Subvencions per treballs d’investigació en ciències de l’esport a Catalunya

RESOLUCIÓ PRE/1816/2017, de 25 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions biennals per a la realització de treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport, per part de fundacions i d’altres entitats privades sense afany de lucre que exerceixin llurs funcions principalment a Catalunya.

Donada la necessitat de promoure la investigació en el sector de les ciències de l’esport, amb la finalitat de ser a l’avantguarda en coneixements i procediments que incideixen en els hàbits i les tècniques d’esportistes i tècnics, el Consell Català de l’Esport ha acordat aprovar les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport.

Atès que l’article 3.2.l) del Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, disposa que l’administració esportiva de la Generalitat ha de desenvolupar la recerca en les diferents àrees relatives a les ciències aplicades a l’esport, per tal que aquest millori qualitativament;

D’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa l’Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d’ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l’Esport;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb l’article 93.b) del mateix text normatiu,

Resolc:

 1. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions biennals per a la realització de treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport, per part de fundacions i d’altres entitats privades sense afany de lucre, que exerceixin llurs funcions principalment a Catalunya, que consten en l’annex d’aquesta Resolució.
 2. Aquesta Resolució té efectes a partir de l’endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució o les seves bases, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que l’ha dictada o, directament, davant la persona titular del departament competent en matèria d’esports, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seva data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esplugues de Llobregat, 25 de juliol de 2017

Gerard Martí Figueras i Albà

President del Consell Català de l’Esport

Annex

Bases de la convocatòria

 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions biennals per a la realització de treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport, per part de fundacions i d’altres entitats privades sense afany de lucre que exerceixin principalment la seva activitat a Catalunya, i que centrin la investigació en les àrees següents:

 1. a) Adaptació cardiocirculatòria en l’exercici físic i d’alt rendiment esportiu.
 2. b) Efectes del procés d’entrenament sistemàtic sobre l’aparell locomotor de l’esportista.
 3. c) Utilització de la pràctica física i/o esportiva com a eina per a la millora de la salut d’amplis sectors de població.
 4. d) Adaptació psicològica per a l’optimització del rendiment en joves esportistes.
 5. e) Recerca en els mètodes i la detecció de l’ús de substàncies prohibides en esportistes d’elit.
 6. f) Aspectes per a la prevenció de la violència, racisme i xenofòbia en l’esport.
 7. g) Beneficis de la pràctica multiesportiva i/o del treball de valors en la pràctica esportiva, en infants i joves.
 8. h) Biotecnologia aplicada a l’esport com a control de la salut.
 9. i) Nutrició i suplements ergogènics en la pràctica esportiva.
 10. j) Fisioteràpia aplicada a la prevenció i tractament de lesions esportives.
 11. k) Salut i esport en persones amb discapacitats.
 12. l) Promoció d’activitat física en àmbits socials determinats.

 

 1. Entitats beneficiàries

2.1 Podran sol·licitar ajut les fundacions i d’altres entitats privades sense afany de lucre, que exerceixin principalment la seva activitat a Catalunya, degudament inscrites al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya, i que segons els seus estatuts o norma constitutiva realitzin treballs d’investigació en l’àmbit de les ciències de l’esport. Aquestes entitats hauran de comptar amb investigadors acreditats responsables dels equips o grups de recerca de l’entitat. Les entitats sol·licitants només podran presentar un sol projecte a la convocatòria.

2.2 Cap investigador podrà figurar en més d’un projecte dins d’aquesta convocatòria.

2.3 Els membres dels grups de recerca hauran d’estar en possessió de, com a mínim, un títol universitari de segon cicle i comptar amb una experiència contrastada en l’àmbit de la investigació de les àrees en qüestió.

2.4 No es concedirà cap ajut a projectes que siguin sexistes o discriminatoris per raó de sexe, d’acord amb el que preveu l’article 30.2b) de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.

 

 1. Requisits i incompatibilitats

3.1. Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir les condicions i els requisits que es relacionen a continuació, els quals han d’estar degudament acreditats mitjançant les declaracions corresponents que s’inclouen en el formulari normalitzat de sol·licitud, que també s’esmenten, per a cada requisit o condició, a continuació:

 1. a) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. b) Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

(Declaració del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. c) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.

(Acreditació per declaració del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. d) En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. e) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. f) Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d’aquesta Llei.

(Acreditació per declaració del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. g) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d’acord amb l’article 11.1 de la Llei 17/2005, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i donar compliment al que preveu aquesta llei.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. h) Quan l’entitat sol·licitant sigui una associació o una fundació, haver adaptat els estatuts, i haver inscrit aquesta adaptació en el registre corresponent, d’acord amb allò previst a la disposició transitòria 1a de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. i) Quan l’entitat sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud)

 1. j) Si es tracta d’entitats subjectes a l’obligació de rendició anual de comptes davant el Consell Català de l’Esport, trobar-se al dia en el moment de la publicació de la convocatòria corresponent.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud).

 1. k) Declarar que tots els membres del grup de treball o equip de recerca posseeixen, com a mínim, la titulació universitària de segon cicle, d’acord amb el que preveu la base 2.3.

(Acreditació per declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud)

 1. l) D’acord amb l’article 55.2 de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establerts al codi ètic inclòs a l’annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

Cal tenir en compte que, en cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

(Acreditació per declaració responsable del / de la representant legal de l’entitat inclosa al formulari de sol·licitud)

3.2.La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de l’ajut deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

3.3. Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dona el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins el compliment per part de la persona beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

3.4. Les subvencions regulades en aquestes bases seran compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics i privats d’àmbit territorial, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que no ultrapassin el 100% del cost total de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

No seran compatibles amb la percepció de qualsevol altra subvenció, premi o ajut del Consell Català de l’Esport per a la mateixa activitat subvencionada, durant els dos exercicis precedents al de l’any de la convocatòria.

 

 1. Quantia de les subvencions i despeses subvencionables

4.1 L’import mínim a sol·licitar serà de 1.500,00 euros per entitat sol·licitant. L’import concret es determinarà en funció del projecte presentat. Per a això, es valorarà l’import global de la sol·licitud econòmica, la despesa en material i les necessitats de treballs de suport tècnic aliens als signants del projecte.

4.2 Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades directament amb la realització de les actuacions previstes en el pla d’actuació presentat, que resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En cap cas, les despeses poden tenir caràcter de despeses d’inversió, ni el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació. A aquests efectes, tindran aquesta condició les despeses que expressament constin com a subvencionables a la Guia per a la justificació de les subvencions disponible a la pàgina web corporativa de l’Administració de la Generalitat, Secretaria General de l’Esport, a l’adreça electrònica següent: http://esport.gencat.cat/ca/secretaria_general_de_lesport/consell-catala-de-lesport/subvencions_ajuts_etc/.

4.3 Les subvencions es concediran dins els límits de la dotació pressupostària màxima prevista en la convocatòria.

4.4 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de la subvenció exigible per poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de l’ajut és del 60% del cost de l’activitat. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l’activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s’ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció.

4.5 Si la desviació entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de la subvenció no excedeix el 20% no comporta la reducció de la quantia de la subvenció. Només es pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut.

En el supòsit que se superi el percentatge establert al punt anterior, sempre que l’objecte i la finalitat de la subvenció concedida es compleixin, l’import de la subvenció atorgada es redueix automàticament, en la mateixa proporció al percentatge en què se superi aquestes xifres, amb el límit establert al punt 4.4.

4.6 En cap cas, l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

 1. Presentació de sol·licituds

5.1 El formulari normalitzat de sol·licitud, que incorpora els models normalitzats de la documentació a què es refereix la base 7, es poden obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

En aquesta mateixa adreça també es poden obtenir els models normalitzats de la documentació requerida d’acord amb les bases 10 i 11, si escau.

5.2 La presentació de les sol·licituds de subvenció, de la preceptiva documentació annexa i de la documentació requerida d’acord amb les bases 10 i 11 s’efectua i es tramet, únicament, pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

Pel que fa a la documentació justificativa prevista a la base 17, les entitats sol·licitants poden optar per presentar-la pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), o de manera presencial en format paper, al Registre general del Consell Català de l’Esport, i al registre de les seves representacions territorials, a les adreces següents:

Consell Català de l’Esport:

Av. Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat

Representacions territorials del Consell Català de l’Esport:

A Barcelona: Rambla de Guipúscoa, 23-25, 5è. E i F, 08018 Barcelona

A Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1 (edifici Sta. Caterina), 17002 Girona

A Lleida: Carrer de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida

A Tarragona: Carrer Major, 14, 43003 Tarragona

A les Terres de l’Ebre: Carrer de Montcada, 23, 43500 Tortosa

Les sol·licituds i la documentació a adjuntar també es poden presentar en qualsevol dels llocs que preveuen l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques catalanes, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3 Les sol·licituds efectuades per mitjans electrònics es consideren presentades davant l’Administració de la Generalitat de Catalunya quan s’enregistrin en el Registre Telemàtic de la Generalitat de Catalunya a través de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant o de la persona representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

5.4 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquestes bases.

 

 1. Identificació, autenticació i signatura electrònica

La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d’acord amb els criteris establerts a l’Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació i signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d’identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

 

 1. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud de subvenció:

7.1 Cal aportar el model normalitzat de sol·licitud, que incorpora la respectiva documentació annexa, i la documentació següent:

 1. a) El pressupost, per portar a terme l’activitat objecte de la subvenció, complert i detallat, tant d’ingressos com de despeses, en el qual s’especifiqui aquells conceptes que, d’acord amb la base 17.4, es considerin despesa elegible amb càrrec a la subvenció concedida (Inclòs en el formulari normalitzat de la sol·licitud de subvenció)
 2. b) El pla de treball detallat: objectius, motius i finalitat del treball, descripció del pla de treball, metodologia i calendari previst (Inclòs en el formulari normalitzat de la sol·licitud de subvenció)
 3. c) Currículum professional, segons model europeu, de totes les persones integrants del grup o equip de recerca que han de dur a terme el treball.
 4. d) Autorització de l’òrgan competent per a l’ús de les instal·lacions i equipaments on es realitzarà el projecte. Aquest document també es podrà presentar en el moment de l’acceptació de la subvenció.

 

 1. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el que s’indica en la convocatòria corresponent.

 

 1. Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds és d’acord amb els criteris següents:

 1. a) La coherència, claredat i rigor del projecte respecte d’objectius, motius, finalitat, metodologia i pressupost: fins a 5 punts.
 2. b) La importància que el projecte de recerca pugui significar per a l’esport català: fins a 5 punts
 3. c) Els ajuts percebuts d’altres institucions públiques o privades concedits per a la mateixa recerca: fins a 1 punt.
 4. d) La composició i el currículum del grup investigador, amb especial referència als darrers tres anys: fins a 2 punts.
 5. e) La rellevància de les publicacions que els investigadors hagin publicat en els darrers quatre anys: fins a 1 punt.
 6. f) L’activitat científica de l’entitat beneficiària: fins a 1 punt.

En tot cas serà necessari que l’entitat assoleixi un mínim del 60% de la puntuació total per tenir accés a la subvenció.

 

 1. Procediment de la concessió

10.1. El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

10.2 L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció del procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport.

10.3 Per a l’avaluació dels projectes presentats es crearà un Comitè científic format per diferents experts en les ciències de l’esport amb la composició següent: una persona experta en recerca de la lluita antidopatge, una persona experta en documentació i recerca bibliogràfica, una persona experta en psicologia de l’esport, una persona experta en cardiologia de l’esport, una persona experta en medicina de l’esport, una persona experta en medicina de l’esport i promoció de l’activitat física, una persona experta en ciències de l’esport i el director de la Revista APUNTS. Medicina de l’Esport.

El Comitè científic el coordina la Unitat d’Esport i Salut del Consell Català de l’Esport. Hi actuarà com a secretari de l’esmentat comitè un funcionari del Consell Català de l’Esport llicenciat en Dret, amb veu però sense vot.

El Comitè científic, que actuarà com a òrgan d’avaluació, efectua la proposta de concessió i/o denegació de les subvencions a la vista de la qual, i amb l’informe previ del Comitè Executiu del Consell Català de l’Esport, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional, d’acord amb la base 10.5

La normativa que regula la composició del Comitè Executiu és el Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport, en relació amb la disposició addicional tercera del Decret 15/2005, d’11 d’octubre, de reestructuració de la Secretaria General de l’Esport i del Consell Català de l’Esport.

10.4 L’òrgan instructor examina les sol·licituds presentades a l’empara de la corresponent convocatòria i ha de requerir les entitats que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenin els defectes o aportin la documentació que hi manca, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la relació d’entitats que han d’esmenar o completar llur sol·licitud al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Així mateix, aquesta llista es pot consultar a través de la pàgina web esports.gencat.cat.

La manca de compliment d’aquest requeriment en el termini esmentat comporta el desistiment de la subvenció sol·licitada.

L’incompliment dels requisits no esmenables o la presentació de la sol·licitud fora del termini establert comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.5 Un cop avaluades les sol·licituds per part del Comitè Científic, i amb l’informe previ del Comitè Executiu del Consell Català de l’Esport, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions en els termes previstos a la base 11.

Finalment, l’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional de concessió, de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats i de les comprovacions d’ofici corresponents, i l’eleva a la Presidència del Consell Català de l’Esport per a la resolució final del procediment.

10.6 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

11 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions formulada per l’òrgan instructor es notifica a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Així mateix, aquesta proposta de resolució provisional de concessió de subvencions es pot consultar a través de la pàgina web esport.gencat.cat.

11.2 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar el formulari normalitzat d’acceptació o desistiment, que estarà a disposició dels interessats a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), i la documentació que els sigui requerida per l’òrgan instructor, d’acord amb allò establert en la base 11.3, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini, les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

11.3 Les entitats sol·licitants proposades com a beneficiàries en la proposta de resolució provisional han d’aportar, si és procedent, juntament amb el formulari d’acceptació, la documentació següent:

 1. a) Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant. No cal aportar aquesta documentació quan concorri algun dels supòsits següents:

a.1) Si aquesta representació s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de la representació perquè l’òrgan instructor ho comprova d’ofici.

a.2) Quan la signatura electrònica emprada a la sol·licitud acredita que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

a.3) Quan la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament en el formulari d’aportació de documentació la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona beneficiària perquè els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

 1. b) Imprès de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per l’entitat bancària (Disponible a http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/ o al full de l’Àrea SEPA. No es requerirà aquest document quan es verifiqui que les dades bancàries que s’indiquen en el formulari normalitzat de sol·licitud són les que consten al fitxer de persones creditores de la despesa pública de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.
 2. c) Document d’aprovació per part del Comitè d’ètica d’investigacions clíniques de l’administració esportiva de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 1 de l’Ordre PRE/100/2005, de 24 de febrer, del Comitè d’ètica d’investigacions clíniques de l’administració esportiva de Catalunya.
 3. d) Document que acrediti l’autorització de l’òrgan competent per a l’ús de les instal·lacions i equipaments on es realitzarà el projecte, si no s’ha aportat en el moment de presentació de la sol·licitud.
 4. e) En el cas que l’import proposat sigui superior a 10.000 euros, declaració responsable del/de la representant legal de l’entitat relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El model normalitzat de declaració es pot obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).

11.4 L’òrgan instructor comprovarà d’ofici les dades identificatives de la persona signant i les relatives a la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar i al document d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant, als registres corresponents, i si, per causes alienes a la seva actuació, no pot comprovar d’ofici aquestes dades, requerirà a la persona proposada com a beneficiària la documentació necessària perquè l’aporti en el termini de deu dies hàbils.

En el cas de fundacions, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici que hagin acomplert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat i, en el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d’acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

11.5 L’òrgan instructor pot demanar a les entitats sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

11.6 La manca de presentació o la presentació incompleta o defectuosa de la documentació que sigui requerida per l’òrgan instructor, en virtut d’allò previst en aquesta base 11, comporta el desistiment de la sol·licitud de subvenció.

 

 1. Inadmissió i desistiment

12.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, a què es refereixen les bases 10.4 i 11.6, i notificarà a les persones interessades la resolució d’inadmissió o el desistiment de les sol·licituds mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Així mateix, la resolució d’inadmissió o el desistiment de les sol·licituds es pot consultar a través de la pàgina web esports.gencat.cat.

12.2 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes bases comporta la inadmissió de les sol·licituds presentades.

12.3 Qualsevol persona sol·licitant d’una subvenció pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.

 

 1. Resolució i publicació

13.1. La Presidència del Consell Català de l’Esport resol i notifica la finalització del procediment, mitjançant la seva publicació, en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la publicació esmentada, els interessats poden entendre que les seves sol·licituds han estat desestimades per silenci administratiu, sens perjudici del que disposen els articles 21 i 25 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

13.2 La publicació de la resolució final del procediment al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

 1. Publicitat

El Consell Català de l’Esport publicarà una relació de les subvencions concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l’exposició al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i també publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions d’import igual o superior a 3.000,00 euros, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció. D’acord amb l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s’han de publicar al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

 

 1. Modificació i revocació de les subvencions concedides

15.1 L’òrgan concedent pot modificar la resolució de concessió de les subvencions, a sol·licitud de la persona beneficiària o d’ofici, per l’obtenció concurrent d’altres ajudes o en cas d’alteració objectiva de les condicions que van motivar la seva concessió.

15.2 Són causes de revocació les previstes a l’apartat 3 de l’article 92 bis i a l’article 99, tots ells del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com les previstes a l’article 37 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions, i l’incompliment dels requisits establerts als articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 

 1. Pagament

16.1. El pagament de la subvenció s’efectua mitjançant dos lliuraments:

 1. a) El primer, una bestreta inicial del 80% del total de la subvenció concedida, que es tramita a partir de la concessió, per a la qual no s’exigeixen garanties i imputat al pressupost de la convocatòria corresponent. Aquesta bestreta no es pot tramitar quan els beneficiaris de les subvencions tinguin pendents de justificar correctament subvencions anteriors del Consell Català de l’Esport.
 2. b) El segon, del 20% restant, que es tramita quan l’entitat beneficiària hagi justificat correctament la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu la base 17, i imputat al pressupost de l’últim exercici pressupostari.

16.2 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici si l’entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

 1. Justificació

17.1 Les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions han de justificar l’aplicació dels fons percebuts d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, i de conformitat amb el que preveu aquesta base.

Les despeses a justificar s’han d’haver realitzat entre l’1 de gener de l’exercici de la convocatòria i el 30 de maig de l’exercici següent al de la convocatòria, ambdós inclosos, i han de ser degudament validades pel corresponent representant legal de l’entitat.

17.2 El termini màxim de presentació de la documentació justificativa del 100% de l’activitat prevista per part de les entitats beneficiàries finalitza el 30 de juny de l’exercici següent al de la convocatòria.

17.3 Les entitats beneficiàries han de presentar al Consell Català de l’Esport un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, acreditatiu del compliment de l’objecte de la subvenció i de l’aplicació dels fons concedits, el qual ha de contenir la documentació següent:

 1. a) L’avantprojecte de memòria final del treball, o bé la memòria final de l’activitat d’investigació per a la qual s’ha concedit la subvenció.
 2. b) Una memòria econòmica justificativa de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de l’activitat subvencionada, els models d’impresos i les indicacions de la Guia per a justificacions, disponible a través de la pàgina web gencat.cat que inclogui:

b.1) Relació classificada de les despeses de la totalitat de l’activitat subvencionada, amb indicació del creditor i del número d’identificació fiscal,

b.2) Justificants de la totalitat de la despesa de l’actuació subvencionada: factures o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, i la documentació acreditativa de pagament corresponent.

b.3) Relació detallada d’altres ingressos o ajuts, públics o privats, que hagin finançat l’activitat objecte de l’ajut, amb indicació de l’import i de la seva procedència.

b.4) Liquidació definitiva del pressupost amb l’estat comparatiu entre el pressupost presentat amb la sol·licitud i el finalment aprovat i executat, en què s’indiquin les desviacions que hi hagi hagut.

b.5) Dins de les despeses subvencionables, quan l’import del subministrament o servei a favor del mateix proveïdor, superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. En tot cas, les ofertes dels diferents proveïdors han d’ajustar-se a la normativa mercantil, ser originals i estar signades i segellades per l’oferent.

17.4 Els justificants elegibles a càrrec de la subvenció es presentaran en concepte de:

 1. a) Prestació de serveis tècnics especialitzats.
 2. b) Documentació i material bibliogràfic específic del treball a realitzar.
 3. c) Adquisició de material fungible.
 4. d) Utilització d’equipaments i aparells per a la realització del treball.
 5. e) Desplaçaments i estades del titular de l’activitat, fins a un màxim del 20% de l’ajut atorgat.

 

 1. Altres requisits de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions, i en concret:

 1. a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l’activitat subvencionada en el termini establert en aquestes bases reguladores.
 2. b) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.
 3. c) Respectar el límit de subcontractació màxim del 50% de l’import del pressupost total de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’article 29 de la Llei estatal 38/2003, general de subvencions, i l’article 68 del seu Reglament.
 4. d) Comunicar a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats d’altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.
 5. e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 6. f) En els supòsits establerts a l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, complir les obligacions establertes pel títol II d’aquesta llei.
 7. g) Complir les obligacions previstes a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 8. h) Els perceptors de les subvencions, si es produeixen canvis significatius en el Projecte presentat, els han de comunicar al Consell Català de l’Esport. Si el Consell no manifesta expressament la seva autorització en el termini d’un mes des de la recepció de la comunicació, la modificació del Pla d’actuació es considera rebutjada. No s’admetran modificacions presentades amb posterioritat al 30 d’octubre de l’any de la convocatòria, ni les que afectin a projectes prèviament justificats.

 

 1. Drets de propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual tant dels treballs com dels resultats assolits pertany als seus autors. No obstant això, l’acceptació de l’ajut comportarà la cessió en exclusiva i gratuïta del dret de primera edició dels treballs que resultin de les recerques o estudis realitzats, així com del dret de comunicació pública dels treballs per qualsevol mitjà, un cop concedida la subvenció sol·licitada. L’únic requisit per exercir els drets cedits serà la comunicació prèvia a l’autor. La cessió d’aquests drets tindrà una durada de dos anys, comptats des de la data de l’acceptació expressa de la subvenció i abastarà tots els països del món. Una vegada finalitzat aquest termini, el treball podrà ser publicat lliurement pels autors, però s’hi haurà de fer constar en tot moment que la Generalitat de Catalunya ha atorgat l’ajut per a la seva realització.

 

 1. Comitè d’ètica d’investigació

Quan per als projectes sigui necessari realitzar assaigs clínics en humans, i els experiments o la metodologia puguin comportar riscos per a la seguretat, la integritat i els drets de l’individu, caldrà presentar un informe d’un Comitè d’ètica d’investigació.

 

 1. Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 1. Responsabilitats

La Generalitat de Catalunya no es responsabilitzarà dels possibles danys i perjudicis que puguin sobrevenir a la institució beneficiària o membres del seu equip durant l’execució del projecte, al centre on es realitzi o a tercers.

 

 1. Normativa aplicable

En tot allò no previst expressament per aquestes bases són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot allò que no s’oposi als preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de normativa aplicable

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *