’objecte i la finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

 

Base 15

Pròrroga

15.1 Si per circumstàncies excepcionals, degudament justificades, les actuacions del pla no es poden justificar en el termini previst, l’ens local beneficiari podrà sol·licitar a la Direcció General de Turisme una única pròrroga per executar i justificar. Aquesta ampliació de termini per executar i justificar no pot excedir de 6 mesos, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

15.2 La sol·licitud de pròrroga es presentarà davant la Direcció General de Turisme, com a mínim, tres mesos abans de la finalització del termini previst inicialment.

A la sol·licitud de pròrroga s’adjuntarà la documentació següent:

Una certificació de la Intervenció de l’ens local sol·licitant amb el detall de l’import ja executat i la quantitat que resta per executar.

Una memòria de les actuacions objecte de la pròrroga on s’especifiquin els motius i/o els arguments per sol·licitar-la.

15.3 La Direcció General de Turisme resoldrà expressament la sol·licitud de pròrroga i ho notificarà en el termini de dos mesos a comptar des de la data de sol·licitud.

 

Base 16

Seguiment i verificació de les accions subvencionables

16.1 La Direcció General de Turisme establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment en la implantació de les actuacions. Per fer-ho efectiu, els ens locals beneficiaris hauran de nomenar un responsable del projecte, que esdevindrà l’interlocutor amb la Direcció General de Turisme per al seguiment del Pla de foment.

16.2 Les entitats beneficiàries es comprometen a presentar a la Direcció General de Turisme un informe tècnic de l’estat d’execució de les actuacions objecte de la subvenció, i un certificat d’obligacions reconegudes emès per l’interventor/a o l’òrgan equivalent de l’ens local on constin la realització de les actuacions i l’import corresponent.

16.3 Les actuacions de verificació per part de l’òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de dos tipus:

 1. a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de les despeses presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

 1. b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l’acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris. Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si s’escau, durant la realització de l’acció subvencionada.

16.4 Els/Les beneficiaris/àries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l’òrgan concedent.

 

Base 17

Control de les accions subvencionables

L’òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l’existència d’indicis de frau o irregularitats en l’execució de l’activitat finançada per aquests ajuts.

Els/Les beneficiaris/àries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de control que l’òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l’Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 18

Revocació

18.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d’instar l’inici del procediment corresponent, d’acord amb el que disposen l’article 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

18.3 En el supòsit que s’acrediti l’assoliment dels objectius del projecte per un import inferior al previst inicialment, i d’acord amb el que estableix la base 14.6, s’iniciarà el procediment de revocació parcial i es reduirà proporcionalment l’import de la subvenció.

 

Base 19

Renúncia

19.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a l’òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora que corresponguin.

19.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució escaient.

19.3 En cas que una vegada resolt definitivament el procediment algun dels beneficiaris renunciï a la subvenció, i sempre que aquesta es produeixi abans del 30 de novembre de l’any de la convocatòria, no s’hagi efectuat el pagament de la subvenció esmentada i s’alliberi crèdit suficient per atendre les sol·licituds, es permetrà atorgar la subvenció als ens que figurin a llista de reserva, per ordre de puntuació.

En cas d’empat s’aplicarà el criteri que estableix la base 7.6.

 

Base 20

Règim de compatibilitat dels ajuts

20.1 Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

20.2 L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

 

Base 21

Infraccions i sancions

21.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

21.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’algun motiu d’infracció, hauran d’instar l’inici del procediment sancionador d’acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 22

Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària

22.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, l’activitat, la inversió o l’actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

22.2 Les mesures de publicitat que han d’adoptar les persones beneficiàries de les subvencions són les següents:

 1. a) Incloure el logotip del Departament d’Empresa i Coneixement, i l’expressió “Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement” fent servir el logotip corporatiu del Programa d’identificació visual (PIV) editat a la pàgina web http://www.gencat.cat/piv/descarregues/dptEmpresa/03_14_dpt_empresa.html, als elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de la subvenció.
 2. b) Incloure la llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o esments als mitjans de comunicació.

 

Base 23

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

 1. a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Departament d’Empresa i Coneixement en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.
 2. b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses, que ha de cobrir l’import finançat, i el compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, s’ha d’acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d’altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l’objecte global o parcial, en aquest darrer cas sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d’ús o tractament diferenciat.
 3. c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de la documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys. Aquesta obligació, igualment, també pertocarà a l’ens executor quan sigui diferent de l’ens beneficiari.
 4. d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan instructor abans de la finalització del termini d’execució. L’òrgan instructor ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
 5. e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d’Empresa i Coneixement, i a les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 6. f) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se’n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
 7. g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que indiqui la resolució corresponent.
 8. h) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l’actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.
 9. i) Formalitzar l’encàrrec de gestió corresponent, en cas que la persona beneficiaria sigui una entitat pública i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de la persona beneficiària, d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 10. j) En el cas que la subvenció es dediqui al finançament de béns inventariables, els/les beneficiaris/àries estan obligats a destinar-los a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de 5 anys, si els béns són inscriptibles en un registre públic, i de dos anys per a la resta béns.

En el supòsit de béns inscriptibles en un registre públic, s’ha de fer constar en l’escriptura aquesta circumstància, així com l’import de la subvenció concedida, i s’han d’inscriure al registre públic corresponent.

 1. k) Realitzar les actuacions oportunes per tal de perseguir la possible oferta il·legal d’allotjament turístic en el seu àmbit territorial, amb atenció especial als requeriments que l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya faci a aquest efecte.
 2. l) Comunicar qualsevol canvi en l’activitat o l’actuació objecte de la subvenció.

 

Base 24

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció s’inclouen al fitxer Expedients administratius, regulat a l’Ordre EMO/379/2012, de 12 de novembre, de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6261, de 26.11.2012). La seva finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb l’àmbit competencial, i impulsar i resoldre qüestions que siguin objecte dels expedients, i el seu responsable és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals.

Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia, núm. 105, 2a planta, 08008 Barcelona, adreça electrònica bustiaprotecciodades.emo@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d’aquesta Ordre. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

Glossari de definicions

 

A efectes d’aquestes bases, s’entendran com a definició dels diferents conceptes les que es detallen a continuació.

 

-1 Turista

D’acord amb l’Organització Mundial del Turisme, s’entén per turista un visitant (intern, receptor o emissor) el viatge del qual inclou una pernoctació.

 

-2 Recursos turístics

D’acord amb l’Organització Mundial del Turisme, s’entén per recurs turístic tot element natural, tota activitat humana o resultat de la mateixa que pot generar un desplaçament per motius essencialment d’oci (un centre d’interpretació per si mateix, per exemple, no constitueix un recurs turístic, seria, en tot cas, un equipament de suport al recurs).

 

-3 Producte turístic

Un producte turístic es compon dels elements següents:

Equipaments: senyalització, centres d’interpretació, oficina de turisme.

Infraestructures: transport.

Recursos: patrimoni natural, històric, monumental, cultural.

Serveis: allotjament, restauració.

Activitats i experiències.

 

-4 Estudi de viabilitat econòmica

L’estudi de viabilitat econòmica serveix de referència per a saber si la nostra idea o projecte de negoci és econòmicament i comercialment possible, o no. És a dir, si la posada en marxa del projecte és sostenible per si mateix amb els ingressos produïts per la venda dels serveis i un període d’amortització raonable de la inversió inicial realitzada.

 

-5 Modernització

Adaptar-se als processos de canvi mitjançant respostes a aquests canvis (tecnològics, de mercat, etc.)

 

-6 Innovació

La innovació consisteix en la implementació de nous productes o serveis per generar millor productivitat i satisfacció als usuaris. Hi ha diversos tipus d’innovació: la impulsada per les necessitats de l’usuari, les possibilitats de la tecnologia o la receptivitat a les necessitats del mercat. Els avenços de la ciència són altres fonts d’innovació a la capacitat de resolució de problemes.

 

-7 Despesa subvencionable

La despesa subvencionable és la despesa executada elegible, dins els paràmetres que marca la normativa autonòmica, nacional i europea, que computa a efectes de calcular la subvenció corresponent.

 

-8 Despesa d’inversió

Les despeses d’inversió d’una entitat local són aquelles destinades a la creació d’infraestructures i a la creació de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis.

Els béns d’inversió tenen les característiques següents:

 1. a) No són béns destinats al consum.
 2. b) Tenen una durada previsiblement superior a l’exercici pressupostari.
 3. c) Són susceptibles d’incloure’ls a l’inventari.
 4. d) Són despeses previsiblement no reiteratives.

 

-9 Despesa corrent

S’entén per despesa corrent, a més de les despeses de personal, les que els ens locals realitzen mitjançant l’adquisició de béns i serveis necessaris per a l’exercici de les seves competències.

S’inclouen com a despeses corrents, entre d’altres, les d’arrendaments, reparació i conservació d’elements de l’immobilitzat; les de subministraments com el material d’oficina, l’aigua i l’energia elèctrica; les comunicacions, la publicitat i la propaganda, i les atencions protocol·làries.

Les despeses corrents tenen les característiques següents:

 1. a) Són béns destinats al consum.
 2. b) Tenen una durada inferior a l’exercici pressupostari.
 3. b) No són inventariables.
 4. c) Són reiteratives.

Als efectes d’aquesta Ordre aquest tipus de despesa no és subvencionable.

 

-10 Despesa de manteniment

La despesa de manteniment és un tipus de despesa corrent adreçada a la reparació i la conservació d’elements de l’immobilitzat.

Als efectes d’aquesta Ordre aquest tipus de despesa no és subvencionable.

 

-11 Dret suficient

Documentació acreditativa de la disposició dels immobles on s’efectuarà la inversió, en temps i forma, i que permeti de manera fefaent l’amortització de la inversió programada.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *