Subvencions polítiques socials Catalunya

ORDRE TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

[sc name=”secretario” ]

Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l’activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques que la legislació estableix i que es concreten mitjançant l’acció de govern. En aquest sentit, la subvenció no solament orienta en un determinat sentit l’activitat d’altres ens públics i entitats privades d’acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que l’activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos públics segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o de crear nous serveis públics.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, a l’article 76 preveu que l’Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d’iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, entre d’altres, les competències sobre les polítiques de serveis socials; igualtat; inclusió social; joventut; persones grans; famílies; infància i adolescència; immigració i suport a la migració catalana; actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat, i polítiques de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. D’acord amb aquest Decret, s’ha aprovat el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i el Decret 323/2016, de 29 de novembre, de modificació de l’anterior, d’acord amb el seu àmbit de competències.

La present Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies adreçades a les entitats de serveis socials i altres en matèria de família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de les persones grans actives; infància i adolescència; persones amb discapacitat; famílies i persones en situació de vulnerabilitat; immigració; associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana; joventut, educació en el lleure; igualtat i no discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Es manté, per tant, la separació entre les bases generals i específiques, de vigència indefinida, d’una banda, i les convocatòries anuals corresponents, de l’altra.

Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, i les bases específiques concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia.

La convocatòria ordinària anual determina, fonamentalment, l’inici i el període de gestió de les accions subvencionables, i concreta la partida pressupostària disponible, d’acord amb la Llei de pressupostos anual, dins de l’àmbit competencial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’Ordre consta d’un únic article que aprova les bases generals, que figuren a l’annex 1, les bases específiques, que figuren als annexos 2 i 3, i la tipologia de mòduls màxims dels programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials, que figuren a l’annex 4.

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès l’informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article únic

S’aproven les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit d’afers socials, inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s’indiquen a continuació:

 

Annex 1: Bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions.

 

Annex 2: Subvencions a entitats per a activitats i projectes.

A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

A.1 Programes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans (de caràcter anual).

B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Programes preventius d’atenció social comunitària per a infants i joves en risc social (de caràcter anual).

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents (de caràcter anual).

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

C Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Programes de suport, acompanyament i habitatge per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral (de caràcter pluriennal).

C.2 Programes diürns per a joves en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter pluriennal).

D Programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.

D.1 Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades (de caràcter anual).

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’empoderament de joves i dones d’origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d’altres projectes de ciutadania (de caràcter anual).

D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).

D.4 Projectes d’acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).

D.6 Projectes de mentoria d’alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).

D.8 Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables (de caràcter pluriennal).

D.9 Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades (de caràcter pluriennal).

D.10 Serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).

D.11 Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).

D.12 Projectes d’acollida i integració per a persones refugiades (de caràcter anual/pluriennal).

E Suport a l’associacionisme juvenil.

E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).

E.2 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).

E.3 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

F Programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Suport a programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana (de caràcter pluriennal).

F.2 Programes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal).

F.3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).

F.4 Programes d’activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter pluriennal).

F.5 Suport a projectes d’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).

F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

G Programes de suport de serveis socials.

G.1 Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).

K Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

K.1 Programes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).

K.2 Programes adreçats a la visibilització dels drets de les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).

K.3 Programes d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).

K.4 Programes de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).

L Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

M Actuacions per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral.

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).

M.2 Elaboració d’eines i materials per fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral (de caràcter anual).

N Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.1 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

O Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

O.1 Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

Q Suport a l’educació en el lleure.

Q.1 Projectes d’educació en el lleure (de caràcter pluriennal).

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

R Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

R.1 Accions específiques en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials (de caràcter pluriennal).

S Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

S.1 Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).

 

Annex 3: Subvencions a entitats per a serveis socials.

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d’acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter pluriennal).

H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i programes d’orientació educativa (de caràcter pluriennal).

I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).

I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d’exclusió social.

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter pluriennal).

J.2 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.6 Serveis per a persones amb discapacitat sensorial (de caràcter pluriennal).

J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter pluriennal).

J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d’acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).

J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).

J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).

J.19 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de caràcter anual).

 

Annex 4: Mòduls.

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social i a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d’exclusió social.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre TSF/75/2016, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de març de 2017

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases generals

 

–1 Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit d’afers socials, inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix l’actual Cartera de serveis socials a Catalunya, en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que es concreten en aquesta Ordre.

 

–2 Procediment de concessió

2.1 El procediment de concessió de cada subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació de la convocatòria ordinària.

2.2 Atès l’article 17.3 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i a l’efecte de donar compliment a l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l’Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, el text íntegre de la convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2.3 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–3 Entitats beneficiàries

3.1 Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya.

3.2 En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció les entitats en les quals les normes d’accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

–4 Requisits de les entitats beneficiàries

4.1 Els requisits que han de complir les entitats sol·licitants per a totes les línies de subvencions són els següents:

 1. a) Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre genèric corresponent en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent. Els annexos corresponents estableixen els requisits d’inscripció a registres específics que es puguin considerar necessaris.
 2. b) No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 3. c) Atendre les persones usuàries en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 4. d) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
 5. e) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 6. f) Les entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l’obligació que estableix l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.
 7. g) En el cas d’entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. S’han d’indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 8. h) Complir l’obligació que estableix l’article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans.
 9. i) En el cas d’associacions, haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d’acord amb l’article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 10. j) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 11. k) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.

4.2 L’entitat sol·licitant ha de complir els requisits d’aquestes bases generals, i també els que especifiquin els annexos corresponents, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

4.3 S’estableix una fase de revisió en la qual els Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i a Lleida i el Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han de verificar el compliment dels requisits establerts en la base 4.1 per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

4.4 L’incompliment dels requisits establerts en la base 4.1 o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria ordinària comporta la inadmissió de la sol·licitud.

4.5 En el cas que l’entitat beneficiària estigui integrada per diverses entitats membres i algunes d’aquestes hagin d’executar l’acció sol·licitada, s’han de fer constar a l’annex 2 del formulari de sol·licitud les entitats que portaran a terme l’acció indicant quin import del pressupost total del projecte executaran cadascuna d’elles així com la relació detallada de la previsió de la distribució de la subvenció entre les entitats membres de la federació, moviment o coordinadora. Les entitats que executin part de l’acció sol·licitada hauran de complir els mateixos requisits que l’entitat beneficiària.

4.6 L’acció subvencionada (activitat, projecte o servei) s’ha de dur a terme a Catalunya.

4.7 El període d’execució de l’acció objecte de la subvenció és l’any natural de presentació de la sol·licitud, d’acord amb la convocatòria ordinària corresponent, llevat de les resolucions atorgades per a accions pluriennals, en què l’acció objecte de la subvenció és per a cada any natural subvencionat.

 

–5 Quantia

5.1 L’import de la subvenció pot ser d’una de les tipologies següents:

5.1.1 Un import cert, una quantia determinada o un percentatge o fracció de la totalitat o una part d’una activitat o projecte.

5.1.2 Un import per mòduls.

5.2 S’estableix un percentatge de desviació pressupostària del 20%, entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. En cas de reformulació de les accions sol·licitades, aquest percentatge passarà a ser del 10%. Només podran aplicar-se aquests percentatges si es garanteix que s’han acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

5.3 La despesa mínima, realitzada i justificada de l’acció subvencionada, en coherència amb el pressupost presentat, exigible per poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, és del 50%, llevat del que estableix l’annex específic de la línia J. L’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

–6 Despeses subvencionables

6.1 Són despeses subvencionables a l’efecte d’aquesta Ordre totes les que aquestes bases reguladores i les dels annexos corresponents estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

 1. a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i la finalitat de l’acció subvencionada, resultin estrictament necessàries i s’efectuïn en el termini i en les condicions establertes per dur-les a terme segons el que estableixen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
 2. b) Que siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

6.2 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant les seves línies de subvenció, podrà subvencionar fins a un import màxim del 85% del cost de l’acció, d’acord amb el pressupost presentat, llevat que les bases específiques estableixin un percentatge diferent. La resta del cost de l’acció subvencionada anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.

 

–7 Tipus de despeses

7.1 Les despeses subvencionables, amb caràcter general, són les que conté aquest punt. Excepcionalment, els annexos específics podran establir-ne altres de diferents per raó de l’objecte subvencionat.

7.1.1 Despeses directes: són totes les que estan directament vinculades al desenvolupament de l’acció subvencionada.

7.1.1.1 Despeses de personal i de serveis professionals independents: s’inclouran costos salarials i assegurances socials del personal i els de professionals adscrits al desenvolupament de l’acció subvencionada.

En el cas del personal assignat al projecte a temps parcial, s’aplicarà la part proporcional corresponent, en funció de la dedicació efectiva. En cap cas la imputació de personal a temps parcial podrà superar el percentatge que els annexos corresponents estableixin del total de la imputació de retribucions de personal propi.

Les despeses per indemnització d’acomiadament al personal només seran subvencionables en el cas d’estar contractat únicament per a la realització de l’activitat o el projecte subvencionat i en la part proporcional a la que correspon l’any de la subvenció.

7.1.1.2 Despeses de pòlisses d’assegurances i malaltia i responsabilitat civil del personal que participi en les accions objecte de subvenció (inclòs el voluntari) en la part proporcional al temps dedicat a l’actuació subvencionada.

7.1.1.3 Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat del personal adscrit al desenvolupament de l’acció subvencionada (inclòs el voluntari): s’admetran aquestes despeses com a subvencionables i la seva justificació s’haurà d’atenir al punt G de l’Acord de Govern de 22 de juliol de 2014, que estarà disponible en el web del Departament. Aquestes despeses se subjecten als límits i les condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei).

7.1.1.4 En les despeses de subministrament i serveis generals: aigua, llum, calefacció, missatgeria, neteja, vigilància i similars que s’imputin a la subvenció com a despeses directes, cal tenir en compte el següent:

 1. a) Només poden ser subvencionables les despeses d’instal·lacions on es desenvolupi l’actuació subvencionada.
 2. b) Les despeses han de correspondre al període subvencionable i, per tant, per a la seva imputació s’ha de tenir en compte el període facturat, amb independència de la data de la factura.

7.1.1.5 Les despeses de lloguer, sempre que sigui un lloguer necessari específicament per dur a terme l’objecte de la subvenció.

7.1.1.6 Despeses de béns consumibles. Material fungible sempre que es destini a l’acció subvencionada.

7.1.1.7 Despeses de compres i consums. Adquisicions de productes necessaris per a la realització de l’activitat subvencionada.

7.1.1.8 Despeses de serveis externs. Serveis directament vinculats a l’activitat subvencionada, prestats per tercers i que no són susceptibles de ser considerats subcontractació.

7.1.1.9 Les despeses d’assegurances específicament relacionades amb l’acció objecte de subvenció, i no incloses en la base 7.1.1.2.

7.1.1.10 Altres despeses específiques de l’objecte subvencionat (detallades per a cada línia en els annexos).

7.1.2 Despeses indirectes: són aquelles despeses que no puguin vincular-se directament amb el desenvolupament de les accions del projecte subvencionat però que són necessàries per portar-lo a terme.

El total de despeses indirectes per a cadascuna de les accions subvencionades que es podrà imputar a la subvenció serà un percentatge com a màxim del 20% del pressupost de l’acció subvencionada, sempre que els annexos 2 i 3 de les bases no indiquin un percentatge inferior.

Les despeses indirectes comprendran les categories següents:

 1. a) Els costos del personal directiu i d’administració i gestió de l’entitat beneficiària, no directament vinculats al desenvolupament de les accions.
 2. b) Les despeses de béns consumibles no utilitzats per a la realització de les accions. Material fungible sempre que no es destini directament a l’acció subvencionada.
 3. c) Les despeses d’administració i gestió.
 4. d) Les despeses de lloguer.
 5. e) Les despeses d’assegurances.
 6. f) Els impostos directes i els tributs, abonats efectivament per l’entitat beneficiària i que no siguin susceptibles de recuperació o compensació.
 7. g) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria fins a un 3% de l’import atorgat, per al compliment de la base 4.10.b de l’annex 2 corresponent a línia J.
 8. h) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor que regula la base 17.4 fins a un màxim de 6.000,00 euros. Aquesta despesa es podrà efectuar i facturar fins a la data límit de presentació de la justificació establerta en la base 17.6.2.
 9. i) Despeses de compres i consums. Adquisicions de productes necessaris per a la realització de l’activitat subvencionada.
 10. j) Despeses de serveis externs. Serveis no directament vinculats a l’activitat subvencionada, prestats per tercers i que no són susceptibles de ser considerats subcontractació.

7.2 Despeses no subvencionables:

7.2.1 Les despeses següents no són subvencionables tot i que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada si són necessàries per dur a terme l’activitat finançada:

 1. a) Les comissions i pèrdues de canvi.
 2. b) Les despeses d’observatoris, estudis, publicacions, i organització i realització de torneigs esportius, llevat que els annexos específics estableixin el contrari.
 3. c) Les despeses de reparacions i conservació, necessàries per al desenvolupament de l’acció subvencionada, fins a un màxim del 5% del pressupost, llevat que les bases específiques estableixin el contrari.
 4. d) Les aportacions en espècie, que han de constar detallades en el pressupost de despeses i d’ingressos.

7.2.2 Despeses no subvencionables i que no poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada:

 1. a) Els impostos indirectes i els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.
 2. b) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
 3. c) Les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs.
 4. d) Les despeses de procediments judicials.
 5. e) Les comissions i les indemnitzacions al personal que no ha estat contractat únicament per a la realització de l’activitat o els projectes subvencionats.
 6. f) Les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions, llevat que les bases específiques indiquin el contrari.

7.3 L’entitat beneficiària podrà subcontractar a tercers l’activitat subvencionada amb el límit de percentatge màxim del 50%, llevat que els annexos específics estableixin un altre percentatge.

 

–8 Sol·licituds

8.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s’han de formalitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l’article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i d’acord amb l’Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Famílies per a entitats.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i una vegada emplenat, s’ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida des d’aquest mateix web.

També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des de l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Cada entitat ha de presentar un sol formulari de sol·licitud amb totes les subvencions que sol·liciti. En el cas que una entitat tramiti més d’una sol·licitud, aquestes no s’acumulen. Només es considerarà vàlida l’última sol·licitud presentada, i les anteriors seran inadmeses.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

8.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l’entitat o el seu representant legal disposi d’un certificat digital vàlid i vigent. S’admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d’usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s’admeten els considerats en l’apartat 6.2 del Protocol d’identificació i signatura electrònica aprovat per l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d’una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l’empresa o de l’ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d’un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

8.3 Les entitats faran el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de La meva carpeta, de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

8.4 La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d’entitats es pot consultar a la secció de Subvencions per a entitats del web del Departament http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats.

8.5 El termini de presentació de sol·licituds s’establirà en la convocatòria ordinària corresponent.

 

–9 Documentació

9.1 Als formularis de sol·licitud, degudament formalitzats, s’han d’adjuntar els annexos corresponents al tipus d’acció sol·licitada, que inclouran els apartats que s’indiquen a continuació:

 1. a) Proposta per a cada acció, segons els annexos 2 i 3 del formulari de sol·licitud, que desenvolupi tots els apartats que s’hi indiquen. S’ha d’emplenar un annex per a cada acció.
 2. b) Pressupost complet i detallat de cada acció sol·licitada en el qual figurin tant les despeses com els ingressos, segons els annexos 2 i 3 del formulari de sol·licitud.

9.2 Per a les subvencions per a accions pluriennals, les entitats han d’acreditar documentalment, en el formulari de l’annex que correspongui, que el projecte tindrà continuïtat almenys durant el temps pel qual s’ha sol·licitat la pluriennalitat, amb indicació de les fonts de finançament previstes, així com la viabilitat econòmica per al desenvolupament del projecte durant el temps pel qual se sol·licita la pluriennalitat.

9.3 Un cop tramitada la documentació de la sol·licitud de subvenció amb els annexos corresponents, l’entitat podrà presentar la resta de documentació detallada en els annexos específics mitjançant el formulari d’aportació de documentació, disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i a l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

9.4 Les entitats beneficiàries han d’aportar la documentació que se’ls requereixi en el moment de la publicació de la proposta de resolució provisional que es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.5 Els requisits indicats a la base 4 s’han d’acreditar mitjançant la declaració responsable corresponent, que està incorporada al formulari de sol·licitud.

9.6 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que conté o es declaren.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l’audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvencions, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

9.7 La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud implícita de la bestreta. En el cas que l’entitat no vulgui acceptar la bestreta haurà de presentar, mitjançant el formulari d’aportació de documentació, un escrit de renúncia de la bestreta.

9.8 Si la proposta de l’acció o el pressupost detallat de l’acció presenta defectes o inexactituds, l’òrgan gestor requerirà l’entitat interessada perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, d’acord amb la base 14.10.

9.9 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l’òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu s’han de fer per mitjans electrònics d’acord amb el que estableix l’article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

 

–10 Declaracions responsables

Per sol·licitar la subvenció, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables en què declari, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits del punt 4 d’aquestes bases i els requisits que estableix la normativa per accedir a la subvenció sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la conformitat de les dades que contenen d’acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

 1. Declaració responsable que la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i que assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.
 2. Declaració responsable que l’entitat està legalment constituïda i inscrita en el registre o el cens que li correspongui en la data de publicació de la convocatòria.
 3. Declaració responsable de tenir la residència fiscal al territori espanyol. En cas de no tenir-la, l’entitat beneficiària ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència un cop requerida en la notificació de la proposta de resolució de concessió provisional de la subvenció.
 4. Declaració responsable de concurrència, en el cas de rebre aportacions d’altres administracions o entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, o bé declaració responsable de no haver demanat o obtingut, ni l’entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de cap organisme de les administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.
 5. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Generalitat i l’Estat i davant la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de la subvenció per part de l’entitat beneficiària implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta obligació del sol·licitant es comprovarà en el moment previ a la tramitació de les obligacions reconegudes per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Es considera que els deutes que estiguin ajornats compleixen el requisit d’estar al corrent de les obligacions.

En el cas que l’entitat beneficiària integri diverses entitats membres per a les quals sol·licita la subvenció, ha de declarar que les entitats membres integrades en l’entitat que representen que rebin una part de la subvenció estaran al corrent de les seves obligacions tributàries davant la Generalitat i l’Estat i davant la Seguretat Social.

 1. Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que els siguin exigibles.
 2. Declaració responsable de donar compliment a aquells requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 3. Declaració responsable de complir la normativa sobre la propietat intel·lectual.
 4. En el cas d’entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més, declaració responsable de complir l’obligació que estableix l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.
 5. En el cas d’entitats amb un nombre de 25 persones treballadores o més, declaració responsable d’utilitzar mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de treball.
 6. Declaració responsable de no ser deutor per a reintegrament de subvencions. Es considerarà que estan al corrent d’aquestes obligacions si no tenen deutes amb l’Administració concedent per a reintegrament de subvencions en període executiu, o bé si els deutes estan ajornats, fraccionats o bé suspesos per presentació d’impugnacions i recursos.

En el cas que l’entitat beneficiària integri diverses entitats membres per a les quals sol·licita la subvenció, ha de declarar que les entitats membres integrades en l’entitat que representen que rebin una part de la subvenció estan al corrent del pagament de les seves obligacions per al reintegrament de subvencions.

 1. Declaració responsable de no haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
 2. Declaració responsable pel que fa a l’impost sobre el valor afegit (IVA). L’entitat ha de comunicar si n’està exempta, si està subjecta a l’impost o bé a la regla de prorrata i el percentatge corresponent.
 3. En cas d’associació, declaració responsable d’elaborar els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 4. En cas de fundació, declaració responsable d’haver presentat els comptes anuals davant el protectorat de la Generalitat, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
 5. Declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 6. Declaració responsable de no haver estat sancionada en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
 7. Declaració responsable que es disposa de les certificacions legalment establertes, o d’haver-les sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l’accés i l’exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.
 8. Declaració responsable que es respecta tot el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 9. Declaració responsable que l’entitat s’adhereix als principis ètics i a les regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d’adequar l’activitat, que consten a les bases reguladores d’aquestes subvencions en compliment de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.
 10. Declaració responsable, en el cas d’entitats privades, partits polítics, associacions i fundacions vinculades, organitzacions sindicals i empresarials que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, d’acord amb el fet que es compleixen les obligacions aplicables del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 11. Declaració responsable, en el cas d’entitats vinculades amb partits polítics, que no fan donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït a favor de partits polítics, fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, des de la presentació de la sol·licitud fins l’acabament de l’activitat subvencionada.
 12. Declaració responsable que es disposa de l’autorització per facilitar les dades de les persones usuàries dels serveis socials o del personal que consten en els diferents annexos del formulari.
 13. Que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria i que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes.
 14. Que l’entitat que es representa està reconeguda com a escola de formació de voluntaris per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (en cas de sol·licitar el tipus d’acció F.6).
 15. Que l’entitat que es representa és la propietària de l’establiment on es portaran a terme les accions, i en cas de no ser-ne la propietària, que es disposa d’un contracte de lloguer o de cessió de l’establiment per un període igual o superior a 5 anys a partir de la data de la sol·licitud de l’ajut en cas de realitzar actuacions d’obres, o que es disposa d’un contracte de lloguer o cessió de l’establiment per un període igual o superior a 10 anys a partir de la data de la sol·licitud de l’ajut en cas d’instal·lacions de plataformes elevadores inclinades o verticals (en cas de sol·licitar el tipus d’acció L.2).

 

–11 Obligacions de les entitats beneficiàries

 1. a) Complir la finalitat de la subvenció portant a terme l’activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases reguladores i portar a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o en el calendari presentats s’ha de comunicar a l’òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d’execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.
 2. b) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 3. c) Justificar, davant l’òrgan gestor, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

Si la subvenció és una part proporcional del cost, s’ha d’acreditar el cost total de l’acció.

 1. d) Proporcionar a cada moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d’altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.
 2. e) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat de manera que amb les quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l’acció que ha de complir l’entitat beneficiària.
 3. f) Comunicar la percepció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les accions subvencionades. En qualsevol cas, aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
 4. g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases reguladores específiques de la subvenció, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
 5. h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control.
 6. i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (causes de reintegrament de les subvencions).
 7. j) Fer constar en qualsevol tipus de rètol relacionat amb l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies”, o d’una de les seves unitats, i el senyal de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de documents i publicitat, incloure el logotip del Departament i l’expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de subvenció, segons el Programa d’identificació visual (PIV).

Els senyals oficials i el logotip del Departament es poden obtenir al web http:identitatcorporativa.gencat.cat.

 1. k) Presentar a l’òrgan gestor les propostes de qualsevol canvi que es pugui produir en l’acció subvencionada mitjançant l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). La proposta es considerarà desestimada si no s’ha notificat per resolució expressa l’aprovació en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de presentació de la proposta de canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats explícitament poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.
 2. l) Sol·licitar, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de divuit mil euros (18.000,00) sense incloure l’IVA, en el cas de lliurament de béns o prestació de serveis, i de cinquanta mil euros (50.000,00) sense incloure l’IVA, en el cas contractació de compromís d’obra per a les subvencions de la línia L (inversió), tres ofertes de diferents proveïdors com a mínim i amb caràcter previ a la contracció del compromís de despesa, llevat que, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Així mateix, s’ha de comunicar la contractació amb una entitat vinculada amb l’entitat subvencionada o els seus càrrecs directius.

 1. m) Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les persones jurídiques que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-la pública, d’acord amb els criteris corporatius que s’adoptin, tal com estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 2. n) Estar adherida als principis ètics i a les regles de conducta establerts a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny:

1 Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de portar a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran d’emprendre qualsevol acció que pugui vulnerar els principis.

2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

 1. a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
 2. b) No portar a terme accions que posin en risc l’interès públic.
 3. c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.

3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

 1. a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
 2. b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
 3. c) No oferir ni facilitar a càrrecs públics o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
 4. d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest porti a terme per al seguiment i l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
 5. e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 1. o) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 2. p) Les entitats privades, els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir les obligacions aplicables del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 3. q) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i les que estableixen aquestes bases reguladores.

 

–12 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

 1. a) Viabilitat tècnica del projecte: coherència entre objectius, activitats i resultats: fins a 25 punts.
 2. b) Viabilitat econòmica del projecte: coherència entre les accions proposades i el resum econòmic (pressupost) de cada activitat: fins a 10 punts.
 3. c) Impacte social del projecte en el seu àmbit: fins a 15 punts.
 4. d) Incorporació de la perspectiva de gènere en la programació d’activitats, projectes i serveis: fins a 5 punts.
 5. e) Clàusules socials. Mesures de discriminació positiva incorporades a l’objecte de la subvenció: fins a 5 punts.
 6. f) Criteri específic del tipus d’acció sol·licitat: fins a 40 punts.

La inclusió de la perspectiva de gènere es valorarà amb referència a les metodologies i als indicadors de gènere utilitzats en el projecte que s’especifiquin a l’annex 2 o 3 de la sol·licitud, segons escaigui.

Els annexos 2 i 3 d’aquestes bases determinaran com s’efectuarà la valoració de cada criteri específic per a cada línia de subvenció o tipus d’acció.

Per poder atorgar la subvenció cal que l’actuació obtingui un mínim de 50 punts sobre 100, que és la puntuació màxima establerta.

La superació d’aquest requisit no dona per si mateixa cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

En cas d’empat en la puntuació final s’ordenaran les entitats en funció de la puntuació obtinguda en el primer criteri de valoració, i en cas que es repeteixi l’empat, se seguirà ordenant segons els criteris següents, llevat que les bases específiques estableixin un altre criteri diferent.

 

–13 Comissió de Valoració

13.1 La Comissió de Valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d’activitats i projectes a subvencionar.

13.2 En la composició de la comissió avaluadora cal garantir la presència equilibrada d’homes i dones amb capacitació, competència i preparació adequades, sempre que sigui tècnicament viable.

A aquest efecte, la Comissió de Valoració estarà formada per dones i homes, i s’entén d’acord amb la llei que es respecta una composició equilibrada quan tots dos sexes estiguin representats almenys en un 40%, tot i que es recomana assolir el 50% d’acord amb l’article 2.i de la Llei 17/2015, del 21 de juliol.

13.3 La Comissió de Valoració està integrada per la persona titular de la Direcció de Serveis que exercirà les funcions de president/a; per una persona nomenada per la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que exercirà les funcions de secretari/ària i aixecarà acta de cada sessió; per les persones titulars de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, de la Direcció General de Famílies, de la Direcció General de Joventut, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència; per les persones titulars de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i de la Direcció General d’Igualtat; per la persona titular de la Direcció General de Protecció Social, i pels directors o directores dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els membres de la Comissió de Valoració poden delegar la seva representació en una altra persona.

13.4 S’atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d’aplicar les bases reguladores de la convocatòria ordinària; examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritaris establerts, i resoldre incidències, si n’hi ha, per a l’elaboració de l’informe en el qual es fonamenta la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor.

13.5 La Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment els i les representants de les entitats sol·licitants o requerir-los per escrit, amb la finalitat d’aclarir punts dubtosos de l’acció sol·licitada o de la resta de la documentació. El seu règim de funcionament s’ajusta a les normes aplicables als òrgans col·legiats i la convocatòria ordinària pot establir la incorporació de membres addicionals a aquest òrgan col·legiat.

 

–14 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació de la sol·licitud i presentació de documentació addicional

14.1 L’òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d’acord, si escau, amb l’informe de la Comissió de Valoració.

14.2 La proposta de resolució provisional de concessió s’ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l’òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

14.3 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

14.4 La proposta de resolució provisional ha de contenir per a cada tipus d’acció: la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, i fer referència, si escau, a la documentació que han d’aportar en el termini de 10 dies hàbils; les entitats desestimades i ordenades en funció de la puntuació obtinguda; les entitats inadmeses i les entitats desistides.

En el cas que algun sol·licitant proposat desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a les entitats desestimades per manca de pressupost de la llista de reserva, degudament prioritzada per ordre de puntuació, amb la comprovació prèvia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableixen aquestes bases, sempre que s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

14.5 Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les entitats disposen de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de l’acte corresponent per presentar la documentació requerida, per presentar al·legacions o, si escau, per reformular el projecte i adaptar el pressupost presentat a la finalitat de la subvenció. Poden minorar exclusivament l’import de l’activitat per la diferència entre l’import sol·licitat i l’import proposat.

14.6 La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l’entitat proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

14.7 En el supòsit d’haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l’atorgament de la subvenció comporta l’acceptació de la reformulació.

14.8 En el supòsit que s’hagi de presentar algun document acreditatiu, les entitats sol·licitants han de presentar-ne còpies digitalitzades en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica avançada corresponent en el formulari de sol·licitud, que inclou una declaració responsable pel que fa al cas.

14.9 La subvenció s’ha d’atorgar sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d’aquest pressupost, per tal de donar compliment al article 12.4 de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

14.10 La manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, comporta el desistiment de la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la mateixa Llei.

 

–15 Resolució i publicació de les subvencions inadmeses, desistides, atorgades i denegades

15.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

15.2 La resolució de concessió i de denegació de subvencions s’ha de notificar mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i contindrà la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–16 Obligacions reconegudes i bestretes

16.1 L’import concedit serà un percentatge o fracció del cost total o una part de l’acció.

Per a la línia J, l’import atorgat es calcularà d’acord amb els mòduls esmentats a l’annex 4 de les bases.

16.2 Un cop es publiqui la resolució definitiva de la concessió de subvencions, cal tramitar el document d’obligació de la bestreta, que serà del 95% de la quantitat atorgada, per a la qual no s’exigeixen garanties, d’acord amb l’article 42.2 del Reial decret 887/2006, atès que la naturalesa de les actuacions subvencionades i les característiques especials de les entitats beneficiàries així ho justifiquen, tret del tipus d’acció J.19, que s’efectuarà d’acord amb l’annex específic de la línia J.

16.3 La tramitació del document d’obligació del 5% restant per a cada anualitat s’iniciarà un cop justificada correctament la subvenció i un cop s’hagi complert la seva finalitat a judici de l’òrgan gestor, i d’acord amb el que estableixen aquestes bases i la normativa aplicable, tret del tipus d’acció J.19, que s’efectuarà d’acord amb l’annex específic de la línia J.

16.4 Prèviament al reconeixement de les obligacions, l’òrgan instructor, mitjançant els Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i el Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha de comprovar d’ofici si l’entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l’entitat beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que l’entitat beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

–17 Justificació

17.1 La justificació de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció s’han de fer, per a cada acció subvencionada, d’acord amb la normativa legal vigent en el moment de la justificació.

Les formes de justificació, depenent de l’import atorgat per tipus d’acció, són les següents:

 1. a) Per a accions de fins a 10.000,00 euros.
 2. b) Per a accions concedides per un import superior a 10.000,00 fins a 60.000,00 euros.
 3. c) Per a accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros.
 4. d) Per a accions concedides per a la línia J, d’acord amb la base 17.5.

17.2 Justificació per a accions fins a 10.000,00 euros.

Per a la justificació de les accions concedides fins a 10.000,00 euros, llevat de la línia J, cal presentar un compte justificatiu simplificat de despesa que té caràcter de declaració responsable, i ha de contenir la documentació següent:

 1. a) Un compte justificatiu per cada acció subvencionada amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l’import, la data d’emissió i la data de pagament, segons el model establert que estarà disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des de l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

 1. b) Una liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud, en què s’han d’indicar els ingressos i les despeses del projecte subvencionat i, si escau, s’han de motivar les desviacions respecte al pressupost inicial, segons el model normalitzat que estarà disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des de l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

 1. c) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, l’activitat o el projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts segons el model normalitzat que estarà disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des de l’apartat Formularis i documentació del web del Departament (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

 1. d) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que financen l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.
 2. e) Els tres pressupostos que ha d’haver sol·licitat el beneficiari i la memòria sobre l’elecció, si escau, d’acord amb el que estableix la base 11.l.

17.2.1 L’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre l’aplicació adequada de la subvenció, ha de comprovar l’aplicació correcta de l’ajut i requerirà la presentació del 100% de la justificació de l’acció subvencionada per a cadascuna de les accions subvencionades fins a 10.000 euros, mitjançant un mostreig aleatori, a un 25% de les entitats beneficiàries de cada acció fins a 5.000,00 euros i a un 25% de les entitats beneficiàries de cada acció de 5.000,01 euros a 10.000,00 euros.

17.2.2 Les factures i la documentació acreditativa del pagament que es requereixi s’han de presentar en format paper, preferentment als registres del Departament, sens perjudici de presentar-ho a qualsevol lloc dels que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.

Si les factures i la documentació acreditativa del pagament es presenten a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que l’escrit que els acompanyi sigui datat i segellat pel personal de correus abans de ser certificat, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

17.2.3 Per a la justificació de les despeses de personal, ha de constar, com a regla general i en funció de les característiques de l’activitat objecte de l’ajut, la documentació següent:

 1. a) Contractes de treball i les nòmines imputades a l’activitat objecte de l’ajut.
 2. b) Document signat pel representant legal de l’entitat beneficiària, mitjançant el formulari, si n’hi ha, o segons les pautes del model, que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte objecte de l’ajut (mesos, dies, hores, segons correspongui).
 3. c) Per justificar el pagament efectiu de les nòmines, cal aportar:

c.1) Transferència bancària que identifiqui el destinatari, l’import i la data. No és vàlida l’ordre de pagament, sinó el justificant bancari o un certificat de l’entitat financera en què figuri la informació.

c.2) Si els justificants de pagament són globals, s’ha de presentar el desglossament per treballador amb indicació del número de remesa, la data, el nom del treballador i la nòmina pagada i l’import.

L’entitat beneficiària també pot aportar documentació del seu sistema comptable que permeti identificar que els pagaments s’inclouen en la remesa.

 1. d) Per justificar el pagament de la Seguretat Social, l’entitat beneficiària ha d’aportar els documents RLC i TC2 amb el segell de compensació o el pagament efectiu de l’entitat financera corresponent. Si s’utilitza el sistema de remissió electrònica de documents, el pagament s’ha de justificar:

d.1) En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte corresponent.

d.2) Si el pagament s’efectua a través d’una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions segellat o validat mecànicament per l’entitat financera.

d.3) Si s’utilitzen altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant bancari de pagament.

En el cas que l’empresa tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les quotes, aquestes no es poden imputar a la justificació econòmica de l’ajut si no han estat pagades.

 1. e) Per justificar les retencions i l’ingrés a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l’entitat ha d’aportar:

e.1) Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l’IRPF del període de desenvolupament de l’activitat objecte de l’ajut.

e.2) Model de resum anual de retencions i ingressos a compte.

17.2.4 Les despeses de professionals adscrits al desenvolupament de l’acció subvencionada es justifiquen mitjançant la factura i el comprovant de pagament corresponents, practicant la retenció de l’IRPF i aplicant l’IVA quan escaigui.

17.2.5 Declaració responsable de no presentar duplicitat de factures.

17.3 Justificació per accions concedides per un import superior a 10.000,00 fins a 60.000,00 euros.

Per a la justificació de les accions concedides per un import superior a 10.000,00 euros fins a 60.000,00 euros, llevat de la línia J, cal presentar un compte justificatiu simplificat de despesa que té caràcter de declaració responsable, i ha de contenir la documentació relacionada en la base 17.2.

17.3.1 L’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre l’aplicació adequada de la subvenció, ha de comprovar l’aplicació correcta de l’ajut, sol·licitant a cada entitat beneficiària determinats justificants de despesa mitjançant la tècnica del mostreig combinat, que han de representar com a mínim el 25% del cost total de l’acció.

L’òrgan gestor ha de notificar a l’entitat beneficiària l’aportació de la documentació justificativa que resulta del mostreig.

17.3.2 L’òrgan gestor pot requerir a l’entitat beneficiària la totalitat dels justificants de despesa si ho considera oportú.

17.4 Justificació per a accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros.

Per a la justificació de les accions concedides per un import superior a 60.000,00 euros, llevat de la línia J, que es justifica per mòduls, cal presentar un compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor.

Aquest compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor ha de contenir els apartats detallats en la base 17.2 i ha d’anar acompanyat de l’informe d’auditor fet per auditors inscrits com a exercents en el Registre oficial d’auditors de comptes (ROAC). L’auditor ha de revisar el compte justificatiu per verificar les despeses i el seu pagament o venciment, així com l’import i la procedència del finançament de l’activitat objecte de l’ajut (fons propis o altres subvencions o recursos).

L’auditor ha de ser el mateix que audita els comptes anuals de l’entitat beneficiària, si hi està obligada; en cas contrari, l’entitat beneficiària de l’ajut pot designar l’auditor.

L’informe s’ha d’elaborar d’acord amb els procediments i el model que estableix l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast.

També ha d’indicar les comprovacions que s’han fet i posar en relleu tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de la persona beneficiària, amb un nivell de detall que permeti a l’òrgan gestor formular conclusions.

L’auditor pot utilitzar tècniques de mostreig en la revisió del compte justificatiu, i, en aquest cas, ha d’indicar el sistema estadístic emprat, el nombre d’elements i l’import de la mostra analitzats respecte del total, i el percentatge de deficiències i errors en relació amb la mostra.

Per tal d’obtenir una evidència raonable sobre l’aplicació adequada de la subvenció, ha de comprovar l’aplicació correcta de l’ajut, sol·licitant a cada entitat beneficiària justificants de despesa que han de representar com a mínim el 40% del cost total de l’acció.

L’auditor està subjecte a les obligacions que estableix l’article 8 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

17.5 Justificació per a accions concedides per a la línia J.

Per a la línia J de Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, la justificació de la subvenció es farà mitjançant mòduls, esmentats a l’annex 4 de les bases.

17.6 El termini de presentació de la documentació justificativa és el següent:

17.6.1 Per a les accions concedides fins a un import igual o inferior a 60.000,00 euros (d’acord amb les bases 17.2 i 17.3), el termini s’inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada fins a l’últim dia hàbil del mes de febrer del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d’abast anual com pluriennal.

17.6.2 Per a les accions concedides superiors a un import de 60.000,00 euros, el termini s’inicia el primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada fins a l’últim dia hàbil del mes d’abril del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d’abast anual com pluriennal.

17.6.3 Tanmateix, l’òrgan concedent podrà atorgar una ampliació del termini establert, que no excedeixi la meitat d’aquest, i sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

17.7 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades a federacions o entitats de segon o de tercer nivell, podran ser admesos els justificants de subvencions presentats per les entitats federades sempre que estiguin relacionades amb l’objecte de la subvenció, en què consti que la federació ha distribuït els fons subvencionats entre les entitats federades i les entitats que s’havien detallat a la sol·licitud de subvenció. Aquests justificants han de ser factures i rebuts originals de la despesa efectivament realitzada, que podran ser autenticats pel funcionari o funcionària de l’òrgan gestor, un cop hagin estat validats i segellats, o bé emesos amb mitjans electrònics.

També s’acceptaran els justificants de despesa presentats per la mateixa federació o moviment que estiguin relacionades amb l’objecte de la subvenció.

17.8 Les unitats gestores de les subvencions han de comprovar els comptes justificatius corresponents i podran requerir el beneficiari per a la remissió dels justificants que considerin oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’aplicació adequada de la subvenció.

17.9 En el moment de la justificació, en el cas que el cost total de l’acció tingui una desviació superior al 20% respecte al pressupost inicial o un 10% per a les accions que hagin reformulat la seva sol·licitud, es reduirà la subvenció atorgada en la mateixa proporció que hi ha entre el cost inicial del pressupost minorat per la desviació màxima permesa i el cost final efectiu de l’activitat subvencionada.

17.10 En el cas que el cost final justificat de l’acció subvencionada sigui inferior a l’import inicial concedit, no serà d’aplicació la base 17.9 i es reduirà l’import subvencionat en el mateix percentatge de subvenció concedit sobre el percentatge del total justificat, sempre que l’òrgan gestor garanteixi que s’ha efectuat l’acció.

 

–18 Règim de compatibilitat dels ajuts

Les subvencions que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies són compatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció procedent d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, mentre no superi el cost total de l’acció a desenvolupar per l’entitat beneficiària.

 

–19 Òrgans competents per a la gestió, la instrucció i la resolució del procediment

La instrucció de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La resolució de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a totes les línies de subvenció relacionades, els Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i el Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies efectuaran la revisió administrativa de les sol·licituds.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions A i H correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Direcció General de Famílies de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions B i I de projectes i serveis dels àmbits territorials de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre correspon als serveis territorials d’Atenció a la Infància i al Servei de Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori. Pel que fa a l’àmbit territorial de Barcelona, la tramitació d’aquestes dues línies de subvencions correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La valoració de la tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvencions C correspon a l’Àrea de Joves Tutelats i Extutelats, i la justificació correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció D correspon a l’Àrea Tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció E i Q correspon al Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció F correspon a la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, a través del Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat i del Servei de Desenvolupament i Cooperació Social.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció G, J, N, O, R i S, competència de la Direcció General de Protecció Social, correspon als Serveis de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori on estigui la seu de l’entitat.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció K correspon a l’Àrea Tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció L correspon a l’Àrea Tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció M correspon a l’Àrea Tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

 

–20 Causes de modificació de la resolució

20.1 L’òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar les resolucions de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

20.2 Les entitats beneficiàries podran sol·licitar l’ampliació del termini d’execució o justificació de la subvenció abans del venciment del termini de què es tracti per raons degudament justificades. L’òrgan concedent ha de prendre una resolució expressament; en cas contrari, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

 

–21 Revocació

21.1 L’òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l’obligació per part del beneficiari de retornar l’import rebut amb els interessos legals que corresponguin, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta hagi estat presentada davant l’òrgan gestor competent, aquest òrgan ha de requerir el beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies hàbils presenti la justificació. La falta de presentació en el termini establert comporta la revocació i, en el seu cas, l’exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions, en compliment de l’article 16.3 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny.

 

–22 Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Podrà comportar, a més del reintegrament de la subvenció, la incoació del procediment sancionador preceptiu, d’acord amb la legislació esmentada.

 

–23 Renúncia

23.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar de manera expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades, d’acord amb el que estableix l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en cas que sigui procedent, retornar les quanties corresponents al compte restringit d’ingressos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb els interessos legals que corresponguin.

23.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l’entitat beneficiària podrà renunciar de manera expressa al dret que té de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

–24 Nul·litat i anul·labilitat

D’acord amb el que preveu l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l’acte de concessió incorri en algun supòsit de nul·litat o anul·labilitat, l’òrgan concedent ha de procedir a la revisió d’ofici o, si escau, a la declaració de levitat i la impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

 

–25 Procediment de reintegrament

25.1 L’òrgan concedent ha d’iniciar un procediment de reintegrament quan hi concorri alguna de les causes que preveuen l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

25.2 El procediment de reintegrament tindrà una durada màxima de 6 mesos, a comptar de la data de l’acord d’inici, d’acord amb l’article 21.3.a) de la Llei 39/2015 i es tramitarà d’acord amb els apartats vigents de l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

–26 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores presents, cal aplicar:

 1. a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost.
 2. b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions, l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, així com la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

 

–27 Publicitat de les subvencions atorgades

27.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la base 15 de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d’un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, indicant la convocatòria ordinària, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la/les finalitat/s de la subvenció i la seva formalització.

27.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions sigui inferior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l’exposició a la secció Ajuts i subvencions atorgats del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Tauler electrònic (http://tauler.gencat.cat).

27.3 D’acord amb l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s’han de publicar en el Portal de la Transparència.

 

–28 Control

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials, o altra normativa que sigui aplicable.

 

–29 Caràcter de les subvencions

29.1 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

29.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

29.3 Les subvencions concedides s’han de sotmetre al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

–30 Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries regulades per aquestes bases d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

L’entitat beneficiària ha d’informar al personal que la seva contractació està subjecta al projecte subvencionat i que es faran cessions de les seves dades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la finalitat de control.

 

 

Annex 2

 

Línia A. Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

 

–1 Descripció

La línia A de subvencions té per objecte el suport al finançament dels programes i les actuacions que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre, en matèria de famílies i de lluita contra la violència masclista, contra els maltractaments a les persones grans, i de promoció, mentoria i protecció de les persones grans actives.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions A s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

A.1 Programes de lluita contra la violència masclista.

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans.

 

–3 Prioritats

3.1 Per al tipus d’acció subvencionable A.1 Programes de lluita contra la violència masclista, es prioritzaran aquelles accions que tinguin per objectiu:

 1. a) La detecció, prevenció, atenció i recuperació de la violència vers les dones i els seus fills i filles.
 2. b) La generació d’estructures de suport psicològic, social, d’assistència jurídica i d’inserció laboral, de foment de l’apoderament o d’altres, per a dones que pateixen violència masclista.

3.2 Per al tipus d’acció subvencionable A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans, es prioritzaran aquells projectes que tinguin per objectiu:

 1. a) La sensibilització de la societat i la prevenció en relació amb el maltractament a les persones grans.
 2. b) La detecció de possibles casos de maltractament a les persones grans.

3.3 Per al tipus d’acció subvencionable A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans, es prioritzaran aquells projectes que fomentin la promoció, mentoria i protecció a les persones grans i que tinguin en compte:

 1. a) Les relacions intergeneracionals, enteses com a mecanisme per enfortir la cohesió social estimulant la solidaritat entre generacions a través de les contribucions al benestar comú.
 2. b) La mentoria, entesa com a mecanisme de suport basat en l’acompanyament, amb la finalitat d´aportar, per part del mentor, una sèrie de capacitats i experiències que resultin generadores d’un vincle emocional bidireccional i que, mitjançant l’apoderament de l’individu, permetin reforçar la seva integració social.
 3. c) La detecció per part de persones voluntàries de situacions d’aïllament, soledat no volguda o mancances i necessitats personals amb l’objectiu d’iniciar un procés d´intervenció o derivació que permeti assegurar el restabliment i l’equilibri personal i social.
 4. d) El foment de la participació comunitària.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

Per al tipus d’acció A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans, s’estableixen les especificitats següents:

 1. a) Els projectes que tinguin com a objectiu les activitats lúdiques o de lleure no s’entendran com a promoció, mentoria i protecció a les persones grans i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Famílies.
 2. b) Les entitats en funció del tipus d’activitat que desenvolupin hauran d’optar a presentar-se en l’àmbit de l’acció subvencionable A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans, o bé en el de l’acció subvencionable F.1 Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana. És incompatible la presentació als dos tipus d’accions subvencionables A.3 i F.1 d’aquesta convocatòria. En cas que una entitat sol·liciti subvenció en la línia errònia, les unitats gestores de les línies A.3 i F.1 podran canviar-la d’ofici per tal que pugui ser valorada on correspon.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores són els següents:

 1. a) Per al tipus d’acció A.1 Programes de lluita contra la violència masclista:

Experiència de l’entitat en l’àmbit de la violència masclista i familiar: fins a 5 punts.

Impacte de l’acció en relació amb el gènere: fins a 10 punts.

Impacte de l’acció en relació amb la violència masclista: fins a 10 punts.

Treball en xarxa amb altres entitats, públiques o privades, de l’àmbit de la violència masclista: fins a 5 punts.

El projecte es justifica per inexistència de cobertura pública o privada o per la seva complementarietat amb d’altres: fins a 5 punts.

Sensibilització de la violència masclista i impacte comunitari: fins a 5 punts.

 1. b) Per al tipus d’acció A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans:

Sensibilització de la societat i prevenció en relació amb el maltractament a les persones grans: fins a 15 punts.

Detecció de possibles casos de maltractaments a les persones grans: fins a 15 punts.

Experiència de l’entitat en l’àmbit i en el desenvolupament d’altres projectes relacionats amb maltractaments a la gent gran: fins a 5 punts.

Impacte comunitari del projecte i sobre col·lectius vulnerables: fins a 5 punts.

 1. c) Per al tipus d’acció A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans:

El projecte preveu la vessant intergeneracional: fins a 8 punts.

El projecte fomenta la participació de voluntariat: fins a 8 punts.

Es tracta d’una actuació innovadora dins l’àmbit de la gent gran: fins a 8 punts.

El projecte planteja una implementació al llarg dels anys: fins a 6 punts.

Experiència de l’entitat en l’àmbit i en el desenvolupament d’altres projectes relacionats amb gent gran: fins a 5 punts.

El projecte es desenvolupa en una zona/col·lectiu prioritari: fins a 5 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia B. Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

 

–1 Descripció

La línia B de subvencions té per finalitat subvencionar programes preventius per a infants i adolescents en risc social, programes de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents, i programes dirigits a infants i adolescents tutelats adreçats a millorar l’èxit educatiu i la millora psicosocial.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions B, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

B.1 Programes preventius d’atenció social comunitària per a infants i joves en risc social: Programes preventius adreçats a infants i joves amb la finalitat de prevenir situacions de risc social, sensibilitzant, promocionant i intervenint, amb accions socioeducatives a nivell individual o grupal. Es realitzaran en l’entorn dels infants i joves i amb la complementarietat dels agents del territori.

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents: tenen per finalitat el foment de l’atenció i la detecció dels maltractaments a infants i adolescents que s’estableix en l’article 94 de la Llei de 14/10, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats.

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància: programes adreçats a infants i a adolescents tutelats o en guarda administrativa per part de la DGAIA, residents en centres residencials d’acció educativa (CRAE), centres d’acolliment i família extensa, per tal d’oferir suport i acompanyament a l’ escolarització.

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància: programa adreçat a infants i adolescents tutelats o en guarda administrativa per part de la DGAIA, residents en centres residencials d’acció educativa (CRAE), centres d’acolliment i família extensa, per tal d’oferir el suport i el reforç emocional complementari a l’acció educativa i al tractament terapèutic.

 

–3 Prioritats

3.1 Per al tipus d’acció subvencionable B.3 es prioritzaran:

Els projectes han d’especificar la complementació i la informació i coordinació amb els equips directius, tutors del CEIP o IES on assisteixin els infants i els adolescents.

3.2 Per al tipus d’acció subvencionable B.4 es prioritzaran:

Els projectes han d’especificar la complementació i coordinació amb els serveis de salut mental.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

B.1 Programes preventius d’atenció social comunitària per a infants i joves en risc social:

 1. a) El projecte ha de preveure la participació dels infants i joves.
 2. b) El projecte ha d’establir els sistemes de coordinació amb els serveis socials bàsics o altres serveis socials, socioeducatius, educatius i de salut.
 3. c) Han de col·laborar amb la xarxa d’infància del territori i en els projectes comunitaris que es desenvolupin a la zona.
 4. d) S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per a l’acció B.1 i simultàniament per les accions subvencionables dels tipus d’acció F.3.c) (Projectes de lleure inclusiu) i Q.1 (Projectes d’educació en el lleure).

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents:

 1. a) El projecte ha de preveure accions adreçades a infants víctimes de maltractament per tal d’oferir de manera integral orientació, assessorament i suport psicològic i jurídic.
 2. b) El projecte ha de preveure accions integrals amb els altres serveis de la xarxa.

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància:

 1. a) L’equip tècnic referent ha de ser coneixedor, a través de l’informe de seguiment, de la participació de l’infant o jove en l’activitat.
 2. b) Per als programes que es portin a terme en centres residencials o d’acolliment, cal l’acord previ amb la direcció del centre residencial o d’acolliment.
 3. c) El programa ha d’establir els sistemes de coordinació previstos amb la direcció del centre docent i el professorat.
 4. d) El professional que porti a terme el projecte ha de disposar dels estudis de grau en educació infantil/primària o pedagogia, o d’altres professionals amb el màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància:

 1. a) L’equip tècnic referent ha de ser coneixedor, a través de l’informe de seguiment, de la participació de l’infant o jove en l’activitat.
 2. b) Pels programes que es desenvolupin en els centres, cal l’acord previ amb la direcció del centre residencial o d’acolliment.
 3. c) L’atenció ha de ser individual i grupal en aquells casos que es consideri beneficiós per als infants. Aquesta actuació també pot ser adreçada a l’equip educatiu.
 4. d) El personal que desenvolupi el projecte ha de disposar de la formació de psicòleg o d’altre professional de les ciències socials i de salut que disposi de formació complementària en l’atenció psicosocial a infants i adolescents.
 5. e) El programa s’oferirà en els centres residencials o bé en recursos especialitzats propers als infants/família.
 6. f) El tractament clínic a l’infant o jove que ho requereixi s’oferirà des del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), que farà una intervenció psicosocial.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores són els següents:

Per al tipus d’acció B1 Programes preventius d’atenció social comunitària per a infants i joves en risc social:

 1. a) Nombre d’infants i adolescents i famílies beneficiaris del projecte: fins a 10 punts.
 2. b) Hores d’atenció directa i període de l’any amb els infants i adolescents i famílies: fins a 5 punts.
 3. c) Col·laboració amb la xarxa d’infància i en els projectes comunitaris que es desenvolupin a la zona: fins a 10 punts.
 4. d) Incorporació de processos participatius dels infants i adolescents i les famílies: fins a 5 punts.
 5. e) Interès social: justificació de la necessitat del projecte segons les zones d’actuació preferent: fins a 5 punts.
 6. f) Coordinació amb els serveis bàsics: socials, educatius i sanitaris: fins a 5 punts.

Per al tipus d’acció B2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents:

 1. a) Nombre d’infants i adolescents i famílies beneficiaris del projecte: fins a 10 punts.
 2. b) Hores d’atenció directa i període de l’any amb els infants i adolescents i famílies: fins a 5 punts.
 3. c) Complementarietat del projecte amb altres serveis de la xarxa social i comunitària: fins a 10 punts.
 4. d) Incorporació de processos participatius dels infants i adolescents i les famílies: fins a 5 punts.
 5. e) Interès social: justificació de la necessitat del projecte segons les zones d’actuació preferent: fins a 5 punts.
 6. f) Coordinació amb els serveis bàsics: socials, educatius i sanitaris: fins a 5 punts.

Per al tipus d’acció B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància:

 1. a) Nombre d’infants i adolescents atesos: fins a 5 punts.
 2. b) Hores d’atenció directa i període de l’any amb els infants i adolescents: fins a 10 punts.
 3. c) Coordinació amb el centre escolar i tutors escolars: fins a 10 punts.
 4. d) Coordinació amb la direcció del centre i tutors educatius: fins a 10 punts.
 5. e) Incorporació de processos participatius dels infants i adolescents: fins a 5 punts.

Per al tipus d’acció B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d’infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància:

 1. a) Nombre d’infants i adolescents atesos i nombre de professionals de l’equip educatiu: fins a 5 punts.
 2. b) Hores d’atenció directa i període de l’any amb els infants i adolescents i les famílies o equip educatiu: fins a 10 punts.
 3. c) Complementarietat del projecte amb els serveis de salut mental: fins a 10 punts.
 4. d) Col·laboració amb la direcció del centre i equip educatiu: fins a 10 punts.
 5. e) Incorporació de processos participatius dels infants i adolescents i les famílies: fins a 5 punts.

Per valorar B.1 i B.2, per al criteri c) s’haurà de presentar informe de l’ens local territorialment competent per la prestació dels serveis socials bàsics de la localitat on estigui ubicat el projecte on es faci constar la complementarietat del projecte amb la resta de serveis socials i comunitaris de l’ens local.

Per valorar B.3 i B.4, per al criteri a) s’ha d’ajuntar la relació dels infants i adolescents atesos derivats pels equips tècnics competents conformada per l’equip corresponent; i pel criteri d) s’ha de presentar l’acord previ del centre residencial o d’acolliment.

Per tota la línia B s’atorgarà un mínim del 50% del crèdit de la partida pressupostària establerta per a aquesta línia de subvenció proporcionalment en funció del nombre d’infants/adolescents atesos, i el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració.

 

Línia C. Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

 

–1 Descripció

La línia C de subvencions té per objecte el finançament dels programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència i que formen part del Programa de formació i inserció sociolaboral de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), que dona suport i potencia experiències alternatives a la formació reglada, professional o ocupacional dirigides a joves en risc social i que facilitin l’adquisició, per part d’aquests adolescents i joves, de les habilitats i competències que els possibilitin la socialització en entorns formatius o laborals i la incorporació als sistemes de formació reglats o professionalitzadors i ocupacionals, afavorint la seva integració social i laboral.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions C, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

C.1 Programes de suport, acompanyament i habitatge per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral).

C.2 Programes diürns per a joves en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

 

–3 Prioritats

Per a la línia C es prioritzaran:

Aquelles accions, activitats, projectes o programes que garanteixin una continuïtat i estabilitat.

Aquelles accions, activitats projectes o programes que, una vegada obtinguda la puntuació necessària en aquesta convocatòria, es desenvolupin en les zones d’actuació preferent.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

Els usuaris d’aquest servei han de ser adolescents i joves majors de 16 anys i menors de 21, acollits o atesos per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), o qualsevol altre servei dependent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) o dels serveis socials especialitzats en l’atenció a adolescents i joves i en la prevenció de les situacions de risc, que estiguin en procés formatiu o laboral i que necessitin disposar d’un seguiment socioeducatiu per a la consecució de la seva autonomia; i adolescents i joves que, prèviament, hagin estat derivats pels serveis socials bàsics o els serveis especialitzats de la zona o territori.

Les activitats objecte de subvenció han de procurar el desenvolupament de les competències bàsiques i transversals dels joves i adolescents en entorns formatius, laborals o de pràctica laboral.

En cap cas poden ser subvencionats els programes que desenvolupen mesures de l’article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, que corresponen a competències específiques d’altres departaments de la Generalitat o d’altres unitats del Departament.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions C són els següents:

 1. a) Adequació als objectius i les directrius de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats: fins a 15 punts. Per al C.2, la valoració nul·la d’aquest apartat és motiu excloent del projecte.
 2. b) Adaptació a les necessitats dels joves del programa o projecte presentat: fins a 5 punts. Per al C.2, la valoració nul·la d’aquest apartat és motiu excloent del projecte.
 3. c) Programes o projectes que incorporen el treball en xarxa i la coordinació entre activitats i accions conjuntes amb altres entitats: fins a 5 punts. Per al C.2, la valoració nul·la d’aquest apartat és motiu excloent del projecte.
 4. d) Intervenció integral i sistemàtica amb els infants o joves. Elaboració de projectes educatius individualitzats: fins a 10 punts. Per al C.2, la valoració nul·la d’aquest apartat és motiu excloent del projecte.
 5. e) Nombre de persones usuàries ateses, per sexes, que tinguin la consideració de persones tutelades o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya o que estiguin en una situació de vulnerabilitat i no reuneixin els requisits per accedir al programa de Garantia Juvenil o altres programes de formació i inserció: fins a 5 punts.

Per a tota la línia C s’atorgarà un mínim del 50% del crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subvenció proporcionalment en funció del nombre de joves atesos, i el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració.

 

Línia D. Programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.

 

–1 Descripció

La línia D de subvencions té per objecte donar suport a activitats, projectes i serveis que porten a terme les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de l’acollida i la integració de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades, a través de la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives i d’accés al mercat laboral, de la sensibilització a favor de la igualtat de drets i a la no discriminació per raó d’origen i a través del suport a les xarxes associatives de persones immigrades i d’acollida social.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions D, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

D.1 Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades.

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’empoderament de joves i dones d’origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i altres projectes de ciutadania.

D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

D.4 Projectes d’acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa.

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar.

D.6 Projectes de mentoria d’alumnes de secundària.

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades.

D.8 Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables.

D.9 Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades.

D.10 Serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.

D.11 Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana

D.12 Projectes d’acollida i integració per a persones refugiades.

 

–3 Prioritats

3.1 Per al tipus d’acció subvencionable D.1 es prioritzarà:

L’enfortiment de l’associacionisme de persones immigrades, tant a través del suport a les activitats d’aquestes entitats com a través de l’enfortiment d’aquest teixit associatiu.

3.2 Per als tipus d’acció subvencionable D.4 a D.11 es prioritzaran:

Projectes i serveis amb vocació d’estabilitat en el temps, per la qual cosa només s’acceptaran propostes d’un abast temporal mínim de 2 anys.

3.3 Per als tipus d’acció subvencionable D.4 a D.6 es prioritzaran:

La millora de l’èxit escolar dels alumnes de secundària i la igualtat d’oportunitats sense discriminació per raó d’origen, amb especial atenció a aquells centres amb un percentatge d’alumnat d’origen immigrat superior a la mitjana.

3.4 Per al tipus d’acció subvencionable D.7 es prioritzarà:

La intervenció comunitària en els territoris amb més presència de població d’origen immigrat, des d’una perspectiva de treball en xarxa.

3.5 Per als tipus d’acció subvencionable D.9 i D.10 es prioritzaran:

Els serveis integrals, que incloguin tots els elements necessaris per aconseguir els objectius d’integració social que es plantegen en cada cas.

3.6 Per al tipus d’acció subvencionable D.11 es prioritzaran:

Els projectes integrals d’alfabetització en llengua catalana i de voluntariat lingüístic per a l’ús social de la llengua catalana entre les persones d’origen immigrat.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

L’Àrea Tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania pot, d’ofici, canviar el tipus d’acció dins la mateixa línia, per tal d’adequar-la a aquella que més s’escaigui.

D.1 Activitats de suport a l’associacionisme de persones immigrades.

Aquestes activitats poden ser de dues tipologies. La primera, activitats d’entitats formades per persones d’origen immigrat, que es poden orientar cap a compartir la diversitat des d’una perspectiva intercultural i cap a la prestació de serveis orientats a la integració social d’aquestes persones. La segona, activitats d’altres entitats que s’orienten a donar suport a la gestió interna, a la coordinació i a la formació de les persones responsables d’entitats formades per persones d’origen immigrat.

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’empoderament de joves i dones d’origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i altres projectes de ciutadania.

Aquestes activitats han de tenir com a objectiu l’exercici dels drets de ciutadania per a totes les persones, la protecció dels drets de joves i dones d’origen immigrat en situació de risc i la realització d’activitats de promoció del coneixement i de les bones pràctiques al voltant d’aquestes qüestions.

D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

Aquestes activitats tenen com a objectiu el desenvolupament d’actuacions puntuals d’acollida i integració de persones sol·licitants de protecció internacional, així com activitats adreçades al conjunt de la societat per a la sensibilització sobre la situació d’aquestes persones i sobre les problemàtiques que han comportat que marxessin dels seus països d’origen.

D.4 Projectes d’acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa.

Aquests projectes s’adrecen a famílies d’origen immigrat amb l’objectiu d’ajudar-les a conèixer el funcionament del sistema educatiu i els recursos i les activitats que ofereix de manera ordinària un centre educatiu, la manera d’interactuar amb l’equip professional del centre i els continguts acadèmics que seguiran els seus fills i filles. Aquestes activitats es faran en grups de pares i mares de menys de 16 persones, acompanyats per un o més pares o mares del centre. Les activitats s’han de fer al centre educatiu, amb una programació anual definida que ofereixi un mínim de 8 sessions durant 6 mesos o més i que garanteixi la coordinació amb el projecte educatiu del centre.

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar.

Aquests projectes ofereixen reforç escolar per a alumnes de cicle superior de primària o d’ESO en centres amb un percentatge d’alumnat d’origen immigrat superior a la mitjana, que es portaran a terme en grups de menys de 10 alumnes, derivats pel centre educatiu, amb coordinació amb l’equip directiu del centre i amb una programació anual que garanteixi una prestació durant un mínim de 50 dies del curs, durant almenys 6 mesos. L’activitat serà conduïda per monitors amb competències pedagògiques i d’acompanyament personal adequades per al treball amb adolescents i haurà de preveure un intercanvi regular d’informació entre el taller de reforç i l’equip docent del centre.

D.6 Projectes de mentoria d’alumnes de secundària.

Aquests projectes s’adrecen a centres amb un percentatge d’alumnat d’origen immigrat superior a la mitjana i consisteixen en l’acompanyament d’alumnes de secundària per part de mentors universitaris, a partir d’un mínim de 10 alumnes per centre, en el marc d’un acord de col·laboració entre aquests centres educatius d’alta complexitat i universitats, entitats vinculades o entitats que treballen amb estudiants universitaris. Aquestes activitats perseguiran l’establiment d’un vincle personal entre els mentors i els seus mentorats, en el marc d’una programació anual que prevegi activitats durant un mínim de 6 mesos i una freqüència superior a la mensual. Les activitats han d’incloure, entre altres aspectes, el reforç escolar i la descoberta de l’entorn del centre i de l’entorn universitari.

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades.

Aquests projectes consisteixen en una intervenció social coordinada a través d’una xarxa de 5 o més entitats que treballen en un àmbit territorial de dimensió mitjana (barris o districtes de grans ciutats, ciutats mitjanes o petites o, en el cas de zones de baixa densitat de població, comarques) a favor de l’acollida i la integració social de les persones d’origen immigrat des d’una perspectiva intercultural.

Les entitats que formen la xarxa estableixen de manera conjunta les línies estratègiques de treball, i impulsaran activitats i projectes diversos des d’un mínim de 5 àmbits a escollir entre els següents: educatiu, esportiu, salut comunitària, participació veïnal, seguretat, cultura popular, reconeixement de la diversitat cultural, igualtat de gènere, voluntariat lingüístic i lluita contra l’exclusió social. Les activitats tindran una programació prèvia anual, amb mecanismes de coordinació i d’avaluació posterior. La gestió administrativa i econòmica d’aquestes activitats i la relació amb l’Administració, pel que fa a aquestes qüestions, es farà de manera unificada, a través d’alguna de les entitats de la xarxa o a través d’una entitat que doni cobertura administrativa a la xarxa.

D.8 Serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables.

Aquests serveis atenen les necessitats d’orientació i inserció laboral de persones d’origen immigrat en situació d’irregularitat o en risc de caure en situació d’irregularitat sobrevinguda. Aquests serveis han de preveure mecanismes d’avaluació inicial del perfil competencial de l’usuari, l’orientació personalitzada, el disseny d’un itinerari formatiu i la derivació cap als recursos formatius necessaris, el seguiment del procés formatiu i la inserció laboral posterior, a través d’un bon coneixement del mercat laboral i l’establiment de vincles de col·laboració amb els agents d’aquest mercat. El servei ha d’estar disponible durant un mínim de 9 mesos l’any.

D.9 Serveis d’acollida residencial per a persones immigrades.

Aquests serveis ofereixen recursos habitacionals per a persones immigrades en situació d’extrema vulnerabilitat, amb greus dificultats per cobrir les necessitats bàsiques i per accedir a habitatges del mercat normalitzat. Aquests serveis han d’oferir un mínim de 8 places i tenir instal·lacions adequades, disponibles un mínim d’11 mesos l’any. Tot i que els usuaris poden ser de diverses tipologies, cal garantir que més de la meitat de les places es dediquin majoritàriament a persones estrangeres en situació de pobresa i exclusió social severa. El servei ha de disposar d’un equip professional interdisciplinari i ha de tenir un projecte d’intervenció que abordi de manera global les necessitats dels usuaris, amb l’objectiu d’acompanyar-los en el seu procés d’integració social.

D.10 Serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.

Aquests serveis ofereixen informació i assessorament a persones estrangeres sobre temes relacionats amb la mobilitat internacional i la ciutadania: estrangeria, immigració, protecció internacional, retorn i emigració. Es poden oferir en espais municipals o en locals destinats a aquest efecte, amb una periodicitat mínima setmanal, tret d’aquells territoris amb baixa densitat de població, en els quals la periodicitat mínima serà quinzenal, preferentment en horari de tarda i cobrint un mínim de 52 dies l’any, o de 26 en el cas de territoris amb baixa densitat de població. Aquests serveis es poden prestar a través de punts d’informació singulars o a través de xarxes que cobreixin àmbits territorials extensos. El personal que presta aquest servei haurà de tenir fluïdesa en algunes de les llengües majoritàries entre la població immigrada destinatària del servei, per tal de garantir la qualitat del servei, així com acreditar una formació adequada, preferentment, en l’àmbit del dret o les relacions laborals.

D.11 Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana.

Aquests projectes podran ser de dues tipologies. D’una banda, cursos d’alfabetització per a persones d’origen immigrat que no tinguin competència oral ni escrita en llengua catalana suficient per accedir al cursos de nivell A1 del CNL. D’altra banda, projectes de voluntariat lingüístic basat en el treball de parelles lingüístiques entre catalanoparlants i persones que hagin assolit un nivell bàsic oral en llengua catalana i necessiten consolidar-ne l’ús. Els cursos d’alfabetització han d’oferir un mínim de 120 hores anuals, durant un mínim de 6 mesos, en grups de menys de 20 alumnes, amb una programació completa impartida per personal professional i voluntari de manera coordinada.

D.12 Projectes d’acollida i integració per a persones refugiades.

Aquests projectes han d’abordar de manera integral l’acollida i integració de persones refugiades que no estiguin sota la cobertura del programa estatal, o bé perquè han acabat el seu període de cobertura o bé perquè l’han abandonat per no acceptar de manera justificada un canvi de residència.

Aquests projectes han de tenir com a objectiu l’autonomia personal i la integració social, a través de l’assoliment d’una competència lingüística suficient en llengua catalana i de l’accés en condicions d’igualtat al mercat laboral. Aquests projectes han de preveure la intervenció sobre grups de 10 o més persones, amb capacitat per garantir-los la cobertura de les necessitats bàsiques i amb una metodologia adient que garanteixi el seu acompanyament i la coordinació amb els serveis públics presents al territori.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions D són els següents:

Priorització de les persones estrangeres o d’origen immigrat entre els destinataris de les actuacions i entre el personal participant en la seva execució.

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei.

Previsió de mecanismes suficients de coordinació entre els agents participants en la realització de l’activitat, del projecte o en la prestació del servei, així com en relació amb el territori en el qual es desenvolupen.

Existència d’una programació anual suficient i detallada d’acord amb les necessitats de cada tipologia d’activitat, projecte o servei.

Adequació als criteris metodològics propis de cada tipologia d’activitat, projecte o servei.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes.

Una mateixa entitat no es pot presentar a tres o més accions diferents subvencionables dins la línia D.

Les accions que es presentin a les línies D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10 i D.11 hauran de tenir, obligatòriament, un abast pluriennal. Si les accions corresponen a un període inferior de temps, no tindran dret a rebre subvenció.

L’import de la subvenció es determinarà, de manera directament proporcional, en funció de la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds presentades en els termes que estableixen els criteris de valoració corresponents.

 

Línia E. Suport a l’associacionisme juvenil.

 

–1 Descripció

La línia E de subvencions té per objecte donar suport a la realització de projectes juvenils per part de les entitats juvenils o de les entitats que presten serveis a la joventut i, també, als plans anuals d’actuació de les associacions juvenils i els consells locals de joventut per tal de potenciar i consolidar la seva existència com a instruments rellevants per promoure la participació i el compromís social de la joventut.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions E, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

E.1 Projectes juvenils.

E.2 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial.

E.3 Plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Pel que fa a totes les accions subvencionables de la línia E:

 1. a) Només podran obtenir la condició de beneficiari de la línia E aquells sol·licitants que estiguin inscrits en el Cens d’entitats juvenils en la data de publicació de la convocatòria de la subvenció i tenir-hi la documentació actualitzada.
 2. b) Cada entitat només pot sol·licitar subvenció per a un sol projecte i per a un sol tipus de les accions següents: E.1, E.2, E.3, F.3.c), Q.1, Q.2 i Q.3, que són incompatibles entre si.
 3. c) Els projectes o plans anuals d’actuació no poden ser d’educació en el lleure.
 4. d) Les entitats que pertanyin a una federació, moviment o coordinadora que rebin subvencions de la Direcció General de Joventut, han de presentar la sol·licitud de manera conjunta a través de la seva federació, moviment o coordinadora.
 5. e) La Direcció General de Joventut pot, d’ofici, canviar de línia una sol·licitud per tal d’adequar-la a aquella que més li escaigui.
 6. f) Les actuacions objecte d’aquestes accions subvencionables tindran una durada pluriennal, d’acord amb l’Ordre de la convocatòria ordinària corresponent.
 7. g) La justificació de la subvenció es farà separadament per a cadascuna de les anualitats.
 8. h) En el cas de federacions, moviments i coordinadores, a la justificació de la subvenció, a més del què s’estableix a les bases generals, s’ha d’aportar:

La relació detallada de la distribució de la subvenció entre les entitats membres de la federació, moviment o coordinadora d’acord amb el model que estarà disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els criteris de distribució de la subvenció entre les entitats membres acordats per l’òrgan corresponent de l’entitat.

Certificacions signades per les persones responsables de les entitats membres indicant l’import que la seva entitat ha rebut de la federació, moviment o coordinadora d’acord amb la subvenció de la Direcció General de Joventut i el nombre de participants, d’acord amb el model que estarà disponible en el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’apartat Formularis i documentació (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Caldrà adjuntar el document bancari de la transferència; llevat que l’aportació sigui en espècie, que s’haurà d’indicar en el certificat anterior.

En el cas que hi hagi una diferència entre la distribució prevista en el moment de la sol·licitud i l’efectuada en el moment de la justificació, la federació, moviment o coordinadora haurà de justificar-ne els motius.

En el documents de justificació s’admetran despeses efectuades per les entitats membres a la federació, moviment o coordinadora si consten com a tals en el Cens d’entitats juvenils, sens perjudici d’allò que estableix el punt 17.7 de les bases reguladores.

 1. i) L’import a atorgar s’establirà proporcionalment a la valoració obtinguda per l’expedient, de manera que cada expedient quedarà assignat a un interval de nota i per a cadascun dels intervals de nota es fixarà un import determinat.

4.2 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable E.1:

Es pot presentar un únic projecte d’activitats per a joves o realitzat per joves.

4.3 Pel que fa al tipus d’accions subvencionables E.2 i E.3:

 1. a) Es poden presentar les associacions inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General dins la tipologia d’“associació juvenil” o de “consell local de joventut”.
 2. b) Se subvencionarà el programa anual d’activitats de l’associació.
 3. c) Atès que la finalitat d’aquests tipus d’accions subvencionables inclou donar suport al funcionament general de les entitats beneficiàries, s’admeten despeses infraestructurals, de personal i de consums corresponents al funcionament ordinari de l’entitat degudament reflectits al pressupost de la sol·licitud.

4.4 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable E.2:

 1. a) Fer una tasca especialment rellevant en el teixit associatiu juvenil.
 2. b) Tenir una finalitat amb un elevat interès social, acreditat pel tipus i la qualitat de les activitats realitzades l’any anterior i les previstes per al període subvencionable.
 3. c) Tenir un elevat grau de rellevància, d’implicació i d’implantació en l’entorn social i territorial corresponent.
 4. d) Tenir una viabilitat econòmica que en garanteix la continuïtat.
 5. e) Tenir un ritme regular en les activitats i en el nombre de persones associades, d’acord amb les finalitats i amb l’àmbit d’actuació.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions E, són els següents:

 1. a) La utilitat i l’interès social del programa o projecte: fins a 20 punts.
 2. b) El foment i la participació de l’associacionisme juvenil, l’autoorganització de les persones joves i la base social de l’entitat: fins a 10 punts.
 3. c) La solvència i l’experiència de l’entitat sol·licitant i, si escau, els antecedents disponibles a la Direcció General de Joventut: fins a 10 punts.

 

Línia F. Programes d’activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d’enfortiment de l’associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

 

–1 Descripció

La línia F de subvencions té per objecte promoure la cohesió social dels col·lectius més vulnerables, impulsant programes, projectes i actuacions que fomentin el civisme, la participació ciutadana i el voluntariat, que promoguin el treball comunitari com a metodologia d’intervenció als territoris i que busquin l’enfortiment de l’associacionisme i la millora de la seva sostenibilitat, mitjançant polítiques preventives o accions directes, prestant una atenció específica a la millora de les condicions de vida de les persones gitanes a Catalunya.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions F, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

F.1 Suport a programes estables d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.2 Programes de foment i promoció del voluntariat.

F.3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social.

F.4 Programes d’activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya.

F.5 Suport a projectes d’enfortiment de l’associacionisme.

F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya.

 

–3 Prioritats

3.1 Per al tipus d’acció subvencionable F.1, es prioritzaran aquells programes estables d’activitats que:

 1. a) Portin a terme les associacions de veïns i veïnes, que preferentment estiguin ubicades en territoris amb població amb risc d’exclusió social. Aquests programes estables estaran formats pel conjunt de les activitats ordinàries programades per les associacions de veïns i veïnes al llarg de tot l’any que reuneixin, preferentment, aquestes característiques:

Programes amb una alta participació veïnal, oberts a la ciutadania, que combinin accions de diversa naturalesa que tinguin com a denominador comú la participació, la cohesió social, la integració i la lluita contra qualsevol mena d’exclusió social i que en el seu conjunt estiguin destinats a la millora de la qualitat de vida de les persones.

 1. b) Portin a terme les entitats de gent gran que desenvolupin les seves activitats en els espais de la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC. Aquests programes estables estaran formats pel conjunt de les activitats ordinàries programades per les entitats de gent gran al llarg de tot l’any que siguin programes oberts, que facin partícip de les activitats la ciutadania en general i estiguin destinats a la millora de la qualitat de vida i de la participació activa de les persones grans, sòcies o no de l’entitat. Es valoraran preferentment els programes que incorporin activitats de naturalesa intergeneracional o de treball en xarxa amb altres entitats, que impliquin la participació d’altres agents, públics o privats, i aquells que incorporin iniciatives de mentoria.

Les entitats de gent gran que no portin a terme les seves activitats en els espais de la xarxa d’equipaments cívics de la DGACC no poden presentar-se a la línia F.1, per la incompatibilitat que presenta l’esmentada línia amb l’A.3, destinada a aquestes entitats. En cas que una entitat de gent gran sol·liciti subvenció en la línia errònia, les unitats gestores de les línies A.3 i F.1 podran canviar-la d’ofici per tal que pugui ser valorada on correspongui.

La DGACC, a través d’aquesta línia F.1, donarà suport als programes estables d’aquestes entitats, per la qual cosa, els ajuts atorgats hauran de repercutir en qualsevol de les despeses vinculades directament al seu programa estable, malgrat que aquestes no s’hagin explicitat en el pressupost incorporat a la sol·licitud de subvenció, sempre que aquestes acompleixin les mateixes finalitats per a les quals es van atorgar els ajuts, sense admetre despeses vinculades a conceptes no subvencionables, d’acord amb l’apartat 4.9 d’aquestes bases específiques.

3.2 Per al tipus d’acció subvencionable F.2 es prioritzaran els projectes següents:

Actuacions que portin a terme les entitats de voluntariat amb la finalitat d’implementar i desenvolupar el seu pla de voluntariat, com ara:

 1. a) Accions de sensibilització de la població sobre la importància de l’associacionisme i el voluntariat i els seus valors.
 2. b) Accions de millora de la capacitació de les persones voluntàries de l’entitat mitjançant accions formatives.
 3. c) Actuacions per consolidar, implementar o reforçar els processos de coordinació del voluntariat a l’entitat i de suport a les persones voluntàries de l’entitat.
 4. d) Actuacions de millora i implementació dels processos de captació, selecció i incorporació de les persones voluntàries a l’entitat.

3.3 Pel tipus d’acció subvencionable F.3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l’exclusió social, es prioritzaran els projectes següents:

 1. a) Projectes civicocomunitaris que, mitjançant la dinamització i l’enfortiment de les iniciatives ciutadanes, de les entitats i de col·lectius, promoguin, preferiblement en col·laboració amb altres agents del territori:

El suport a col·lectius vulnerables.

La igualtat d’oportunitats per a tothom.

Els processos d’inclusió i l’enfortiment de la cohesió social.

La millora dels territoris desafavorits.

L’apoderament ciutadà, entès com l’adquisició d’autonomia i de capacitats cíviques.

L’enfortiment de la convivència ciutadana en barris multiculturals.

La resposta innovadora a les necessitats socials emergents.

I, en general, la millora de les condicions de vida quotidiana de les persones, de manera sostinguda en el temps.

Els projectes civicocomunitaris que, mitjançant el treball amb la comunitat, potenciïn les capacitats i les habilitats personals per desenvolupar diferents feines i activitats al llarg de la vida i afavoreixin i millorin l’ocupabilitat de les persones –en especial dels col·lectius més vulnerables– seran valorats de manera preferent.

 1. b) Projectes de desenvolupament comunitari (PDC), liderats i impulsats per l’entitat sol·licitant, que es posin en marxa o ja estiguin desenvolupant estratègies d’intervenció comunitàries territorialitzades que afavoreixin la cohesió i la inclusió de col·lectius vulnerables en barris i comunitats que presentin dèficits socials. Aquestes intervencions s’han de regir per un ampli consens entre tots els actors (ciutadania, entitats i administracions) afavorint la corresponsabilitat i la igualtat d’oportunitats.

S’han de configurar com a projectes d’intervenció social a mitjà termini, amb l’objectiu final d’assolir la seva sostenibilitat social i econòmica.

 1. c) Projectes de lleure inclusiu implementats en territoris amb població en risc d’exclusió social i adreçats a infants i joves, especialment els més vulnerables, que mitjançant el treball amb la comunitat, promoguin:

La integració d’infants i joves al seu entorn, entès aquest com la família, l’escola i la comunitat; més i millors oportunitats per a infants, joves i les seves famílies.

La inclusió i l’enfortiment de la cohesió social.

La millora dels territoris desafavorits.

L’apoderament d’infants, joves i les seves famílies, entès com l’adquisició d’autonomia i de capacitats cíviques.

L’enfortiment de la convivència infantil i juvenil en barris multiculturals.

La resposta innovadora a les necessitats socials emergents d’infants i joves.

I, en general, la millora de les condicions de vida quotidiana d’infants, joves i les seves famílies, de manera sostinguda en el temps.

Es prioritzaran els projectes de lleure inclusiu, que mitjançant el treball amb la comunitat, portin a terme les federacions i els moviments d’entitats d’educació en el lleure, per a la millora del benestar d’infants, joves i les seves famílies.

Queden exclosos d’aquest tipus d’accions els projectes, les actuacions i les accions que es financen a través de la línia Q d’aquestes bases.

Queden exclosos d’aquest tipus d’acció els projectes que s’implementin en els centres oberts definits com a equipaments de serveis socials d’atenció primària, d’acord amb la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que acullin exclusivament infants o adolescents derivats dels Serveis Socials, amb la finalitat de prestar un servei d’intervenció socioeducativa, a través d’un acompanyament intensiu envers l’infant o l’adolescent i la seva família.

La DGACC reservarà, per a la línia F.3, dotació econòmica independent pels projectes de les entitats de segon i tercer nivell respecte dels projectes de les entitats de primer nivell.

Per la l’acció F.3, no s’admetran les despeses de reparacions i conservació, necessàries per al desenvolupament de l’acció subvencionada com a despeses no subvencionables però que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada perquè són necessàries per dur a terme l’activitat finançada.

3.4 Per al tipus d’acció subvencionable F.4 Programes d’activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya, es prioritzaran els projectes següents:

Projectes que promoguin l’èxit educatiu del poble gitano, la reducció del fracàs i l’abandonament escolar.

Projectes que contribueixin a la promoció de les dones gitanes i la incorporació de les seves veus en els diferents espais de participació i decisió.

Projectes que contribueixin a la millora de l’accés de la població gitana a la salut, la justícia i l’habitatge.

Projectes que tinguin com a objectiu el foment de la convivència intercultural, la gestió i la resolució positiva de conflictes i la mediació.

Recerques socials científiques que aportin evidències per a la millora de les condicions de vida de la població gitana i el foment de la seva inclusió i ascensió social.

Projectes que recullin i reconeguin les aportacions culturals del poble gitano a la societat catalana.

De manera preferent, es prioritzaran les accions i els projectes que:

Executin actuacions específiques a favor del poble gitano de Catalunya que parteixin d’evidències que han demostrat científicament ser reeixides en la promoció i la inclusió social del poble gitano.

Desenvolupin estratègies per implementar actuacions d’èxit en els àmbits següents: educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, participació, prevenció i resolució de conflictes i mediació, mitjans de comunicació, foment de l’associacionisme.

Executin projectes que tinguin com a objectiu equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya que estan en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.

Promoguin la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent-ne difusió.

Per a la l’acció F.4, no s’admetran les despeses de reparacions i conservació, necessàries per al desenvolupament de l’acció subvencionada com a despeses no subvencionables però que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada perquè són necessàries per dur a terme l’activitat finançada.

3.5 Per al tipus d’acció subvencionable F.5, es prioritzaran aquells projectes i actuacions de millora interna que emprenguin les entitats privades sense ànim de lucre puntualment, amb l’objectiu d’enfortir-se i d’integrar noves eines, metodologies o coneixements que apoderin les persones que formen part de l’entitat, i que tinguin com a finalitat la millora o la consolidació d’aspectes clau per:

3.5.1 El bon funcionament de l’entitat.

El compliment de la normativa que li sigui aplicable.

L’èxit en la implementació dels seus projectes d’intervenció.

La seva sostenibilitat.

Es prioritzaran els projectes puntuals de millora interna que incloguin algun dels aspectes següents:

Plans estratègics i plans d’acció.

Plans de comunicació i difusió de les activitats.

Estratègies de coproducció associativa i d’impuls del treball en xarxa i comunitari.

Projectes de millora de la transparència i de la rendició de comptes.

Processos d’impuls i millora de la democràcia interna de l’entitat.

Campanyes d’incorporació de nous socis o de relleu generacional.

Projectes de millora de la gestió, dels processos i dels circuïts interns.

Plans o projectes d’impuls de l’autonomia financera de l’entitat.

Projectes d’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació 2.0.

Processos de millora de la qualitat d’intervenció.

Processos d’avaluació i seguiment de projectes.

3.5.2 Per al tipus d’acció subvencionable F.5, es prioritzaran també aquells projectes i actuacions de les entitats privades sense ànim de lucre de segon i tercer nivell amb l’objectiu d’enfortir i apoderar les entitats de primer nivell federades, associades o vinculades i garantir-ne la sostenibilitat, i que tinguin com a finalitat, preferentment:

El creixement i la consolidació del teixit associatiu de base.

El foment dels valors de l’associacionisme i el seu paper a la societat.

L’autonomia financera de les entitats.

Les estratègies de coproducció associativa i d’impuls del treball comunitari.

La millora de la transparència i de la rendició de comptes de les entitats.

L’impuls de la democràcia interna de les entitats i la millora de la governança.

La millora de la gestió de les entitats.

La millora de la qualitat, l’impacte i l’avaluació dels projectes d’intervenció de les entitats.

Les actuacions que poden ser objecte de subvenció poden consistir en:

 1. a) Recursos tècnics i materials per a la gestió del dia a dia de les entitats de primer nivell, assessorant-les i acompanyant-les en els processos clau.
 2. b) Formació i capacitació de les entitats de primer nivell per tal que puguin actualitzar o adquirir els coneixements necessaris.
 3. c) Eines o recursos per a la millora de les xarxes de treball de les entitats de primer nivell, de la seva visualització i de la seva capacitat d’interlocució amb els agents públics i privats.

Es prioritzaran els projectes de les entitats de segon i tercer nivell que actuen en l’àmbit de l’acció social, civicocomunitària i de participació ciutadana i que aglutinen entitats que implementen projectes d’intervenció social o comunitària a favor de la inclusió social, així com aquelles entitats que actuen en l’àmbit de l’atenció a la població gitana a Catalunya.

La DGACC reservarà dotació econòmica independent pels projectes de les entitats de segon i tercer nivell respecte dels projectes de les entitats de primer nivell.

3.6 Per al tipus d’acció subvencionable F.6 es prioritzarà, d’acord amb l’estratègia marcada pel darrer Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat aprovat pel Govern, que l’oferta formativa final que rebi el suport de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària respongui, en el seu conjunt, a les necessitats de les persones voluntàries, disposi de cobertura territorial àmplia i de diversitat de formats, i estigui adreçada de manera homogènia a les persones que s’inicien en el voluntariat, a les persones responsables de la gestió de les entitats de voluntariat i a les persones voluntàries que desenvolupen la seva acció voluntària en àmbits d’actuació sectorials, que requereixen formació especialitzada.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 En relació amb els tipus d’accions subvencionables F.2, F.3, F.4 i F.5 se subvencionarà com a màxim un únic projecte.

4.2 S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per a l’acció F.1 i simultàniament per a la línia A.3 o per a qualsevol altra acció subvencionable de la línia F, excepte l’F.5 i l’F.2.

4.3 S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per a l’acció F.4 i simultàniament per a qualsevol altra acció subvencionable de la línia F, excepte l’F.2 i l’F.5.

4.4 Aquelles entitats que sol·licitin subvenció per al tipus d’acció F.2 han d’estar inscrites en el Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.

4.5 Aquelles entitats que sol·licitin per al tipus d’acció F.6 han d’estar reconegudes per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària com a escoles de formació de voluntaris, a l’empara de l’Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dona publicitat al Pla de formació del voluntariat de Catalunya, en la data de publicació de la convocatòria. Les entitats només podran sol·licitar subvenció pels cursos que, com a escola, tenen reconeguts dins del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya en el moment de la publicació de la convocatòria, els quals han d’estar adreçats a persones voluntàries de qualsevol entitat de Catalunya.

4.6 Per a les accions de la línia F, seran subvencionables i imputables a la subvenció atorgada les despeses d’observatoris, estudis, publicacions, organització i realització de torneigs esportius quan aquestes formin part intrínseca de l’activitat o del projecte, i, per tant, compleixin la finalitat per a la qual van obtenir la subvenció.

4.7 Aquelles entitats beneficiàries de qualsevol tipus d’acció de la línia F tindran l’obligació de notificar a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, amb caràcter previ, la presentació o la difusió de l’activitat subvencionada a qualsevol mitjà de comunicació.

4.8. En el cas de l’F.1 no se subvencionaran programes estables que no responguin a la tipologia d’entitats descrites en l’apartat 3.1 d’aquestes bases, ni tampoc programes d’entitats eminentment lúdiques

En el cas de l’F.2 no se subvencionarà cap projecte que no sigui coherent amb el pla de voluntariat de l’entitat.

En el cas de l’F.3 no se subvencionarà un mateix projecte ni cap activitat simultàniament a una entitat de primer nivell i a una entitat de segon nivell, federació o moviment d’entitats d’educació en el lleure. En cas que s’hagin presentat dues sol·licituds en aquests termes, prevaldrà la de l’entitat de segon nivell.

S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per a l’acció F.3.c) i simultàniament per a les accions subvencionables de la línia B.1 (Programes preventius d’atenció social comunitària per infants i joves en risc social), i de la línia E (Suport a l’associacionisme juvenil) i de les accions subvencionables de la línia Q.1 (Projectes d’educació en el lleure).

En el cas de l’F.4, no se subvencionaran programes que no responguin als tipus d’accions subvencionables d’aquesta línia o que no afavoreixin la millora de les condicions de vida de les persones del poble gitano de Catalunya.

En el cas de l’F.5, no se subvencionarà cap projecte que no tingui la naturalesa de projecte puntual de millora i enfortiment de l’entitat i d’apoderament de les persones que hi treballen o hi participen.

Tampoc no se subvencionarà cap projecte que plantegi accions que puguin ser assumides o cobertes per projectes de suport a l’associacionisme promoguts per la DGACC que s’estiguin implementant.

S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per a l’acció F.5 i simultàniament per a l’acció subvencionable Q.3.

En el cas de l’F.6 no se subvencionarà cap formació que sigui exclusivament interna i destinada únicament a les persones voluntàries de l’entitat, ni cap formació que l’escola no tingui reconeguda dins del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre de 2 de juny de 1994, en la data de publicació de la convocatòria. Tampoc no se subvencionaran aquelles formacions que es portin a terme amb menys de 15 alumnes, sens perjudici que, per raons de territorialitat o d’especialitat tècnica, l’entitat justifiqui que les finalitats de la formació es compleixen igualment amb un nombre inferior de participants. En aquest darrer cas, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària valorarà la proposta per tal d’acceptar o no els justificants de l’acció formativa impartida amb un nombre inferior d’alumnes.

A més, no són objecte de subvenció els programes i les accions formatives impartides per les entitats però promogudes i impulsades per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, en compliment de les línies d’actuació previstes en el darrer Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat aprovat pel Govern, i, en especial, les formacions programades en el marc de l’Escola d’Estiu del Voluntariat i totes aquelles accions formatives programades per la DGACC en compliment de les polítiques públiques esmentades.

4.9 Per a totes les línies, cal tenir en compte el que es detalla a la base 7 en relació amb les despeses subvencionables i no subvencionables.

A més, de manera específica, per a la línia F.1 no seran despeses subvencionables, però podran formar part del pressupost de l’acció subvencionada, les despeses vinculades a les sortides culturals, les despeses d’alimentació vinculades a celebracions i la resta de despeses d’activitats merament lúdiques.

4.10 Totes les accions de la línia F tenen caràcter pluriennal llevat de l’F.6, que té caràcter anual.

4.11 En el cas de federacions, moviments i coordinadores, a la justificació de la subvenció, a més del que s’estableix a les bases generals, s’ha d’aportar:

La relació detallada de la distribució de la subvenció entre les entitats membres de la federació, el moviment o la coordinadora d’acord amb el model que estarà disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els criteris de distribució de la subvenció entre les entitats membres acordats per l’òrgan corresponent de l’entitat.

Certificacions signades per les persones responsables de les entitats membres indicant l’import que la seva entitat ha rebut de la federació, el moviment o la coordinadora d’acord amb la subvenció de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, segons el model que estarà disponible en el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’apartat Formularis i documentació (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Caldrà adjuntar el document bancari de la transferència; llevat que l’aportació sigui en espècie, que s’haurà d’indicar en el certificat anterior.

En el cas que hi hagi una diferència entre la distribució prevista en el moment de la sol·licitud i l’efectuada en el moment de la justificació, la federació, el moviment o la coordinadora haurà de justificar-ne els motius.

 

–5 Criteris de valoració específics

5.1 Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per al tipus d’acció F.1 són els següents:

Interès social del programa d’activitats (40 punts).

Pel que fa a les entitats veïnals:

Es valorarà que sigui un programa d’actuacions anuals i estables amb vocació de continuïtat.

Es valorarà que sigui un programa obert a la ciutadania, amb una participació veïnal elevada i que promogui la dinamització transversal del territori.

Es valorarà que el programa inclogui accions de diferent naturalesa (educativa, formativa, participativa, de treball en xarxa, etc.).

Es valorarà que el programa incideixi en la participació, el foment o la millora de la cohesió social, faciliti la integració de les persones del territori i en fomenti la inclusió social.

Pel que fa a les entitats de gent gran:

Es valorarà que sigui un programa d’actuacions anuals i estables amb vocació de continuïtat.

Es valorarà el grau d’obertura del programa a la ciutadania en general o a altres col·lectius.

Es valorarà que el programa fomenti la participació intergeneracional.

Es valorarà que el programa fomenti el treball en xarxa amb la resta d’agents del territori.

Es valorarà que el programa incorpori iniciatives d’impuls de la mentoria com a metodologia d’intervenció.

5.2 Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per al tipus d’acció F.2 són els següents:

Vinculació al darrer Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat aprovat pel Govern (40 punts).

Es valorarà el grau de vinculació del projecte amb els objectius del PNAV vigent i la implicació de les persones voluntàries de l’entitat en l’acció presentada.

5.3 Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per al tipus d’acció F.3 són els següents:

Dimensió comunitària (40 punts).

Es valorarà que les intervencions socials estiguin enfocades tenint en compte el grup i la comunitat de les persones destinatàries o ateses, així com la implicació activa dels diferents col·lectius d’una comunitat i l’enfortiment de les xarxes socials i les dinàmiques solidàries i de convivència.

En els projectes de lleure inclusiu (F.3.c) es tindrà en compte l’adequació de la dimensió comunitària als col·lectiu d’infants i joves.

5.4 Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per al tipus d’acció F.4 són els següents:

Criteri específic: (40 punts).

Interès del programa o execució del projecte vinculats amb els objectius del Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016: fins a 20 punts.

Implicació i participació de persones gitanes en la creació, el desenvolupament i l’aplicació del projecte o actuació que fomentin i desenvolupin un diàleg permanent amb la comunitat gitana, copsant-ne les necessitats i aportacions: fins a 15 punts.

Projectes nous i innovadors: fins a 5 punts.

Es proposa 1 punt per a cadascun dels subcriteris següents:

Projectes que cobreixin i donin resposta a noves necessitats i problemàtiques detectades en relació amb les accions subvencionables.

Projectes que repliquin experiències o actuacions reeixides en altres països adaptant-les a les característiques de la realitat social catalana i dels col·lectius destinataris.

Projectes que aportin nous mètodes i eines metodològiques en el seu desenvolupament, execució i avaluació.

Projectes que incorporin en el seu disseny, definició, aplicació i seguiment, les tecnologies de la informació i la comunicació, com un component important, per mitjà, per exemple, d’eines recents com les aplicacions per a mòbils i nous canals massius com les xarxes socials digitals.

Projectes que obrin o generin debat social sobre els objectius fixats en el tipus d’accions subvencionables, aportant i dotant-se d’eines per a la gestió del disseny i el consens que permetin formular i recollir noves propostes d’aplicació o millores significatives per al desenvolupament posterior d’actuacions.

5.5 Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per al tipus d’acció F.5 són els següents:

Qualitat del projecte i capacitat transformadora (40 punts).

Pel que fa als projectes puntuals de millora:

Es valorarà la qualitat del projecte presentat.

Es valorarà la capacitat del projecte de transformar i consolidar l’entitat i enfortir-la.

Es valorarà la capacitat d’apoderar les persones que participen en l’entitat.

Es valorarà la innovació del projecte en l’àmbit d’actuació concret.

Es valoraran aquells projectes que donin resposta específica a les conclusions del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Pel que fa a les entitats de segon i tercer nivell al servei de les entitats de primer nivell:

Es valorarà la qualitat del projecte presentat.

Es valorarà la capacitat del projecte de consolidar el teixit associatiu de base i enfortir-lo.

Es valorarà la capacitat d’apoderar les entitats de primer nivell.

Es valorarà la innovació del projecte en l’àmbit d’actuació concret.

Es valoraran aquells projectes que donin resposta específica a les conclusions del 3r Congrés Català de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Es valorarà la vocació de continuïtat i la consolidació del projecte.

5.6 Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per al tipus d’acció F.6 són els següents:

Interès social del programa formatiu.

Es valorarà el fet de donar resposta a les mesures del darrer Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat aprovat pel Govern.

Es valorarà la diversitat de formats i l’impuls de la formació virtual.

Es valorarà l’abast de la cobertura formativa als diferents perfils de persones voluntàries de les entitats.

5.7 Per a l’obtenció de la subvenció:

Per a les línies F.1, F.2, F.5 i F.6 és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció, en tot cas, l’obtenció de 20 punts en el requisit f) (criteri específic) establert en la base 12.

Per a la línia F.3 és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció l’obtenció d’un mínim de 25 punts en la suma del criteri c) (Impacte) i el criteri f) (criteri específic) establerts en la base 12.

Per a la línia F.4 és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció un mínim de 15 a 20 punts en el criteri a) (viabilitat tècnica) i el criteri f) (criteri específic) establerts en la base 12.

5.8 Desempat.

En cas d’empat en la puntuació final de cada acció subvencionable, s’ordenaran les entitats en funció de la ponderació dels criteris següents: en primer lloc, les que hagin obtingut una puntuació més alta en el criteri f) (criteri específic); en cas que la puntuació obtinguda sigui la mateixa, es mirarà la puntuació obtinguda en el criteri a) (Viabilitat tècnica); en tercer lloc, el criteri c) (Impacte); en quart lloc, el criteri b) (Viabilitat econòmica) i si la puntuació continua sent la mateixa, es mirarà el criteri e) (Clàusules socials), i, finalment, si persisteix l’empat, el criteri d) (Perspectiva de gènere).

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia G. Programes de suport de serveis socials.

 

–1 Descripció

La línia G de subvencions té per objecte el suport al finançament de les actuacions en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions G, s’estableix el tipus d’accions subvencionables següent:

G.1 Programes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 El beneficiari podrà subcontractar, totalment o parcialment, a tercers l’activitat subvencionada fins a un percentatge màxim del 100%.

4.2 En aquesta línia, es podrà subvencionar l’organització i la realització de tornejos esportius no professionals.

4.3 Pel que fa a les accions d’aquesta línia, els projectes tindran un abast pluriennal.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions G són els següents:

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei: fins a 10 punts.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes: fins a 10 punts.

Col·laboració de l’entitat amb la resta d’agents del territori. Es valora el treball en xarxa per tal d’optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social: fins a 10 punts.

Coordinació, cooperació i col·laboració amb els serveis socials bàsics municipals o comarcals per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

No seran subvencionables aquelles activitats que tinguin un objectiu lúdic o de lleure, i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia K. Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

 

–1 Descripció

La línia K de subvencions té per objecte donar suport a les entitats i les associacions que desenvolupin projectes adreçats a sensibilitzar i formar la població en general sobre la diversitat sexual i de gènere, i garantir els drets d’aquestes persones, i atendre i donar suport a les persones gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals que necessitin un suport específic.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions K, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

K.1 Programes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere.

K.2 Programes adreçats a la visibilització dels drets de les persones LGBTI.

K.3 Programes d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI.

K.4 Programes de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

 

–3 Prioritats

Per a la línia K es prioritzaran:

Els programes que facilitin el desenvolupament dels objectius i les actuacions recollits a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Es tindran en compte els projectes que incideixen en els territoris de Catalunya amb més necessitats de visibilització i inclusió del col·lectiu.

Es tindrà en compte el nombre de població general beneficiària dels projectes i de la població amb necessitats específiques.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

En relació amb la promoció i la garantia dels drets de les persones LGBTI:

Accions adreçades a visibilitzar i sensibilitzar la població en general.

Accions adreçades a formar la població en general.

En relació amb la lluita contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia:

Accions adreçades a prevenir i erradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Accions adreçades a atendre les persones i llurs familiars.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions K, són els següents:

Innovació i efecte multiplicador de l’activitat sol·licitada: fins a 10 punts.

Experiència, estructura i capacitat de gestió de l’entitat per desenvolupar l’activitat sol·licitada: fins a 5 punts.

Utilització de valors d’igualtat, diversitat de gènere, corresponsabilitat, no discriminació i voluntariat: fins a 10 punts.

Implementació territorial de l’activitat proposada: fins a 10 punts.

Utilització de llenguatge no discriminatori en la documentació i els materials: fins a 5 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia L. Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.

 

–1 Descripció

La línia L de subvencions té per objecte impulsar obres petites i mitjanes d’accessibilitat arquitectònica i d’adequació per a l’accessibilitat a la comunicació a les seus de les entitats on s’ofereixin atenció i serveis socials, per tal d’adequar-se a la normativa d’accessibilitat.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions L, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

L.1 Foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei.

L.2 Foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment.

 

–3 Prioritats

3.1 Per al tipus d’acció subvencionable L.1 Foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei, es prioritzaran:

Els productes de suport que permetin assolir i millorar l’accessibilitat a la comunicació del servei o de l’activitat que desenvolupa l’entitat.

3.2 Per al tipus d’acció subvencionable L.2 Foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment, es prioritzaran:

Les actuacions que suprimeixin els desnivells que hi hagi a l’accés o a l’interior de l’establiment i l’adaptació de la cambra de bany.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Les entitats han d’estar inscrites en el Registre d’entitats, serveis i establiments socials per a l’acció per a la qual es demana la subvenció.

4.2 Les accions i quanties a subvencionar són les següents:

 1. a) L.1 Foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei, que inclou:

Ajudes per llegir el monitor: magnificadors i revisors de pantalla.

Ajudes per al teclat: teclats ampliats, teclats en Braille i teclats adaptats.

Ajudes per llegir: telelupes.

Avisador de sons: de telèfon, de timbre, d’alarmes.

Amplificadors de so: bucle d’inducció magnètica de mostrador i sistemes FM.

Ajudes d’accés a l’ordinador: commutadors, adaptadors de commutadors a l’ordinador; ratolins adaptats.

Ajudes per posicionar aparells: braços articulats, sistemes de fixació i suports.

L’ajut podrà ser fins a un 80% de la quantia sol·licitada, amb un màxim de 2.000,00 euros per entitat.

 1. b) L.2 Foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment, que inclou: construcció de rampes, adaptació de la cambra de bany, adaptació de portes, col·locació de passamans i instal·lació de plataformes elevadores verticals o inclinades.

L’ajut podrà ser fins a un 80% de la quantia sol·licitada, amb les condicions i els màxims següents:

 1. a) Per a construcció de rampes, adaptació de la cambra de bany, adaptació de portes i col·locació de passamans: 5.000,00 euros.
 2. b) Per a plataformes elevadores inclinades: 6.000,00 euros.
 3. c) Per a plataformes elevadores verticals: 8.000,00 euros.

4.3 Queden excloses les actuacions de la línia L.2 descrites als punts a), b) i c) per a l’accés a l’establiment, si la seu de l’entitat comparteix l’accés amb una comunitat de veïns.

4.4 En el cas que l’establiment seu de l’entitat sigui de lloguer o cessió:

 1. a) En cas d’actuacions d’obres, cal disposar d’un contracte de lloguer o de cessió de l’establiment per a un període igual o superior a 5 anys a partir de la data de la sol·licitud de l’ajut.
 2. b) En cas d’instal·lacions de plataformes elevadores inclinades o verticals, cal disposar d’un contracte de lloguer o cessió de l’establiment per a un període igual o superior a 10 anys a partir de la data de la sol·licitud de l’ajut.

4.5 Si una entitat sol·licita més d’una actuació de les línies L.1 o L.2, o d’ambdues conjuntament, es prioritzarà la/les que tinguin més puntuació; en tot cas, la quantia màxima que es podrà atorgar serà de 10.000,00 euros per entitat.

4.6 En cas de convocatòries posteriors d’aquesta línia, les actuacions subvencionades (o que hagin rebut subvenció) no es podran tornar a demanar d’acord amb el següent:

 1. a) Línia L.1 (Productes de suport a la comunicació): La concessió de la subvenció per a aquesta acció serà incompatible amb la presentació d’una nova sol·licitud per al mateix objecte subvencionat en els 4 anys posteriors a la seva concessió.
 2. b) Línia L.2 (Obres i instal·lacions): La concessió de la subvenció per a aquesta acció serà incompatible amb la presentació d’una nova sol·licitud per al mateix objecte subvencionat en els 10 anys posteriors a la seva concessió.

4.7 Documentació específica que cal adjuntar a la sol·licitud:

Per a L.1:

 1. a) Pressupostos dels productes de suport o ajudes a la comunicació que es volen adquirir amb l’IVA detallat.

Per a L.2:

 1. a) Si es tracta d’obres o instal·lacions que no requereixen un projecte tècnic, s’ha d’aportar un plànol o croquis de l’establiment amb mides que especifiqui l’actuació.
 2. b) Si es tracta d’obres o instal·lacions que requereixen un projecte tècnic, s’han d’aportar els plànols amb la memòria tècnica.
 3. c) Fotografia/es de l’estat anterior a l’adaptació.
 4. d) Pressupost de les obres o instal·lacions desglossat per conceptes amb indicació del tipus d’IVA.
 5. e) Altres pressupostos relacionats amb les obres (honoraris professionals, etc.).
 6. f) Acreditació del contracte de lloguer o de cessió de l’establiment, sempre que no estigui inscrit en el Registre de la Propietat.

4.8 Documentació específica que cal adjuntar en la justificació, per a L.2:

 1. a) Fotografia/es de l’adaptació feta.
 2. b) Certificat final d’obra, en cas d’obres o instal·lacions que requereixin projecte tècnic.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions L responen al següent:

Qualitat tècnica del projecte.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia M. Actuacions per al foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral.

 

–1 Descripció

La línia M de subvencions té per objecte fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral a través d’ajuts per a la realització d’accions de sensibilització, formació, elaboració de materials i metodologies i altres actuacions que preveu la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que tinguin incidència en l’àmbit laboral.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions M, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball.

M.2 Elaboració d’eines i materials per fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral.

 

–3 Prioritats

Per a la línia M es prioritzaran:

La realització d’accions de sensibilització sobre igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les diferents demarcacions territorials i la de donar eines i instruments a les empreses i organitzacions per avançar en la igualtat efectiva de dones i homes.

Les activitats innovadores, que tinguin un efecte multiplicador i que incideixin en l’eliminació de les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit laboral.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

És un requisit necessari per poder atorgar la subvenció que els projectes presentats tinguin perspectiva de gènere i la utilització d’un llenguatge no discriminatori.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions M, són els següents:

5.1 Activitat que incideix en l’eliminació de les desigualtats entre dones i homes a l’àmbit laboral relacionada amb: igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral: fins a 20 punts.

5.2 Innovació i efecte multiplicador de l’activitat sol·licitada: fins a 10 punts.

5.3 Experiència i coneixements de l’entitat per desenvolupar l’activitat sol·licitada: fins a 10 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia N. Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

–1 Descripció

La línia N de subvencions té per objecte cobrir les ajudes econòmiques per a les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, roba, medicaments o altres productes, per promoure la millora o la preservació de la salut, i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així com qualsevol altra de naturalesa similar.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions N, s’estableix el tipus d’accions subvencionables següent:

N.1 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Per a les subvencions de la línia N es pot subvencionar fins a un 100% del cost de l’acció.

4.2 Es consideren despeses directes, a més de les definides en les bases generals:

 1. a) Despeses per a l’adquisició d’aliments, productes d’higiene personal, roba, material escolar bàsic, medicaments i ajudes tècniques o productes de suport bàsics (odontologia, ulleres, audiòfons, crosses i cadires de rodes, llits articulats i pròtesis) i qualssevol altres de naturalesa similar.
 2. b) Despeses corrents derivades del transport per al repartiment del material.
 3. c) Despeses de lloguer i de subministraments de la llar de les persones en situació de vulnerabilitat.
 4. d) Xecs, vals o targetes de compra per a establiments de venda d’aliments i productes d’higiene sempre que s’acreditin els productes adquirits amb aquests instruments, amb identificació del beneficiari així com el comprovant de lliurament.
 5. e) Despeses de personal destinat a tasques de logística o de seguiment i suport a les famílies beneficiàries: s’inclouen costos salarials i assegurances socials del personal adscrit al desenvolupament de l’activitat subvencionada. Per aquest concepte, es podrà imputar a la subvenció fins a un màxim del 50% de la quantitat concedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el cas de personal assignat a aquestes actuacions a temps parcial, s’aplica la part proporcional corresponent, en funció de la dedicació efectiva.

4.3 Es pot imputar a la subvenció en concepte de despeses indirectes fins a un import màxim d’un 10% de la quantitat concedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.4 Les despeses que amb caràcter general han estat definides com a no subvencionables, en cap cas podran formar part del pressupost de les accions proposades en aquesta línia.

4.5 Les entitats que participin en aquesta línia han d’acreditar documentalment l’acord de derivació d’usuaris de les accions sol·licitades per part dels serveis socials bàsics del seu territori.

4.6 En el cas de les accions adreçades a la distribució d’aliments a famílies i persones vulnerables, han d’estar inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials (RESES) com a servei de distribució d’aliments o com a servei de suport als serveis socials bàsics, o haver fet la sol·licitud d’inscripció. En aquest cas, s’haurà d’haver formalitzat la inscripció prèviament a la publicació de la convocatòria.

4.7 El beneficiari podrà subcontractar, totalment o parcialment, a tercers l’activitat subvencionada fins a un percentatge màxim del 100%.

4.8 Pel que fa a les accions d’aquesta línia, els projectes tindran un abast pluriennal.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions N són els següents:

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei: fins a 10 punts.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes: fins a 10 punts.

Col·laboració de l’entitat amb la resta d’agents del territori. Es valora el treball en xarxa per tal d’optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social: fins a 10 punts.

Coordinació, cooperació i col·laboració amb els serveis socials bàsics municipals o comarcals per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

No seran subvencionables aquelles activitats que tinguin un objectiu lúdic o de lleure, i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

 

Línia O. Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

–1 Descripció

La línia O de subvencions té per objecte la prestació de serveis per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene personal, roba, medicaments o altres productes, per promoure la millora o la preservació de la salut, i les despeses de manteniment bàsic de la llar, així com qualsevol altra de naturalesa similar.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions O, s’estableix el tipus d’accions subvencionables següent:

O.1 Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

 

–3 Prioritats

Per a la línia O es prioritzaran:

Aquelles accions adreçades a potenciar el treball conjunt de diverses entitats d’un mateix territori, i a agrupar els serveis que ofereixen en un únic centre de distribució d’aliments (CDA), per tal de millorar l’eficàcia, l’eficiència, la qualitat i l’equitat del serveis.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Per a les subvencions de la línia O es pot subvencionar fins a un 100% del cost de l’acció.

4.2 Es consideren despeses directes, a més de les definides en les bases generals:

 1. a) Despeses per a l’adquisició d’aliments, productes d’higiene personal, roba, material escolar bàsic, medicaments i ajudes tècniques o productes de suport bàsics (odontologia, ulleres, audiòfons, crosses i cadires de rodes, llits articulats i pròtesis) i qualssevol altres de naturalesa similar.
 2. b) Despeses corrents derivades del transport per al repartiment del material.
 3. c) Despeses de lloguer i de subministraments de la llar de les persones en situació de vulnerabilitat.
 4. d) Xecs, vals o targetes de compra per a establiments de venda d’aliments i productes d’higiene sempre que s’acreditin els productes adquirits amb aquests instruments, amb identificació del beneficiari així com el comprovat de lliurament.
 5. e) Despeses de personal destinat a tasques de logística o de seguiment i suport a les famílies beneficiàries: s’inclouen costos salarials i assegurances socials del personal adscrit al desenvolupament de l’activitat subvencionada. Per aquest concepte, es podrà imputar a la subvenció fins a un màxim del 50% de la quantitat concedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En el cas de personal assignat a aquestes actuacions a temps parcial, s’aplica la part proporcional corresponent, en funció de la dedicació efectiva.

4.3 Es pot imputar a la subvenció en concepte de despeses indirectes fins a un import màxim d’un 10% de la quantitat concedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.4 Les despeses que amb caràcter general han estat definides com a no subvencionables, en cap cas podran formar part del pressupost de les accions proposades en aquesta línia.

4.5 Les entitats que participin en aquesta línia han d’acreditar documentalment l’acord de derivació d’usuaris de les accions sol·licitades per part dels serveis socials bàsics del seu territori.

4.6 En el cas de les accions adreçades a la distribució d’aliments a famílies i persones vulnerables, cal que estiguin inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials (RESES) com a servei de distribució d’aliments o com a servei de suport als serveis socials bàsics, o haver fet la sol·licitud d’inscripció. En aquest cas, s’haurà d’haver formalitzat la inscripció prèviament a la publicació de la convocatòria.

4.7 El beneficiari podrà subcontractar, totalment o parcialment, a tercers l’activitat subvencionada fins a un percentatge màxim del 100%.

4.8 Pel que fa a les accions d’aquesta línia, els projectes tindran un abast pluriennal.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions O són els següents:

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei: fins a 10 punts.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes: fins a 10 punts.

Col·laboració de l’entitat amb la resta d’agents del territori. Es valora el treball en xarxa per tal d’optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social: fins a 10 punts.

Coordinació, cooperació i col·laboració amb els serveis socials bàsics municipals o comarcals per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

No seran subvencionables aquelles activitats que tinguin un objectiu lúdic o de lleure, i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

 

Línia Q. Suport a l’educació en el lleure.

 

–1 Descripció

La línia Q de subvencions té per objecte donar suport a les entitats que fan activitats d’educació en el lleure, en la mesura que aquestes activitats educatives contribueixin significativament al creixement integral d’infants i joves, faciliten competències i habilitats socials favorables a la convivència, fan aportacions a la construcció de la ciutadania i també són un instrument de cohesió social.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions Q, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

Q.1 Projectes d’educació en el lleure.

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres.

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres.

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Pel que fa a totes les accions subvencionables de la línia Q:

 1. a) Les entitats sol·licitants d’aquestes subvencions han d’estar inscrites al Cens d’entitats juvenils en la data de publicació de la convocatòria de la subvenció i tenir-hi la documentació actualitzada.
 2. b) Cada entitat només pot sol·licitar subvenció per a un sol projecte i per a un sol tipus d’acció de les següents: E.1, E.2, E.3, Q.1, Q.2 i Q.3, que són incompatibles entre si.
 3. c) Els projectes o programes de suport han de ser d’educació en el lleure.
 4. d) Només podran optar a l’acció Q.4 les entitats que puguin ser sol·licitants de les accions Q.2 i Q.3.
 5. e) La Direcció General de Joventut pot, d’ofici, canviar de línia una sol·licitud per tal d’adequar-la a aquella que més li escaigui.
 6. f) Les actuacions objecte d’aquestes accions subvencionables tindran una durada pluriennal, d’acord amb l’ordre de la convocatòria ordinària corresponent, excepte l’acció subvencionable Q4 que serà anual.
 7. g) La justificació de la subvenció es farà separadament per a cadascuna de les anualitats.
 8. h) En el cas de federacions, moviments i coordinadores, a la justificació de la subvenció, a més del que s’estableix a les bases generals, s’ha d’aportar:

La relació detallada de la distribució de la subvenció entre les entitats membres de la federació, el moviment o la coordinadora d’acord amb el model que estarà disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Els criteris de distribució de la subvenció entre les entitats membres acordats per l’òrgan corresponent de la federació, el moviment o la coordinadora.

Certificacions signades per les persones responsables de les entitats membres indicant l’import que la seva entitat ha rebut de la federació, moviment o coordinadora d’acord amb la subvenció de la Direcció General de Joventut, i el nombre de participants, segons el model que estarà disponible en el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’apartat Formularis i documentació (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).

Caldrà adjuntar el document bancari de la transferència; llevat que l’aportació sigui en espècie, que s’haurà d’indicar en el certificat anterior.

En el cas que hi hagi una diferència entre la distribució prevista en el moment de la sol·licitud i l’efectuada en el moment de la justificació, la federació, el moviment o la coordinadora haurà de justificar-ne els motius.

En el document de justificació s’admetran despeses efectuades per les entitats membres a la federació, el moviment o la coordinadora si consten com a tals en el Cens d’entitats juvenils, sens perjudici d’allò que estableix el punt 17.7 de les bases reguladores.

 1. i) L’import a atorgar s’establirà de forma proporcional a la valoració obtinguda per l’expedient, de manera que cada expedient quedarà assignat a un interval de nota i per a cadascun dels intervals de nota es fixarà un import determinat.

4.2 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable Q.1:

 1. a) Les entitats que optin a aquesta acció subvencionable no poden formar part de cap federació, moviment o coordinadora que opti a les accions subvencionables E.1,E.2,E.3, Q.2, Q.3 i Q.4.
 2. b) S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per l’acció Q.1 i simultàniament per l’acció subvencionable B.1 i F.3.c).

4.3 Pel que fa als tipus d’accions subvencionables Q.2 i Q.3:

 1. a) Només podran obtenir la condició de beneficiari dels tipus d’acció Q.2 i Q.3 aquells sol·licitants que estiguin inscrits en el Cens d’entitats juvenils en els àmbits d’actuació “coordinació d’entitats” en la data de publicació de la convocatòria de la subvenció i tenir-hi la documentació actualitzada.
 2. b) Com a mínim un 80% de les entitats que en formen part han d’estar inscrites al Cens d’entitats juvenils en els àmbits d’actuació “esplai” o “escoltisme”.
 3. c) No pot estar integrada o formar part d’una federació o un moviment d’entitats d’educació en el lleure d’abast superior o més ampli que també opti a alguna d’aquestes accions (Q.2 i Q.3).
 4. d) Atès que la finalitat d’aquests tipus d’accions subvencionables inclou donar suport al funcionament general de les entitats beneficiàries, s’admeten despeses infraestructurals, de personal i de consums corresponents al funcionament ordinari de l’entitat degudament reflectits al pressupost de la sol·licitud.
 5. e) Les despeses per activitats inclouran igualment les despeses per la participació en activitats de dins i fora de Catalunya, i viatges dels grups membres de l’entitat i dels seus responsables per dur a terme aquestes activitats, amb els límits i les condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei).
 6. f) Per a aquestes accions es podrà subvencionar fins a un import màxim del 95% del cost de l’acció, d’acord amb el pressupost presentat.

4.4 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable Q.3:

 1. a) Cal tenir com a mínim deu centres federats amb ritme de funcionament setmanal.
 2. b) Cal tenir centres federats en més d’una comarca.
 3. c) Cal tenir un mínim de 40 membres de la federació, el moviment o la coordinadora inscrits al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.
 4. d) S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per l’acció Q.3 i simultàniament per l’acció subvencionable F.5.

4.5 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable Q.4:

 1. a) Les federacions, els moviments o les coordinadores que optin a aquesta acció subvencionable, han d’estar inscrites al Cens d’entitats juvenils en l’àmbit d’actuació “coordinació d’entitats” en la data de publicació de la convocatòria de la subvenció.
 2. b) Les federacions, els moviments o les coordinadores facilitaran un ajut per a l’accés a activitats d’educació en el lleure durant les vacances o durant el curs a un nombre d’infants i joves proporcional a l’import de la subvenció rebuda, que serà comunicat formalment a l’entitat beneficiària un cop publicada la resolució de la subvenció.
 3. c) Les activitats esmentades a l’apartat anterior es portaran a terme l’estiu de l’any de la convocatòria (activitats de vacances) o des del setembre de l’any anterior a la convocatòria fins al juny de l’any de la convocatòria (activitats durant el curs).
 4. d) La documentació que han d’emplenar les persones que siguin tutors/es legals dels nois i noies que tinguin un ajut per participar en les activitats esmentades a l’apartat b, la seva signatura, la validació per part de l’entitat beneficiària, i el rebut signat, s’hauran de formalitzar en un document normalitzat que estarà disponible al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’apartat Formularis i documentació (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/formularis).
 5. e) Els criteris de validació, que hauran d’aplicar les federacions, els moviments o les coordinadores per confirmar la necessitat efectiva de la persona participant de gaudir de l’ajut facilitat a partir de la subvenció que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dona a les entitats esmentades, seran:

Tenir una renda familiar inferior a 20.000 euros anuals, prorratejada pel nombre de membres de la unitat familiar d’acord amb el barem següent:

Fins a 3 membres: 1.

Fins a 4 membres: 1,30.

Fins a 5 membres: 1,60.

Fins a 6 membres: 1,90.

Fins a 7 membres: 2,20.

Fins a 8 membres: 2,50.

Fins a 9 membres: 2,80.

Fins a 10 membres: 3,10.

Per cada membre de més s’augmentarà el coeficient en 0,30. En cas que un membre de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’aplicarà el coeficient corresponent a un membre més.

En cas de família monoparental s’aplicarà el coeficient corresponent a un membre més, i, en qualsevol cas, es considerarà un mínim de 4.

Acreditar ser titular d’una beca menjador.

Disposar d’un informe d’un/a treballador/a social.

Disposar d’un informe d’una àrea bàsica de serveis socials.

Disposar d’un informe acreditatiu per part dels serveis de Càritas.

Acreditar que un dels dos progenitors està en situació laboral d’atur.

Acreditar ser titular d’una RMI, PIRMI, renda de suficiència, pensió contributiva o similar.

Es podran valorar altres situacions que les persones beneficiaries puguin acreditar, amb l’acceptació prèvia de la Direcció General de Joventut.

 1. f) La justificació es farà mitjançant l’aportació de la documentació següent:

El document normalitzat esmentat a l’apartat d).

Un compte justificatiu que tindrà caràcter de declaració responsable de l’entitat beneficiària, que asseguri que la persona que ha rebut l’ajut ha participat en l’activitat que constava al document normalitzat abans esmenta,t la qual contindrà el corresponent apartat “rebut” signat per la persona tutora legal. En la declaració responsable ha de constar la relació numerada dels ajuts efectuats d’acord amb el model que estarà disponible al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquells casos que, finalment, s’hagi participat en una altra activitat diferent a la que consta en el document normalitzat esmentat, caldrà adjuntar també un informe explicatiu.

Un cop rebuda la justificació, la Direcció General de Joventut, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la destinació adequada de la subvenció, comprovarà l’aplicació correcta dels ajuts efectuats, i sol·licitarà a cada entitat beneficiària la demostració de les circumstàncies que han fet validar el document normalitzat esmentat a l’apartat d) i de la participació efectiva de la persona interessada en l’activitat mitjançant la tècnica del mostreig combinat, que han de representar com a mínim el 20% de l’import d’ajuts atorgats.

L’òrgan gestor de la Direcció General de Joventut requerirà a l’entitat beneficiària l’aportació de la documentació justificativa que resulta del mostreig.

 1. g) S’acceptarà que fins a un màxim del 5% de l’import assignat a cada entitat beneficiària es justifiqui mitjançant despeses de material d’ús personal necessari per a la participació en les activitats esmentades a l’apartat b) (motxilles, sacs de dormir, cantimplores, etc.). Aquestes despeses es justificaran d’acord amb els criteris establerts a l’annex 1 d’aquestes bases.
 2. h) S’estableix la incompatibilitat d’obtenir o ser beneficiari simultàniament d’una subvenció per a l’acció Q.4 i simultàniament per a l’acció subvencionable Q.1.

 

–5 Criteris de valoració específics

5.1 Pel que fa a l’acció subvencionable Q.1:

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores són els següents:

 1. a) L’impacte de l’entitat i l’activitat en l’entorn on porta a terme l’activitat: fins a 20 punts.
 2. b) Les necessitats socials i educatives de la població atesa: fins a 10 punts.
 3. c) La realització d’activitats d’educació en el lleure incloses en la normativa vigent que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys: fins a 10 punts.

5.2 Pel que fa a les accions subvencionables Q.2 i Q.3:

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores són els següents:

 1. a) Dades d’implantació i impacte de les activitats que es desenvolupin per promoure l’educació en el lleure infantil i juvenil vinculades als centres membres de la federació o el moviment. Es tindrà en compte l’impacte i l’abast territorial de les activitats desenvolupades en barris o zones amb risc de vulnerabilitat social i aquelles que tinguin incidència social per al desenvolupament comunitari: fins a 15 punts.
 2. b) L’impacte i abast territorial de les actuacions de coordinació i suport als centres d’esplai o agrupaments escoltes membres de la federació, el moviment o la coordinadora: fins a 10 punts.
 3. c) Les activitats de formació de monitors/es i de directors/es d’educació en el lleure que contribueixin al compliment de la normativa vigent i a una preparació adequada dels/de les educadors/es en el lleure: fins a 10 punts.
 4. d) Les dades d’implantació i l’impacte de les activitats d’educació en el lleure incloses en la normativa vigent que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys realitzades per la federació, el moviment o la coordinadora per les seves entitats membres: fins a 5 punts.

5.3 Pel que fa a l’acció subvencionable Q.4:

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores són els següents:

 1. a) Nombre de participants/dia en activitats organitzades per entitats membres de la federació, el moviment o la coordinadora, l’any anterior al de la convocatòria i notificades a la Direcció General de Joventut: fins a 20 punts.
 2. b) Nombre de centres membres de la federació, el moviment o la coordinadora, inscrits al Cens d’entitats de la Direcció General de Joventut fins a la data de la convocatòria i situats en barris o zones d’especial vulnerabilitat social: fins a 20 punts.

 

Línia R. Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

 

–1 Descripció

La línia R de subvencions té per objecte facilitar instruments per tal que les persones sense llar puguin recuperar la seva autonomia i puguin establir vincles socials.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions R, s’estableix el tipus d’accions subvencionables següent:

R.1 Accions específiques en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

 

–3 Prioritats

Per a la línia R es prioritzaran:

Aquelles accions de suport i acompanyament adreçades a persones que viuen en habitatges d’inclusió social, o el desenvolupament d’ experiències basades en la metodologia del Housing First.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Per a les subvencions de la línia R es pot subvencionar fins a un 100% del cost de l’acció.

4.2 Es consideren despeses directes, a més de les definides en les bases generals, les despeses per a l’adquisició d’aliments, productes d’higiene personal, roba, material escolar bàsic, medicaments i ajudes tècniques o productes de suport bàsics (odontologia, ulleres, audiòfons, crosses i cadires de rodes, llits articulats i pròtesis) i qualssevol altres de naturalesa similar. Aquestes despeses es podran imputar a la subvenció fins a un import màxim del 10% de la quantitat concedida perquè no constitueixen l’objectiu principal d’aquesta línia, que és l’acompanyament de professionals en procés de recuperació de les persones que es troben en situació vulnerable.

4.3 Es pot imputar a la subvenció en concepte de despeses indirectes fins a un import màxim d’un 10% del total de la quantitat concedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.4 Les despeses que, amb caràcter general, han estat definides com a no subvencionables, en cap cas podran formar part del pressupost de les accions proposades en aquesta línia.

4.5 El beneficiari podrà subcontractar, totalment o parcialment, a tercers l’activitat subvencionada fins a un percentatge màxim del 100%.

4.6 Pel que fa a les accions d’aquesta línia, els projectes tindran un abast pluriennal.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions R són els següents:

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei: fins a 10 punts.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes: fins a 10 punts.

Col·laboració de l’entitat amb la resta d’agents del territori. Es valora el treball en xarxa per tal d’optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social: fins a 10 punts.

Coordinació, cooperació i col·laboració amb els serveis socials bàsics municipals o comarcals per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció, especialment en l’àmbit del sensellarisme. Es valoraran especialment aquelles entitats que aportin una acreditació emesa per almenys un dels ajuntaments que col·laboren en el projecte pilot que impulsa la Generalitat de Catalunya en el marc de l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, segons la qual les actuacions previstes es duran a terme com a part del projecte pilot esmentat: fins a 10 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

No seran subvencionables aquelles activitats que tinguin un objectiu lúdic o de lleure, i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

 

Línia S. Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

 

–1 Descripció

La línia S de subvencions té per objecte cobrir totes aquelles accions adreçades a pal·liar els efectes de l’exclusió social i facilitar l’apoderament de les persones que es trobin en aquesta situació.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions S, s’estableix el tipus d’acció subvencionable següent:

S.1 Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

 

–3 Prioritats

Per a la línia S es prioritzaran:

Les accions que incloguin una intervenció de caràcter transversal amb un acompanyament que faciliti instruments per tal que les persones i les famílies puguin superar la seva situació.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Per a les subvencions de la línia S es pot subvencionar fins a un 100% del cost de l’acció.

4.2 Es consideren despeses directes, a més de les definides en les bases generals:

 1. a) Despeses per a l’adquisició d’aliments, productes d’higiene personal, roba, material escolar bàsic, medicaments i ajudes tècniques o productes de suport bàsics (odontologia, ulleres, audiòfons, crosses i cadires de rodes, llits articulats i pròtesis) i qualssevol altres de naturalesa similar. Aquestes despeses es podran imputar a la subvenció fins a un import màxim del 10% del total de la quantitat concedida perquè no constitueixen l’objectiu principal d’aquesta línia que és l’acompanyament de professionals en procés de recuperació de les persones que es troben en situació vulnerable.
 2. b) Despeses de mobilitat de les persones beneficiàries.

4.3 Es pot imputar a la subvenció en concepte de despeses indirectes fins a un import màxim d’un 10% del total de la quantitat concedida pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.4 Les despeses que, amb caràcter general, han estat definides com a no subvencionables, en cap cas podran formar part del pressupost de les accions proposades en aquesta línia.

4.5 El beneficiari podrà subcontractar, totalment o parcialment, a tercers l’activitat subvencionada fins a un percentatge màxim del 100%.

4.6 Pel que fa a les accions d’aquesta línia, els projectes tindran un abast pluriennal.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions S són els següents:

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei: fins a 10 punts.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes: fins a 10 punts.

Col·laboració de l’entitat amb la resta d’agents del territori. Es valora el treball en xarxa per tal d’optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social: fins a 10 punts.

Coordinació, cooperació i col·laboració amb els serveis socials bàsics municipals o comarcals per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

No seran subvencionables aquelles activitats que tinguin un objectiu lúdic o de lleure, i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

 

 

Annex 3

 

Línia H. Programes de suport a les famílies.

 

–1 Descripció

La línia H de subvencions té per objecte el finançament dels serveis d’orientació i acompanyament que ofereixen suport integral a les famílies per a la millora del seu benestar emocional i relacional, que les orienten i acompanyen en l’educació i criança dels fills i filles, i els donen suport en les situacions de dificultat que es puguin trobar al llarg del seu cicle vital.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions H, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

H.1 Serveis d’acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE).

H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i programes d’orientació educativa.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Els serveis d’acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) han de:

 1. a) Intervenir donant suport emocional i acompanyament terapèutic quan els membres d’una família han d’afrontar una situació de dificultat, situacions de crisi en la convivència familiar, pèrdues o dols, construccions de noves realitats familiars, etc., des d’una perspectiva relacional sistèmica.
 2. b) Donar suport i acompanyament, des d’una perspectiva integral, a les famílies amb algun membre amb problemàtica de salut o amb alguna necessitat específica, famílies amb vulnerabilitat, etc., oferint un conjunt d’actuacions dirigides a donar eines i estratègies a les famílies, de manera individual o grupal, amb la finalitat de dotar-les de recursos per enfrontar-se a les dificultats que es troben.

4.2 Els serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i els programes d’orientació educativa han de:

 1. a) Proporcionar una atenció integral, orientació, informació i acompanyament en funció de cada necessitat familiar, des de la vessant preventiva i universal i des d’una perspectiva integral de família.
 2. b) Oferir orientació educativa a les famílies, donant suport a les relacions intrafamiliars i enfortint les capacitats parentals com a mesura preventiva.
 3. c) Portar a terme intervencions individuals i grupals per afavorir dinàmiques familiars saludables i per a la millora del benestar relacional.
 4. d) Promoure actuacions en l’àmbit comunitari i afavorir les relacions intergeneracionals i interfamiliars.
 5. e) Ser un servei complementari a la xarxa de serveis socials del territori que treballa en coordinació amb els agents dels serveis públics i privats, i derivar, quan calgui, les famílies als serveis especialitzats.
 6. f) Compartir coneixements i experiències per a una millora en la intervenció a la família en el territori i donar suport als professionals que treballen amb famílies d’altres àmbits.

 

–5 Criteris de valoració específics.

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions H, són els següents:

El projecte té un caràcter preventiu: fins a 7 punts.

El projecte té un enfocament relacional i sistèmic: fins a 7 punts.

El projecte té una vessant de treball comunitari: fins a 6 punts.

El projecte preveu un actuació integral en l’enfocament de la situació familiar: fins a 6 punts.

El projecte inclou intervenció grupal amb les famílies: fins a 4 punts.

Experiència de l’entitat en l’àmbit i en el desenvolupament d’altres projectes relacionats en famílies: fins a 5 punts.

L’acció es portarà a terme en zones/col·lectius prioritaris: fins a 5 punts.

L’import de la subvenció s’atorgarà en coherència amb la puntuació obtinguda.

 

Línia I. Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

 

–1 Descripció

La línia I de subvencions té per objecte el finançament dels programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència que contribueixin a la desaparició de la situació de risc i que s’implementin en funció de les mesures d’atenció social i educativa que estableix l’apartat e) de l’article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Estan excloses d’aquesta línia de subvenció les entitats que presten servei en les àrees bàsiques de serveis socials dels municipis o consells comarcals amb les quals s’hagi pactat la total inclusió dels serveis d’intervenció socioeducativa en el contracte programa per al 2017.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions I, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc. Servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0-3 anys en situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un desenvolupament integral adequat i pel benestar dels infants i la permanència amb la seva família.

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert). Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, en grup, el treball en xarxa i amb la comunitat. El servei d’atenció diürna pot oferir addicionalment el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos.

I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc. Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc. Fomenta, mitjançant el treball individual o en grup, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.

I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc. Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat que puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

Els serveis d’atenció social i educativa han d’estar adreçats a la integració social, a la normalització en la vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i mancances personals dels infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc.

Els infants i adolescents atesos han ser derivats pels serveis bàsics d’atenció social. Per justificar les accions serà necessària la relació dels infants i adolescents atesos derivats pels serveis socials conformada pels serveis socials de l’ens local competent territorialment.

Les entitats beneficiàries de subvencions de la línia I han de presentar en el moment de la justificació, una relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta i real al projecte subvencionat (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas), d’acord amb el model normalitzat.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc:

 1. a) El servei ha de considerar el desenvolupament de les capacitats parentals per a la criança.
 2. b) El servei ha de facilitar a les famílies el desenvolupament d’habilitats per optimitzar els recursos de la comunitat i la seva participació.
 3. c) Les intervencions han de ser en els àmbits individual, grupal i comunitari.

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert):

Per a l’acció subvencionable I.2, Servei d’atenció diürna (servei de centre obert), s’atorgarà un mínim del 50% proporcionalment en funció del nombre de places registrades, i el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració de l’apartat següent.

 1. a) El servei ha de preveure una intervenció en els àmbits individual, grupal, comunitari i familiar.
 2. b) Les entitats i els serveis d’atenció diürna (serveis de centre obert) han d’estar registrats al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.
 3. c) Si el servei incorpora el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu, aquestes activitats han de ser les pròpies d’un centre obert i han de garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos. El període de l’activitat ha de considerar des de l’última setmana de juny a la primera de setembre. Les activitats han de ser addicionals a les programades anualment pel centre obert i han de permetre que el servei romangui obert el període més llarg possible de les vacances escolars d’estiu. Les activitats han de ser diàries i s’han de dur a terme de dilluns a divendres dins de la franja horària de 9 a 18 hores. Les activitats diàries han de garantir dos o tres àpats diaris mitjançant serveis d’àpats que compleixin el registre sanitari corresponent i la normativa vigent. Els àpats han de ser de qualitat i tenir en compte tant els aspectes nutricionals com els higiènics, els sensorials i els educatius. És responsabilitat de l’entitat que el servei d’àpats compleixi el registre sanitari i la normativa establerta vigent.

Quant a la documentació necessària, una vegada enviats el formulari de sol·licitud i els annexos corresponents al tipus d’acció sol·licitat, d’acord amb la base 9.2 de l’annex 1, cal presentar per via telemàtica una programació de les activitats a desenvolupar i la programació dels menús abans de l’inici de l’activitat del període de vacances escolars d’estiu.

I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc social:

 1. a) Les famílies han d’estar vinculades al centre obert o als serveis socials bàsics.
 2. b) La intervenció ha de ser individual o grupal.
 3. c) S’ha d’oferir una metodologia adient i amb evidència contrastada.

I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en risc:

 1. a) Els adolescents que hi participen es troben en una situació de risc i risc greu.
 2. b) Oferir treball individual d’acompanyament en la inserció formativa i laboral.
 3. c) Millorar les habilitats bàsiques de relació i autoajuda amb el suport de la xarxa social.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions I són els següents:

 1. a) Nombre d’infants i adolescents i famílies derivats de serveis socials bàsics i EAIA: fins a 10 punts.
 2. b) Hores d’atenció directa i període de l’any amb els infants i adolescents i famílies: fins a 10 punts.
 3. c) Complementarietat del projecte amb altres serveis de la xarxa social i comunitària: fins a 10 punts.
 4. d) Incorporació de processos participatius dels infants i adolescents i les famílies: fins a 5 punts.
 5. e) Interès social: justificació de la necessitat del projecte segons les zones d’actuació preferent: fins a 5 punts.

Per valorar el criteri c) s’haurà de presentar informe de l’ens local territorialment competent per la prestació dels serveis socials bàsics de la localitat on estigui ubicat el servei d’intervenció socioeducatiu on es faci constar la complementarietat del projecte amb la resta de serveis socials de l’ens local.

Per als tipus d’acció I.1, I.3 i I.4 s’atorgarà un mínim del 50% del crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subvenció proporcionalment en funció del nombre d’infants i adolescents atesos, i el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració.

Per al tipus d’acció I.2 s’atorgarà un mínim del 50% del crèdit de la partida pressupostària establert per a aquesta línia de subvenció proporcionalment en funció del nombre de places registrades, i el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració.

Quan un servei de centre obert (I.2) valorat positivament per a la subvenció sol·licita el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu, la quantia es calcularà en funció del nombre d’infants i adolescents atesos, del nombre d’àpats diaris, del nombre de dies, de les hores d’atenció directa dels professionals d’un equip estàndard. L’import màxim a finançar pels àpats diaris no pot superar en cap cas els 6 euros per usuari.

 

Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

 

–1 Descripció

La línia J de subvencions té per objecte el suport als Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials per a les actuacions en matèria de serveis socials especialitzats que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions J, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social.

J.2 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física.

J.6 Serveis per a persones amb discapacitat sensorial.

J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual.

J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències.

J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències.

J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències.

J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d’acompanyament a la vida autònoma.

J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida.

J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida.

J.19 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors.

 

–3 Prioritats

No es podran presentar a la convocatòria aquelles entitats que no tinguin usuaris autoritzats per les unitats administratives que corresponguin en cada cas, llevat que es tracti de projectes innovadors en territoris d’especial necessitat segons la programació territorial vigent.

 

–4 Especificitats de la línia de subvenció o del tipus d’acció o accions

4.1 Poden ser-ne beneficiàries les entitats que gestionin serveis socials d’atenció especialitzada, en els àmbits d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

4.2 Les entitats han d’estar registrades al Registre d’entitats, serveis i establiments de serveis socials en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.

4.3 Les condicions tècniques i materials per al desenvolupament i l’execució de l’acció han de complir els criteris establerts per a aquests tipus de serveis en l’actual Cartera de serveis socials.

4.4 En la concessió de subvencions mitjançant mòduls, es pot subvencionar l’entitat amb l’import derivat del càlcul del mòdul econòmic d’acord amb la tipologia de mòduls de l’annex 4 d’aquestes bases reguladores, aprovada per la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal, vigent en la publicació de la convocatòria. Es poden fer lliuraments a compte.

4.5 Per a les subvencions de la línia J no és d’aplicació la base 5.3 que fa referència a la despesa mínima, realitzada i justificada del servei subvencionat.

4.6 Per a les subvencions de la línia J, es pot subvencionar fins a un 100% del cost del servei, d’acord amb el que resulti d’aplicar el mòdul que escaigui al nombre d’usuaris subvencionats.

4.7 Per al tipus d’acció subvencionable J.19, el compromís implica la fiscalització prèvia de la regularització, i, per tant, es procedirà a tramitar la totalitat de l’obligació del pagament un cop es resolgui estimatòria la sol·licitud de subvenció. En aquest cas, no serà d’aplicació el punt 4.8 de la línia J.

La regularització d’usuaris per a aquest tipus d’acció es limitarà fins a un màxim de quatre exercicis anteriors.

4.8 La justificació amb mòduls de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà mitjançant la presentació de la documentació següent:

4.8.1 Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de la subvenció, amb indicació dels serveis prestats i dels resultats obtinguts, d’acord amb el model publicat a la pàgina web del Departament.

Les entitats tutelars estan exemptes de presentar la memòria explicativa, atès que les dades ja consten al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

4.8.2 Una relació d’altes i baixes de persones usuàries que s’ha de presentar amb periodicitat trimestral, dins dels 10 dies posteriors als trimestres vençuts.

4.9 La liquidació efectiva fins a arribar al màxim de l’import atorgat s’efectuarà després que el/la cap del Servei de Suport a la Protecció Social emeti un certificat que acrediti, d’una banda, la presentació efectiva de la justificació corresponent al període de gener a setembre, ambdós inclosos, així com la continuïtat de la prestació del servei durant el darrer trimestre de l’any.

En cas que el resultat final de la valoració econòmica de les estades reals dels usuaris sigui inferior a la quantitat màxima atorgada, la diferència serà objecte de compensació en l’anualitat següent.

4.10 Si la sol·licitud de subvenció d’aquest tipus d’acció va resultar estimada en la convocatòria ordinària de l’any anterior, cal aportar la documentació següent:

 1. a) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’entitat de l’any anterior al de la sol·licitud, d’acord amb els models del Pla general de comptabilitat, per a les entitats que hagin rebut subvencions de la Direcció General de Protecció Social per un import superior a dotze mil (12.000,00) euros.
 2. b) Presentació d’una auditoria de l’any anterior al de la sol·licitud, per a entitats que durant l’exercici anterior al de la sol·licitud hagin rebut subvencions de la Direcció General de Protecció Social per un import superior a cent cinquanta mil (150.000,00) euros.

Aquesta auditoria ha d’estar feta de manera que permeti determinar amb claredat els resultats econòmics dels serveis que han estat subvencionats, amb un detall dels ingressos i les despeses imputats a cadascun d’ells. Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 31 d’agost de l’exercici de la publicació de la convocatòria.

4.11 Les entitats prestadores del servei de tutela han d’acceptar les propostes de càrrec tutelar que se’ls derivin des del Departament que restin dins del seu àmbit d’actuació (apartat b); en cas de no acceptar-les, o bé de superar el termini màxim de 3 mesos sense acceptar la proposta, l’entitat pot ser penalitzada fins a un màxim del 5% de l’import total de la subvenció, previ tràmit d’audiència.

 1. a) Els criteris de derivació de propostes, des del Departament, són els següents:

Persones amb discapacitat intel·lectual lleugera o límit amb trastorns de conducta: entitats tutelars per a persones amb discapacitat.

Persones amb discapacitat intel·lectual moderada o greu i trastorn mental: entitats tutelars per a persones amb discapacitat.

Persones amb discapacitat intel·lectual i toxicomania: entitats tutelars per a persones amb discapacitat.

Persones amb discapacitat intel·lectual lleugera o límit i amb trastorn mental: entitats tutelars per a persones amb malaltia mental.

Persones amb malaltia mental i toxicomania: entitats tutelars per a persones amb malaltia mental.

Persones amb malalties neurodegeneratives i demències: entitats tutelars per a persones grans (amb independència de l’edat).

Persones més grans de 65 anys amb malaltia mental compensada: entitats tutelars per a persones grans.

Persones més grans de 65 anys amb malaltia mental no compensada: entitats tutelars per a persones amb malaltia mental.

 1. b) L’àmbit territorial d’actuació de l’entitat tutelar està consensuat amb el Departament.

4.12 Pel que fa a les accions d’aquesta línia, els projectes tindran un abast pluriennal, a excepció de les accions del tipus d’acció J.19.

 

–5 Criteris de valoració específics

Els 40 punts corresponents als criteris de valoració específics esmentats al punt 12 de l’annex 1 de les bases reguladores per a la línia de subvencions J són els següents:

Previsió de mecanismes d’avaluació de la realització de l’activitat, del projecte o de la prestació del servei: fins a 10 punts.

Qualificació del personal professional que desenvolupa l’activitat, el projecte o que presta el servei, així com presència adequada de personal voluntari en la realització de determinades activitats o projectes: fins a 10 punts.

Col·laboració de l’entitat amb la resta d’agents del territori. Es valora el treball en xarxa per tal d’optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social: fins a 10 punts.

Coordinació, cooperació i col·laboració amb els serveis socials bàsics municipals o comarcals per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

No seran subvencionables aquelles activitats que tinguin un objectiu lúdic o de lleure, i s’hauran d’inadmetre, atès que no formen part de les competències de la Direcció General de Protecció Social.

 

 

Annex 4

Mòduls

 

Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d’exclusió social.

 

La tipologia de mòduls màxims per a l’exercici 2017 i successius per a la línia J són els següents:

 

Programa Subvenció Prestació Tipus d’acció Tarifes subvenció 2017
Import Unitat
Centres diürns Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual /discapacitat física J.2 752,26 euros/mes
Respir A J.2 258,80 euros/mes
Respir B – grup tarda J.2 157,39 euros/mes
Respir C – grup dissabte J.2 125,96 euros/mes
Experiències pilot centres de dia d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual o física Suport intermitent/ limitat Mòdul A J.2 713,79 euros/mes
Mòdul B J.2 428,25 euros/mes
Mòdul C J.2 285,51 euros/mes
Suport extens / generalitzat Mòdul A J.2 1.174,14 euros/mes
Mòdul B J.2 704,42 euros/mes
Mòdul C J.2 469,60 euros/mes
Llars residència Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de: Suport intermitent J.3 30,77 euros/estada
Suport limitat J.3 62,23 euros/estada
Suport limitat (trastorns de conducta) J.3 66,39 euros/estada
Suport extens J.3 66,39 euros/estada
Suport extens (trastorns de conducta) J.3 73,04 euros/estada
Suport generalitzat J.3 68,08 euros/estada
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de: Suport intermitent J.3 31,53 euros/estada
Suport limitat J.3 61,54 euros/estada
Suport extens J.3 86,36 euros/estada
Suport generalitzat J.3 93,83 euros/estada
Residències Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de: Suport extens J.4 91,20 euros/estada
Suport extens (trastorns de conducta) J.4 105,20 euros/estada
Suport generalitzat J.4 91,20 euros/estada
Suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits) J.4 99,45 euros/estada
Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de: Suport extens J.4 89,18 euros/estada
Suport generalitzat J.4 96,76 euros/estada
Clubs socials Club social mòdul A J.10 60.095,89 euros/any
Club social mòdul B J.10 104.303,51 euros/any
Salut mental Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental J.9 558,27 euros/mes
Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental J.8 878,64 euros/mes
Servei prelaboral Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental J.11 658,50 euros/mes
Drogodependències Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències Baixa intensitat J.14 41,19 euros/estada
Alta intensitat J.14 48,03 euros/estada
Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències Intensitat baixa J.15 48,03 euros/estada
Intensitat mitjana J.15 50,74 euros/estada
Intensitat alta J.15 67,43 euros/estada
Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències Reinserció J.13 392,00 euros/mes
Tractament J.13 500,00 euros/mes
Sida assistencial Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA Intensitat baixa J.17 41,19 euros/estada
Intensitat alta J.17 48,03 euros/estada
Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA J.18 67,43 euros/estada
Sida prevenció Servei d’acompanyament a la vida autònoma J.16 6,00 euros/dia
Inserció sociolaboral (psíquics i físics) Servei de teràpia ocupacional (STO) J.5 555,79 euros /mes
Servei de teràpia ocupacional amb auxiliar (STOA) J.5 739,97 euros/mes
Servei ocupacional d’inserció J.5 275,92 euros/mes
Tuteles Tutelats mòdul A J.1, J.7, J.12 109,82 euros/mes
Tutelats mòdul B J.1, J.7, J.12 204,17 euros/mes
Tutelats mòdul C  J.1, J.7, J.12 325,55 euros/mes
Tutelats mòdul D J.1, J.7, J.12 411,28 euros/mes

 

El tipus d’acció J.19 està vinculat a qualsevol d’aquests mòduls.

En el cas que es modifiquin els preus de referència dels serveis no gratuïts de la Cartera de serveis, aquests mòduls es modificaran en la mateixa proporció.

 

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *