Subvencions inversions en camins públics locals per a Catalunya

ORDRE GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.[sc name=”Guía del Interventor Municipal” ]

La voluntat d’aquestes subvencions és incidir en la cohesió territorial, garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori. En aquest sentit, tenen com a finalitat la realització d’obres de millora de camins d’ús públic de titularitat local.

Així mateix, amb l’objectiu d’afavorir el suport als petits municipis, que són els que presenten més dificultats per poder dur a terme aquestes actuacions necessàries, es limitaran els ajuts a un determinat tram de població.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vistos els acords del Govern mitjançant els quals s’autoritzen els departaments de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Territori i Sostenibilitat i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs per al finançament de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020;

Un cop tramitat el procediment legalment establert, i d’acord amb la proposta favorable de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d’Administració Local, i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Ordre els ens locals poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

 

Barcelona, 31 de maig de 2017

 

Meritxell Borràs i Solé

Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

 

 

Annex

Bases reguladores que regeixen la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals

 

—1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular la línia de subvencions per a inversions en camins públics de titularitat local, adreçades als municipis i comarques de Catalunya, per al període 2018-2020.

En concret, cada ens podrà destinar l’ajut a finançar les actuacions de millora i condicionament que es duguin a terme en un o més camins del municipi o comarca, o fins i tot en trams d’aquests.

Les actuacions s’han de dur a terme a la xarxa veïnal i rural de camins d’ús públic de titularitat local, que han d’estar, principalment, en àmbit no urbà i han de ser aptes per al trànsit rodat motoritzat.

 

—2 Ens destinataris

Poden sol·licitar una subvenció de la línia per a inversions en camins públics locals els ens locals següents:

—Els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya.

—Els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.

—Els municipis capitals de comarca amb una població inferior a 20.000 habitants.

—Els consells comarcals de muntanya i el Consell General d’Aran.

Són considerats municipis i comarques de muntanya aquells que determinen la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, i la Llei 5/1988, de 28 de març, que crea la comarca de l’Alta Ribagorça.

 

—3 Actuacions subvencionables i període d’execució

3.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades per aquestes bases:

 1. a) Les actuacions d’inversió en camins d’accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics.
 2. b) Les actuacions d’inversió en camins per facilitar l’accés a explotacions agràries i ramaderes i punts d’interès turístic o paisatgístic.
 3. c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

3.2 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l’actuació subvencionada i compleixin els terminis establerts en la base 12.

3.3 No es poden presentar a la convocatòria les actuacions el procediment de contractació de les quals ja s’hagi iniciat en el moment de presentar la sol·licitud.

3.4 El període d’execució d’aquestes actuacions abraça tres anualitats, tal com determina la base 12.

 

—4 Quantia

4.1 El pressupost global dels projectes que se subvencionaran per a les tres anualitats ha de ser com a màxim de cinquanta mil euros (50.000 €), IVA inclòs.

4.2 Les actuacions seleccionades rebran una subvenció de fins al 100% del seu cost, tenint en compte que l’import de les subvencions no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost total de les despeses subvencionables justificades correctament ni de l’import sol·licitat.

4.3 Les actuacions de les bases 3.1.a) i 3.1.b) se subvencionaran amb càrrec al capítol 7 dels pressupostos de la Generalitat, i les de la base 3.1.c), amb càrrec al capítol 4.

 

—5 Sol·licituds

5.1 L’òrgan competent de l’ens local ha d’aprovar les sol·licituds, que ha de formalitzar i trametre el secretari o secretària a través dels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes (EACAT), a l’adreça http://www.eacat.cat.

5.2 El formulari de sol·licitud estarà a disposició dels ens sol·licitants a l’extranet esmentada.

5.3 Per sol·licitar les subvencions els ens locals interessats han de presentar, juntament amb el model de sol·licitud, la documentació tècnica necessària per tal de valorar les actuacions que volen dur a terme (per exemple: el projecte, la memòria descriptiva i valorada, els plànols, fotografies en format PDF, etc.), amb un límit de 100 Mb per sol·licitud i 15 Mb per fitxer.

5.4 Només es pot presentar una sol·licitud per municipi o comarca per a una de les tres anualitats que inclogui les diferents actuacions proposades.

5.5 Els consells comarcals poden presentar, a més de la sol·licitud pròpia en el cas que els correspongui, una sol·licitud per cada municipi de què tinguin assumida la competència en camins, juntament amb el conveni o l’acord signat amb l’ajuntament a aquest efecte. En aquest cas, l’ajuntament corresponent no podrà presentar cap sol·licitud en el marc d’aquesta convocatòria.

 

—6 Comitè de Valoració

6.1 Es crea el Comitè de Valoració, com a òrgan col·legiat, que té les funcions següents:

 1. a) Valorar els projectes presentats, d’acord amb els criteris de valoració establerts a la base 7.
 2. b) Proposar, d’acord amb la puntuació obtinguda mitjançant l’aplicació dels criteris de valoració, la concessió de les subvencions.

6.2 El Comitè de Valoració estarà format per les persones següents:

—La persona titular de la Direcció General d’Administració Local, que n’exercirà la presidència.

—La persona titular de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, o la persona en qui delegui, que n’exercirà la vicepresidència primera.

—La persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural, o la persona en qui delegui, que n’exercirà la vicepresidència segona.

—Quatre vocals, nomenats per la presidència, escollits entre el personal adscrit al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (tres membres) i al Departament de Territori i Sostenibilitat (un membre).

Actuarà com a secretari/ària del Comitè de Valoració un funcionari/ària adscrit a l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

De les reunions del Comitè de Valoració, se n’ha d’aixecar l’acta corresponent.

 

—7 Criteris de valoració

7.1 Les sol·licituds s’avaluaran en concurrència competitiva, tal com disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i s’aplicaran els criteris i barems d’avaluació i de puntuació següents, en ordre decreixent de puntuació, amb una puntuació global màxima de 40 punts:

 

Per actuacions que es corresponguin amb alguna de les actuacions especificades en la base 3.1, fins a 15 punts, repartits de forma no acumulativa, d’acord amb els criteris següents:

 1. a) Actuació de la lletra a): 15 punts.
 2. b) Actuació de la lletra b): 10 punts.
 3. c) Actuació de la lletra c): 5 punts.

Les sol·licituds que incloguin actuacions que es puguin assignar, segons la base 3.1, a diferents tipologies s’incorporaran, a efectes de valoració, a la línia que tingui el pressupost més elevat.

 

Per camins inclosos al Pla d’emergència municipal o comarcal (5 punts)

En el cas de sol·licituds que incloguin diferents actuacions es tindrà en compte, a efectes de valoració, si la major part del pressupost va destinat a camins que estan inclosos en el Pla.

 

Per camins d’accés a altres municipis (5 punts)

En el cas que el camí uneixi dos o més municipis, caldrà que l’actuació afecti camins d’accés principal als municipis i que abasti la totalitat del camí dins del terme municipal fins al límit amb el terme municipal que uneix.

En el cas de sol·licituds que incloguin diferents actuacions, es tindrà en compte, a efectes de valoració, si la major part del pressupost va destinat a camins que uneixen dos o mes municipis.

 

En relació inversa a la densitat poblacional (fins a 15 punts)

S’assignarà la puntuació atenent a la densitat del municipi o comarca, segons la fórmula següent:

P = Pi+(Dmax-D)/(Dmax-Dmin)

P = puntuació que obtindrà la sol·licitud segons aquest criteri

Pi = puntuació mínima per trams segons la densitat dels ens sol·licitants

 

  Ens amb densitat h/km2 entre
Pi Dmin Dmax
0 250 Max
1 150 250
2 100 150
3 70 100
4 50 70
5 40 50
6 30 40
7 25 30
8 20 25
9 15 20
10 10 15
11 7 10
12 5 7
13 3 5
14 0 3

 

 

D = densitat del municipi o comarca segons les dades de l’IDESCAT de 2016

En el cas de les sol·licituds presentades pel consell comarcal en nom del municipi es tindrà en compte la densitat del municipi.

Pi = puntuació mínima del tram corresponent a l’ens local segons la seva densitat

Dmin = densitat mínima del tram corresponent

Dmax = densitat màxima del tram corresponent

Max és la densitat del municipi amb densitat més alta que es presenti a la convocatòria.

 

7.2 Per tal de poder obtenir la subvenció, s’ha d’assolir una puntuació mínima de 15 punts.

 

8 Procediment de valoració i concessió

8.1 El procediment de valoració i concessió d’aquestes subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència competitiva.

8.2 L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció d’aquest procediment de concessió de subvencions és la persona titular de la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

8.3 L’òrgan instructor pot demanar als ens locals sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud. Els ens locals sol·licitants han de presentar la documentació que, si escau, els sigui requerida, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà del requeriment.

8.4 El Comitè de Valoració analitzarà i avaluarà les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7, que inclourà la llista de les sol·licituds a què es proposa concedir la subvenció, amb el detall de l’import proposat i l’anualitat a què són assignades en funció de la preferència assenyalada i la puntuació assolida, i en la qual ha de figurar també la relació de les sol·licituds que queden en llista de reserva, ordenades per ordre de puntuació, i la llista de les sol·licituds que han estat denegades.

8.5 Un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan instructor formularà, d’acord amb l’acta del Comitè de Valoració, la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d’acord amb el que preveu la base 9. L’òrgan instructor formularà la proposta definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada pels ens locals beneficiaris proposats i de les comprovacions d’ofici, i l’elevarà a l’òrgan resolutori.

8.6 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

—9 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció i presentació de documentació addicional

9.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notificarà als ens locals interessats mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT).

9.2 La proposta de resolució provisional contindrà la llista de sol·licitants proposats com a beneficiaris de les subvencions amb indicació de l’anualitat a què són assignades, així com la llista de reserva, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, i la llista de sol·licitants proposats com a denegats.

9.3 L’òrgan instructor pot demanar als ens locals sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de la proposta de resolució provisional de concessió, que ha de contenir, en tot cas, aquest requeriment.

9.4 Dins del mateix termini, els ens locals sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre definitivament la convocatòria. En el supòsit que l’ens local proposat com a beneficiari no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils, la proposta de subvenció s’entendrà acceptada tàcitament.

9.5 Dins del mateix termini, els ens locals proposats com a beneficiaris també poden desistir de la seva sol·licitud de subvenció mitjançant un escrit adreçat al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

En el supòsit que algun ens local no accepti la subvenció o desisteixi de la sol·licitud, aquesta subvenció es podrà concedir a l’ens o els ens locals sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents, amb l’aportació prèvia de la documentació preceptiva. La llista de reserva tindrà una vigència de tres mesos a partir de l’endemà de la publicació de la resolució definitiva.

9.6 En el cas de minoració de l’import de la subvenció sol·licitat com a conseqüència d’una proposta de concessió d’un import inferior, l’ens local podrà reformular el pressupost a l’import previst en la proposta provisional de concessió, així com adaptar la memòria a la subvenció proposada. En tot cas, s’ha de garantir l’equilibri entre els ingressos i les despeses de l’actuació.

En qualsevol cas, l’actuació ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb l’operació. En cap cas pot comportar una modificació substancial de l’operació.

 

—10 Inadmissió i desistiment

10.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 La manca de presentació de qualsevol document de la sol·licitud o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils, comporta el desistiment de la sol·licitud.

10.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i en notificarà la resolució d’inadmissió o desistiment als ens locals interessats mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT).

 

—11 Resolució de concessió

11.1 La resolució de concessió correspon a la persona titular del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a proposta de l’òrgan instructor, amb l’informe previ de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya d’acord amb l’acta del Comitè de Valoració.

11.2 La resolució i notificació de les subvencions s’efectuaran en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds. Si un cop transcorregut aquest termini, no s’ha dictat i notificat cap resolució expressa, les sol·licituds s’han d’entendre desestimades, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La resolució es notificarà a les entitats interessades a través de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

11.3 D’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Administració pública ha de fer pública la informació relativa a l’atorgament de les subvencions i els ajuts públics i, d’acord amb el seu article 15.1.c), aquesta informació ha d’incloure l’import, l’objecte de la subvenció i els beneficiaris.

11.4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, l’ens interessat pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que, d’acord amb l’article 44 de la mateixa norma, l’ens local pugui presentar un requeriment previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini de dos mesos a comptar de la data de la notificació.

 

—12 Execució i justificació

12.1 Els terminis per executar i justificar les actuacions subvencionades són els següents:

Les actuacions de l’exercici 2018 es poden executar des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018; el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 2019.

Les actuacions de l’exercici 2019 es poden executar des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019; el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 2020.

Les actuacions de l’exercici 2020 es poden executar des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020; el termini de justificació finalitza el 28 de febrer de 2021.

Amb la sol·licitud prèvia de l’ens local, dins el termini d’execució i per causes degudament motivades, es podran concedir pròrrogues al termini d’execució de fins la meitat del període inicial; en aquest cas, caldrà justificar l’actuació en el termini d’un mes a comptar de la fi del termini d’execució.

12.2 Els ens locals beneficiaris han de presentar la documentació justificativa a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes (EACAT), a l’adreça http://www.eacat.cat, d’acord amb els terminis establerts en el punt anterior, que, segons els models normalitzats que facilitarà la Direcció General d’Administració Local, inclourà els documents següents:

 1. a) El compte justificatiu que acrediti la despesa realitzada i l’obra o actuació executada, seguint el model normalitzat que es pot trobar a l’adreça http://www.eacat.cat.
 2. b) Si escau, el certificat final de l’obra de la direcció facultativa i l’acta de recepció de l’obra, d’acord amb el que estableix la normativa sobre contractació pública, així com altra documentació específica per la naturalesa de l’actuació subvencionada.

 

—13 Tramitació del pagament

13.1 D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podran atorgar d’ofici bestretes de fins a un màxim del 40% de la subvenció atorgada, sense l’exigència de prestació de garantia.

El pagament de l’import total de la subvenció, o la part restant en el cas que s’hagin atorgat bestretes, es tramitarà un cop els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat de les despeses de l’actuació subvencionada.

13.2 S’abonarà fins al 100% de les despeses justificades, amb el límit de l’import de la subvenció que li correspon d’acord amb el que disposa la base reguladora 4 (quantia) sense necessitat que l’ens local beneficiari acrediti que les despeses subvencionades estan efectivament abonades.

13.3 Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat és d’un percentatge superior al 20%, l’import de la subvenció es reajustarà minorant-lo proporcionalment, sempre que es garanteixi el compliment de l’objecte i la finalitat de la subvenció.

Si la desviació pressupostària a la qual fa referència el paràgraf anterior no excedeix el 20%, no comporta la reducció de la quantia de la subvenció atorgada, sempre que es garanteixi que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció i que no hi ha sobrefinançament.

 

—14 Canvis de destinació de les subvencions

Un cop atorgades les subvencions, no es podran concedir canvis de destinació de les subvencions ni aplicacions dels sobrants generats per les justificacions per un import inferior a l’import concedit.

 

—15 Actuacions de comprovació

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, mitjançant els serveis territorials, pot dur a terme actuacions de comprovació sobre la correcta execució de l’actuació, sense perjudici de la facultat de control de la Intervenció General.

 

—16 Revocació, reintegrament i infraccions administratives

16.1 En el cas que es produeixi un incompliment de les bases i/o de la convocatòria, la persona titular de la Direcció General d’Administració Local, a proposta dels serveis territorials, iniciarà l’expedient corresponent de revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, demanarà el reintegrament de les quantitats percebudes, amb els interessos de demora corresponents.

16.2 Sens perjudici del que estableix el punt anterior, els incompliments esmentats poden ser constitutius d’una infracció administrativa en matèria de subvencions i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent d’acord amb les previsions de l’article 102 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

—17 Obligacions dels ens locals beneficiaris

Els ens locals beneficiaris, en tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases, han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i, en concret:

 1. a) S’han de regir per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i de règim local de Catalunya per a la contractació i l’execució de les actuacions subvencionades.
 2. b) Han de destinar la subvenció atorgada a la finalitat prevista en aquestes bases i en la convocatòria.
 3. c) Han de dur a terme l’actuació objecte de la subvenció.
 4. d) Han de justificar la subvenció en els termes que s’indiquen en aquestes bases.
 5. e) Han de comunicar als serveis territorials del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge l’obtenció de subvencions per a la mateixa actuació procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

 1. f) S’han de sotmetre a les actuacions de comprovació i aportar tota la documentació que els sigui requerida pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent. Per aquest motiu, les entitats beneficiàries han de conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, en els termes previstos per la legislació vigent.
 2. g) Han de complir amb l’obligació legal de trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge la documentació economicofinancera establerta en l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d’altres entitats públiques, i es crea l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes, així com l’obligació de trametre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals, tal com estableix la normativa específica d’aquesta institució.
 3. h) No poden fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins a l’acabament de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’article 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 4. i) Si han de contractar operacions de crèdit per al finançament d’actuacions incloses en el Pla necessiten l’autorització del departament competent en matèria de tutela financera dels ens locals, quan concorrin els supòsits establerts per la legislació d’hisendes locals. En qualsevol cas, s’ha d’aplicar el que estableix l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals o la normativa que la substitueixi.
 5. j) S’han d’adherir al codi ètic regulat en l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).
 6. k) Han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 7. l) Han de donar compliment al que disposa l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

—18 Protecció de dades

Les dades personals consignades en la documentació aportada per cada ens local beneficiari s’incorporen en el fitxer Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), que és titularitat del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, regulat per l’Ordre GAH/39/2016, de 23 de febrer, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a les finalitats de gestió i seguiment de les sol·licituds i la tramitació de les actuacions incloses en aquest Pla.

En qualsevol cas, poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita al Servei de Cooperació Econòmica Local de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona).

 

—19 Règim jurídic

En tot allò que no prevegin aquestes bases, els ens locals beneficiaris de les subvencions queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i a la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *